ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné."

Transkript

1 ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek DiS., Ing. Antonín Stára, Bc. Vilma Szutová, MUDr. Josef Liškař, PhDr. Tomáš Horyna, František Mládek, Petr Janota, Mgr. Jaroslav Říha, MUDr. Jiří Štipl. Hosté: 6 občanů Deštné Zapisovatel: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Bc. Vilma Szutová, František Mládek Zasedání zastupitelstva města zahájil starosta David Šašek DiS. přivítáním zastupitelů a hostů a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno všech devět členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl ověřen, nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky a je k nahlédnutí u pracovnice městského úřadu pí Pavly Píglové. Návrh programu jednání: 01. Schválení změn podmínek čerpání ve článku III úvěrové smlouvy úvěru od ČS, a.s. na financování akce Intenzifikace ČOV Deštná 02. Schválení žádosti o kontokorent na rok Příkaz města ZŠ a MŠ Deštná převést částku ,- do rozpočtu města 04. Kooperativa dodatek 05. Žádost manželů Blažkových, Stránská Pozemek p. č o výměře 30m 2 zapsaného na LV č. 888 pod provozní budovou ČOV 07. Různé 08. Diskuse Zapisovatelem dnešního zasedání byla starostou jmenována paní Pavla Píglová. Jako ověřovatele zápisu byli navrženi ke schválení zastupitelé Bc. Vilma Szutová a p. František Mládek. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Bc. Vilma Szutová a p. František Mládek. Hlasování o programu jako celku: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Návrh programu byl schválen.

2 Bod 1. programu Schválení změn podmínek čerpání ve článku III úvěrové smlouvy úvěru od ČS, a.s. na financování akce Intenzifikace ČOV Deštná Starosta seznámil zastupitele se změnami podmínek čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. na financování akce Intenzifikace ČOV Deštná. Starosta vyskytly se nesrovnalosti v podmínkách čerpání úvěru. V bodě III je maximální cena díla ,- Kč, ale my tuto výši přesáhneme o ,- Kč. Celkové náklady překročí ,- Kč, tudíž musíme schválit změnu částky. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje změnu podmínek čerpání úvěrové smlouvy č uzavřenou dne s Českou spořitelnou, a.s., Pobočka Jindřichův Hradec, Nádražní 187/II, Jindřichův Hradec, z důvodu navýšení částky o ,- Kč ve smlouvě o dílo na základě skončeného výběrového řízení. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 03/10/01. Bod 2. programu Schválení žádosti o kontokorent na rok 2011 Starosta seznámil zastupitele se žádostí pro Českou spořitelnu, a.s. o kontokorentní úvěr ve výši ,- Kč na rok Starosta každý rok žádáme o kontokorent a tentokrát nám bylo doporučeno, abychom žádali co nejdříve. Na účtě tolik peněz není, abychom si mohli dovolit být bez kontokorentu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zřídit kontokorentní úvěr ve výši 500 tis. Kč pro rok 2011, úvěr bude kryt budoucími rozpočtovými příjmy města. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 03/10/02. Bod 3. programu Příkaz města ZŠ a MŠ Deštná převést částku ,- do rozpočtu města Starosta dal slovo řediteli ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Jaroslavu Říhovi a ten informoval zastupitele o převodu částky ,- Kč na účet města z poskytnutých záloh na provoz. Ředitel ZŠ a MŠ Deštná jak všichni víte, ve školní jídelně se vyměňuje bojler na teplou vodu. Ten co je ohříván elektrikou se mění na solární a elektrický ohřev. Náklady budou určitě nižší, nebude se muset tolik vody upouštět. Celou akci zajišťuje město, ale bude na tom i podíl školy. Převedeme částku ,- Kč na účet města. Slíbil jsem, že bychom tuto částku převedli původně z rezervního fondu, ale teď je to z výsledku hospodaření příspěvkové organizace. Zastupitelka Szutová a to bude tedy převedeno z čeho? Ředitel ZŠ a MŠ Deštná z příspěvku škole. Starosta ze zbytku provozní zálohy? Ředitel ZŠ a MŠ Deštná ano. Zastupitelka Szutová a kolik to tedy bude stát?

3 Pavel Kučera, vedoucí technického oddělení bojler stojí okolo ,- Kč. Solár se zatím nedělá. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná přikazuje PO ZŠ a MŠ Deštná převést na účet města částku ,- Kč z poskytnutých provozních záloh pro rok Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 03/10/03. Bod 4. programu Kooperativa dodatek Starosta informoval zastupitele o zrušení dvou pojistek a o zřízení dvou jiných pojistek na vyšší krytí za cenu menší, než byla původně. O dalších podrobnostech bude starosta informovat zastupitele v budoucnu. do rozpravy se nikdo nepřihlásil Zastupitelstvo města Deštná vzalo zprávu starosty na vědomí. Bod 5. programu Žádost manželů Blažkových, Stránská 179 Starosta seznámil zastupitele se žádostí manželů Blažkových, bytem Stránská 179, Deštná o poskytnutí půjčky na zařízení bytu. Příloha č. 1 (2 listy). Zastupitel Mládek teď už taková možnost není by se jim mělo odpovědět. Zastupitelka Szutová to se asi manželé Blažkovi spletli, nejsme banka. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje žádost manželů Blažkových, bytem Stránská 179, Deštná o poskytnutí půjčky. Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 1 (Štipl), proti 8 (Šašek, Szutová, Horyna, Liškař, Janota, Mládek, Říha, Stára), zdržel se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Bod 6. programu Pozemek p. č o výměře 30 m 2 zapsaného na LV č. 888 pod provozní budovou na ČOV Starosta seznámil zastupitele s informací o nutném odkoupení pozemku p. č o výměře 30 m 2, který se nachází pod provozní budovou čistírny odpadních vod. Starosta tento pozemek je ve vlastnictví pí Elišky Vránové, roz. Paříkové. Na čističce vlastní 30 m 2, zbytek (asi polovinu) vlastníme my. Paní Vránová je nám ochotna pozemek prodat za cenu ,- Kč. Zastupitel Stára my to potřebujeme nutně vlastnit. Zastupitel Horyna běžná cena je kolik? Zastupitel Janota 10,- Kč. Je to sprostý vydírání. Starosta já bych to schválil teď, v roce 2010, ale proplatil až do určitého data v roce Zastupitel Stára je to v rozporu s vyhláškou. Starosta my žádnou nemáme na prodej pozemků. Pavel Kučera, vedoucí technického oddělení teď to musíme nějak vyřešit. Budova vlastně neexistuje, není zapsaná na katastru. Zastupitel Janota cena je moc vysoká.

4 Zastupitelka Szutová já jí nabízela 100,- Kč za m 2, ale ona se mi vysmála. Katastr se rozhodl vyřadit ten pozemek ze stavební parcely a dali ho na ostatní plochu. Katastr to nezapsal a budova vůbec neexistuje. Starosta - ona tam měla zástavní právo, které bylo vyjmuto. František Drs se s ní už dohadoval, ale to ona popřela. Zastupitelka Szutová tady jde o miliónové dotace a já jsem pro pozemek koupit, nic jiného nám ani nezbývá. Je třeba se s ní dohodnout, abychom smlouvu měli už teď a úhrada, aby byla třeba 15. ledna Stejně všechno půjde na naše náklady, vklad na katastr apod. Starosta já bych byl také nerad, aby se úhrada týkala roku Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje odkoupit pozemek p. č o výměře 30 m 2 zapsaného na LV č. 888 od pí Elišky Vránové, bytem Adamská 72, Deštná, za celkovou cenu ,- Kč a pověřuje starostu dojednat podmínky smlouvy. Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 8 (Horyna, Liškař, Štipl, Mládek, Říha, Stára, Szutová, Šašek), proti 1 (Janota), zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 03/10/04. Bod 7. programu Různé a) Petr Janota st. cesta u ČOV Cesta u čističky byla také zapsána pod něčím jiným, to už je v pořádku? Zastupitelka Szutová ano, to je v pořádku. Od Agry jsme to všechno odkoupili, to je vše hotové. b) MUDr. Josef Liškař topení ve Zdravotním středisku V práci máme celý týden 15,5 st. Celsia. Mě je to jedno, já jsem nájemce, ale nemůžu nutit zaměstnance, aby v tom byli, to je hrozné. Pavel Kučera, vedoucí technického oddělení podívám se na to, kde může být problém. Topení je nastavené úplně stejně jako vloni. c) Ing. Antonín Stára výbory a komise Mám dotaz, proč máme Kontrolní a Finanční výbor a proč Sociální komisi a ne výbor. Komisi zřizuje podle zákona o obcích rada a tu my nemáme. Zastupitelka Szutová sociální komise je pouze poradní. Výbory jsou povinné ze zákona. Starosta když není rada, tak zřizuje komisi starosta. d) Pavel Kučera, vedoucí technického oddělení deregulace nájemného Mám informaci, že k končí regulované nájemné. V ČR je průměrná platba za m 2 62,- Kč. V Deštné máme v současné době 22,67 Kč za m 2. Navrhujeme cenu 27,- Kč, pokud budete souhlasit, abychom začali jednat. Týká se to p. Hořkého, Bobákových a Černých. Musíme být schopni byty opravovat a to nájemné, které je teď nemůžeme. V republice se platí za měsíc mezi 40 60,- Kč. My jsme hluboko pod tímto průměrem. Zastupitel Horyna kolik je tam m 2? Jak velký to bude rozdíl? Starosta 5,- na metru, což je únosné. V dalších letech se můžeme domlouvat dál. Zastupitelka Szutová u sociálních bytů je cena jaká? Pavel Kučera, vedoucí technického oddělení 42,-, 55,- Kč a to se nesmí překročit. Zastupitelka Szutová sociální byt by přece měl být levnější. Zastupitel Liškař kolik platí teď, když mají třeba 60m 2?

5 Pavel Kučera, vedoucí technického oddělení 1.320,- Kč, což není moc. Ale mají zase dost drahé energie. e) Starosta David Šašek informace předsedům výborů a komise Prosím předsedy výborů a komise o udělání plánů na příští rok. Bod 8. programu Diskuse Na závěr jednání poděkoval starosta města p. David Šašek, DiS. všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům za účast na jednání. Jednání skončilo v hodin. Zapsal: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Bc. Vilma Szutová. František Mládek. Starosta města: David Šašek, DiS...

6 VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08. prosince 2010 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 61. Změnu podmínek čerpání úvěrové smlouvy č uzavřenou dne s Českou spořitelnou, a.s., Pobočka Jindřichův Hradec, Nádražní 187/II, Jindřichův Hradec, z důvodu navýšení částky o ,- Kč ve smlouvě o dílo na základě skončeného výběrového řízení. 62. Zřídit Kontokorentní úvěr ve výši ,- Kč pro rok 2011, který bude kryt budoucími rozpočtovými příjmy města. 63. Odkoupit pozemek parcelního čísla 2361, ostatní plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Deštná, zapsaného na LV č. 888 od Elišky Vránové, Adamská 72, Deštná za celkovou cenu ,- Kč. Kupní smlouva bude projednána na dalším zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města přikazuje: 64. PO ZŠ a MŠ Deštná převést na účet města částku ,- Kč z poskytnutých provozních záloh pro rok Zastupitelstvo města pověřuje: 65. Starostu k vytvoření smlouvy s pí Eliškou Vránovou na odkoupení pozemku. 66. Starostu města k podání žádosti o změnu podmínek čerpání úvěru č uzavřenou dne Zastupitelstvo města Deštná z a m í t á: 67. Poskytnout půjčku manželům Blažkových, bytem Stránská 179, Deštná. Zapsala: Pavla Píglová.. Ověřovatelé zápisu: Bc. Vilma Szutová... František Mládek David Šašek, DiS.

7

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 15.10.2012

19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 15.10.2012 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 15.10.2012 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 13 Omluveni : Holátko Rudolf, Ing.

Více

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 20.25 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více