Název materiálu: Maškova zahrada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název materiálu: Maškova zahrada"

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Maškova zahrada Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM Přílohy: č.1 a č.2 vyhlášení developerského projektu č.3 - posouzení urbanistické studie vypracované Ing. Arch. Šonským č.4 - vyjádření Ing. Arch. Šonského k vypracovanému modelu č.5 - fotografie modelu, který bude představen na jednání ZM Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:--projednáno v: RM, ZM, komisi pro správu majetku Usnesení RM č. 172/2008 RM bere na vědomí text vyhlášení developerského projektu na Maškova zahradu bez připomínek. (hlasování: 7/0/0) Usnesení RM č. 342/2008 RM bere na vědomí informace o jednotlivých nabídkách developerského projektu Maškova zahrada. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 343/2008 RM schvaluje pracovní skupinu na projekt Maškova zahrada ve složení Ing. Jaromír Pekař, p. Aleš Hozdecký, Mgr. Aleš Mikl, PhDr. Hana Maierová, Ing. Tomáš Sláma, která se bude jednotlivými nabídkami dále zabývat a ukládá členům skupiny předkládat RM k projednání jednotlivé kroky a závěry, včetně připravovaných smluvních vztahů. (hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 541/2008 RM na základě předložených nabídek schvaluje jako vítěze developerského projektu Maškova zahrada firmu United Globell Compeny, a.s., Loukov, ukládá OSM předložit ZM podrobné informace o vybrané nabídce a doporučuje ZM schválit navržený postup prací na projektu. (Hlasování: 8/0/0) Usnesení ZM č. 207/2008 ZM schvaluje jako vítěze developerského projektu Maškova zahrada firmu United Globell Company, a. s. Loukov a zároveň schvaluje předpokládaný postup prací na projektu dle předloženého návrhu. (Hlasování: 23/0/1)

2 Úvod: L. Těhníková, J. Zeronik (United Globell Company), architekt David, PhDr. Maierová Diskuse: PhDr. Maierová, J. Kunetka, p. Zeronik, Ing. Hejduk, A. Hozdecký, Ing. Pekař, MUDr. Hrubý, RNDr. Jarolímek, CSc., Ing. Tomsa, Ing. Sláma, Ing. Jeníček, B. Jansa Usnesení RM č. 133/2009 RM doporučuje ZM ke schválení předloženou studii řešení a ukládá OSM doplnit o prověření územní rezervy pro výstavbu krytého bazénu, o upřesnění vedení severní varianty R 35 přes toto území (vč. návrhu technického řešení této komunikace) a rámcové podmínky smlouvy o smlouvě budoucí Maškovy zahrady. (Hlasování: 8/0/0) Návrh B. Jansa: ZM schvaluje pozastavení studie využití Maškovy zahrady do dořešení varianty R35 s výjimkou řešení dopravního napojení dle předběžné studie. (Hlasování: 7/1/13) - návrh nebyl přijat Návrh PhDr. Maierová: ZM bere na vědomí upravenou studii Maškovy zahrady s požadavkem dořešit prostorovou rezervu pro krytý bazén, připravit variantu pro venkovní bazén s ohledem na R35 a ukládá Ing. Pekařovi zpracování smlouvy, kterou předloží na dalším jednání ZM. Návrh Ing. Pekař ZM bere na vědomí upravenou studii s požadavkem dořešit prostorovou rezervu pro krytý bazén, a ukládá Ing. Pekařovi předložit nejpozději na červnové jednání návrh smlouvy Města s investorem. (Hlasování: 12/2/7) - návrh nebyl přijat Usnesení RM č. 235/2009 RM ukládá OSM prověřit předloženou studii United Globell Company, a. s. z pohledu urbanismu území, možného technického řešení sportovišť (zvláště sportovní haly v nové lokalitě) a předložit RM a ZM všechny varianty možného řešení vč. návrhu rámcové smlouvy s investorem. (Hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 468/2009 RM bere na vědomí posouzení urbanistické studie investičního záměru Sportovně rekreační areál Maškova zahrada a ukládá vedení města a OSM toto posouzení projednat se zástupcem společnosti United Globell Company, a. s. Výsledek jednání předložit na říjnové jednání RM a následně ZM. (Hlasování: 7/0/0) Maškova zahrada, sportovně - rekreační areál Usnesení RM č. 525/2009 RM bere na vědomí výsledky projednání ověřovací studie s firmou United Globell Company, a.s. vč. problematiky územního plánu (změna č. 15). (Hlasování: 9/0/0) Usnesení RM č. 526/2009 RM ukládá OSM zajistit aktuální stanovisko arch. Šonského a předložit tuto problematiku k rozhodnutí na jednání ZM v listopadu. (Hlasování: 9/0/0)

3 Vztah k rozpočtu města: --Zdůvodnění a vysvětlení: V březnu 2008 byl RM schválen záměr vyhlášení developerského projektu Maškova zahrada. V dubnu 2008 odbor správy majetku vyhlásil záměr k získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití (příloha č.1 a 2). Na tento záměr se přihlásili 3 zájemci Qiin invest, spol.s.r.o., Chomutov, Agile, spol.s.r.o., Ústí nad Orlicí a United Globell Compeny, a.s., Loukov. Předložené nabídky zájemci osobně představily a obhajovaly na RM. Jako vítězná byla Radou města m č. 541/2008 ze dne schválena nabídka firmy United Globell Company. Následně ZM dne m č. 207/2008 schválilo vítěze developerského projektu Maškova zahrada a dále schválilo postup prací na projektu. Předložená nabídka od UGC obsahovala tento postup: 1) časový rámec postupu uzavření dohody o výstavbě, po jejím podpisu budou zahájeny práce na změně ÚR, zájemce deklaroval, že v této fázi již veškeré náklady s projektovou dokumentací financuje UGC po dosažení legislativního souladu a povolovacích procesech by měla následovat výstavba bazénu (hrazeno celé z prostředků UGC), jednotlivých bytových domů a sportovních aktivit (hrazeno celé z prostředků UGC). Také zahájení výstavby Sportovně obchodní galerie (hrazeno celé z prostředků UGC). Všechny tyto stavby bude financovat skupina UGC, kde dle požadavků města bude i po dobu stanovenou městem sportovní aktivity spravovat, financovat a provozně zajišťovat v případě multifunkční haly navrhly dvouletý horizont přípravy realizační fáze, kde by si vzali na své náklady ve spolupráci s městem problematiku zajištění investiční dotace v rámci podpor EU (demolice stávajících jatek zajistí UGC). Bez ohledu na úspěšnost získání dotačních financí stavbu multifunkční haly dle požadavků města vystaví. V tomto případě předpokládají, že vedení města bude rozhodovat o modelu, jaký způsob výstavby bude zvolen. Provoz multifunkční haly budeme dle požadavků města po dobu stanovenou městem spravovat, financovat a provozně zajišťovat 2) zajištění provozu areálu provozní model bude odpovídat stavu, kdy město Turnov bude určovat základní pravidla provozu, nikoliv však financovat, tj. ale nezatěžovat rozpočet města spotřebou provozu areálů. Tyto prostředky budou zajišťovány UGC po dobu trvání požadavku města na zajištění provozu 3) rekapitulace - prodej pozemků pod navrhovanýma budovami v území ve prospěch města dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem převod na UGC v okamžiku zapsané rozestavěné stavby na Katastru nemovitostí - prodej pozemků koupaliště mimo budovy za cenu ze znaleckého posudku - realizované stavby typu koupaliště, sportoviště, sportovních drah, parkovací stání po vybudování předpokládá UGC bezúplatně převést do majetku města Dle schváleného postupu prací na projektu měl vybraný uchazeč předložit RM a ZM nejpozději do 3 měsíců od oznámení, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, návrh základních podmínek dohody o spolupráci společně s urbanisticko-architektonickou studií daného území, kterou bude mít projednanou v pracovní skupině a s architektem města Turnov. Bylo třeba zohlednit i to, že jižní část Maškovy zahrady je vedena jako pozemková rezerva pro koridor vedení trasy komunikace R/35. Tato studie by měla být společně s vyjádřeními dotčených orgánů prezentována na RM a ZM v březnu 2009.

4 Na jednání RM dne byla firmou United Globell Company předložena upravená architektonická studie (vypuštěn parkovací dům vzniklo zde velké centrální parkoviště, změněno bylo i obchodně sportovní centrum). Přesto RM m č. 133/2009 doporučila ZM tuto upravenou studii schválit. ZM na jednání tuto upravenou architektonickou studii i návrh smlouvy odmítlo a nepřijalo žádné. Proto RM na jednání m č. 235/2009 uložila OSM zadat prověření upravené studie firmy United Globell Company,a.s. z pohledu urbanismu. Toto prověření bylo zadáno architektovi města Ing. arch. Šonskému. Arch. Šonský ve své práci posuzuje všechny dosud zpracované studie využití daného území (celkem 4- viz. příloha č.3). V závěru provedl dvě varianty rozboru správného postupu při vytváření urbanizace území. Varianty se liší pouze situováním hlavních a ostatních objektů u budoucí místní komunikace. Dle RM č. 468/09 ze dne byla urbanistická studie Arch. Šonského projednána se zástupcem společnosti United Globell Compeny panem Zeronikem. Jednání proběhlo na úrovni vedení města. Pan Zeronik urbanistickou studii vypracovanou Arch. Šonským zásadně nerozporoval a nechal vyhotovit model zastavění daného území. Došlo zde k částečnému posunu komerčního objektu tak, aby bylo umožněno správné najíždění a vyjíždění na parkovací plochy. K vyhotovenému modelu se vyjádřil architekt města (viz. příloha č.4). Vzhledem k tomu, že se jedná o velice složitou, rozsáhlou a náročnou akci nechal si OSM a vedení městě ještě zpracovat rozbor týkající se správného postupu při vyhlášení tohoto developerského projektu. Posouzení provedla firma Compet Consult, s.r.o., Praha. Z jejího vyjádření vyplývá, že vyhlášení záměru Města k získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití není v současné době v souladu s platnou legislativou (zákon o veřejných zakázkách a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení). S ohledem na fakt, že však doposud nebyla s partnerem uzavřena žádná smlouva, k porušení zákona nedošlo. V ohledem na výše uvedené skutečnosti: vybraný developer po dopracování změnil původně schválený záměr a tím nesplnil podmínky zadání nesoulad se současnou legislativou jsou v podstatě dvě varianty řešení daného problému: 1) původní výběrové řízení zrušit a vypsat nové řádné koncesní řízení dle platného koncesního zákona 2) původní výběrové řízení zrušit, zrušit i původní záměr developerského projektu a využití území Maškovy zahrady řešit jiným způsobem, např. prostým prodejem pozemků určených ke komerčním účelům a přímé financování plánovaných sportovišť ze získaných finančních prostředků při dodržení zákona o veřejných zakázkách Návrh na : ZM ruší vyhlášení záměru získání investora na developerský projekt Výstavba sportovně rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití. ZM ruší č. 207/2008 o schválení vítěze developerského projektu Maškova zahrada. ZM ukládá OSM předložit RM návrh způsobu ukončení spolupráce s vítězem developerského projektu Výstavba sportovně-rekreačního areálu v Turnově s možností dalšího komerčního využití. ZM zároveň ukládá OSM předložit ke schválení nový způsob využití areálu Maškovy zahrady.

5

6

7

8 A: TEXTOVÁ ČÁST Posouzení urbanistické studie investičního záměru, sportovně rekreační areál Maškovka v Turnově Sportovně rekreační areál Maškovka je řešen od roku V tomto prostoru vymezeném Soboteckou ulicí, řekou Jizerou, železniční tratí a Maškovou zahradou byl vymyšlen program výstavby. Ten je velice dobře ověřen řešením architektonických kolektivů s vazbou na odborné profese. V daném prostoru bylo těmito kolektivy určeno urbanistické řešení, dopravní struktura, koncepce funkčních vazeb, kompoziční osy, začlenění objektů Maškovy zahrady do řešeného prostoru. Je možné říct, že oba kolektivy DESIGN 4 a skupina architektů okolo Ing.arch. Navrátila principielně zásady výše zmíněného řešení obdobně dodržují, i když se vždy jedná o konkrétní a osobitý názor autora nebo autorů. Tyto principy nebo zásady je možné rozdělit na jednotlivé prostorové a funkční celky. Jako hlavní je koncepce řešení v území. Ta následně vymezuje, kde bude doprava a jak bude koncipována, kudy budou hlavní nástupy, zda bude areál oddělen nebo propojen, jestli bude zohledněna i technologická vazba atd. Obě řešení pomocí vytváření hlavních ulic předurčují kompoziční a také funkční osu nebo osy prostoru. Obě práce správně vymezují oddělení dopravy a parkování v těsné vazbě na Soboteckou ulici. Ta je hlavním dopravním přivaděčem automobilů, ale i pěších. V řešeních je parkování v přední části u obchodního objektu Penny. Doplňují tuto plochu stromovou zelení, čímž dojde k pohledovému zjemnění parkujících automobilů. Součástí řešení dopravy je vazba na vytvoření hlavní kompoziční osy, která je vedena severojižním směrem a odděluje rušnou část od klidové, společenské, rekreační a sportovní. Logicky z této části, kde se parkuje, je v řešení obou autorů vazba na hlavní ulici, promenádu, z které jsou nástupy do jednotlivých programových celků jako je bazén, zimní stadion, fitness, restaurace atd. Tím je striktně členěn prostor, kde končí doprava automobilů návštěvníků a kde je pohyb návštěvníků v klidové části s atrakcemi, drobnou architekturou, s posezením, se zelení přizpůsobenou promenádě, s vodními prvky atd. V řešení Ing.arch. Navrátila se mluví dokonce o této části prostoru jako o vstupu do parku s pobytovou a rekreační částí. Obě studie pamatují i na další prostorovou a provozní vazbu. Na spojení promenády a sportovně rekreačního areálu s Maškovou zahradou. Tento pohled v řešení je velice správný. Jedná se o vznik velkého funkčního celku, v kterém si každý návštěvník najde svoje rozptýlení nebo naopak meditaci, soustředění atd. Z příkladů ve světě, ale i v Liberci (Babylon) je vidět, že návštěvnost zábavných a sportovních polyfunkčních zón je veliká. Poslední součty v ČR ukázaly, že současná generace kolikrát radši upřednostňuje tento druh rekreační turistiky před návštěvou památek a kulturních akcí. Další částí prostoru jsou samotné objekty plaveckého bazénu a zimního stadionu, které jsou těžištěm požadavku města Turnov a další objekty fitness, horolezecká stěna, kurty různého účelu se zázemím atd. Hlavní z hlediska prostorových, funkčních a technologických vazeb jsou zimní stadion a plavecký bazén s vodními atrakcemi. Ty z hlediska plošné náročnosti zabírají největší plochy. Zároveň se jedná i o největší hmoty. U bazénu se navíc jedná o pobytové venkovní plochy. Ty musí být doplněny dalšími vodními atrakcemi, jako jsou tobogány, protiproud, vodní hřib, vodní laguna atd. Dále pak kompaktní stromovou a střední zelení. Oba návrhy situují objekty individuelně, vždy však v prostorové vazbě, která umožňuje propojení některých funkčních a technologických celků. Propojení přináší zjednodušení provozu a užívání, a také energetickou úsporu. Na tyto dvě hlavní hmoty a prostory, které slouží k sportovní a rekreační činnosti navazují venkovní vodní atrakce, kurty, pobytové a rekreační louky. Ty jsou v části, která je v povodňovém pásmu zátopy a není zde možné stavět objekty. Tyto venkovní pobytové prostory musí být řešeny

9 v dostatečné velikosti, aby v celku vytvářeli park. Park se sportovním využitím, ale také s dostatkem zeleně a s možností rozptylových ploch. Ty musí vytvářet protipól rušným sportovním aktivitám. V závěru území podél Jizery a železniční tratě probíhá cyklostezka. Závěrem bych k oběma studiím rád zdůraznil, že jsou řešeny s jasným urbanistickým, dopravním a provozním kontextem. Předložená urbanistická studie firmy UNITED GLOBELL COMPANY, a.s., v řešeném kontextu nesplňuje několik kritérií. Návrh je především podřízen situováním obchodního domu. Z řešení je zřejmá nutná potřeba velikého venkovního parkoviště a zásobovacího dvoru. Tím dochází k vysunutí dopravy přes hranici, která by měla už vytvářet nástupní, promenádní zónu. Jakýsi filtr, který oddělí dopravní rušné zatížení. Zásobovací dvůr bude vždy velice dopravně vytížen. Zajíždí do něj denně deset i více nákladních aut s návěsem a často je vidět, že je zde soustředěno odpadové hospodářství. To vše je situováno k objektům Maškovy zahrady. Vlastní objekt je natolik veliký, že vytěsňuje bazén s vodními atrakcemi a zmenšuje pobytové plochy zeleně. V řešení je zrušena vazba mezi bazénem a zimním stadionem. To je možné, ale nebude už nikdy vyřešeno technologické, provozní a funkční propojení. V řešení chybí hlubší propracování dokumentace. Není zde dispoziční řešení, řezy. Z tohoto důvodu je nemožné další posouzení o správnosti vstupních partií, velikosti šaten, hygienických prostor atd. Bytové domy jsou situovány v zátopové zóně a bylo by nutné zajistit vyjádření povodí Labe, zda je takové řešení reálné. V řešení se objevují oproti dříve uvažované programové náplni nové funkce: obchodní centrum a trvalé bydlení v bytových domech. Je na zvážení, zda chce město Turnov sportovně rekreační areál nebo bude program natolik jiný a nesourodý, že může přinést i nekvalitní urbanistické řešení. Je potřeba posoudit kam až je možné zmenšovat sportovně rekreační náplň, aby byla provozně čistá a funkční, aby měla dobré prostorové vazby. Je potřeba pamatovat na dostatečně veliké rozptylové venkovní louky, stromovou zeleň, která musí vytvořit kompaktní masiv atd. Řešením je v daném prostoru situovat novou programovou náplň s ohledem na daný prostor a na dvě nejdůležitější funkce plavecký bazén s venkovními atrakcemi a zimní stadión. Z toho vyplývá, že nová náplň se musí zcela přizpůsobit těmto dvěma důležitým funkcím. Nemůže tady být hmota typového charakteru, která je předurčena manuálem dané obchodní společnosti. Toto řešení s novým programem je třeba hledat, řešit a citlivě vsazovat do daného prostoru. Řešením může být situování parkovacích ploch pod objekty nebo naopak na objekty. Dalším možným postupem je velké hmoty usadit částečně pod terén, vlastní hmoty tvarovat sklonem střech, zjemnit pohledově formou ozeleněných střech atd. Toto řešení musí být založeno koncepčně. Musí mít například kompoziční osu, musí funkcemi na sebe navazovat v logice tvorby prostoru, musí umět území rozvíjet v etapách, musí to být urbanistické a architektonické řešení. Celé řešení je složitý úkol a musí mít řešení v celku. Až potom je možné oddělovat jednotlivé etapy, celky. Řešení nelze nahrazovat nedostatečnou dokumentací bez souvislostí. V mém návrhu situuji vždy parkovací plochy ve vazbě na Soboteckou ulici. Parkování je napojeno na obslužnou komunikaci, která je vedena z okružní křižovatky pod stávající trafostanici u prodejny Penny a objíždí území parkovací zóny a stávajících jatek, aby se dalo využít v co největší ploše. Přesné trasování komunikace bude v této části vycházet z konkrétního požadavku plošné náročnosti budoucí výstavby. Důležitým aspektem je objízdnost území u Sobotecké ulice. Na zónu parkování je důležité situovat nástupní část do objektů zimního stadionu a plaveckého bazénu. V řešení jsou prezentovány dvě varianty umístění těchto objektů. V první, která je správnější, jsou objekty souběžně s objízdnou komunikací. Z ní jsou vedeny pěší nástupy. Vytváří se tak promenáda s řadou možných odpočinkových, ale i drobných sportovních aktivit. V druhé variantě je situování v kolmé poloze na Soboteckou ulici. Ta musí navazovat na propojení od objektů Maškovy zahrady. U obou variant je struktura prostoru doplňována ostatními objekty. Jsou s objekty zimního stadionu a plaveckého bazénu do půdorysného tvaru L. Ten vymezuje dostatečnou venkovní plochu na

10 sportovní a pobytové plochy. Doplňuje se tím potřeba vodních a jiných atrakcí v oddělené zóně od rušné komunikační části před objekty. Z druhé strany od železniční trati je řešen masiv zeleně, který vytváří uzavření z druhé strany. V případě vyčlenění zimního stadionu do polohy stávajících jatek je nutné pamatovat na základní principy, jak je prostor tvořen ve vazbě na urbanismus, funkce a čistotu řešení. Objekt bude veliký a musí se konfrontovat se stávající výstavbou. Musí se pamatovat na výšku, objem, architektonickou formu a v neposlední řadě na detail. V Liberci Ing.arch. Boris Šonský architekt města Turnova

11 Město Turnov Antonína Dvořáka 335, Turnov Posouzení investičního záměru, sportovně rekreační areál Maškovka v Turnově Investor: UNITED GLOBELL COMPANY, a.s. Doubrava 95, Loukov Na základě mnou zpracovaného posouzení investičního záměru (z ) výše zmíněnou developerskou firmou je předložen nový investiční záměr. Ten je zpracován v situačním zakreslení a v modelu. Model k posouzení byl předložen později. Bez modelu a prostorových vztahů by posouzení bylo komplikované a neúplné. Jak už jsem upozorňoval při předání prvního posouzení nebo při prezentaci rozboru možné zástavby, problematika v tomto území je velice obšírná. Jedná se o významnou výstavbu v rámci města Turnova. Investor nebo developer musí předložit ucelený a ukončený názor na výstavbu. Jako příklad je možné uvést architektonické studie zpracované předcházejícími týmy (DESIGN 4, skupina architektů okolo Ing. arch. Navrátila). Na základě předložené situace a modelu, který nemá úplné rozměrové parametry, je nutné chápat vyjadřování k investičnímu záměru jako posouzení záměru, který se bude dále prohlubovat ve své konkrétnosti, bude se na něm upravovat řada prostorových vazeb a vztahů, bude se na něm prohlubovat znalost zvolené architektonické formy a detailů. Nyní se lze vyjádřit k počátku práce, která jde zatím správnou cestou. Cestou, ve které lze nadále pokračovat k úspěšnému výsledku. Ze situačního řešení v měřítku 1:1000 je možné přečíst, že je v něm především řešeno komerční využití území. Ostatní funkce, které chce realizovat město Turnov, jsou v řešení potlačeny do pozadí. V řešení je viditelné respektování mnou doporučované druhé varianty s tím rozdílem, že je komerční plocha posunuta o parkovací plochy automobilů. Ty jsou značně veliké. Je zřejmé, že se zde vychází z požadavků obchodních společností, které zde chtějí zrealizovat prodejnu nebo prodejny s potřebným zázemím. Je na vlastníkovi pozemku, v tomto případě městu Turnov, zda chce upřednostnit svůj záměr nebo dát tuto možnost realizace jinému subjektu na další obchodní plochy ve městě. V řešení nejsou zcela dořešeny komunikační vazby pro pěší. Kříží se doprava automobilů a pěších. Nejsou řešeny komunikační a dopravní vazby na sportovní objekty. Řešení je v této fázi možné chápat jako symboliku vyjádření potřeby parkovacích míst k velikosti prodejní plochy. Celé řešení využívá znalosti řešení sportovních objektů z předcházejících prací a přidává k tomu manuálem určený obdélník komerčního zaměření obchodního domu. Podle modelu lze posuzovat hmoty. Ty jsou v zásadě stejně vysoké a vlivem neznalosti zvolené architektonické formy jednotlivých objektů působí dominantně. Jsou až předimenzované na řešený prostor. Je potřeba vnímat, že navržený obchodní dům je vysoký 8 až 10m a má přibližnou délku 130m. Jeho délka je zdůrazněná markýzou v té samé délce. Na stranu k venkovním sportovištím je délka hmoty změkčena zaoblenou střechou, přesto není ničím dělena, členěna atd. Pro další případné řešení doporučuji zvážit výškové a prostorové členění objektu nebo dořešení architektonické formy, která objem bude opticky zmenšovat nebo prostorově dělit. Co se týká urbanistických vazeb, tak jsou zvoleny správně. Vstup do objektu je od Sobotecké ulice. Parkování vozidel je ve vazbě na Soboteckou ulici. Je pouze odsunuto více do hloubky území. Přesto zůstává pro rozvoj dalších aktivit v území potřebný prostor a plocha. V rámci řešení dalšího stupně je potřeba dořešit křížení automobilové a pěší dopravy. Tyto vazby nejsou řešeny čistě. Zásobování je umístěno do polohy, která je z hlediska četnosti a pohybu nákladních aut vhodná. Je nutné dále řešit jeho odclonění jak z pozice návštěvníků pobytových prostor u bazénu, tak i z pohledové strany od Sobotecké ulice. Závěrem lze konstatovat, že investiční záměr lze dále dopracovávat. Je ho nutné i nadále konzultovat z hlediska zmíněných připomínek. V Liberci Ing.arch. Boris Šonský architekt města Turnova

12

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR

INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR 88 2012 INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR [z obsahu: Konference Koncepce krajiny 1 Workshop AUÚP, leden 2012 5 Standardy ÚPD 5 ZÚR a vazby na ÚP 6 Krajina a ZÚR 8 Dražší

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Internacionální 734 165 00 Praha - Suchdol. odbor regionálního rozvoje Ing. Ladislav Bína, CSc. Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov

Internacionální 734 165 00 Praha - Suchdol. odbor regionálního rozvoje Ing. Ladislav Bína, CSc. Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL Internacionální 734 165 00 Praha - Suchdol Krajský úřad Středočeského kraje odbor regionálního rozvoje Ing. Ladislav Bína, CSc. Zborovská 11, poštovní přihrádka č. 59 150 21

Více

Z á p i s. z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 6. prosince 2011. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 6. prosince 2011. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha konaného dne 6. prosince 2011 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluveni: mgr. Tlačil Osmnácté zasedání

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47

Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47 17.6.2008 Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47 Informace pro zastupitelstvo MČ Praha 14 Současný stav Praha 14 nemá odpovídající multifunkční sál Galerie 14 naplňuje potřeby jen z části Je

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více