PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ"

Transkript

1 PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/ DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová Kastner Vít Schválil Ing.Miloš Mička Funkce projektový manažer Datum září

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VZDÉLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDÉLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 7 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŔILOHY Příloha č. 1 - způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Příloha č. 2 - prvotní evaluace programu dv sociálními partnery Příloha č. 3 - rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Adresa školy Brněnská 1405, Moravská Třebová, Zřizovatel školy Typ programu dalšího vzdělávání Název vzdělávacího programu Vstupní poţadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pardubický kraj Profesní kvalifikace Příprava pokrmů studené kuchyně Minimálně základní vzdělání Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Prezenční forma 70 vyučovacích hodin Závěrečná zkouška (7 hodin) Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci 3

4 2. PROFIL ABSOLVENTA Cílem vzdělávacího programu Příprava pokrmů studené kuchyně je připravit absolventa k získání odborných znalostí a dovedností v rozsahu stanoveném kvalifikačním standardem Příprava pokrmů studené kuchyně ( H). Tento vzdělávací program je určen pro osoby, které mají alespoň základní vzdělání a které již pracují nebo hodlají pracovat v oblasti gastronomie na pozici kuchař. Vzdělávací program obsahuje odborné způsobilosti z oblasti výroby pokrmů studené kuchyně, práce se surovinami a jejich základního zpracování, hygieny potravin a BOZP. 2.1 Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: Volit postup práce, potřebné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů Provádět přejímku potravinářských surovin Připravit suroviny pro výrobu jídel Připravit produkty běžné studené kuchyně Připravit a esteticky upravit studené pokrmy pro slavnostní příležitosti Zpracovat a upravit polotovary Nakládat s inventářem Skladovat potravinářské suroviny Obsluhovat technologická zařízení v provozu Provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržovat hygienické předpisy Organizovat práce v gastronomickém provozu 2.2 Moţnosti pracovního uplatnění absolventa Absolventi tohoto vzdělávacího programu budou moci pracovat v oblasti gastronomie jako kuchař. Další možnosti : - úplnou profesní kvalifikaci Kuchař (kód: H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací: Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Příprava minutek (kód: H) Příprava teplých pokrmů (kód: H) - závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař - číšník (kód: H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací: Příprava teplých pokrmů (kód: H) 4

5 Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Příprava minutek (kód: H) nebo Složitá obsluha hostů (kód: H) 3. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Absolvování programu profesní kvalifikace Příprava pokrmů studené kuchyně umožní absolventovi uplatnit získané znalosti a dovednosti při výkonu povolání kuchař, zejména v pozici zaměstnance ve všech provozech veřejného stravování. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Vzdělávací program se bude skládat z 3 modulů v celkovém počtu 70 hodin, které budou obsahovat tyto odborné způsobilosti: a) Hygiena potravin a BOZP Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů Nakládání s inventářem. Skladování potravinářských surovin. b) Práce se surovinami a jejich základní zpracování Přejímka potravinářských surovin. Obsluha technologických zařízení v provozu. Příprava surovin pro výrobu jídel. Zpracování a úprava polotovarů. c) Výrobky studené kuchyně Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Organizování práce v gastronomickém provozu. Příprava produktů běžné studené kuchyně. Příprava a estetická úprava studených pokrmů pro slavnostní příležitosti. Program bude řešit poţadavky zaměstnavatelů zejména na: - Zpracování a úprava polotovarů - Skladování potravinářských surovin - Příprava produktů běžné studené kuchyně 3.1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem modulového studia kvalifikačního vzdělávacího programu je získat odborné znalosti a dovednosti v rozsahu profesní kvalifikace dle kvalifikačních standardů NSK oboru Příprava pokrmů studené kuchyně ( H). 5

6 Výuka se bude dělit na teoretickou část (24 hodin) a navazující praktickou část (46 hodin), která bude sloužit k získání a procvičení manuálních dovedností a zažití předaných poznatků. Po absolvování všech modulů vzdělávacího programu získá absolvent Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Absolventi vzdělávacího kurzu se mohou přihlásit u autorizované osoby k vykonání závěrečné zkoušky pro získání Osvědčení o profesní kvalifikaci v rozsahu 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je organizována v souladu s hodnotícími standardy profesní kvalifikace Příprava pokrmů studené kuchyně ( H). Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci. 3.2 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Soubor vyučovaných dovedností je rozdělen do 3 povinných studijních modulů s 70 hodinovou dotací. Jednotlivé moduly obsahují soubor charakteristických kompetencí. Obsahy jednotlivých modulů se nepřekrývají, avšak každý z těchto modulů je možné absolvovat pouze ve stanoveném pořadí. Absolvent studia konkrétního vzdělávacího modulu dovede samostatně provádět práce v modulu obsažené. Přehled modulů Vzdělávací modul Hygiena potravin a BOZP obsahuje tyto odborné způsobilosti : Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech. Nakládání s inventářem. Skladování potravinářských surovin. Vzdělávací modul Práce se surovinami a jejich základní zpracování obsahuje tyto odborné způsobilosti : Přejímka potravinářských surovin. Obsluha technologických zařízení v provozu. Příprava surovin pro výrobu jídel. Zpracování a úprava polotovarů. Vzdělávací modul Výrobky studené kuchyně obsahuje tyto odborné způsobilosti : Volba postupu práce pro přípravu pokrmů. Organizování práce v gastronomickém provozu. Příprava produktů běžné studené kuchyně. Příprava a estetická úprava studených pokrmů pro slavnostní příležitosti. 6

7 3.3 Organizace výuky Všechny studijní moduly je nutno absolvovat ve stanoveném pořadí. Z časové dotace vymezené pro studijní modul, bude probíhat výuka teoretická v rozsahu uvedeném v učebním plánu a navazující výuka praktická ve školních provozních pracovištích. Po absolvování vzdělávacího programu obdrží absolvent Osvědčení o absolvování s uvedením rozsahu hodin. Absolvent má možnost se přihlásit k závěrečné zkoušce před autorizovanou osobou, která se skládá z ověření odborných způsobilostí formou : a) písemného testu b) ústního ověření c) praktického ověření 3.4 Metodické postupy výuky Jednotlivé tematické celky jsou řazeny tak, že vždy praktické výuce předchází teoretický výklad pojmů, pracovních postupů a zásad. Před každou praktickou výukou absolvují uchazeči příslušné instruktáž z oblasti předpisů BOZP a PO. Jak v teoretické tak i v praktické části je postup výuky definován jako posloupnost kompetencí - od jednoduchých k náročnějším 3.5 Postupy hodnocení výuky Při ukončení každého ze tří modulů jsou získané znalosti ověřeny ústním, písemným nebo praktickým přezkoušením, které diagnostikuje získané znalosti. Toto přezkoušení je bodováno. Minimální počty bodů pro úspěšné absolvování modulu jsou uvedeny u každého modulu. Nedílnou součástí hodnocení je přehled docházky, kdy uchazeč k závěrečné zkoušce musí splňovat 80% účasti na teoretické a praktické výuce. 3.6 Vstupní předpoklady a) předchozí vzdělání minimálně základní vzdělání b) zdravotní předpoklady platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 7

8 4. UČEBNÍ PLÁN Integrovaná střední škola Moravská Třebová Brněnská Moravská Třebová Profesní kvalifikace - Příprava pokrmů studené kuchyně H Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Hygiena potravin a BOZP HB Ústní ověření Praktické předvedení Práce se surovinami a jejich základní zpracování ZZS Praktické předvedení Výrobky studené kuchyně VSK Ústní ověření Písemné ověření Praktické předvedení Součty 70 CELKEM 8

9 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Hygiena potravin a BOZP Kód modulu HB-1 Délka modulu 4 hodiny TV, 1 hodina PV Platnost Typ modulu Teoreticko-praktický, povinný Vstupní předpoklady Základní vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Stručná anotace vymezující cíle modulu Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné v gastronomických provozech k dodržování základních hygienických předpisů, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, nakládání s inventářem a vhodném skladování surovin. V praxi je nutná aplikace všech zmíněných okruhů, protože je nutno chránit bezpečnost a zdraví nejenom pracovníků v gastronomických provozech, ale především všech odběratelů strávníků. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu je schopen: a) Provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržovat hygienické předpisy b) Nakládat s inventářem c) Skladovat potravinářské suroviny Učivo / obsah výuky Teoretická část 1/ Základní hygienické předpisy 2/ Systém kritických bodů HACCP 3/ Práce s inventářem sanitace, ukládání, využívání 4/ Zásady pro skladování různých druhů surovin, které jsou určeny pro výrobu pokrmů Praktická část 1/ Provádění hygienicko-sanitačních činností v potravinářských provozech - dodržování hygieny osobní a hygieny práce v průběhu pracovních činností - uplatňování postupů založených na principu kritických bodů HACCP - praktické dodržování sanitačního řádu 2/ Ošetřování a udržování inventáře - využití, čištění a ukládání inventáře - zabezpečení a uskladnění inventáře po ukončení provozu 9

10 3/ Skladování různých druhů surovin - zhotovení dokladů o příjmu a výdeji - kontrola, převzetí a výdej požadovaného zboží Doporučené postupy výuky Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse a rozbory teoretických i praktických činností žáků kurzu, až po autoevaluaci vlastních výsledků. Dále práce s odbornou literaturou, použití didaktických pomůcek, odborných časopisů a knih, ze kterých se žáci kurzu učí vyhledávat a srovnávat informace. Praktická výuka zahrnuje výklad a nácvik stanovených dovedností při praktických cvičeních. Výsledným krokem je samostatné zvládnutí požadované dílčí kompetence v rámci praktického cvičení. Způsob ukončení modulu Modul je ukončen ústním ověřením a praktickou zkouškou zaměřenou na ověření všech výsledků výuky. Lektor hodnotí Ústní ověření Počet bodů skladování a ošetřování surovin podle hygienických norem 10 Praktická zkouška dodržování hygieny osobní a hygieny práce 10 uplatňování postupů založených na principu kritických bodů HACCP 10 dodržování sanitačního řádu 10 ošetřování a udržování inventáře 10 zabezpečení a uskladnění inventáře po ukončení provozu 10 zhotovení dokladů o příjmu a výdeji 10 kontrola, převzetí a výdej požadovaného zboží 10 Maximální počet bodů je 80. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování modulu je 60. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) kritéria hodnocení Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovní činnosti 10

11 ad b) ad c) Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Během provozu i po jeho skončení dodržovat sanitační řád Ošetřovat a udržovat inventář Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Skladovat a ošetřovat suroviny podle hygienických norem Zhotovit doklady o příjmu a výdeji Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Doporučená literatura a informační zdroje Učební materiály pro profesní kvalifikaci: Příprava pokrmů studené kuchyně. Hygiena v gastronomii příručka pro pracovníky účelového stravování, restaurací a hotelů, MUDr. Jarmila Číhalová, Ing. Marie Jechová, ISBN , ČON Systém kritických bodů v gastronomii (HACCP) - příručka pro pracovníky účelového stravování, restaurací a hotelů, kolektiv autorů, ISBN X, ČON 11

12 Název modulu Práce se surovinami a jejich základní zpracování Kód modulu Délka modulu 5 hodin teorie, 10 hodin praxe Platnost ZZS-2 Typ modulu Teoreticko-praktický, povinný Vstupní předpoklady Úspěšné absolvování modulu: HB-1: Modul A - Hygiena potravin a BOZP Stručná anotace vymezující cíle modulu Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k dodržování zásad při kontrole a přejímce zboží, k obsluze a údržbě technologických zařízení pro zpracování a úpravu pokrmů studené kuchyně, k přípravě surovin pro výrobu jídel a ke zpracování a úpravě polotovarů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Přejímat potravinářské suroviny b) Připravovat suroviny pro výrobu jídel c) Zpracovávat a upravovat konvenience - polotovary d) Obsluhovat a udržovat technologické zařízení v provozu Učivo / obsah výuky Teoretická část Přejímání a kontrola potravinářských surovin v gastronomických provozech Obsluha a údržba technologických zařízení pro úpravu surovin a pokrmů Příprava a úprava surovin pro výrobu pokrmů studené kuchyně Zpracování a úprava konveniencí polotovarů Základní zpracování surovin předběžná úprava, čištění suchým a mokrým způsobem Mechanické zpracování surovin krájení, mletí, strouhání, šlehání, pasírování, sekání, tření, lisování Praktická část Přejímání a kontrola potravinářských surovin v gastronomických provozech - normování na daný počet porcí podle stanovené receptury - kontrola deklarovaného druhu surovin a gramáže - posouzení nezávadnosti a kvality surovin - vyhotovení dokladu o převzetí zboží Obsluha a údržba technologických zařízení pro úpravu surovin a pokrmů - příprava technologických zařízení k provozu - bezpečně používání a obsluha technologických zařízení v souladu s jejich určením - ošetření a zabezpečení technologických zařízení po ukončení provozu Příprava a úprava surovin pro výrobu pokrmů studené kuchyně - přípravné práce, opracování surovin s minimálními ztrátami 12

13 - používání vhodného technologického vybavení pro přípravu a opracování surovin - dodržování ekologických předpisů při nakládání s odpady Zpracování a úprava konveniencí polotovarů - zpracování polotovarů v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy - používání odpovídajícího technologického vybavení - příprava pokrmu z polotovarů ke konzumaci Základní zpracování surovin předběžná úprava, čištění suchým a mokrým způsobem Mechanické zpracování surovin krájení, mletí, strouhání, šlehání, pasírování, sekání, tření, lisování Doporučené postupy výuky Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse a rozbory teoretických i praktických činností žáků kurzu, až po autoevaluaci vlastních výsledků. Dále práce s odbornou literaturou, použití didaktických pomůcek, odborných časopisů a knih, ze kterých se žáci kurzu učí vyhledávat a srovnávat informace. Praktická výuka zahrnuje výklad a nácvik stanovených dovedností při praktických cvičeních. Výsledným krokem je samostatné zvládnutí požadované dílčí kompetence v rámci praktického cvičení. Způsob ukončení modulu Modul je ukončen praktickým předvedením jednotlivých kompetencí zaměřeným na ověření všech výsledků výuky. Lektor hodnotí Praktická zkouška normování na daný počet porcí podle stanovené receptury 10 kontrola deklarovaného druhu surovin a gramáže 5 vyhotovení dokladu o převzetí zboží 10 příprava technologických zařízení k provozu 10 bezpečně používání a obsluha technologických zařízení 10 ošetření a zabezpečení technologických zařízení po ukončení provozu 5 přípravné práce, opracování surovin s minimálními ztrátami 10 dodržování ekologických předpisů při nakládání s odpady 10 zpracování polotovarů v souladu s jejich určením a technologickým 10 postupem úpravy příprava pokrmu z polotovarů ke konzumaci 20 Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování modulu je

14 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Provést normování na daný počet porcí podle stanovené receptury Zkontrolovat deklarovaný druh surovin a gramáž Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin Vyhotovit doklad o převzetí zboží Vykonat přípravné práce, opracovat suroviny s minimálními ztrátami Použít vhodné technologické vybavení pro přípravu a opracování surovin Dodržet ekologické předpisy při nakládání s odpady Zpracovat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy Použít odpovídající technologické vybavení Připravit pokrm z polotovarů ke konzumaci Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Obsluhovat technologická zařízení Ošetřit a zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Doporučená literatura a informační zdroje Učební materiály pro profesní kvalifikaci: Příprava pokrmů studené kuchyně. 14

15 Název modulu Výrobky studené kuchyně Kód modulu VSK-3 Délka modulu 15 hodin teorie / 35 hodin praxe Platnost Typ modulu Teoreticko-praktický, povinný Vstupní předpoklady Základní vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Úspěšné absolvování modulu: HB-1: Modul A - Hygiena potravin a BOZP ZZS-2: Modul B - Práce se surovinami a jejich základní zpracování Stručná anotace vymezující cíle modulu Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k volbě správných pracovních postupů, potřebných surovin a vhodných zařízení pro přípravu pokrmů, k organizaci práce, k přípravě produktů běžné studené kuchyně, jakož i k dovednosti tyto pokrmy připravit a esteticky upravit pro slavnostní příležitosti. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) volit postup práce pro přípravu pokrmů b) volit potřebné suroviny pro přípravu pokrmů c) volit zařízení pro přípravu pokrmů d) organizovat práce v gastronomickém provozu e) připravit produkty běžné studené kuchyně f) připravit a esteticky upravit studené pokrmy pro slavnostní příležitosti Učivo / obsah výuky Teoretická část Technologické postupy jednotlivých výrobků studené kuchyně Příprava gastronomické akce pro slavnostní příležitost Vhodné chuťové a estetické kombinace při výrobě pokrmů studené kuchyně Organizace práce v gastronomickém provozu Praktická část Příprava běžných výrobků studené kuchyně - chuťovky, chlebíčky, saláty, předkrmové koktejly, kornouty, závitky, pečená masa, galantiny, výrobky z ryb, výrobky z mletých mas, finger foods, plněná zelenina, plněné ovoce, plněná vejce, výrobky z mořských živočichů). - volba postupu práce a potřebných surovin - dodržení technologického postupu - příprava vybraného studeného pokrmu - konečná úprava a estetizace - používání odpovídajícího technologického vybavení 15

16 Organizace práce v gastronomickém provozu - příprava pracoviště na provoz - převzetí pracovních úkolů podle pracovních plánů - organizace práce v gastronomickém provozu, vč. dodržování posloupnost prací a časového harmonogramu - úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Příprava gastronomické akce pro slavnostní příležitost - příprava pokrmu pro slavnostní příležitosti - úprava a estetizace pokrmu před expedicí Doporučené postupy výuky Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse a rozbory teoretických i praktických činností žáků kurzu, až po autoevaluaci vlastních výsledků. Dále práce s odbornou literaturou, použití didaktických pomůcek, odborných časopisů a knih, ze kterých se žáci kurzu učí vyhledávat a srovnávat informace. Praktická výuka zahrnuje výklad a nácvik stanovených dovedností při praktických cvičeních. Výsledným krokem je samostatné zvládnutí požadované dílčí kompetence v rámci praktického cvičení. Způsob ukončení modulu Modul je ukončen písemným testem, ústním ověřením a praktickou zkouškou zaměřenou na ověření všech výsledků výuky. Lektor hodnotí Ústní ověření volba vhodného technologického postupu pro přípravu zadaného pokrmu popis technologického postupu přípravy studeného pokrmu pro slavnostní příležitosti Počet bodů 10 Písemné ověření návrh vhodného studeného pokrmu, vč.surovin pro zvolenou 10 příležitost popis technologického postupu přípravy 10 Praktická zkouška ošetřování a udržování inventář 10 Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu 5 Skladovat a ošetřovat suroviny podle hygienických norem

17 Zhotovit doklady o příjmu a výdeji 5 Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží 5 Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovní 10 činnosti Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP 10 Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád 10 Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování modulu je 75. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu Vybrat, připravit a upravit vhodné suroviny pro připravovaný pokrm Zvolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel Připravit pracoviště na provoz, zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Účelně organizovat práci v gastronomickém provozu Dodržet posloupnost prací a časový harmonogram Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Dodržet technologický postup přípravy zadaného pokrmu Dodržet množství surovin podle receptur Připravit studený pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi Provést úpravu, estetizaci a senzorické hodnocení pokrmu před expedicí Použít vhodné technologické vybavení při přípravě pokrmu Navrhnout vhodné studené pokrmy pro danou příležitost Popsat technologický postup přípravy Připravit pokrm pro slavnostní příležitost Provést úpravu a estetizaci pokrmu před expedicí Doporučená literatura a informační zdroje Učební materiály pro profesní kvalifikaci: Příprava pokrmů studené kuchyně. Technologie přípravy pokrmů 5., Hana Sedláčková, Ladislav Nodl, Jaroslav Peterka, Tamara Starnovská, Fortuna 2003, ISBN Receptury studených pokrmů 17

18 PŘÍLOHA Č. 1 ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ Po ukončení kurzu bude účastníkům předložen k vyplnění hodnotící dotazník, který zhodnotí kurz samotný. Hodnotící dotazník pro účastníky kurzu Označte odpověď, která se blíží nejvíce skutečnosti 1. Formální (věcný) obsah kurzu byl: Zbytečný obsáhlý Odpovídající Nedostatečný 2. Výklad byl prováděn: Srozumitelně Částečně srozumitelně Nesrozumitelně 3. Teoretické znalosti získané kurzem jsou pro mne: Zcela nové Částečně nové Nic nového jsem se nedozvěděl 4. Rozsah teoretické výuky z hlediska času byl: Zbytečně dlouhý Dostačující Nedostačující 5. Rozsah praktické výuky z hlediska času byl: Zbytečně dlouhý Dostačující Nedostačující 6. Získané vědomosti i dovednosti změnily můj pohled na práci kuchaře Zcela Částečně Vůbec 7. Rozsah a obtíţnost závěrečné zkoušky byla: Velmi těžká Průměrná Velmi lehká 8. Myslíte, ţe získané vědomosti a dovednosti uplatníte v praxi nebo při získávání nového zaměstnání: Zcela určitě Částečně Vůbec ne 9. Další návrhy a připomínky: Absolventi budou vyzváni po 6 měsících po ukončení kurzu k vyplnění anketního formuláře ke zjištění uplatnění na trhu práce a rozsahu využití získaných odborných kompetencí. 18

19 PŘÍLOHA Č. 2 PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele ARMAT pivovar s restaurací Česká Třebová Excalibur, restaurace a penzion Moravská Třebová ARMAT spol. s r.o Řetová Cihlářova , Moravská Třebová Jiří Dřínovský Josef Sís VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 1. SOCIÁLNÍHO PARTNERA Připomínky Vypořádání připomínek bez připomínek - program řeší nejdůležitější otázky dané problematiky program doporučuje k realizaci - - VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 2. SOCIÁLNÍHO PARTNERA Připomínky Vypořádání připomínek bez připomínek - program řeší nejdůležitější otázky dané problematiky program doporučuje k realizaci

20 PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KALKULACE NÁKLADŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NÁZEV ŠKOLY Integrovaná střední škola Moravská Třebová NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DÉLKA, POČET HODIN 70 Příprava pokrmů studené kuchyně Č. POLOŢKA KČ POZNÁMKA 1. Přímý materiál (součet řádků 1.1aţ1.3) - výbava potřebná k provádění VP, kterou obdrží účastník 1.1 (např. nutné školní potřeby a učebnice) ,- na 10 účastníků - potřebné ochranné pracovní a mycí prostředky - OOPP dle vyhlášky č. 204 MPSV z roku 1994 ve znění 279/98 (v na 10 účastníků 1.2 platnosti) , použitý výukový materiál, suroviny apod Přímé mzdy a odměny celkem (součet řádků 2.1aţ 2.2) 2.1 organizační pracovníci ( DPP) pedagogičtí pracovníci- učitelé, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři( DPP) Ostatní přímé náklady (součet řádků 3.1 aţ 3.5) odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3.1 pracovníků a lektorů ( DPP - bez odvodů ) 3.2 cestovní náklady pracovníků a lektorů podílejících se na VP 3.3 nájmy a půjčovné (prostory, vyučovací technika) jiné ostatní přímé náklady: 3.5 dílčí subdodávky (fakturace)- lektoři, zkušební komisaři 4. Celkové vlastní náklady (součet položek 1 až 3) DPH 21%-pouze plátci DPH součet Zisk - 7 % Cena celkem Počet účastníků Cena na jednoho účastníka(vložené) Samostatně ( je-li nutno): 1. Stravování : Kč/1 účastník 2. Ubytování : Kč/1 účastník 20

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová Sojka

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Cukrář v restauračním provozu (kód: 65-023-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Cukrář v restauračním provozu (kód: 65-023-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Cukrář v restauračním provozu (kód: 65-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Cukrář v restauračním provozu

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Výroba karamelových a kandytových výrobků (kód: 29-015-H)

Výroba karamelových a kandytových výrobků (kód: 29-015-H) Výroba karamelových a kandytových výrobků (kód: 29-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE

DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BARMAN Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Vypracoval Pluháčková Marta, Doleţalová

Více

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař; Cukrář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (kód: 33-027-H) Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (kód: 33-027-H) Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (kód: 33-027-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká

Více

SLOŢITÁ OBSLUHA HOSTŮ

SLOŢITÁ OBSLUHA HOSTŮ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SLOŢITÁ OBSLUHA HOSTŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Vypracoval Pluháčková

Více

Hodnoticí standard. Bourání masa (kód: 29-021-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Bourání masa (kód: 29-021-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Bourání masa (kód: 29-021-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a uzenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Brusič skla kulič (kód: 28-077-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Brusič skla kulič (kód: 28-077-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Brusič skla kulič (kód: 28-077-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň NSK -

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením (kód: 29-066-H)

Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením (kód: 29-066-H) Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením (kód: 29-066-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba knedlíků v potravinářství (kód: 29-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby knedlíků

Více

Hodnoticí standard. Klempíř stavební (kód: 36-053-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř stavební (kód: 36-053-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř stavební (kód: 36-053-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Klempíř stavební Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Operátor výroby tavených sýrů (kód: 29-055-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Operátor výroby tavených sýrů (kód: 29-055-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Operátor výroby tavených sýrů (kód: 29-055-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Operátor výroby tavených sýrů

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Točíř keramiky (kód: 28-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Točíř keramiky (kód: 28-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Točíř keramiky (kód: 28-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

SKLÁŘ PRO DUTÉ SKLO rodný list

SKLÁŘ PRO DUTÉ SKLO rodný list SKLÁŘ PRO DUTÉ SKLO rodný list Krok 2 Název Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě dutého skla

Více

Hodnoticí standard. Omítkář (kód: 36-057-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Omítkář (kód: 36-057-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Omítkář (kód: 36-057-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Zedník; Omítkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Osazovač (kód: 36-011-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Osazovač (kód: 36-011-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Osazovač (kód: 36-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Potravinářský dělník (kód: 29-058-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Potravinářský dělník (kód: 29-058-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Potravinářský dělník (kód: 29-058-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Potravinářský dělník Kvalifikační úroveň

Více

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H)

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká

Více

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE

Více

Hodnoticí standard. Rytec skla (kód: 28-014-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28)

Hodnoticí standard. Rytec skla (kód: 28-014-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Rytec skla (kód: 28-014-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Rytec skla Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Více

Hodnoticí standard. Výroba lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba lahůdek (kód: 29-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Lakýrník ve strojírenství (kód: 23-020-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Lakýrník ve strojírenství (kód: 23-020-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Lakýrník ve strojírenství (kód: 23-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Lakýrník ve strojírenství Kvalifikační

Více

Vlastní navrhování písem, ornamentů a prvků pro zdobení šperků, zbraní, nožů, dýk a pasířských výrobků rytím 3

Vlastní navrhování písem, ornamentů a prvků pro zdobení šperků, zbraní, nožů, dýk a pasířských výrobků rytím 3 Rytec kovů (kód: 23-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Více

Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H)

Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H) Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Stavební

Více

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

KVALIFIKAČNÍ STANDARD KVALIFIKAČNÍ STANDARD Dílčí kvalifikace DK5 Mechanik pneuservisu kvalifikační úroveň 3 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Kód Název Úroveň Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Obsah. U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice. Školní rok: 2014/2015 Obor: 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář)

Obsah. U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice. Školní rok: 2014/2015 Obor: 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář) U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář) Obsah Provoz v potravinářství... 2 Nauka o surovinách... 3 Cukrářská výroba... 4 Odborné kreslení... 5 Odborný

Více

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Příloha 4 Metodika finančního zabezpečení kurzu dalšího vzdělávání Metodika je vypracována Národním ústavem odborného vzdělávání Praha: METODICKÝ

Více

Hodnoticí standard. Vahař (kód: 23-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Hodnoticí standard. Vahař (kód: 23-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Vahař (kód: 23-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Sportovní masáž (kód: 69-037-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Sportovní masáž (kód: 69-037-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Sportovní masáž (kód: 69-037-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Masér Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Podlahář Kvalifikační úroveň

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Hodnoticí standard. Místní zástupce cestovní kanceláře. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Místní zástupce cestovní kanceláře. Odborná způsobilost. Platnost standardu Místní zástupce cestovní kanceláře (kód: 65-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Místní zástupce cestovní

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Pracovník pro recyklaci Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik mistr (kód: 28-039-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik mistr (kód: 28-039-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik mistr (kód: 28-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Zušlechťovač plsti (kód: 31-047-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zušlechťovač plsti (kód: 31-047-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zušlechťovač plsti (kód: 31-047-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství

Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství St ř ední odborná škola a St ř ední odborné u č ilišt ě Jind ř ich ů v Hradec Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě

Více

Zpracování potravin rostlinného a živočišného původu podle technologických postupů pro výrobu hotových pokrmů 3

Zpracování potravin rostlinného a živočišného původu podle technologických postupů pro výrobu hotových pokrmů 3 Pracovník výroby hotových pokrmů (kód: 29-070-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby hotových

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Studnař (kód: 36-060-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Studnař (kód: 36-060-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Studnař (kód: 36-060-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Studnař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M)

Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M) Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik

Více

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řemeslné zpracování čokolády (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Řemeslné zpracování čokolády (kód: 29-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Výroba rybích lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba rybích lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba rybích lahůdek (kód: 29-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Řemeslná výroba perníků (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řemeslná výroba perníků (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Řemeslná výroba perníků (kód: 29-042-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní dělník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kovotlačitel Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Dlaždič prefabrikovaných dlažeb (kód: 36-044-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dlaždič prefabrikovaných dlažeb (kód: 36-044-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dlaždič prefabrikovaných dlažeb (kód: 36-044-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Dlaždič a asfaltér Kvalifikační

Více

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: 23-068-M)

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: 23-068-M) Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: 23-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Betonář (kód: 36-052-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Betonář (kód: 36-052-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Betonář (kód: 36-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Betonář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek (kód: 33-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

Chovatel okrasných a akvarijních ryb (kód: 41-003-H)

Chovatel okrasných a akvarijních ryb (kód: 41-003-H) Chovatel okrasných a akvarijních ryb (kód: 41-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE. profesní Cukrář. (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE

MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE. profesní Cukrář. (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program Vzdělávací pro profesní program pro kvalifikace oboru profesní Cukrář kvalifikace oboru (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ

Více

Hodnoticí standard. Ubytování v soukromí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ubytování v soukromí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ubytování v soukromí (kód: 65-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pomocný pracovník v pohostinství Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-027-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Pracovník prádelen a čistíren Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma studia:

Více

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Ekonom práce (kód: 63-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Finanční specialista Kvalifikační úroveň NSK

Více

Obsluha dřevařských strojů a zařízení. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Obsluha dřevařských strojů a zařízení. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Obsluha dřevařských strojů a zařízení (kód: 33-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Obsluha

Více