U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu"

Transkript

1 U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 24. února /III./211 schvaluje závěrečný účet města Kunovice za rok 21 jehoţ součástí je: - vyhodnocení rozpočtu města Kunovice za rok 21 k , - zpráva o stavu majetku města rozvaha k a zpráva o inventarizaci za r výkaz zisku a ztráty k rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kunovice za rok 21 - zpráva o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Kunovice schvaluje celoroční hospodaření města Kunovice bez výhrad 44/III./211 bere na vědomí ţádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 211 k Občanské sdruţení Poţadavek Kunovské centrum mládeţe 35.,- SHK Kunovice 25.,- SHK Kunovice ITS CUP 5.,- Snails Kunovice, softball 25.,- Fotbal Kunovice 3.,- Římskokatolická farnost 45.,- Handrlák 125.,- TJ Sokol Kunovice 25.,- Kunovjan 2.,- Tenisový klub Kunovice 65.,- SDH Kunovice 4.,- Orel jednota Kunovice 1.,- Šachový oddíl Kunovice 4.,- Celkem ,- schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice pro rok 211 takto: Občanské sdruţení Neinvestiční dotace Kunovské centrum mládeţe 3.,- SHK Kunovice 12.,- SHK Kunovice ITS CUP 3.,- Snails Kunovice, softball 15.,- Fotbal Kunovice 2.,-

2 2 Římskokatolická farnost 45.,- Handrlák 8.,- TJ Sokol Kunovice 25.,- Kunovjan 13.,- Tenisový klub Kunovice 55.,- SDH Kunovice 2.,- Orel jednota Kunovice 1.,- Šachový oddíl Kunovice 4.,- Celkem 899.,- ukládá radě města připravit formulář předpokládaných příjmů občanských sdruţení k ţádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 212 T: do 16. června. 211 O: místostarosta města 45/III./211 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/211 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,2 tis. Kč, výdaje ,3 tis. Kč, financování 53 88,1 tis. Kč 46/III./211 bere na vědomí zprávu o hospodaření Podnikatelského inkubátoru Kunovice, Panský dvůr, s. r. o. za rok 21 bere na vědomí účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru Kunovice, Panský dvůr, s. r. o. za účetní období 21 bere na vědomí rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr, s.r.o. za účetní období 21 ve výši ,28 Kč následovně: 1.,- Kč převod na účet rezervního fondu, ,53 Kč pokrytí ztráty minulých let, ,75 Kč převod na účet nerozděleného zisku minulých let 47/III./211 bere na vědomí vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 28. únoru /III./211 bere na vědomí zprávu o zajištění a postupu investičních akcí k 22. březnu /III./211 schvaluje zprávu o připravenosti MIC na sezónu 211 a vyhodnocení hospodaření MIC za rok 21 5/III./211 bere na vědomí přehled o vyúčtování poskytnutých darů města Kunovice za II. pololetí 21 a konstatuje, ţe byly pouţity v souladu s podmínkami pro poskytování příspěvku

3 3 bere na vědomí příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 211 takto: Adresa ţadatele TyTi - sportstudio s T-gym Antonín Podškubka Záhumní 615 IČO: Telefon: Bank. spoj.: /8 Sdruţení pacientů CHOPN Ing. Irena Sezemská, předsedkyně Lublinská 575/9 181 Praha 8 IČO: Telefon: Bank. spoj.: /8 Malovaný kraj PhDr. Eva Kovaříková 17. listopadu 1a 69 2 Břeclav IČO: Telefon: Bank. spoj.: /3 Ţenský sbor Tetičky Ludmila Turčinková Na Rynku 348 Rodné číslo: /474 Telefon: Bank. spoj.: --- Z.O. chovatelů poštovních holubů Kunovice František Kašík, předseda IČO: --- Telefon: Bank. spoj.: --- Svaz tělesně postiţených v ČR, o.s. MO Kunovice Jaroslav Štěrba, předseda Na Rynku 352 IČO: Telefon: Bank. spoj.: /3 Snails Kunovice Pavel Křivák Šlerkova 313 IČO: Telefon: Bank. spoj.: /8 Snails Kunovice Pavel Křivák Šlerkova 313 IČO: Telefon: Bank. spoj.: /8 Snails Kunovice Pavel Křivák Šlerkova 313 IČO: Telefon: Bank. spoj.: /8 RM 3,-- 8,-- 1,-- 5,-- 6,-- 6,--

4 MOTO RACING PosPa Pavel Pospíšil Potočná 82 IČO: Telefon: Bank. spoj.: /8 Antonín Podškubka Záhumní 615 Rodné číslo: 4987/19 Telefon: Bank. spoj.: /3 Svaz tělesně postiţených v ČR, o.s. okresní organizace Josef Balíček, předseda Palackého nám Uherské Hradiště IČO: Telefon: Bank. spoj.: /3 Modelářský klub SMČR LMK Blaník Hlavní Míkovice IČO: Telefon: Bank. spoj.: /3 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice Poradenské centrum SNN v ČR Palackého nám Uh. Hradiště IČO: Telefon: , Bank. spoj.: /3 Aeroklub ČR, Slovácký aeroklub Kunovice o.s. Prezident pan Stanislav Sklenář Letecká 1383 P.O. BOX 34, letiště IČO: Telefon: (Petr Štastný) Bank. spoj.: /8 Aeroklub ČR, Slovácký aeroklub Kunovice o.s. Prezident pan Stanislav Sklenář Letecká 1383 P.O. BOX 34, letiště IČO: Telefon: Bank. spoj.: /8 Aeroklub ČR, Slovácký aeroklub Kunovice o.s. Prezident pan Stanislav Sklenář Letecká 1383 P.O. BOX 34, letiště IČO: Telefon: Bank. spoj.: /8 4 5,-- 7,-- 5,-- 5,-- 5,-- 19,--

5 5 schvaluje příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 211 takto: Muţský pěvecký sbor z Kunovic, o.s. Bartošík Pavel, Škrášek Radek Polní Uherské Hradiště IČO: Telefon: Bank. spoj.: /1 1,-- 51/III./211 vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/211 O ochraně nočního klidu 52/III./211 schvaluje převod části pozemku cca 15 m 2 z p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Mgr. Michala Hampaly, Za Mlýnem 1882, Staré Město za cenu 9,- Kč/m 2 dle geometrického plánu na náklady nabyvatele z důvodu podpory rozvoje cestovního ruchu na Baťově kanále 53/III./211 schvaluje převod pozemku p. č. 963/1 a 963/3 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví pana Jiřího Šáchy, Osvobození 582, Kunovice za cenu 1,- /m 2 a kůlnu na pozemku p. č. 963/1 za cenu dle znaleckého posudku 54/III./211 bere na vědomí studii Atelieru König, nám Hrdinů 523, Staré Město u Uherského Hradiště řešící variantně revitalizaci přírodně krajinářského areálu Na Zelničkách rozhodlo při realizaci dalších stupňů projektových dokumentací postupovat v souladu s variantou A, upravenou o následující poţadavky: - nutno zabezpečit řešení úpravy hladiny na stávajícím mokřadu, zváţit moţnost propojení výustního objektu stávajícího mokřadu s plánovaným mokřadem - prověřit moţnost zúţení šířky dna z důvodů zvýšení hladiny vody v otevřeném kanále a s tím související menší zanášení při větším průtoku - závěry ankety mezi občany ukládá zapracovat navrhovaná opatření do zadání nového územního plánu města Kunovice T: 31. prosince 211 O: Ing. Milan Valouch 55/III./211 schvaluje záměr převodu majetku města Kunovice, a to kanalizace, v pořizovací hodnotě ,7 Kč dle přiloţeného seznamu zveřejňuje záměr na převod majetku města Kunovice souboru vodovodů a kanalizací s příslušenstvím dle přiloţeného seznamu

6 6 souhlasí s předmětem a oceněním majetku města Kunovice souboru vodovodů a kanalizací s příslušenstvím dle znaleckého posudku znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. č /211 ze dne v celkové výši ,- Kč, určeného k převodu formou nepeněţitého vkladu 56/III./211 schvaluje seznam kanalizací, které budou předmětem koncesního řízení malého rozsahu na provozovatele technické infrastruktury v majetku města Kunovice, rozšířený o kanalizace současně realizované při akci Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice. Seznam je přílohou tohoto usnesení ukládá radě města vyhlásit koncesní řízení malého rozsahu na provozovatele technické infrastruktury ve městě Kunovice v souladu s poţadavky poskytovatele dotace na akci Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice z Operačního programu ţivotního prostředí T: 3. srpna 211 O: starostka města 57/III./211 schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci E.ON Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 164/37, 164/39 a 164/54 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště 58/III./211 schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci E.ON Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1967/5 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště 59/III./211 schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci E.ON Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 198/2, 198/23 a 332/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště starostka města místostarosta města Datum vyhotovení:

I. schválila. 1.5 pronájem objektu bez č. p. zemědělské stavby, označené jako sklad č. 11 na

I. schválila. 1.5 pronájem objektu bez č. p. zemědělské stavby, označené jako sklad č. 11 na U S N E S E N Í z 53. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.03.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem bytu č. 2 (velikost 1+1) v domě č. p. 25, ul. Na Valech

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 61/5/2015 výběr dodavatele zakázky Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ Slivenec, firmu BKN, spol. s r.o., za cenu 758.250,- Kč + DPH dle cenové

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA ÚJEZD NA HISTORICKÝCH OBRAZECH

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA ÚJEZD NA HISTORICKÝCH OBRAZECH ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA ÚJEZD NA HISTORICKÝCH OBRAZECH SRPEN 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 NENÍ JEDNODUCHÉ ŘÍDIT PENZION A DPS, POKUD SE LIDÉ NEUMÍ CHOVAT...1 KANDIDÁTI ZVOLENÍ DO ZASTUPITELSTVA

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více