VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13. Obsah výroční zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13. Obsah výroční zprávy"

Transkript

1

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 21

4 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři, partneři, dovolte mi úvodem krátké zamyšlení nad uplynulým hospodářským rokem 2012/2013. Minule jsem se na tomto místě zmínil o hospodářské a politické nestabilitě a celkově negativním laděním společnosti. Tento rok, bohužel, v mnohém ukázal, že může být i hůř. I nám uplynulé období přichystalo spoustu nelehkých zkoušek v podobě nových koncesních řízení a náročných jednání. Museli jsme rychle reagovat na zásadní změny, jaké přineslo například náhlé uzavření českobudějovické papírny, i na nepřízeň počasí. Jsem rád, že většinu z těchto zkoušek se nám podařilo ve spolupráci s našimi partnery úspěšně zvládnout. V červnu jsme se potýkali s následky povodní, které v mnohých městech a obcích poškodily vodohospodářský majetek. Sluší se na tomto místě poděkovat všem našim zaměstnancům, díky jejichž nasazení nebyly škody ještě větší a dařilo se je velmi rychle odstraňovat. Znovu se ukázalo, že voda umí spojovat i rozdělovat. Jsem rád, že v naší společnosti je stále silným tmelícím prvkem, velkou výzvou a motivací. Těší mě, že se i přes všechny překážky daří i nadále upevňovat naše postavení na veřejnosti jako spolehlivého a silného partnera a dobrého zaměstnavatele. Rád bych ještě jednou poděkoval našim akcionářům, partnerům a zaměstnancům za výbornou spolupráci a popřál nám všem hodně úspěchů a dobrých rozhodnutí v další práci. Ing. Jiří Heřman Generální ředitel 2

5 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: Sídlo společnosti: Datum vzniku: Identifikační číslo: Právní forma: Hlavní předmět činnosti: Základní kapitál: Osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu společnosti: ČEVAK a. s. Severní 8/2264, České Budějovice Akciová společnost Provozování vodovodů a kanalizací Kč 100% ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., Lazarská 11/6, Nově Město, Praha 2 3

6 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4

7 2.3 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY PŘEDSTAVENSTVO Složení představenstva k Dipl. Ing. Christian Hasenleithner Ing. Jiří Heřman Ing. Pavel Linzer, MBA Ing. Lenka Petrášková Ing. Miloš Trnka Mag. Stephan Winder předseda místopředseda člen člen člen člen DOZORČÍ RADA Složení dozorčí rady k Petr Hudler Ing. Ivan Kafka, MBA Věra Škardová předseda místopředseda člen 5

8 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.4 VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE V průběhu roku 2012/13 proběhla fúze společností ČEVAK a. s. a AQUASERV s.r.o. Pro upřesnění informací uváděných v této výroční zprávě uvádíme, že údaje vykazované v letech 2010/11 a 2011/12 jsou údaje týkající se pouze společnosti ČEVAK a. s. ROZVAHA (v tis. Kč) 2012/ / /11 AKTIVA B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek C.I Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C. IV Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení PASIVA A.I Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy tvořené ze zisku A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.V Výsledek hospodaření za účetní období B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení

9 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VÝNOSY CELKEM ( v tis. Kč) 2012/ / /11 Tržby za vodné Tržby za stočné Ostatní provozní tržby a výnosy Finanční výnosy VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM ( v tis. Kč) 2012/ / /11 Výkonnová spotřeba Personální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady Finanční náklady Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč) 2012/ / / Informace dle 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění: Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné V dalších letech předpokládáme kontinuální pokračování veškerých aktivit společnosti ČEVAK a. s., tedy především činností souvisejících s provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu V současné době nám nejsou známa žádná rizika v oblasti cenových, úvěrových, likvidních rizik a rizicích související s tokem hotovosti Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí Společnost ČEVAK a. s. je primárně orientovaná na činnosti související s ochranou životního prostředí, a to především v oblasti čištění komunálních a průmyslově znečištěných odpadních vod (podrobněji viz kapitola 3.3). Oblasti pracovněprávních vztahů je věnována v rámci společnosti velká pozornost (podrobněji viz kap. 5) 7

10 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.5. PODNIKATELSKÉ STRATEGIE V hodnoceném období se společnost plně aktivity a dále stabilizovat svou tržní soustředila na hlavní předmět své činnosti pozici v jižních a západních Čechách. Po provozování vodovodů a kanalizací pro vítězství v koncesních řízeních společnost veřejnou potřebu. uzavřela nové dlouhodobé koncesní smlouvy mimo jiné v Blovicích, Firma musela čelit sílícím tlakům Loučovicích, Nové Včelnici, Chotěšově, některých vlastníků vodohospodářského Líních a Zbůchu. Prodloužit stávající majetku zajišťovat si provozování provozovatelské smlouvy se podařilo vodovodů a kanalizací vlastními silami například v Chlumčanech, Černošíně, nebo prostřednictvím plně ovládané Losiné či Merklíně. obchodní společnosti. Tyto tendence zapadaly do celospolečenských nálad a Zajímavou příležitostí byla účast politických proklamací, které však často v koncesním řízení v Jihlavě. Společnost postrádají racionální základ podložený se úspěšně kvalifikovala a byla jedním ze ekonomickými propočty. Společnost se dvou uchazečů, kteří podali nabídku. snažila těmto snahám čelit nejen Zadavatel však celé koncesní řízení před informováním a osvětou, ale zejména jeho vyhodnocením zrušil. neustálým zvyšováním efektivity a kvality S řadou smluvních partnerů společnost poskytovaných služeb. jednala o úpravě provozovatelských smluv Dalším faktorem, se kterým se musela v souvislosti s přijetím dotací z Operačního společnost vyrovnávat na programu životní prostředí. Kompletně provozovatelském trhu, byl narůstající tlak změněna byla v této souvislosti například začínajících konkurenčních provozovatelů provozovatelská smlouva s Dobrovolným získat referenční zakázky, a to i za cenu svazkem obcí Vodovod Landštejn. nepřiměřeně nízkých nabídkových cen. Společnost má nadále zavedený Společnost se musela bránit těmto integrovaný systém řízení v oblasti řízení nekalým praktikám všemi zákonnými kvality, životního prostředí a bezpečnosti prostředky. práce. Přes řadu nepříznivých faktorů se firmě podařilo obhájit své provozovatelské 8

11 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU Provozování vodohospodářského majetku měst a obcí, především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, bylo v hospodářském roce 2012/2013 hlavním předmětem činnosti společnosti ČEVAK a. s. Dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní zajišťovala společnost ČEVAK a. s. pro obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina. STAV K Délka vodovodní sítě v km Délka kanalizační sítě v km Počet úpraven vody s technologií Počet čistíren odpadních vod Počet vodovodních čerpacích stanic Počet kanalizačních čerpacích stanic Počet vodojemů VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY V průběhu roku odstranili pracovníci společnosti 844 poruch na hlavních vodovodních řadech a 360 poruch na vodovodních přípojkách. Snížení počtu poruch oproti předchozímu hospodářskému roku bylo způsobeno nejen příznivějšími klimatickými podmínkami, ale také prevencí, kterou pracovníci společnosti systematicky provádějí po celý rok. V rámci pravidelné údržby vodovodní sítě bylo ve všech provozovaných lokalitách vyměněno a doplněno 153 hydrantů a 649 vodovodních uzávěrů. 9

12 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m3) 2012/ / /11 Voda vyrobená Voda převzatá Voda předaná Voda fakturovaná VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ CELKEM (v tis. m3) ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V průběhu roku bylo havarijním dispečinkem zaznamenáno a následně opraveno 118 poruch na hlavních kanalizačních řadech a 88 na kanalizačních přípojkách. Celkem bylo vyměněno, popřípadě usazeno do správné nivelety vůči okolnímu terénu, 515 poklopů na kanalizačních šachtách. Vyčištěno bylo 218 km kanalizačních řadů a 18 km přípojek. Speciální kamerou bylo zrevidováno 61 km sítí. Tyto prohlídky speciální kamerou napomáhají dlouhodobě odhalovat černé producenty, kteří neoprávněně vypouští odpadní vody. Kal produkovaný na jednotlivých čistírnách odpadních vod je předáván oprávněným firmám, které jej využívají převážně při rekultivacích. Část kalu z čistíren odpadních vod v Českých Budějovicích, Kaplici a Velešíně putovala k největšímu tuzemskému producentovi žížal druhu Dendrobaena veneta, které jej zpracovávají na kvalitní hnojivo pro zahrádkáře. 10

13 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI STAV K Počet kanalizačních přípojek Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den) Objem čištěných odpadních vod Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t) Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3) VODA FAKTUROVANÁ ODPADNÍ CELKEM (v tis. m3) Červnové povodně nepříznivě zasáhly jak do oblasti pitné, tak i do oblasti odpadní vody. Odstaveno muselo být 32 vodních zdrojů, prameništ a studen. Ty byly postupně obnovovány tak, jak voda opadala. Nejdéle byli cisternami zásobováni obyvatelé v některých lokalitách na Písecku. Podobně tomu bylo i v oblasti odpadní vody. Povodňová voda zasáhla a vynutila si odstávku 64 čistíren odpadních vod a kanalizačních čerpacích stanic. Ty byly bezprostředně po opadnutí vody opět spouštěny do provozu. Celkové škody na vodohospodářském majetku dosáhly 47 milionů korun. 11

14 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.4. KVALITA VODY Ve spolupráci s městy a obcemi věnuje společnost ČEVAK a. s. dlouhodobě velkou pozornost zlepšování kvality dodávané pitné vody a kvality odváděné vody odpadní. Zpracováno a do centrálního registru hygienické služby (PiVo) bylo odesláno výsledků rozborů odebraných vzorků pitné vody. Požadovaným parametrům vyhovělo 99,87%. PITNÁ VODA PITNÁ VODA Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 99,87% 99,48% 95,62% 95,11% 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00% % VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ VODOVODNÍ SÍTĚ

15 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ODPADNÍ VODA Z odebraných vzorků čistěné vody vyhovělo požadovaným parametrům vodohospodářského rozhodnutí 99,94%. ODPADNÍ VODA Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů vyčištěné vody 99,94% 99,78% 96,11% 95,71% % VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ VYČIŠTĚNÉ VODY 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00%

16 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 4. INVESTICE Základem přípravy a realizace investic byla i v uplynulém hospodářském roce úzká spolupráce mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury a jejím provozovatelem. Mezi významnější patřily pak tyto investiční akce: České Budějovice vodovody a kanalizace. Zejména se v Českých Budějovicích jednalo o obnovu vodovodních řadů a kanalizačních sběračů v rámci zahajovaných či plně realizovaných rekonstrukcí ulic E. Rošického, Čechova, Žižkova, E. Beneše, vnitroblok J. Plachty a další. Na ČOV České Budějovice pak byla samostatnými investicemi vyřešena těžba tuku z lapáku písku a obnova rozvodu fugátu. V lokalitě Třebotovice statutární město přikročilo k rozšíření vodovodů a kanalizací a umožnilo tak napojení stávajících nemovitostí. V Kaštanové ulici byla provedena přeložka povodněmi obnaženého potrubí kanalizace pod korytem Hodějovického potoka. Výstavba této kanalizační shybky tak odstranila problémové místo na vodním toku. Suchdol nad Lužnicí přepojení vrtu HV 4 do systému zásobování města pitnou vodou. Město bylo zásobováno pitnou vodou ze dvou vrtů z 60. let minulého století. Po havárii musel být loni v létě jeden z vrtů odstaven. Namísto něj byl do systému zásobování pitnou vodou přepojen průzkumný vrt HV 4, který byl postaven v roce Přeštice úpravna vody. V tomto hospodářském roce byla rovněž dokončena výstavba nové úpravny vody. Ta zahrnovala obnovu vodojemu upravené vody i surové vody a nové technologie včetně řídicího systému. ČOV Borovany vystrojení dosazovacích nádrží. Cílem řešených úprav bylo zajistit optimální podmínky pro provoz ČOV ve smyslu vytvoření potřebné akumulační kapacity pro dovážené odpadní vody a zkvalitnění účinnosti separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích. V rámci stavby bylo současně řešeno doplnění technologie chemického srážení fosforu. Jindřichův Hradec - nová splašková kanalizace v místní části Radouňka. Nově položená kanalizace zahrnuje cca 5 km splaškové kanalizace vybudované z kameninového potrubí DN 300 a výtlačná potrubí z čerpacích stanic v celkové délce 1,5 km. Na síti jsou osazeny celkem tři kanalizační čerpací stanice spojené s akumulačními jímkami. Radomyšl nový průzkumný vrt. Nedostatečné zásoby pitné vody vedly městys Radomyšl k výstavbě doplňkového zdroje pitné vody. Akce byla zahájena v dubnu a dokončena v červenci letošního roku. Snížení obsahu radionuklidů v pitné vodě. V rámci dotačních titulů na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování z prostředků ministerstva financí byla instalována odradonovací zařízení na vodním zdroji Bída v Soběnově a v Českém Rudolci. Loučovice ČOV a kanalizace. Tato akce nahradila dvě původní nevyhovující čistírny moderním objektem mechanicko biologické čistírny odpadních vod pro

17 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ekvivalentních obyvatel. Projekt byl dotačně 85% podpořen v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rekonstrukce a intenzifikace průmyslové čistírny odpadních vod INTERSNACK a obecní čistírny odpadních vod v obci Choustník. Cílem rekonstrukce a intenzifikace obecní čistírny odpadních vod bylo navýšení její kapacity. Rekonstrukce a intenzifikace průmyslové čistírny odpadních vod INTERSNACK vedla především ke zvýšení zajištění všech potřebných technologických kroků procesu čistění odpadních vod z potravinářské výroby a také navýšení možné variability provozu. Z grantů Jihočeského kraje pro rok 2013 byla podpořena výstavba nebo obnova vodovodů a kanalizací v obcích do dvou tisíc obyvatel. Mezi tyto akce například patřily Černá v Pošumaví (vodovod a kanalizace Muckov), Roudné (prodloužení vodovodního řadu), Okrouhlá Radouň (obnova vodovodu), Hranice (úprava technologie na úpravně vody), Vacov (obnova části kanalizačního řadu Vacov Vlkonice II. etapa), Svatý Jan nad Malší (kanalizační stoka D), Chvalšiny (obnova kanalizace). V souladu s desetiletými Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací na léta 2009 až 2018 realizovala řada měst, obcí a ostatních vlastníků vodohospodářské infrastruktury jejich obnovu. Prostředky na tuto obnovu jsou tvořeny nájemným od provozovatele a v lokalitách, kde nájemné nedosahuje výše potřebné pro prostou obnovu vodohospodářského majetku, je využíváno i jiných rozpočtových zdrojů. Nastavení samofinancovatelnosti vodohospodářské infrastruktury, kdy nájemné zcela pokrývá prostředky na obnovu, je v současnosti dosaženo u větších aglomerací. Řada vlastníků pak postupně vytváří finanční zdroje pro obnovu každoročním navyšování nájemného s cílem dosažení samofinancovatelnosti už v tomto desetiletí. U naprosté většiny menších obcí je dosažení tohoto cíle reálné až v delším časovém horizontu. 15

18 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 5. PERSONÁLNÍ OBLAST Společnost má 868 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho 663 mužů a 205 žen. Dále pak více než 35 zaměstnanců pracujících na částečné úvazky, zejména v provozním úseku. Navýšení počtu zaměstnanců oproti předcházejícímu hospodářskému roku bylo způsobeno přechodem pracovníků z bývalé společnosti AQUASERV. Velká pozornost ze strany vedení je věnována také zvyšování kvality práce. Velký důraz klade i na vzdělávání. V loňském hospodářském roce bylo využito více než 500 tis. Kč z evropských fondů, konkrétně z projektu Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti členských organizací. Tento projekt se týkal všech oblastí vzdělávání, jako jsou legislativa, odborné vodohospodářské semináře, počítačové kurzy a osobnostní vzdělávání. Firma umožňuje v rámci svých možností, především na provozním úseku, krátkodobé i dlouhodobé praxe studentům středních i vysokých škol se zaměřením na vodohospodářskou problematiku. Jednou ze základních priorit je bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci. Společnost v této oblasti plní požadavky všech platných právních předpisů. Důsledným vyhledáváním rizik, seznamováním s nimi a dodržováním bezpečných pracovních postupů jednotlivých činností na pracovištích si žádný z 11 evidovaných pracovních úrazů, ke kterým v tomto období došlo, nevyžádal dlouhodobou hospitalizaci. Pravidelnými kontrolami pracovišť, proškolováním a dobrou prací preventistů požární ochrany nedošlo k žádnému požáru. POČET ZAMĚSTNANCŮ

19 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 6. ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 6.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Představenstvo vykonávalo činnost statutárního orgánu společnosti. Prostřednictvím svých pravidelných jednání představenstvo řídilo činnost společnosti a rozhodovalo o záležitostech, které do jeho působnosti svěřují právní předpisy, stanovy společnosti a její vnitřní předpisy. Podrobnější popis činností a podnikatelských aktivit společnosti ČEVAK a. s. a stavu jejího majetku je uveden v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy. 6.2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada ČEVAK a.s. kontrolovala v období 10/2012 9/2013 finanční situaci společnosti a vývoj čerpání investičních prostředků. Dohlížela na průběh a výsledky podnikatelské činnosti společnosti a na výkon působnosti představenstva. K tomu měla dozorčí rada vytvořeny odpovídající podmínky, které jí umožnily plnit předepsané funkce v průběhu celého účetního období. Dozorčí rada jednala v průběhu roku 2012/2013 na čtyřech řádných zasedáních. Pracovala ve složení: Petr Hudler, předseda, Ing. Veronika Švarcová, místopředsedkyně (do ), Ing. Ivan Kafka, člen (od ) a místopředseda (od ), Ing. Jan Šauer, člen (do ) a Věra Škardová, členka (od ). Dozorčí rada průběžně prověřovala finanční stav a činnost společnosti, aniž by konstatovala nedostatky. Přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2012/2013, návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2012/2013 a výroční zprávu za tento rok. Dozorčí rada po přezkoumání všech dokumentů neměla žádné připomínky k výroku auditora BDO CB, s.r.o. k ověřované závěrce - bez výhrad. Dozorčí rada proto doporučila jedinému akcionáři společnosti schválit účetní závěrku za hospodářský rok 2012/2013, návrh na rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok 2012/2013 a výroční zprávu společnosti za hospodářský rok 2012/2013. V Českých Budějovicích dne Petr Hudler Předseda dozorčí rady ČEVAK a.s. 17

20 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 7. ZPRÁVA AUDITORA 18

21 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 19

22 20 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY

23 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 8. PŘÍLOHY 8.1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 8.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ

24

25 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2012 DO 30. ZÁŘÍ 2013 Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti ČEVAK a.s. na základě povinnosti stanovené v 66a) odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění za období od 1. října 2012 do 30. září OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika, a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika a ta prostřednictvím ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 5831 (dále jen ovládající osoba"). OVLÁDANÁ OSOBA: Obchodní společnost ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657 (dále jen ovládaná osoba") 1

26 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 PROPOJENÉ OSOBY V RÁMCI SKUPINY ENERGIE AG BOHEMIA Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Praha 2 Lazarská 11/ AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou Štemberkova ENERGIE AG BOHEMIA Service s.r.o. České Budějovice B. Němcové 38/ Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Chrudim Novoměstská VODOS s.r.o. Kolín Legerova Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Beroun Mostníkovská Vodárenská společnost Beroun, s.r.o. Beroun Mostníkovská VHOS, a.s. Moravská Třebová Nádražní 1430/ DALŠÍ PROPOJENÉ OSOBY V RÁMCI KONCERNU Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha Rumunská Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. České Budějovice Boženy Němcové 38/ Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. České Budějovice Boženy Němcové 38/ REKKA s.r.o. České Budějovice Novohradská Společnost ČEVAK a.s. byla v rozhodném období od do ovládající osobou ve vztahu k následující společnosti: Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo 1. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o. České Budějovice Severní 8/ Dne bylo rozhodnuto o prodeji skupiny AVE CEE (AVE ČR, AVE SR, AVE Maďarsko, AVE Rumunsko, AVE Ukrajina a AVE Moldávie) a byla podepsána kupní smlouva mezi dosavadním vlastníkem Energie AG Oberösterreich a EP Industries. 2

27 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 VZTAHY MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OVLÁDANOU OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2012 DO 30. ZÁŘÍ 2013 NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB V období od 1. října 2012 do 30. září 2013 byla mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. uzavřena Smlouva o poskytování poradenských služeb, licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku a dále byla poskytována plnění v oblasti marketingových služeb, pojištění, monitoringu tisku. Celková výše všech plnění v příslušném období činila tis. Kč. Od společnosti Energie AG Oberösterreich byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v podobě licenčních poplatků za používání softwaru SAP. Celková výše všech plnění v příslušném období činila 448 tis. Kč. PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB V období od 1. října 2012 do 30. září 2013 bylo mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. uskutečněno plnění za poskytování datového spoje, hosting aplikací, nájem nebytových prostor a ostatní služby. Celková výše všech plnění v příslušném období činila tis. Kč. NÁKUP A PRODEJ MAJETK U Od společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. nakoupila v účetním období společnost ČEVAK a.s. majetek v hodnotě 69 tis. Kč. Jednalo se o technické zhodnocení programu USYS. Od společnosti Energie AG Oberösterreich nakoupila společnost ČEVAK a.s. v účetním období majetek v hodnotě 341 tis. Kč. Jednalo se o pořízení 3 ks počítačů pro GIS a licence ORACLE. OSTATNÍ SMLOUVY, OBCHODY, PRÁVNÍ ÚKONY NEBO OP ATŘENÍ V období od 1. října 2012 do 30. září 2013 byly mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. uzavřeny: 3

28 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 ÚVĚROVÁ SMLOUVA A SMLOUVA O CASHPOOLI NG U S KŘÍŽOVÝM ČERPÁNÍ M Dne byla uzavřena Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cash poolingu a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ , Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ , Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ , ČEVAK a.s., IČ , AQUA SERVIS, a.s., IČ , VODOS s.r.o., IČ , a VHOS, a.s., IČ , jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cash pooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cash poolingu s křížovým čerpáním je úprava cash poolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s. Celková výše výnosových úroků z vložených prostředků v rámci cashpoolingu v příslušném období činila 863 tis. Kč. Celková výše nákladových úroků z čerpaných prostředků v rámci cashpoolingu v příslušném období činila 107 tis. Kč. Celková výše pohledávek vyplývajících z cash poolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k činí tis. Kč Dne byla uzavřena Úvěrová smlouva mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ , Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ , Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ , ČEVAK a.s., IČ , AQUA SERVIS, a.s., IČ , VODOS s.r.o., IČ , a VHOS, a.s., IČ , jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 70 miliónů korun českých formou platebních a neplatebních bankovních záruk nebo závazných příslibů k jejich vystavení s dobou platnosti do 5 let. Celková výše nákladových úroků v příslušném období činila 0 tis. Kč. Nebyla poskytnuta žádná platební a neplatební záruka nebo závazný příslib dle této smlouvy. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne , bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši tis. Kč. Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu či na popud ovládající osoby nebyly v účetním období od 1. října 2012 do 30. září 2013 uskutečněny a společnosti ČEVAK a.s. na základě jednání ovládající osoby nevznikla žádná újma. 4

29 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2012/13 VZTAHY MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI, OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2012 DO 30. ZÁŘÍ 2013 NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB Od společnosti AQUA SERVIS, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 449 tis. Kč. Jednalo se o vzorkování a pronájem laboratoří. Od společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 590 tis. Kč. Jednalo se o prodej náhradních dílů na vodoměry a pronájem laboratoří. Od společnosti VODOS s.r.o. Kolín, byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě tis. Kč. Jednalo se o nákup vodárenského materiálu a pronájem laboratoří. Od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 540 tis. Kč. Jednalo se o prodej náhradních dílů na vodoměry a pronájem laboratoří. Od společnosti VHOS, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 484 tis. Kč. Jednalo se o prodej náhradních dílů na vodoměry, pronájem laboratoří a opravy čerpadel. Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma. PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB Společnosti AQUA SERVIS, a.s. poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši tis. Kč. Jednalo se o hosting aplikací, vzorkování a analýzy pitných a odpadních vod. Společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši tis. Kč. Jednalo se o hosting aplikací, vzorkování a analýzy pitných a odpadních vod a služby IT. Společnosti VODOS s.r.o. Kolín poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši tis. Kč. Jednalo se o nákup vodárenského materiálu, rozbory vod, přezkoušení vodoměrů a služby IT. 5

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více