PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE"

Transkript

1 PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE 6kg 7,5kg NÁSYPKA NA HORNÍM PANELU PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE C Datum vydání:

2

3 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY A ŠTÍTKY POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB SYMBOLY NA STROJI PROVOZNÍ INSTRUKCE PŘED PRANÍM OTEVŘENÍ DVEŘÍ VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRACÍHO STROJE ZAVŘENÍ DVEŘÍ VÝBĚR PROGRAMU PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ SPUŠTĚNÍ STROJE PRACÍ PROGRAMY POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1

4 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU, PROSÍM ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Neobcházejte bezpečnostní instrukce uvedené v návodu, výstrahy a varování na štítcích stroje. Stroj je určen pouze k praní textilu. Zakazujeme praní nebo výskyt jakýkoliv předmětů v pracím bubnu, které nejsou vyrobeny z textilu a mohly by rozbít sklo, poškodit gumové těsnění apod.a tím způsobit zranění nebo škodu. Dodržujte všechny platné a základní bezpečnostní opatření a zákony. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly otevřenými kryty nebo stroj který nebyl instalován a zprovozněn podle instrukcí uvedených v instalačním manuálu. Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky stroje. Neotvírejte násypku pracích prostředků při napouštění! Nepoužívejte ve stroji prostředky určené pro chemické čistění, prostředky narušující pryžová těsnění a jakékoliv hořlavé nebo výbušné prostředky. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlaviny. Záruka na stroj nemůže být uznána v případě vzniku koroze působením chlóru a jeho sloučenin. Udržujte povrch stroje čistý a bez hořlavých materiálů. Za jistých podmínek může dojít v systému pro teplou vodu, který nebyl dva nebo více týdnů používán, ke vzniku vodíku. Vodík je výbušný. Jestliže nebyl teplovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před použitím pračky všechny vodovodní ventily pro teplou vodu a nechejte vodu několik minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný vodík. Plyn je hořlavý, nekuřte nebo nepoužívejte po tuto dobu otevřený oheň. Při odstřeďovacím cyklu stroj produkuje ekvivalentní hodnotu hluku, která nepřesahuje 70 db (A). Informujte se o umístění hlavního vypínače prádelny nebo jiného nouzového odpojení elektrického napájení. Elektrické díly stroje jsou pod napětím i při vypnutém vypínači I / O stroje. Vytáhněte zástrčku ze sítě. Stroj je bez napětí, pouze je-li odpojen přívodní kabel ze sítě! PRACÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY Vždy pozorně čtěte a dodržujte pokyny výrobců tkanin, pracích prostředků a čistících prostředků. Dbejte všech upozornění. Prací prostředky skladujte mimo dosah dětí. Abyste se vyhnuli poranění osob, stroje nebo praného materiálu, sledujte pozorně veškerá varování a upozornění, která jsou uvedená na štítcích a obalech pracích a čistících prostředků. Doporučujeme používat jen vhodné prací prostředky (se sníženou pěnivostí). Nepřekračujte množství pracího prostředku uvedené na obalu. Předávkování způsobuje tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL-PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN. NEDOTÝKEJTE SE DVEŘNÍHO SKLA, DOKUD NENÍ PRACÍ CYKLUS UKONČEN. NEOTVÍREJTE DVEŘE PRACÍHO STROJE, DOKUD SE BUBEN NEPŘESTANE OTÁČET A NEVYPUSTÍ SE VODA Z BUBNU. DO STROJE NEDÁVEJTE PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI. TENTO STROJ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁN DĚTMI. NENECHEJTE DĚTI HRÁT SI V, NA NEBO OKOLO STROJE. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SE PŘESVĚDČTE, ŽE VE STROJI NEBO OKOLO NEJSOU OSOBY (DĚTI) NEBO ZVÍŘATA. 2 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _C_DATUM_VYDANI_ DOC

5 VÝSTRAHA! Vždy před zásahem do stroje odpojte prací stroj od přívodu elektrické energie. Stroj je bez napětí, pokud je hlavní zástrčka vytažena ze zásuvky sítě, nebo pokud je odpojen hlavní přívod. Při vypnutém hlavním vypínači jsou přívodní svorky hlavního vypínače stroje pod napětím! VAROVÁNÍ! V této ventilaci může vzniknout extrémně horký vzduch. Pozor na páru unikající z otvoru odvětrání stroje! VAROVÁNÍ! Nepřikrývejte odvětrání stroje. Slouží jako výstup páry, aby se zabránilo hromadění tlaku ve stroji. NÁHRADNÍ DÍLY PRO TENTO STROJ MUSÍ BÝT POUŽITY PŮVODNÍ NEBO SHODNÉ DÍLY. PO PROVEDENÍ OPRAVY UMÍSTĚTE VŠECHNY PANELY NA JEJICH MÍSTO A ZAJISTĚTE JE JEJICH PŮVODNÍM ZPŮSOBEM. BERTE TOTO OPATŘENÍ JAKO OCHRANU PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, ZRANĚNÍ, POŽÁRU A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. PŘI POHLEDU NA STROJ Z PŘEDNÍ STRANY MUSÍ BÝT SMĚR OTÁČENÍ BUBNU PŘI ODSTŘEDĚNÍ VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB Některé důležité informace pro používání stroje nejsou (nebo jsou jen částečně) uvedeny v tomto Manuálu k obsluze stroje. Chybějící informace lze nalézt v Manuálu k instalaci a údržbě, který je dodáván se strojem. Odkazy na Manuál k instalaci a údržbě dle normy ČSN EN ISO : 1. Popis bezpečného systému práce při údržbě / seřizování / odstraňování závad kapitola 5 / 5 / 6 2. Popis vlastností pro odvětrání kapitola 4 3. Postupy při vyhledávání závad / čištění / údržbě kapitola 6 / 5 / 5 4. Tepelná rizika kapitola 3 5. Bezpečnostní postup při manipulaci, instalaci a demontáži kapitola 4 Odkazy na Návod k instalaci a údržbě dle normy ČSN EN ISO : 1. Údržba blokování dveří kapitola 5 2. Elektrická rizika kapitola 2 3. Tepelná energie kapitola 3 4. Průzory kapitola 3 5. Výbušná atmosféra kapitola 2 6. Biologické nebo chemické znečištění vody kapitola 2 7. Maximální překročení otáček kapitola _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 3

6 3. SYMBOLY NA STROJI Nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Pozor, zvýšená teplota Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Pozor, výstup páry ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR EASY CONTROL PŘEDEPRÁNÍ HLAVNÍ PRANÍ MÁCHÁNÍ 1 MÁCHÁNÍ 2 MÁCHÁNÍ 3 ODSTŘEĎOVÁNÍ UVOLNĚNÍ DVEŘÍ PORUCHA VÝBĚR PROGRAMU ČAS CYKLU CYCLE TIME CENA/TEPLOTA FUNKČNÍ TLAČÍTKO START PROVOZNÍ REŽIM PROGRAMOVACÍ REŽIM TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ DVEŘÍ 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. PŘED PRANÍM Výrobce stroje nenese žádnou zodpovědnost za poškození tkaniny nevhodnou prací technologií. Prádlo musí být roztříděno podle druhu a zvolené teploty praní. Vyprázdněte kapsy, odstraňte z prádla cizí předměty, jako hřebíky, špendlíky, šrouby, atd., které by mohly poškodit prádlo i stroj. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a prádlo vkládejte do pracího stroje volné a navzájem oddělené OTEVŘENÍ DVEŘÍ Otevřete dveře pomocí tlačítka pro otevření dveří VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRACÍHO STROJE Množství vloženého prádla nesmí překročit maximální kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci ZAVŘENÍ DVEŘÍ Zavřete dveře zatlačením na levou část dveří, až dveře slyšitelně zacvaknou. Pozor na ruce! 4.5. VÝBĚR PROGRAMU Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. Vyberte si prací program tlačítkem PROGRAM SELECT na ovládacím panelu. Na ovládacím panelu jsou označeny různé prací programy. Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. Dle přání je možné prací program přizpůsobit (viz programovací manuál). 4 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _C_DATUM_VYDANI_ DOC

7 4.6. PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Násypka A: předeprání (naplňte na začátku pracího cyklu pracím prostředkem pro předeprání). Násypka B: hlavní praní (naplňte pracím práškem pro praní nebo bělicím prostředkem na začátku cyklu. Můžete dodat tekutý prostředek nebo tekuté bělidlo během pracího cyklu. Pokud je prostředek přidán na začátku cyklu, dostane se do stroje předčasně). Násypka C: poslední máchání (aviváž přidejte na začátku cyklu nebo před posledním mácháním). Standardní prací programy a prací programy upravené zákazníkem. Tento výklad platí jen pro standardní prací programy. U pracích programů upravených zákazníkem je možný výběr jiných násypek. (Viz Programovací manuál.) ZAJISTĚTE, ABY BYLO VÍKO NÁSYPKY PŘI SPUŠTĚNÍ STROJE UZAVŘENO 4.7. SPUŠTĚNÍ STROJE A. Programovací tlačítko musí být v provozním režimu. Do otvoru vhoďte správné množství mincí zobrazené na spodním displeji. Na displeji se zobrazí zbývající částka, která má být vhozena. Pokud se na displeji zobrazí 00, stroj může být spuštěn. Malá kontrolka u tlačítka START bude blikat. B. Stisknutím tlačítka START spustíte stroj. Pokud jste zvolili špatný prací program, můžete jej změnit během prvních 150 sekund programu a to stisknutím tlačítka SELECT. Pokud byl vybrán dražší program, zobrazí se hodnota mincí, kterou je třeba dodatečně přidat. Pokud nepřidáte další mince, bude zahájen původně vybraný prací program. C. Během pracího cyklu můžete sledovat na indikátorech cyklů (indikátor svítí) právě probíhající prací krok. - na prvním číslicovém řádku je číslo pracího programu. - na druhém číslicovém řádku vidíte čas programu. - na třetím řádku teplotu. D. Když se rozsvítí kontrolka dveří, můžete otevřít dveře pomocí tlačítka pro otevření dveří. E. Po skončení pracího programu vytáhněte prádlo z bubnu. Před stisknutím tlačítka START je možné zvolit pomocí tlačítka F tyto funkce: PŘEDEPRÁNÍ, NAMÁČENÍ, ČASOVÝ SPÍNAČ, EKONOMICKÁ FUNKCE, FUNKCE BEZ ODSTŘEDĚNÍ, JEMNÉ PRANÍ, (viz Programovací manuál Easy Control). Poznámka: Možnost volby uzamčení programovacího režimu, provádění změn továrního nastavení, pracích programů a ostatní možnosti nastavení - viz Programovací manuál PRACÍ PROGRAMY _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 5

8 5. POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH DŮLEŽITÉ! TECHNICKÉ ZÁSAHY DO PRACÍHO STROJE MŮŽE PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK, KTERÝ JE DOSTATEČNĚ OBEZNÁMENÝ S PROGRAMÁTOREM EASY CONTROL PRACÍHO STROJE. PORUCHA 1: PORUCHA VYPOUŠTĚNÍ - NE V ZÁVĚREČNÉM KROKU Porucha 1 nastane, když elektronický programátor zjistí, že voda není vypuštěna po 3 minutách v kroku vypouštění nebo odstředění. Chybová zpráva se zobrazí na konci cyklu. POSTUP: 1. Prohlédněte vypouštěcí potubí stroje. Pokud je potrubí ucpáno, proveďte nápravu. 2. Prohlédněte vypouštěcí ventil. Je-li ventil vadný, vyměňte jej. 3. Zkontrolujte zapojení: zjistěte, zda není vypouštěcí ventil pod napětím. Normálně je ventil otevřen. Je-li poškozeno zapojení, opravte jej. 4. Zkontrolujte čerpadlo (pouze WDH). Je-li čerpadlo poškozeno, opravte jej nebo vyměňte. PORUCHA 2: PORUCHA VYPOUŠTĚNÍ - V ZÁVĚREČNÉM KROKU Porucha 2 nastane, když elektronický programátor zjistí, že voda není vypuštěna po 3 minutách v posledním programovaném kroku vypouštění nebo odstředění. Chybová zpráva se zobrazí na konci cyklu. POSTUP: 1. Prohlédněte vypouštěcí potubí stroje. Pokud je potrubí ucpáno, proveďte nápravu. 2. Prohlédněte vypouštěcí ventil. Je-li ventil vadný, vyměňte jej. 3. Zkontrolujte zapojení: zjistěte, zda není vypouštěcí ventil pod napětím. Normálně je ventil otevřen. Je-li poškozeno zapojení, opravte jej. 4. Zkontrolujte čerpadlo (pouze WDH). Je-li čerpadlo poškozeno, opravte jej nebo vyměňte. PORUCHA 3: NEVYVÁŽENOST, PŘED ODSTŘEDĚNÍM Porucha 3 nastane, když čidlo nevyváženosti je aktivováno před začátkem odstředění. Výsledek: Stroj nebude odstřeďovat. POSTUP: 1. Zjistěte, zda spínač nevyváženosti není poškozený. Je-li spínač nevyváženosti poškozen: vyměňte jej. 2. Zkontrolujte polohu spínače nevyváženosti. Je-li spínač nesprávně namontován: nainstalujte jej správně 3. Zkontrolujte zapojení: kontakt spínače nevyváženosti je normálně vypnut. PORUCHA 4: NEVYVÁŽENOST, NORMÁLNÍ ODSTŘEDĚNÍ Je-li přerušeno zapojení, opravte jej. Nevyváženost při normálním odstředění nastane, když je prací stroj špatně naložen prádlem. Stroj bude 10x zkoušet rozvolnit prádlo v bubnu. Pokud se nepodaří po těchto pokusech rozvolnit prádlo, bude krok odstředění vynechán. Tato funkce chrání váš stroj před přetížením a zaručuje životnost pracího stroje. POSTUP: 1. Zkontrolujte polohu spínače nevyváženosti. Je-li spínač nesprávně namontován, nainstalujte jej správně. 2. Pokud se tato porucha objevuje často. Zcela naplňte buben. Plný buben způsobuje méně nevyváženosti, než buben naplněný z 1/3. 3. Zkontrolujte zapojení, zda je provedeno správně. Kontakt spínače nevyváženosti je normálně vypnut. Je-li zapojení špatné: opravte jej. 6 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _C_DATUM_VYDANI_ DOC

9 PORUCHA 5: NEVYVÁŽENOST, VYSOKÉ ODSTŘEDĚNÍ Porucha 5 nastane, když je čidlo nevyváženosti aktivováno při vysokém odstředění. Tato porucha naznačuje, že se pravděpodobně jedná o mechanickou závadu. POSTUP: 1. Zkontrolujte polohu spínače nevyváženosti. Je-li spínač nesprávně namontován, nainstalujte jej správně. 2. Zkontrolujte pružiny a další mechanické části, které upevňují buben. Najdete-li poškozený díl: vyměňte jej. 3. Zkontrolujte zapojení, není-li špatně propojeno. Je-li zapojení špatné: opravte jej. PORUCHA 11: PORUCHA NAPOUŠTĚNÍ Porucha 11 nastane, když hladina vody nedosáhla cílovou úroveň do X minut. POZOR: PRYŽOVÁ HADICE MUSÍ BÝT UPEVNĚNA NA VSTUPU DO ELEKTRONICKÉHO SNÍMAČE. POSTUP: (X = 10 pro R6, R7, R10, F6, F7, F10 X = 15 pro R16, R22, F13, F16, F22, F23 X= 20 pro R35) 1. Zkontrolujte, zda jsou vnější vodní ventily otevřeny. Pokud jsou ventily uzavřeny: otevřete vstupní ventily. 2. Zkontrolujte, zda nejsou vstupní ventily ucpány. Pokud jsou vstupní ventily ucpány, vyčistěte je, nebo vyměňte. 3. Zkontrolujte cívku vstupních ventilů Je-li cívka ventilu poškozena, vyměňte cívku nebo celý ventil. 4. Zkontrolujte vypouštěcí ventil. Je-li vypouštěcí ventil vadný, vyměňte jej. 5. Zkontrolujte, je-li pryžová hadice (pro měření vodní hladiny) dobře připevněna na elektronickém čidle hladiny a na vypouštěcím ventilu. 6. Zjistěte, zda je hadice namontována na elektronickém čidle vzduchotěsná. Pokud hadice není dobře upevněna, namontujte ji správně. Pokud vzduchová trubice není vzduchotěsná, vyměňte ji. 7. Zjistěte, zda hadice neobsahuje vodu (sifon). Pokud vzduchová trubice obsahuje vodu, odstraňte ji a upravte hadici tak, aby nepracovala jako sifon. 8. Zkontrolujte zapojení. Je-li přerušeno zapojení, opravte jej. 9. Zkontrolujte výstupní relé, které aktivuje vstupní ventily a vypouštěcí ventil. 10. Zkontrolujte výstupní relé, které aktivuje vstupní ventily a vypouštěcí ventil. Pokud relé dostává řídicí signál ale není zavřeno, vyměňte desku programátoru. Pokud relé nedostává řídicí signál, vyměňte desku programátoru. PORUCHA 13: PORUCHA OHŘEVU Pokud topné tělesa nejsou funkční: na displeji se zobrazí chybová zpráva 13. Chybová zpráva je vytvořena, když teplota nestoupá o 3 C v 10 minutách. Pro HE = on: čekejte na výběr ohřevu => může se zobrazit chybové hlášení 13. Pro HE = off: nečekejte na výběr ohřevu => chybové hlášení 13 se nezobrazí. POSTUP: 1. Zjistěte, zda je stykač ohřevu aktivován. Není-li stykač ohřevu aktivován, opravte zapojení nebo vyměňte stykač. 2. Zjistěte zda se topná tělesa zahřívají. Pokud se topná tělesa nezahřívají: opravte zapojení nebo vyměňte vadná topná tělesa. 3. Zjistěte zda čidlo teploty funguje. Pokud je čidlo vadné, vyměňte jej. 4. Prověřte výstupní relé, které aktivuje stykač ohřevu. 5. Prověřte výstupní relé, které aktivuje stykač ohřevu. Je-li relé vadné, vyměňte desku programátoru. Není-li relé vadné, ale nedostává signál z desky programátoru, vyměňte desku programátoru _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 7

10 PORUCHA 14: PORUCHA ČASU OHŘEVU Když po 75 minutách není dosaženo cílové teploty (stroj, který je nastavený na čekání na ohřev): Zpráva 14 se zobrazí na displeji. POSTUP: 1. Zjistěte, zda se topná tělesa zahřívají. Pokud se topná tělesa nezahřívají: opravte zapojení nebo vyměňte vadná topná tělesa. 2. Zkontrolujte teplotu vody. Pokud je teplota příliš nízká, zvyšte teplotu horké vody. 3. Zjistěte, zda čidlo teploty je funkční. Pokud je čidlo teploty vadné, vyměňte je. PORUCHA 16: BLOKOVÁNÍ MINCÍ 1 Pokud je vstup mincovníku 1 blokován po dobu delší než 5 s: zobrazí se zpráva 16. V PŘÍPADĚ EP = ON. Porucha 16 se zobrazí, když externí spouštěcí signál byl aktivován na více než 10 sekund při otevřených dveřích na konci programu. POSTUP: 1. Zkontrolujte správnou funkci mincovníku 1. Pokud není mikrospínač nebo optický snímač funkční: vyměňte mincovník. 2. Zkontrolujte zapojení. Je-li přerušeno zapojení, opravte jej. PORUCHA 17: BLOKOVÁNÍ MINCÍ 2 Pokud je vstup mincovníku 1 blokován po dobu delší než 5 s: zobrazí se zpráva 17. POSTUP: 1. Zkontrolujte správnou funkci mincovníku 1. Pokud není mikrospínač nebo optický snímač funkční: vyměňte mincovník. 2. Zkontrolujte zapojení. Je-li přerušeno zapojení, opravte jej. PORUCHA 99: BEZPEČNOSTNÍ ZÁVADA Jestliže se zobrazí Porucha 99, pak je to hlavní chybové hlášení, které zamezuje možnému otevření dveří. Na dolním displeji se místo Err zobrazí hodnota teploty. Případy: * Na konci pracího cyklu: jestliže je v bubnu stále ještě voda, není dovoleno otevřít dveře. jestliže je teplota v bubnu příliš vysoká (voda?), není dovoleno otevřít dveře. Jakmile je tento problém odstraněn, zmizí také Porucha 99 a dveře je možné otevřít. * Jestliže se zobrazí problém v systému dveřního zámku během cyklu praní-odstředění: cyklus praní-odstředění je okamžitě přerušen a dveře stroje zůstanou uzamčené. Poruchu 99 je možno odstranit pouze ručním zásahem (přepínač s klíčkem v režimu nastavení a stisknutím tlačítka SET). Výsledkem bude, že bude zobrazeno nové poruchové číslo, které bude odpovídat s poruchou zámku dveří. Dveře bude možné odemknout pouze ručním zásahem.! POZOR! PŘED JAKÝMKOLI ZÁSAHEM ČEKEJTE, DOKUD TEPLOTA NEDOSÁHNE BEZPEČNÉ HODNOTY! POSTUP: Zkontrolujte příčiny, které jsou uvedeny u poruchových hlášení 2, 6, 7, nebo kontaktujte dodavatele. PORUCHA 6-10 / 12 / 15 / / Kontaktujte Vašeho dodavatele. 8 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _C_DATUM_VYDANI_ DOC

11 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1. OBSAH 1. OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ SYMBOLY NA STROJI TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE STROJE MANIPULACE A ROZBALENÍ POŽADAVKY NA PROSTOR UPEVNĚNÍ STROJE ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH VZPĚR PŘIPOJENÍ PŘÍPRAVA STROJE K PROVOZU ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ ÚDRŽBA SEŘÍZENÍ A VÝMĚNY DÍLŮ PROBLÉMY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ NELZE OTEVŘÍT DVEŘE CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI SEZNAM DOPORUČENÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ VYŘAZENÍ STROJE Z PROVOZU ODPOJENÍ STROJE LIKVIDACE STROJE _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1

12 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Zásady bezpečnosti obsaženy v manuálech týkající se osob obsluhujících stroj přetiskněte a viditelně vyvěste v blízkosti stroje. Spojte se vždy s Vašim dodavatelem, servisním pracovníkem nebo výrobcem ohledně jakýchkoliv problémů nebo stavů, kterým nerozumíte. Dodržujte všechny platné bezpečnostní opatření a zákony. Neobcházejte bezpečnostní instrukce uvedené v manuálu, výstrahy a varování na štítcích stroje. Štítky musí být trvale umístěny na stroji a musí být čitelné. Stroj musí být připojen k elektrickému zdroji, uzemnění, vodě, ventilaci a přívodu páry podle Instalačního manuálu v souladu s místními normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. Při připojení k místní elektrické síti (TT / TN / IT,...) musí být dodrženy platné předpisy. Prací stroj ve standardním provedení nemusí být vždy možné připojit k elektrické síti IT. Jestliže je Váš stroj vybaven frekvenčním měničem neměňte nastavení parametrů měniče. V opačném případě může dojít k vážnému zranění, požáru, poškození stroje, atd. Stroj je určen k připojení k elektrické síti pevným přívodem. Stroj musí být připojen k přívodu elektrického napětí přes hlavní vypínač, který je součásti elektrické instalace v místě, kde je stroj instalován. Tento hlavní vypínač musí být vždy instalován tak, aby byl snadno dostupný obsluze stroje. Jakákoliv změna v instalaci stroje proti tomuto manuálu, musí být schválena dodavatelem/výrobcem. V opačném případě nenese dodavatel/výrobce zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. Provoz stroje s porouchanými, chybějícími díly nebo otevřenými kryty je nepřípustný. Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky stroje. Je možné, že v novém pracím stroji mohou zůstat zbytkové nečistoty z výrobního procesu. Tyto zbytkové nečistoty mohou zašpinit Vaše prádlo. Z tohoto důvodu, dříve než začnete prát Vaše běžné prádlo, proveďte alespoň jedno horké praní a použijte hadry nebo staré prádlo. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlaviny. Udržujte povrch stroje čistý a bez hořlavých materiálů. Neomývejte stroj tekoucí nebo stříkající vodou. Pravidelně jednou za tři měsíce kontrolujte stav uzemnění. Odpojte přívod elektrického proudu ke stroji před prováděním údržby stroje. Elektrické díly stroje jsou pod napětím i při vypnutém vypínači I / O stroje. Vytáhněte zástrčku ze sítě. Stroj je bez napětí pouze je-li odpojena zástrčka za sítě! Zařízení pro nouzové zastavení není instalováno u strojů, které jsou určeny pro ovládání mincemi, žetony, externím platebním systémem nebo podobným samoobslužným zařízením. Majitel - provozovatel - uživatel musí zajistit dálkově ovládané zařízení pro nouzové zastavení, které je propojeno s každým strojem. Neopravujte a neseřizujte řemenový převod za chodu stroje, odpojte stroj od elektrického zdroje. Neopravujte nebo nenahrazujte jakékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu. Všechny ostatní servisní služby by měly být ponechány kvalifikovaným servisním pracovníkům. Instrukce a výstrahy, které se objevují v této příručce neobsahují všechny možné podmínky a situace, které se mohou při instalaci, údržbě nebo provozu stroje vyskytnout. Musí být chápány ve všeobecném smyslu. Opatrnost a pečlivost jsou faktory, které nemohou být řešeny konstrukcí stroje. Tyto faktory musí být podmínkou způsobilosti osob, které instalují, provozují nebo udržují stroj. PŘI POHLEDU NA STROJ Z PŘEDNÍ STRANY MUSÍ BÝT SMĚR OTÁČENÍ BUBNU PŘI ODSTŘEDĚNÍ VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK. Instalaci a opravy může provádět pouze servisní organizace s příslušným oprávněním od výrobce. 2 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _C_DATUM_VYDANI_ DOC

13 2.1. PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ NIKDY NETLAČTE, NETAHEJTE NEBO NEVYVOZUJTE TLAK NA KOMPONENTY, KTERÉ VYČNÍVAJÍ Z OBRYSU STROJE (ŘÍDÍCÍ PRVKY, ZÁMKY DVEŘÍ ATD.). UJISTĚTE SE, ZDA JSOU TYTO KOMPONENTY ZABEZPEČENY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO BĚHEM MANIPULACE A INSTALACE STROJE K JEJICH POŠKOZENÍ. Při zajištění přepravy odběratelem je nutné dbát pokynů výrobce pro přepravu, manipulaci a skladování výrobků. V tomto případě výrobce neodpovídá za případná poškození stroje během dopravy. Teplota okolí pro přepravu a skladování nesmí být nižší než -5 C a vyšší než +55 C. Relativní vlhkost prostředí musí být při přepravě a skladování v rozmezí 30% až 90% bez kondenzace. Při skladování výrobku na volné ploše je nutné tento chránit před mechanickým poškozením a působením povětrnostních vlivů SYMBOLY NA STROJI Viz - Manuál k obsluze stroje _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 3

14 3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3.1. TECHNICKÉ ÚDAJE ROZMĚRY KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) 6 kg / 15 lb 7,5 kg / 18 lb ROZMĚRY OBALU: šířka hloubka výška 710 mm / 27,95" 740 mm / 29,13" 1200 mm / 47, mm / 27,95" 740 mm / 29,13" 1200 mm / 47,24 přepravní objem 0,631 m 3 / 22,28 ft 3 0,631 m 3 / 22,28 ft 3 ROZMĚRY STROJE: šířka * 685 mm / mm / 27 hloubka výška 665 mm / 26, mm / 42,1 690 mm / 27, mm / 42,1 ROZMĚRY VNITŘNÍHO BUBNU: průměr hloubka objem bubnu 530 mm / 21" 270 mm / 10,6" 60 dm 3 / 15,8 gal 530 mm / 21" 330 mm / 13" 73 dm 3 / 19,3 gal Průměr vkládacího otvoru: 284 mm / 11,2 HMOTNOST netto brutto 165 kg / 364 lb 175 kg / 386 lb 175 kg / 386 lb 185 kg / 408 lb PROVEDENÍ STROJE Materiál rámu, kapotáže, vnějšího a vnitřního bubnu: nerezová ocel Programátor: elektronický Elektrický systém stroje: Povolená odchylka napětí: Povolená odchylka frekvence: CELKOVÝ PŘÍKON STROJE S: elektrickým ohřevem 2750 W elektrickým ohřevem 6000 W elektrickým ohřevem 9000 W bez ohřevu JIŠTĚNÍ STROJE: elektrickým ohřevem 2750 W elektrickým ohřevem 6000 W elektrickým ohřevem 9000 W bez ohřevu Jmenovitý výkon motoru: ELEKTRICKÁ DATA 1x V 50/60Hz - platí pro 6 kg / 15 lb, elektrické topení < 3kW 1x V 50/60Hz - platí pro 7,5 kg / 18 lb, elektrické topení 2750W, teplá voda 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 3x V 50/60Hz - platí pro elektrické topení >= 3kW 3x V+N 50/60Hz - platí pro elektrické topení >= 3kW 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 3x V 50/60Hz - platí pro elektrické topení >= 3kW 1x V 50/60Hz - neplatí pro elektrické topení 3x V 50/60Hz - platí pro elektrické topení >= 3kW 1x V 16A A od -6% do +10% V ±1% Hz 3x V - 20A 32A 10A 3,5 kw 6,5 kw 9,5 kw 0,5 kw 3x V+N - 16A 20A 10A 426 W PRACÍ FUNKCE STANDARDNÍ OTÁČKY BUBNU: praní 42 ot.min -1 Vysoké odstřeďování: 1150 ot.min ot.min -1 G-faktor odstřeďování: Počet pracích programů: 1-15 Tab V A 10A 4 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _C_DATUM_VYDANI_ DOC

15 Druhy ohřevu: PŘIPOJENÍ VODY: tlak vody přívod vody maximální teplota vody PŘIPOJENÍ ODTOKU VODY: přes vypouštěcí ventil, vnější průměr průtok přes čerpadlo s hadicí, vnitřní průměr hadice průtok Násypky pracích prostředků: OHŘEV studená měkká/teplá měkká voda -bez elektrického ohřevu studená měkká/přídavná teplá měkká voda -s elektrickým topením 2750 W -s elektrickým topením 6000 W -s elektrickým topením 9000 W PŘIPOJENÍ SPOTŘEBA PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY BEZ PŘEDEPRÁNÍ : teplota prací lázně 60 C, normální nízká hladina při hlavním praní, normální vysoká hladina při máchání 0,1-0,8 MPa / 1-8bar / 14,5-116 PSI 3/4" 70 C / 158 F 51 mm / 2" 52 dm 3 min -1 / 14 gal min -1 33,5 mm / 1,32 36 dm 3 min -1 / 9,5 gal min -1 1 tříkomorová násypka 106,3 l 118,7 l PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY S PŘEDEPRÁNÍM : teplota pracích lázní (35 C - předeprání, 60 C - hlavní praní), normální nízká hladina pro předeprání i hlavní praní, normální vysoká hladina pro máchání PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE BEZ PŘEDEPRÁNÍ : teplota prací lázně 60 C 128,7 l 100% elektrický ohřev 2,14 kwh 144,3 l 100% elektrický ohřev 2,15 kwh PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE S PŘEDEPRÁNÍM : teplota pracích lázní (35 C - předeprání, 60 C - hlavní praní) 2,58 kwh PRACOVNÍ PODMÍNKY teplota okolního vzduchu relativní vlhkost nadmořská výška 2,60 kwh od + 5 C (41 F) do + 35 C (95 F) 30 % 90 % bez kondenzace do 1000 m / 3280 ft UKOTVENÍ UKOTVENÍ STROJE: volné vodorovné ustavení max. statické zatížení podlahy (s textilem a vodou) max. dynamické zatížení podlahy (střídavé otřesy při odstřeďování) frekvence dynamického zatížení 184 kg / 405 lb ± kg Hz 198 kg / 437 lb ± kg Hz HLUK STŘEDNÍ HLADINA HLUKU PŘI MAXIMÁLNÍM ZATÍŽENÍ : 70 db (A) * maximální rozměry včetně vyčnívajících částí Tab pokračování _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 5

16 6 kg / 15 lb 7,5 kg / 18 lb 1. Tlačítko pro otevření dveří 2. Tlačítko F 3. Tlačítko START 4. Štítek pracích programů 5. LED indikátory cyklu 6. LED displej programu 7. LED displej zbývajícího času 8. LED displej možnosti zobrazení teploty 9. Odvětrání bubnu 10. Připojení teplé vody 11. Připojení studené vody 12. Tlačítko programovacího / provozního režimu Obr.3.1. Rozměry a komponenty stroje 13. Výrobní štítek 14. Pojistky 15. Elektrické připojení stroje 16. Záslepka 17. Otvor hadice, verze s vypouštěcím čerpadlem 18. Odtok, verze s vypouštěcím ventilem 19. Stavitelná patka 20. Násypka pracích prostředků 21. Připojení tekutých pracích prostředků 22. Plastová krabice pro elektrické připojení čerpadel tekutého pracího prostředku 6 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _C_DATUM_VYDANI_ DOC

17 4. INSTALACE STROJE 4.1. MANIPULACE A ROZBALENÍ PŘI PŘEPRAVĚ Všechny průchody a mezery, přes které se stroj musí během instalace přepravit, musí mít dostatečné rozměry, aby vyhověly šířce, hloubce a výšce zabaleného stroje. Rozměry stroje jsou popsány v kapitole "3.Technické údaje". ROZBALENÍ Je-li to možné, ponechejte stroj v přepravním obalu do doby, dokud se nepřistoupí ke konečnému zapojení stroje v prádelně. Ke dřevěné paletě je stroj přišroubován 2 ks šrouby M10x60, obr.4.1., poz.1. Umístění šroubů M10x60, obr.4.1., poz.1 je závislé na modelu stroje - (podle umístění transformátoru na zadním příčníku rámu). Odstraňte obal a sundejte zadní kryt, obr.4.4. Odstraňte šrouby M10x60, obr.4.1., poz.1, kterými je stroj připevněn k paletě. Odstraňte plech balení, obr.4.1., poz.2 a to tak, že vyšroubujete stavitelnou patku spolu s maticí M10. Zadní kryt a stavitelnou patku s maticí M10 namontujte zpátky na stroj. 1. Šroub M10x60 2. Plech balení Obr.4.1. Řez pohledu z horní části stroje PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ SE STROJEM Po rozbalení stroje zkontrolujte, zda je se strojem dodáno veškeré příslušenství dle Vaší objednávky POŽADAVKY NA PROSTOR PRACOVNÍ PODMÍNKY STROJE Neinstalujte tento stroj v místech, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo nadměrné vlhkosti, nebo vystaven přímému zasažení stříkající vodou. Při orosení stroje vlivem náhlé změny teploty nesmí voda stékat po stěnách a krytech stroje ani nesmí pokrývat podlahu pod a kolem stroje. Neinstalujte tento stroj nad otevřeným odpadním kanálem. Odpadní kanál musí být zakrytý takovým způsobem, aby pára vystupující z odpadní vody nemohla žádným způsobem vniknout do stroje. VELIKOST MÍSTNOSTI Nedodržení požadovaných rozměrů a vzdáleností pro pevně uchycený nebo zabudovaný stroj od stěn místnosti může znesnadnit servisní údržbu stroje. Mezi zadní stranou uchyceného nebo zabudovaného stroje a stěnou, u níž je stroj postaven, ponechejte min. 0,6m / 24" volný prostor. Mezi boční stranou stroje a stěnou nebo dalším strojem ponechejte volný prostor minimálně 0,04m / 1,6. Mezi horním víkem a stěnou ponechte min. 0,6m / 24" volný prostor UPEVNĚNÍ STROJE Stroj musí být vždy vodorovně ustaven na betonové podlaze nebo pevné dlažbě, která vyhovuje statickému a dynamickému namáhání stroje. Vodorovnou polohu stroje kontrolujte vodováhou na horním víku stroje a případně seřiďte stavitelnými patkami (obr.3.1.,poz.20) _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 7

18 JE-LI STROJ UMÍSTĚN NA VYVÝŠENÉM ZÁKLADU PRO SNADNĚJŠÍ MANIPULACI S PRÁDLEM, MĚLY BY BÝT PŘEDNÍ STAVITELNÉ PATKY UPEVNĚNY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ (VIZ OBR.4.3). Nezapomeňte ponechat místo pro přístup k táhlu nouzovému otevření dveří (obr.4.3,poz.2), které je umístěno vespod stroje v levé přední části. 1. U-profil 2. Umístění táhla nouzového otevření dveří Obr.4.3. Spodní rám stroje 4.4. ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH VZPĚR Na stroji jsou dvě výrazně zbarvené přepravní vzpěry, které musí být odstraněny před uvedením stroje do provozu. Demontujte čtyři šrouby (1) na zadním krytu stroje. Před úplným odstraněním zadního krytu se od něj musí odpojit hadice odvětrání stroje. To znamená povolit hadicovou sponu a stáhnout gumovou hadici z plastového nátrubku na zadním krytu. Sundejte zadní kryt. Odšroubujte matice (3) upevňující vzpěry (2) k prací jednotce ve výšce osy bubnu vlevo a vpravo. Vyjměte vzpěry (2). Po demontáži vzpěr zašroubujte šrouby (1) s maticemi (3) zpět do zadního krytu. Vzpěry (2) uchovejte mimo stroj pro případný pozdější transport. Při zpětné montáži zadního krytu nezapomeňte opět nasadit gumovou hadici zpět na plastový nátrubek a zajistit ji hadicovou sponou. 1. Šroubový spoj vzpěry 2. Přepravní vzpěra 3. Matice vzpěry Obr.4.4. Přepravní vzpěry 8 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _C_DATUM_VYDANI_ DOC

19 4.5. PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ STROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN K ELEKTRICKÉMU ZDROJI, UZEMNĚNÍ, VODĚ, VENTILACI A PŘÍVODU PÁRY PODLE INSTALAČNÍHO MANUÁLU V SOULADU S MÍSTNÍMI PLATNÝMI NORMAMI A PŘIPOJENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO KVALIFIKOVANÝMI OSOBAMI S PATŘIČNÝM PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM. PŘI PŘIPOJENÍ K MÍSTNÍ ELEKTRICKÉ SÍTI (TT / TN / IT,...) MUSÍ BÝT DODRŽENY PLATNÉ PŘEDPISY. PRACÍ STROJ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ NEMUSÍ BÝT VŽDY MOŽNÉ PŘIPOJIT K ELEKTRICKÉ SÍTI IT. PRACÍ STROJ MUSÍ BÝT TRVALE PŘIPOJEN K PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE. STROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN K PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ PŘES HLAVNÍ VYPÍNAČ, KTERÝ JE SOUČÁSTI ELEKTRICKÉ INSTALACE V MÍSTĚ, KDE JE STROJ INSTALOVÁN. TENTO HLAVNÍ VYPÍNAČ MUSÍ BÝT VŽDY INSTALOVÁN TAK, ABY BYL SNADNO DOSTUPNÝ OBSLUZE STROJE. VŠECHNY TYPY STROJŮ JSOU VYRÁBĚNY DLE EVROPSKÉ SMĚRNICE O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (EMC). MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY POUZE V PROSTORECH ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍDĚ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY STROJE (VŠECHNY STROJE VYHOVUJÍ MINIMÁLNĚ TŘÍDĚ A - PRŮMYSLOVÉ PROSTŘEDÍ). Z DŮVODU BEZPEČNOSTI JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD CITLIVÝCH ELEKTRICKÝCH NEBO ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Stroje jsou navrženy pro připojení do elektrické sítě podle specifikací vaší objednávky. Před připojením zkontrolujte, zda el. hodnoty na výrobním štítku odpovídají vaší elektrické síti. Pokud tomu tak není, stroj nezapojujte a kontaktujte prosím svého prodejce. Jestliže stroj není vybaven odpojovacím zařízením, jako je hlavní vypínač, musí být všechny elektrické přívody od zdroje elektrické energie vybaveny odpojovacím zařízením dle normy ČSN EN , kapitoly 5.3. V případě nutnosti, např. při údržbě, odpojí toto zařízení přívod elektrické energie do elektrických částí stroje. ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ Stroje jsou vybaveny zařízením pro nouzové zastavení dle normy ISO kategorie 0 - funkce zastavení. Nicméně toto zařízení pro nouzové zastavení není instalováno u strojů, které jsou určeny pro ovládání mincemi, žetony, externím platebním systémem nebo podobným samoobslužným zařízením. Majitel - provozovatel - uživatel musí zajistit dálkově ovládané(á) zařízení pro nouzové zastavení. Toto (tato) zařízení pro nouzové zastavení musí zastavit každý stroj dle normy ISO kategorie 0. Zapojení vodičů ve stroji je provedeno tak, aby umožňovalo provést okamžité odpojení napájení ovládacích obvodů. Správné připojení zařízení - viz elektrické schéma stroje. ELEKTRICKÝ OHŘEV: PROVEDENÍ: 9000 W 6000 W 2750 W bez elektrického ohřevu 1 x V x C16, 2.5 mm 2 2 x C10, 2.5 mm 2 3N x V 4 x C16, 2.5 mm 2 4 x C16, 2.5 mm x V 3 x C32, 4 mm 2 3 x C20, 4 mm x 440 V 3 x C16, 2.5 mm x C10, 2.5 mm 2 Tab.4.5.A. Hodnoty jištění a minimální průřezy vodičů doporučené výrobcem Připojte vodiče dodávaného kabelu označené na obr.4.5.a k zástrčce! Připojení zástrčky musí vyhovovat místním předpisům. Připojení elektrického napájení a uzemnění musí vyhovovat místním předpisům. Může být použit pouze originální dodávaný kabel. Nezaměňujte tento kabel za jiný, než dodávaný vyrobcem _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 9

20 PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU KE STROJI OCHRANNÝ VODIČ PONECHEJTE VŽDY O NĚCO DELŠÍ, ABY SE PŘI NÁHODNÉM VYTRŽENÍ KABELU ODPOJIL JAKO POSLEDNÍ! 1. Zelenožlutý - ochranný vodič PE 2. Hnědý - fázový vodič 3. Modrý - střední vodič N 4. Černý - fázový vodič 5. Černý - fázový vodič 3x 440V 1x V / 50/60Hz 3x V 3+N x V Obr.4.5.A. Zapojení vodičů přívodního kabelu Přivedete-li kabel shora je vhodné zajistit prověšení kabelu před vstupem do kabelové průchodky. Tím se zamezí vniknutí stékající zkondenzované vody do průchodky, případně do stroje. PŘIPOJENÍ ZDROJE VODY TVRDOST VODY Doporučuje se kontaktovat dodavatele vody a získat více informací, týkajících se vlastností vody. Dobré výsledky při praní budou také záležet na tvrdosti vody. U příliš tvrdé vody je nutno učinit další opatření a získat tak vodu měkčí. Pouze v některých případech se použití tvrdé vody doporučuje, např. jestliže je do prádla přidán změkčovač. Dodavatel pracího prostředku vám může pomoci najít správné řešení ohledně tvrdé vody, měkké vody, programů praní, druhů pracího prostředku a dalších souvisejících záležitostí tak, aby bylo při praní dosaženo co nejlepších výsledků. CHARAKTERISTIKA mmol/dm 3 dh fh gr/gal Německo Francie Anglie USA měkká 0-1, , střední 1,25-2, ,75-17,5 3-7 tvrdá 2,5-3, ,5-26, velmi tvrdá nad 3,75 nad 21 nad 37 nad 26,3 nad 15 Tab. 4.5.B TEPLÁ VODA Jestliže je stroj vybaven přívodem horké vody, doporučujeme připojit tento přívod na zásobu horké vody, která je nastavená na 70 C F. Tento přívod musí zajišťovat dostatečné množství horké vody. Pro provedení stroje s elektrickým ohřevem 2750W musí být minimální teplota horké vody 60 C F. PŘIPOJENÍ VODY Stroj je většinou v provedení s 2 nebo 3 typy přívodů vody. Jeden je vždy označen jako Měkká voda. V případě, že je zde více přívodů, jsou označeny jako Horká voda nebo Tvrdá voda. Vždy používejte pružné hadice, které jsou dodávány spolu se strojem; pokud v dodávce nejsou, kontaktujte vašeho dealera. V žádném případě neprovádějte pevné napojení na dodávku vody. Pro správnou funkci stroje je nezbytné udržovat tlak vody v rozsahu limitů, uvedených v technických údajích. Je také nezbytné připojit všechny existující přívody vody na dodávku vody. V případě, že neexistuje dodávka tvrdé vody, proveďte připojení na měkkou vodu. Jestliže není k dispozici zásoba horké vody, kontaktujte vašeho dealera a zjistěte, jaká opatření je třeba učinit. PŘIPOJENÍ PRO VYPOUŠTĚNÍ VODY Stroj je vybaven vypouštěcím ventilem nebo volitelným čerpadlem. 10 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _C_DATUM_VYDANI_ DOC

21 U stroje s vypouštěcím ventilem připojte vypouštěcí potrubí k vypouštěcímu ventilu pomocí dodávané spon. Připojené odtokové potrubí musí být dimenzováno tak, aby stačilo odebrat vypouštěnou vodu od všech připojených strojů zároveň. U stroje s čerpadlem připojte konec vypouštěcí hadice k odpadu dřezu nebo přes odpad umývadla. Hadice musí vedena bez zauzlení. Konec hadice nesmí být výše než 100 cm / 39 nad podlahou, na které leží stroj. ODVĚTRÁNÍ STROJE POZOR NA PÁRU, KTERÁ UNIKÁ VĚTRACÍM OTVOREM ZE STROJE! NEZAKRÝVEJTE STROJ, ANI JEJ K NIČEMU NEPŘIPOJUJTE! Na zadní straně stroje se nachází větrací otvor o průměru 76 mm / 3, obr. 3.1., poz. 9. Nezakrývejte větrací otvor stroje. Je to součást prevence opačného toku systému vody. Rovněž zabezpečuje, aby ve vnějším bubnu nevznikl přetlak způsobený přívodem vody a párou z horké vody. Toto umožňuje správné měření hladiny vody. Z důvodu bezpečnosti se ujistěte, aby k zadní části stroje nebyl přístup pro neoprávněné osoby. PŘIPOJENÍ DÁVKOVÁNÍ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU Obecně: Vždy použijte čerpadla pro tekutý prací prostředek, které mají dostatečnou průtokovou rychlost, aby přivedla požadované množství během kratší doby než 30 sekund. Důležité: Po otevření vodních ventilů je zapotřebí ihned začít s čerpáním tekutého pracího prostředku. Přiváděná voda rozředí tekutý prací prostředek a přivádí tekutý prací prostředek do sestavy bubnu. Výstraha: Stroje jsou vyráběny ve dvou provedeních: Bez tekutého pracího prostředku (standardní verze) S tekutým pracím prostředkem (dle požadavku) Zajistěte umístění elektrického zapojení a hadic tak, aby je nebylo možno přiskřípnout, poškodit nebo odřít. Před tím než začnete používat tekuté prostředky, kontaktujte Vašeho dodavatele tekutých pracích prostředků s dotazem na netečnost a nezávadnost Vámi používaných tekutých pracích prostředků na HD-PE a PVC materiály. Předejdete tím případným problémům, za které nenese výrobce zodpovědnost. Pro přestavbu stroje v provedení Bez tekutých pracích prostředků na provedení S tekutými pracími prostředky postupujte dle servisní instrukce č Prací stroj je vybaven pro připojení vnějšího dávkování tekutého pracího prostředku. Na zadním panelu je plastová hadicová přípojka, obr.4.5.b., pro připojení hadic tekutého pracího prostředku. Podle počtu použitých čerpadel tekutého pracího prostředku vyvrtejte otvory (max. 5), Ø 8 mm / 0,315 v připojovacím dílu pro každé čerpadlo. Na připojovacím dílu je také jedna připojovací trubička o vnitřním Ø 12 mm / ½. Tuto připojovací trubičku nepoužívejte. Standardně jsou tyto připojovací trubičky uzavřené. Provrtejte pouze ty, které budou použity. Dávejte pozor, aby byly odvrtané části pečlivě odstraněny, neboť by mohly ucpat hadice a otvory. Obr.4.5.B Plastová hadicová přípojka ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘIPOJENÍ HADICE TĚSNÉ (ZKONTROLUJTE HADICOVÉ SPONY)! JAKÝKOLIV ÚNIK CHEMIKÁLIÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ PORANĚNÍ OSOB A TAKÉ VÁŽNÉ POŠKOZENÍ PRACÍHO STROJE. POKUD JE JEDNA Z PŘIPOJOVACÍCH TRUBIČEK OTEVŘENÁ, UZAVŘETE A ZAJISTĚTE OTVOR POMOCÍ PŘÍSLUŠNÉHO KRYTU. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Napájení systému ovládání dávkování tekutého pracího prostředku musí být připojeno k externímu elektrickému zdroji. Elektrické připojení stroje podle platných místních norem mohou provádět pouze oprávnění pracovníci s platnou kvalifikací. Způsob zapojení je uvedeno na elektrickém schématu, které je umístěno uvnitř kapotáže v plastovém obalu _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 11

22 ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR S MODROU DESKOU PROGRAMÁTORU A S GRAFICKÝM DISPLEJEM Pro elektrické připojení signálů pro řízení dávkování je k dispozici plastová krabice na zadní části stroje (viz obr.4.5.c., poz.60) se svorkovnicí s LED signalizací sepnutí příslušného čerpadla (poz. 54). U svorkovnice je štítek pro elektrické připojení, obr.4.5.c. Detailní zapojení signálů je možné také najít na elektrickém schématu stroje. Signály pro řízení dávkovacích čerpadel jsou 24V AC. Maximální proud pro řídicí obvody čerpadel musí být omezen na 10mA. Kabel pro připojení signálů řízení čerpadel veďte přes plastovou kabelovou průchodku, poz. 45. Po připojení vodičů na příslušné pozice konektoru P (šroubové svorky), zajistěte kabel utažením průchodky proti vytržení a krabici uzavřete víčkem. Podrobnosti o programování dávkování tekutého pracího prostředku, viz. Programovací manuál. štítek elektrického připojení obr.4.5.c 4.6. PŘÍPRAVA STROJE K PROVOZU KONTROLA PŘED SPUŠTĚNÍM 1. Ujistěte se zda jsou odstraněny přepravní vzpěry ze stroje. 2. Odstraňte všechny předměty z bubnu stroje. 3. Zkontrolujte vodorovné ustavení stroje a zajištění patek dotažením matic. 4. Zkontrolujte připojení a průchodnost odtoku, kanálu nebo kanalizace. 5. Zkontrolujte připojení uzemnění a elektrického přívodu. 6. Otevřete vodní ventily do stroje a zkontrolujte těsnost hadic a spojů. 7. Důkladně si prostudujte Manuál k obsluze stroje. 8. Zasuňte zástrčku elektrického napájení do zásuvky na zdi. 12 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _C_DATUM_VYDANI_ DOC

23 5. ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ VŽDY PŘESNĚ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY! NEVYŘAZUJTE Z ČINNOSTI ŽÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO SOUČÁSTI. JAKÉKOLIV ZÁSAHY DO FUNKCE A PROVEDENÍ STROJE JSOU NEPŘÍPUSTNÉ! POUŽÍVEJTE VHODNÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ ZABRAŇUJÍ USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE NA TOPNÝCH TĚLESECH A JINÝCH ČÁSTECH STROJE. PROJEDNEJTE TOTO S VAŠIM DODAVATELEM PRACÍCH PROSTŘEDKŮ. VÝROBCE STROJE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA ZNIČENÍ TOPNÝCH TĚLES A JINÝCH ČÁSTÍ STROJE Z DŮVODU USAZENIN VODNÍHO KAMENE. PROVOZ STROJE S POROUCHANÝMI, CHYBĚJÍCÍMI DÍLY NEBO OTEVŘENÝMI KRYTY JE ZAKÁZANÝ! VYPNĚTE PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO PROUDU KE STROJI PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY STROJE! PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI JSOU PŘÍVODNÍ SVORKY HLAVNÍHO VYPÍNAČE STROJE POD NAPĚTÍM! VYHNETE SE TAK NEHODÁM. K odstranění vážných poruch je Vám k dispozici technický servis Vašeho dodavatele ÚDRŽBA DENNÍ KONTROLA A ÚDRŽBA 1. Zkontrolujte, zda jste nezapomněli nějaké prádlo nebo jiné předměty (např. kancelářské sponky, hřebíky apod.) v bubnu nebo v gumovém dveřním těsnění tím se vyhnete poškození gumy. 2. Odstraňte prací prostředky nebo jiné cizí předměty z gumového těsnění. 3. Rovněž vyčistěte skvrny od pracích prášků na kapotáži stroje. Používejte měkký hadr, nepoužívejte čistidla obsahující brusné složky. Vytřete dosucha měkkým hadrem. 4. Násypka musí být vyčištěna na konci každého pracovního dne. Usazeniny, které mohou ulpívat uvnitř zásobníku, seškrábejte pomocí plastové špachtle a spláchněte je vodou do odpadu. 5. Na konci pracovního dne otevřete dveře stroje, aby došlo k jeho vyvětrání. 6. Po práci doporučujeme uzavírat všechny hlavní přívody vody a elektrické energie. Nemyslíme tím však individuální ventil stroje, který nemusí být přístupný, ale hlavní ventily prádelny. KONTROLA A ÚDRŽBA KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ STROJE MUSÍ BÝT KONTROLOVÁNO KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ! 1. Filtry vodního potrubí/spojů/ventilů se musí čistit. Zavřete v prádelně příslušné přívody vody do stroje. Odšroubujte hadice na zadní straně stroje. Vyjměte filtr za střed pomoci špičatých kleští, vyčistěte a znovu nasaďte. Při připojování hadic se ujistěte, že jsou těsnění správně nasazená. Zkontrolujte přívody vody, zda jsou těsné. Dotáhněte spoje a vyměňte v případě nutnosti těsnění přívodní hadice. 2. U strojů s elektrickým ohřevem zkontrolujte dotažení kontaktů na svorkách topných těles a ostatních silových svorkách (hlavní vypínač, pojistkové odpojovače, stykače). 3. Zkontrolujte: zda u stroje s vypouštěcím ventilem neprosakuje ventil během procesu praní a že se správně otevírá při vypouštění (výpustný ventil se otevírá při odpojení elektrického napětí). zda u stroje s čerpadlem poskytuje čerpadlo normální průtok během vypouštění. Vypouštěcí čerpadlo se musí vyčistit pouze tehdy, když dojde k jeho zanesení cizími předměty (knoflíky, sponkami, aj). Před čištěním čerpadla musí být vypuštěna všechna voda ze stroje. VŠECHNY HORKÉ ČÁSTI STROJE SE MUSÍ NEJDŘÍVE OCHLADIT! Nejprve odpojte stroj od přívodu elektrické energie vytažením zástrčky. Odstraňte zadní kryt stroje. Vypusťte poslední zbytky vody v čerpadle pomocí otevření zátky nouzového vypouštění (obr.5.1.,poz.1) na hadici čerpadla a zachyťte vodu. Vyšroubujte víko čerpadla (2) a vyjměte cizí předměty. Vyčistěte čerpadlo a lopatky čerpadla. Našroubujte zpět víko, uzavřete hadici nouzového vypouštění zátkou a namontujte zadní panel _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 13

24 1. Zátka nouzového vypouštění 2. Víko čerpadla Obr. 5.1.Vypouštěcí čerpadlo 3. Po odstranění zadního krytu zkontrolujte napnutí pásů, popř. jejich poškození. 4. Vizuálně zkontrolujte veškeré hadice a spoje uvnitř stroje, jestli nepropouští vodu. 5. Kontrolujte stav a dotažení šroubových spojů náboje (obr.5.2.c,poz.7 a 8) SEŘÍZENÍ A VÝMĚNY DÍLŮ SEŘÍZENÍ PŘÍTLAKU DVEŘÍ 1. Pokud chcete zvýšit (popř. snížit) tlak dveřního těsnění, vyjměte (popř. přidejte podložky) vymezovací podložky dveřního závěsu (obr.5.2.a,poz.3) mezi dveřním rámem (7) a dveřními závěsy. Odstraňte šrouby na dveřním rámu (6). Po seřízení vymezovacích podložkek opět dotáhněte šrouby. 2. Nastavení přítlaku dveřního těsnění proveďte následovně. Dveřní těsnění (4) se stále musí dotýkat těsnění vnějšího bubnu na straně závěsu při o 5 otevřených dveřích. 3. Nastavte pozici dveří povolením šroubů (6) z rámu dveří. Západka dveří (1) musí být ve středu otvoru dveřního zámku. Po správném ustavení dveří opět dotáhněte šrouby (6). 4. V případě nutnosti vyjměte (popř. přidejte podložky) vymezovací podložky dveřní západky (2) mezi západku dveří (1) a rám dveří (7), čímž docílíte správný přítlak dveří a dveře se budou zavírat normální silou. 1. Dveřní západka 2. Vymezovací podložky dveřní západky 3. Vymezovací podložky dveřního závěsu 4. Těsnění dveří 5. Sklo dveří 6. Šrouby dveřního závěsu 7. Dveřní rám Obr.5.2.A Upevnění dveří 14 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _C_DATUM_VYDANI_ DOC

25 VÝMĚNA TĚSNĚNÍ DVEŘÍ 1. Otevřete dveře. Sklo dveří (obr.5.2.a, poz.5) s těsněním (4) demontujte tahem za těsnění z nerezového výlisku dveří (7) směrem do bubnu. Postupujte opatrně, at' nepoškodíte sklo. Ze skla sejměte těsnění (4). 2. Nové těsnění nasaďte širší drážkou na sklo ležící hranou nahoře. 3. Mýdlovou vodou namažte drážku těsnění (4) pro dveře. Do drážky po celém obvodu nasaďte hladkou šňůru. Stáhněte šňůrou lem a jako celek nasaďte na hranu výlisku dveří (7) vydutím směrem do bubnu. Jeden konec šňůry uchopte rukou a přidržte na dveřích. Druhým koncem táhněte ke středu skla pro správné usazení lemu těsnění. SEŘÍZENÍ VIBRAČNÍHO SPÍNAČE UJISTĚTE SE, ZDA JE STROJ ODPOJEN OD SÍTĚ VYTAŽENÍM ZÁSTRČKY! 1. Demontujte horní víko pomocí dvou šroubů vzadu stroje. 2. Zkontrolujte vzdálenost mezi mikrospínačem (1) a dorazem čidla (3). 3. Zkontrolujte stav a polohu čidla (obr.5.2.b,poz.3) vibračního spínače v omezovači (2). Musí být přesně ve středu otvoru! 4. Zkontrolujte vzdálenost mezi vibračním spínačem (1) a omezovačem (2). 5. Upevněte zpět víko stroje. 1. Mikrospínač 2. Omezovač 3. Čidlo VÝMĚNA / NAPNUTÍ ŘEMENE Obr.5.2.B Vibrační spínač UJISTĚTE SE, ZDA JE STROJ ODPOJEN OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ VYTAŽENÍM ZÁSTRČKY. 1. Demontujte zadní kryt. Před úplným odstraněním zadního krytu se od něj musí odpojit hadice odvětrání stroje. To znamená povolit hadicovou sponu a stáhnout gumovou hadici z plastového nátrubku. 2. Sejměte řemen tahem za řemen (obr.5.2.c, poz.5) a stáhněte jej při současném otáčení řemenice bubnu (6). 3. Nasaďte na řemenici (3) nový řemen (5) stejného typu. Nasazení řemenu probíhá v opačném pořadí než při jeho sejmutí. 4. Řemen musí být umístěn ve správných drážkách řemenice motoru (3) tak, že se bude pohybovat uprostřed drážkované šířky řemenice bubnu. 5. Uvolněte zajišťovací šroub (1) a zajistěte polohu motoru. Napnutí řemenu (5) lze nastavit zvednutím nebo snížením polohy motoru pomocí zajišťovacího šroubu (1). 6. Testovací síla správně napnutého řemene je 180 N, měřeno přístrojem pro měření síly v řemenu. Správného napnutí řemene podle síly naměřené tímto přístrojem lze PŘIBLIŽNĚ docílit zatížením prostřední části řemene 6 kg při průhybu řemene 20 mm, obr. 5.2.C F. 7. Při zpětné montáži zadního krytu nezapomeňte opět nasadit gumovou hadici zpět na plastový nátrubek a zajistit ji hadicovou sponou _C_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 15

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 505675 K Datum vydání: 4.9.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH...1

Více

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Pevně ukotvené stroje 8 kg 11 kg 14 kg středněotáčkové 18 kg 24 kg 28 kg nízkootáčkové 18

Více

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 1400 mm 1600 mm 2000 mm 2500 mm 3200 mm ŽEHLIČE S OBOUSTRANNÝM VÝSTUPEM SE SKLÁDAČEM, NEBO BEZ SKLÁDAČE S VKLÁDACÍ

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE. PRŮMĚR VÁLCE 500 mm. ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm

PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE. PRŮMĚR VÁLCE 500 mm. ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 500 mm ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 2000 mm 2500 mm 3200 mm PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Kondenzační sušiče PoleStar HP. řady PHP 030-090

Kondenzační sušiče PoleStar HP. řady PHP 030-090 Compressed Air Treatment Kondenzační sušiče PoleStar HP řady PHP 030-090 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 272737 Vydání 0 ze dne 27.5.2002 Bezpečnostní upozornění Důležité: Mějte k dispozici tento

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky SK CZ Návody na dopravu a montáž Verze 1.02 1 Úvod Podrobný obsah je na následujících stranách 1. Doprava 2. Montáž 2.1 Montáž vzduchotechnické

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Montážní návod. www.varisol.cz

Montážní návod. www.varisol.cz Montážní návod www.varisol.cz Varisol - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny...................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Varisol.....................................

Více

Montážní návod. www.thermomax.cz

Montážní návod. www.thermomax.cz Montážní návod www.thermomax.cz Thermomax - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny..................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Thermomax............................

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 195200 3kW SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Czech Republic Výroba a prodej hydromasážních

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz DF200 Montážní návod www.thermomax.cz Thermomax DF200 - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny..................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Thermomax............................

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily BAC 37224 IM-P372-24 CH Vydání 1 BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily Návod na montáž a údržbu 1. Bezpečnostní informace 2. Popis výrobku Pneumatický pohon BVA300D 3. Montáž 4. Nastavení 5. Náhradní

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných kalových čerpadel

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných kalových čerpadel NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných kalových čerpadel DA DC DT DM - DS OBSAH 1.0 Úvod str. 3 1.1 Záruka str. 3 1.2 Rozměrový náčrtek str. 4 1.3 Skladování a přenášení (přeprava) str.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více