Název materiálu: Maškova zahrada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název materiálu: Maškova zahrada"

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Maškova zahrada Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM Přílohy: č.1 a č.2 vyhlášení developerského projektu č.3 - posouzení urbanistické studie vypracované Ing. Arch. Šonským č.4 - vyjádření Ing. Arch. Šonského k vypracovanému modelu č.5 - fotografie modelu, který bude představen na jednání ZM Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:--projednáno v: RM, ZM, komisi pro správu majetku Usnesení RM č. 172/2008 RM bere na vědomí text vyhlášení developerského projektu na Maškova zahradu bez připomínek. (hlasování: 7/0/0) Usnesení RM č. 342/2008 RM bere na vědomí informace o jednotlivých nabídkách developerského projektu Maškova zahrada. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 343/2008 RM schvaluje pracovní skupinu na projekt Maškova zahrada ve složení Ing. Jaromír Pekař, p. Aleš Hozdecký, Mgr. Aleš Mikl, PhDr. Hana Maierová, Ing. Tomáš Sláma, která se bude jednotlivými nabídkami dále zabývat a ukládá členům skupiny předkládat RM k projednání jednotlivé kroky a závěry, včetně připravovaných smluvních vztahů. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 541/2008 RM na základě předložených nabídek schvaluje jako vítěze developerského projektu Maškova zahrada firmu United Globell Compeny, a.s., Loukov, ukládá OSM předložit ZM podrobné informace o vybrané nabídce a doporučuje ZM schválit navržený postup prací na projektu. (Hlasování: 8/0/0) Usnesení ZM č. 207/2008 ZM schvaluje jako vítěze developerského projektu Maškova zahrada firmu United Globell Company, a. s. Loukov a zároveň schvaluje předpokládaný postup prací na projektu dle předloženého návrhu. (Hlasování: 23/0/1)

2 Úvod: L. Těhníková, J. Zeronik (United Globell Company), architekt David, PhDr. Maierová Diskuse: PhDr. Maierová, J. Kunetka, p. Zeronik, Ing. Hejduk, A. Hozdecký, Ing. Pekař, MUDr. Hrubý, RNDr. Jarolímek, CSc., Ing. Tomsa, Ing. Sláma, Ing. Jeníček, B. Jansa Usnesení RM č. 133/2009 RM doporučuje ZM ke schválení předloženou studii řešení a ukládá OSM doplnit o prověření územní rezervy pro výstavbu krytého bazénu, o upřesnění vedení severní varianty R 35 přes toto území (vč. návrhu technického řešení této komunikace) a rámcové podmínky smlouvy o smlouvě budoucí Maškovy zahrady. (Hlasování: 8/0/0) Návrh B. Jansa: ZM schvaluje pozastavení studie využití Maškovy zahrady do dořešení varianty R35 s výjimkou řešení dopravního napojení dle předběžné studie. (Hlasování: 7/1/13) - návrh nebyl přijat Návrh PhDr. Maierová: ZM bere na vědomí upravenou studii Maškovy zahrady s požadavkem dořešit prostorovou rezervu pro krytý bazén, připravit variantu pro venkovní bazén s ohledem na R35 a ukládá Ing. Pekařovi zpracování smlouvy, kterou předloží na dalším jednání ZM. Návrh Ing. Pekař ZM bere na vědomí upravenou studii s požadavkem dořešit prostorovou rezervu pro krytý bazén, a ukládá Ing. Pekařovi předložit nejpozději na červnové jednání návrh smlouvy Města s investorem. (Hlasování: 12/2/7) - návrh nebyl přijat Usnesení RM č. 235/2009 RM ukládá OSM prověřit předloženou studii United Globell Company, a. s. z pohledu urbanismu území, možného technického řešení sportovišť (zvláště sportovní haly v nové lokalitě) a předložit RM a ZM všechny varianty možného řešení vč. návrhu rámcové smlouvy s investorem. (Hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 468/2009 RM bere na vědomí posouzení urbanistické studie investičního záměru Sportovně rekreační areál Maškova zahrada a ukládá vedení města a OSM toto posouzení projednat se zástupcem společnosti United Globell Company, a. s. Výsledek jednání předložit na říjnové jednání RM a následně ZM. (Hlasování: 7/0/0) Maškova zahrada, sportovně - rekreační areál Usnesení RM č. 525/2009 RM bere na vědomí výsledky projednání ověřovací studie s firmou United Globell Company, a.s. vč. problematiky územního plánu (změna č. 15). (Hlasování: 9/0/0) Usnesení RM č. 526/2009 RM ukládá OSM zajistit aktuální stanovisko arch. Šonského a předložit tuto problematiku k rozhodnutí na jednání ZM v listopadu. (Hlasování: 9/0/0)

3 Vztah k rozpočtu města: --Zdůvodnění a vysvětlení: V březnu 2008 byl RM schválen záměr vyhlášení developerského projektu Maškova zahrada. V dubnu 2008 odbor správy majetku vyhlásil záměr k získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití (příloha č.1 a 2). Na tento záměr se přihlásili 3 zájemci Qiin invest, spol.s.r.o., Chomutov, Agile, spol.s.r.o., Ústí nad Orlicí a United Globell Compeny, a.s., Loukov. Předložené nabídky zájemci osobně představily a obhajovaly na RM. Jako vítězná byla Radou města m č. 541/2008 ze dne schválena nabídka firmy United Globell Company. Následně ZM dne m č. 207/2008 schválilo vítěze developerského projektu Maškova zahrada a dále schválilo postup prací na projektu. Předložená nabídka od UGC obsahovala tento postup: 1) časový rámec postupu uzavření dohody o výstavbě, po jejím podpisu budou zahájeny práce na změně ÚR, zájemce deklaroval, že v této fázi již veškeré náklady s projektovou dokumentací financuje UGC po dosažení legislativního souladu a povolovacích procesech by měla následovat výstavba bazénu (hrazeno celé z prostředků UGC), jednotlivých bytových domů a sportovních aktivit (hrazeno celé z prostředků UGC). Také zahájení výstavby Sportovně obchodní galerie (hrazeno celé z prostředků UGC). Všechny tyto stavby bude financovat skupina UGC, kde dle požadavků města bude i po dobu stanovenou městem sportovní aktivity spravovat, financovat a provozně zajišťovat v případě multifunkční haly navrhly dvouletý horizont přípravy realizační fáze, kde by si vzali na své náklady ve spolupráci s městem problematiku zajištění investiční dotace v rámci podpor EU (demolice stávajících jatek zajistí UGC). Bez ohledu na úspěšnost získání dotačních financí stavbu multifunkční haly dle požadavků města vystaví. V tomto případě předpokládají, že vedení města bude rozhodovat o modelu, jaký způsob výstavby bude zvolen. Provoz multifunkční haly budeme dle požadavků města po dobu stanovenou městem spravovat, financovat a provozně zajišťovat 2) zajištění provozu areálu provozní model bude odpovídat stavu, kdy město Turnov bude určovat základní pravidla provozu, nikoliv však financovat, tj. ale nezatěžovat rozpočet města spotřebou provozu areálů. Tyto prostředky budou zajišťovány UGC po dobu trvání požadavku města na zajištění provozu 3) rekapitulace - prodej pozemků pod navrhovanýma budovami v území ve prospěch města dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem převod na UGC v okamžiku zapsané rozestavěné stavby na Katastru nemovitostí - prodej pozemků koupaliště mimo budovy za cenu ze znaleckého posudku - realizované stavby typu koupaliště, sportoviště, sportovních drah, parkovací stání po vybudování předpokládá UGC bezúplatně převést do majetku města Dle schváleného postupu prací na projektu měl vybraný uchazeč předložit RM a ZM nejpozději do 3 měsíců od oznámení, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, návrh základních podmínek dohody o spolupráci společně s urbanisticko-architektonickou studií daného území, kterou bude mít projednanou v pracovní skupině a s architektem města Turnov. Bylo třeba zohlednit i to, že jižní část Maškovy zahrady je vedena jako pozemková rezerva pro koridor vedení trasy komunikace R/35. Tato studie by měla být společně s vyjádřeními dotčených orgánů prezentována na RM a ZM v březnu 2009.

4 Na jednání RM dne byla firmou United Globell Company předložena upravená architektonická studie (vypuštěn parkovací dům vzniklo zde velké centrální parkoviště, změněno bylo i obchodně sportovní centrum). Přesto RM m č. 133/2009 doporučila ZM tuto upravenou studii schválit. ZM na jednání tuto upravenou architektonickou studii i návrh smlouvy odmítlo a nepřijalo žádné. Proto RM na jednání m č. 235/2009 uložila OSM zadat prověření upravené studie firmy United Globell Company,a.s. z pohledu urbanismu. Toto prověření bylo zadáno architektovi města Ing. arch. Šonskému. Arch. Šonský ve své práci posuzuje všechny dosud zpracované studie využití daného území (celkem 4- viz. příloha č.3). V závěru provedl dvě varianty rozboru správného postupu při vytváření urbanizace území. Varianty se liší pouze situováním hlavních a ostatních objektů u budoucí místní komunikace. Dle RM č. 468/09 ze dne byla urbanistická studie Arch. Šonského projednána se zástupcem společnosti United Globell Compeny panem Zeronikem. Jednání proběhlo na úrovni vedení města. Pan Zeronik urbanistickou studii vypracovanou Arch. Šonským zásadně nerozporoval a nechal vyhotovit model zastavění daného území. Došlo zde k částečnému posunu komerčního objektu tak, aby bylo umožněno správné najíždění a vyjíždění na parkovací plochy. K vyhotovenému modelu se vyjádřil architekt města (viz. příloha č.4). Vzhledem k tomu, že se jedná o velice složitou, rozsáhlou a náročnou akci nechal si OSM a vedení městě ještě zpracovat rozbor týkající se správného postupu při vyhlášení tohoto developerského projektu. Posouzení provedla firma Compet Consult, s.r.o., Praha. Z jejího vyjádření vyplývá, že vyhlášení záměru Města k získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití není v současné době v souladu s platnou legislativou (zákon o veřejných zakázkách a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení). S ohledem na fakt, že však doposud nebyla s partnerem uzavřena žádná smlouva, k porušení zákona nedošlo. V ohledem na výše uvedené skutečnosti: vybraný developer po dopracování změnil původně schválený záměr a tím nesplnil podmínky zadání nesoulad se současnou legislativou jsou v podstatě dvě varianty řešení daného problému: 1) původní výběrové řízení zrušit a vypsat nové řádné koncesní řízení dle platného koncesního zákona 2) původní výběrové řízení zrušit, zrušit i původní záměr developerského projektu a využití území Maškovy zahrady řešit jiným způsobem, např. prostým prodejem pozemků určených ke komerčním účelům a přímé financování plánovaných sportovišť ze získaných finančních prostředků při dodržení zákona o veřejných zakázkách Návrh na : ZM ruší vyhlášení záměru získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití. ZM ruší č. 207/2008 o schválení vítěze developerského projektu Maškova zahrada. ZM ukládá OSM předložit RM návrh způsobu ukončení spolupráce s vítězem developerského projektu Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití. ZM zároveň ukládá OSM předložit ke schválení nový způsob využití areálu Maškovy zahrady.

5

6

7

8 A: TEXTOVÁ ČÁST Posouzení urbanistické studie investičního záměru, sportovně rekreační areál Maškovka v Turnově Sportovně rekreační areál Maškovka je řešen od roku V tomto prostoru vymezeném Soboteckou ulicí, řekou Jizerou, železniční tratí a Maškovou zahradou byl vymyšlen program výstavby. Ten je velice dobře ověřen řešením architektonických kolektivů s vazbou na odborné profese. V daném prostoru bylo těmito kolektivy určeno urbanistické řešení, dopravní struktura, koncepce funkčních vazeb, kompoziční osy, začlenění objektů Maškovy zahrady do řešeného prostoru. Je možné říct, že oba kolektivy DESIGN 4 a skupina architektů okolo Ing.arch. Navrátila principielně zásady výše zmíněného řešení obdobně dodržují, i když se vždy jedná o konkrétní a osobitý názor autora nebo autorů. Tyto principy nebo zásady je možné rozdělit na jednotlivé prostorové a funkční celky. Jako hlavní je koncepce řešení v území. Ta následně vymezuje, kde bude doprava a jak bude koncipována, kudy budou hlavní nástupy, zda bude areál oddělen nebo propojen, jestli bude zohledněna i technologická vazba atd. Obě řešení pomocí vytváření hlavních ulic předurčují kompoziční a také funkční osu nebo osy prostoru. Obě práce správně vymezují oddělení dopravy a parkování v těsné vazbě na Soboteckou ulici. Ta je hlavním dopravním přivaděčem automobilů, ale i pěších. V řešeních je parkování v přední části u obchodního objektu Penny. Doplňují tuto plochu stromovou zelení, čímž dojde k pohledovému zjemnění parkujících automobilů. Součástí řešení dopravy je vazba na vytvoření hlavní kompoziční osy, která je vedena severojižním směrem a odděluje rušnou část od klidové, společenské, rekreační a sportovní. Logicky z této části, kde se parkuje, je v řešení obou autorů vazba na hlavní ulici, promenádu, z které jsou nástupy do jednotlivých programových celků jako je bazén, zimní stadion, fitness, restaurace atd. Tím je striktně členěn prostor, kde končí doprava automobilů návštěvníků a kde je pohyb návštěvníků v klidové části s atrakcemi, drobnou architekturou, s posezením, se zelení přizpůsobenou promenádě, s vodními prvky atd. V řešení Ing.arch. Navrátila se mluví dokonce o této části prostoru jako o vstupu do parku s pobytovou a rekreační částí. Obě studie pamatují i na další prostorovou a provozní vazbu. Na spojení promenády a sportovně rekreačního areálu s Maškovou zahradou. Tento pohled v řešení je velice správný. Jedná se o vznik velkého funkčního celku, v kterém si každý návštěvník najde svoje rozptýlení nebo naopak meditaci, soustředění atd. Z příkladů ve světě, ale i v Liberci (Babylon) je vidět, že návštěvnost zábavných a sportovních polyfunkčních zón je veliká. Poslední součty v ČR ukázaly, že současná generace kolikrát radši upřednostňuje tento druh rekreační turistiky před návštěvou památek a kulturních akcí. Další částí prostoru jsou samotné objekty plaveckého bazénu a zimního stadionu, které jsou těžištěm požadavku města Turnov a další objekty fitness, horolezecká stěna, kurty různého účelu se zázemím atd. Hlavní z hlediska prostorových, funkčních a technologických vazeb jsou zimní stadion a plavecký bazén s vodními atrakcemi. Ty z hlediska plošné náročnosti zabírají největší plochy. Zároveň se jedná i o největší hmoty. U bazénu se navíc jedná o pobytové venkovní plochy. Ty musí být doplněny dalšími vodními atrakcemi, jako jsou tobogány, protiproud, vodní hřib, vodní laguna atd. Dále pak kompaktní stromovou a střední zelení. Oba návrhy situují objekty individuelně, vždy však v prostorové vazbě, která umožňuje propojení některých funkčních a technologických celků. Propojení přináší zjednodušení provozu a užívání, a také energetickou úsporu. Na tyto dvě hlavní hmoty a prostory, které slouží k sportovní a rekreační činnosti navazují venkovní vodní atrakce, kurty, pobytové a rekreační louky. Ty jsou v části, která je v povodňovém pásmu zátopy a není zde možné stavět objekty. Tyto venkovní pobytové prostory musí být řešeny

9 v dostatečné velikosti, aby v celku vytvářeli park. Park se sportovním využitím, ale také s dostatkem zeleně a s možností rozptylových ploch. Ty musí vytvářet protipól rušným sportovním aktivitám. V závěru území podél Jizery a železniční tratě probíhá cyklostezka. Závěrem bych k oběma studiím rád zdůraznil, že jsou řešeny s jasným urbanistickým, dopravním a provozním kontextem. Předložená urbanistická studie firmy UNITED GLOBELL COMPANY, a.s., v řešeném kontextu nesplňuje několik kritérií. Návrh je především podřízen situováním obchodního domu. Z řešení je zřejmá nutná potřeba velikého venkovního parkoviště a zásobovacího dvoru. Tím dochází k vysunutí dopravy přes hranici, která by měla už vytvářet nástupní, promenádní zónu. Jakýsi filtr, který oddělí dopravní rušné zatížení. Zásobovací dvůr bude vždy velice dopravně vytížen. Zajíždí do něj denně deset i více nákladních aut s návěsem a často je vidět, že je zde soustředěno odpadové hospodářství. To vše je situováno k objektům Maškovy zahrady. Vlastní objekt je natolik veliký, že vytěsňuje bazén s vodními atrakcemi a zmenšuje pobytové plochy zeleně. V řešení je zrušena vazba mezi bazénem a zimním stadionem. To je možné, ale nebude už nikdy vyřešeno technologické, provozní a funkční propojení. V řešení chybí hlubší propracování dokumentace. Není zde dispoziční řešení, řezy. Z tohoto důvodu je nemožné další posouzení o správnosti vstupních partií, velikosti šaten, hygienických prostor atd. Bytové domy jsou situovány v zátopové zóně a bylo by nutné zajistit vyjádření povodí Labe, zda je takové řešení reálné. V řešení se objevují oproti dříve uvažované programové náplni nové funkce: obchodní centrum a trvalé bydlení v bytových domech. Je na zvážení, zda chce město Turnov sportovně rekreační areál nebo bude program natolik jiný a nesourodý, že může přinést i nekvalitní urbanistické řešení. Je potřeba posoudit kam až je možné zmenšovat sportovně rekreační náplň, aby byla provozně čistá a funkční, aby měla dobré prostorové vazby. Je potřeba pamatovat na dostatečně veliké rozptylové venkovní louky, stromovou zeleň, která musí vytvořit kompaktní masiv atd. Řešením je v daném prostoru situovat novou programovou náplň s ohledem na daný prostor a na dvě nejdůležitější funkce plavecký bazén s venkovními atrakcemi a zimní stadión. Z toho vyplývá, že nová náplň se musí zcela přizpůsobit těmto dvěma důležitým funkcím. Nemůže tady být hmota typového charakteru, která je předurčena manuálem dané obchodní společnosti. Toto řešení s novým programem je třeba hledat, řešit a citlivě vsazovat do daného prostoru. Řešením může být situování parkovacích ploch pod objekty nebo naopak na objekty. Dalším možným postupem je velké hmoty usadit částečně pod terén, vlastní hmoty tvarovat sklonem střech, zjemnit pohledově formou ozeleněných střech atd. Toto řešení musí být založeno koncepčně. Musí mít například kompoziční osu, musí funkcemi na sebe navazovat v logice tvorby prostoru, musí umět území rozvíjet v etapách, musí to být urbanistické a architektonické řešení. Celé řešení je složitý úkol a musí mít řešení v celku. Až potom je možné oddělovat jednotlivé etapy, celky. Řešení nelze nahrazovat nedostatečnou dokumentací bez souvislostí. V mém návrhu situuji vždy parkovací plochy ve vazbě na Soboteckou ulici. Parkování je napojeno na obslužnou komunikaci, která je vedena z okružní křižovatky pod stávající trafostanici u prodejny Penny a objíždí území parkovací zóny a stávajících jatek, aby se dalo využít v co největší ploše. Přesné trasování komunikace bude v této části vycházet z konkrétního požadavku plošné náročnosti budoucí výstavby. Důležitým aspektem je objízdnost území u Sobotecké ulice. Na zónu parkování je důležité situovat nástupní část do objektů zimního stadionu a plaveckého bazénu. V řešení jsou prezentovány dvě varianty umístění těchto objektů. V první, která je správnější, jsou objekty souběžně s objízdnou komunikací. Z ní jsou vedeny pěší nástupy. Vytváří se tak promenáda s řadou možných odpočinkových, ale i drobných sportovních aktivit. V druhé variantě je situování v kolmé poloze na Soboteckou ulici. Ta musí navazovat na propojení od objektů Maškovy zahrady. U obou variant je struktura prostoru doplňována ostatními objekty. Jsou s objekty zimního stadionu a plaveckého bazénu do půdorysného tvaru L. Ten vymezuje dostatečnou venkovní plochu na

10 sportovní a pobytové plochy. Doplňuje se tím potřeba vodních a jiných atrakcí v oddělené zóně od rušné komunikační části před objekty. Z druhé strany od železniční trati je řešen masiv zeleně, který vytváří uzavření z druhé strany. V případě vyčlenění zimního stadionu do polohy stávajících jatek je nutné pamatovat na základní principy, jak je prostor tvořen ve vazbě na urbanismus, funkce a čistotu řešení. Objekt bude veliký a musí se konfrontovat se stávající výstavbou. Musí se pamatovat na výšku, objem, architektonickou formu a v neposlední řadě na detail. V Liberci Ing.arch. Boris Šonský architekt města Turnova

11 Město Turnov Antonína Dvořáka 335, Turnov Posouzení investičního záměru, sportovně rekreační areál Maškovka v Turnově Investor: UNITED GLOBELL COMPANY, a.s. Doubrava 95, Loukov Na základě mnou zpracovaného posouzení investičního záměru (z ) výše zmíněnou developerskou firmou je předložen nový investiční záměr. Ten je zpracován v situačním zakreslení a v modelu. Model k posouzení byl předložen později. Bez modelu a prostorových vztahů by posouzení bylo komplikované a neúplné. Jak už jsem upozorňoval při předání prvního posouzení nebo při prezentaci rozboru možné zástavby, problematika v tomto území je velice obšírná. Jedná se o významnou výstavbu v rámci města Turnova. Investor nebo developer musí předložit ucelený a ukončený názor na výstavbu. Jako příklad je možné uvést architektonické studie zpracované předcházejícími týmy (DESIGN 4, skupina architektů okolo Ing. arch. Navrátila). Na základě předložené situace a modelu, který nemá úplné rozměrové parametry, je nutné chápat vyjadřování k investičnímu záměru jako posouzení záměru, který se bude dále prohlubovat ve své konkrétnosti, bude se na něm upravovat řada prostorových vazeb a vztahů, bude se na něm prohlubovat znalost zvolené architektonické formy a detailů. Nyní se lze vyjádřit k počátku práce, která jde zatím správnou cestou. Cestou, ve které lze nadále pokračovat k úspěšnému výsledku. Ze situačního řešení v měřítku 1:1000 je možné přečíst, že je v něm především řešeno komerční využití území. Ostatní funkce, které chce realizovat město Turnov, jsou v řešení potlačeny do pozadí. V řešení je viditelné respektování mnou doporučované druhé varianty s tím rozdílem, že je komerční plocha posunuta o parkovací plochy automobilů. Ty jsou značně veliké. Je zřejmé, že se zde vychází z požadavků obchodních společností, které zde chtějí zrealizovat prodejnu nebo prodejny s potřebným zázemím. Je na vlastníkovi pozemku, v tomto případě městu Turnov, zda chce upřednostnit svůj záměr nebo dát tuto možnost realizace jinému subjektu na další obchodní plochy ve městě. V řešení nejsou zcela dořešeny komunikační vazby pro pěší. Kříží se doprava automobilů a pěších. Nejsou řešeny komunikační a dopravní vazby na sportovní objekty. Řešení je v této fázi možné chápat jako symboliku vyjádření potřeby parkovacích míst k velikosti prodejní plochy. Celé řešení využívá znalosti řešení sportovních objektů z předcházejících prací a přidává k tomu manuálem určený obdélník komerčního zaměření obchodního domu. Podle modelu lze posuzovat hmoty. Ty jsou v zásadě stejně vysoké a vlivem neznalosti zvolené architektonické formy jednotlivých objektů působí dominantně. Jsou až předimenzované na řešený prostor. Je potřeba vnímat, že navržený obchodní dům je vysoký 8 až 10m a má přibližnou délku 130m. Jeho délka je zdůrazněná markýzou v té samé délce. Na stranu k venkovním sportovištím je délka hmoty změkčena zaoblenou střechou, přesto není ničím dělena, členěna atd. Pro další případné řešení doporučuji zvážit výškové a prostorové členění objektu nebo dořešení architektonické formy, která objem bude opticky zmenšovat nebo prostorově dělit. Co se týká urbanistických vazeb, tak jsou zvoleny správně. Vstup do objektu je od Sobotecké ulice. Parkování vozidel je ve vazbě na Soboteckou ulici. Je pouze odsunuto více do hloubky území. Přesto zůstává pro rozvoj dalších aktivit v území potřebný prostor a plocha. V rámci řešení dalšího stupně je potřeba dořešit křížení automobilové a pěší dopravy. Tyto vazby nejsou řešeny čistě. Zásobování je umístěno do polohy, která je z hlediska četnosti a pohybu nákladních aut vhodná. Je nutné dále řešit jeho odclonění jak z pozice návštěvníků pobytových prostor u bazénu, tak i z pohledové strany od Sobotecké ulice. Závěrem lze konstatovat, že investiční záměr lze dále dopracovávat. Je ho nutné i nadále konzultovat z hlediska zmíněných připomínek. V Liberci Ing.arch. Boris Šonský architekt města Turnova

12

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2009 2. Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října

Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října 3. Podklady na zasedání ZM dne: 1.9.2011 Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání: Starosta 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013 Bod pořadu jednání: 10. 55. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Věc: 55. změna územního plánu města

Více

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 3/6. jednání Rady místního zastupitelstva Brno Bystrc, konané dne 12.5.1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Příprava pokračování sanace lagun Ostramo Ing. Kamil Prokeš DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, oddělení laguny Práce na odstranění

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na západním rohu ulic Litevská a Bajkalská doplněné podání

Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na západním rohu ulic Litevská a Bajkalská doplněné podání P10 037897/2008 Odbor územního rozvoje 7. schůze Oddělení strategie a koordinace Rady m. č. Praha 10 dne 2.4.2008 Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Územní plán sídelního útvaru Rousínov. ZMĚNA č. IX. Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP. Odůvodnění

Územní plán sídelního útvaru Rousínov. ZMĚNA č. IX. Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP. Odůvodnění Územní plán sídelního útvaru Rousínov ZMĚNA č. IX Lokalita IX.01 Slavíkovice, EDP Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006 Sb.,

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. ledna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 78895/2008 KUSP 78895/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. ledna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 78895/2008 KUSP 78895/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. ledna 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 78895/2008 KUSP 78895/2008

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více