ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST"

Transkript

1 ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

2 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického řešení Jedná se o stávající objekt bez vnějších zásadních změn. 3. Zásady funkčního řešení Jsou stávající. 4. Zásady dispozičního řešení Jsou stávající. 5. Zásady výtvarného řešení Jsou navržené tak, aby byla zachována stávající koncepce. 6. Řešení sadových úprav Netýká se této stavby. 7. Řešení přístupu a užívání objektu dle vyhl.č.398/2009 Sb. Je navržená bezbarierová přístupová rampa na parc.č.61/1 vedle stávajícího objektu. 8. Užitková plocha 9. Obestavěný prostor 10. Zastavěná plocha 11. Osvětlení a oslunění Je stávající, stavba nebude mít vliv na danou na osvětlení a oslunění. 12. Technické a konstrukční řešení objektu Viz stavebně technické řešení. 13. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Viz přiložený výpošet k technické zprávě. 14. Založení objektu Zůstává na stávající úrovni. 15. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí Objekt nemá vliv životní prostředí. 16. Dopravní řešení Netýká se této stavby. 17. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Zůstává na stávající úrovni.

3 20. Protiradonová opatření Netýká se této stavby. 20. Dodržení obecných požadavků na výstavbu Požadavky na výstavbu jsou dány vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavby. 5 stavba nenaruší rozptylovou plochu 6 stavba nenaruší připojení objektu na sítě technického vybavení 9 stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby 10 stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech 16 zateplení objektu je navrženo a bude provedeno tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou ochranu splňující nízkou energetickou náročnost budovy 25 střechy budou zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, že neohrozí chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, a zabrání vnikání vody do konstrukcí staveb 26 výplně otvorů splní požadavky dané normovými hodnotami na tepelně technické vlastnosti v ustáleném teplotním stavu 36 na střeše bude provedena nová ochrana před bleskem, včetně uzemnění 38 v otopných soustavách budou osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopných soustav. Při provozu otopných soustav bude zajištěno řízení tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Staveniště je vyhrazeno na půdorysu bytového domu v částech kolem obvodových průčelních stěn a štítů. Kolem fasády bude vybudováno ochranné lešení (alternativně též pracovní lávky), vstupy do domu budou chráněny před vlivy stavby, objekt bude při realizaci stavebních prací dále užíván k bydlení. Přilehlý pozemek je rovinatý, s mírným spádem. Objekt není kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně. Projektová dokumentace řeší zateplení fasády, zateplení soklu, stavební úpravy balkonů a další související stavební práce. Obvodový plášť je zděný z cihel, cihelných bloků z CDm tl.375 mm, v místě oken jsou uskočené parapety tl. 250 mm tj. podélné stěny z ulice a ze dvora. Štítové stěny jsou tl. 250 mm z cihelných bloků CDm. Stropní panely jsou železobetonové dutinové. Panely jsou uloženy na příčné železobetonové průvlaky uložené na obvodové nosné stěny a na středovou podélnou nosnou stěnu. Jedná se tedy o příčný nosný systém. Vnitřní nosné (resp.ztužující) stěny z CDm tl.250 mm, příčky tl. 60 mm + omítka. Půdorysné rozměry činí 11,29 x 23,45 m. Střecha objektu je plochá, jednoplášťová, spádovaná k vnitřním střešním vtokům. Střecha je ve skladbě : - střešní hydroizolační modifikované asfaltové pásy (izolace byla v uplynulém období opravena) - cementový potěr tl. 20 mm - plynosilikátové desky tl. 100 mm

4 - pískové lože tl. mm - dusaná škvára ve spádu tl. (vnitřní vpustě) - volně položená lepenka - stropní panel - vápenná omítka Balkony jsou předsunuty před čelo fasády objektu, vyložení cca 750 mm. Jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou tl. cca 100 mm, která je opatřena podlahou balkonů s nášlapnou vrstvou dlažbou, v čele doplněno oplechováním pod dlažbou. Je proveden keramický sokl. Ocelové zábradlí balkonů je s ocelovou výplní kombinovanou - tyčovou, je kotveno do čela balkonové desky a do fasády. Podlahy balkonů jsou ve skladbě : - keramické dlaždice do tmele - hydroizolace - betonová mazanina - lepenka - asfaltový a penetrační nátěr - železobetonová monolitická deska - omítka Fasáda bytového domu je tvořena původní škrábanou břízolitovou omítkou. Okna v několika bytech jsou již vyměněna. V 1.NP se nebudou výplně otvorů směrem do ulice. Jedná se o stávající výkladce a vstupní dveře. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 0. Bourací práce 1. vybourání oken včetně vnějších parapetů oken 2. demontáž mříží u oken 1.NP do dvora (šetrně mříže budou rozměrově upraveny a použity zpět), 3. demontáž veškerých sušáků na prádlo, 4. demontáž podlahy na balkonech až na nosnou konstrukci (předpokládaná celková tl. 50 mm betonová mazanina, asfalt. lepenka, spád. potěr, keram. dlažba, oplechování čel a boků), provést opět velmi šetrně, chránit dveře proti poškození! Poznámka - oprava podlah balkónů se provede až po dohodě s investorem, 5. demontáž keram. obkladu soklu balkonů, 6. demontáž zábradlí na balkonech, 7. demontáž stříšek a oplechování stříšek nad vstupními dveřmi do objektu bytového domu, 8. odstranění poškozených a uvolněných částí omítky na fasádě (obvodový plášť, sokl, podhledy a čela balkonů) rozsah prací se provede podle skutečnosti, 9. demontáž hromosvodů na fasádě i veškerého uzemnění konstrukcí na střeše, (+ provést provizorní zajištění objektu po dobu realizace), 10. demontáž oplechování střešních říms a atik a oplechování výlezu na střechu na podélných obvodových stěnách, 11. demontáž větracích mřížek na fasádě ze spíží, 12. demontáž větracích mřížek střechy na fasádě

5 13. vybourání prosvětlovací otvorů na mezipodestách schodiště, hydroizolace podzemních částí suterénních stěn pro vložení ETICS do hloubky cca 500 mm pod přilehlý upravený terén, 14. vybourání části komína v 1.NP pro rozšíření otvoru - po kontrole nefunkčnosti komínového průduchu kominíkem 15. Vybourání plechové střechy včetně oplechování úschovny kol a kočárků (dvorní objekt) 1. Zemní práce Netýkají se této stavby. 2. Základové konstrukce Netýkají se této stavby. 3. Svislé a kompletní konstrukce Parapety a doplnění svislých konstrukcí otvorů na mezipodestách se provedou z cihel HELUZ STI 38 K. Sloupek pro překlad pro rozšíření otvoru u výtahu v 1.NP bude z prostého betonu C20/ Vodorovné konstrukce Netýkají se této stavby. 5. Úprava povrchů Vnitřní chodba bytového domu (schodiště s výtahem) se vymaluje, bíle PRIMALEXEM. Dvorní úschovna kol a kočárků se přeštukuje a natře fasádní barvou (světle zelenou). Vnější omítka soklu obytného domu se provede omítkou Weber Marmolit střednězrnný s podkladním nátěrem G700 a s podkladní cementovou stěrkou. MARMOLIT omítka z barevné kamenné drtě. 6. Konstrukce podlah Týká se oprav v 1.PP. Nerovnosti podlahy se vyrovnají se stěrkou Stado ResiBond FC Final po dohodě s investorem. Poté se provede nátěr betonové podlahy BETEX 2v1 NA BETON S2131 s penetrací. Podlahy balkónů se opraví po dohodě s investorem. 7. Výplně otvorů Součinitel prostupu tepla celých výplní otvorů tj. rám výplně a zasklení s uvážením vlivu lineárního tepelného mostu v uložení zasklení max. Uw = 1,35 Wm -2 K -1 a nižší, součinitel prostupu tepla zasklení max. Ug =1,1 Wm -2 K -1 a nižší. Teplotní faktor vnitřního povrchu na celé výplni otvoru, tj. na rámu i zasklení nesmí poklesnout pod normou ČSN požadovanou hodnotu. Použít rámy min. 5-ti komorové, stavební šířka rámu (ve směru proudění tepla) 70 mm a více. Vyměňované stávající výplně otvorů budou nahrazeny výplněmi z plastu s třídou reakce na oheň A1 až D. 8. Izolace proti vodě Netýká se této stavby. 9. Izolace proti radonu Netýká se této stavby. 10. Izolace tepelná Celá fasáda bude zateplena až na sokl (zateplení by muselo probíhat až pod terén a musela by se provést návaznost na hydroizolační stávající systém) - až po střešní atiku vnější kompozitní zateplovací certifikovaný systém (ETICS). Úprava omítek se provede podle skutečnosti. Postup provádění je dán technologickým postupem pro konkrétní navržený systém ETICS. V rámci zpracování projektové dokumentace zateplení objektu bytového domu je uvažováno provedení

6 certifikovaného zateplovacího systému např. Weber Terranova, alternativně Český Caparol, spol. s r.o. Caparol Capatect, apod. Celý systém musí být dodán jako komplet v požadované kvalitě a jako systém certifikovaný dle aktuálních technologických předpisů výrobce pro provádění. Celá fasáda bude tedy zateplena izolantem polystyrenem EPS 70 F tl.120 mm. ETICS směrem k balkonům sousedního objektu bude s izolantem polystyrenem EPS 70 F tl.50 mm. K rámům oken a dveří bude ETICS zatažen izolantem v tl. 30 mm. Skladba systému ETICS pro nadzemní podlaží : - Lepící a stěrková hmota - Tepelně izolační fasádní desky - Kotevní hmoždinky s ocelovým trnem s plastovým zástřikem (Ejotherm NT U, WH O) - Lepící a stěrková hmota - Výztužná tkanina - Lepící a stěrková hmota weber.therm elastik - podkladní nátěr - tenkovrstvá probarvená pastózní omítka akryl nebo silikon, struktura zrnitá, zrno 2 mm Požadavky na zateplovací systém ETICS ETICS: vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems.) ETICS je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Zateplením ETICS je tímto projektem vždy míněn a požadován úplný (skladbou i technologickými operacemi) certifikovaný (ETA) systém. - pro skladbu prvků systému a provádění jednotlivých technologických operací se stanovuje jako závazná ČSN pro dodávaný ETICS je nutno doložit splnění kvalitativní třídy A dle Technický pravidel CZB prohlášení o shodě resp.certifikát ETA systému jako celku - doklad o certifikaci zhotovitele, který převezme zodpovědnost za technologický předpis Dodavatelská dokumentace ETICS musí definovat veškeré prvky a technologické operace certifikovaného systému v oblastech : 1. Připravenost objektu 2. Připravenost konstrukce (rovinatost, soudržnost a penetrace podkladu) 3. Založení systému ETICS 4. Lepení tepelného izolantu 5. Zabudování hmoždinek 6. Úprava a vyztužení povrchu izolantu 7. Vytvoření základní vrstvy 8. Provádění povrchových úprav 9. Přeprava, skladování, odpady 10. Užívání ETICS a záruční lhůta Dále je součástí dodavatelské dokumentace návrh sací síly větru spočítané podle ČSN EN a zjištění kvality obvodového pláště odtrhovými zkouškami. Toto je nezbytný podklad pro nadimenzování systému lepení a kotvení ETICS. Požadavky na tepelný izolant 1. Expandovaný fasádní polystyren EPS-F, 2. Tuha tepelně izolačni deska na bazi extrudovane polystyrenove pěny např. URSA XPS N-III-PZ-I

7 3. Mineralni izolace z kamenných vláken např.isover UNI Izolanty budou mít minimálně součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/(m.K) Požadavky z požárně bezpečnostního řešení na izolant Nejvýše ve vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken bude tepelná izolace pro vedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 v pásu výšky 0,5 m a tento horizontální pás bude probíhat nad všemi okny obvodové stěny objektu s přesahem od hrany ostění nejméně 1,5 m. Založení zateplení soku bude do výšky 300 mm řešeno izolantem XPS tl. 120 mm. Do výšky 1000 mm bude zateplení soklu řešeno izolantem z minerální vlny tl. 120 mm třídy reakce na oheň A1 či A2. Tyto požadavky jsou splněné - viz samostatné výkresy č. F.21 a F.22 Obecně k provádění ETICS : Fasáda pod zateplovací systém musí být suchá, pevná a zbavená nečistot, a vyspravená, bez nepevných částí (nerovnosti max. 10 mm). Na všechny výrobky navrženého systému jsou zpracovány podrobné technologické postupy, které musí být dodavatelem přesně dodrženy. Musí být použity pouze prvky systémové, s příslušnými zkouškami a atesty, zejména rohové ochranné úhelníky, výztužná tkanina, diagonální armování u otvorů ze skelné tkaniny, lišty s tkaninou pro napojení oken, dilatační profily, talířové hmoždiny, apod. Rovněž zateplit plochu pod venkovním oplechováním bytových oken. Zateplí se rovněž ostění oken a nadpraží. Do hran ETICS nad okna, budou zapracovány okapničky (lišty LT plast), v místech založení ETICS na typový zakládací profil tvoří okapničku vlastní nos zakládacího profilu. Tloušťka plechu zakládacího profilu min. 0,8 mm. Další poznámky : 1. Nově se oplechuje stříška nad vstupem do prodejny z ulice TiZn, 2. V rámci prací na fasádě budou provedeny nově hromosvody, které budou před začátkem prací demontovány (doložit revizi). 3. Dále budou nově osazeny větrací mřížky nerez se sítkem proti hmyzu (průměr mřížek případně upravit před dodávkou dle skutečných poměrů na stavbě), příslušné mřížky nad sebou srovnat vždy do svislých rovin. 7. Pro zateplení stěn se uvažuje s dorovnáním rovinatosti (svislosti) obvodových stěn do potřebné roviny, v rozpočtu a výkazu výměr bude uvažováno s podlepem tepelným izolantem potřebných tlouštěk, skutečnost bude na stavbě při realizaci upřesněna s dodavatelem na základě podrobného zaměření a vytýčení roviny každé fasády samostatně předpoklad bude uveden v rozpočtu. 8. ETICS musí být proveden v požadované kvalitě a technických parametrech, komplexně dodán jako certifikovaný případně předem upřesnit na základě konzultace s investorem a projektantem přímo na stavbě. 9. Materiálově technologicky jsou uvedeny v projektové dokumentaci možná technická řešení, v rámci realizace stavby lze tedy použít i jiné materiály a konstrukční řešení, ale shodných kvalit a technických parametrů! Veškeré materiály však musejí být dodány vždy ve svém složení jako kompletní ucelený soubor systémové řešení! 10. Místní konstrukce na fasádě elektroskříně, čidla apod. budou při zateplení respektována. Pro technické řešení platí rovněž příslušné podmínky správců sítí. 11. V rámci projektové dokumentace je přiloženo předpokládané barevné řešení fasády, při realizaci předloží dodavatel reálné vzorky omítky na polystyrénových deskách, na základě ověření skutečných odstínů se definitivně odstíny barev potvrdí, provede se zápis do deníku, pak lze barevnosti závazně objednat. Pro barevné řešení fasády je uvedeno barevné označení RGB (kombinace červená, zelená a modrá) a stejná barva v hexadeximálním kódu.

8 11. Zábradlí balkónů Stávající zábradlí bude před aplikací kontaktního zateplovacího systému demontováno. Zábradlí bude nové montované řešeno jako bezúdržbové - lehké ocelové z jaklových tenkostěnných uzavřených profilů. Výplň zábradlí je navržena z polykarbonátových Makrolonových desek čirých tl.10 mm. Desky budou umístěny z čela i boků balkonů. Výplňové desky budou uchyceny v souladu s technologickým předpisem výrobce pro provádění. Povrchová úprava rámové ocelové konstrukce zábradlí - žárově zinkované (případně upřesnit na stavbě s investorem a projektantem na základě předložených reálných vzorků zápis do stavebního deníku). Zábradlí bude kotveno do bočních stěn a čela vodorovné nosné desky balkónů pomocí kotevních prvků a soustavy závitových tyčí lepených do dodatečně vrtaných kanálů a kotvených pomocí tmele např.hilti HIT HY 150, alt.fischer, apod.. Projektant upozorňuje na technickou náročnost těchto konstrukcí (zejména zábradlí), práce musí provádět specializovaná firma s technicky vyspělými a kvalifikovanými pracovníky s dostatkem zkušeností s pracemi obdobného charakteru, zvláštní důraz klást na provedení jednotlivých rozhodujících detailů, nutná důkladná koordinace prací s generálním dodavatelem, apod.), bude respektována délková roztažnost zábradlí (šroubové spoje, konstrukční dilatace). Při realizaci stavby (při provedení balkonů) je nutné postupovat tak, aby byla dodržena ustanovení ČSN Ochranná zábradlí, zejména min. výška 1100 mm nad podlahou balkonu. (dle konkrétních výškových poměrů případně upravit skladbu podlahy balkonů zaměřit při realizaci). 12. Stříška nad vstupem do domu k bytům Stříška bude nová. Provede se ocelových uzavřených tenkostěnných profilů a trapézového plechu v barvě fasády. Ocel S 235. Ochrana ocelových konstrukcí bude žárové pozinkování. Stříška nad vstupem je nehořlavá A1, A2 a s vyložením min. 1,5m od vnějšího povrchu zateplení. 13. Konstrukce klempířské U obytné budovy budou provedeny nové, materiál TiZn. Jedná se o oplechování atiky střechy, oplechování ŽLB stříšky. U oken budou ocelové pozinkokované parapety s barevnou povrchovou úpravou hnědá s bočními krytkami. Okapový svod (při pohledu z ulice vlevo) se v části 1.NP otočí tak, aby bylo možné provést zateplení. Na úschovně kol (dvůr) bude oplechování hliníkové. Nový okap na úschovně kol bude TiZn. 14. Nátěry Natřou se plechové dveře úschovny kol po odrezivění. Dále se nově natřou mříže v 1.NP (po demontáži) v dvorní části. Korozivní agresivita prostředí C3 střední. Korozní agresivita je dle ČSN EN ISO Navržená životnost obnovování nátěrů je střední tedy 5-15 let. Nátěr trapézového plechu stříšky nad vstupem bude z výroby žárově pozinkovaný plech s polyesterovým nátěrem. 15. Statika Statické řešení prověřuje možnost provedení stavebních úprav ze statického hlediska, zkoumá únosnost stávajících nosných konstrukcí, navrhuje nové stavební konstrukční prvky. V rámci stavebních úprav se jedná především o zateplení fasády, stavební úpravy balkonů a další související stavební práce. Objekt tvoří jeden samostatný dilatační celek. Balkony (železobetonové monolitické desky) působí ze statického hlediska jako konzoly. Je navrhováno provedení vnějšího kompozitního (kontaktního) zateplovacího systému. Pro ochranu stavebních konstrukcí bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém např.weber Terranova, alt.caparol Capatect. Izolant bude osazen a kotven dle technologických pokynů dodavatele, budou použity plastové talířové hmoždiny s kovovým natloukacím trnem a plastovým zástřikem hlavy. Podkladní vrstva stávající fasády bude důkladně očištěna a upravena. Uvolněné části budou oklepány, povrch bude srovnán cementovou maltou. Dle

9 zjištění provést případnou sanaci významněji poškozených míst. Jedná se zejména o podhledy balkonů (uvažováno 10 % pohledových ploch). Pasivní trhliny budou zatmeleny, případné zjištěné aktivní trhliny budou zajištěny dle vyjádření statika. Bude použit izolant stabilizovaný EPS tl. viz. stavební řešení, v návaznosti na požární řešení, v kontaktu se zvýšenou vlhkostí pak i tvrzený nenasákavý extrudovaný EXS. Na upravený (očištěný ) povrch fasády se osadí izolační desky do lepícího tmele. Desky se dále kotví talířovými hmoždinami v požadovaném množství (4-6-8 ks/m2 ). Na izolační desky se zakotví armovací tkanina do lepící stěrky (v exponovaných místech tzn. rohy, dolní pás proti vandalůmmechanické poškození, kolem otvorů, kraje atd.) bude provedeno zesílení další armovací tkaninou. Provedení kontaktního zateplovacího systému bude korespondovat s typovými detaily a technologickými pokyny výrobce systému. Nutno dodržet minimální kotevní délku talířové hmoždiny v obvodovém plášti. Do kotevní délky (rozpěrné zóny) se nezapočítává omítka. Minimální kotvení do železobetonové konstrukce činí 40 mm, do plynosilikátu 80 mm. Reálnou únosnost talířových hmoždin je doporučeno ověřit v průběhu stavebních prací (výtahové zkoušky min. síla při vytažení hmoždiny by neměla činit méně než 1 kn ). Stávající ocelové zábradlí balkonů bude před aplikací kontaktního zateplovacího systému demontováno. Zábradlí bude nové montované řešeno jako lehké ocelové. Je uvažováno ocelové zábradlí s deskovou výplní z polykarbonátovách desek MAKROLON. Výplňové desky budou uchyceny v souladu s technologickým předpisem výrobce pro provádění. Povrchová úprava zábradlí - žárově pozinkováno. Zábradlí bude kotveno do bočních stěn a čela vodorovné desky balkonu. Zábradlí bude kotveno do bočních stěn a čela vodorovné desky. Při technickém řešení zábradlí nutno respektovat délkovou roztažnost konstrukce zábradlí (umožnění dilatačních pohybů). Kotvení je navrženo pomocí styčníkových desek a typových kotevních prvků uchycených do stěn a desek balkonů pomocí závitových tyčí lepených chemickým systémem do dodatečně vrtaných otvorů např. HILTI 150, svorníků M16 s maticemi a podložkami (závitové tyče). Poloha zábradlí balkonů bude poněkud předsazena před čelní a boční strany desky. Před výrobou zábradlí je nutné provést zaměření skutečných rozměrů souvisejících konstrukcí v návaznosti na zateplení. Důležité při kotvení zábradlí je provést důslednou hydroizolaci kolem všech průniků a kotevních míst, ať nedojde k zatékání (pružné napojení na ETICS). Zábradlí musí být vyrobeno a osazeno tak, aby byla dodržena ustanovení ČSN Ochranná zábradlí, zejména min. výška 1100 mm nad podlahou. Dodavatel v rámci své činnosti zpracuje nezbytně nutné doplnění technické dokumentace (zaměření skutečného stavu, vytýčení rovin, zpracování dílenské-výrobní dokumentace v nezbytně nutném rozsahu jako součást dodávky díla). Projektant upozorňuje na technickou náročnost této konstrukce, práce musí provádět specializovaná firma s technicky vyspělými a kvalifikovanými pracovníky s dostatkem zkušeností s pracemi obdobného charakteru, zvláštní důraz klást na provedení jednotlivých rozhodujících detailů, nutná důkladná koordinace prací s generálním dodavatelem, apod.). Závěr Veškeré výrobky a materiály, které mají být zabudované do projektovaného díla, budou nové, nepoužité. Při předávacím řízení bude ke všem použitým výrobkům a materiálům doloženo prohlášení o shodě. Veškeré výše uvedené konstrukce a práce doporučujeme, aby byly prováděny dle platných předpisů a českých, popř. evropských, norem. E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1.a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

10 Stavební pozemek s objektem se nachází v obci Ústí nad Labem-Střekov. Jedná se o stávající stavbu. V objektu bude využíváno 1.PP jako sklad a jako denní místnost a šatna - a to prádelna a sušárny. Na staveništi bude mobilní chemické WC. Staveniště se bude nacházet na parcele č. 2820/1 (obytný objekt), 2827/1 (ul.žukovova - lešení), 2820/3 (dvůr), 2823 (sousední objekt č.p.724 jako průchod na dvůr), 2820/4 (Úschovna kol na dvoře) a 2820/5 (přístup a lešení). Staveniště bude mobilně oplocené. Na parc.č.2820/3 se bude nacházet deponie lešení a mezideponie stavebního materiálu. Zásobovací vozidla stavby budou při vykládce parkovat v ulici Žukovova. Organizace výstavby bude prováděna s ohledem na omezení rušivých účinků hluku a znečištění komunikace vozidly stavby. E.1.b) Významné sítě technické infrastruktury Všechny sítě technické infrastruktury, potřebné pro výstavbu zateplení jsou dostupné v rámci objektu. E.1.c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště Připojení staveniště na vodovod bude provedeno uvnitř objektu před zahájením prací a po skončení bude proveden zápis stavu vodoměru společné spotřeby v objektu. Napojení elektřiny bude provedeno rovněž na rozvod objektu bude instalován staveništní rozvaděč s měřením spotřeby. E.1.d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu Staveniště musí být zabezpečeno tak, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob. Vstupy na staveniště budou opatřeny čitelným nápisem Nepovolaným vstup zakázán. Při výstavbě bude dodržováno bezpečnosti silničního provozu na příjezdových komunikacích. V místě vstupu do objektu musí být zachován přístup veřejnosti. Tento vstup bude opatřen pevným bedněním proti pádu předmětů s dostatečným přesahem a celé lešení bude překryto celoplošnou sítí. E.1.e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Stavba svým samotným charakterem nijak neohrožuje veřejné zájmy ani veřejnou bezpečnost. E.1.f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Jako sociální zázemí pracovníků stavby (šatny, umývárny, denní místnost) budou sloužit přidělené prostory v 1.PP opravovaného objektu. Stavba zajistí vlastní přenosné WC. Jako sklady staveniště budou využívány přidělené prostory s možností zamykání uvnitř opravovaného objektu. E.1.g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Na staveništi se nebudou vyskytovat žádné objekty zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. E.1.h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dle zákona 309/2006 a nařízení vlády 591/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor). Koordinátor stavby je poradním orgánem stavebníka (investora), plní povinnosti koordinátora BP na stavbě.

11 Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy, zejména při zemních pracích, při práci ve výškách, při práci s otevřeným ohněm a s elektrickými zařízeními. V případech, kdy to povaha prací vyžaduje, je třeba provádět provizorní zabezpečující konstrukce. Projektant upozorňuje, že projekt provizorních zajišťujících konstrukcí je dle v současnosti platných předpisů plně v režii dodavatele, a proto je tento projekt neobsahuje. Za dodržování bezpečnosti práce odpovídá v plném rozsahu pověřený pracovník vyššího dodavatele stavby a subdodavatelských firem. Další podmínky jsou dány nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zejména přílohami k tomuto nařízení. E.1.i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění staveniště lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou použity běžné stavební materiály, jejichž odpad je recyklovatelný do zásypů nebo jej lze uložit na běžné skládky TKO. Odpad se bude shromažďovat do nádob na tuhý komunální odpad se zajištěným odvozem na centrální skládku. Papír, sklo a plasty budou ukládány separovaně do kontejnerů. Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na řízenou skládku a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud jej má zpracován) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání s odpady bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. Odpady nebudou na staveništi spalovány. Rizikové vlivy provozováním dokončené stavby na životní prostředí nevznikají. K zastínění okolních objektů ani oken obytných místností rodinného domu nedochází Hluk: Popis situace: Zařízení staveniště, vč. skládek materiálu bude realizováno na pozemcích investora stavby. Organizace výstavby bude prováděna s ohledem na omezení rušivých účinků hluku a znečištění komunikace vozidly stavby. Při realizaci bude nutné dodržení řádů pro zajištění klidu okolních staveb. Veškeré hlučné práce se budou moci provádět v období mezi hodinou. Návoz materiálu pro stavbu bude řešen z ulice Žukovova. Předepsané hodnoty: Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) akustického tlaku A, L(Aeq, s), způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v chráněném venkovním prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě L(Aeq) = 50 db) připočítá korekce +15 db. Trvají-li v této době práce kratší dobu, je nejvyšší přípustná hodnota (hygienický limit) dána vztahem LAeq, s = L(Aeq, T) + 10 log [(429 + t1)/t1], t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 21:00 hod. L(Aeq, T) je hygienický limit hluku v posuzovaném místě stanovený podle 11 odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

12 Tyto hygienické limity hluku po dobu výstavby v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněných ostatních venkovních prostorech ve smyslu přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jsou vypočítané podle uvedeného vztahu, v následující tabulce I. Hodnoty platí pouze pro dobu mezi 7 a 21 hod. Tabulka 1. Hygienické limity při době činnosti kratší než 14 hodin (vně) Čas [hod] LAeq, s [db] E.1.j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Předpokládaný termín zahájení stavby: 10/2013 Předpokládaný termín dokončení stavby: cca 2 měsíce po zahájení stavby Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyly stanoveny žádné konkrétní rozhodující dílčí termíny. Předpokládaný termín dokončení stavby: 11/2013

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : Stavební bytové družstvo Bohumín, Studentská 444, 735 81 Bohumín Stavba : Revitalizace bytového domu, ul. Štefánikova 959, 960, Bohumín Místo stavby : ul. Štefánikova

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více