Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže"

Transkript

1 Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila

2 Osnova: 1) Základní údaje o domově mládeže. 2) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti domova mládeže. 3) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do domova mládeže. 4) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 7) Údaje o aktivitách a prezentaci domova mládeže na veřejnosti 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 9) Základní údaje o hospodaření domova mládeže 10) Údaje o zapojení domova mládeže do rozvojových a mezinárodních programů 11) Údaje o zapojení domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 2) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti domova mládeže Z hlediska personálního zabezpečení činnosti domova mládeže byl kolektiv pracovníků stabilizovaný. V případě pedagogických pracovníků nedošlo ke změně. U nepedagogických pracovníků ukončila pracovní poměr 1 uklízečka, která byla nahrazena novou pracovnicí. Domov mládeže zaměstnával ve školním roce 2013/2014 celkem 20,162 pracovníků, v přepočtu 20,104 pracovních úvazků. Z celkového počtu fyzických pracovníků domova mládeže je 10 pedagogických a 11,42 nepedagogických pracovníků. V průběhu školního roku byla na rodičovské dovolené 1 pedagogická pracovnice, která byla zastupována. Pracovníci domova mládeže jsou rozděleni do dvou pracovišť, pracovali systémově a odpovědně plnili své pracovní povinnosti. Stanovené kvalifikační předpoklady splňují všichni pedagogičtí pracovníci. Vysokoškolské vzdělání má 7 vychovatelů a středoškolské odborné vzdělání mají 3 vychovatelé, z toho je 8 žen a 2 muži. Průměrný věk pedagogického pracovníka je 46,2 let. Věkové složení pedagogů Věk pedagoga Celkový počet Do 20 let 0 Do 30 let 2 Do 40 let 1 Do 50 let 4 Do 60 let 1 Do 65 let 2 Pracovníci domova mládeže jsou rozčleněni do těchto pracovišť: 1. Domov mládeže v Ostravě-Hrabůvce, Krakovská 1095 s kapacitou 143 lůžek zaměstnává 12,937 pracovníků 2. Domov mládeže v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50 s kapacitou 72 lůžek zaměstnává 6,475 pracovníků 3. Školní jídelna-výdejna v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50 s kapacitou 80 jídel, ve které zaměstnáváme 0,750 pracovníka. 5

4 Organizační schéma k ) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do domova mládeže Ve školním roce 2013/2014 jsme k ubytování přijali 215 žáků. Z nich bylo 209 žáků středních škol a 6 studentů vyšších odborných škol. Kapacita zařízení byla 100% obsazena. V domově mládežee neprobíhá klasické přijímací řízení. Do domova mládeže žáky a studenty zařazujeme na základě přihlášek. S možností ubytování jsou noví žáci a studenti seznamováni při přijímacích zkouškách na středních a vyšších odborných školách. Nabídka ubytování je také zveřejněna na našich webových stránkách. Žáci a studenti postupující do vyšších ročníků se přihlašují v termínu stanoveném ředitelkou, tj. do , pro nové studenty probíhalo přijímací řízení do Po tomto termínu další přijímání žáků probíhalo jen individuálně, v případě uvolněné kapacity. Docílit obsazené kapacity není jednoduché, neboť počty přihlášenýc ch žáků se často liší od počtu žáků, kteří skutečně nastupují. A v průběhu září je už pak těžké získat nové žáky k ubytování. 6

5 4) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků Domov mládeže ve školním roce poskytoval ubytování a zajišťoval stravování 215 žákům a studentům, z toho bylo 132 dívek a 83 chlapců. Ubytovaní byli rozděleni do osmi výchovných skupin. Výchovnou činnost zajišťoval skupinový vychovatel. Průměrný počet ubytovaných žáků ve výchovné skupině byl 26,9 žáků. Tři výchovné skupiny byly chlapecké, tři výchovné skupiny byly dívčí a dvě výchovné skupiny byly složeny z chlapců i dívek. Věkové rozpětí žáků se pohybuje v rozmezí od 15 do 22 let. V domově mládeže byli ubytováni žáci z 27 ostravských středních a vyšších odborných škol. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci střední zdravotnické školy v počtu 32, žáci střední umělecké školy v počtu 24, žáci sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v počtu 22, žáci Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v počtu 21. Složení žáků podle škol SZŠ a VOŠ zdravotnická Střední umělecká škola Sportovní gymnázium Janáčková konzervatoř Ostratní Ze složení žáků vyplývá, že polovinu tvoří žáci 4 školy a zbývající část pak doplňují méně početně zastoupení žáci ostatních ostravských škol. Školní rok 2013/2014 byl pro nás z pohledu naplněnosti žáků úspěšným školním rokem. Domov mládeže byl plně obsazen a vládla zde pozitivní pracovní atmosféra mezi žáky i pracovníky. Plný stav žáků pro nás znamenal optimální složení počtu pedagogů, rozvrhů služeb a nabídl nám také delší čas určený k individuální práci i volnočasovým aktivitám. 7

6 Obsazenost domova 2013/ / / / / / / / Z uvedeného grafu vyplývá, že od školního roku 2009/2010 se nám daří v téměř maximální míře využívat kapacitu domova mládeže. Domov mládeže byl také zapojen do projektu Adopce na dálku. Finanční sbírkou jsme podpořili již pátým rokem vzdělávání indického chlapce. Sledujeme jeho školní výsledky a vzájemně si vyměňujeme dopisy a fotografie. Zajímají nás informace o jeho rodině, zájmech, školském systému i jiné události. Výchovně vzdělávací činnost vycházela ze školního vzdělávacího programu domova mládeže zpracovaného na příslušný školní rok. Program stručně charakterizuje školské zařízení i organizační podmínky. Stanovuje konkrétní cíle, formy, metody a obsah výchovy a vzdělávání. Je rozpracován na programy jednotlivých výchovných skupin i akce pro celý domov. Zpracovává také činnosti zájmových útvarů. Soužití v kolektivním zařízení upravoval vnitřní řád. Vzdělávací činnost Prvořadým úkolem pedagogických pracovníků je rozvoj klíčových kompetencí a zajišťování podmínek pro studium, pomoc při studiu a sledování prospěchu a chování. Studijním výsledkům jsme věnovali velkou pozornost. Učili jsme žáky osvojit si metodu jak se správně učit, jejich prospěch byl konzultován s rodiči, učiteli i na našich pedagogických radách. Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže navštěvují gymnázia, střední průmyslové školy, střední odborné školy, konzervatoř, umělecké školy i školy vyšší odborné. Tato skutečnost se odráží jak v přístupu k vyučování tak i ve výsledcích vzdělávání. Vychovatelé se zvýšeně věnují studijní přípravě zejména slabších žáků. Je výrazně pozitivním momentem je-li vychovatel informován o současném stavu prospěchu, neboť mu to umožní včas a adekvátně na tuto situaci reagovat. Pedagogové byli nápomocni při tvorbě referátů, seminárních a absolventských prací, přípravě k maturitě i k učňovským zkouškám. Doučovali jsme je dle schopností a aprobací jednotlivých vychovatelů. Studenti vyšších odborných škol se na výuku připravují individuálně. Intenzita přípravy do vyučování se zvyšuje jednoznačně v období semestrálních zkoušek. Prioritou práce v oblasti vzdělávání je vytvoření kvalitního prostředí pro pravidelnou přípravu 8

7 na vyučování s možností využívání studovny a knihovny. Ve studovně je v provozu 5 počítačů, 5 notebooků s přístupem na internet. Počítače jsou prakticky nepřetržitě využívány. Žáci a studenti mají také na pokojích možnost připojení vlastních počítačů k internetu. Vnitřní řád jednoznačně vymezuje dobu určenou ke studiu, která pak musí být dodržována. Podíleli jsme se také na vzdělávání žáků a jednou ze vzdělávacích aktivit, bylo uspořádání již VII. ročníku vědomostní soutěže s názvem Krakovský speciál. Základní kolo se konalo v březnu 2014 a zúčastnilo se ho celkem 189 žákyň a žáků, což je 88 % ubytovaných. Do finálového kola, které se uskutečnilo v dubnu pak postoupilo celkem 44 žákyň a žáků. Tematicky byly otázky zaměřené na kulturu, historii, sport, biologii a zeměpis. Tři nejúspěšnější soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami. Dále jsme také v listopadu 2013 připravili ekologickou soutěž s názvem SOS Planeta Země. Tentokrát žáci soutěžili ve tříčlenných družstvech a předvedli své znalosti z oblasti např. ekologie, biologie, první pomoci. Součástí měsíčních programů byly také různé znalostní testy, návštěva divadelních představení a knihovny. Žáky nejen vzděláváme, ale snažíme se také rozvinout jejich osobnost a jednou z forem práce, kterou k tomu využíváme je naše Galerie na schodech. Ve školním roce jsme oslovili pět umělců, výtvarníků, kteří nám svou tvorbu propůjčili a my jsme pak mohli instalovat jejich díla. Připravili jsme taky jednu vernisáž. Vystavovali jsme obrazy paní Lenky Kocierzové na téma Krása žen, v listopadu a prosinci fotografie Proměny Dále následovala výstava prací Sdružení ROSKA, fotografie pana Arnošta Bika na téma Vaše Ostrava a na závěr pak práce žáků ZUŠ z Ostravy-Muglinova. Výstavy zaujaly svou tematickou různorodostí a pestrostí. Vernisáž Lenky Kocierzové Vystavovaná díla 9

8 Výsledky vzdělání žáků středních škol školního roku 2013/2014 I. pololetí II. pololetí celkový prospěchový průměr 2,12 2,03 s vyznamenáním prospělo prospělo neprospělo 10 6 nehodnoceno 14 7 chování: II. stupeň 0 1 III. stupeň 0 0 pochvala třídního učitele 5 5 pochvala ředitele školy 2 3 důtka třídního učitele 2 1 důtka ředitele školy 2 1 podmíněné vyloučení ze školy 1 1 vyloučení ze školy 0 0 Výsledky maturitních zkoušek počet maturantů 42 celkový prospěchový průměr 2,42 s vyznamenáním prospělo 7 prospělo 28 neprospělo 7 nepřipuštěn k maturitě 4 Výsledky závěrečných učňovských zkoušek počet žáků 3 celkový prospěchový průměr 2,33 počet vyznamenaných 1 prospělo 2 nepřipuštěn 1 Uváděné klasifikační výsledky byly zaznamenány ke dni a u těch žáků, kteří nám svůj prospěch sdělili. 10

9 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Prospěchový průměr 2,23 2,21 2,18 2,22 2,09 1,99 1,98 2,1 2,1 2, 03 2,35 2,35 2,26 2,31 2,14 2,04 2,07 2,07 2,08 2, 12 II. pololetí I. pololetí Pro srovnání uvádíme klasifikační výsledky I. a II. pololetí od školníhoo roku 2004/2005 do školního roku 2013/2014. Celkové výsledky vzdělávání v obou pololetích nezaznamenaly výrazné odchylky ve srovnání s předcházejícími školními roky. Výchovná činnostt Výchovná práce je zaměřena především v počátcích školního roku na žáky I. ročníkůů a jejich adaptaci. Dítě v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. Změnilo nejen typ školy, kterou navštěvovalo, ale také částečně i rodinné a sociální prostředí. Je nutné zaměřit se na dodržování stanoveného vnitřního režimu, který se odlišuje od režimu domácího, je nutné osvojit si nový přístup ke studiu, tzn. pravidelnou každodenní přípravu do vyučování. Musí navázat nové sociální vztahy, naučit se samostatnosti a odpovědnosti. Celkově adaptaci prostředí zvládají v průběhu jednoho až dvou měsíců. Specifickou skupinu tvořili žáci, kteří se věnují výkonnostním mu sportu a žáci uměleckých škol. Ve školním roce se 42 žáků věnovalo výkonnostnímu sportu, uměleckou školu navštěvovalo 24 žáků a Janáčkovu konzervatoř a gymnázium navštěvovalo 21 žáků. Přístup k nim vyžaduje změnu denního režimu, skloubení denních tréninků a přípravu na vyučování a zajištění ubytování v době víkendu, případně i prázdnin. Tito žáci jsou zatíženi vedle studia každodenními tréninkovými procesy, případně uměleckou tvořivou činností nácvikem hry na hudební nástroje, divadelními zkouškami a podobně. Jejich příchody jsou různé a časově zasahují do režimových momentů vnitřního řádu domova. Často také přijíždí do domova mládežee v nestandardních i nočních hodinách. Vychovatel v práci s těmito žáky musí připravit individuální výchovné režimy, aby se mohli věnovat také studiu a mohli se zapojit i do jiné činnosti. Musí je vést k dodržování kázně, pořádku, úklidu na pokojích, k přípravě na vyučování a dbát na jejich stravování. Odlišná je také skupina, která je tvořena 6 studenty vyšších odborných škol. Jejich studium je semestrální a zejména v doběě zkoušek studují velmi intenzivně. Tehdy je nutné zajistit jim možnost studia i mimo stanovenou dobu. Také přístup k těmto studentům je zcela individuální, ponecháváme jim určitou volnost, ale je na ně kladena také větší odpovědnost. 11

10 Je zcela běžné, že i tito studenti se podílejí na práci v zájmových kroužcích a dalších volnočasových aktivitách. Ve školním roce jsme ubytovali 1 žáka z dětského domova, jeho prospěch i chování nevybočovalo z průměru. Výchovná práce skupinového vychovatele u žáků postupujících do vyšších ročníků spočívá v rozvíjení již získaných návyků a dovedností. Je nutné zejména zajistit, aby respektovali daný řád a stanovená pravidla. Věnovali se studiu, ale také se i nadále rozvíjeli v rámci svých možností. Dále výchovná péče směřuje také k dodržování pořádku a čistoty na pokojích. Je v nich pěstována i zodpovědnost za svěřený majetek. Pokoje byly ve většině případů útulné a uklizené. Je už tradicí, že pokoje dívek jsou velmi hezké, pokoje chlapců mají rozdílnou úroveň. Ve vzhledu pokojů se odráží nejen estetické cítění žáků, ale také jejich zájmy, záliby a sociální úroveň. Také letos byla organizována pod vedením zkušených pedagogů řada programů k účelnému využití volného času. Veškeré akce byly propagovány formou týdenního plánu, plakátů a rozhlasových relací. Rodiče byli seznámeni s vybavením a nabídkou programů na informativní schůzce v den zahájení provozu, studenti pak na měsíčních schůzkách výchovných skupin. Naše nabídka zájmové činnosti je pestrá a dobře materiálně zabezpečená, zapojit žáky do činnosti se nám vždy nepodaří. Proto se snažíme hledat nové formy nabídky. Např. zařazujeme Křeslo pro hosta, ekologickou soutěž, návštěvy kulturních i sportovních aktivit, návštěvy galerií, vycházky apod. Přesto existuje skupina žáků, která nejraději tráví svůj volný čas u počítačů, na internetu, sledováním filmů. A právě tyto žáky je třeba zapojit a připravit jim skutečné zážitky, které je mohou naplnit. Výchovně vzdělávací program byl zaměřen na oblasti: - rozumové výchovy - mravní výchovy - estetické výchovy - sportovní výchovy - environmentální výchovy - pracovní výchovy Rozumová výchova Pravidelné místo v měsíčním programu mají schůzky výchovných skupin. Žáci a studenti se zde se svými pedagogy seznamovali s připravovanou činností, hodnotili jednotlivé akce, řešili problémy související s chováním, pozdními příchody a následným vyrušováním, provozem kuchyněk, stravováním, úklidem, možností studia a také podávali návrhy na případnou další činnost. Snažili se také o zlepšení ubytovacích podmínek, úklidu. Zabývali se také vzájemnými vztahy v rámci výchovné skupiny i domova mládeže a řešili své nejrůznější problémy. Tradičně jsme zahájili nový školní rok informační schůzkou a bezpečnostním školením. Zorganizovali jsme besedy na téma Jak se racionálně učit, Jak nám škodí drogy, Bezpečnostní pravidla v domově mládeže. Navštívili Dny zdraví na Střední zdravotnické škole v Ostravě, zoologickou zahradu a byli jsme i na exkurzi v Ostravském pivovaru. Významnou akcí domova mládeže je pořádání znalostní soutěže Krakovský speciál. Velká pozornost byla věnována pomoci při studiu, sledování prospěchu, spolupráci se školou a rodiči. Pedagogové byli nápomocni při tvorbě referátů, seminárních prací a absolventských prací, přípravě k maturitě, vyhledávání potřebné literatury. Důležitou úlohu sehrály počítačové místnosti s notebooky, tiskárnami a celoplošným a posíleným připojením 12

11 Na schůzkách výchovné skupiny si žáci zvolili své zástupce do Studentské rady, kteří je zastupovali na jednáních s ředitelkou domova, tlumočili jejich požadavky, prosby, nápady a společně řešili otázky týkající se provozu a modernizace zařízení a vybavení. Pro zajištění bezpečí a informovanosti našich ubytovaných jsme ihned po nástupu zajistili besedy s pracovníky oddělení Prevence kriminality a právního vědomí, dále s terapeuty firmy Renarcon apod. Příjemná, ale zároveň smutná byla rozloučení s maturanty a absolventy. V průběhu školního roku jsme se potýkali se školními problémy jakými jsou záškoláctví, pozdní návraty z vycházek, nepořádek na pokojích, konzumace alkoholu a kouření. Nebezpečná byla také situace, kdy si jeden žák od svých spolubydlících i spolužáků půjčoval peníze, které nevracel. Protože se však žáci s tímto problémem svěřili svému skupinovému vychovateli, dokázali jsme společně s rodiči žáka, situaci zdárně vyřešit. Kázeňská opatření byla uložena ve 14 případech, z toho v 6 případech byla udělena důtka vychovatele, v 6 případech důtka ředitelky a ve 2 případech bylo uděleno podmínečné vyloučení. Pochval bylo uloženo 55, z toho v 39 případech pochvalu udělil skupinový vychovatel a v 16 případech ředitelka. Vzájemné vztahy ubytovaných byly přátelské a nekonfliktní. Běžná nekázeň byla řešena na úrovni skupinového vychovatele, závažnější přestupky pak projednala pedagogická rada. Počet udělených pochval odpovídal ochotě a vstřícnosti žáků, jejich iniciativě a snažení. Galerii našich slavných žáků, kteří bydleli v domově mládeže a v životě se dokázali významným způsobem prosadit, jsme letos nerozšiřovali, ale aktualizovali jsme ji o současné úspěchy. Estetická výchova Na estetickou výchovu klademe velký důraz, neboť nám pomáhá v širokém zapojení žáků do tvořivé činnosti. Ve vestibulu na odloučeném pracovišti byla žáky zobrazena malbou na břidlici nejen budova našeho domova mládeže, ale také další architektonicky významné budovy Ostravy-Vítkovic. Po vstupu do domova mládeže návštěvníka osloví Galerie na schodech. Příjemnou relaxaci žáci nacházeli při činnostech v zájmových estetických útvarech. Tvůrčí dílna zahájila svou činnost výrobou mýdel a obalů na ně a nápaditými zásobníky na hygienické kapesníky. Šili a zdobili jsme plátěné tašky, pletli košíky z novin, vyráběly se svíčky z palmového vosku i adventní svícny, smaltované a skleněné šperky, kraslice, novoroční přání a rovněž proběhl kurs háčkování. Do kroužku se přihlásilo 9 žákyň, kroužek pracoval každou středu od 19 hodin do 20 hodin. Foto rámečky Krabičky na hygienické kapesníčky 15

12 Tablo 2013/14 Kroužek kreativní dílny se soustředil na výrobu korálkové bižuterie, adventních věnců a svícnů, vánočních ozdob z vosku, origami, lepených kraslic, korálkových stromečků a vznikly také krásné 3D přívěsky. Vyráběli jsme také tabla. Kroužek probíhal vždy ve středu od 19,30 do 20,30 hodin. Do kroužku se přihlásilo 11 žákyň. Nejhezčí výrobky byly připraveny k propagaci domova mládeže při příležitosti oslav 90. výročí vzniku domova mládeže, které se budou konat v příštím školním roce. Domnívám se, že kroužky splnily svůj účel. Děvčata je navštěvovala ráda a práce je evidentněě bavila. Naučilaa se mnohoo různých technik, využívala fantazii a bezesporu naplnila svůj volný čas. Zhotovené výrobky jsme vystavovali. Tulipány z perliček Bižuterie 16

13 Náušnice Korálkové stromečky Příprava vánoční výzdoby Společně se studenty jsme shlédli pět divadelních představení, několik filmových představení, navštívili jsme Vánoční koncert ve Vítkovicích, Novoroční koncert na Janáčkově konzervatoři Ostrava a Jarní koncert Základní umělecké školy také v Ostravě-Vítkovicích. Navštívili jsme také vánoční výstavu knih a obrazů, výstavu betlémů. Stylovou výzdobu jsme pak vytvořili na chodbách a vestibulu v barvách podzimu, na téma vánoc, Valentýna a velikonoc. Dále jsme navštívili vernisáž výstavy Ženy v klobouku paní Lenky Kocierzové, výstavu prací textilní výtvarnice Heleny Binarové, historický Dům u šraněk a moderní výstavu Joa Muczka. Za zmínku stojí také krásně prožitý vánoční večer se společnou večeří, kulturním programem a předáváním připravených dárků. 17

14 Vánoční večer Sportovní výchova V rámci sportovní výchovy se snažíme o zapojení širokého počtu žáků do různých sportovních aktivit. V domově mládeže pracuje kroužek míčových her, sálové kopané, mixdance, stolního tenisu a florbalu. Denně byly využívány posilovny, žáci hráli stolní tenis, stolní fotbal a cvičili na gymbalonech. Žáci v průběhu školního roku chodili pravidelně plavat. Jezdili jsme na on-line bruslích v parku a fyzickou kondici jsme si udržovali běháním. Pasivně jsme sledovali také významné sportovní přenosy v televizi nebo přímo na stadionech. Navštívili jsme např. hokejový extraligový zápas mezi HC Vítkovicemi a BK Mladá Boleslav, HC Vítkovicemi a HC Litvínovem. Velmi pozorně byly sledovány hokejové přenosy Mistrovství světa v Bělorusku a fotbalové přenosy MS v Brazílii. Uspořádali jsme také bowlingová odpoledne. Návštěva hokejové extraligy Kroužek míčových her se konal pravidelně každé pondělí v tělocvičně Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích v době od 19,00 do 20,00 hodin, navštěvovalo ho 10 žáků. Žáci si mohli vybrat ze sportů, kde je hlavním sportovním náčiním míč. Navštěvovali ho žáci odloučeného pracoviště. 18

15 Volejbalový turnaj Kroužek sálové kopané se konal každé pondělí v tělocvičně Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce v době od 19,30 do 21,00 hodin. Kroužek svou činnost ukončil v červnu. Do kroužku se přihlásilo 12 žáků. V prosinci jsme organizovali Mikulášský turnaj. Zúčastnila se ho čtyři družstva, z našeho domova mládeže 2 družstva, 1 družstvo z domova mládeže v Ostravě-Zábřehu, na ulici Volgogradské a 1 družstvo z domova mládeže v Ostravě-Porubě, na ulici 17. listopadu. Na prvním a druhém místě se umístila naše družstva a na třetím místě skončilo družstvo z Ostravy- Poruby. Oceněn byl i nejlepší hráč turnaje. 19

16 Vítězové turnaje v sálové kopané Kroužek florbalu se konal každý čtvrtek v tělocvičně Střední školy společného stravování v době od 19,30 do 21,00 hodin. Do kroužku se přihlásilo 17 žáků. Cílem kroužku bylo nejen zlepšit fyzickou kondici a výkonnost, ale také se vzájemně poznávat. Navázali jsme na myšlenku pokračování florbalové ligy a uspořádali jsme letos 2. ročník. Kluci nejen trénovali, ale také vždy jednou za měsíc sehráli vzájemná utkání, kde prokazovali svou formu. Do florbalové ligy se přihlásilo celkem 30 žáků, kteří byli ze tří družstev, z toho jedno družstvo byli chlapci z domova mládeže na Hasičské ulici v Ostravě- Hrabůvce, 2 mužstva z našeho domova mládeže. Závěrečné kolo florbalové ligy proběhlo v březnu. Žáci byli odměněni 20

17 diplomy, medailemi a vítězný tým z DM Krakovská obdržel také pohár. Celý ročník byl pečlivě zaznamenáván a všechny výsledky, střelci gólů a fotografie z jednotlivých zápasů jsou zachyceny ve florbalové ročence. Je vidět, že dobrý nápad se odrazil nejen v počtu přihlášených žáků, ale zejména v chuti trénovat a porovnávat své herní dovednosti a soutěžit. I po ukončení florbalové ligy kroužek se svou činností pokračoval. V dubnu si pak všichni zahráli volejbal. Volejbalový turnaj, který proběhl, vyzval volejbalisty z našich dvou domovů mládeže i domova mládeže z Ostravy-Poruby, na ulici 17. listopadu a domova mládeže z Ostravy-Hrabůvky na ulici Hasičské. Zvítězilo družstvo z domova mládeže na ulici Krakovské, oceněn byl i nejlepší hráč turnaje. Kroužek svou činnost ukončil v červenu. Kroužek mix dance probíhal ve čtvrtek v době od 18 do 19 hodin. Cílem tohoto kroužku bylo naučit se vybraným tanečním stylům a pak je dále rozvíjet. Opět jsme zařadili společenské tance, převážně latinsko-americké, o které byl u děvčat velký zájem. Součástí kroužku byla zumba, rnb, aerobic i posilování. Ačkoliv kroužek byl určen pro chlapce i dívky, účastnila se ho pouze děvčata. Do kroužku se jich přihlásilo 9 děvčat. Kroužek stolního tenisu svou činnost zahájil v polovině září a ukončil ji v červnu. Do kroužku se přihlásilo 18 žáků. Herní úroveň žáků se v průběhu roku zvýšila. Tréninky probíhaly individuálně po dohodě s jednotlivými žáky. Činnost kroužku vyvrcholila březnovým turnajem, do kterého se přihlásilo 16 žáků. Výsledky byly průběžně zveřejňovány. Finále nabídlo utkání, ve kterém zvítězil ten lepší. Turnaj byl slavnostně vyhodnocen a vítězové byli odměněni. Environmentální výchova Stolní tenis - turnaj Cílem environmentální výchovy je šetřit životní prostředí, ochraňovat zdraví, formovat ekologicky správné vztahy k přírodě, rozvíjet smysl pro umění, tvořivost a aktivitu. Snažili jsme se vést naše žáky a pěstovat v nich dobrý vztah k přírodě a ochraně proti znečištění přírody, k šetření energiemi a vodou, potravinami a udržováním čistoty ve svém okolí. Společně také třídíme odpad a sbíráme vybité baterie, plastové obaly a papír. Do sběrného dvora bylo převezeno 42 kontejnerů plastového odpadu a 466 ks baterií. Do sběrných surovin jsme odevzdali 154 kg papíru, 30 kg plastových víček. V průběhu školního roku byli žáci seznamováni s ekologickou a přírodovědnou tématikou formou článků v časopise, pomocí nástěnek, znalostních testů a promítání dokumentárních filmů. 21

18 V listopadu jsme připravili přírodovědnou a ekologickou soutěž SOS Planeta Země. Cílem soutěže bylo hravou formou podpořit a nabídnout žákům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivace k jejich dalšímu rozvoji. Podpořili jsme také týmovou práci. V časopise domova mládeže jsme měli možnost představit i tuto oblast. Pracovní výchova SOS Planeta Země Do pracovní výchovy se žáci zapojují především pravidelným denním úklidem pokojů, udržováním pořádku v osobních věcech, jarními a podzimními brigádami, případným praním, žehlením, vařením a nakupováním. Záslužná je také činnost související s mimořádnými ubytovacími akcemi. Mimo tyto formy pracovní výchovy učíme žáky také vařit. Kulinářský kroužek pracoval převážně v úterý v podvečerních hodinách. Kulinářské kurzy obohatily žáky o vědomosti i praktické dovednosti. Byly prezentovány recepty a vytvořeny výrobky z oblasti české, ruské, slovenské a švýcarské kuchyně. Učili se také zpracovávat ovoce a zeleninu, kterou pak používali do svých receptů. Žáci připravovali i občerstvení pro námi organizované vernisáže. Společně pak ochutnávali a hodnotili své kulinářské výrobky. Žákyně vaří s velkou oblibou, kroužek navštěvovaly především dívky v počtu 8 osob, výjimečně i chlapci. Degustace připravených pomazánek 22

19 5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Jak pracujeme v oblasti sociální patologie? V domově mládeže je ustanoven školní metodik prevence, který má vymezené konzultační hodiny. Často se však domlouvá individuálně, podle časových možností žáků a jejich rodičů. Osobně se účastnil řešení rizikových projevů chování v případě zneužití alkoholu, kouření, závislosti na automatech a agresivního chování.. Také spolupracuje s okresním metodikem prevence. Do oblasti prevence bylo zapojeno všech 10 pedagogů. Na počátku školního roku se vzájemně seznámíme s rodiči ubytovaných žáků. Na schůzce vedené ředitelkou a na odloučeném pracovišti zástupkyní ředitelky jsou rodiče seznámeni s Vnitřním řádem domova mládeže, zájmovými aktivitami, sportovními akcemi a akcemi v oblasti kultury, vzdělávání a možnostmi vzájemné spolupráce. Školní metodik prevence byl rodičům představen. Rodiče jsou upozorněni také na možnost odborné spolupráce v oblasti rizikového chování. Rizikovým projevům chování se snažíme zabránit organizováním a prací 9 zájmových kroužků. Na obou pracovištích provozujeme knihovny a vydáváme časopis. Jednotlivé zájmové kroužky pracují v různých pracovních dnech, je do nich zapojeno až 48,84% žáků. V průměru jeden kroužek navštěvuje 11 žáků. S jakými rizikovými projevy chování jsme se potýkali? Z celkového počtu žáků bylo 48 kuřáků, což je 22,33. Ve 3 případech jsme řešili kouření žáka na pokoji, 4 krát jsme řešili požití alkoholických nápojů a ve 2 případech jsme řešili kouření marihuany. V jednom případě se vyskytl náznak šikany a rovněž jsme řešili případ agresivního verbálního chování vůči vychovatelce. Posledním negativním jevem bylo hraní na automatech a následné půjčování peněz. Případ jsme tehdy řešili za odborné spolupráce s organizací Modrý kříž. Případy krádeže ani vandalismu se nevyskytly. Na prevenci rizikového chování klademe mimořádný důraz. Nabízíme opravdu pestrou škálu činností, které jsem už dříve uváděla v předcházejících částech, do kterých se žáci mohou zapojit. 6) Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka připravovaná akreditovanými vzdělávacími institucemi pro školní rok 2013/14 nezařadila odbornou pedagogickou tématiku zaměřenou na oblast výchovy středoškolské mládeže, případně na volnočasové aktivity. Proto vedení domova mládeže dohodlo s Krajským vzdělávacím a informačním centrem uspořádání semináře, který proběhl v domově na námi zadané téma. Uspořádaný seminář se setkal s velmi výrazně pozitivním účinkem, i když se konal až v červenci. Pedagogové se zúčastnili těchto seminářů: Název kurzu počet pedagogů počet hodin Facility management v praxi organizace 1 7 Zadávání veřejných zakázek 1 6 Facility management pro ved.pracovníky 1 8 Facility management v praxi organizace 1 17 Požární ochrana v zařízeních soc. péče 1 5 Konflikty ve školní praxi Celkem

20 Dalšího vzdělávání se zúčastňují také zejména technickohospodářské pracovnice, které jsou seznamovány s novelizovanými zákony, vyhláškami a předpisy vztahujícími se k jejich pracovní náplni. 7) Údaje o aktivitách a prezentaci domova mládeže na veřejnosti Základní formou prezentace domova mládeže jsou Dny otevřených dveří. Pořádáme je tak, abychom umožnili prohlídku domova rodičům i žákům, kteří projeví zájem o studium na ostravské střední škole. Dny otevřených dveří organizujeme ve spolupráci s jednotlivými školami. Rovněž domov mládeže prezentujeme na internetových webových stránkách. Významnou formou prezentace domova mládeže jsou také mimořádné ubytovací akce. Početně největší ubytovací akcí bylo ubytování sportovců - žáků, účastníků Mezinárodního Velikonočního turnaje v basketbalu. Dále jsme ještě v měsíci dubnu v rámci Mistrovství České republiky v basketbale ubytovali 60 osob. V průběhu letních prázdnin jsme v rámci projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí, ubytovali 50 studentů a to ve dnech až Na veřejnosti se prezentujeme také Galerií na schodech. V průběhu školního roku už dlouhodobě představujeme práce výtvarníků, současných umělců Moravskoslezského kraje. Námi připravené vernisáže navštěvují nejenom žáci ubytovaní v domově mládeže, ale také ostravští příznivci umění. Není jednoduché vystavovat umělecká díla na malé ploše domova mládeže. Získávat výtvarníky, kteří s námi chtějí spolupracovat se daří zvýšenou snahou a osobní iniciativou pedagogů. Seznam mimořádných ubytovacích akcí: Název akce Termín Počet účastníků Mezinárodní Velikonoční turnaj v basketbalu osob Mistrovství ČR v basketbalu osob Projekt Podpora talentů v přírodovědných osob Individuální ubytování prázdniny, víkendy 31 osob 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce ve školním roce 2013/2014 neprovedla žádnou kontrolu. 9) Základní údaje o hospodaření domova mládeže Ve smyslu 7 odst. 2 vyhláška č. 15/2005 Sb. a Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím jsou údaje o hospodaření domova mládeže za rok 2013 uvedené ve Výroční zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Výsledky hospodaření za rok 2014 budou uvedeny ve zprávě vypracované v únoru

21 Domov mládeže hospodaří s finančními prostředky přidělenými krajským úřadem, finančními prostředky vlastními, získanými za ubytování žáků v hlavní činnosti a finančními prostředky získanými doplňkovou činností. Organizace vykázala k zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,65 Kč. Základní přehled v oblasti výnosů a nákladů za období leden červen Výnosy celkem z toho: dotace na provoz tržby z prodeje služeb ostatní ,11 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč Náklady celkem z toho: spotřeba materiálu spotřeba energie opravy, udržování cestovné ostatní služby mzdové náklady zák. sociální pojištění ostatní sociální pojištění zákonné sociální náklady odpisy náklady z drobného dlohodob.majetku daň z příjmů Hospodářský výsledek I. pololetí ,79 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,44 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 968,00 Kč ,37 Kč ,00 Kč ,40 Kč 22,05 Kč ,32 Kč 10) Údaje o zapojení domova mládeže do rozvojových a mezinárodních programů Domov mládeže poskytl ubytování 50 žákům, účastníků chemického kempu konaného ve dnech až Kemp se konal jako jedna z aktivit projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí., ITMS Jiným způsobem se domov mládeže do rozvojových a mezinárodních programů nezapojil. 11) Údaje o zapojení domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení byla zapojena jedna pedagogická pracovnice, která si doplňuje kvalifikační předpoklady ve studiu s názvem Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času. Studium příkladně ukončila 7. února Uskutečnilo se na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 25

22 12) Údaje o předložených a domovem mládeže realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Domov mládeže nepředložil ani nerealizoval projekty financované z cizích zdrojů. 13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V domově mládeže není zřízena odborová organizace. S jinými organizacemi domov mládeže nespolupracuje. Výroční zpráva byla schválena na poradě pracovníků domova mládeže dne Domov mládeže má souhlas se zveřejněním fotografií podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 26

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více