Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah"

Transkript

1 Jaroslav Kotolan 1 Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Klíčová slova: GIS, MISYS, ISNM, katastr nemovitostí, správa nemovitostí, ÚAP Úvod Základní úloha Českých drah, a.s. (dále ČD) jako národního dopravce spočívá v zabezpečení dopravní obslužnosti v rozsahu celého území České republiky. K této činnosti využívá nejrůznější provozní a správní infrastrukturu, která je historicky lokalizována na rozsáhlém množství nemovitého majetku. ČD i po svém přerodu v obchodní společnost a po předání značné části majetku na Správu železniční dopravní cesty, s.o. (dále SŽDC), vlastní podle katastru nemovitostí (dále KN) stále cca ha pozemků a téměř 5,5 tisíce staveb převážně v železničních stanicích. Nemovitý majetek je evidován na všech 94 katastrálních pracovištích a v katastrálních územích [3]. Ne všechny nemovitosti mají pro ČD stejné využití a význam. Jsou pozemky, po kterých vedou koleje, na dalších jsou technická zařízení, obsahují inženýrské sítě anebo pozemky se stavbami ČD i jiných vlastníků a uživatelů. Ale vedle těchto nemovitostí existuje i mnoho majetku, který pro realizaci železniční přepravy není již v dnešní době významný a lze jej komerčně využít. Na pozemcích ČD vzniká mnoho nejrůznějších nemovitostních projektů, jiné jsou určeny k prodeji či pronájmu. Mnohé pozemky jsou zatíženy břemeny inženýrských sítí SŽDC a jiných osob. V praxi jsou běžné i požadavky SŽDC na naše nemovitosti, související s výkonem správy tratí. Soulad mezi rozmanitými zájmy, plánovanými stavebními a nemovitostními projekty a existencí nejrůznějších sítí a další technickou infrastrukturou může zabezpečit kvalitní Geografický informační systém (dále GIS) zaměřený na správu nemovitého majetku ČD. Tento GIS musí být vytvořen pro celou síť železničních stanic a tratí a musí obsahovat lokalizované informace o využití nemovitostí a plánovaných záměrech drážních subjektů. Je nezbytné, aby systém pracoval s aktuálními daty z katastru nemovitostí a měl by být maximálně propojen na další majetkové projekty ČD a projekty jiných drážních organizací, především SŽDC. Pro potřeby správy nemovitostí ČD byl před osmi lety vytvořen Informační systém nemovitého majetku (dále ISNM), který je postaven na programových aplikacích systému MISYS. Tento systém dodává společnost Gepro, s.r.o. a jeho význam a využití v prostředí ČD je popsáno dále v tomto článku. 1 Ing. Jaroslav Kotolan, CSc., 1954, vystudoval VAAZ Brno, studijní obor Geodézie a kartografie a externí aspiranturu ve vědním oboru Kartografie, pracuje jako systémový specialista na Odboru správy a prodeje majetku, kde má na starosti správu geografického informačního systému nemovitého majetku ČD, a.s. 1

2 1. Základní informace o programu MISYS Systém programových aplikací MISYS byl cíleně zvolen z několika důvodů. Především byl hledán nástroj GIS, který dovede pracovat s daty Informačního systému katastru nemovitostí (dále ISKN) nabízenými Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále ČÚZK). Podstatná byla i schopnost systému pracovat s daty lokalizovanými na celém území ČR. Dále bylo přihlédnuto k využití tohoto systému pro základní geoinformační aplikace u SŽDC. Vzhledem k tomu, že obě organizace ČD i SŽDC vznikly rozdělením ČD, s.o., mají mnoho společných datových podkladů nebo svými majetky, a tudíž i datovými podklady, na sebe navazují. Základní typy programu MISYS jsou [1]: MISYS (desktop) jedná se o modulární informační systém. Základ tvoří GIS modul, který pracuje ve spravovaném území se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. Systém MISYS je dodáván jak v samostatných instalacích, tak i v síťové verzi. Umožňuje editační tvorbu a správu grafických dat i analytické vyhodnocení katastrálních dat a geoinformací (viz obr. 1). MISYS-WEB je webová aplikace pracující v prostředí intranet/internet, umožňuje uživateli pracovat na lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče s daty umístěnými na vzdáleném serveru. Poskytuje některé analytické možnosti vyhodnocení a vyhledávání informací (viz obr. 2). Ve větších organizacích je často využívána kombinace obou systémů - desktop i WEB, které pracují nad společnou datovou základnou. Obrázek 1: Prostředí MISYS (desktop) 2

3 Obrázek 2: MISYS WEB 2. Použití MISYS pro správu nemovitostí u ČD Pro potřeby správy nemovitého majetku ČD byla zvolena aplikace MISYS Standard a to ve verzi desktop a síťové (dále LAN). V současnosti je využíváno 10 aplikací desktop a LAN verze pro současně pracujících 10 uživatelů. Aplikace MISYS Standard (desktop) je přidělena uživatelům, kteří se přímo podílejí na tvorbě standardizovaných podkladů nebo finálních dat, která jsou používána v ISNM. Jedná se především o regionální geodety, kteří zpracovávají GP a jejich související data, vytvářejí zákresy nemovitostních projektů, jako jsou prodeje a pronájmy pozemků a staveb, zřizování věcných břemen (dále VB) na nemovitostech ČD, překreslují papírové zákresy objektů technické infrastruktury od jejich správců, vytvářejí grafické podklady pro schvalování prodejů nemovitostí dozorčí radou ČD aj. Dále tento editační SW MISYS používají specializovaní pracovníci pro správu dat Územně analytických podkladů (dále ÚAP). Editační verzi MISYS používají i správci GIS ISNM pro standardizaci dat v datovém úložišti a tvorbu programového projektu ISNM. MISYS LAN je rozšířen pro vedoucí a odborné pracovníky Generálního ředitelství ČD (dále GŘ) z Odboru správy a prodeje majetku (manažery pro prodej majetku, pro správu VB, pro stavby atd.), dále je k dispozici pro pracovníky Regionálních správ majetku (dále RSM) a to pro všechny správce pozemků a staveb, správce technické infrastruktury, pracovníky pro prodej a pronájmy nemovitostí, pro schvalování VB, pro pracovníky vytvářející podklady ÚAP aj. Tento typ programu 3

4 MISYS má omezené grafické editační možnosti, ale umožňuje vyhledávat parcely a stavby, filtrovat a importovat základní informace z katastru nemovitostí, číst atributy grafických objektů a má i další funkce pro práci s nemovitostmi a geografickými objekty. K březnu 2016 obě tyto verze na ČD využívá celkem 50 uživatelů. Oba typy programu pracují se soubory s koncovkou VYK, přitom verze LAN tyto výkresy jen čte, ale nemůže provádět editaci otevřeného výkresu. Pro kresbu ve verzi LAN slouží soubory s koncovkou VYP, pro tyto soubory však program nedovede ukládat grafické objekty do vrstev, provádět speciální grafické funkce, geodetické výpočty atd. Systém MISYS dovede načíst vektorovou kresbu ve všech běžných grafických formátech. Kromě vnitřního formátu VYK a VYP načítá i nespočet dalších formátů, jako např. DGN, DWG, SHP, VTX, STX aj. K základnímu vybavení programu MISYS lze pořídit i moduly pro převody mezi některými běžně rozšířenými formáty jako např. VYK DGN, VYK SHP. MISYS dokáže načítat rastrová data a tyto rastry umožňuje i polohově editovat (natransformovat) a upravovat. Načte všechny základní formáty jako je JPG, GIF, TIF, CIT, RAS, COT a mnoho dalších. Významnou vlastností aplikací MISYS je jednoduché připojení a načítání webových prohlížecích služeb - Web Map Service (dále WMS). Je možné načítat i vektorovou podobu internetových dat - Web Feature Service (dále WFS), které umožňují sdílení geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí Internetu [2]. Významnou funkcí MISYS desktop je jeho schopnost importu dat ISKN ve standardizovaném výměnném formátu (dále VFK) poskytovaných ČÚZK - Souboru popisných informací (dále SPI) a Souboru grafických informací (dále SGI). Tato data jsou pro potřeby ISNM aktualizována každý měsíc. Program umožňuje pomocí hypertextového odkazu každou informaci k parcele či stavbě zkontrolovat přímo z výpisu informací v nahlížení do KN nebo i ve vzdáleném přístupu do KN. MISYS WEB České dráhy nevlastní a neprovozují. Na jeho využití ale spolupracují se SŽDC. Některé informační aplikace řešící nemovitostní úlohy společné pro obě organizace jsou zpřístupněny v intranetu také uživatelům ČD. České dráhy se na těchto aplikacích podílejí svými datovými podklady. 3. Informační systém nemovitého majetku ČD Výše uvedené vlastnosti MISYS byly využity k tvorbě informačního systému sloužícího pro správu nemovitého majetku ČD ISNM. Tak, jak bylo uvedeno v čl. 2, je pro tento informační systém využíván MISYS Standard v desktopové a síťové verzi a to pro tvorbu, správu a analýzu dat a MISYS WEB pro prohlížení nemovitostních datových informací. Správou informačního systému, pořizováním dat a tvorbou standardizovaných technologií jsou pověřeni dva správci GIS. Přípravu a zpracování geografických dat ve velké míře zabezpečuje šest regionálních geodetů (dále RG), pro každou RSM jeden. RG jsou vždy začleněni do systému schvalování majetkových činností tak, aby mimo geodetické revize provedli i mapové zákresy a lokalizaci projednávaných úkolů. Na drahách existuje mnoho projektů, které se mohou vzájemně polohově překrývat a svým určením i vzájemně vylučovat. Tento informační systém přispívá 4

5 k tomu, aby jejich projednání bylo plynulé, polohově přehledné a nedocházelo ke kolizím mezi jednotlivými projekty a tím k časovým a ekonomickým ztrátám. Datové podklady tvoří mapy, databáze a atributy pořízené v rámci ČD, příp. SŽDC, nakoupené od ČÚZK, dodané společností GEPRO, s.r.o. a data prohlížecích služeb (převážně WMS) jiných správních a státních orgánů. Pracovní prostředí ISNM je tvořeno celou řadou speciálních mapových podkladů (viz obr. 3). Základ tvoří zákresy nemovitostních projektů řešených u ČD, popř. společných se SŽDC nebo se jich týkajících. Jsou to např. zákresy lokalit prodejů, projekty nebo zákresy skutečného provedení staveb VB, vymezení klíčového majetku ČD, hranice dělení pro tzv. Úpravu majetkových vztahů v železničních stanicích (dále ÚMVŽST), zákresy sledovaných objektů pro ÚAP, atd. Dále jsou do systému importována data SGI, která jsou veřejně přístupná pro stáhnutí na webu ČÚZK [3]. Jako základní podklad je používána katastrální mapa z internetové aplikace K-mapy spravované společností GEPRO, s.r.o. Jedná se o WMS mapové služby, kdy je možno na mapový podklad katastrální mapy navázat vlastní data nebo externí data, např. popisné informace katastru nemovitostí (SPI). Nemovitosti jsou za pomoci k tomu určených map a jejich identifikátorů provázané i do evidence SAP. Všechny zákresy a mapové podklady jsou vytvářeny podle jednotných technologií a doplněny standardizovanými atributy. Pomocí katastrálních map importovaných z SGI a popisných informací KN (SPI) jsou vytvářeny tematické mapy s vyznačením nemovitého majetku ČD a dalších drážních organizací. Na podkladě těchto map může každý zpracovatel nemovitostního projektu, či účastník, který se podílí na jeho projednávání, na první pohled posoudit, zda se pohybuje v prostorech ve vlastnictví ČD, SŽDC nebo jiného vlastníka. Historicky byla pro síť tratí a železničních stanic vytvářena Jednotná železniční mapa (dále JŽM). Po rozdělení ČD, s.o. všechny podklady a její správa přešla na SŽDC. V našem systému používáme jen ty JŽM, které byly digitalizovány a jsou nabízeny ve formě WMS služby Správou železniční geodézie (dále SŽG). Již několik let je připravován převod majetku od ČD k SŽDC, tzv. projekt ÚMVŽST. Podklady pro něj jsou vytvářeny společnými komisemi ČD a SŽDC. Výsledné hranice dělení jsou zaznamenávány v IS SŽG a prostřednictvím WMS služeb jsou zobrazovány i v ISNM ČD. Základní aplikací pro toto dělení majetku je ale aplikace, kterou provozuje SŽG v programu MISYS WEB a je dostupná i v intranetu ČD, jak bylo uvedeno dříve. Ze všech mapových a databázových podkladů se podle potřeb uživatelů vytváří tzv. projekt. Jeho úkolem je zabezpečit v programu MISYS vhodné pracovní prostředí pro načítání potřebných map a jejich propojení s databázovými informacemi. Pro různé potřeby jsou nad všemi datovými podklady vytvářeny různé 5 Obrázek 3: Mapové podklady ISNM

6 projekty např. pro správce GIS, pro RG, pro správce RSM, pro potřeby správy ÚAP atd. Liší se především výběrem a podrobností mapových podkladů, nastavenými technologiemi, rozsahem a strukturou databází aj. 4. MISYS jako nástroj pro získání informací o nemovitém majetku Program MISYS v informačním systému nemovitého majetku umožňuje jednoduchým způsobem zjistit základní informace o parcele, o stavbě, pořídit si výpis listu vlastnictví, vyhledávat parcely a stavby, zobrazit si je v mapě atd., viz obr. 4 a 5. Obrázek 4: Výpis informací o parcele Správce majetku si může jednoduše v rámci katastrálního území (k.ú.) nechat vypsat aktuální stav nemovitostí a porovnat ho se svou evidencí. 6

7 Obrázek 5: Výpis pozemků ČD ve vybraném k.ú. Každý výpis lze uložit do tabulky XLS (MS Excel) nebo databáze MDB (MS Access). Všechny parcely nebo každou zvlášť je možné si zobrazit do mapy, viz obr. 6. Tuto mapu s výběrem parcel lze uložit pro další potřeby do souboru ve formátu VYK nebo si ji vytisknout ve formě soutisku výřezu mapy s popisnými informacemi. Obrázek 6: Zobrazení vyhledaných parcel do katastrální mapy Mimo výpis detailních informací o jednotlivých parcelách (viz obr. 4) poklepáním kurzorem na modře zvýrazněné číslo parcely, lze obdobně vypsat i informace o budově nacházející se na parcele a to včetně informací o spoluvlastnictví, o tom zda je součástí pozemku nebo patří jinému vlastníku, o jejím umístění na více parcelách, případně i k.ú., atd. (viz obr. 7). Program dále umožňuje výpis i tisk listu vlastnictví (viz obr. 8). 7

8 Obrázek 7: Výpis informací o budově 8

9 Obrázek 8: Ukázka výpisu listu vlastnictví 9

10 Aplikace Misys nabízí i mnoho dalších informačních a analytických funkcí při výběru a vyhodnocování nemovitého majetku. Jejich využití již často vyžaduje větší zkušenosti s ovládáním programu a nastavováním podmínek výběru (obr. 9). Obrázek 9: Funkce a podmínky pro výběry nemovitostí 5. Využití MISYS a ISNM pro předcházení kolizí mezi projekty Pro schvalování zřízení VB nebo prodeje pozemku je nezbytné znát nejen prostorovou lokalizaci požadavku, ale je třeba mít možnost posoudit i vztah projednávaného projektu vzhledem k ostatním existujícím projektům a určit případné priority a kolize. ISNM shromažďuje všechny potřebné podklady a umožňuje tak správná a nekolizní rozhodnutí uživatelů nad nejrůznějšími mapovými zákresy (viz obr. 10 a 11). Obrázek 10: Zobrazení zákresu prodeje a věcného břemena nad katastrální mapou a návrhem ÚMVŽST 10

11 Obrázek 11: Návrh prodeje nad majetkovou mapou (ČD zelené plochy, SŽDC hnědé plochy) 6. Využití dat ISNM v jiných majetkových aplikacích Požadavky na prodej nepotřebného nemovitého majetku ČD nebo na zřízení věcného břemene se projednávají formou elektronických technických složek (dále TS). Účastníci schvalování jsou postupně oslovováni zasláním u tzv. Agenta ke zpracování příslušné etapy projednávané TS. Agent je odeslán vždy po ukončení zpracování každé etapy TS předchozím účastníkem řízení (viz obr. 12). Obrázek 12: Agent vyzývající ke zpracování technické složky Ihned po založení TS správcem na RSM v posloupnosti jejího zpracovávání následuje etapa, ve které regionální geodet na základě popisu požadavku a vložených grafických podkladů vytváří a ukládá na server geodat zákres vytvořený nad katastrální mapou v programu MISYS desktop (obr. 13). Vlastní zákres je doplněn atributy, které informují kromě identifikace TS o tom, kdo a kdy zákres zpracoval nebo prováděl revizi či aktualizaci, o stavu schvalování TS, organizační jednotce založení atd. 11

12 Obrázek 13: Zákres návrhu prodej v MISYS desktop (katastrální mapa, ortofotomapa a majetek ČD) Regionální geodet odesílá TS dále ke zpracování pracovníkovi GIS, který soubor se zákresem vloží do ISNM a na hlavní stránku elektronické složky v Lotus Notes umístí hypertextový odkaz na zákres do aplikace v MISYS WEB (viz obr. 14). Obrázek 14: Hypertextový odkaz na zákres TS z elektronické složky do MISYS WEB 12

13 Tento zákres je součástí podkladů, které jsou denně odesílány na SŽG. Zde jsou vloženy do projektu ÚMVŽST, který je provozován nad MISYS WEB (viz obr. 15). Děje se tak z toho důvodu, že k uvedeným TS složkám se v průběhu zpracování vyjadřují i některé orgány SŽDC. A naopak pro mnohé pracovníky ČD je MISYS WEB základní a jednoduchou možností vyhodnotit TS nad potřebnými mapovými podklady a mapami jiných důležitých projektů jak ČD, tak i SŽDC. Obrázek 15: Zákres TS v MISYS WEB (viz odkaz z TS) 7. Využití programu MISYS pro zpracování podkladů o území pro potřeby ÚAP České dráhy, a.s. jako vlastník technické infrastruktury, jsou ze zákona povinny pořizovat a předávat pověřeným institucím podkladové údaje o území pro tvorbu Územně analytických podkladů [4]. V zákoně je stanovena i přesnost těchto podkladů a seznam požadovaných objektů infrastruktury. V praxi v této přesnosti existovalo jen minimum grafických či datových podkladů a naopak ke značné části stanovených objektů ÚAP nebyly podklady žádné. Proto se často muselo využít znalostí místních pamětníků z regionálních správ, aby byly zjištěny alespoň základní lokalizace objektů ÚAP. Údaje o úrovni přesnosti podkladů jsou součástí evidence a atributů výkresů. Vlastní 13

14 pořízení podkladů a jejich digitalizace do informačního systému, zpracovávaného na podkladě dat ISNM, proběhla ve třech základních etapách: Zákres lokalizace objektů ÚAP byl uskutečněn do mapového podkladu katastrální mapy nebo JŽM správci majetku na RSM, DKV (Depa kolejových vozidel) aj. Členění segmentů grafických objektů bylo realizováno podle inventárního čísla SAP (IČ). U objektu, kde nebylo určeno IČ, bylo přiděleno dočasné IČ. Toto IČ je základním identifikátorem pro atributovou tabulku (XLS), která byla pro každý objekt naplněna základními informacemi. Zákresy byly naskenovány (pokud již nebyly jinak digitalizovány) a spolu s tabulkami atributů umístěny na datový server. Takto digitalizované mapové podklady byly strukturovány podle regionálních správ, obcí s rozšířenou působností (ORP) a podle k.ú. Po této etapě shromažďování podkladů, následovala jejich vektorová digitalizace. Vektorizace byla provedena společností Gepro, s.r.o. Spočívala především v transformaci naskenovaných mapových podkladů do souřadnicového systému S-JTSK katastrální mapy a následně v překreslení všech objektů ÚAP do výkresů VYK v programu MISYS a v doplnění atributů objektů ve VYK převodem z tabulek XLS. Pro grafiku, strukturu ukládání dat a popisy objektů a souborů byly stanoveny jednotné technologické standardy. Následovala, a nyní průběžně probíhá, etapa revizí zpracovaných dat a průběžných aktualizací zákresů. Revize provádějí správci infrastruktury, kteří svá zjištění předávají RG a ti se správcem GIS překreslují a upravují data v prostředí MISYS desktop. Pro tento účel je používán projekt ISNM_UAP. Data jsou udržována v aktuálním stavu a jsou podle požadavků zpracovatelů v programovém modulu ÚAP MISYS vyřezávána a předávána na kraje a na ORP. Obrázek 16: Zákres objektů ÚAP s výpisem atributů 14

15 Závěr Na základě zákona [5] došlo postupně od roku 2003 k rozdělení ČD, s.o. na dvě nástupnické organizace ČD, a.s. (národní dopravce) a SŽDC, s.o. (provozovatel dráhy). Po tomto dělení bylo k SŽDC převedeno více než 150 zaměstnanců středisek železniční geodézie vč. jejich pracovišť. Spolu s tím došlo k převodu veškerých specializovaných HW i SW prostředků a všech majetkových GIS aplikací. SŽDC převzala do své správy i oblast mapování a projektování tratí, včetně map prostorů železničních stanic ponechaných v nemovitostní správě ČD, a.s. Na ČD, a.s., které po této transformaci dosud vlastní prakticky veškeré nemovitosti v železničních stanicích, tak zůstalo jen malé pětičlenné geodetické oddělení pro podporu geodetické činnosti při správě nemovitého majetku. Po vytvoření 6 regionálních správ majetku ČD, a.s., bylo geodetické oddělení doplněno šesti regionálními geodety s působností v obvodu příslušné RSM. V současnosti zabezpečuje veškerou geodetickou činnost u ČD, a.s., včetně funkce hlavního geodeta, jedenáct pracovníků. Již od samého počátku vzniku geodetického oddělení bylo hledáno systémové řešení pro informační podporu nejen jeho geodetické činnosti, ale i pro správu nemovitého majetku. Jeho realizace vyžadovala nízké pořizovací a provozní náklady, široké použití v oblasti správy nemovitostí a geodetické činnosti a také maximální propojení na informační systém katastru nemovitostí ČÚZK i provázanost s majetkovými aplikacemi SŽDC. Výsledkem řešení tohoto požadavku bylo vybavení geodetického oddělení, ale i majetkového odboru GŘ a regionálních správ majetku programovými aplikacemi MISYS. Informační systém nemovitého majetku (ISNM), vytvořený nad těmito aplikacemi, je určen pro správu majetku a jeho datový základ tvoří data ISKN (ČÚZK), je kompatibilní s aplikacemi a daty SŽDC a umožňuje efektivně vytvářet a spravovat geoinformační data. Správa ISNM je zabezpečena, jak po stránce programové, tak i po stránce datové, interně, bez externí správy dodavatele a je součástí pracovní náplně dvou správců GIS a šesti regionálních geodetů. Dodavatelská společnost zabezpečuje jen nezbytnou technickou podporu. V současnosti si již žádný regionální geodet nedovede představit svou každodenní činnost bez programu MISYS a projektu ISNM. Na RSM až do nedávna správci přebírali geometrické plány a projekty jen na papíře. Při různých reorganizacích a přesunech zaměstnanců docházelo často ke ztrátám této dokumentace. Po zavedení aplikací MISYS pochopili význam centralizovaného sběru a zpracování digitálních dat a od externích dodavatelů geodetických prací již vyžadují i jejich digitální podobu a v informačním systému ISNM ji také běžně používají. ISNM provozovaný nad programem MISYS je široce využívaným a nezbytným geoinformačním prostředkem pro efektivní správu nemovitého majetku a slouží pro širokou podporu majetkových aplikací a projektů provozovaných u ČD, a.s., ale i u SŽDC, s.o. Literatura [1] Webové stránky společnosti Gepro, s.r.o., [online], c2016 [cit ], dostupné z < 15

16 [2] Webová encyklopedie Wikipedie, popis pojmu, [online], c [cit ], dostupné z < c [cit ], dostupné z < [3] Webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, [online], c2016, [cit ], dostupné z < [4] Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. [5] Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů č. 77/2002 Sb. Seznam zkratek: ČÚZK GIS ISKN ISNM JŽM k.ú. KN ORP RG RSM SGI SPI SŽG TS ÚAP VB VFK WFS WMS Český úřad zeměměřický a katastrální Geografický informační systém Informačního systému katastru nemovitostí (ČÚZK) Informační systém nemovitého majetku (ČD, a.s.) Jednotná železniční mapa katastrální území katastr nemovitostí obec s rozšířenou působností regionální geodet (ČD, a.s.) Regionální správa majetku (ČD, a.s.) Soubor grafických informací (grafická data ČÚZK katastrálních map) Soubor popisných informací (popisná data ČÚZK o pozemcích a stavbách) Správa železniční geodézie (SŽDC, s.o.) technická složka (prodeje nebo VB) Územně analytické podklady věcné břemeno výměnný formát dat ČÚZK (formát pro výměnu dat mezi ČÚZK a uživateli) Web Feature Service (internetová vektorová data map) Web Map Service (internetová rastrová data map) Praha, duben 2016 Lektorovali: Ing. Pavel Loskot ČD, a.s., Odbor správy a prodeje majetku Ing. Roman Adamek VUZ, a.s. Ing. Radoslav Pospíšil ČD, a.s., Odbor informatiky 16

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I)

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) Identifikační kód: TB9500MD103 Řešitel: GEODÉZIE TOPOS, a. s. Řešitelský tým: Ing.

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli Geodata Jihomoravského kraje 1. data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu děje nejefektivněji

Více

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Veřejná zakázka Obnova katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy v katastrálním území Vršovice u Opavy

Veřejná zakázka Obnova katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy v katastrálním území Vršovice u Opavy Veřejná zakázka Obnova katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy v katastrálním území Vršovice u Opavy Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Ing. Karel Gregor Výběr katastrálního

Více

GIS a podklady pro územní plánování. Martin Sovadina

GIS a podklady pro územní plánování. Martin Sovadina GIS a podklady pro územní plánování Martin Sovadina Obsah Mapování území pro veřejnou správu Územně analytické podklady Princip a proces zpracování Technologie Příklady ZABAGED Historie Technologie Proces

Více

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku PSM07_zpr_GIS_GPS_www.doc str. 1 Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku Základní vybavení

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015" Technická dokumentace 1/11 Úvod Tento

Více

DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. KMD - Katastrální mapa digitalizovaná

DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. KMD - Katastrální mapa digitalizovaná DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ KMD - Katastrální mapa digitalizovaná Proces digitalizace SGI byl zahájen již v roce 1993 Usnesením vlády ČR č. 312, ve kterém bylo uloženo předsedovi ČÚZK zpracovat

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst.1 písm.a) a 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst.1 písm.a) a 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Třebíč Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava Lhánice Sídlem: Bráfova 1, 674 01 Třebíč Evidenční číslo VZ: 16/10/1362/2011/PUTR/Ša

Více

Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015

Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ceník dat a výstupů z datového skladu GIS HMP platný od 1.9.2015 1. Poskytování dat 2. Tiskové výstupy 3. Služby 4. Reprografie 5. Rozdělení odběratelů

Více

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Katastr nemovitostí (katastrální mapa) Stav digitalizace Poskytování ZPMZ geodetům RÚIAN Reklamační formuláře Zavádění účelových územních prvků (ÚÚP) Poskytování

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

23/2007. Zásady. pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Karviné

23/2007. Zásady. pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Karviné Systém ASPI - stav k 16.1.2012 do částky 3/2012 Sb. a 3/2012 Sb.m.s. Obsah a text 23/2007 - poslední stav textu Změna: 8/2009 Změna: 12/2010 Změna: 38/2011 23/2007 Zásady pro provozování a využívání Geografického

Více

KM-D (katastrální mapa digitalizovaná) - digitální forma katastrální mapy vyhotovená přepracováním analogové mapy podle dřívějších předpisů, zejména

KM-D (katastrální mapa digitalizovaná) - digitální forma katastrální mapy vyhotovená přepracováním analogové mapy podle dřívějších předpisů, zejména D O H O D A O S P O L U P R Á C I při pořizování, správě a aktualizaci Účelové katastrální mapy Jihočeského kraje uzavřená v souladu s 51 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Geodatové zdroje (ve veřejné správě)

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Geodatové zdroje (ve veřejné správě) Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Geodatové zdroje (ve veřejné správě) Předpisy a základní informace Kapitola 1 strana 2 Právní předpisy Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 127/2005

Více

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Důležitá vylepšení: 1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: Byl vylepšen vzhled dialogu. V dialogu byly umožněny

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Město Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČO 00283347

Město Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČO 00283347 Město Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČO 00283347 Výzva k předložení nabídky na zakázku Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Zadávací

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ Aplikace Mapování biotopů je určená pro on-line aktualizaci vrstvy mapování biotopů 1) (dále jen VMB) pořízené v létech 2001 až 2004 pro celé území ČR. Aktualizace byla zahájena v roce

Více

Bentley MicroStation XM Podpora služeb WMS/WFS

Bentley MicroStation XM Podpora služeb WMS/WFS Bentley MicroStation XM Podpora služeb WMS/WFS Ing. Tomáš Staněk Bentley Systems ČR, s.r.o. ISSS Hradec Králové, 7.-8.4.2008 Bentley Systems Poskytuje služby a řešení pro státní správu a samosprávu, města

Více

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK DMVS aktualizace a poskytování ÚKM Jan Kmínek ČÚZK Přehled digitalizace katastrálních map (stav k 31.10.2013) Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) PRAHA 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil:

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2

Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2 MK Consult, v.o.s. IČ 254 72 593 Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem tel.:475500408, 603145698; info@mkconsult.cz, www.mkconsult.cz Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k průběžné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: Název projektu: TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j. 40001001-40-134/2008 Podmínky využití výsledků pozemkových úprav k obnově katastrálního operátu (2. aktualizované vydání) 1) Úvod Zpracovatel

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI Milan Pachta, Drahomíra Zedníčková Krajský rok informatiky, Olomouc 11.-12.10.2007 ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI HISTORIE:

Více

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Webová aplikace pro zpracování výměnného formátu geometrického plánu byla doplněna o nový způsob kreslení geometrického plánu přímo na webu,

Více

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I.

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Barbora Staňková Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru

Více

Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky

Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Slovo úvodem Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Informační systém životního prostředí Libereckého kraje budujeme jako

Více

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček Poskytování údajů ČÚZK Jiří Poláček Obsah prezentace Poskytování údajů v resortu ČÚZK Přehled resortních informačních systémů a jejich vazby Pohled do historie Poskytování údajů z KN - související právní

Více

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY M. Banseth Abstrakt Obsahem této prezentace je představení koncepce Povodňového informačního systému a jeho hlavních modulů a nezbytné vlastnosti digitálních povodňových plánů

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

Katastr nemovitostí Pozemková kniha

Katastr nemovitostí Pozemková kniha Geodézie přednáška 11 Katastr nemovitostí Pozemková kniha Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Katastr nemovitostí (KN) vznikl ke dni 1. 1. 1993

Více

Nové služby geoportálu

Nové služby geoportálu Nové služby geoportálu Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 7.dubna 2009 Hradec Králové Rezort zeměměř ěřictví a katastru poskytuje: 1. Datové sady KN 1.1 Soubor popisných informací (SPI) 1.2 Soubor grafických

Více

Vyhotovování geometrických plánů v Česku

Vyhotovování geometrických plánů v Česku Vyhotovování geometrických plánů v Česku Karel Štencel karel.stencel@cuzk.cz 24. slovenské geodetické dni Trnava, 10. listopadu 2016 Obsah prezentace Právní úprava Digitalizace katastrálních map Poskytování

Více

Přesná analýza vlastnictví honebních pozemků Základní popis aplikačního řešení v GIS Kompas 5

Přesná analýza vlastnictví honebních pozemků Základní popis aplikačního řešení v GIS Kompas 5 Přesná analýza vlastnictví honebních pozemků Základní popis aplikačního řešení v GIS Kompas 5 Cílem řešení je, aby příslušné orgány státní správy v oblasti myslivosti mohly ve smyslu příslušných předpisů

Více

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Význam a způsoby sdílení geodat Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi data identifikující geografickou polohu a charakteristiky

Více

Požadavky na technické zpracování pasportů

Požadavky na technické zpracování pasportů Zakázka: Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Požadavky na technické zpracování pasportů Příloha č. 1 OBSAH Pasport komunikací a dopravního značení... 2 Pasport komunikací:...

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Novinky SPÚ v oblasti pozemkových úprav

Novinky SPÚ v oblasti pozemkových úprav 24. 10. 2017 Novinky SPÚ v oblasti pozemkových úprav Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS Mgr. Michal Gebhart Státní pozemkový úřad 1 OSNOVA I. Pozemkové úpravy a jejich aktuální

Více

Účelová katastrální mapa Zlínského kraje

Účelová katastrální mapa Zlínského kraje Účelová katastrální mapa Zlínského kraje RNDr. Ivo Skrášek Vedoucí oddělení IT 26.6.2007 Co je Účelová katastrální mapa Zlínského kraje? Účelová katastrální mapa Zlínského kraje: (dále "ÚKM ZK") Společný

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

Datové sklady ORP Datové úložiště referenčních dat (vč. pasportů, textů aj.) Příloha č. 1 Technická specifikace díla NÚAP. 1.

Datové sklady ORP Datové úložiště referenčních dat (vč. pasportů, textů aj.) Příloha č. 1 Technická specifikace díla NÚAP. 1. Příloha č. 1 Technická specifikace díla NÚAP 1. Koncept řešení Projekt NÚAP má zajistit efektivní sdílení a tvorbu dat ÚAP, ÚPD 1 společně s distribucí hotových dat ÚKM. Pro tyto účely zhotovitel vytvoří

Více

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Obnova katastrálního operátu (1)

Obnova katastrálního operátu (1) Obnova katastrálního operátu (1) Obnova katastrálního operátu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o.

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Tvorba a údržba mapových podkladů Příklady využití

Více

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM Jan Kmínek Český úřad zeměměřický a katastrální ČAGI Nový katastrální zákon Novotného lávka, 21.2.2014 Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011 LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o., 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání vlastnických

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Projekt. Sestavení projektu

Projekt. Sestavení projektu Projekt V záložce Nástroje / Projekt MISYS jsou přehledně uspořádány funkce, které slouží k sestavení a editaci projektu. Lze také zapnout nástrojovou lištu Projekt (pravé tlačítko myši v šedé oblasti

Více

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Informace platné od 01.07.2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Křenová vedoucí kanceláře tajemníka Městský úřad Žamberk

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Ing. Tomáš Nováček Ing. Jiří Heliks Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky KK Digitální mapa veřejné správy Karlovarského

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ Metodický návod Postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací pro správní

Více

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Ing. Petr Dvořáček Konference Praha 19. listopadu 2008 internet interní síť databázové úložiště ZABAGED Geoportál ZÚ migrace GEONAMES SM-5

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2016

Pokyn generálního ředitele č. 4/2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 4/2016 Věc: Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty Č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22

Více

Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu

Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu.docx Strana 1/5 Obsah Povinný zápis identifikační parcely u stavebního

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru České dráhy ČD S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru Schváleno rozhodnutím GŘ ČD Dne 11.6.2001 č.j.: 60 586/2000 Účinnost od 1.

Více

Modul KN verze 3. MODUL KN v. 3 - schéma. Informace o modulu KN v. 3. Přihlášení administrátora Obce do WSDP. Okno Informace o parcele / budově

Modul KN verze 3. MODUL KN v. 3 - schéma. Informace o modulu KN v. 3. Přihlášení administrátora Obce do WSDP. Okno Informace o parcele / budově Modul KN verze 3 Nápověda MODUL KN v. 3 - schéma Informace o modulu KN v. 3 Přihlášení administrátora Obce do WSDP Okno Informace o parcele / budově Doplnění informací o oprávněném subjektu u parcel a

Více

Hardware Různé počítačové platformy (personální počítače, pracovní stanice, víceuživatelské systémy) Požadavek na konkrétní vstupní a výstupní zařízen

Hardware Různé počítačové platformy (personální počítače, pracovní stanice, víceuživatelské systémy) Požadavek na konkrétní vstupní a výstupní zařízen Základy teorie GIS Tomáš Řezník Vymezení pojmů Kartografie je věda, technologie a umění tvorby map, včetně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých prací (International Cartographic Association,

Více

Podíl ČÚZK na tvorbě DMVS

Podíl ČÚZK na tvorbě DMVS Český úřad zeměměřický a katastrální Úvod 27. listopadu 2008 podepsáno Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy. Za ČÚZK podepsal místopředseda

Více

Služby ČÚZK určené (nejen) pro správce inženýrských sítí. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Služby ČÚZK určené (nejen) pro správce inženýrských sítí. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Služby ČÚZK určené (nejen) pro správce inženýrských sítí Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Infrastruktura

Více

Představení výstupů z modulu č. 8 Správa dat udržitelného rozvoje

Představení výstupů z modulu č. 8 Správa dat udržitelného rozvoje Představení výstupů z modulu č. 8 Správa dat udržitelného rozvoje Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska Projekt CZ0109 Výstupy modulu Mapové projekty publikované na Internetu/Intranetu Digitální mapy

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Ladislav Sommer 1. Datové schránky

Ladislav Sommer 1. Datové schránky Ladislav Sommer 1 Datové schránky Klíčová slova: ISDS, DSČD 1 Elektronizace veřejné správy V posledních letech dochází v ČR k velkým pozitivním změnám v oblasti informatizace nebo též elektronizace procesů

Více

Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu)

Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu) Školení TopoLu xt 5.0 Import, export dat Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu) Data musí být otevřená v projektu Dá se exportovat (převést do jiného formátu) jakákoliv data otevřená v projektu

Více

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě METODIKA uplatnění výsledků výzkumu 2012 Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě

Více

Digitální zpracování lesnických map

Digitální zpracování lesnických map Digitální zpracování lesnických map Historie, současnost, výhledy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Historie digitálního zpracování

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 12 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 22. 6. 2005 Daniel Smrtka správce sítě Datum:

Více

ISSS HRADEC KRÁLOVÉ. Komplexní nabídka zpracování ÚAP. 7. - 8. dubna 2008. Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina

ISSS HRADEC KRÁLOVÉ. Komplexní nabídka zpracování ÚAP. 7. - 8. dubna 2008. Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 7. - 8. dubna 2008 Komplexní nabídka zpracování ÚAP Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina TROCHU HISTORIE FIRMY 18 let vývoje softwaru MISYS, UPLAN, PROLAND,

Více

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek In s ti t u t g e o i n fo r m a ti k y Vy s o k á š k o l a b á ň s k á Te c h n i c k á u n i v e r z i ta O s tr a v a Co je Geoinformatika a GIT Přehled

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN

Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Soustava statistických registrů a její napojení na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2014, ČAGI, 15.-16.5.2014)

Více

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz Č.j. 10747/2010-13300 Metodický návod k provádění pozemkových úprav Schvalovatel: Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední

Více

INSPIRE SLUŽBY Téma PARCELY (CP) Téma ADRESY (AD) Téma SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU) NÁRODNÍ SLUŽBY Téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) Téma ROZŠÍŘENÉ JEDNOTKY (UX) Vy

INSPIRE SLUŽBY Téma PARCELY (CP) Téma ADRESY (AD) Téma SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU) NÁRODNÍ SLUŽBY Téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) Téma ROZŠÍŘENÉ JEDNOTKY (UX) Vy Petr Souček INSPIRE SLUŽBY Téma PARCELY (CP) Téma ADRESY (AD) Téma SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU) NÁRODNÍ SLUŽBY Téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) Téma ROZŠÍŘENÉ JEDNOTKY (UX) Vyhledávací a transformační služba Další

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE

PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah prezentace Obsah prezentace 1. Geoportál ČÚZK úvod, historie rozvoje 2. Správa metadat 3. Nový vzhled Geoportálu ČÚZK 4.

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Digitální kartografie

Digitální kartografie Brno, 2015 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Cvičení č. 8 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na

Více