M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu"

Transkript

1 M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č. 3/2011 vydalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, opatření města Blšany č. 1/2011 (dále jen opatření ): Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Město Blšany (dále jen město) v zájmu zlepšení úrovně bydlení, rozšíření bytového fondu a zlepšení vzhledu obcí vytvořilo Fond na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu ( dále jen fond). 2) Z fondu budou za stanovených podmínek poskytovány půjčky na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města a spádových obcí. 3) Prostředky fondu budou vedeny na samostatném účtu u České spořitelny, a.s. v Podbořanech. 4) Výnosy fondu se nestávají přínosem města, ale musí být beze zbytku ponechány účelům fondu k použití podle jeho pravidel. Příjmy fondu tvoří : Čl. 2 Příjmy fondu 1) Zůstatek na účtu fondu u České spořitelny, a.s., který vznikl z přírůstů fondu v letech 2000 až ) Splátky půjček poskytnutých z fondu a úrokové výnosy z nich. 3) Splátky půjček přijaté a použité městem pro vlastní bytový fond a úrok ve výši 3% p. a. 4) Vybrané sankce za porušení podmínek uzavřených smluv o půjčce z fondu. 5) Částka ve výši 50% výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku města a související daně z převodu nemovitostí. 6) Jiné příjmy ( např. sponzorské dary). Čl. 3 Výdaje fondu 1) Prostředky fondu je možno použít výhradně na poskytnutí půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve městě a spádových obcích a na krytí nákladů se zřízením a vedením účtu fondu u peněžního ústavu. 1

2 2) Půjčky z fondu je možno poskytnout : 2.1. městu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v jeho vlastnictví fyzickým nebo právnickým osobám, pokud jsou vlastníky bytového fondu nacházejícího se ve správním území města Blšany a jeho přilehlých obcí Stachov, Soběchleby, Malá Černoc, Siřem a Liběšovice, na jeho opravy, modernizaci nebo rozšíření ( dále jen uživatel ). Čl. 4 Rozdělení prostředků fondu 1) Na financování oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu dle Čl. 3, odst je město oprávněno použít maximálně 80% prostředků fondu. Vyjímečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní oprávnění zájemci prokazatelně neprojevili o poskytnutí úvěru zájem. 2) Rozdělení volných prostředků fondu na půjčky pro jednotlivé skupiny dle Čl. 3, odst.2 v příslušném roce schvaluje Zastupitelstvo města Blšany. Podkladem je návrh rozdělení prostředků fondu a seznam akcí města (dle Čl. 3, odst. 2.1.), které budou zcela nebo částečně hrazeny z prostředků fondu, předložený starostou. 3) Výši podílů může v průběhu roku zastupitelstvo na návrh starosty změnit, pokud oprávněné osoby v jednotlivých skupinách prokazatelně neprojeví o poskytnutí úvěru ve stanovené výši a v určených termínech zájem. Čl. 5 Podmínky poskytování půjček 1) Půjčky z fondu jsou poskytovány za těchto podmínek: 2.1. půjčky pro město dle Čl. 3, odst ( k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu) - půjčka do max. výše 80% prostředků fondu - splatnost půjčky se stanoví v délce od 3 do 5 let od poskytnutí půjčky - úrok z poskytnuté půjčky se stanoví ve výši 3% p.a. a je splatný každoročně jednorázově nejpozději do kalendářního roku 2.2. půjčky uživatelům - půjčky se poskytují pouze na práce dle Přílohy č. 1 dle jednotlivých titulů - půjčky se poskytují do celkové výše maximálně 50 tis. Kč na jednu bytovou jednotku - splatnost půjčky se stanovuje do 3 let počínaje prvním dnem roku následujícího po roce, ve kterém došlo k čerpání půjčky - úrok z poskytnuté půjčky se stanoví ve výši 3 % p.a. a je splatný každoročně jednorázově nejpozději do kalendářního roku - jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami po dobu splatnosti 2) Další žádost o půjčku může být podána až po splacení čerpané půjčky. 3) Při nedodržení nebo porušení stavebních přadpisů musí žadatelé půjčku bezodkladně, tj. do 30-ti dnů od obdržení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, vrátit na účet města. 2

3 Čl. 6 Smlouva o půjčce 1) Při čerpání prostředků fondu (půjčce) pro vlastní potřebu města dle Čl. 3, odst a Čl. 5, odst je příslušná částka převedena na účet města a je účelově vázána na realizaci schválené akce. Současně je dán peněžnímu ústavu trvalý příkaz k převodu příslušných splátek z účtu města na účet fondu. 2) Při poskytování půjčky uživatelům s nimi uzavře město smlouvu o půjčce. Smlouva bude obsahovat zejména tyto náležitosti : - smluvní strany ( věřitel = město, dlužník = uživatel) - identifikace typu půjčky dle Přílohy č. 1, tj. vymezení účelu použití půjčky - celková výše půjčky - úroková sazba a lhůta splatnosti - režim splácení půjčky ( úroky, jistina, výše měsíční splátky) - způsob splácení včetně dne v příslušném měsíci - závazek uživatele k použití půjčky výhradně k dohodnutému účelu se sjednáním smluvní pokuty v případě porušení tohoto závazku a stavebních předpisů, tj. okamžité vrácení půjčené částky + 20 % z výše půjčky - popis jištění závazku uživatele: a) ztrátou výhody splátek při neuhrazení některé ze splátek b) smluvní pokutou ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplné úhrady dluhu c) zřízení zástavního práva k opravované nemovitosti - způsob otevření uživatelského účtu u peněžního ústavu - podmínky čerpání prostředků z uživatelského účtu ( zásadně pouze formou proplácení prvotních účetních dokladů) - lhůta pro čerpání prostředků z půjčky ( do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o půjčce) - v případě nevyčerpání celé částky uvedené ve smlouvě, upraví se smlouva na vyčerpanou částku dodatkem ke smlouvě - souhlas uživatele z kontrolním působením města a peněžního ústavu 3) Uzavření smlouvy o půjčce dle Čl. 6, odst. 2 zajišťuje město. Zárověň zajistí předání dohodnutého počtu exemplářů smluv o půjčce peněžnímu ústavu bez zbytečného odkladu po jejich podpisu. 4) Režim čerpání prostředků fondu, způsob a lhůty převodu prostředků mezi účtem fondu a účtem uživatele, správa pohledávek fondu budou předmětem smlouvy mezi městem a peněžním ústavem dle Čl. 1, odst. 3. Čl. 7 Výběrové řízení 1) Ve výběrovém řízení se rozhoduje o poskytnutí půjčky uživatelům. 2) Výběrové řízení organizuje Městský úřad Blšany ( dále jen úřad ). 3) Žadatel se může ucházet o půjčku z fondu na základě podané žádosti. Vzor žádosti tvoří Přílohu č.2 tohoto opatření. Formulář žádosti bude k dispozici na úřadu. 4) Žádosti mohou žadatelé po vyhlášení termínu na podání žádosti až do vypršení termínu podání průběžně zasílat úřadu. Úřad neprodleně překontroluje úplnost žádosti. Žádosti úplné zaeviduje, přidělí jim registrační číslo a založí k posouzení v nejbližším výběrovém řízení. 3

4 Žádosti neúplné vrátí k doplnění. Žádosti na akce nesplňující podmínky dle této vyhlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení a budou úřadem vráceny. 5) Výběrové řízení se koná vždy po ukončení lhůty pro podání žádostí a maximálně do 30 dnů ode dne ukončení podávání žádostí. 6) Ve výběrovém řízení budou posuzovány všechny dosud neuspokojené žádosti přijaté úřadem, které byly doručeny nejpozději v poslední den pro podání žádosti. 7) U neuspokojených žádostí starších jeden rok, musí být žadatelem provedena aktualizace, při které žadatel potvrdí trvání svého zájmu a platnost všech údajů uvedených v minulé žádosti, popř.informuje o nastalých změnách. Aktualizace musí být doručena nejpozději v poslední den dalšího kola pro podání žádostí. 8) Výběr a návrh seznamu žadaltelů, kterým bude poskytnuta půjčka, provede na doporučení úřadu starosta. Jedinným kritériem je termín registrace žádosti. 9) O poskytnutí půjček rozhoduje Zastupitelsvto města Blšany na základě návrhu starosty. Rozhodnutí zastupitelstva je konečné a nelze proti němu uplatnit žádný opravný prostředek, vč. práva odvolání. 10) O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé bezprostředně po rozhodnutí zastupitelstva písemně informováni úřadem. Neuspokojené žádosti budou postoupeny do dalšího kola, pokud od nich žadatelé písemně neustoupí. Žadatelé budou u neuspokojených žádostí informováni o nutnosti aktualizace jejich žádosti. 11) Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení nedostaví k uzavření smlouvy, resp.pokud do 30 dnů po vyrozumění smlouvu bez vážných důvodů neuzavře. Tato skutečnost rovněž znamená vyřazení ze seznamu registrovaných žádostí. 12) Půjčka nemůže být poskytnuta zpětně na již provedené stavební práce. Čl. 8 Závěrečná ustanovení Fond je možné zrušit pouze na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Blšany, a to nejdříve po vyrovnání všech poskytnutých půjček. Čl. 9 Účinnost Toto opatření města Blšany nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem schválení Vlastimil Polcar Bukáček Petr místostarosta starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: 4

5 Příloha č. 1 k opatření města Blšany č. 1/2011 o zřízení fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu. Tabulka účelových titulů fondu (Typ prací, na jejichž provedení mohou vlastníci obytných budov a bytů dle podmínek vyhlášky žádat o půjčku.) Půjčky budou fyzickým a právnickým osobám poskytovány pouze na níže uvedené tituly: Titul 1 Obnova fasády Obnova fasády vč. výplní otvorů, klempířských a architektonických prvků. Titul 2 Obnova střechy Obnova střešní krytiny včetně střešní vazby a klempířských prvků. Titul 3 Opravy komínů Titul 4 Plynová přípojka a plynové topení Titul 5 Vodovodní přípojka Titul 6 Kanalizační přípojka Titul 7 Zřízení čistírny odpadních vod Titul 8 Přípojka elektrické energie, oprava elektroinstalace Titul 9 Modernizace a rozšíření bytového fondu Nadstavba, přístavba, vestavba Titul 10 Modernizace sociálního zařízení 5

6 Příloha č. 2 k opatření města Blšany č. 1/2011 o zřízení fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu. Vzor žádosti o půjčku z fondu rozvoje bydlení Městský úřad Blšany Náměstí Blšany Věc: Žádost o půjčku z fondu rozvoje bydlení Jméno a příjmení žadatele:... RČ.:... Jméno a příjmení spolužadatele... RČ.:... Adresa:... Adresa objektu, na který se žádá půjčka ( vč. č.p. / e.č.) : Titul č. :... název titulu:... specifikace:... Výše požadované půjčky:... V... dne podpis žadatele... podpis spolužadatele Přílohy: výpis listu vlastnictví 6

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?O26X?f? '@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xg?'6Khe?

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více