V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s."

Transkript

1 V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s.

2 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Orgány spoleãnosti Finanãní ãást

3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení, rok 2004 byl pro spoleãnosti skupiny Pioneer Investments v âr obdobím restrukturalizací a konsolidace. I do spoleãnosti ÎB - Asset Management, a.s., která je souãástí skupiny, vnesly tyto procesy zásadní promûny, a to produktové, organizaãní, marketingové i personální. Spoleãnost v znamn m zpûsobem roz ífiila nabídku produktû a návazn ch sluïeb. V âeské republice spolupracuje na nabízení nûkter ch podfondû Pioneer Funds, pfiiãemï podílové listy tûchto podfondû jsou nabízeny prostfiednictvím sítí nezávisl ch finanãních poradcû a obchodních míst Îivnostenské banky, a.s. Odborníci spoleãnosti pomáhají finanãním poradcûm a osobním bankéfiûm fie it odbornû nároãná zadání klientû. Tato spolupráce je systémová a trvalá. Spoleãnost vyvinula software automatizující alokaãní rozhodování, kter poskytuje jak finanãním poradcûm, tak osobním bankéfiûm a kolí je v jeho uïívání. V roce 2005 budou v echny klíãové marketingové nástroje nastaveny tak, aby podporovaly trend obchodní expanze. Spoleãnost podnikla energické kroky k restrukturalizaci aktivit související s portfolii privátních klientû. V prvé fiadû byla optimalizována modelová portfolia s cílem zlep it v konnost. Tato optimalizace byla úspû ná a pfiinesla v sledky. Byl vytvofien nov produkt zaloïen na principu ochrany kapitálu a tvorby renty. Tento produkt mûïe b t téï charakterizován jako vysoce variabilní finanãní sluïba, která je zaloïena na know how umoïàujícím dûslednû individualizovat obhospodafiování portfolia pro jednotlivé klienty a vytváfiet pro nû rizikové profily pfiesnû podle jejich preferencí. V této souvislosti byla, mimo jiného, vyvinuta metoda investiãní diagnostiky (profilování) a softwarová pomûcka pro stanovení optimálních alokací a fiízení rizik. Vznikly nové systémy procedurálních a právních fie ení této sluïby. Vznikly nové marketingové materiály propagující novou sluïbu ochrany kapitálu a tvorby renty. V voj byl ukonãen ve druhé polovinû roku 2004 a produkt byl testován v závûreãn ch mûsících roku. Novému t mu spoleãnosti se podafiilo úspû nû navázat na spolupráci s divizí privátního bankovnictví Îivnostenské banky, a.s. a obohatit tuto spolupráci o nové postupy, které byly ve spoleãnosti vyvinuty (profilování, automatické plánování alokace a rizika). Objem inovací (produktov ch, legálních, personálních, marketingov ch), které byly ve spoleãnosti realizovány, je vysok. Jsem pfiesvûdãen, Ïe v echny zmûny jsou ve shodû s moderní dynamikou sluïeb na trhu asset managementu. Roman Pospí il 3

4 Orgány spoleãnosti Spoleãnost ÎB Asset Management, a. s. v roce 2004 zmûnila své sídlo. Nové sídlo spoleãnosti je Praha 8, Karolinská 650/1, PSâ: Pfiedstavenstvo spoleãnosti V pfiedstavenstvu spoleãnosti nedo lo v minulém roce k Ïádn m zmûnám. Mgr. Roman Pospí il Je absolventem Pedagogické fakulty v âesk ch Budûjovicích (matematika, fyzika), Graduate School of Banking Colorado a kurzû v Barclays Bank. Zastává pozici generálního fieditele Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. a fieditele ÎB - Asset Management, a.s. Je ãlenem pfiedsednictva Unie investiãních spoleãností v âeské republice. Ing. Leo BartoÀ Je absolventem âvut Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a fiízení. V letech 1994 aï 1995 pracoval v âeské spofiitelnû jako dealer na trhu dluhopisû, od roku 1996 do roku 2001 v Komerãní bance jako senior dealer a proprietary trader a od 2001 do listopadu 2003 v PPF. Ve spoleãnosti zastává funkci portfolio manaïera. RNDr. Franti ek Vencl Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor matematická anal za. Po ãtyfiletém pûsobení v akademické oblasti pracoval 8 let ve finanãní skupinû Komerãní banky v rûzn ch funkcích. Od roku 2001 pracuje v Pioneer Investments. Dozorãí rada Dozorãí rada spoleãnosti pracovala ve sloïení Dr. Vít Horáãek (pfiedseda), Mgr. Andrea Cejnarová a Doc. Ing. Jaroslava Durãáková, CSc. Pfiedseda a ãlenové dne odstoupili, dozorãí rada v souladu se stanovami toto odstoupení projednala a v kon jejich funkcí skonãil dne Dne jedin akcionáfi zvolil nové ãleny dozorãí rady spoleãnosti ve sloïení Daniel Keith Kingsbury (pfiedseda), Padraig Kenny a pan Luigi Trombetta. Daniel Keith Kingsbury Pan Daniel K. Kingsbury vystudoval John Hopkins University (1980) a New York University (1988) se specializací na rozvoj aktivit souvisejících se správou zdrojû, a to pfieváïnû na zahraniãních trzích ( panûlsko, Irsko, Tchaj-wan, Filipíny, Chile, Rusko). Ve skupinû Pioneer Investments zastává Daniel K. Kingsbury funkci prezidenta Divize New Markets a je zodpovûdn za v echny aktivity skupiny Pioneer Investments ve stfiední Evropû. Padraig Kenny Pan Kenny zastává ve spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. funkci provozního fieditele. Do skupiny Pioneer Investments pfie el v roce 1998, po pûsobení v investiãních spoleãnostech Bankers Trust Company a Bank of Ireland Asset Management. Pan Kenny vystudoval University College Dublin s titulem bakaláfi. Luigi Trombetta Pan Luigi Trombetta vystudoval univerzitu v ímû - La Sapienza, obor právní vûda. Ihned poté nastoupil do Banco di Santo Spirito S.p.A. v ímû (v souãasné dobû existuje pod názvem Banca di Roma S.p.A. a patfií k bankovní skupinû Capitalia). Od roku 2001 pracuje ve spoleãnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A, kde je vedoucí odboru pro právní záleïitosti a fiízení podnikû, je ãlenem správní rady Pioneer Alternative Investments Management SGR p.a., Milán, italské spoleãnosti pûsobící v oblasti alternativních investic. Auditor spoleãnosti KPMG âeská republika Audit, s. r. o. Sídlo: Praha 8, PobfieÏní 1a, PSâ Zapsaná v obchodním rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze, oddíl C, ã. vloïky Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovsk m, prokuristou se samostatnou prokurou, osvûdãení ã. 69 Iâ: DIâ: CZ

5 Finanãní ãást Obsah ÎB - Asset Management, a.s Zpráva o vztazích

6 V kaz zisku a ztráty za rok konãící 31. prosince 2004 ROZVAHA K 31. PROSINCI 2004 Aktiva: 31. prosince prosince 2003 Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Dlouhodob nehmotn majetek Dlouhodob hmotn majetek Ostatní aktiva Náklady a pfiíjmy pfií tích období Aktiva celkem Pasiva: 31. prosince prosince 2003 Závazky vûãi klientûm v tom: splatné na poïádání Ostatní pasiva V nosy a v daje pfií tích období Základní kapitál v tom: splacen základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Nerozdûlen zisk (neuhrazená ztráta) z pfiedchozích období Zisk / ztráta za úãetní období Pasiva celkem

7 PODROZVAHA K 31. PROSINCI 2004 Podrozvahová pasiva: 31. prosince prosince 2003 Hodnoty pfievzaté k obhospodafiování Podrozvahová pasiva celkem

8 V KAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONâÍCÍ 31. PROSINCE V nosy z úrokû a podobné v nosy V nosy z poplatkû a provizí Náklady na poplatky a provize âist zisk z finanãních operací Ostatní provozní v nosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zamûstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní poji tûní b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a pouïití rezerv a opravn ch poloïek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Hospodáfisk v sledek z bûïné ãinnosti pfied zdanûním DaÀ z pfiíjmû Zisk / ztráta za úãetní období po zdanûní

9 P EHLED O ZMùNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU Nerozdûlen zisk Základní Rezervní Sociální (neuhrazená kapitál fondy fond ztráta) Zisk / ztráta Celkem ZÛstatek k 31. prosinci Ztráta za úãetní období Pfievod do neuhrazené ztráty PouÏití fondû Pfievod do nerozdûleného zisku ZÛstatek k 31. prosinci Zisk za úãetní období Pfievod do neuhrazené ztráty ZÛstatek k 31. prosinci

10 1 V EOBECNÉ INFORMACE ÎB-Asset Management, a.s. ( Spoleãnost ) byla zaloïena dne 3. ãervence 1998 Îivnostenskou Finance BV a byla zapsána do obchodního rejstfiíku 31. ãervence V prûbûhu roku 1998 odkoupila Îivnostenská banka, a.s. podíl a stala se 100 % akcionáfiem. Matefiskou spoleãností Spoleãnosti je od 30. prosince 2003 Pioneer Global Asset Management, S.p.A. ( PGAM ), kter odkoupil celou úãast od Îivnostenské banky, a.s. Koneãnou matefiskou spoleãností skupiny je k 31. prosinci 2004 UniCredito Italiano S.p.A. Pfiedmûtem podnikání Spoleãnosti je v kon ãinností obchodníka s cenn mi papíry v následujícím rozsahu: a) Poskytování hlavních investiãních sluïeb, v rozsahu: pfiijímání a pfiedávání pokynû t kajících se investiãních instrumentû na úãet zákazníka; provádûní pokynû t kajících se investiãních instrumentû na cizí úãet; obchodování s investiãními instrumenty na vlastní úãet; obhospodafiování individuálních portfolií na základû volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li souãástí tohoto portfolia nûkter z investiãních instrumentû. b) Poskytování doplàkov ch investiãních sluïeb v rozsahu: úschova a správa jednoho nebo nûkolika investiãních instrumentû; poradenská ãinnost t kající se struktury kapitálu, prûmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoï i poskytování porad a sluïeb t kajících se fúzí a koupí podnikû; poradenská ãinnost t kající se investování do investiãních instrumentû. Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ã.j. 43/M/140/2003/1 ze dne 31. fiíjna 2003, které nabylo právní moci dne 6. listopadu 2003, bylo spoleãnosti udûleno povolení k poskytování hlavních investiãních sluïeb a k poskytování doplàkov ch investiãních sluïeb. Statutární orgán k 31. prosinci pfiedstavenstvo: pfiedseda pfiedstavenstva: Mgr. Roman Pospí il den vzniku funkce: 29. prosince 2003 ãlen pfiedstavenstva: Ing. Leo BartoÀ den vzniku funkce: 29. prosince 2003 ãlen pfiedstavenstva: RNDr. Franti ek Vencl den vzniku funkce: 16. záfií 2002 Dozorãí rada k 31. prosinci 2004: pfiedseda dozorãí rady: Daniel Keith Kingsbury den vzniku funkce: 5. bfiezna 2004 ãlen dozorãí rady: Padraig Kenny den vzniku funkce: 5. bfiezna 2004 ãlen dozorãí rady: Luigi Trombetta den vzniku funkce: 5. bfiezna ÚâETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady vedení úãetnictví Úãetní závûrka, obsahující rozvahu, v kaz zisku a ztráty, pfiehled o zmûnách ve vlastním kapitálu a související pfiílohu, je sestavena v souladu se zákonem o úãetnictví, s vyhlá kou Ministerstva financí âr (dále jen MF âr ) ã. 501/2002 Sb. a ãesk mi úãetními standardy pro banky a nûkteré finanãní instituce. Úãetní závûrka je sestavena na principu historick ch pofiizovacích cen, kter je modifikován pfiecenûním cenn ch papírû k obchodování a k prodeji na jejich reálnou hodnotu. âástky v úãetní závûrce jsou zaokrouhleny na tisíce ãesk ch korun (), není-li uvedeno jinak. Tato úãetní závûrka je nekonsolidovaná. 10

11 (b) Den uskuteãnûní úãetního pfiípadu V závislosti na typu transakce je okamïikem uskuteãnûní úãetního pfiípadu je zejména den v platy nebo pfievzetí obûïiva, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popfi. cenn ch papírû, den provedení platby, popfi. inkasa z úãtu klienta, avízo banky, v pis z úãtu, popfi. jiné dokumenty, den sjednání a den vypofiádání obchodu s cenn mi papíry, devizami, den pfievzetí hodnot do úschovy. (c) Cizí mûny Finanãní aktiva a závazky uvádûné v cizích mûnách jsou pfiepoãteny na ãeské koruny devizov m kurzem zvefiejnûn m âeskou národní bankou (dále jen ânb ) k rozvahovému dni. Ve keré kurzové zisky a ztráty jsou vykázány v ãistém zisku nebo ztrátû z finanãních operací. (d) V nosové a nákladové úroky V nosové a nákladové úroky ze v ech úroãen ch nástrojû jsou vykazovány na principu ãasového rozli ení s vyuïitím metody efektivní úrokové sazby odvozené ze skuteãné pofiizovací ceny. Lineární amortizace je vyuïívána jako aproximace metody efektivní úrokové míry u cenn ch papírû oceàovan ch reálnou hodnotou. (e) V nosy z poplatkû a provizí Jednorázové poplatky z poskytnutí úvûrû, záruk a jin ch ãinností jsou vykazovány okamïitû, zatímco provize jsou ãasovû rozli ovány po celé období do splatnosti. (f) Pohledávky a opravné poloïky Pohledávky se vykazují v nominální hodnotû sníïené o opravnou poloïku na pochybné pohledávky. Nedobytné pohledávky se odepisují po skonãení konkurzního fiízení dluïníka. (g) Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek je ocenûn pofiizovací cenou a je odepisován rovnomûrnû po dobu jeho pfiedpokládané Ïivotnosti. Doby odepisování jsou stanoveny následovnû: Poãet let Budovy a stavby 30 Stroje a zafiízení maximálnû 4 Inventáfi 6 Motorová vozidla 4 Software 2-4 Náklady na opravy a udrïování hmotného majetku se úãtují pfiímo do nákladû. Technické zhodnocení je aktivováno a odepisováno. Dlouhodob hmotn majetek v pofiizovací cenû do 40 a dlouhodob nehmotn majetek v pofiizovací cenû do 60 není od 1. ledna 2004 vykazován v rozvaze a je úãtován do nákladû v roce jeho pofiízení. (h) DaÀ z pfiidané hodnoty Spoleãnost je registrovan m plátcem danû z pfiidané hodnoty (dále jen DPH ). (i) OdloÏená daà OdloÏená daà je vypoãtena sazbou platnou pro období, v nûmï se oãekává její realizace. OdloÏen daàov závazek se vykazuje u v ech doãasn ch rozdílû mezi zûstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daàovou hodnotou s pouïitím úplné závazkové metody. OdloÏená daàová pohledávka je zachycena ve v i, kterou bude pravdûpodobnû moïné realizovat proti oãekávan m zdaniteln m ziskûm v budoucnosti. (j) Náklady na zamûstnance, penzijní pfiipoji tûní a ostatní sociální v daje Náklady na zamûstnance jsou souãástí správních nákladû a zahrnují odmûny ãlenûm pfiedstavenstva a dozorãí rady. Spoleãnost pfiispívá sv m zamûstnancûm na penzijní pfiipoji tûní. Tyto pfiíspûvky na penzijní pfiipoji tûní jsou úãtovány pfiímo do nákladû. (k) Spfiíznûné strany Spfiíznûné strany jsou vymezeny takto: ãlenové pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedoucí zamûstnanci Spoleãnosti a jejich pfiíbuzní; spoleãnosti, v nichï ãlenové orgánû a vedoucí zamûstnanci Spoleãnosti drïí vût í neï 10% majetkovou úãast; akcionáfii ovládající Spoleãnost a spoleãnosti jimi ovládané. V znamné transakce, zûstatky a metody stanovení cen transakcí se spfiíznûn mi stranami jsou uvedeny v bodu

12 (l) Aktiva pfiijatá do správy Klientské finanãní prostfiedky pfievzaté k obhospodafiování jsou od 1. ledna 2003 vykazovány rozvahovû na bankovních úãtech klientû ãlenûn ch podle jednotliv ch mûn a zároveà na závazcích vûãi klientûm. Cenné papíry klientû pfievzaté do správy a k obhospodafiování jsou vykazovány v podrozvaze. V roce 2004 do lo ke zmûnû metodiky vykazování majetku pfievzatého k obhospodafiování. Srovnatelné období bylo upraveno v souladu se zmûnou této metody. (m) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahov m dnem a dnem podpisu úãetní závûrky je zachycen v úãetních v kazech v pfiípadû, Ïe tyto události poskytují doplàující dûkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V pfiípadû, Ïe mezi rozvahov m dnem a dnem podpisu úãetní závûrky do lo k v znamn m událostem zohledàujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dûsledky tûchto událostí popsány v pfiíloze, ale nejsou zaúãtovány v úãetních v kazech. (n) Mimofiádné v nosy a náklady a zmûny úãetních postupû Mimofiádné v nosy a náklady zahrnují jednorázové dopady událostí nesouvisejících s pfiedmûtem ãinnosti Spoleãnosti a dopady zmûn úãetních postupû. 3 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 31. prosince prosince 2003 BûÏné úãty u bank BûÏné úãty klientû V echny pohledávky jsou do doby splatnosti a nejsou zaji tûny DLOUHODOB HMOTN A NEHMOTN MAJETEK Pofiizovací cena 31. prosince 2003 PfiírÛstky Úbytky 31. prosince 2004 Software Stroje a zafiízení Oprávky Software Stroje a zafiízení ZÛstatková hodnota Spoleãnost nepouïívá majetek získan formou finanãního leasingu. 12

13 5 OSTATNÍ AKTIVA 31. prosince prosince 2003 Poskytnuté provozní zálohy Zúãtování se státním rozpoãtem Pohledávky z obchodního styku Ostatní pohledávky 0 2 V echny pohledávky jsou do doby splatnosti a nejsou zaji tûny. NárÛst pohledávek z obchodního styku je zpûsoben zmûnou rozsahu aktivit v roce 2004 (viz bod 18) NÁKLADY A P ÍJMY P Í TÍCH OBDOBÍ 31. prosince prosince 2003 Pfiíjmy pfií tích období poradenství Náklady pfií tích období - zaplacené nájemné pfiedem SníÏení nákladû pfií tích období v roce 2004 je zpûsobeno zmûnou zpûsobu plateb nájemného u nového nájemce. 7 OSTATNÍ PASIVA 31. prosince prosince 2003 Závazky z obchodního styku Splatn daàov závazek Závazky vûãi zamûstnancûm Závazky vûãi institucím sociálního zabezpeãení Pfiijaté zálohy Dohadné poloïky pasivní NárÛst dohadn ch poloïek pasivních je zpûsoben zmûnou rozsahu aktivit v roce 2004 (viz bod 18)

14 8 V NOSY A V DAJE P Í TÍCH OBDOBÍ 31. prosince prosince 2003 Pfiijat nájem od ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s V daje pfií tích období 0 1 SníÏení v nosû pfií tích období v roce 2004 je zpûsobeno zmûnou zpûsobu plateb u nového nájemce VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDùLENÍ ZISKU Základní kapitál 31. prosince prosince 2003 Upsan a plnû splacen kapitál Základní kapitál je tvofien 54 akciemi o nominální hodnotû 500. Spoleãnost je povinna doplàovat rezervní fond o 5 % z ãistého zisku roãnû aï do dosaïení v e 20 % základního kapitálu. Rezervní fond lze pouïít v hradnû na úhradu ztráty. Rozdûlení zisku Pfiedstavenstvo Spoleãnosti navrhuje následující rozdûlení zisku za rok 2004 ve v i : Úhrada neuhrazené ztráty z minul ch let Pfiídûl do rezervního fondu Pfiídûl do nerozdûleného zisku minul ch období Pfievod ztráty za rok 2003 je uveden v pfiehledu o zmûnách vlastního kapitálu. 10 V NOSY Z ÚROKÒ A PODOBNÉ V NOSY Úroky z bûïn ch vkladû 12 5 Úroky z termínov ch vkladû

15 11 V NOSY Z POPLATKÒ A PROVIZÍ Poradenství Obhospodafiování portfolií Odmûna za distribuci podílov ch listû Poplatek z vkladû 9 16 Provize dealerûm 0 1 Poplatky za zpracování transakcí Finanãní sluïby Ostatní 6 79 NárÛst v nosû z poplatkû a provizí je zpûsoben zmûnou rozsahu aktivit v roce 2004 (viz bod 18) NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE Bankovní poplatky Náklady na správu Provize dealerûm Ostatní 0 28 NárÛst nákladû na poplatky a provize je zpûsoben zmûnou rozsahu aktivit v roce 2004 (viz bod 18) âist ZISK Z FINANâNÍCH OPERACÍ Realizovan zisk z prodeje cenn ch papírû Kurzové ztráty Kurzové zisky OSTATNÍ PROVOZNÍ V NOSY TrÏby z prodeje hmotného a nehmotného majetku V nosy z pronájmu Ostatní v nosy z bûïné ãinnosti

16 15 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY ZÛstatková cena prodaného hmotného majetku Ostatní SPRÁVNÍ NÁKLADY Mzdové náklady Ostatní správní náklady PrÛmûrn poãet zamûstnancû, vedoucích pracovníkû a ãlenû dozorãí rady a pfiijaté odmûny byly následující: PrÛmûrn poãet ãlenû vedení 5 3 PrÛmûrn poãet ostatních zamûstnancû Poãet ãlenû dozorãí rady 3 3 Mzdové náklady Vedení Spoleãnosti Ostatní zamûstnanci Odmûny ãlenûm dozorãí rady Mzdové náklady celkem Sociální a zdravotní poji tûní Osobní náklady celkem Vedení Spoleãnosti zahrnuje tfii ãleny pfiedstavenstva a dva ãleny vedení. 16

17 Ostatní správní náklady je moïné analyzovat takto: Mzdové náklady Cestovné Spotfieba materiálu a energie Náklady na reprezentaci Marketingové a reklamní náklady Nájemné a související sluïby Pronájem loga Telefony Audit, daàové a právní sluïby SluÏby v poãetní techniky Ostatní sluïby NárÛst správních nákladû je zpûsoben zmûnou rozsahu aktivit v roce 2004 (viz bod 18) DA Z P ÍJMÒ Splatná daà Zisk / ztráta pfied zdanûním Rozdíly mezi ziskem a daàov m základem: V nosy nepodléhající zdanûní 0-3 PoloÏky zvy ující daàov základ Základ danû Uplatnûní daàového títu DaÀov základ DaÀ z pfiíjmû ve v i 28 % OdloÏená daà Potenciální odloïená daàová pohledávka 361 (2003: ) nebyla vykázána, neboè není zfiejmé, zda Spoleãnost vytvofií v budoucnosti dostateãn daàov základ, proti nûmuï bude moïné tuto daàovou pohledávku vyuïít. 31. prosince prosince 2003 OdloÏen daàov závazek Odpisy OdloÏená daàová pohledávka SP a ZP z bonusû DaÀovû odeãitatelné ztráty minul ch let âistá potenciální odloïená daàová pohledávka

18 18 TRANSAKCE SE SP ÍZNùN MI STRANAMI Vztahy se spfiíznûn mi osobami ve skupinû PGAM: 31. prosince 2004 Pohledávky Pohledávky z obchodního styku Závazky Závazky z obchodního styku Dohadné poloïky pasivní Náklady Ostatní 250 V nosy Investiãní poradenství Provize za zprostfiedkovatelskou ãinnost Ostatní sluïby Spoleãnost nakoupila 2 osobní auta od spoleãnosti Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. za celkovou pofiizovací cenu 503. Spoleãnost nakoupila 2 osobní auta od spoleãnosti Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. za celkovou pofiizovací cenu 805. Spoleãnost prodala 1 osobní auto spoleãnosti Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. za cenu 321, zûstatková cena prodaného auta byla 430. Spoleãnost pfiefakturovala roce 2004 spoleãnosti Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. náklady spojené s podnájmem sídla v ul. Karolinská ve v i a náklady spojené s podnájmem garáïí ve v i 20. Tyto ãástky byly ve Spoleãnosti úãtovány rozvahovû. Spoleãnost pfiefakturovala roce 2004 spoleãnosti Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. náklady spojené s podnájmem sídla v ul. Karolinská ve v i a náklady spojené s podnájmem garáïí ve v i 92. Tyto ãástky byly ve Spoleãnosti úãtovány rozvahovû. V echny transakce se spfiíznûn mi stranami skupiny PGAM byly realizovány za obvykl ch trïních podmínek, pfiípadnû na úrovni nákladov ch cen a pfiimûfieného zisku u bûïnû neobchodovan ch plnûní. Vztahy se spfiíznûn m stranami ve skupinû UniCredito: Spoleãnost si ãást roku pronajímala v poãetní techniku od Îivnostenské banky, a.s. Spoleãnost vyplatila Îivnostenské bance, a.s. zprostfiedkovatelské provize dle podmínek stanoven ch smlouvou uzavfienou dne 31. bfiezna Îivnostenská banka, a.s. poskytovala Spoleãnosti depozitáfiské sluïby a sluïby custody (úschova, uloïení a správa cenn ch papírû, vypofiádání obchodû s cenn mi papíry a související sluïby) podle Smlouvy o v konu funkce depozitáfie. 18

19 Îivnostenská banka vedla Spoleãnosti bûïné a termínované úãty v CZK a EUR, z tûchto úãtû plynuly Spoleãnosti v nosové úroky a Îivnostenské bance, a.s. byly placeny poplatky za vedení tûchto úãtû podle Smlouvy o vedení bûïného úãtu. V echny transakce se spfiíznûn mi stranami skupiny UniCredito byly realizovány za obvykl ch trïních podmínek, pfiípadnû na úrovni nákladov ch cen a pfiimûfieného zisku u bûïnû neobchodovan ch plnûní. 19 HODNOTY P EVZATÉ K OBHOSPODA OVÁNÍ Hodnoty pfievzaté do správy a k obhospodafiování pfiedstavují cenné papíry nakoupené na úãet klientû ve v i (v roce 2003 ve v i ). 20 FINANâNÍ RIZIKA (a) Úvûrová rizika Spoleãnost vlastnila k 31. prosinci 2004 a 2003 pouze tuzemská aktiva, volné penûïní prostfiedky jsou uloïeny na úãtech renomovan ch bank. (b) Mûnové riziko V echna finanãní aktiva a pasiva, která Spoleãnost vlastnila k 31. prosinci 2004 a 2003 byla denominována v ãesk ch korunách. (c) Úrokové riziko Finanãní pozice a penûïní toky Spoleãnosti jsou vystaveny riziku pohybû bûïn ch úrovní trïních úrokov ch sazeb. Úrokové v nosy a náklady mohou v dûsledku takov ch zmûn rûst i klesat a vytváfiet ztráty v pfiípadû vzniku neoãekávan ch pohybû. Následující tabulka shrnuje expozici Spoleãnosti vûãi úrokovému riziku. Tabulka obsahuje úroãená aktiva a závazky Spoleãnosti v zûstatkov ch hodnotách, uspofiádané podle bliï ího z termínû vypofiádání, pfiecenûní nebo splatnosti. 31. prosince 2004 Do 3 mûsícû 3 12 mûsícû Neúroãeno Celkem Aktiva Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Jiná aktiva Do 3 mûsícû 3 12 mûsícû Neúroãeno Celkem Pasiva Závazky vûãi klientûm Jiné závazky âistá v e aktiv

20 31. prosince 2003 Do 3 mûsícû 3 12 mûsícû Neúroãeno Celkem Aktiva Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Jiná aktiva Do 3 mûsícû 3 12 mûsícû Neúroãeno Celkem Pasiva Závazky vûãi klientûm Jiné závazky âistá v e aktiv (d) Riziko likvidity Následující tabulka ãlení aktiva a závazky Spoleãnosti podle pfiíslu n ch pásem splatnosti na základû zbytkové doby splatnosti k datu úãetní závûrky. 31. prosince 2004 Do mûsícû mûsícû Nespecifikováno Celkem Aktiva Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Jiná aktiva Pasiva Závazky vûãi klientûm Jiné závazky âistá v e aktiv Klientské prostfiedky jsou zafiazeny do sloupce nespecifikováno. 20

21 31. prosince 2003 Do 3 mûsícû Nespecifikováno Celkem Aktiva Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Jiná aktiva Do 3 mûsícû Nespecifikováno Celkem Pasiva Závazky vûãi klientûm Jiné závazky âistá v e aktiv NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Vedení Spoleãnosti se nedomnívá, Ïe po rozvahovém dni nastaly události, které by mohly v znamnû ovlivnit úãetní závûrku sestavenou k 31. prosinci Tato úãetní závûrka byla pfiedstavenstvem schválena k pfiedloïení dozorãí radû a valné hromadû a z povûfiení pfiedstavenstva byla podepsána. Datum sestavení 21. února 2005 Podpis statutárního zástupce Spoleãnosti Mgr. Roman Pospí il RNDr. Franti ek Vencl 21

22 Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami k 31. prosinci 2004 V souladu s pfiíslu n mi ustanoveními zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, je (dále jen spoleãnost ) souãástí koncernu, pfiiãemï je v postavení ovládané osoby. Vzhledem k tomu, Ïe se spoleãností nebyla uzavfiena ovládací smlouva, je pfiedstavenstvo spoleãnosti povinno zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby ), a to v prûbûhu roku konãícím 31. prosince 2004 (dále jen Rozhodné období ). Pfiedstavenstvo spoleãnosti prohla uje, Ïe v této zprávû jsou uvedeny v echny v znamné transakce s propojen mi osobami, které nastaly v Rozhodném období. Propojené osoby Jedin akcionáfi spoleãnosti ovládající osoba Jedin m akcionáfiem spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. je spoleãnost Pioneer Global Asset Management S.p.A., se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milán 20122, Itálie, spoleãnost fiádnû zaloïená a existující podle italsk ch právních pfiedpisû. Ovládaná spoleãnost ÎB-Asset Management, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSâ: , Iâ: , zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl B., vloïka 5483, zastoupená Mgr. Romanem Pospí ilem, pfiedsedou pfiedstavenstva a RNDr. Franti kem Venclem, ãlenem pfiedstavenstva spoleãnosti. Organizaãní struktura koncernu ÎB-Asset Management, a.s. byl do pfiímo ovládán spoleãností Îivnostenská banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Pfiíkopû 858/20, PSâ:11380, Iâ , zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl B, vloïka 1350 ( Îivnostenská banka ). Îivnostenská banka byla do pfiímo ovládána spoleãností Bankgessellschaft Berlin AG ( BGB ), se sídlem Alexanderplatz 2, D Berlín, Nûmecko, Reg.No.527, Sort Code BLZ BGB je pfiímo ovládána Land Berlin (spolková zemû Berlín). Od je Îivnostenská banka pfiímo ovládána spoleãností UniCredito Italiano S.p.A., se sídlem Via Dante 1, Janov, Italská republika ( UniCredito Italiano S.p.A. ). Od je ÎB-Asset Management pfiímo ovládán spoleãností Pioneer Global Asset Management S.p.A., se sídlem Galleria San Carlo 6, 20122, Milán, Italská republika, daàové identifikaãní ãíslo: Spoleãnost Pioneer Global Asset Management S.p.A. je ãlenem bankovní skupiny UniCredito Italiano Banking Group. Spoleãnost UniCredito Italiano S.p.A., spolu se spoleãností Rolo Banca 1473 S.p.A., zaloïily spoleãnost Pioneer Global Asset Management S.p.A., za úãelem realizace zámûru, jehoï cílem bylo sjednocení aktivit kolektivního investování (a obecnû ãinností asset managementu, pfiípadnû ãinností souvisejících) a tím racionalizace operaãních procedur a teritoriální konsolidace v rámci skupiny UniCredito Italiano Banking Group pod jednu majetkovou strukturu, kterou je Pioneer Global Asset Management S.p.A. Pioneer Global Asset Management S.p.A. kromû jin ch spoleãností také ovládá spoleãnosti Pioneer Investment Management Limited, Pioneer Asset Management, S.A., Pioneer Global Funds Distributor, Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o., Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s., které jsou v této zprávû uvedeny a se kter mi ovládaná spoleãnost v prûbûhu roku 2004 uzavfiela transakce popsané v této zprávû. Pfiedstavenstvo spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. prohla uje, Ïe mezi ÎB-Asset Management, a.s a s ní propojen mi osobami v úãetním období 2004 existovaly pouze vztahy s následujícími propojen mi osobami: Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSâ: , Iâ , zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem Praze, oddíl C,vloÏka ( Pioneer ãeská finanãní spoleãnost ); Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSâ: , Iâ , zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem Praze, oddíl B,vloÏka 3049 ( Pioneer ãeská investiãní spoleãnost ); 22

23 ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, 1 a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSâ: , Iâ ( ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. ); Îivnostenská banka, a.s.; Pioneer Investment Management Limited, se sídlem 1 George s Quay Plaza, George s Quay, Dublin 2, Irsko; Pioneer Asset Management, S.A., se sídlem 77 Boulevard Grand Duchesse Charlotte, L 1331, Lucembursko; Pioneer Global Funds Distributor, Ltd., se sídlem Mercury House, 2nd Floor, Front Street, Hamilton HM 11, Bermudy 1. Smlouvy uzavfiené mezi spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. a propojen mi osobami v úãetním období 2004: 1.1 Mezi spoleãnostmi ÎB-Asset Management, a.s. a spoleãnostmi ze skupiny Pioneer Investments (tj. ze spoleãnostmi Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o., Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s., ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s., Pioneer Investment Management Limited, Pioneer Asset Management, S.A., Pioneer Global Funds Distributor) byly v úãetním období 2004 uzavfieny následující smlouvy: Název smlouvy Smluvní strana (y) Pfiedmût smlouvy Datum uzavfiení O doãasném pfiidûlení ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky pfiidûlení zamûstnance na doãasn zamûstnance v kon práce do spoleãnosti ÎB Asset Management, a.s. O doãasném pfiidûlení ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky pfiidûlení zamûstnance na doãasn zamûstnance v kon práce do spoleãnosti ÎB Asset Management, a.s. O doãasném pfiidûlení Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky pfiidûlení zamûstnance na doãasn zamûstnance v kon práce do spoleãnosti ÎB Asset Management, a.s. O poskytnutí ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s., Podmínky poradensk ch sluïeb v oblasti poradensk ch sluïeb Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s., personalistiky Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. a tfietí strana O dílo ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s., Podmínky pro zpracování mezd ve Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s., spoleãnostech Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. a tfietí strana Kupní smlouva ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky nákupu motorového vozidla do spoleãnosti ÎB Asset Management, a.s. Kupní smlouva ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky nákupu motorového vozidla do spoleãnosti ÎB Asset Management, a.s. Kupní smlouva Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky nákupu motorového vozidla od spoleãnosti ÎB Asset Management, a.s. O podnájmu Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky podnájmu nebytov ch prostor nebytov ch prostor O podnájmu nebytov ch ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky podnájmu nebytov ch prostor prostor O podnájmu nebytov ch Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. Podmínky podnájmu nebytov ch prostor prostor O ochranû informací ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s., Podmínky nakládání s informacemi Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s., dûvûrného charakteru Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. a tfietí strana 1 Spoleãnost ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. zanikla bez likvidace dne , kdy nabylo právní moci rozhodnutí o slouãení formou fúze spoleãnosti ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. s nástupnickou spoleãností Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. 23

24 Kupní smlouva Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. Podmínky nákupu motorového vozidla do spoleãnosti ÎB Asset Management, a.s. O podnájmu garáïov ch ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s. Podmínky podnájmu garáïov ch stání stání O podnájmu garáïov ch Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. Podmínky podnájmu garáïov ch stání stání Agreement for financial Pioneer Asset Management, S.A., Podmínky nabízení podílov ch listû services Pioneer Global Funds Distributor a propagace prodeje podfondû Pioneer Funds O implementaci systému ÎB-Asset Management, a.s. a tfietí strana Podmínky implementace systému ARBES UNIT ARBES UNIT Trust Trust UTP20PR/ (ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s.) O zpracování analytické ÎB-Asset Management, a.s. a tfietí strana Podmínky vypracování analytické studie studie k implementaci pro úãely implementace systému systému ARBES UNIT Trust ARBES UNIT Trust UTP20PR/ (ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s.) O dílo ã.43/2004 na ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s., Podmínky pro pfiestûhování kanceláfií zabezpeãení stûhovacích Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o., spoleãností sluïeb ÎB-Asset Management, a.s. a tfietí strana O poskytování sluïeb ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s., Podmínky poskytování sluïeb datového datového centra Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o., centra ã. SD Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. a tfietí strana O dílo SM ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s., Podmínky pfiestûhování IT do nov ch Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o., kanceláfií spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. a tfietí strana Sub-investment Pioneer Investment Management Limited Podmínky fungování spoleãnosti ÎB-Asset management Management, a.s. jako sub- investment agreement managera O podpofie a údrïbû ÎB-Asset Management, a.s. a tfietí strana Podmínky servisu, údrïby a dal ích sluïeb inform.syst.arbes CRM t kajících se systému ARBES UNIT Trust ã.crp20se/ Kupní smlouva Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s.r.o. Podmínky nákupu motorového vozidla do spoleãnosti ÎB Asset Management, a.s. Service level Pioneer Investment Management Limited Podmínky poskytování sluïeb spoleãnosti agreement Pioneer Investment Management Limited dle sub-investment management agreement, související s fondy Pioneer New Europe Funds 1.2 Mezi spoleãnostmi ÎB-Asset Management, a.s. a spoleãnostmi ze skupiny UniCredito Italiano Banking Group (tj. ze spoleãností Îivnostenská banka, a.s.) byly v úãetním období 2004 uzavfieny následující smlouvy: Název smlouvy Smluvní strana (y) Pfiedmût smlouvy Datum uzavfiení O sdílení databázové Îivnostenská banka, a.s., ÎB-Trust, Podmínky sdílení databáze aplikace SD investiãní spoleãnost, a.s. (ÎB-Trust, investiãní spoleãnost, a.s.) 24

25 2. Plnûní poskytnutá v úãetním období 2004 spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. propojen m osobám a jejich protiplnûní: Plnûní poskytnutá v úãetním období 2004 spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. propojen m osobám a jejich protiplnûní jsou uvedena pod bodem 18 pfiílohy úãetní závûrky. Ve kerá plnûní a protiplnûní byla poskytnuta v rámci bûïného obchodního styku, resp. za obvykl ch obchodních podmínek. 3. Jiné právní úkony, které byly v úãetním období 2004 uãinûny spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. v zájmu propojen ch osob: Pfiedstavenstvo spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. prohla uje, Ïe spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. nebyly v úãetním období 2004 uãinûny v zájmu propojen ch osob jiné právní úkony mimo rámec bûïn ch právních úkonû v rámci bûïného obchodního styku, popfi.bûïn ch právních úkonû uskuteãnûn ch spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. v rámci bûïného v konu práv spoleãnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jako jediného akcionáfie spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. 4. Ostatní opatfiení, která byla v úãetním období 2004 v zájmu nebo na popud propojen ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. jejich v hody a nev hody: Pfiedstavenstvo spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. prohla uje, Ïe spoleãností ÎB-Asset Management, a.s. nebyla v úãetním období 2004 v zájmu nebo na popud propojen ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna Ïádná opatfiení mimo rámec bûïného obchodního styku, popfi. mimo rámec bûïného v konu práv spoleãnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jako jediného akcionáfie spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. 5. Újma spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. z v e uveden ch smluv a opatfiení: Pfiedstavenstvo spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. prohla uje, Ïe z v e uveden ch smluv a opatfiení dle jeho názoru nevznikla spoleãnosti ÎB-Asset Management, a.s. Ïádná újma. Mgr. Roman Pospí il pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti RNDr. Franti ek Vencl ãlen pfiedstavenstva spoleãnosti 25

26 26

27 ÎB-Asset Management, a.s. Karolinská 650/ Praha 8 Tel: Fax: Bezplatná linka:

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Výroční zpráva ŽB -ASSET MANAGEMENT, A.S.

Výroční zpráva ŽB -ASSET MANAGEMENT, A.S. Výroční zpráva 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 3 Orgány společnosti... 4 Finanční část... 6 Kontakty... 27 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

Patria Direct, a.s. výroční zpráva 2003

Patria Direct, a.s. výroční zpráva 2003 Patria Direct, a.s. výroční zpráva 2003 22. března 2004 OBSAH Zpráva nezávislého auditora 3 Zpráva představenstva 5 Představenstvo a dozorčí rada společnosti 7 Rozvaha a podrozvaha 9 Výkaz zisku a ztráty

Více

V roãní zpráva 2003. Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5

V roãní zpráva 2003. Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5 V roãní zpráva 2003 Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5 Základní ukazatele Základní ukazatele 2 v mil. Kã 1999 2000 2001 2002 2003 Pfiedepsané pojistné 7,8 53,6 103,8

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti Naše společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. má za sebou nelehký rok 2004,

Více

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOMERâNÍ BANKA, A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA Komerãní banka, a. s. Na Pfiíkopû 33, Po tovní pfiihrádka 839, 114 07 Praha 1 tel.: (02) 224 32111, fax: (02)

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ATLANTIK Asset Management, a.s. (dříve jako Atlantik - Kilcullen Asset. Rok končící 31. prosincem 2006 (v tisících Kč)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ATLANTIK Asset Management, a.s. (dříve jako Atlantik - Kilcullen Asset. Rok končící 31. prosincem 2006 (v tisících Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA ATLANTIK Asset Management, a.s. (dříve jako Atlantik - Kilcullen Asset Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele Společnosti Rok 2006 byl pro Společnost ATLANTIK Asset Management a.s.

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Rok končící 31. prosincem 2005 (v tisících Kč)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Rok končící 31. prosincem 2005 (v tisících Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Rok končící 31. prosincem 2005 (v tisících Kč) Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti Společnost Atlantik-Kilcullen Asset

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů k 31.3.2013 Údaje o investiční

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Britská. životní pojišťovna. Výroční zpráva

Britská. životní pojišťovna. Výroční zpráva Britská životní pojišťovna Výroční zpráva Aviva životní pojišťovna, a.s., za rok 2003 Přinášíme Vám to nejlepší z britské tradice obsah 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Více

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Výroèní zpráva T Machinery a.s.

Výroèní zpráva T Machinery a.s. Výroèní zpráva 2007 I. SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA Vážený akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, v roce 2007 naše spoleènost T Machinery a. s. pokraèovala již ètvrtým rokem v stanovené tendenci rùstu tržeb.

Více

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer Asset Management, a.s.

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer Asset Management, a.s. Výroční zpráva K 31. prosinci 2012 Pioneer Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva....2 Pioneer Asset Management, a.s...4 Údaje o členech představenstva a dozorčí rady 5 Příspěvek

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. OBSAH OBSAH... 1 KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY... 4 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 10 A.1 Popis skupiny... 10 A.2 Statutární orgány... 10 A.4 Soulad s právními předpisy...

Více

Výroční zpráva. k Pioneer Asset Management, a. s.

Výroční zpráva. k Pioneer Asset Management, a. s. Výroční zpráva k 31.12.2010 Pioneer Asset Management, a. s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Pioneer Asset Management, a.s. 3 Údaje o členech představenstva a dozorčí rady 4 Příspěvek do Garančního

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 8. 8. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje o

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 6. 2005 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.30.06.05 . Organizační schéma Tobias Heller

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI

ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI ÚDAJE K 30. 6. 2005 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ

Více

PPF banka a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014

PPF banka a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014 Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefof 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420 222 123 100 Internet

Více

Stojíme na zdravých základech

Stojíme na zdravých základech 2010 Výroční zpráva Stojíme na zdravých základech Příznivá situace na trhu a spolehlivě zvolená investiční strategie Penzijního fondu České pojišťovny způsobily vytvoření historicky rekordního zisku ve

Více

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s.

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s. ÚDAJE K 31.12. 2006 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

V roãní zpráva za rok 2006

V roãní zpráva za rok 2006 V roãní zpráva za rok 2006 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám V roãní zprávu o ãinnosti spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2006. Tento rok probíhal

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2011

Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2011 Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2011 uveřejňované podle poţadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 11. 11. 2011 / Obsah Údaje o Air Bank a.s.... 3 Údaje o

Více

ÚDAJE K 30.6. 2007 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s.

ÚDAJE K 30.6. 2007 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s. ÚDAJE K 30.6. 2007 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2009 Datum uveřejnění: 12. 5. 2009 Obchodní

Více

PIONEER EURO RESERVE FUND PLC

PIONEER EURO RESERVE FUND PLC PIONEER EURO RESERVE FUND PLC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2002 OBSAH... Zpráva investičního manažera... 2 Přehled investic... 5 Přehled pohybů v portfoliu... 6 Výkaz operací... 8 Rozvaha...

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

5NA E. REKORDY A VÍTùZSTVÍ. V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 âeská POJI ËOVNA A.S. âeská POJI ËOVNA OFICIÁLNÍ PARTNER âeského OLYMPIJSKÉHO T MU

5NA E. REKORDY A VÍTùZSTVÍ. V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 âeská POJI ËOVNA A.S. âeská POJI ËOVNA OFICIÁLNÍ PARTNER âeského OLYMPIJSKÉHO T MU 5NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 âeská POJI ËOVNA A.S. âeská POJI ËOVNA OFICIÁLNÍ PARTNER âeského OLYMPIJSKÉHO T MU Hned první den olympijsk ch soutûïí pfiinesl na im barvám nadûje na skvûlé

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 534 EBITDA (mil. Kč) 718 Provozní zisk (mil. Kč) 367 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 376 Zisk po zdanění (mil. Kč) 480 Investice

Více

Informace o Equa bank a.s. k 30.9.2011

Informace o Equa bank a.s. k 30.9.2011 Stránka 1 z 14 Informace o Equa bank a.s. k 30.9.2011 (dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Zveřejněno

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 36/22 Úřední věstník Evropské unie 5.2.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské

Více

CÏ aâstka 145. Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

CÏ aâstka 145. Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: Strana 7250 SbõÂrka zaâkonuê cï. 437 /2003 437 ZAÂ KON ze dne 25. listopadu 2003, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 563/1991 Sb., o uâcïetnictvõâ, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê, a neïktereâ dalsïõâ zaâkony

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr. Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22 ORGANIZAâNÍ ÁD Vypracovala: Simona Trávníãková Schválil: Mgr. Jan Beer Pedagogická rada projednala dne: 7. 3. 2014 kolská rada schválila

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. ( dále v textu jen investiční fond )

ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. ( dále v textu jen investiční fond ) ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. ( dále v textu jen investiční fond ) Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH A. Zpráva představenstva o činnosti společnosti ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. za

Více

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Základní prospekt dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více