PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP)"

Transkript

1 DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD CZ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) TÉMA IV LEGISLATIVA 4. PŘEDNÁŠKA STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

2 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 2(57) Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Vypracoval:. Petr Dovolil, Mgr., Praha, únor 2012 Tato skripta vznikla jako součást projektu VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.13/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

3 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 3(57) OBSAH 1 Úvod Cíle semináře Klíčová slova Použitá terminologie Seznam zkratek a definic Základy vztahů PPP Základní vymezení Projektový cyklus pozemních komunikací tradiční a PPP postupy Schémata PPP Základní komerční logika PPP projektů Hodnota za peníze Uplatnění dobré mezinárodní praxe PPP projektů Právní rámec PPP vztahů v ČR Přehled procesních právních předpisů Koncese versus veřejná zakázka Typologie koncesí dle předmětu koncesní smlouvy Typologie koncesí dle předpokládaného příjmu koncesionáře Přenechání braní užitků koncesionáři s/bez části plnění poskytované zadavatelem koncesionáři Významné koncese Fáze postupu zadavatele při zadávání významné koncese Projektový cyklus projektů PPP v dobré mezinárodní praxi... 36

4 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 4(57) 4.1 Úvod Strategie versus programy Programy versus projekty Záměr Projektová dokumentace Výběr dodavatele Výstavba Vyhodnocení a údržba (provozování) Ukončení Analýza rizik Základní vymezení a využití v PPP projektech Cíle analýzy rizik v projektech PPP/PFI Základní terminologie a postup při vypracování analýzy rizik Krok 1: Identifikace rizik Krok 2: Alokace rizik Krok 3: Hodnocení rizik Typické složky PPP smluv Úvod Příklady typických složek PPP smluv PPP vztahy v dopravní infrastruktuře využití a specifika Historie využití Důvody využívání PPP v posledních desetiletích Srovnání nákladů, výnosů a obvyklých realizačních překážek PPP projektů Závěry k využití PPP/PFI projektů - obecně i pro projekty dopravní infrastruktury... 56

5 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 5(57) 1 Úvod 1.1 Cíle semináře Jedním z cílů projektu Vzděláním ke kvalitě je prezentovat dobrou mezinárodní praxi těm, kteří se na projektování, výstavbě, správě a údržbě pozemních komunikací v České republice podílejí. Oblasti dobré mezinárodní praxe pokrývají nejen aspekty technické, ale i právní a ekonomické. Cílem tohoto semináře je seznámit jeho účastníky se základy vytváření a řízení partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP), a to se zaměřením na projekty pozemních komunikací. Budou vysvětlena obvyklá schémata PPP a pojmy, které se v souvislosti s tématem PPP v dobré mezinárodní praxi používají, zejména pojem hodnota za peníze a alokace rizik. Taktéž bude prezentována platná právní úprava výběrových řízení na zadání koncesních smluv v České republice. Dále bude poukázáno na minimální otázky, které by měly být v každé fázi projektového cyklu pozemních komunikací při používání PPP dostatečně zodpovězeny, aby mohl PPP projekt úspěšně postoupit do další fáze. V neposlední řadě budou představeny základy analýzy rizik zpracovávané pro účely PPP projektu, jakož i typické složky PPP smlouvy. Závěrem budou shrnuty typické charakteristiky PPP projektů pro různé stavby dopravní infrastruktury (železnice, silnice a dálnice, mosty, tunely a metro, letiště a přístavy). 1.2 Klíčová slova PPP, PFI, PSC, analýza variant, analýza způsobů realizace, veřejná zakázka, koncesní smlouva, významná koncesní smlouva zadávací řízení, koncesní řízení, soutěžní dialog, koncesní dialog, stanovisko MF ke koncesní smlouvě, SWOT. 1.3 Použitá terminologie Potřebné pojmy jsou vysvětleny v textu. 1.4 Seznam zkratek a definic ČR EK či Komise ES ESD EU FIDIC Níže uvedené zkratky a definice budou mít následující význam: Česká republika Evropská komise Evropská společenství Evropský soudní dvůr Evropská unie zkratka pro Mezinárodní federaci konzultačních inženýrů z oficiálního francouzského názvu Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, Interpretační sdělení Interpretační sdělení Komise o koncesích podle práva Společenství Komise o koncesích (2000/C 121/02)

6 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 6(57) IPPP institucionální partnerství veřejného a soukromého sektoru, zejména ve formě, kdy veřejný a soukromý partner vlastní v určitém poměru dodavatele ( soukromého partnera ) ISVZ Informační systém o veřejných zakázkách dle 157 Zákona JESSICA Koncesní zákon nebo KZ MF MMR MO iniciativa EU v rámci politiky soudržnosti mající za cíl přispět k rozvoji regionů a podpořit udržitelný rozvoj obcí prostřednictvím podpory u programů na rozvoj a obnovu měst nebo sociálního bydlení v kombinaci s bankovními půjčkami a studiemi odborníků z bank zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí (státní orgán České republiky) Ministerstvo pro místní rozvoj (státní orgán České republiky) Ministerstvo obrany (státní orgán České republiky) Návrh nové směrnice Návrh Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek, EU o zadávání KOM(2011) 896 v konečném znění, 2011/0438 (COD) veřejných zakázek Občanský zákoník nebo zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů OZ Obchodní zákoník zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších ObchZ předpisů OGC PFI PPP Office of Government Commerce, státní úřad v Anglii, který zajišťuje kontrolu, metodickou i projektovoupodporu a koordinaci veřejného nakupování jakož (viz specifické označení pro určitý typ PPP používaný ve Velké Británii spočívající ve smluvní investici soukromého partnera (angl. Public Finance Initiative) partnerství veřejného a soukromého sektoru (angl. Public Private Partnership) Prováděcí vyhláška vyhláška MMR č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon, ke Koncesnímu zákonu ve znění pozdějších předpisů PSC Sdělení Komise o PPP angl. Public Sector Comparator, komparátor veřejného sektoru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o zadávání veřejných zakázek a koncesích z (KOM(2005) 569 v konečném znění) Směrnice 2004/17/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty pů-

7 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 7(57) sobícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb Směrnice 2004/18/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupu při zadávání zakázek na práce, dodávky a služby Směrnic EU o veřejných Směrnice 2004/17/ES a Směrnice 2004/18/ES zakázkách Světová banka SWOT označení pro sdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě, konkrétně Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development IBRD) a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association IDA), metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. UNCITRAL odborná komise Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo (z anglické zkratky United Nations Commission on International Trade Law) ÚOHS VfM Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hodnota za peníze (angl. value for money) Vyhláška k náležitostem vyhláška MF č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o stanovisko žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo k uzavření koncesní smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy smlouvy podle koncesního zákona Zákona o veřejných dopravních službách Zákon o veřejných zakázkách nebo ZVZ Zákoník práce zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

8 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 8(57) 2 Základy vztahů PPP 2.1 Základní vymezení Vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem: veřejný partner a soukromý partner Vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem mohou mít nejrůznější podobu a v nejširším smyslu pokrývají jakékoliv úkoly, které zajišťuje veřejný sektor prostřednictvím soukromého partnera. V oblasti veřejného zadávání pak záleží na tom, kdo je vlastně za veřejný sektor považován, respektive, kdo je veřejným partnerem. Tuto kategorii veřejných partnerů vymezuje národní legislativa a označuje ji jako zadavatele, případně diferencovaně jako veřejné 1, sektorové 2 či dotované 3 zadavatele. V podmínkách České republiky je tato kategorie již v základních ohledech předurčena v závazných směrnicích EU o veřejných zakázkách, které česká právní úprava musí respektovat, tj. nemůže někoho, koho unijní právo označuje za zadavatele, vyjmout z povinností dle závazných zadávacích pravidel stanovených unijním právem Tradiční a netradiční přístupy při vytváření vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem Kategorizace přístupů veřejného sektoru k zajištění prostřednictvím soukromého sektoru může být provedena podle nejrůznějších klasifikačních kritérií, ve kterých se zpravidla odráží svébytný vývoj určitého národního či nadnárodního právního prostředí. V každém případě se zpravidla rozlišují dva základní přístupy při zadávání určitého úkolu veřejného sektoru soukromému sektoru: a) tradiční přístup, kdy zadavatel poptává určité zboží, stavební práce či služby v určitém výběrovém řízení s cílem získání výstupu, který je předmětem přímé směny mezi zadavatelem a dodavatelem za peněžní protihodnotu v rámci standardních smluvních rizik dodavatelsko-odběratelských vztahů; b) netradiční přístup, který je možné vymezit jako vše, co neodpovídá tradičnímu přístupu a týká se: - provedení stavebních prací vztahujících se k infrastruktuře či budově, která má zajišťovat nějaký veřejný zájem 4, a poskytnutí následných zpravidla veřejných služeb 5 prostřednictvím takové infrastruktury či budovy a/nebo Zjednodušeně osoby veřejného práva nebo osoby soukromého práva ovládané přímo či nepřímo osobami veřejného práva. Osoby, které zadávají zakázky v oblastech lidské činnosti, které jsou z povahy věci pro běžného člověka nezbytné či potřebné z hlediska stávajícího životního standardu, ale ve kterých není sama o sobě zaručena efektivní hospodářská soutěž. Osoby, které dostávají od veřejného sektoru k využití určité finanční prostředky bez protihodnoty (např. dotace). Toto dominantní chápání spojené s určitým veřejným prvkem ve vztahu k veřejné infrastruktuře/budově či veřejným službám je u některých teoretiků rozšířeno na jakýkoliv majetek ve vlastnictví veřejných korporací, tj. i toho majetku, který nemá obecný hospodářský význam (např. pronájem budovy za účelem jejího provo-

9 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 9(57) - poskytování veřejných služeb 6. Pro zakázky v rámci tradičního přístupu se používá v mezinárodním kontextu pojem veřejná smlouva 7, která odpovídá českému právnímu ekvivalentu veřejná zakázka. Zakázky na základě netradičního přístupu bývají obecně označovány jako partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) 8 a v praxi se pro ně prosadily s ohledem na variabilitu konkrétních standardních uspořádání nejrůznější označení a zkratky. Jde o tzv. PPP schémata (např. BOO, BOT, DBFO, BLOT, DBM, DBO apod. 9 ). Specifickou formu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) představují případy odborně označované jako tzv. koncese, které jsou založeny na přenesení práva vybírat poplatky od třetích osob na koncesionáře. Někdy se však legislativně nejen pro tyto, ale i pro jiné varianty netradičního přístupu zadávání zakázek používá stejného souhrnného označení koncese. Tento druhý přístup odpovídá řešení přijatému v České republice 10. V tomto smyslu se pak s ohledem na předmět koncese používá základní dělení mezi: a) koncese na stavební práce (tzv. stavební koncese) a b) koncese na služby (tzv. servisní koncese). Z hlediska způsoby úplaty dodavateli se přitom rozlišují tři typy PPP založených na: (1) poplatcích za dostupnost, (2) uživatelských poplatcích, (3) kombinaci typu (1) a (2) Ekonomická podstata rozdílů mezi tradičními a netradičními přístupy Teoretický rozdíl mezi tradičním a netradičním přístupem zadávání může být v odborných publikacích řešen odlišně. Praktický ekonomický základ tohoto na první pohled teoretického rozlišování je však zřejmý a spočívá ve svém základu ve skutečnosti, že netradiční přístup k zadávání zakázek vytváří pro zadavatele zcela nové a složitější otázky o tom, jak získat a měřit na konkrétní zakázce nejlepší hodnotu za peníze a o jakých hodnotách z pohledu ochrany a prosazení veřejného zájmu má vlastně zadavatel při zadání příslušné zakázky usilovat. Předmětem úvah zadavatele totiž není v případě netradičního zadávání, zjednodušeně řečeno, pouze výše smluvní ceny (protihodnota provedených stavebních prací, dodaného zboží nebo poskytnutých služeb), pravděpodobná kvalita výstupu dodavazování, např. restaurace). Je jen na národní legislativě, zdali podřadí i tyto vztahy do jednotného regulačního rámce s nákupy, které sledují i jiný cíl než jen optimální výnosnost a využití veřejného majetku. Tyto veřejné služby představují služby, jejichž původním nositelem je veřejnoprávní subjekt a u kterých existuje s ohledem na jejich povahu a důležitost veřejný zájem na dosažení určitého standardu jejich kvality, ceny, dostupnosti, trvalé udržitelnosti apod. Netradiční způsob se ve vztahu ke zboží až na výjimky neuplatňuje a je zpravidla předmětem finančních služeb (leasingu) jako běžných veřejných zakázek na služby. Angl. public contract. Angl. Public-Private Partnership (zkratka PPP). Více, viz oddíl 2.3 níže. Místo označení koncese používá Koncesní zákon termín koncesní smlouva.

10 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 10(57) tele (zajištěná dle předpokladu kvalitními smluvními ujednáními), případně záruky dodavatele či třetích osob, ale zejména otázky ohledně: - výše úplaty od dodavatele ve prospěch zadavatele, tak i například výše poplatků placených dodavateli ze strany odběratelů (uživatelů/spotřebitelů) služby, či kompenzačních plateb zadavatele vůči dodavateli, a to oproti rizikům, které si zadavatel ponechává či přenáší na dodavatele (CENA) a - kvality veřejných služeb a/nebo díla nejen vůči objednateli, ale také ve vztahu vůči odběratelům (uživatelů/spotřebitelů) služby (VÝKON). Z tohoto důvodu některé právní režimy vydělují jako zvláštní kategorii zakázek ty, které vyvolávají složitější otázky ohledně nejlepší hodnoty za peníze v rámci celého životního cyklu daného projektu 11 (zjednodušeně posuzování CENY a VÝKONU) a nastavují závazné postupy, v rámci nichž má být na všechny legitimní otázky z hlediska dosažení nejlepší hodnoty za peníze dostatečným odborným a ověřitelným způsobem zodpovězeno, a to ještě předtím, než se vytvoří příslušná dokumentace výběrového řízení. Je jen na legislativní praxi toho kterého státu, zdali se v něm řeší tradiční zadávání zakázek a netradiční zadávání zakázek v rámci jednoho právního režimu či daný stát vytváří pro netradiční přístup zcela jiné procesní postupy. V právním řádu České republiky existují dva základní samostatné právní předpisy: Zákon o veřejných zakázkách pro tradiční přístupy v zadávání a Koncesní zákon pro netradiční při zadávání úkolů k plnění soukromým sektorem 12. V obou výše uvedených případech by se však měl sledovat stejný cíl: připustit hospodářskou soutěž o zakázku, které vyvolávají složitější otázky ohledně nejlepší hodnoty za peníze pouze za předpokladu, že dojde k ověření, že je příslušná varianta z dostupných variant řešení 13 určité potřeby a konkrétní situace zadavatele ta nejlepší a pro vybranou variantu řešení se stanoví měřítko (prognóza), podle kterého bude posuzována CENA a VÝKON dodavatele. Tomuto cíli odpovídá prostředek, který má dostatečným způsobem zjistit a ověřit proveditelnost takového uspořádání vztahů mezi zadavatelem a dodavatelem jako v dané situaci nejlepšího řešení, tj. studie proveditelnosti 14, která se zabývá poměrně detailním věcným, technickým, finančním a právním obsahem variant budoucího vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem a jejich zhodnocením. V tomto smyslu se u netradičního přístupu v té či oné míře požaduje na základě výše uvedené ekonomické logiky posouzení efektivity chtěného stavu (ex-ante posouzení před vyhlášením příslušného výběrového řízení) a dosaženého stavu (ex-post posouzení shody prognózy studie s nejlepší nabídkou ve výběrovém řízení). Tímto způsobem se objektivizuje získaná hodnota za peníze (efektivita nakládání Pojem hodnota za peníze má přesný význam uvedený v oddíle níže. Navíc pro oblast zadávání veřejných dopravních služeb existuje úprava tzv. nabídkového řízení v rámci Zákona o veřejných dopravních službách. Včetně varianty řešení, že zakázku bude realizovat sám zadavatel. Tato studie proveditelnosti odpovídá koncesnímu projektu dle Koncesního zákona. Již z povahy věci je zřejmé, že jako taková může tato studie proveditelnosti ve značné míře stát osamoceně oproti vlastnímu zadávacímu řízení a její příprava požaduje zcela jiné profesionální požadavky (technické, právní a finanční) než vlastní organizace zadávacího řízení.

11 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 11(57) s veřejnými či kvaziveřejnými prostředky) v méně přehledných uspořádáních, než je tomu u klasických veřejných zakázek, kde je otázka VÝKONU A CENY v případě kvalitního nastavení v zásadě přehledná. Obecně pak platí, že dopad získání neoptimální hodnoty za peníze je tím větší, čím je větší předpokládaný příjem dodavatele a čím méně kvalitní je studie proveditelnosti Důvody pro používání netradičních přístupů ve veřejném nakupování (PPP) Z hlediska obecných přínosů soukromého sektoru v rámci projektů PPP jsou výhody soukromého partnera obvykle shledávány v těchto potřebách veřejného sektoru 15 : (1) poskytnout dodatečný kapitál, (2) poskytnout alternativní řídící a realizační dovednosti, (3) poskytnout přidanou hodnotu spotřebiteli a veřejnosti jako celku, (4) poskytnout lepší identifikaci potřeb a optimální využívání zdrojů. Z hlediska výhody (1) je si však třeba uvědomit, že tato výhoda je pouze podpůrná, neboť veřejný sektor zpravidla nakupuje zdroje na finančních trzích levněji než soukromý sektor. Hlavní obhájení realizace daného úkolu veřejného sektoru prostřednictvím některého ze schémat PPP jsou tak především důvody uvedené pod bodem (2) až (4). Hlavním tématem otázek PPP vztahů je tedy, zdali soukromý partner dokáže přinést veřejnému partnerovi a odběratelům (uživatelům/spotřebitelům) dané veřejné služby v souhrnu levnější a kvalitnější veřejné služby, a to nejen krátkodobě, ale i z hlediska poměru celoživotních nákladů a přínosů. 2.2 Projektový cyklus pozemních komunikací tradiční a PPP postupy Projektový cyklus pozemních komunikací lze přehledně ukázat na níže uvedeném Obrázku 1. Obrázek 1: Projektový cyklus pozemních komunikací 15 Směrnice pro úspěšná partnerství a veřejného a soukromého sektoru. Evropská komise, březen 2003 (angl. Guidelines for Succesful Public Private Partnerships).

12 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 12(57) Strategie a programy Vyhodnocení a údržba stavby Záměr Výstavba Projektová dokumentace Volba pro tradiční nebo netradiční přístup k zajištění určitého nákupu je výsledkem fáze Záměru. Tento záměr je v České republice představován v případě, že zadavatel uvažuje o využití PPP u tzv. nadlimitních koncesních smluv 16 tzv. koncesním projektem. Jestliže není nutné koncesní projekt zpracovávat, měl by se zadavatel minimálně zamyslet, zdali nevyužít nějakou formu PPP projektu, přičemž je třeba mít na paměti, že transakční náklady PPP projektu jsou podstatně vyšší než náklady zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Obecně se např. ve Velké Británii uvádí, že o stavební PPP, tj. se smluvní účastí (investicí) soukromého partnera, je vhodné uvažovat u individuálních projektů nad 20 mil. liber Schémata PPP Výběr dodavatele Veřejné zadávání: vlastní nákup Projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) mají velmi rozmanitou podobu. Obecně jde v nich o různou kombinaci přenosu určité kategorie (typu) rizika na dodavatele (např. rizika projekčního, rizika provozování, rizika výstavby atd.), případně povinnosti projekt financovat. Často se v této souvislosti o hovoří o schématech PPP. Níže jsou uvedeny příkladným výčtem některá typické schémata PPP: - BOO: Postav-Vlastni-Provozuj (angl. Build-Own-Operate), - BOT: Postav-Provozuj-Převeď (angl. Build-Operate-Transfer), Více k obsahu koncesního projektu, viz oddíl níže. Viz HM Treasury. Value for Money Assessment Guidance. HM Treasury. November 2006, strana 7. Samozřejmě, pokud by byl určitý stavební PPP projekt součástí nějakého souboru dílčích projektů (program), je možné uvažovat i o nižší hodnotě. Taktéž v ČR lze předpokládat využití při nižší hodnotě, než je částka cca 600 mil. Kč odpovídající 20 mil. britských liber.

13 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 13(57) - DBFO: Navrhni-Postav-Financuj-Provozuj (angl. Design-Build-Operate-Transfer), - BLOT: Postav-Pronajmi-Provozuj-Převeď (angl. Build-Lease-Operate-Transfer), - DBM: Navrhni-Postav-Prováděj údržbu (angl. Design-Build-Maintain), - DBT: Navrhni-Postav-Transfer (angl. Design-Build-Transfer), - DBO: Navrhni-Postav-Provozuj (angl. Design-Build-Operate). Vztah schémat PPP a projektového cyklu projektů pozemních komunikací ukazuje Obrázek 2. Obrázek 2: Vztah schémat PPP a projektového cyklu pozemních komunikaci R Ů Z N Á Ukončení PPP Vyhodnocení a údržba S stavby CH E M A T Výstavba A Strategie a programy Záměr Projektová dokumentace P P P Výběr dodavatele Veřejné zadávání: vlastní nákup 2.4 P Základní komerční logika PPP projektů Pro PPP projekty je specifická jiná logika způsobu odměny a alokace rizik na dodavatele než v případě klasických přístupů nakupování na bázi veřejné zakázky. Zjednodušeně řečeno P se P oba přístupy shodují v tom, že mezi veřejným partnerem a soukromým partnerem je smlouva. Obsah této smlouvy 18 a navazující vztahy jsou však v mnoha ohledech velmi odlišné. Odlišnost těchto vztahů ukazuje Obrázek 3. Obrázek 3: Schéma přehledu základních vztahů PPP projektů a jejich komerční logiky 18 Více, viz kapitola 6 níže.

14 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 14(57) finanční záruka X VEŘEJNÝ PARTNER PFI = Public Finance Initiative (britské označení pro PPP se smluvní investicí SP) smlouva různost vyrovnání mezi VP a SP (nájemné/služebné aj.) BANKA splácení X půjčka X SOUKROMÝ PARTNER tarify služby ODBVĚRATEL / UŽIVATEL / SPOTŘEBITEL X není v případě služební koncese Ze základního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem ve veřejné zakázce dále vyplývá, že ve vztahu k odběrateli (uživateli/spotřebiteli) je vždy zavázanou osobou veřejný partner. U PPP projektů, zejména u těch založených na uživatelských poplatcích, tomu tak být nemusí. Například u stavební koncese 19 na stavbu vodohospodářské infrastruktury může být provozovatelem a poskytovatelem služby veřejnosti na bázi svých smluv s odběrateli přímo soukromý partner. Od nich získává soukromý partner odměny ve formě tarifů. Současně soukromý partner má většinou finanční zdroje na smluvní investici zajištěny od banky a této bance z příjmů z provozování, popřípadě z dodatečného vyrovnání (kompenzace/podpory) od veřejného partnera, příslušnou půjčku splácí. V závislosti na výši kompenzace od veřejného partnera pak banka zpravidla požaduje určitou formu finanční záruky od veřejného partnera, že tento bude své finanční závazky vůči soukromému partnerovi řádně plnit. 2.5 Hodnota za peníze Pojem hodnota za peníze a PPP projekty Základním pojmem, který se v dobré mezinárodní praxi objevuje ve vztahu k ekonomice nákupů a projektů je hodnota za peníze: Hodnotu za peníze (angl. value for money, zkratka VfM) je možné vymezit jako optimální kombinaci celoživotních nákladů a kvality dané dodávky, služby nebo stavebních prací, která splňuje přiměřené potřeby uživatelů. Z hlediska nakládání s prostředky daňových poplatníků ho Národní auditní úřad v Anglii (angl. National Audit Office) vymezil také jako užitek získaný z každého nákupu nebo každé utracené peněžní částky. HzP není založena jen na minimální kupní ceně (economy), ale také na maximální efektivitě (efficiency) a účinnosti (effectiveness) nákupu. 19 Více, viz oddíl 3.3 níže.

15 RIZIKO Y Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 15(57) Z výše uvedeného je patrné, že pohled prostřednictvím zásady hodnoty za peníze je založen na přístupu, kdy jediným měřítkem hospodárnosti nákupu není jen cena pořizovaného statku, ale hodnota(y), kterou(é) získává objednatel za peníze placené dodavateli v rámci předpokládané délky životnosti daného nákupu. Hodnota za peníze je klíčovým pojmem ekonomie veřejných nákupů, ať už se jedná o veřejné zakázky, koncesní smlouvy či jiné specifické formy PPP projektu. Jednoduché posouzení hodnoty za peníze (porovnání rizik a nákladů daného projektu) s cílem zjištění, kde vůbec těžiště hodnoty za peníze v daném nákupu leží, by mělo být provedeno před každým nákupem, a to ať už jako veřejné zakázky nebo koncesní smlouvy, viz Obrázek 4. Obrázek 4: Těžiště hodnoty za peníze 20 R I Z ZAJISTIT KVALITNÍ DODÁVKU ŘÍDIT DODÁVKU I K O MINIMALIZOVAT TRANSAKČNÍ NÁKLADY SNÍŽIT CENU NÁKLAD N Á K L A D Y X V oblasti PPP projektů jde u určení hodnoty za peníze zpravidla o velmi sofistikovaný výpočetní postup ve fázi Záměru, kdy se zkoumá, zdali je PPP vhodným způsobem realizace daného nákupu a jaké dostupné schéma PPP je s ohledem na cíle projektu a vybranou komplexní variantu řešení tím nejlepším nákupním přístupem 21. Za zmínku stojí, že přístup na bázi nákladů životního cyklu (life-cycle costing) je výslovně zmíněn i v návrhu Komise na novou směrnici o veřejných zakázkách 22, tj. nikoliv jen v kontextu koncesních smluv a PPP projektů Faktory hodnoty za peníze Hodnota za peníze jako ústřední pojem ekonomie nákupů je v oblasti spolupráce veřejného a soukromého sektoru i s ohledem na základní komerční logiku PPP projektů daleko obtížněji identifikovatelná, než u veřejné zakázky. Je mnoho faktorů, které mohou hodnotu za peníze při konkrétním PPP projektu zvýšit a naopak snížit. Důležité je také zkušenost nabytá u obdobných PPP projektů, neboť cílem PPP projektů by stále mělo být poskytnutí kvalitní veřejné služby, nikoliv finanční likvidace soukromého partnera, např. nadměrnými sankčními postihy. Je tedy důležité nepřehnat to s tlakem na cenu a uvědomit si, že hospodářská situace v roce 1 může být jiná než v roce 8 a že každá národní či regionální ekonomika se pohybuje v určitých cyklech hospodářské růstu a naopak poklesu. Z tohoto důvodů je nutné věnovat vel Převzato z letáku Office of Government Commerce: Managing Public Sector Procurement Good Procurement is Essential) Viz například britská publikace Quantative Assessment. User Guide. HM Treasury. March Viz čl. 67 Návrhu nové směrnice EU o veřejných zakázkách.

16 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 16(57) kou pozornost faktorům hodnoty za peníze a tyto ve výsledném návrhu vztahů v rámci PPP projektu náležitě zohlednit. Mezi faktory hodnoty za peníze v oblasti PPP projektů může obecně řadit tyto: - optimální alokace rizik mezi smluvní partnery, - zaměření na náklady životního cyklu, - integrované plánování a návrh případných souvisejících služeb (soft služby), - využití přístupu na základě specifikací výstupů služeb, - důsledně provedený přenos rizik, - dostatečná flexibilita, - zajištění dostatečných motivačních faktorů při zadání zakázky, - délka smlouvy (termín plnění), - dostatečné schopnosti a zkušenosti (zadavatel/dodavatel), - řízení rozsahu a složitosti zadávacího procesu, - další: externality, hospodářský cyklus, pilotní projekty. 2.6 Uplatnění dobré mezinárodní praxe PPP projektů Standardizace veřejných nákupů V souvislosti s projekty PPP nelze nezmínit, že v zahraničí předcházelo a předchází používání PPP zpravidla poměrně pečlivá fáze Strategie a programování a standardizace celého sektoru veřejného nakupování. Příkladem je Velká Británie a zejména činnost Office of Government Commerce (OGC) jako nezávislého orgánu zaměřující se mimo jiné na kvalitní nákupní aktivity veřejného sektoru. Nejde zdaleka jen o odvětvové zaměření PPP projektů (nemocnice, dálnice, školy), ale i o komplexní funkční standardy PPP projektů a veřejného nakupování. Kvalitní Zákon o veřejných zakázkách nebo Koncesní zákon nestačí. Tyto předpisy totiž zpravidla představují pouze soutěžní standardy nakupování. Neméně důležitá je po právní stránce kvalitní smlouva, optimální technický návrh, dobré ekonomické nastavení smlouvy mezi veřejným a soukromým partnerem, včetně dobře nastavených hodnotících kritérií ve výběrovém řízení na soukromého partnera, jakož i kvalitní řízení daného projektu ze strany veřejného partnera, případně nositele programu PPP projektů, a to v celém projektovém cyklu. Přehled kategorií základních funkčních standardů ve veřejném nakupování, včetně projektů PPP ukazuje Obrázek 5.

17 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 17(57) Obrázek 5: Oblasti funkční standardizace veřejného nakupování Standardy projektového řízení Technické standardy Smluvní standardy Ekonomické standardy Soutěžní standardy Bez této základní všestranné standardizace na úrovni veřejného nakupování, tj. nikoliv jen u PPP projektů, doplněné o kvalitní osvětovou a edukativní podporu, budou ve větším měřítku jen velmi obtížně vznikat nejen dobré PPP projekty, ale i dobré veřejné zakázky 23. I v zemích s rozšířeným a dlouholetým využíváním PPP projektů (např. Velká Británie a její program PFI projektů) existují úspěšné, ale také neúspěšné projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru Systém podpory PPP ve Velké Británii Například ve Velké Británii je možné najít popis komplexního přístup k PPP/PFI projektům na webových stránkách ministerstva financí Spojeného království (HM Treasury). Institucionální, metodologický a implementační systém je založen na těchto prvcích: - Infrastructure UK: poskytuje poradenství vládě Spojeného království ve vztahu k dlouhodobým infrastrukturním potřebám a odborné expertízy týkající se velkých projektů a programů - - PPP policy team: je vytvořen v rámci instituce Infrastructure UK spadající pod ministerstvo financí Spojeného království (HM Treasury), vytváří klíčové politiky, metodiky a statistiku PPP/PFI projektů a poskytuje poradenství veřejnému sektoru, který chce použít řešení na bázi PPP/PFI Viz čl. 83 a násl. Návrhu nové směrnice EU o veřejných zakázkách, který navrhuje vznik povinného nezávislého orgánu zodpovědného za dohled nad prováděním nové směrnice a jeho koordinaci, a to včetně otázek přesahujících prosté uplatňování soutěžních standardů. Viz zpráva dolní komory britského parlamentu House of Commons, Treasury Committee. Private Finance Initiative. Seventeenth Report of Session , viz

18 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 18(57) - standardizované smlouvy: v rámci Spojeného království je k dispozici modelová PFI smlouva, a to včetně metodických příruček a souvisejících doporučení a nástrojů - - další metodiky: zde je možné v pěti sekcích získat další užitečné metodiky a příručky týkající se kvantifikace a posouzení hodnoty za peníze v PPP/PFI projektech, metodiku Operational Taskforce pro oblast realizace PPP/PFI projektů, finanční metodiku PFI projektů a obecné metodiky Treasury Taskforce obsahující některá technická pravidla PFI projektů - - Operational taskforce: jednotka založená ministerstvem financí Spojeného království (HM Treasury) v roce 2006 k pomoci, technické odborné podpoře a metodickému vedení manažerů řídících PFI/PPP projekty na straně veřejného sektoru, a to zdarma - - Project Review Group: ve vztahu k projektům PPP/PFI má PRG kompetenci dohledu nad schvalováním PFI projektů místní samosprávy, které získaly vládní podporu na bázi bývalého úvěrového (kreditního) systému PFI projektů ve Spojeném království - - PFI Data: na této webové stránce je možné najít seznam uzavřených PFI smluv, a to včetně každoročně aktualizovaných souhrnných dat o PFI projektech ve Spojeném království - - širší podpora: v rámci této webové stránky je možné nalézt odkazy na další užitečné zdroje v oblasti PPP/PFI projektů a smluv, a to nejen ve Spojeném království, ale i v zahraničí - - IUK Assurance Team: je součástí instituce Infrastructure UK a má za úkol zajistit, že infrastrukturní projekty (včetně PFI projektů) napříč různými sektory mají náležitou ekonomickou a finanční životaschopnost a kvalitu (commercial assurance): Systém podpory PPP v České republice V České republice je možné získat informace o národním přístup k partnerství veřejného a soukromého sektoru na webových stránkách Ministerstva financí. V České republice je institucionální, metodologický a implementační systém založen na těchto prvcích: - Ministerstvo financí: metodologická podpora tvorby PPP projektů a stanoviska ministerstva financí před uzavřením koncesní smlouvy dle Koncesního zákona - - PPP Centrum akciová společnost ve vlastnictví České republiky, která pomáhá veřejnému sektoru v oblasti PPP vztahů, a to jak centrálním úřadům, tak i představitelům územních samospráv - - vzorová PPP smlouva: vzor PPP smlouvy vycházející z britského vzoru (verze duben 2006) - včetně vysvětlujícího takzvaného Manuálu PPP (ke Vzorové koncesní smlouvě) -

19 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 19(57) - další metodiky: o Hodnota za peníze - o Řízení rizik v projektech PPP - o Komunikační strategie PPP projektu - ni_strategie, o Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP hodnoceni, o Metodika vypracování koncesního projektu - projektu, o Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu doporučený postup - - Asociace PPP Asociace: jde o občanské sdružení, jejímž cílem je podpora a rozvoj investování a služeb formou PPP v České republice -

20 Vzděláváním ke kvalitě (CZ.1.07/3.2.13/ ) 20(57) 3 Právní rámec PPP vztahů v ČR 3.1 Přehled procesních právních předpisů Právní úprava zadávání veřejných nákupů je v právním řádu České republiky řešena v těchto dvou základních zákonech: - Zákoně o veřejných zakázkách a - Koncesním zákoně. Pro oblast zadávání veřejných dopravních služeb existuje navíc zvláštní zákon, a to Zákon o veřejných dopravních službách. Prováděcími předpisy k Zákonu o veřejných zakázkách jsou: - vyhláška MMR č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách; - vyhláška MMR č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách; - vyhláška MMR č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek; - vyhláška MMR č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody; - vyhláška ministerstva vnitra č. 172/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje); - vyhláška ministerstva obrany č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách; - vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek - nařízení vlády č. 447 ze dne 14. prosince 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, - nařízení vlády č. 276/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.; - nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Dr. Lenka Krutáková advokátka advokátní kancelář Wolf Theiss Dr. Lenka Krutáková působí v advokátní kanceláři

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Elektronické nástroje pro zadávání VZ. Elektronické nástroje pro zadávání VZ. QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz www.ezak.cz

Elektronické nástroje pro zadávání VZ. Elektronické nástroje pro zadávání VZ. QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz www.ezak.cz Elektronické nástroje pro zadávání VZ QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. info@qcm.cz Obsah O QCM, s.r.o. Legislativní základ Proč elektronické nástroje Certifikace Druhy elektronických nástrojů ü Profil zadavatele

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009

PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009 Finanční aspekty PPP projektu PPP projekty v praxi, Olomouc, 22/10/2009 23.10.2009 PPP dle regulátora PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklý za účelem využití zdrojů

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA RADEK JURČÍK Provozně ekonomická fakulta, MZLU v Brně, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

ŽÁDOST O PŘEDCHOZÍ STANOVISKO K UZAVŘENÍ KONCESNÍ SMLOUVY PODLE 30 ZÁKONA Č. 139/2006 SB., O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ (KONCESNÍ ZÁKON)

ŽÁDOST O PŘEDCHOZÍ STANOVISKO K UZAVŘENÍ KONCESNÍ SMLOUVY PODLE 30 ZÁKONA Č. 139/2006 SB., O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ (KONCESNÍ ZÁKON) 7 VZOR ŽÁDOST O PŘEDCHOZÍ STANOVISKO K UZAVŘENÍ KONCESNÍ SMLOUVY PODLE 30 ZÁKONA Č. 139/2006 SB., O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ (KONCESNÍ ZÁKON) 1 VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název, adresa a kontaktní

Více

Elektronická tržiště

Elektronická tržiště ISSS Hradec Králové 2012 Elektronická tržiště - nový systém zadávání veřejných zakázek Ing. Marek Grill Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vznik nového systému e-tržišť Realizace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Úvod do prezentace Přednášející Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment,

Více

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008 Funkce PPP Centra a jeho projekty Stavební fórum, Ostrava únor 2008 PPP Centrum a.s. Akciová společnost vlastněná ze 100 % MF ČR. Poskytování úplatné asistence výhradně veřejnému sektoru. Jediná společnost

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD Praha, 17. července 2014 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vydává stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build (DB) v návaznosti na

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 OBSAH I. Metodický návod postupu zadavatele veřejných zakázek podle zákona

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě

Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D. Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě Konference Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě 8. 6. 2015 Jaké právní otázky vznikají

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Naše zkušenosti s PPP projekty VLÁDNÍ PROJEKTY D47 - poradenství pro vládu České republiky

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Sestavy s daty o veřejných zakázkách jsou dostupné třemi způsoby: 1) V levém menu na webu www.isvz.cz pod položkou Statistiky ve složce OpenData 2) Seznam statistik

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více