MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz"

Transkript

1 MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování půjček z tohoto fondu Město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se na svém zasedání obvodního zastupitelstva dne usnesl vydat na základě 16 odst. 1 a 36 odst. 1 písm. f) zákona o obcích a čl. 3 odst. 1 Statutu Města Ostravy tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek I Základní ustanovení 1. Město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (dále městský obvod ) v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města zřizuje Účelový fond oprav a modernizace obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále fond ). Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu u České spořitelny, a.s., okresní pobočka Ostrava. 2. Z fondu lze za podmínek stanovených touto obecně závaznou vyhláškou poskytovat účelové půjčky vlastníkům obytných domů na území městského obvodu. 3. Městský obvod může prostředky fondu použít jen v rozsahu a za podmínek stanovených Ministerstvem financí české republiky. Článek II Příjmy fondu 1) Příjmy fondu jsou - dotace, půjčky a výpomoci ze státního rozpočtu - prostředky z rozpočtu městského obvodu, a to minimálně v rozsahu stanoveném Ministerstvem financí České republiky - splátky z poskytnutých půjček - úrokové výnosy z poskytnutých půjček - dary, výpomoci a příspěvky právnických a fyzických osob - dotace, půjčky a výpomoci z rozpočtu jiného územního (regionálního) orgánu - jiné příjmy. 2) Veškeré přírůstky fondu jsou jeho součástí. Článek III Výdaje fondu 1. Prostředky fondu je možno použít v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a stavebními předpisy

2 a) na úhradu nákladů na opravy a modernizace obytných domů ve vlastnictví Města Ostravy, svěřených městskému obvodu, popřípadě na úhradu nákladů stavebních prací prováděných v souvislosti s těmito opravami a modernizací, a to způsobem a v rozsahu stanoveném Ministerstvem financí České republiky b) k poskytování účelových půjček ostatním vlastníkům obytných domů na území městského obvodu (článek IV). 2. Prostředky fondu lze použít též a) na úhradu služeb peněžního ústavu souvisejících s vedením účtu fondu a kontrolou čerpání a splácení půjček b) na vrácení návratných finančních výpomocí (půjček) poskytnutých do fondu 3. Použití prostředků fondu k jiným účelům než jsou uvedeny v odst. 1 a 2 je vyloučeno. Článek IV Účelové půjčky 1. Z fondu se poskytují tyto účelové půjčky (dále půjčky ): Poř. čís. Druh (účel) půjčky Maximální výše půjčky 01 - Oprava střechy, komínů do 100 tis. Kč na 1 dům vč. klempířských prvků, starších 15 let 02 - Zřízení plynového nebo elektrického do 30 tis. Kč na 1 byt topení ve stávajícím domě 03 - Dodatečná izolace domu proti spodní do 50 tis. Kč na 1 dům vodě starších 10 let 04 - Obnova fasády domu vč. oplechování, do 30 tis. Kč na 1 byt výměny oken u domu staršího 15 let 05 - Vybudování WC, koupelny nebo do 30 tis. Kč na 1 byt sprchového koutu v bytě, kde dosud nebyly zřízeny 06 - Nádstavba domu provedená v souvislosti do 200 tis. Kč na 1 byt s opravou a modernizací domu, kterou vznikne nový byt 07 - Vestavba bytu provedená v souvislosti do 150 tis. Kč na 1 byt s opravou a modernizací domu

3 08 - Oprava kanalizační přípojky do 10 tis. Kč na 1 dům 2. Částky uvedené v odst. 1 jako maximální lze u obytných domů, které jsou kulturními památkami, nebo které se nacházejí v městské památkové zóně anebo jejím ochranném pásmu, zvýšit až o 30 %. 3. Jednotlivé druhy půjček lze slučovat. Půjčku však nelze poskytnout opakovaně na tentýž účel u jednoho domu. 4. Půjčky se úročí nejméně 3 % a nejvýše 7 %. Výše úroku pro jednotlivé druhy půjček se stanoví předem ve vyhlášení podmínek výběrového řízení (článek V.). 5. Půjčky jsou splatné nejdříve do tří let a nejpozději do osmi let od poskytnutí půjčky. Doba splatnosti jednotlivých půjček se stanoví ve vyhlášení podmínek výběrového řízení (článek V.). Na žádost uchazeče o půjčku lze ve smlouvě o půjčce dohodnout i kratší dobu splatnosti, než stanovenou. Pro splatnost sloučených půjček (odst. 3) platí nejdelší sloučená doba splatnosti. 6. Půjčky je možné čerpat jen do konce 1. pololetí roku následujícího po roce, v němž byla smlouva o půjčce uzavřena. Článek V Výběrové řízení 1. Půjčku z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných domů na území městského obvodu, a to výlučně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje a organizuje městský obvod. Výběrové řízení se koná zásadně jednou ročně a o všech došlých žádostech musí být rozhodnuto najednou. 2. Podmínky a lhůty výběrového řízení se zveřejňují obvyklým způsobem. Lhůta pro podání žádosti o účasti ve výběrovém řízení je nejméně 21 dní a nejvíce 45 dní, ode dne zveřejnění podmínek výběrového řízení. Žádost je podána včas, dojde-li městskému obvodu nejpozději poslední den vyhlášené lhůty. 3. Žádost k účasti ve výběrovém řízení musí obsahovat a) jméno nebo název žadatele b) adresu bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby c) u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z tohoto rejstříku ne starší než tři měsíce, u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku úřední doklad o jejich právní subjektivitě a statutárním orgánu d) přesné označení obytného domu, a to jeho adresou, číslem popisným, katastrálním územím a parcelním číslem pozemku, na němž je postaven

4 e) výpis z listu vlastnictví ne starší než tři měsíce f) účel půjčky a požadovanou výši půjčky podle článku IV. odst. 1 g) stavební povolení anebo jiný příslušný doklad o přípustnosti stavebních prací, které jsou účelem půjčky h) příslušnou projektovou dokumentaci, pokud to povaha prací vyžaduje i) rozpočet j) předpokládanou lhůtu dokončení prací k) návrh zajištění půjčky, zpravidla zástavou obytného domu, na jehož modernizaci nebo rekonstrukci se půjčka poskytuje, a to ve výši alespoň 130 % požadované částky půjčky l) doklad o pojištění obytného domu. 4. Je-li obytný dům, na jehož modernizaci nebo rekonstrukci se půjčka žádá ve spoluvlastnictví, musí být žadateli všichni spoluvlastníci. Podpisy na zmocněních k zastupování ostatních spoluvlastníků musí být úředně ověřeny. 5. O tom, kteří z žadatelů budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce a o výši půjček, rozhoduje Obvodní zastupitelstvo městského obvodu. 6. Výsledek výběrového řízení oznámí městský obvod všem žadatelům nejpozději do 20 dnů po rozhodnutí Obvodního zastupitelstva městského obvodu. 7. Žadateli, který byl vyzván k uzavření smlouvy o půjčce, a který se k uzavření této smlouvy nedostaví do 30 dnů po doručení výzvy, právo na uzavření smlouvy o půjčce zanikne. Článek VI Smlouva o půjčce 1. Městský obvod uzavře s vybranými žadateli smlouvu o půjčce bez zbytečných odkladů. 2. Smlouva o půjčce musí obsahovat nejméně tyto údaje a ujednání: - smluvní strany - identifikaci půjčky podle článku IV. odst. 1 - celkovou částku půjčky, v případě sloučených půjček i jejich skladbu - splatnost půjčky, výši a lhůty splátek s ujednáním, že nezaplacením splátky ve lhůtě se stává splatným zbytek půjčky - úrok a jeho splatnost - způsob placení - závazek dlužníka, že půjčka bude použita jen k účelu, na který byla poskytnuta, a že při realizaci účelu budou dodržovány stavební předpisy - lhůtu, ve které bude účel půjčky realizován

5 - závazek dlužníka, že obytný dům na nějž se půjčka poskytuje bude po celou dobu půjčky pojištěn - závazek dlužníka, že v případě porušení některé povinnosti ze smlouvy bezodkladně vrátí nesplacenou část půjčky a zaplatí smluvní pokutu ve výši 20 % celkové výše půjčky - ujednání o otevření účtu u České spořitelny, a.s., okresní pobočka Ostrava, z něhož bude půjčka čerpána proti předložení dokladů osvědčujících účel půjčky - souhlas dlužníka s kontrolou dodržování podmínek smlouvy prováděnou Českou spořitelnou, a.s., okresní pobočka Ostrava a městským obvodem. 3. Současně se smlouvou o půjčce musí být uzavřena smlouva o zajištění půjčky (článek V. odst. 3, písm. i). 4. Městský obvod neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá příslušný počet stejnopisů České spořitelně, a.s., s výzvou k otevření zvláštního účtu pro půjčku a k převodu prostředků z fondu na tento účet. Článek VII Režim čerpání prostředků fondu Způsoby a lhůty převodů prostředků mezi účtem fondu a zvláštními účty dlužníků, výplatu ze zvláštních účtů a správu pohledávek a závazků fondu a jednotlivých dlužníků upravuje samostatná dohoda mezi městským obvodem a Českou spořitelnou, a.s., okresní pobočkou Ostrava. Článek VIII Ustanovení závěrečná 1. Hospodaření s fondem podléhá kontrole Ministerstva financí České republiky, a to po dobu, po kterou jsou součástí fondu prostředky státního rozpočtu. 2. Spolu s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení se Obvodnímu zastupitelstvu předkládá zpráva o hospodaření s fondem za předchozí období. 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Ing. Radim Chytka, v.r. starosta Ing. Milan Adámek, v.r. zástupce starosty

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?O26X?f? '@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xg?'6Khe?

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více