Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010."

Transkript

1 Zápis ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Zdeněk Šanda Ing. Jiří Zelenka JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města - člen rady města - člen rady města - člen rady města - tajemník MěÚ O m l u v e n a: Lenka Stránská - členka rady města O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze). Zdeněk Šanda v.r... Štefan Podhorec v.r.

2 2 Program: Zahájení 1. Interaktivní turistická mapa 2. Komise rady města pro kanalizaci 3. Změna v osobě nájemce byt. č. 19/707 Rakovnická ulice 4. Úhrada dlužné částky splátkový kalendář 5. Převod pozemku do vlastnictví města darem 6. Žádost o sponzorský dar Summer Party Tajm Různé Závěr Zahájení Zasedání zahájil ve 14:00 hodin starosta města Ing. Pavel Vaic. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města. Omluvena z dnešního jednání rady města je pí Lenka Stránská. Dále konstatoval, že zápis ze 102. zasedání rady města byl ověřen pí Lenkou Stránskou a PhDr. Jaroslavem Hlínou, CSc.. Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu p. Zdeňka Šandu a p. Štefana Podhorce. Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města. Tento program byl schválen 6 přítomnými členy rady města. 1) Interaktivní turistická mapa Společnost Galileo zajišťující webové stránky města nabídla vytvoření a pronájem elektronického mapového systému interaktivní turistickou mapu, která velice snadným a přehledným způsobem informuje o všech místech, zařízeních, institucích apod., ve městě a okolí a je umístěna na webu města. Mapa je již zkušebně na webu města umístěna a její administrace (doplňování údajů) je městu již umožněna. Jedná se o mimořádnou nabídku za zvýhodněných podmínek, kdy podle oficiálního ceníku činí výroba mapy ,- Kč a roční pronájem ,- Kč, je městu nabídnuta cena za zhotovení ,- a roční pronájem 5.990,- Kč. Nové Strašecí je vybráno jako pilotní. V případě uzavření smlouvy, nabídne město tuto službu i podnikatelským subjektům za nájem (paušál, jednorázově, apod.), což by byl příjem města. Pro zkvalitnění webových stránek města se radě města navrhuje tuto nabídku přijmout. Jedná se o dostupné prostředky z rozpočtované kapitoly správa. U s n e s e n í č I. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o vytvoření a pronájmu elektronického mapového systému interaktivní turistická mapa na webových stránkách města se společností Galileo Corporation, s.r.o. se

3 3 sídlem V Chomutově, Hornická 4387, IČ: za cenu vytvoření mapového systému ,-Kč a roční pronájem ve výši 5.990,- Kč (ceny jsou bez DPH). Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. a) starostovi města smlouvu podepsat b) tajemníkovi MěÚ zajistit průběžnou aktualizaci interaktivní mapy 2) Komise rady města pro kanalizaci Jak vyplývá z celkové situace výstavby kanalizace, ČOV a dostavby vodovodu v Novém Strašecí, ukazuje se jako nutné vývoj a další postup odborně konzultovat. V předmětné věci si některé záležitosti město (aparát MěÚ) vyřizuje samo a některé prostřednictvím svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko (KVK), který však nemá profesionální aparát. Některé věci na základě smlouvy vyřizuje společnost Provod. Je nesmírně složité neustále se orientovat a reagovat na stále se měnící pravidla poskytování dotací i změny v právních předpisech, takže se ukázaly nanejvíce praktické konzultace s odborníky, kteří již mají více zkušeností, nebo je a další informace mohou snadněji získat. MěÚ již takto postupuje a bylo by vhodné pro závažnost projednávaných věcí, jako je právě výstavba kanalizace, ČOV a dostavba vodovodu, aby konzultanti dostali statut komise rady městy, ve smyslu ust. 102 ods. 2 písm. h) a 122 zákona o obcích, jako svůj iniciativní a poradní orgán. Radě města se navrhuje jmenovat tuto komisi ve složení: - Ing. Petr Drnec v předchozích letech tajemník MěÚ Kladno, radní a zastupitel města Kladna, krajský zastupitel Středočeského kraje; v devadesátých letech byl místopředsedou představenstva VKM, a. s., v roce 1993 byl odpovědný a předkládal zastupitelstvu města Kladna privatizační projekt vodáren. V současné době podnikatel. - Ing. Milan Hejduk předseda Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov, bývalý starosta města Turnov. Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený v roce 1995, členy svazku je 6 měst a 16 obcí. Majetek svazku je 1,3 mld. Kč, svazek dále spravuje pronajatý majetek členů v hodnotě 198 mil. Kč (údaje k ). VHS Turnov v roce 2009 realizovalo vodohospodářské stavby v rozpočtových nákladech převyšujících 300 mil. Kč. VHS Turnov v tomto období dokončuje koncesní řízení na nového provozovatele spravované vodohospodářské soustavy (nebude-li podána námitka, bude se jednat o první úspěšně dokončené koncesní řízení tohoto druhu v ČR). VHS Turnov realizuje stavby (např. projekt Čistá Jizera ) za dotační podpory SFŽP, a také další projekty za podpory MZe. - Ing. Vilém Žák v předchozích letech radní a zastupitel města Nové Strašecí (místostarosta), náměstek hejtmana Středočeského kraje pro životní prostředí, poradce ministra zemědělství. V současné době podnikatel. Člen dozorčí rady VKM a. s., krajský zastupitel Středočeského kraje. Na základě svého předchozího i současného působeni je detailně seznámen se stavem vodohospodářské infrastruktury v Novém Strašecí, jejím stavebním i majetkovým vývojem po roce 1989, a také řešením dotační problematiky na výstavbu vodohospodářské infrastruktury na SFŽP, MŽP i MZe. Pro práci komise bude materiály připravovat a její činnost administrovat odbor investic.

4 4 U s n e s e n í č I. z ř i z u j e jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi rady města pro kanalizaci ve smyslu ust. 102 odst. 2 písm. h) a 122 zákona o obcích tyto členy komise rady města pro kanalizaci: - Ing. Vilém Žák předseda komise - Ing. Petr Drnec člen komise - Ing. Milan Hejduk člen komise II. j m e n u j e I a) komisi rady města pro kanalizaci předložit radě města - nejpozději do návrh dalšího postupu při vyřizování dotace na dokanalizování města, - nejpozději do návrh dalšího postupu při vyřizování dotace na výstavbu ČOV o kapacitě 7000 EO, - nejpozději do návrh dalšího postupu ve věci dostavby vodovodní sítě ve městě, b) tajemníkovi MěÚ zajistit ve spolupráci s OI podklady pro jedná komise a administraci její činnosti. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování. 3) Změna v osobě nájemce byt č. 19 v č. p. 707, Rakovnická ulice Nájemní smlouvou ze dne byl městem pronajat byt č. 19 v čp. 707, Rakovnická ul., Nové Strašecí, Občanskému sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí (dále jen OS KPDDD ). Od roku 2003 je uživatelem tohoto bytu odchovanec DD v Novém Strašecí pan xxxxxxxxxxxx. OS KPDDD podalo dne žádost o změnu nájemce k výše uvedenému bytu od , a to na současného uživatele. Rada OS KPDDD odsouhlasila převod zůstatku předplaceného nájemného na pana xxxxxxxxx, se kterým uzavře dohodu o poskytnutí půjčky v částce rovnající se zůstatku předplaceného nájemného, a o výši měsíčních splátek. Zůstatek předplaceného nájemného činí k celkem Kč. U s n e s e n í č I. s o u h l a s í s dohodou o přechodu práv a povinností k bytu č. 19 v čp. 707, Rakovnická ul., Nové Strašecí, z nájemní smlouvy uzavřené dne , z Občanského sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí, na pana xxxxxxxxxxx,

5 5 bytem xxxxxxxxxx Text dohody je přílohou tohoto usnesení. starostovi města - podepsat příslušnou dohodu, - podepsat nájemní smlouvu na přejímajícího nájemce xxxxxxxxxxx, po jejím vyhotovení firmou Baldex 4) Úhrada dlužné částky splátkový kalendář Město je vlastníkem bytu č. 3 v čp. 880 Křivoklátská ul., Nové Strašecí. Paní xxxxxxxxxxxx má na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 27/2009/BAL od pronajat výše uvedený byt. OI na základě podkladů OF upozornil paní xxxxxxxxxx na nezaplacené nájemné za měsíce březen, duben a květen 2010 v celkové výši Kč. Paní xxxxxxxx dopis převzala dne a dne požádala o stanovení splátkového kalendáře na dlužné nájemné. Paní xxxxxv žádosti uvedla, že dluh na nájemném vznikl její krátkodobou nepříznivou finanční situací. Navrhuje úhradu dluhu v měsíčních splátkách Kč. Dle vypracovaného uznání dluhu a dohody o splátkách dlužného nájemného paní xxxxxxxxx uhradí dluh na nájemném do U s n e s e n í č I. s o u h l a s í - s úhradou dlužné částky Kč za nájemné v období březen, duben a květen 2010 za užívání bytu č. 3 v čp. 880 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí paní xxxxxxxxx, v šesti měsíčních splátkách Kč a konečným doplatkem Kč, které budou splatné do pokladny MěÚ vždy do 20. dne v měsíci. - s uzavřením dohody o uznání dluhu a splátkách dlužného nájemného, která je přílohou tohoto usnesení. starostovi podepsat dohodu o uznání dluhu a splátkách dlužného nájemného 5) Převod pozemku do vlastnictví města darem Při obnově katastrálního operátu byla na základě listin z r a 1993 zapsána do KN parcela č. 411/11 v k. ú. Nové Strašecí o výměře 238 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace). Parcela je zapsána na LV č. 3783, ve spoluvlastnictví pí xxxxxxxxx a p. xxxxxxxx po jedné ideální polovině. Jedná se pozemek pod částí místní komunikace Zahradní ulice.

6 6 Dne byl na MěÚ doručen návrh vlastníků pozemku na jeho bezúplatný převod městu s tím, že by město zajistilo vyhotovení příslušné smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví k dotčenému pozemku. U s n e s e n í č I. d o p o r u č u j e předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení U s n e s e n í č.... Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e přijetí daru pozemku parc. č. 411/11 o výměře 238 m 2 v k. ú. Nové Strašecí od dárců spoluvlastníků pozemku pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx s tím, že město jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví. starostovi města příslušnou smlouvu podepsat 6) Žádost o sponzorský dar Summer Party Tajm U s n e s e n í č I. s o u h l a s í a) s uspořádáním koncertu Summer Party Tajm ve dvoře ZUŠ v Novém Strašecí ve dnech srpna 2010 b) s poskytnutím dotace ve výši 7.000,- Kč p. xxxxxxxxxx na uspořádání koncertů Summer Party Tajm ve dnech starostovi města smlouvu o poskytnutí dotace podepsat

7 7 Různé a) Finanční odměna za 1. pololetí roku 2010 U s n e s e n í č s o u h l a s í s udělením odměny v souvislosti s vyhodnocením pracovních výsledků za 1. pololetí roku 2010 řediteli ZŠ a MŠ J. A. Komenského Mgr.Stanislavu Hajnému a zálohy roční odměny jednateli Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. Štefanu Podhorcovi dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování b) Kapacita mateřských škol Rada města se zabývala novými informacemi ředitele ZŠ a MŠ J. A. Komenského z , vývojem demografické křivky a možnostmi města a poté přijala U s n e s e n í č u k l á d á tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI - připravit kalkulaci nákladů na úpravu bývalé mateřské školy v Tovární ulici na vznik nové mateřské školy - jednat s ředitelem speciální školy o eventuelní možnosti využití některých učeben v čp připravit kalkulaci nákladů na výstavbu školky systémem Warex případně Modulární formou. c) Rámcová a partnerská smlouva U s n e s e n í č I. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o partnerství k projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku, jejímž předmětem je pořízení vybavení na realizaci kulturních, sportovních a volnočasových akcí a rámcové partnerské smlouvy, jejímž předmětem je závazek informačního servisu a poradenské činnosti za roční členský příspěvek ve výši ,- Kč (včetně DPH) se společností Rakovnicko o.p.s. Husovo nám. 255, Rakovník, IČ Text smluv je přílohou tohoto usnesení

8 8 starostovi města smlouvu podepsat d) Vyznamenání města U s n e s e n í č I. b e r e n a v ě d o m í návrh předložený paní Věrou Hrubešovou na udělení vyznamenání města Mgr. Vladimíru Novotnému in memoriam a RNDr. Bohumilu Chocholovi II. k o n s t a t u j e že jmenovaní za navržené zásluhy již vyznamenáni byli e) Kniha Dobrodružství Billa Madlafouska U s n e s e n í č I. b e r e n a v ě d o m í nabídku nakladatelství Daranus o podpoře města při vydání dětské knihy Davida Laňky Dobrodružství Billa Madlafouska, jejíž děj se odehrává také v Novém Strašecí II. p o v ě ř u j e tajemníka MěÚ k jednání o konkrétních podmínkách participace města na vydání knihy Závěr Starosta města Ing. Pavel Vaic ukončil jednání rady města v 15: 25 hod zasedání rady města se uskuteční v pondělí dne od 14:00 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r. místostarosta města Ing. Pavel Vaic v.r. starosta města Zapsala: Eva Malá,

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015. Usnesení č. 27/816/2015 27/824/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Město Pohořelice Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák Za Městský úřad: Mgr. Kejík, Mgr. Babčanová

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více