Specialista veřejných zakázek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specialista veřejných zakázek"

Transkript

1 Odborný seminář IIR Specialista s certifikátem IIR prosince 2013 Dorint Hotel Don Giovanni Praha, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného zadávání Práva a povinnosti všech subjektů zadávacího řízení Doporučení pro úspěšné podání nabídky Bezchybné zadávání: Zadávací řízení od A do Z Příklad z praxe: elektronické zadávání Seznamte se s klasifikací kontrol a odpovědností za jejich provádění přímo od zástupců příslušných kontrolních orgánů! Správné zadávání zakázek a koncesí financovaných z evropských fondů Poznáte rozdíl mezi veřejnou zakázkou, koncesí a PPP? JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha Ing. Jan Havlík, Městský úřad Žďár nad Sázavou JUDr. Ilona Hýžová, Nejvyšší kontrolní úřad, Praha Mgr. Tomáš Kruták, Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, WOLF THEISS advokáti s.r.o., Praha Irena Rosická, CS-PROJECT spol. s r.o., Praha Mgr. Lukáš Sommer, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Praha JUDr. Jiří Votrubec, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Praha Adam Zdeněk, ekonomický poradce, Praha Ing. Josef Zrník, konzultant nákupu, Ostrava Po úspěšném absolvování semináře získáte certifikát Odborná záštita: Mediální partner: Know how to achieve Institute for International Research IIR

2 Obsah semináře 1. den VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STARTU: TERMINOLOGIE, SOUČASNÝ STAV A LEGISLATIVA Postavte své znalosti o veřejných zakázkách na pevných základech! Seznamte se s příslušnou terminologií a utřiďte si nejasnosti v základních pojmech veřejná zakázka (druhy, finanční limity, koncese) zadavatel, centrální zadavatel, sdružení zadavatelů dodavatel, subdodavatel subjekty zadávacího procesu VZ (zadavatel, uchazeč o VZ) Přepokládaná hodnota veřejné zakázky jak a proč ji stanovit? jaké jsou následky jejího špatného stanovení? Finanční limity Tuzemská a evropská legislativa v oblasti, aktuální i očekávané novelizace Aktuální právní úprava zadávání veřejných zakázek Zorientujte se v základních pojmech zákona č. 137/2006 Sb. a jak se uplatňují v praxi? Poučte se jaké chyby a omyly je možné očekávat v procesu aplikace zákona a jak je řešit? Vybrané výjimky z působnosti zákona z hlediska praktické aplikace Dopady letošních novel zákona o veřejných zakázkách v praxi Další očekávané novelizace zákona Vysvětlení jednotlivých pojmů v zákoně a jejich rozbor a aplikace v praxi Kvalifikace jak ji správně nastavit, prokázat a posoudit Co lze a co už ne aneb jak bezchybně nastavit kvalifikaci Nenechejte se vyloučit na formalitách! Co přinesly letošní novely v oblasti kvalifikace Aktuální rozhodovací praxe ÚOHS v oblasti kvalifikace Věčné téma: Skládání a sčítání kvalifikace Diskuse, otázky a odpovědi PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, advokátka, WOLF THEISS advokáti s.r.o., Praha VYZNÁTE SE V PŮSOBNOSTI KONTROLNÍCH ORGÁNŮ? Makroekonomické ukazatele a vývoj trhu Současná situace na trhu a výhled do budoucnosti Rozsah a vývoj trhu Statistické údaje o veřejných zakázkách v ČR Srovnání hrubého domácího produktu a trhu Má finanční krize vliv na objem? Aktuální projekty Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národní infrastruktura pro elektronické zadávání Elektronická tržiště Číselník NIPEZ RNDr. Jiří Svoboda, ředitel odboru veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2. den PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A JEJÍ ÚSPĚŠNÉ PROSAZENÍ Kvalitní nabídka základ úspěchu dodavatele aneb Jak se bránit proti vyloučení zadavatelem! Proč by měl znát dodavatel zákon komplexně? Kuchařka pro přípravu nabídky Právní a formální náležitosti nabídky Lhůty pro podání nabídky Úkony dodavatele v zadávacím řízení Seznamte se s jednotlivými druhy zadávacích řízení Kritéria pro omezení počtu zájemců Další aspekty zadávacího řízení: jistota, lhůty, rámcová smlouva, opční právo Kde a jak můžete získat zadávací dokumentaci? Kvalifikační předpoklady aneb Skutečně jste splnili požadovanou kvalifikaci? Konkrétní postupy při prokazování kvalifikace uchazeče Kdy hrozí nesplnění kvalifikace Co obsahuje kvalifikační dokumentace Co vše má na starosti komise zadavatele kontrola úplnosti, posuzování a hodnocení nabídek Otevírání obálek s nabídkami z pohledu uchazeče Posouzení nabídek z pohledu uchazeče nejasnosti nabídek mimořádně nízká nabídková cena

3 Hodnocení nabídek, správná a vadná hodnotící kritéria Uzavření smlouvy z pohledu uchazeče Jak je možné se chránit proti nesprávnému postupu zadavatele? Jak využít zákon o veřejných zakázkách k obraně? Opravné prostředky proti úkonům zadavatele námitky kdo je oprávněnou osobou k podání námitek? návrh k přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS řízení před orgánem dohledu lhůty, správní delikty, pokuty soudní přezkum jeho průběh, předpoklady a jeho omezení Referent kontaktován 3. den PROCEDURY ZADÁVACÍHO PROCESU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK KROK ZA KROKEM Získejte potřebné informace k bezchybnému zadávání: Zadávací řízení od A do Z Jaké jsou jednotlivé druhy zadávacího řízení Podmínky použití jednotlivých druhů zadávacího řízení Úskalí zadávacích řízení aneb Mýty a pověry při zadávání VZ Vztah soutěže o návrh a jednacího řízení bez uveřejnění Co je zadávací dokumentace, jaký je její obsah a náležitosti Technické podmínky zadávací dokumentace Jak zachovat nediskriminační obsah zadávací dokumentace Vybrané otázky kvalifikace z pohledu zadavatele stanovení kvalifikace způsoby prokazování sdružení dodavatelů, subdodavatelé Co Vás čeká v průběhu zadávacího řízení Zachování transparentnosti při zadávacích řízeních Zahájení zadávacího řízení právní a formální náležitosti žádosti lhůty pro podání žádostí Nejčastější chyby při otevírání, posouzení a hodnocení nabídek Uzavření smlouvy Jak správně ukončit zadávací řízení Kdy je možné zadávací řízení zrušit a jaké jsou postupy Vícepráce, méněpráce, změny smluv po jejich uzavření Jakých chyb se zadavatelé nejčastěji dopouštějí, které mohou vést až k finanční pokutě Rámcové smlouvy, opční právo, zadávání částí VZ Praktický příklad zadávacího řízení od zahájení až po podpis KDY JE NUTNÉ PŘIPRAVIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ A KDY NIKOLIV? Výjimky aneb Zakázky mimo režim zadávacího řízení Jaké skupiny VZ nejsou zadavatelé ze zákona povinni zadávat v zadávacím řízení? Na základě jakých podkladů by měl zadavatel odhadnout předpokládanou hodnotu VZ? Příprava, postupy a proces zadávání zakázek mimo režim zadávacího řízení Zásady pro zadávání zakázek mimo režim zadávacího řízení práva a povinnosti zadavatele neznalost zákona neomlouvá: nešvary při určování, které nespadají pod režim zadávacích řízení podle zákona jak se chránit před klientelismem a korupcí, nedohlíží-li zákon? Mgr. Lukáš Sommer, senior associate, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Praha JUDr. Jiří Votrubec, associate, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Praha 4. den E-TRŽIŠTĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY JAKO PROSTŘEDEK PRO ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Strategické dokumenty EU a ČR v oblasti elektronického zadávání Legislativní rámec e-tržišť Důvody pro vznik nového systému e-tržišť Pro koho jsou e-tržiště závazná Co lze prostřednictvím e-tržiště nakupovat Která zadávací řízení e-tržiště podporují Postup zadávání v jednotlivých zadávacích řízeních Výjimky z povinnosti užívání e-tržiště Základní a aditivní služby e-tržišť

4 Výběr provozovatele e-tržiště ve vztahu k využívání služeb e-tržiště Pravidla e-tržišť Projekt Návrh modelu fungování Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek Irena Rosická, poradce, CS-PROJECT spol. s r.o., Praha Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti zadávání Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu Zaměření kontrolní činnosti, okruh kontrolovaných subjektů Kontrolované doklady Kontrolní protokol Kontrolní závěr JUDr. Ilona Hýžová, vedoucí odd. metodiky kontroly investic a, Nejvyšší kontrolní úřad, Praha Elektronické zadávání v praxi Vývoj, hodnocení a uplatnění elektronického zadávání Přínosy transparentního e-zadávání a e-hodnocení VZ Praktické zkušenosti s elektronickým zadáváním Čeho se vyvarovat, časté omyly Příklady úspor po zavedení elektronického zadávání Ing. Jan Havlík, tajemník, Městský úřad Žďár nad Sázavou Ing. Josef Zrník, konzultant nákupu, Ostrava ÚOHS jako autorita v oblasti veřejného zadávání. Aktuální judikatura a rozhodovací praxe ÚOHS Základní principy přezkoumání postupu zadavatele při zadávání Pohled dodavatele: nejčastější případy, kdy bývá dodavatel poškozen a postup v takových situacích Pohled zadavatele: nejčastější případy napadení postupu zadavatele, jak jim předcházet a jak se jim bránit Co vše může ÚOHS přezkoumávat? Řízení zahájená na návrh a řízení zahájená ex offo Průběh správního řízení před ÚOHS a jeho výsledek Základní principy soudního přezkumu rozhodnutí ÚOHS Rozhodovací praxe ÚOHS a správních soudů v klíčových otázkách zadávacího řízení Mgr. Tomáš Kruták, advokát, Praha 5. den POZNÁTE ROZDÍL MEZI VEŘEJNOU ZAKÁZKOU, KONCESÍ A PPP? Koncesní řízení a koncesní smlouvy přehledně a aktuálně Zorientujte se v pojmech, co je veřejná zakázka, koncese a PPP? Definice koncese a PPP: rozdílné a společné rysy Udělejte si jednou provždy jasno: koncesní smlouva, koncesionářská smlouva, koncesní listina, kvazikoncese. O co jde? Koncese versus veřejná zakázka na praktických příkladech Koncesní versus zadávací řízení Provázanost zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona na ostatní právní normy Koncesní smlouva, vztah koncesního zákona ke koncesionářským smlouvám Koncese ve vztahu k investorským soutěžím organizovaným obcemi a kraji Kdy se jedná o koncesi a kdy o standardní obchodní či nájemní vztah? Obecné výjimky z působnosti zákona Koncesní zákon, Zákon o veřejných zakázkách a PPP Koncesní projekt a jeho náležitosti jak ho připravit a zpracovat? Kdy a proč je nutné koncesní projekt zpracovat? Schvalování koncesního projektu Koncesní řízení krok za krokem Kdy je vhodné a kdy nezbytné použít koncesní řízení? Podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv Výběr vhodného koncesionáře aneb Nastavte správná kritéria Seznamte se s praktickými problémy zadávacího a koncesního řízení Jak vyzvat dodavatele k podání nabídek Nejčastější chyby zadavatelů praktické příklady Výzva k účasti v koncesním dialogu a jak dialog vést Jak uzavřít koncesní smlouvu co by měla obsahovat a co je jejím předmětem? Kdy může zadavatel koncesní řízení zrušit? Dohled ÚOHS a dozor Ministerstva financí ČR Aktuální otázky koncesního zákona a jeho připravovaná změna Novinky v oblasti, koncesí a PPP projektů Významné veřejné zakázky ve světle aktuální novely PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, advokátka, WOLF THEISS advokáti s.r.o., Praha Adam Zdeněk, ekonomický poradce, Praha

5 VYUŽIJTE EVROPSKÝCH FONDŮ K FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ROZVOJE Správné zadávání zakázek souvisejících s čerpáním strukturálních fondů EU aneb Jak nepřijít o dotace? Komu jsou dotace z veřejných prostředků EU určeny? Osvojte si základní pojmy a postupy dle pravidel poskytovatelů finančních prostředků Specifika řízení o dotacích čerpajících ze struktu - rálních fondů EU (pozor na podmínky sta no vené poskytovateli v Rozhodnutí o poskytnutí dotace) Uplatnění pravidel veřejné podpory ve vztahu k podnikatelskému sektoru (základní pravidla využití blokových výjimek, resp. tzv. superblokové výjimky ) Zadávání zakázek v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a podle pravidel pro výběr dodavatelů Příklady postupů při realizaci výběrových řízení Nejčastější chyby při realizaci výběrových řízení Jaké jsou důsledky porušení postupů dle pravidel poskytovatelů dotací? Jaké jsou důsledky nesprávného postupu při zadávání veřejné zakázky (podle zákona, anebo podle pravidel pro výběr dodavatelů)? Veřejné zakázky financované z evropských fondů a kontrolní mechanismy orgánů EU (Evropského účetního dvora, Evropské komise) Zdůraznění obecných principů při zadávání souvisejících s čerpáním strukturálních fondů EU Jaká je návaznost české právní úpravy na právní úpravu EU a jaké mohou být důsledky nedostatečné transpozice legislativy EU do národního právního režimu? Kdo všechno může u příjemců dotací z prostředků EU provádět kontrolní a auditní činnost, jaké se plánují změny v systému auditů evropských fondů v ČR? Spolupráce s orgány EU při řešení zjištěných nedostatků Konkrétní poznatky z přístupu auditních misí Evropského účetního dvora a Evropské komise Způsob hlášení o zjištěných nesrovnalostech Ochrana finančních zájmů EU JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA, ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha Seminář je určen: Ředitelům a vedoucím oddělení veřejných zakázek Specialistům a metodikům Vedoucím investičních oddělení Zástupcům advokátních kanceláří a podnikovým právníkům Obchodním ředitelům a zejména: Představitelům municipalit Zástupcům poradenských společností Zástupcům ministerstev a státní správy Nezávislým expertům na veřejné zadávání v ČR a dále všem, kteří si chtějí rozšířit znalost zákona o veřejných zakázkách Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) je občanským sdružením subjektů, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. AVZ sdru - žuje 3 základní skupiny subjektů zadavatele, uchazeče a poradce, kteří reprezentují jednotlivé strany zadávacího procesu. AVZ se snaží vytvořit a podporovat prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu zkušeností z oblasti, a to jak mezi členy, tak v rámci odborné veřejnosti. Dále je snahou asociace zavést a zajistit aplikaci nejlepší praxe při přípravě a realizaci zadávacích řízení a působit dlouhodobě jako centrum vzdělávání a výměny od borných znalostí pro oblast. AVZ vytváří platformu pro komunikaci a spolupráci s autoritami v oblasti, jako je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a umožňuje veřejnému a soukromému sektoru oboustranný, nezávislý a odborný dialog o veřejných zakázkách. AVZ se zúčastňuje rovněž legislativního procesu v oblasti ve řej - ných zakázek, a to zpracováváním podkladů, účastí v připomínkových řízeních i poskytováním zpětné vazby zá ko no - dárcům s využitím znalostí, odborné způsobilosti a sjednoceného zájmu členů asociace. Více informací naleznete na

6 PŘIHLÁŠKA: Specialista s certifikátem IIR (CS1470) PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI: Ano, závazně se přihlašuji na seminář (CS1470) příjmení Přeji si dostávat informace em Ano, závazně se přihlašuji na seminář (CS1470) příjmení firma Přeji si dostávat informace em křestní jméno pozice oddělení tel./fax křestní jméno pozice oddělení tel./fax IČO DIČ ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání datum podpis ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, WiFi, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Registrace: cena zvýhodněná: cena zvýhodněná: cena základní: do od Pro státní úřady a samosprávu: Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH Pro soukromý sektor: Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlá še ní. Uve de - nou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bez pod mínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účast - níka a firmy a kód semináře CS1470. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem semináře. Přístup na seminář může být umož něn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účast nic kého poplatku později než 14 dní před začátkem semináře Vás prosíme o před ložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. Využijte náš atraktivní slevový systém! při přihlášení 2 účastníků obdržíte 10% slevu při přihlášení 3 účastníků obdržíte 20% slevu při přihlášení 4 a více účastníků obdržíte 30% slevu V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailcode: INCS1470 ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme ma nipulační po platek ve výši Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem semináře bude splatný celý účastnický poplatek. Sa moz řej mě, že za stou pení účastníka je možné. Pořadatel semináře si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změ ny programu. Brožura vytištěna dne TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE Seminář: Specialista s certifikátem IIR prosince 2013, po čt hod., pá hod. Místo: Dorint Hotel Don Giovanni Praha, Vinohradská 157a, Praha 3 tel.: , fax: , VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Změny adresy/marketing: Soňa Valentová,

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek IIR Management Education www.konference.cz Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR 14. 18. června 2010 Hotel IBIS Praha Karlín, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného

Více

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Stavebnictví 2010 ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Trendy a prognózy stavebního trhu v České a Slovenské republice Novinky v legislativě:

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Právo v IT 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Nové nároky na IT právo plynoucí z ekonomické nestability Minimalizujte rizikové oblasti ve smlouvách Prevence IT sporů a trendy

Více

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011 9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, egovernment 2011 Záštitu nad konferencí převzal: JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

HR Know How & Fórum personalistů

HR Know How & Fórum personalistů Společná výroční konference IIR a ČSRLZ www.hr-konference.cz www.lidske-zdroje.org HR Know How & Fórum personalistů Personalisté v čele dynamického trhu Sekce: Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Odborná konference IIR 4. 5. prosince 2007, Prague Marriott Hotel, Praha egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Seznamte se s novinkami v oblasti egovernmentu! Propojení registrů

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

Zadávání veřejných zakázek v praxi

Zadávání veřejných zakázek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha katedra Práva Zadávání veřejných zakázek v praxi Bakalářská práce Autor: Josef Skokan Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr., Šárka Palermová

Více