ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011."

Transkript

1 Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín. 1/7/2011 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne /7/2011 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vydává OZV č.11/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že jeho výše bude 456,- Kč. 3/7/2011 Zpráva o údržbě zeleně zprávu o údržbě zeleně na pozemcích města. 4/7/2011 Průběžná zpráva o komunitním plánu sociálních služeb průběžnou zprávu o komunitním plánu sociálních služeb. 5/7/2011 Finanční problematika:1) RO č /2011, 2) žádost Školy života (RO č. 79/2011, 3) RO č / tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín, které schválila Rada města na svém jednání dne : a. rozpočtové opatření č. 80/2011: přijetí neinvestiční účelové dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2011 a zároveň ve stejné výši s tím související zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 19 a na kap. 41,

2 b. rozpočtové opatření č. 81/2011: přesun rozpočtovaných výdajů ve výši ,00 Kč v rámci kap. 16 z 3322 na 3326 (oprava kaple na Kojetíně, která není kulturní památkou), c. rozpočtové opatření č. 82/2011: poskytnutí neinvestičního příspěvku-dotace Muzea Novojičínska, příspěvková organizace, ulice 28. října 12, Nový Jičín do výše ,00 Kč z rozpočtu města Nový Jičín na tiskoviny k výstavě nedožitých 85. narozenin novojičínského malíře Otakara Zelenky zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41, 2. rozpočtové opatření č. 79/2011: žádost Školy života, Beskydská 176, Nový Jičín o navýšení dotace z rozpočtu města Nový Jičín o částku ,00 Kč a návrh Rady města ze dne poskytnout částku ,00 Kč na požadovaný účel a poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč zmíněnému subjektu na požadovaný účel z rozpočtové rezervy města na kap. 41, 3. tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2011: a. rozpočtové opatření č. 83/2011: snížení příspěvku na provoz u Technických služeb města Nového Jičína pro středisko hřbitovy o částku ,00 Kč a zároveň zvýšení dotace na investice ve stejné výši na pořízení softwaru Pasport hřbitova a hřbitovních míst v lokalitě Městského hřbitova v Novém Jičíně dle platného zákona o veřejných zakázkách. b. rozpočtové opatření č. 84/2011: přesun rozpočtovaných výdajů z kap. 19. odd., par. 6171, pol.-elektrická energie na kap. 18, odd., par. 5512, pol Plyn ve výši ,00 Kč z důvodu vyššího vyúčtování za rok 2010 dle smlouvy s BPM o nájmu nebytových prostor v budově NJ-Straník 80, c. rozpočtové opatření č. 85/2011: přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 29008) ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč určené na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2011 dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 219/1998 Sb. a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 35, popř. kap. 41, d. rozpočtové opatření č. 86/2011: zvýšení neinvestičního příspěvku Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín o částku ,44 Kč po celkovém vyúčtování na krytí nákladů spojených s pořádáním Novojičínského kulturního léta a Slavností města Nový Jičín za rok 2011 zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41. e. storno rozpočtového opatření č. 70/2011 (tzn. "navrácení v předešlý stav"): zrušení přesunu rozpočtovaných výdajů ve výši ,00 Kč u Kina Květen z příspěvku na údržbu do dotace na investice (důvodem je skutečnost, že příspěvek na údržbu pro r nebyl zmíněné organizaci přiznán, ale bylo místo něj v požadované výši schváleno zapojení investičního fondu této organizace), f. rozpočtové opatření č. 87/2011: vratka nevyčerpané části neinvestiční účelové dotace Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši ,00 Kč z Povodňového fondu města Nový Jičín účelově určené na krytí části nákladů spojených s opravami bytů a domácností poškozených povodní v r a zároveň ve stejné výši snížení rozpočtovaných výdajů na zmíněný účel, g. rozpočtové opatření č. 88/2011: zapojení nevyčerpaných výdajů na kap. 14 a kap. 16 v celkovém objemu ,00 Kč na zvýšení příspěvku na údržbu u ZŠ Jubilejní účelově určený na odstranění havarijního stavu střešního pláště na objektu tohoto pracoviště, 2

3 h. rozpočtové opatření č. 89/2011: zapojením nečerpaných rozpočtovaných výdajů na kap. 14 zvýšení příspěvku na údržbu majetku města o částku ,00 Kč u ZŠ Komenského 66 účelově určený na malování, nátěry a nezbytně nutné opravy v souvislosti s probíhající rekonstrukcí školy, 4. žádost Hokejového klubu Nový Jičín, občanské sdružení, U Stadiónu 2180/1, Nový Jičín: žádost Hokejového klubu Nový Jičín, občanské sdružení, U Stadiónu 2180/1, Nový Jičín o dokrytí schodku rozpočtu na provoz zimního stadiónu za rok 2011 ve výši ,00 Kč a poskytnutí neinvestiční dotace ,00 Kč zmíněnému občanskému sdružení na požadovaný účel z rozpočtové rezervy města na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 90/ /7/2011 Návrh na vypořádání dlouhodobých závazků města Nový Jičín s obcí Libhošť v rámci dělení majetku 1. vzájemné vypořádání dlouhodobých závazků včetně úvěrů s obcí Libhošť v rámci dělení majetku v souvislosti s osamostatněním obce Libhošť k takto: a. nesplacená část úročené půjčky ve výši ,00 Kč k , čerpané u České spořitelny, a.s., oblastní pobočky Opava, pobočka Nový Jičín v celkové výši ,00 Kč, jejíž prostředky byly použity na financování akce "Kanalizace a ČOV Libhošť, Nový Jičín-Libhošť, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj" realizované v letech a která je zajištěna zástavním právem zřízeným k nemovitostem ve vlastnictví města Nový Jičín, přechází v rámci vypořádání závazků v plné výši, tzn. v částce ,00 Kč na obec Libhošť, b. nesplacená část zvýhodněného úvěru ve výši ,00 Kč k , čerpané u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., Praha v celkové výši ,00 Kč, jejíž prostředky byly použity na financování stavby "Nový Jičín-připojení lokality Žilina na ČOV Nový Jičín" realizované v letech a která je zajištěna zástavním právem zřízeným k nemovitostem ve vlastnictví města Nový Jičín, přechází v rámci vypořádání závazků v plné výši, tzn. v částce ,00 Kč na město Nový Jičín, c. nesplacená část bezúročné půjčky ve výši ,00 Kč k , poskytnuté Autopal, s.r.o., Nový Jičín v celkové výši ,00 Kč, jejíž prostředky byly použity na financování nástaveb obytných domů v Novém Jičíně, na ul. Bulharské č. 9, 11 a 13 realizované v letech , přechází v rámci vypořádání závazků v plné výši, tzn. v částce ,00 Kč na město Nový Jičín, d. dosud neuhrazená část ve výši ,80 Kč k dodavateli stavebních prací při akci "Rekonstrukce Masarykova náměstí" (tzv. "pozastávka"), realizovaná v letech , přechází v rámci vypořádání závazků v plné výši, tzn. v částce ,80 Kč na město Nový Jičín, e. ostatní dlouhodobé smluvní závazky plynoucí městu Nový Jičín z technického zhodnocení objektu Zimního stadiónu v Novém Jičíně provedeného současnými nájemními subjekty: - RUSTY S, s.r.o., se sídlem Nový Jičín, K.Schwarze 1375/13, - HC 2000, s.r.o., se sídlem Nový Jičín, Divadelní 18, - Milan Pecha a Lenka Pechová, Sportovní 1782/18, Nový Jičín, v souhrnné výši ,60 Kč k , přechází v rámci vypořádání závazků v plné výši, tzn. v částce ,60 Kč na město Nový Jičín. 3

4 2. ukládá uzavřít dohodu o vzájemném vypořádání dlouhodobých závazků včetně úvěrů podle bodu 1. tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem takové dohody. 7/7/2011 Dohoda o určení movitých věcí z majetku města Nový Jičín Dohodu mezi městem Nový Jičín a obcí Libhošť o určení movitých věcí z majetku města Nový Jičín dle 22, odst. 4, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, které přešly k do výhradního vlastnictví obce Libhošť. 8/7/2011 Majetkoprávní problematika 1. zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 464/1 (orná půda o výměře m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje radu města schválením minimální nabídkové kupní ceny, majetkoprávní záměr č výkup pozemků parcela č. 532/3 (ostatní plocha, silnice o výměře 56 m2) a parcela č. 532/4 (ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2), vše v k. ú. Nový Jičín Dolní Předměstí od ***** Studené, bytem Horní Újezd ***** a ***** Smolíkové, bytem Znojmo *****, za obvyklou kupní cenu Kč 140,00/m2, za účelem realizace stavby cyklostezky, majetkoprávní záměr č. V v návaznosti na usnesení ze dne , č. usnesení 2/14/2008 bod 15 schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parcela č. 44/7 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 679 m2), v k. ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (pozemek u bývalého J-klubu) mezi městem Nový Jičín a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: , včetně omezujících a sankčních podmínek, v rozsahu dle předloženého návrhu smlouvy, majetkoprávní záměr č. V na základě doporučení RM a Osadního výboru Žilina prodej pozemku parcela č. 412 (zahrada o výměře 361 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro ***** Baloghovou, bytem Nový Jičín *****, za kupní cenu dle ZP tj. 220,00/m2 a s povinností úhrady nákladů spojených s realizací MPZ tj ,00, majetkoprávní záměr č prodej pozemku parcela č. 896 (ostatní plocha, zeleň o výměře 55 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, se sídlem Kopřivnice Kpt. Jaroše 896, IČ: , za kupní cenu dle ZP tj. Kč ,00/předmět prodeje a s povinností úhrady nákladů spojených s realizací MPZ tj. Kč 1.300,00, majetkoprávní záměr č odvolání ***** Koblovského ke kupní ceně schválené dne , za výkup části pozemku parcela č. 92 (zahrada o výměře cca 25 m2) v k. ú. Straník a trvá na svém usnesení č. 3/5/2011 bod 8 ze dne , majetkoprávní záměr č. V K majetkoprávnímu záměru č nebylo přijato žádné usnesení. 8. bezúplatný převod pozemku parcela č.742/9 (orná půda o výměře m2) a části pozemku parcela č. 795/39 (orná půda o výměře m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína od ČR - 4

5 Pozemkový fond České republiky Praha 3, Žižkov Husinecká 1024/11a, IČ do majetku města, majetkoprávní záměr č. V ruší své usnesení č. 18/20/2005 bod 13 ze dne , kterým bylo schváleno bezúplatné nabytí pozemku parcela č. 872/46 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 442 m2) k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí do majetku města a bezúplatný převod shora uvedené nemovitosti z důvodu nepotřebnosti ne, majetkoprávní záměr č. V průběžnou informaci ve věci nabytí nemovitostí pro výstavbu cyklostezky Nový Jičín Hostašovice, včetně informace o předloženém návrhu nájemní smlouvy k nemovitostem a stavbám v majetku ČR Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace a výkup nemovitostí v rozsahu dle předloženého návrhu za kupní cenu Kč ,00/předmět prodeje z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, sídlo: Praha Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: , do majetku Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice, který byl za účelem výstavby cyklostezky založen, majetkoprávní záměr č. V /7/2011 Vyřazení nedobytné pohledávky BPM Nový Jičín vyřazení nedobytné pohledávky BPM Nový Jičín za ***** Maňáka, ***** trvale bytem Nový Jičín, ***** ve výši ,- Kč s přísl. 10/7/2011 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině BPM Nový Jičín Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Bytového podniku města Nový Jičín. 11/7/2011 Zpráva o činnosti novojičínské televize zprávu o Novojičínské televizi. 12/7/2011 Projekt Slavnosti města 2012 Evropa pro občany realizaci projektu na slavnosti města 2012 z programu Evropa pro občany a zařazení výdajů na projekt do rozpočtu města na rok /7/2011 Dotační řízení na podporu sociálních služeb a souvisejících aktivit 5

6 směrnici "Dotační řízení na podporu sociálních služeb a souvisejících aktivit". (-)/7/2011 Informace o průběžné auditní zprávě K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. (-)/7/2011 Stanovisko k nabídce převzetí zřizovatelské funkce k domům pro seniory Tento bod byl stažen z programu. (-)/7/2011 Žádost JUDr. Kubise o mimosoudní vyrovnání s BPM Nový Jičín K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. (-)/7/2011 Žádost o prominutí smluvní pokuty K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Ing. Břetislav Gelnar, CSc. starosta města v zastoupení PhDr. Jaroslav Dvořák, v. r. místostarosta města Bc. Gabriela Lošáková, DiS., v. r. zapisovatelka Mgr. Pavel Bártek, v. r. Bc. Blanka Faluši, v. r. ověřovatel ověřovatel 6

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více