Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Vogl, Hofmeisterová Nedoma, Vejvodová Hofmeisterová Schválený program: 1 (27) Zahájení, kontrola zápisu 2 (28) Pronájem pozemků firmě Silo Transport 3 (29) Změna nájemce pozemku parc. č k.ú. Zbraslav 4 (30) Zpráva auditora a závěrečný účet MČ Praha - Zbraslav za rok (31) Snížení rozpočtu - nákup koně 6 (32) Zápis Majetkové komise ze dne (26) Svěření bytových domů č.p a , včetně funkčně souvisejících pozemků v k.ú. Zbraslav 8 (33) Svěření objektů a souvisejících pozemků v k.ú. Lahovice vykoupených MHMP po povodních (34) Výsledky ankety - Sluneční město, lokalita U Výtopny 10 (35) Vzory darovacích smluv na poskytnutí grantu a příspěvku na provoz neziskových organizací 11 (37) Schválení odměn pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ 12 (38) Zánik společného nájmu manželů Turkových - byt č. 1/23, Vilímkova (39) Pronájem pozemku parc. č. 2407/2 v k.ú. Zbraslav 14 (36) Přidělení grantů a dotací na provoz neziskových organizací 15 (40) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - PREdistribuce a.s. 16 (41) Smlouva o zřízení věcného břemene - PREdistribuce a.s. 17 (42) Žádost paní Molkové o prodej pozemku parc. č. 1312/2 v k.ú. Zbraslav 18 (43) Žádost o stanovisko MČ k pronájmu pozemku parc. č. 186 k.ú. Lahovice společnosti Outdoor Space s.r.o. 19 (44) Stavební úpravy Žabovřeská (45) Povolení svatebního obřadu 1

2 21 (46) Nájemní smlouva na pozemek pod stavbou - garáž 22 (47) Vyhodnocení výběrového řízení na Poskytování služeb v Domě s pečovatelskou službou 23 (48) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Pronájem pozemků firmě Silo Transport RMČ projednala uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č o vel. 408 m 2, parc. č o velikosti 184 m 2 a část pozemku parc. č. 1314/1 o velikosti 574 m 2, vše v k.ú. Zbraslav, se společností Silo Transport, a.s., která se jediná přihlásila na vyvěšený záměr pronájmu. Na uvedených pozemcích jsou umístěny stavby ve vlastnictví této firmy. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í informaci ke sdělení záměru na pronájem pozemku parc. č. 1306, 1308 a část pozemku 1314/1, vše v k.ú. Zbraslav; přihlášený - firma Silo Transport, a.s. s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc. č o vel. 408 m 2, parc. č o vel. 184 m 2 a část pozemku parc. č. 1314/1 o vel. 574 m 2 s firmou Silo Transport, a.s. za cenu 110 Kč/m 2 /rok I a) FO předat materiály OMP pro sepsání nájemní smlouvy Termín: b) OMP připravit nájemní smlouvu Termín: c) starostce smlouvu podepsat. 2

3 Termín: Změna nájemce pozemku parc. č k.ú. Zbraslav RMČ byla požádána panem Petrem Divišem, který se stal majitelem garáže na pozemku parc. č v k.ú. Zbraslav o uzavření nájemní smlouvy na uvedený pozemek. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo s 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í oznámení pana Petra Diviše, že se stal majitelem stavby - garáže na pozemku parc. č k.ú. Zbraslav KS vyvěsit sdělení záměru na pronájem pozemku parc. č v k.ú. Zbraslav za cenu 85 Kč/m 2 /rok. Termín: Zpráva auditora a závěrečný účet MČ Praha - Zbraslav za rok 2008 RMČ byla předložena Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Zbraslav" a závěrečný účet hospodaření MČ Praha - Zbraslav za rok Usnesení č. R I. s c h v a l u j e "Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Zbraslav" s o u h l a s í s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha - Zbraslav za období od do bez výhrad 3

4 I d o p o r u č u j e a) Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav 1. schválit "Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Zbraslav" 2. souhlasit s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha - Zbraslav za období od do bez výhrad. 5. Snížení rozpočtu - nákup koně RMČ projednala rozpočtovou změnu potřebnou ke krytí příspěvku na nákup koně pro potřeby Městské policie. Usnesení č. R s o u h l a s í se snížením rozpočtu o částku Kč v příjmech z pol ostatní neinv. přij. transfery a ve výdajích z odpa 6409 ostatní činnosti j.n. pol ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6. Zápis Majetkové komise ze dne RMČ se seznámila se zápisem Majetkové komise ze dne Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í zápis MK ze dne a) OMP prověřit historické majetkoprávní vztahy u PK parcel č. 52/8 a 53/5 v k.ú. Zbraslav Termín:

5 b) tajemníkovi zajistit předávání elektronických materiálů ve formátech.doc,.xls,.pdf nebo.jpg. Termín: Svěření bytových domů č.p a , včetně funkčně souvisejících pozemků v k.ú. Zbraslav RMČ projednala na podnět MHMP svěření bytových domů č.p a , včetně souvisejících pozemků v k.ú. Zbraslav do správy MČ Praha - Zbraslav. Usnesení č. R I. s o u h l a s í se svěřením bytových domů č.p a včetně funkčně souvisejících pozemků v k.ú. Zbraslav do správy MČ Praha - Zbraslav d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav revokovat usnesení č. P ze dne , a to takto: v části I. se na konec doplňují slova "vše v k.ú. Zbraslav", v části se vypouští "877/1" a nahrazuje se "887/1 v k.ú. Zbraslav". 8. Svěření objektů a souvisejících pozemků v k.ú. Lahovice vykoupených MHMP po povodních 2002 RMČ projednala možnost svěření objektů a souvisejících pozemků v k.ú. Lahovice, které byly vykoupeny Magistrátem HMP po povodních Usnesení č. R I. s c h v a l u j e a) svěření následujících objektů a souvisejících pozemků v k.ú. Lahovice do správy MČ Praha - Zbraslav: 5

6 1. dům č.p. 3 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 70 a 71 v k.ú. Lahovice 2. dům č.p. 11 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 13/8 a 15 v k.ú. Lahovice 3. dům č.p. 44 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 266 a 267 v k.ú. Lahovice 4. dům č.p. 73 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 185/1 a 185/2 v k.ú. Lahovice 5. dům č.p. 95 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 80 a 81 v k.ú. Lahovice 6. dům č.p. 98 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 27 a 28 v k.ú. Lahovice 7. dům č.p. 107 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 58 a 59 v k.ú. Lahovice 8. dům č.p. 124 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 144 a 145 v k.ú. Lahovice 9. dům č.p. 142 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 18/2, 18/1 a 17 v k.ú. Lahovice 10. dům č.p. 144 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 26/2, 26/1 a 36/3 v k.ú. Lahovice 11. dům č.p. 148 vč. souvisejících pozemků na parc. č. 128/2, 128/1 a 365/20 v k.ú. Lahovice 12. dům č.p vč. souvisejících pozemků na parc. č. 221 a 222 v k.ú. Lahovice d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav souhlasit se svěřením výše uvedených nemovitostí do správy MČ Praha - Zbraslav. 9. Výsledky ankety - Sluneční město, lokalita U Výtopny RMČ se seznámila s výsledky ankety "Sluneční město a lokalita U Výtopny". Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í Výsledky ankety mezi obyvateli MČ Praha - Zbraslav týkající se lokalit Slunečního města a U Výtopny. 6

7 KS zveřejnění výsledků ankety na webových stránkách MČ spolu s oznámením o umístění všem zastupitelům a předsedům výborů a komisí. Termín: Vzory darovacích smluv na poskytnutí grantu a příspěvku na provoz neziskových organizací Předkladatel: Karel Nedoma RMČ byl předložen vzor darovací smlouvy na poskytnutí grantu v oblasti volného času, umění a kultury a vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz neziskových organizací. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e darovací smlouvy na poskytnutí grantu v oblasti volného času, umění a kultury a příspěvku na provoz neziskových organizací, které jsou přílohou tohoto usnesení d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav schválit darovací smlouvy na poskytnutí grantu v oblasti volného času, umění a kultury a příspěvku na provoz neziskových organizací. 11. Schválení odměn pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ Předkladatel: Ing. Milan Vogl RMČ byly předloženy návrhy výše odměn pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ Praha - Zbraslav. Usnesení č. R s c h v a l u j e odměny vedoucím odborů a tajemníkovi ÚMČ podle neveřejné přílohy. 12. Zánik společného nájmu manželů Turkových - byt č. 1/23, Vilímkova 220 7

8 Předkladatel: Dagmar Kobylková RMČ byla předložena žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1/23 v ul. Vilímkova 220. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í zánik společného nájmu manželů Turkových k bytu č. 1/23, Vilímkova 220 a) starostce podepsat dodatek nájemní smlouvy Termín: b) odboru majetkoprávnímu zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Pronájem pozemku parc. č. 2407/2 v k.ú. Zbraslav RMČ projednala žádost pana Procházky o pronájem pozemku parc. č. 2407/2 v k.ú. Zbraslav, který sousedí s jeho zahradou a přes který je v budoucnosti plánováno vedení kanalizace. Na vyvěšený záměr pronájmu se přihlásil pouze pan Procházka. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e pronájem pozemku parc. č. 2407/2 v k.ú. Zbraslav o celkové výměře 181 m 2 za cenu 1 Kč/m 2 /rok panu Tomáši Procházkovi, bytem Za dálnicí 1204, Praha 5 Zbraslav na dobu určitou, a to do okamžiku ohlášení započetí výstavby technické vybavenosti, kdy bude smlouva o pronájmu ukončena a) OMP připravit nájemní smlouvu a následně zabezpečit realizaci tohoto usnesení Termín:

9 b) starostce podepsat nájemní smlouvu. Termín: V 10:10 h se dostavil J. Ryba. 14. Přidělení grantů a dotací na provoz neziskových organizací Předkladatel: Karel Nedoma MČ projednala výši přidělených grantů v oblasti volného času, umění a kultury a výši podpor činnosti neziskovým organizacím pro rok D. Kobylková před projednáváním tohoto bodu prohlásila, že je v tomto bodě ve střetu zájmů a zdržela se hlasování. souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 2 Usnesení č. R I. s o u h l a s í a) s rozdělením grantů v 1. kole grantového řízení na podporu jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcí takto: Divadelní pouť/zbraslavská kulturní společnost/ Kč Předškolácké řádění/rada rodičů 1.MŠ/ Kč Společenské odpoledne/asčr Klas/5.500 Kč Zájezd Dobříš, Strž/ASČR Klas/7.000 Kč Slavnost Slunce/ASČR Klas/ Kč Taneční večer/sokol Zbraslav KAT/9.500 Kč Zbraslavský salon/františek Tomík/ Kč Táta frčí/pexeso/4.000 Kč Den matek/pexeso/ Kč Jarnění 2009/PEXESO/3.500 Kč Zbraslavská osma 22. r./aleš Háněl/ Kč Dětské rybářské závody/český rybářský svaz/5.500 Kč Bowlingový turnaj/bowling Zbraslav s.r.o./4.000 Kč Nohejbalový turnaj/bowling Zbraslav s.r.o./4.000 Kč b) s rozdělením grantů na podporu činnosti neziskových organizací pro rok 2009 takto: Rodinné centrum PEXESO/ Kč TJ Sokol Zbraslav KAT/ Kč Helpless o.p.s./ Kč ASČR KLAS/ Kč 9

10 Junák Uragan Zbraslav/ Kč d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav schválit poskytnutí grantů a dotací na provoz Rodinnému centru PEXESO v celkové výši Kč ( Kč na provoz, Kč na akce "Táta frčí" Kč, "Den matek" Kč, "Jarnění" Kč), ASČR - Klas v celkové výši Kč ( na provoz, Kč na akce "Společenské odpoledne" Kč, "Zájezd Dobříš, Strž" Kč, "Slavnost slunce" Kč). 15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - PREdistribuce a.s. RMČ projednala schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s. pro zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení 1kV v rozsahu cca 210 m. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Zbraslav a PREdistribuce, a.s. k pozemkům parc. č. 1293/4, 1293/5, 1292/6, 2909/210, 2909/239 a 2909/212 v k.ú. Zbraslav a) starostce podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Termín: b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene - PREdistribuce a.s. RMČ projednala materiál ve věci schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s. pro zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení pro napětí 22kV a 1kV. 10

11 Usnesení č. R I. s o u h l a s í se zřízením věcného břemene k pozemkům parc. č. 2016, 2067/1, 2067/2, 2067/4, 2069/3 a 2167 v k.ú. Zbraslav ve prospěch PREdistribuce a.s. s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Zbraslav a PREdistribuce, a.s. k pozemkům parc. č. 2016, 2067/1, 2067/2, 2067/4, 2069/3 a 2167 v k.ú. Zbraslav I a) starostce podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene Termín: b) odboru majetkoprávnímu zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Žádost paní Molkové o prodej pozemku parc. č. 1312/2 v k.ú. Zbraslav RMČ byla požádána paní Molkovou o prodej pozemku parc. č. 1312/2 v k.ú. Zbraslav, o výměře 21 m 2 pod stavbou garáže. Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í s prodejem pozemku parc. č. 1312/2 v k.ú. Zbraslav a s předložením žádosti o odprodej tohoto pozemku Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav k projednání 11

12 odboru majetkoprávnímu informovat paní Molkovou o přijetí tohoto usnesení. Termín: Žádost o stanovisko MČ k pronájmu pozemku parc. č. 186 k.ú. Lahovice společnosti Outdoor Space s.r.o. Odbor obchodních aktivit Magistrátu hl. m. Prahy požádal RMČ o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 186 v k.ú. Lahovice o výměře 730 m 2 společnosti Outdoor Space s.r.o. za účelem parkování vozidel. Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í s pronájmem pozemku parc. č. 186 v k.ú. Lahovice o výměře 730 m 2 společnosti Outdoor Space s.r.o. za účelem parkování vozidel OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Stavební úpravy Žabovřeská 154 Předkladatel: Zuzana Vejvodová RMČ byla požádána o povolení vnitřních stavebních úprav posledního podlaží bytového domu č.p. 154 ve Zbraslavi, v ulici Žabovřeská. Usnesení č. R I. s o u h l a s í s předloženými stavebními úpravami bytového domu v Praze - Zbraslavi, Žabovřeská

13 KS odpovědět žadateli. 20. Povolení svatebního obřadu RMČ projednala žádost o povolení svatebního obřadu v Městské zahradě dne ve 12:00 h. Usnesení č. R I. s o u h l a s í s konáním svatebního obřadu v Městské zahradě dne od 12:00 h Mgr. Anety Zývalové, Pod Vysílačkou 1505, Praha - Zbraslav a) OMH vyměřit místní poplatek za zábor ve výši 650 Kč b) FO vybrat od Mgr. Anety Zývalové, Pod Vysílačkou 1505, Praha - Zbraslav vratnou kauci ve výši Kč c) KS odpovědět žadateli. Termín: Nájemní smlouva na pozemek pod stavbou - garáž RMČ vzala na vědomí souhlas pana Kociána se zvýšením nájemného pod stavbou garáže. Z důvodu vypovězení nájemní smlouvy k je třeba uzavřít smlouvu novou. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í informaci, že pan Kocián akceptuje výši nájemného za pozemek pod stavbou garáže Nad Parkem ve výši 85 Kč/m 2 /rok 13

14 KS vyvěsit záměr pronájmu pozemku parc. č. 1314/26 v k.ú. Zbraslav, výše nájemného 85 Kč/m 2 /rok. Termín: Vyhodnocení výběrového řízení na Poskytování služeb v Domě s pečovatelskou službou Předkladatel: Dagmar Kobylková RMČ se seznámila s výsledky vyhodnocení výběrového řízení na Poskytování služeb v Domě s pečovatelskou službou. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) Protokol o otevírání obálek s nabídkami b) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek r o z h o d u j e a) o vyloučení uchazeče pro neúplnost nabídky, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 2.: Název uchazeče: Most k domovu o.s. IČ: b) na základě doporučení komise o výběru nabídky uchazeče, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 1.: Název uchazeče: Záchranná služba Asociace Samaritánů ČR Praha - západ o.s. IČ: Nabídková cena 5.182,- Kč měsíčně I s c h v a l u j e smlouvu o poskytování služeb v Domě s pečovatelskou službou s vybraným uchazečem Název uchazeče: Záchranná služba Asociace Samaritánů ČR Praha - západ IČ:

15 Nabídková cena 5.182,- Kč měsíčně IV. a) starostce podepsat rozhodnutí a oznámení o výběru nabídky a vyloučení uchazeče dle bodu tohoto usnesení Termín: b) starostce podepsat smlouvu s vybraným uchazečem dle bodu tohoto usnesení Termín: c) odboru majetkoprávnímu zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Různé V tomto bodě byly projednány možnosti úpravy pomníků v Lahovicích a na Zbraslavi; dále se diskutoval úklid Zbraslavi. Radní Vejvodová informovala o průběhu přípravy úprav nároží Bílka a příprav urbanisticko-architektonické soutěže na Zbraslavi. Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha - Zbraslav Mgr. Karel Nedoma Ing. Zuzana Vejvodová 15

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 1. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Ryba

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 11. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 6. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 10. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 17.15 hod.), T. Verner, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 11. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 7. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, F. Gaspar, M.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 8. 2015 v 7:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, O. Šlocar, Z. Wildová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 6. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Bernardová, F. Gaspar, Z.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 2. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.39 h), T. Verner (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2015 v 16:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 5. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 1. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2015 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 3. 2009 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová (příchod 9:15 h), Jungbauer, Nedoma (odchod 10:20 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 2. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.50 h), S. Hasenkopfová (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 6. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. mimořádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2016 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace břehu u rybníka Sobín 2013 - výběr zhotovitele

Více

Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 20.1. Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území MČ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová. S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 7. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, F. Gaspar, M.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 8. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 43. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 67. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 67. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 67. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: viz Prezenční listina pan Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský

Více

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z )

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z ) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 134/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 120 ze dne 02.03.2015 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2014/00116/OMA ze dne 6.3.2014 se Společenstvím vlastníků jednotek

Více

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 22.1. Řešení smluvních vztahů se zemědělci hospodařícími na pozemcích

Více

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 655/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 I. s c h v a l u j e obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011 Přehled usnesení 18. RMČ R-313 Zpráva o plnění plánu kontrolních činností za I. pololetí 2011 R-314 Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 R-315 Záměr prodeje pozemku parc.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Milan Coller, Ing. Martin Turnovský Ověřovatelé

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 15. 6. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 2. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek (odchod v 17.15 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 7. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. mimořádné jednání rady městské části, konané dne 31. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Jungbauer, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/56/12 ze dne 17.12.2012

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/56/12 ze dne 17.12.2012 číslo 1/56/12 k návrhu na schválení programu 56. jednání RMČ a) předložený program 56. jednání RMČ a) předložený program 56. jednání RMČ číslo 2/56/12 k návrhu na řešení smluvních závazků vyplývajících

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži usnesení č. 1/3/2014 Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje změnu programu jednání Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 12. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 12. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 12. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Jiří

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více