Název materiálu: Maškova zahrada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název materiálu: Maškova zahrada"

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Maškova zahrada Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM Přílohy: č.1 a č.2 vyhlášení developerského projektu č.3 - posouzení urbanistické studie vypracované Ing. Arch. Šonským č.4 - vyjádření Ing. Arch. Šonského k vypracovanému modelu č.5 - fotografie modelu, který bude představen na jednání ZM Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:--projednáno v: RM, ZM, komisi pro správu majetku Usnesení RM č. 172/2008 RM bere na vědomí text vyhlášení developerského projektu na Maškova zahradu bez připomínek. (hlasování: 7/0/0) Usnesení RM č. 342/2008 RM bere na vědomí informace o jednotlivých nabídkách developerského projektu Maškova zahrada. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 343/2008 RM schvaluje pracovní skupinu na projekt Maškova zahrada ve složení Ing. Jaromír Pekař, p. Aleš Hozdecký, Mgr. Aleš Mikl, PhDr. Hana Maierová, Ing. Tomáš Sláma, která se bude jednotlivými nabídkami dále zabývat a ukládá členům skupiny předkládat RM k projednání jednotlivé kroky a závěry, včetně připravovaných smluvních vztahů. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 541/2008 RM na základě předložených nabídek schvaluje jako vítěze developerského projektu Maškova zahrada firmu United Globell Compeny, a.s., Loukov, ukládá OSM předložit ZM podrobné informace o vybrané nabídce a doporučuje ZM schválit navržený postup prací na projektu. (Hlasování: 8/0/0) Usnesení ZM č. 207/2008 ZM schvaluje jako vítěze developerského projektu Maškova zahrada firmu United Globell Company, a. s. Loukov a zároveň schvaluje předpokládaný postup prací na projektu dle předloženého návrhu. (Hlasování: 23/0/1)

2 Úvod: L. Těhníková, J. Zeronik (United Globell Company), architekt David, PhDr. Maierová Diskuse: PhDr. Maierová, J. Kunetka, p. Zeronik, Ing. Hejduk, A. Hozdecký, Ing. Pekař, MUDr. Hrubý, RNDr. Jarolímek, CSc., Ing. Tomsa, Ing. Sláma, Ing. Jeníček, B. Jansa Usnesení RM č. 133/2009 RM doporučuje ZM ke schválení předloženou studii řešení a ukládá OSM doplnit o prověření územní rezervy pro výstavbu krytého bazénu, o upřesnění vedení severní varianty R 35 přes toto území (vč. návrhu technického řešení této komunikace) a rámcové podmínky smlouvy o smlouvě budoucí Maškovy zahrady. (Hlasování: 8/0/0) Návrh B. Jansa: ZM schvaluje pozastavení studie využití Maškovy zahrady do dořešení varianty R35 s výjimkou řešení dopravního napojení dle předběžné studie. (Hlasování: 7/1/13) - návrh nebyl přijat Návrh PhDr. Maierová: ZM bere na vědomí upravenou studii Maškovy zahrady s požadavkem dořešit prostorovou rezervu pro krytý bazén, připravit variantu pro venkovní bazén s ohledem na R35 a ukládá Ing. Pekařovi zpracování smlouvy, kterou předloží na dalším jednání ZM. Návrh Ing. Pekař ZM bere na vědomí upravenou studii s požadavkem dořešit prostorovou rezervu pro krytý bazén, a ukládá Ing. Pekařovi předložit nejpozději na červnové jednání návrh smlouvy Města s investorem. (Hlasování: 12/2/7) - návrh nebyl přijat Usnesení RM č. 235/2009 RM ukládá OSM prověřit předloženou studii United Globell Company, a. s. z pohledu urbanismu území, možného technického řešení sportovišť (zvláště sportovní haly v nové lokalitě) a předložit RM a ZM všechny varianty možného řešení vč. návrhu rámcové smlouvy s investorem. (Hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 468/2009 RM bere na vědomí posouzení urbanistické studie investičního záměru Sportovně rekreační areál Maškova zahrada a ukládá vedení města a OSM toto posouzení projednat se zástupcem společnosti United Globell Company, a. s. Výsledek jednání předložit na říjnové jednání RM a následně ZM. (Hlasování: 7/0/0) Maškova zahrada, sportovně - rekreační areál Usnesení RM č. 525/2009 RM bere na vědomí výsledky projednání ověřovací studie s firmou United Globell Company, a.s. vč. problematiky územního plánu (změna č. 15). (Hlasování: 9/0/0) Usnesení RM č. 526/2009 RM ukládá OSM zajistit aktuální stanovisko arch. Šonského a předložit tuto problematiku k rozhodnutí na jednání ZM v listopadu. (Hlasování: 9/0/0)

3 Vztah k rozpočtu města: --Zdůvodnění a vysvětlení: V březnu 2008 byl RM schválen záměr vyhlášení developerského projektu Maškova zahrada. V dubnu 2008 odbor správy majetku vyhlásil záměr k získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití (příloha č.1 a 2). Na tento záměr se přihlásili 3 zájemci Qiin invest, spol.s.r.o., Chomutov, Agile, spol.s.r.o., Ústí nad Orlicí a United Globell Compeny, a.s., Loukov. Předložené nabídky zájemci osobně představily a obhajovaly na RM. Jako vítězná byla Radou města m č. 541/2008 ze dne schválena nabídka firmy United Globell Company. Následně ZM dne m č. 207/2008 schválilo vítěze developerského projektu Maškova zahrada a dále schválilo postup prací na projektu. Předložená nabídka od UGC obsahovala tento postup: 1) časový rámec postupu uzavření dohody o výstavbě, po jejím podpisu budou zahájeny práce na změně ÚR, zájemce deklaroval, že v této fázi již veškeré náklady s projektovou dokumentací financuje UGC po dosažení legislativního souladu a povolovacích procesech by měla následovat výstavba bazénu (hrazeno celé z prostředků UGC), jednotlivých bytových domů a sportovních aktivit (hrazeno celé z prostředků UGC). Také zahájení výstavby Sportovně obchodní galerie (hrazeno celé z prostředků UGC). Všechny tyto stavby bude financovat skupina UGC, kde dle požadavků města bude i po dobu stanovenou městem sportovní aktivity spravovat, financovat a provozně zajišťovat v případě multifunkční haly navrhly dvouletý horizont přípravy realizační fáze, kde by si vzali na své náklady ve spolupráci s městem problematiku zajištění investiční dotace v rámci podpor EU (demolice stávajících jatek zajistí UGC). Bez ohledu na úspěšnost získání dotačních financí stavbu multifunkční haly dle požadavků města vystaví. V tomto případě předpokládají, že vedení města bude rozhodovat o modelu, jaký způsob výstavby bude zvolen. Provoz multifunkční haly budeme dle požadavků města po dobu stanovenou městem spravovat, financovat a provozně zajišťovat 2) zajištění provozu areálu provozní model bude odpovídat stavu, kdy město Turnov bude určovat základní pravidla provozu, nikoliv však financovat, tj. ale nezatěžovat rozpočet města spotřebou provozu areálů. Tyto prostředky budou zajišťovány UGC po dobu trvání požadavku města na zajištění provozu 3) rekapitulace - prodej pozemků pod navrhovanýma budovami v území ve prospěch města dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem převod na UGC v okamžiku zapsané rozestavěné stavby na Katastru nemovitostí - prodej pozemků koupaliště mimo budovy za cenu ze znaleckého posudku - realizované stavby typu koupaliště, sportoviště, sportovních drah, parkovací stání po vybudování předpokládá UGC bezúplatně převést do majetku města Dle schváleného postupu prací na projektu měl vybraný uchazeč předložit RM a ZM nejpozději do 3 měsíců od oznámení, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, návrh základních podmínek dohody o spolupráci společně s urbanisticko-architektonickou studií daného území, kterou bude mít projednanou v pracovní skupině a s architektem města Turnov. Bylo třeba zohlednit i to, že jižní část Maškovy zahrady je vedena jako pozemková rezerva pro koridor vedení trasy komunikace R/35. Tato studie by měla být společně s vyjádřeními dotčených orgánů prezentována na RM a ZM v březnu 2009.

4 Na jednání RM dne byla firmou United Globell Company předložena upravená architektonická studie (vypuštěn parkovací dům vzniklo zde velké centrální parkoviště, změněno bylo i obchodně sportovní centrum). Přesto RM m č. 133/2009 doporučila ZM tuto upravenou studii schválit. ZM na jednání tuto upravenou architektonickou studii i návrh smlouvy odmítlo a nepřijalo žádné. Proto RM na jednání m č. 235/2009 uložila OSM zadat prověření upravené studie firmy United Globell Company,a.s. z pohledu urbanismu. Toto prověření bylo zadáno architektovi města Ing. arch. Šonskému. Arch. Šonský ve své práci posuzuje všechny dosud zpracované studie využití daného území (celkem 4- viz. příloha č.3). V závěru provedl dvě varianty rozboru správného postupu při vytváření urbanizace území. Varianty se liší pouze situováním hlavních a ostatních objektů u budoucí místní komunikace. Dle RM č. 468/09 ze dne byla urbanistická studie Arch. Šonského projednána se zástupcem společnosti United Globell Compeny panem Zeronikem. Jednání proběhlo na úrovni vedení města. Pan Zeronik urbanistickou studii vypracovanou Arch. Šonským zásadně nerozporoval a nechal vyhotovit model zastavění daného území. Došlo zde k částečnému posunu komerčního objektu tak, aby bylo umožněno správné najíždění a vyjíždění na parkovací plochy. K vyhotovenému modelu se vyjádřil architekt města (viz. příloha č.4). Vzhledem k tomu, že se jedná o velice složitou, rozsáhlou a náročnou akci nechal si OSM a vedení městě ještě zpracovat rozbor týkající se správného postupu při vyhlášení tohoto developerského projektu. Posouzení provedla firma Compet Consult, s.r.o., Praha. Z jejího vyjádření vyplývá, že vyhlášení záměru Města k získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití není v současné době v souladu s platnou legislativou (zákon o veřejných zakázkách a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení). S ohledem na fakt, že však doposud nebyla s partnerem uzavřena žádná smlouva, k porušení zákona nedošlo. V ohledem na výše uvedené skutečnosti: vybraný developer po dopracování změnil původně schválený záměr a tím nesplnil podmínky zadání nesoulad se současnou legislativou jsou v podstatě dvě varianty řešení daného problému: 1) původní výběrové řízení zrušit a vypsat nové řádné koncesní řízení dle platného koncesního zákona 2) původní výběrové řízení zrušit, zrušit i původní záměr developerského projektu a využití území Maškovy zahrady řešit jiným způsobem, např. prostým prodejem pozemků určených ke komerčním účelům a přímé financování plánovaných sportovišť ze získaných finančních prostředků při dodržení zákona o veřejných zakázkách Návrh na : ZM ruší vyhlášení záměru získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití. ZM ruší č. 207/2008 o schválení vítěze developerského projektu Maškova zahrada. ZM ukládá OSM předložit RM návrh způsobu ukončení spolupráce s vítězem developerského projektu Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití. ZM zároveň ukládá OSM předložit ke schválení nový způsob využití areálu Maškovy zahrady.

5

6

7

8 A: TEXTOVÁ ČÁST Posouzení urbanistické studie investičního záměru, sportovně rekreační areál Maškovka v Turnově Sportovně rekreační areál Maškovka je řešen od roku V tomto prostoru vymezeném Soboteckou ulicí, řekou Jizerou, železniční tratí a Maškovou zahradou byl vymyšlen program výstavby. Ten je velice dobře ověřen řešením architektonických kolektivů s vazbou na odborné profese. V daném prostoru bylo těmito kolektivy určeno urbanistické řešení, dopravní struktura, koncepce funkčních vazeb, kompoziční osy, začlenění objektů Maškovy zahrady do řešeného prostoru. Je možné říct, že oba kolektivy DESIGN 4 a skupina architektů okolo Ing.arch. Navrátila principielně zásady výše zmíněného řešení obdobně dodržují, i když se vždy jedná o konkrétní a osobitý názor autora nebo autorů. Tyto principy nebo zásady je možné rozdělit na jednotlivé prostorové a funkční celky. Jako hlavní je koncepce řešení v území. Ta následně vymezuje, kde bude doprava a jak bude koncipována, kudy budou hlavní nástupy, zda bude areál oddělen nebo propojen, jestli bude zohledněna i technologická vazba atd. Obě řešení pomocí vytváření hlavních ulic předurčují kompoziční a také funkční osu nebo osy prostoru. Obě práce správně vymezují oddělení dopravy a parkování v těsné vazbě na Soboteckou ulici. Ta je hlavním dopravním přivaděčem automobilů, ale i pěších. V řešeních je parkování v přední části u obchodního objektu Penny. Doplňují tuto plochu stromovou zelení, čímž dojde k pohledovému zjemnění parkujících automobilů. Součástí řešení dopravy je vazba na vytvoření hlavní kompoziční osy, která je vedena severojižním směrem a odděluje rušnou část od klidové, společenské, rekreační a sportovní. Logicky z této části, kde se parkuje, je v řešení obou autorů vazba na hlavní ulici, promenádu, z které jsou nástupy do jednotlivých programových celků jako je bazén, zimní stadion, fitness, restaurace atd. Tím je striktně členěn prostor, kde končí doprava automobilů návštěvníků a kde je pohyb návštěvníků v klidové části s atrakcemi, drobnou architekturou, s posezením, se zelení přizpůsobenou promenádě, s vodními prvky atd. V řešení Ing.arch. Navrátila se mluví dokonce o této části prostoru jako o vstupu do parku s pobytovou a rekreační částí. Obě studie pamatují i na další prostorovou a provozní vazbu. Na spojení promenády a sportovně rekreačního areálu s Maškovou zahradou. Tento pohled v řešení je velice správný. Jedná se o vznik velkého funkčního celku, v kterém si každý návštěvník najde svoje rozptýlení nebo naopak meditaci, soustředění atd. Z příkladů ve světě, ale i v Liberci (Babylon) je vidět, že návštěvnost zábavných a sportovních polyfunkčních zón je veliká. Poslední součty v ČR ukázaly, že současná generace kolikrát radši upřednostňuje tento druh rekreační turistiky před návštěvou památek a kulturních akcí. Další částí prostoru jsou samotné objekty plaveckého bazénu a zimního stadionu, které jsou těžištěm požadavku města Turnov a další objekty fitness, horolezecká stěna, kurty různého účelu se zázemím atd. Hlavní z hlediska prostorových, funkčních a technologických vazeb jsou zimní stadion a plavecký bazén s vodními atrakcemi. Ty z hlediska plošné náročnosti zabírají největší plochy. Zároveň se jedná i o největší hmoty. U bazénu se navíc jedná o pobytové venkovní plochy. Ty musí být doplněny dalšími vodními atrakcemi, jako jsou tobogány, protiproud, vodní hřib, vodní laguna atd. Dále pak kompaktní stromovou a střední zelení. Oba návrhy situují objekty individuelně, vždy však v prostorové vazbě, která umožňuje propojení některých funkčních a technologických celků. Propojení přináší zjednodušení provozu a užívání, a také energetickou úsporu. Na tyto dvě hlavní hmoty a prostory, které slouží k sportovní a rekreační činnosti navazují venkovní vodní atrakce, kurty, pobytové a rekreační louky. Ty jsou v části, která je v povodňovém pásmu zátopy a není zde možné stavět objekty. Tyto venkovní pobytové prostory musí být řešeny

9 v dostatečné velikosti, aby v celku vytvářeli park. Park se sportovním využitím, ale také s dostatkem zeleně a s možností rozptylových ploch. Ty musí vytvářet protipól rušným sportovním aktivitám. V závěru území podél Jizery a železniční tratě probíhá cyklostezka. Závěrem bych k oběma studiím rád zdůraznil, že jsou řešeny s jasným urbanistickým, dopravním a provozním kontextem. Předložená urbanistická studie firmy UNITED GLOBELL COMPANY, a.s., v řešeném kontextu nesplňuje několik kritérií. Návrh je především podřízen situováním obchodního domu. Z řešení je zřejmá nutná potřeba velikého venkovního parkoviště a zásobovacího dvoru. Tím dochází k vysunutí dopravy přes hranici, která by měla už vytvářet nástupní, promenádní zónu. Jakýsi filtr, který oddělí dopravní rušné zatížení. Zásobovací dvůr bude vždy velice dopravně vytížen. Zajíždí do něj denně deset i více nákladních aut s návěsem a často je vidět, že je zde soustředěno odpadové hospodářství. To vše je situováno k objektům Maškovy zahrady. Vlastní objekt je natolik veliký, že vytěsňuje bazén s vodními atrakcemi a zmenšuje pobytové plochy zeleně. V řešení je zrušena vazba mezi bazénem a zimním stadionem. To je možné, ale nebude už nikdy vyřešeno technologické, provozní a funkční propojení. V řešení chybí hlubší propracování dokumentace. Není zde dispoziční řešení, řezy. Z tohoto důvodu je nemožné další posouzení o správnosti vstupních partií, velikosti šaten, hygienických prostor atd. Bytové domy jsou situovány v zátopové zóně a bylo by nutné zajistit vyjádření povodí Labe, zda je takové řešení reálné. V řešení se objevují oproti dříve uvažované programové náplni nové funkce: obchodní centrum a trvalé bydlení v bytových domech. Je na zvážení, zda chce město Turnov sportovně rekreační areál nebo bude program natolik jiný a nesourodý, že může přinést i nekvalitní urbanistické řešení. Je potřeba posoudit kam až je možné zmenšovat sportovně rekreační náplň, aby byla provozně čistá a funkční, aby měla dobré prostorové vazby. Je potřeba pamatovat na dostatečně veliké rozptylové venkovní louky, stromovou zeleň, která musí vytvořit kompaktní masiv atd. Řešením je v daném prostoru situovat novou programovou náplň s ohledem na daný prostor a na dvě nejdůležitější funkce plavecký bazén s venkovními atrakcemi a zimní stadión. Z toho vyplývá, že nová náplň se musí zcela přizpůsobit těmto dvěma důležitým funkcím. Nemůže tady být hmota typového charakteru, která je předurčena manuálem dané obchodní společnosti. Toto řešení s novým programem je třeba hledat, řešit a citlivě vsazovat do daného prostoru. Řešením může být situování parkovacích ploch pod objekty nebo naopak na objekty. Dalším možným postupem je velké hmoty usadit částečně pod terén, vlastní hmoty tvarovat sklonem střech, zjemnit pohledově formou ozeleněných střech atd. Toto řešení musí být založeno koncepčně. Musí mít například kompoziční osu, musí funkcemi na sebe navazovat v logice tvorby prostoru, musí umět území rozvíjet v etapách, musí to být urbanistické a architektonické řešení. Celé řešení je složitý úkol a musí mít řešení v celku. Až potom je možné oddělovat jednotlivé etapy, celky. Řešení nelze nahrazovat nedostatečnou dokumentací bez souvislostí. V mém návrhu situuji vždy parkovací plochy ve vazbě na Soboteckou ulici. Parkování je napojeno na obslužnou komunikaci, která je vedena z okružní křižovatky pod stávající trafostanici u prodejny Penny a objíždí území parkovací zóny a stávajících jatek, aby se dalo využít v co největší ploše. Přesné trasování komunikace bude v této části vycházet z konkrétního požadavku plošné náročnosti budoucí výstavby. Důležitým aspektem je objízdnost území u Sobotecké ulice. Na zónu parkování je důležité situovat nástupní část do objektů zimního stadionu a plaveckého bazénu. V řešení jsou prezentovány dvě varianty umístění těchto objektů. V první, která je správnější, jsou objekty souběžně s objízdnou komunikací. Z ní jsou vedeny pěší nástupy. Vytváří se tak promenáda s řadou možných odpočinkových, ale i drobných sportovních aktivit. V druhé variantě je situování v kolmé poloze na Soboteckou ulici. Ta musí navazovat na propojení od objektů Maškovy zahrady. U obou variant je struktura prostoru doplňována ostatními objekty. Jsou s objekty zimního stadionu a plaveckého bazénu do půdorysného tvaru L. Ten vymezuje dostatečnou venkovní plochu na

10 sportovní a pobytové plochy. Doplňuje se tím potřeba vodních a jiných atrakcí v oddělené zóně od rušné komunikační části před objekty. Z druhé strany od železniční trati je řešen masiv zeleně, který vytváří uzavření z druhé strany. V případě vyčlenění zimního stadionu do polohy stávajících jatek je nutné pamatovat na základní principy, jak je prostor tvořen ve vazbě na urbanismus, funkce a čistotu řešení. Objekt bude veliký a musí se konfrontovat se stávající výstavbou. Musí se pamatovat na výšku, objem, architektonickou formu a v neposlední řadě na detail. V Liberci Ing.arch. Boris Šonský architekt města Turnova

11 Město Turnov Antonína Dvořáka 335, Turnov Posouzení investičního záměru, sportovně rekreační areál Maškovka v Turnově Investor: UNITED GLOBELL COMPANY, a.s. Doubrava 95, Loukov Na základě mnou zpracovaného posouzení investičního záměru (z ) výše zmíněnou developerskou firmou je předložen nový investiční záměr. Ten je zpracován v situačním zakreslení a v modelu. Model k posouzení byl předložen později. Bez modelu a prostorových vztahů by posouzení bylo komplikované a neúplné. Jak už jsem upozorňoval při předání prvního posouzení nebo při prezentaci rozboru možné zástavby, problematika v tomto území je velice obšírná. Jedná se o významnou výstavbu v rámci města Turnova. Investor nebo developer musí předložit ucelený a ukončený názor na výstavbu. Jako příklad je možné uvést architektonické studie zpracované předcházejícími týmy (DESIGN 4, skupina architektů okolo Ing. arch. Navrátila). Na základě předložené situace a modelu, který nemá úplné rozměrové parametry, je nutné chápat vyjadřování k investičnímu záměru jako posouzení záměru, který se bude dále prohlubovat ve své konkrétnosti, bude se na něm upravovat řada prostorových vazeb a vztahů, bude se na něm prohlubovat znalost zvolené architektonické formy a detailů. Nyní se lze vyjádřit k počátku práce, která jde zatím správnou cestou. Cestou, ve které lze nadále pokračovat k úspěšnému výsledku. Ze situačního řešení v měřítku 1:1000 je možné přečíst, že je v něm především řešeno komerční využití území. Ostatní funkce, které chce realizovat město Turnov, jsou v řešení potlačeny do pozadí. V řešení je viditelné respektování mnou doporučované druhé varianty s tím rozdílem, že je komerční plocha posunuta o parkovací plochy automobilů. Ty jsou značně veliké. Je zřejmé, že se zde vychází z požadavků obchodních společností, které zde chtějí zrealizovat prodejnu nebo prodejny s potřebným zázemím. Je na vlastníkovi pozemku, v tomto případě městu Turnov, zda chce upřednostnit svůj záměr nebo dát tuto možnost realizace jinému subjektu na další obchodní plochy ve městě. V řešení nejsou zcela dořešeny komunikační vazby pro pěší. Kříží se doprava automobilů a pěších. Nejsou řešeny komunikační a dopravní vazby na sportovní objekty. Řešení je v této fázi možné chápat jako symboliku vyjádření potřeby parkovacích míst k velikosti prodejní plochy. Celé řešení využívá znalosti řešení sportovních objektů z předcházejících prací a přidává k tomu manuálem určený obdélník komerčního zaměření obchodního domu. Podle modelu lze posuzovat hmoty. Ty jsou v zásadě stejně vysoké a vlivem neznalosti zvolené architektonické formy jednotlivých objektů působí dominantně. Jsou až předimenzované na řešený prostor. Je potřeba vnímat, že navržený obchodní dům je vysoký 8 až 10m a má přibližnou délku 130m. Jeho délka je zdůrazněná markýzou v té samé délce. Na stranu k venkovním sportovištím je délka hmoty změkčena zaoblenou střechou, přesto není ničím dělena, členěna atd. Pro další případné řešení doporučuji zvážit výškové a prostorové členění objektu nebo dořešení architektonické formy, která objem bude opticky zmenšovat nebo prostorově dělit. Co se týká urbanistických vazeb, tak jsou zvoleny správně. Vstup do objektu je od Sobotecké ulice. Parkování vozidel je ve vazbě na Soboteckou ulici. Je pouze odsunuto více do hloubky území. Přesto zůstává pro rozvoj dalších aktivit v území potřebný prostor a plocha. V rámci řešení dalšího stupně je potřeba dořešit křížení automobilové a pěší dopravy. Tyto vazby nejsou řešeny čistě. Zásobování je umístěno do polohy, která je z hlediska četnosti a pohybu nákladních aut vhodná. Je nutné dále řešit jeho odclonění jak z pozice návštěvníků pobytových prostor u bazénu, tak i z pohledové strany od Sobotecké ulice. Závěrem lze konstatovat, že investiční záměr lze dále dopracovávat. Je ho nutné i nadále konzultovat z hlediska zmíněných připomínek. V Liberci Ing.arch. Boris Šonský architekt města Turnova

12

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2009 2. Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Název materiálu: Problematika developerských projektů v Turnově obchodní centra

Název materiálu: Problematika developerských projektů v Turnově obchodní centra Podklady na zasedání ZM dne: 25. dubna 2013 4 Název materiálu: Problematika developerských projektů v Turnově obchodní centra Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října

Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října 3. Podklady na zasedání ZM dne: 1.9.2011 Název materiálu: Rekonstrukce ulice 28.října Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 5. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 25. 10. 2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 25. června 2009

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 25. června 2009 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 25. června 2009 K bodu č. 1/ Úvod 100/2009 ZM schvaluje program zasedání s přesunem bodu č. 7 do úvodu jednání. (Hlasování: 25/0/1) K bodu č. 2/ R35

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce domu v Chelčického ulici č. p. 57 na parkovací

Více

Město Český Krumlov. Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov

Město Český Krumlov. Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov Město Český Krumlov Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 31.1. 2013 Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov Obsah: I. Důvodová zpráva II. Příloha: : Změna č.12 ÚPO (města) Český Krumlov vydávaná

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání: Starosta 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013 Bod pořadu jednání: 10. 55. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Věc: 55. změna územního plánu města

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 3/6. jednání Rady místního zastupitelstva Brno Bystrc, konané dne 12.5.1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název materiálu: Směna pozemků a zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Směna pozemků a zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Daliměřice 6. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 4. 2014 Název materiálu: Směna pozemků a zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města Vypracoval: Růžena Jarošová,

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Lesák Ivo, místostarosta města Odbor stavební úřad, životního

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 31. května 2012 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.)

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Podklady na zasedání ZM dne: 27.11.2014 OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval:

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Ing.Arch. Martin Ondráček Haškova 153/17, 638 00 Brno A. Průvodní zpráva Zakázkové číslo : 2014-01-05 Počet stran : 6 INVESTOR : Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky Hudcova 7, 621 00 Brno

Více

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 31. října 2012 od 18:30 hod. jednání v kanceláři starostky MČ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM Zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Podklady na zasedání ZM dne: Ludmila Těhníková. Předkládá: Bc. Olga Bažantová. Vypracoval: Zúčastní se projednávání v ZM:

Podklady na zasedání ZM dne: Ludmila Těhníková. Předkládá: Bc. Olga Bažantová. Vypracoval: Zúčastní se projednávání v ZM: Podklady na zasedání ZM dne: 24.11.2016 OSM Název materiálu: Převod parkoviště u Kulturního centra Turnov s.r.o., na pozemcích p.č. 1525/2, 1525/3 a 1540/2, do vlastnictví Města Turnov - darovací smlouva

Více

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov OBSAH 1. A -...2 1.1. A.1. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1.1. Údaje o stavbě...2 1.1.2. Údaje o žadateli...2 1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace...2 1.2. A.2. - SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...2 1.3. A.3.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Protipovodňová opatření - suché nádrže V Končinách, Lhotka Pod Hůrkou

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Protipovodňová opatření - suché nádrže V Končinách, Lhotka Pod Hůrkou MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Pavla Hynčicová; Odbor stavební úřad, životního

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07. 01. 2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29. 01. 2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žižkova kasárna: - výsledky a průběh jednání se společností Žižkov

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne Městská část Praha 11 Zápis č.20 z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne 24.11.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11 Usnášeníschopnost:

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 Bod pořadu jednání: Návrh zadání 68. A změny územního plánu města Liberec Zpracoval: Adam Lenert, odborný referent

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 15.12.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne 15. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Financování rekonstrukce domů č.p. 1467, č.p. 1468, nábřeží 1. máje

Více

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne 12. 9. 2016 Věc: Směna obecního pozemku KN parc. č. 582/3 o výměře cca 394 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 582/1 za pozemky KN parc. č.

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV Zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZÁPIS Č. 8/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

ZÁPIS Č. 8/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA ZÁPIS Č. 8/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA 3. 10. 2016 Přítomni: Ing. Dana Teichmanová předsedkyně komise, Ing. arch. Jan Turina, Ing. arch. Kamila Douděrová, Ing. arch. Josef Zumr, Ing. Jiří Fremr

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/5 796 01 Prostějov zastoupen Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem 57 796 01 Prostějov POŘIZOVATEL: Magistrát města Prostějova, Stavební úřad

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne 18.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Lesák Ivo, místostarosta města Odbor rozvoje města Ing. arch.

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více