Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010"

Transkript

1 OBEC TOPOLANY IČO: Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný účet obce za rok 2010 Údaje o obci: Název Obec Topolany IČO Adresa Topolany 51, Vyškov Telefon, fax Mobil starosta Číslo běžného účtu /0800 ČS pobočka Vyškov starosta: Webové stránky: Datová schránka: wkubj2k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Rozloha katastru obce 451 ha Základní územní jednotka Číslo katastrálního území

2 Pro volební období /2010, 7 členné neuvolněné zastupitelstvo: Starosta: Vladimír Hudeček zemřel 2007 Jaroslava Sedláčková od Místostarosta: Jaroslava Sedláčková Jiřina Pospíšilová od Členové: Bohumil Kudlička Mgr.Vl. Kudlička zánik mandátu Ren. Pavlincová zánik mandátu Josef Ševčík zánik mandátu Vladimír Kudlička ml. od Zdeněk Červeňák od Mgr. Marie Kudličková od Pro volební období 11/ , 7 členné neuvolněné zastupitelstvo: Starosta: Místostarosta: Členové: Vladimír Kudlička Jitka Valová Vladimír Hudeček David Hýzl Jaroslava Sedláčková David Ševčík Jan Zapletal Veřejná zasedání zastupitelstva obce za rok 2010: Počet zasedání: Účast zastupitelů: Účast obyvatel: do od Finanční výbor: Předseda: Jitka Valová Předseda Vladimír Hudeček Členové: Jar. Kudličková Členové: Ing. Robert Böhm Věra Šimíková David Hýzl Jiří Michalík Věra Hanáková Mgr. Vl. Kudlička Květoslav Vítek Kontrolní výbor: Předseda: Vladimír Kudlička Předseda: David Ševčík Zdeněk Červeňák Dušan Dvořák Bohumil Kudlička Libor Hasala Vladimír Věrný Jar. Sedláčková Květoslav Vítek Jan Zapletal Obecní kronika JSDH Topolany Obecní knihovna Mgr. Marie Kudličková - kronikářka Vladimír Hudeček - velitel Jaroslava Sedláčková - knihovnice

3 Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2010: 13/2000 O službách poskytovaných obcí Topolany za úhradu 1/2002 Řád veřejného pohřebiště 2/2003 Požární řád obce 1/2004 O místních poplatcích 1/2006 O závazných částech územního plánu obce Topolany 3/2007 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Topolany 1/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Topolany je členem: Svazku obcí Ivanovická brána Spolku pro obnovu venkova Svazu měst a obcí Svazu měst a samospráv ČR Pojištění majetku obce: Majetek obce je pojištěn u České pojišťovny Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel Triada Praha Pracovníci obce v roce 2010: 5 pracovních smluv 3 dohody o pracovní činnosti 14 dohod o provedení práce Majetek obce pronájmy: Pronájem nebytových prostor: Budova bývalé školy č.p. 88, 1 smlouva na dobu neurčitou. Nádvoří obecního úřadu parkování vozidel 2 smlouvy na dobu neurčitou. 2 smlouvy na pronájem zemědělských pozemků smlouva na dobu určitou 1 smlouva na pronájem pozemků smlouva na dobu neurčitou Nájemné placené obcí: Pozemky p.č a 2641 (hřiště ročně 600,- Kč ) majitel p. Slezák Jaromír, Topolany, smlouva na dobu neurčitou. Poskytnuté půjčky: Půjčky poskytnuté právnickým osobám, fyzickým osobám, zaměstnancům: žádné

4 Rozpočet obce: Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Byl vyvěšen od do a schválený Zastupitelstvem obce dne Do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2010 bylo postupováno při hospodaření obce dle rozpočtového provizoria, schváleného Zastupitelstvem obce dne Rozpočet obce Topolany na rok 2010 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č.23 ze dne jako schodkový při porovnání příjmů a výdajů ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v absolutní výši ,00 Kč, z toho ve výdajové části: běžné výdaje v objemu ,00 Kč kapitálové výdaje v objemu ,00 Kč Financování bylo rozpočtováno ve výši ,00 Kč. Do rozpočtu obce Topolany na rok 2010 byly zahrnuty dotace poskytnuté v celkové výši: ,00 Kč Dotace z ÚP ve výši ,00 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy ve výši: ,00 Kč Další část rozpočtu a to v objemu ,57 Kč tvořily prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních a vlastní nedaňové příjmy: - příjmy daňové ve výši ,53 Kč - příjmy nedaňové ve výši ,04 Kč - příjmy kapitálové ve výši ,00 Kč Schválený rozpočet na rok 2010 byl upravován 9-ti rozpočtovými opatřeními. V rámci upraveného rozpočtu došlo k navýšení příjmů o částku ,00 Kč. Celkové skutečné příjmy obce za rok 2010 činily Celkové skutečné výdaje obce za rok 2010 činily ,57 Kč ,43 Kč

5 Struktura příjmů a výdajů rozpočtu, úpravy a skutečné plnění k Druhové třídění Schválený rozpočet r Upravený rozpočet k Skutečnost k Celkové příjmy , , ,75 třída 1 daňové příjmy , , ,53 třída 2 nedaňové příjmy , , ,04 třída 3 kapitálové příjmy 0, , ,00 třída 4 přijaté dotace , , ,00 Celkové výdaje , , ,43 třída 5 běžné výdaje , ,300, ,43 třída 6 kapitálové výdaje , , ,004 třída 8 - financování , , ,14 Členění celkových výdajů dle odvětvového členění paragraf text Rozpočet schválený Rozpočet upravený k Skutečnost k Deratizace 7700, , , Silnice 89000, , , Ost. záležitosti pozemních komunik , , , Provoz veřejné silniční dopravy 15700, , , Odvádění a čišt. odpadních vod 16000, , , Úpravy drobných vodních toků 0, , , Předškolní zařízení 5000, , , Základní školy , , , Činnost knihovnická 51400, , , Ost. záležitosti kultury - kronika 5000, , , Poř.,zach. a obn.hodnot míst.kult , , , Rozhlas a televize 4000, , , Zpracování zpravodaje obce 3400, , , Kultura 34000, , , Tělovýchova 33500, , , Zájmová činnost. 1000, , , Veřejné osvětlení , , , Pohřebnictví , , , Územní plánování 20000, , , Komunální služby , , , Sběr a odvoz nebezpeč. odpadu 5000, , , Sběr a odvoz komunál. odpadu , , , Péče o veřejnou zeleń 59000, , , Odborné sociální poradenství 2000, , , Ost. sociální péče 2200, , , Soc. péče a pomoc 25000, ,00 0, Ost.správa v obl.civil.nouz. 0, ,00 0, Požární ochrana , , , Zastupitelstvo obce , , , Volby do Parlamentu ČR 0, , , Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , , Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 0, ,00 0, Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů 9500, , , Finanční vypořádání minulých let 5000, , ,00 C E L K E M , , ,43

6 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát). Stav finančních prostředků na základním běžném účtu k ,23 Kč Obec Topolany nevede žádnou hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vypořádání dotací s Krajským úřadem Jihomoravského kraje Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem ,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly vráceny dne ve výši ,- Kč. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání Vratka MF ČR Volby do Parlamentu , , ,00 MK ČR VISK 3-ARL , ,00 0,00 MF ČR Volby -zastupitelstva , , ,00 KÚJMK 363 Hřbitov , ,00 0,00 Brno oprava chodníků MF ČR Sčítání lidu, domů ,00 0, ,00 KÚJMK Na jednotku SDH , ,00 0,00 Brno ÚP Vyškov VPP , ,00 0,00 Celkem: , , ,00 VISK 3 Licence WWW katalog OPAC 2.0 Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR Název grantu: VISK3 Název projektu: ARL on line katalog Číslo projektu: 274/MK-S 4582/2010 OUK Dotace ve výši: 9 000,00 Kč Podíl obce: 7 800,00 Kč Celkové náklady: ,00 Kč Hřbitov oprava chodníků Poskytovatel: Jihomoravský kraj Název dotačního programu: Program rozvoje venkova JMK pro rok 2010 Název projektu: Hřbitov oprava chodníků Číslo smlouvy: 3461/10/ORR Dotace ve výši: ,00 Kč Podíl obce: ,80 Kč Celkové náklady: ,80 Kč

7 Zabezpečení schopnosti jednotky SDH Poskytovatel: Jihomoravský kraj Název dotačního programu: Smlouva č. 5261/10/OKH Název projektu: Výdaje na zabezpečení schopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 Dotace ve výši: 1 040,00 Kč Podíl obce: ,00 Kč Celkové náklady: ,00 Kč Přijaté finanční dary: Poskytovatel: MAGNUM CAR Vyškov, Obec Křižanovice u Vyškova, SDH Topolany, AutoEuroCar Topolany, pp. Josef Pospíšil, Jaromír Slezák, Jaroslav Pila, Karel Matuška, Petr Dvořák, pí. Jitka Valová. Příspěvek ve výši: 8 500,00 Kč Finanční částka byla použita na výdaje spojené s konáním vánočního koncertu Boršičanky Poskytnuté finanční a věcné dary: Poskytovatel: Obec Topolany Finanční příspěvek ve výši: 6 000,00 Kč Věcné dary ve výši: 3 494,00 Kč Obec Topolany poskytla: 1. Neinvestiční příspěvek Obci Mor. Prusy na provoz MŠ (předškoláci)ve výši 3 360,00 Kč. 2. Neinvestiční příspěvek MŠ Moravské Prusy ve výši 5 000,00 Kč 3. Neinvestiční příspěvek Obci Moravské Prusy na žáky ZŠ ve výši 4 010,00 Kč 4. Neinvestiční příspěvek Městu Vyškov na žáky ZŠ ve výši ,00 Kč 5. Neinvestiční transfer církvi oprava kostela sv.mikuláše ve výši ,00 Kč 6. Ostatní neinvestiční transfer TJ Sokol Topolany ve výši ,00 Kč 7. Ostatní neinvestiční transfer Spolku pro obnovu venkova ve výši 2 000,00 Kč 8. Ostatní neinvestiční transfer svazku obcí Ivanovická brána ve výši 8 900,00 Kč 9. Ostatní neinvestiční transfer - Svazu měst a obcí ČR ve výši 2 736,40 Kč 10.Ostatní neinvestiční transfer - Svazu měst a samospráv ve výši 1 308,00 Kč 11.Ostatní neinvestiční transfer Paprsku Vyškov ve výši 2 600,00 Kč 12.Ostatní neinvestiční transfer Charitě Vyškov ve výši 600,00 Kč 13.Ostatní neinvestiční transfer Piafa Vyškov ve výši 600,00 Kč 14.Ostatní neinvestiční transfer Polid Trutnov ve výši 200,00 Kč 15.Ostatní neinvestiční transfer Český svaz včelařů Vyškov ve výši 1 000,00 Kč Majetek obce: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni Inventurní komisi ve složení: pro OÚ Jitka Valová, Jan Zapletal, Věra Zahradníková, pro knihovnu David Ševčík, David Hýzl, Jaroslava Sedláčková, pro SDH Vladimír Hudeček, Jaromír Slezák, Aleš Hasala, byly předloženy obecním úřadem veškeré podklady, aby mohla být inventura řádně provedena. Hlavní inventarizační komise ve složení Jitka Valová, David Ševčík, Vladimír Hudeček, Věra Zahradníková porovnala veškeré skutečnosti s účetní evidencí a doporučila zastupitelstvu obce ke schválení. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2010 byla projednána v zastupitelstvu obce dne

8 1. Celková hodnota majetku obce: ,66 Kč - přírůstek: ,40 Kč - úbytek: ,55 Kč 2. Zásoby: ,23 Kč 3. Zboží na skladě 2 218,70 Kč 4. Peněžní prostředky: - účet u České spořitelny ,23 Kč 5. Ceniny: 104,00 Kč (poštovní známky) 6. Poskytnuté provozní zálohy: ,00 Kč (plyn,energie, Sb. zákonů) 7. Pohledávky za rozpočtové příjmy: 2 266,00 Kč (pronájem hrobů) 8. Závazky: neuhrazené faktury: ,58 Kč Dlouhodobý majetek pořízený ( v Kč) Změna č.1 Územního plánu obce Topolany ,00 Panel PR 11 (radar) ,00 Sněhová fréza ML MURRAY ,00 Elektronická zabezpečovací signalizace ,00 Kartáč válcový zimní 2 ks 7 100,00 Fotoaparát PANASONIC s příslušenstvím 5 815,00 Kompresor olejový 5 187,40 Projektová dokumentace variantní studie Areál OÚ ,00 Pozemek p.č m ,00 Pozemek p.č m ,00 Pozemek p.č m ,00 Pozemek p.č m ,00 Pozemek p.č. 2761/ m ,00 Pozemek p.č. 71/35 60 m ,00 Pozemky p.č. 71/36-53 m2, 71/37-16m2, 271/ m ,00 Realizované akce ( v Kč) Zpevnění komunikace v Hliníku ,00 Odhrnování sněhu ,00 Vyčištění části Lukového potoka ,80 ARL on line katalog (knihovna) ,00 Vánoční koncert a hudební produkce při setkání seniorů ,00 Zpracování restaurátorských záměrů 9 900,00 Výroba a montáž zábradlí schody na hřbitov 9 660,00 Oprava chodníků na hřbitově ,80 Odvoz a likvidace odpadů ze hřbitova ,00 Oprava veřejného osvětlení 7 632,00 Vypracování Změny č.1 územního plánu ,00 Vypracování smluv na výkup a směnu pozemků ,00 Oprava komunální techniky ,00 Vyhotovení geometrického plánu 5 500,00

9 Odvoz nebezpečného odpadu 6 743,00 Odvoz komunálního odpadu ,00 Ořezání okrasných stromků ,00 Nákup hadic ,00 Oprava hasičského vozidla a elektrocentrály ,00 Aktualizace programu MUNIS ,00 Nákup zálohovacího programu MUNIS Backup 8 998,00 Nákup fotoaparátu PANASONIC 5 815,00 Elektronická zabezpečovací signalizace ,00 Koberec 4,70 bm 1 748,00 Ubrusovina PVC 14,30 m 1 520,00 Oprava kopírky 3 156,00 Nedokončený DHM ( v Kč ) Studie areálu obecního úřadu ,00 V roce 2010 obec: Neměla majetkovou účast na podnikání jiných subjektů Neposkytla žádné půjčky dalším subjektům Nemá zastavěný majetek Neměla úvěr Ukazatel dluhové služby je 0% Přezkoumání hospodaření obce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 23.září 2010 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 9.března Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený KÚJMK Brno. Zvěr kontrolora : Při přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu. Dodatek Nedílnou součástí celoročního hospodaření obce jsou účetní výkazy. Kontrola hospodaření je věcí veřejnou, tudíž má každý občan naší obce možnost do účetních výkazů nahlédnout.

10 Na požádání v úřední hodiny budou předloženy k nahlédnutí: FIN 2-12 za rok 2010 Rozvaha za rok 2010 Výkaz zisků a ztrát za rok 2010 Přílohy za rok 2010 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2010 Inventarizační zápis za rok 2010 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 16.května 2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 16.května Zpracovala: Zahradníková Věra, účetní Vladimír Kudlička starosta obce Topolany dne Vyvěšeno: Sňato: Vyvěšeno na www: Sňato z www: Schváleno zastupitelstvem obce dne: usnesením č.

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) 1 Údaje o obci Chyšky Adresa: Obec Chyšky, Chyšky

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Zpracovaný na základě Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, Náchodská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více