Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže"

Transkript

1 Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila

2 Osnova: 1) Základní údaje o domově mládeže. 2) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti domova mládeže. 3) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do domova mládeže. 4) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 7) Údaje o aktivitách a prezentaci domova mládeže na veřejnosti 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 9) Základní údaje o hospodaření domova mládeže 10) Údaje o zapojení domova mládeže do rozvojových a mezinárodních programů 11) Údaje o zapojení domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 2) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti domova mládeže Z hlediska personálního zabezpečení činnosti domova mládeže byl kolektiv pracovníků stabilizovaný. V případě pedagogických pracovníků nedošlo ke změně. U nepedagogických pracovníků ukončila pracovní poměr 1 uklízečka, která byla nahrazena novou pracovnicí. Domov mládeže zaměstnával ve školním roce 2013/2014 celkem 20,162 pracovníků, v přepočtu 20,104 pracovních úvazků. Z celkového počtu fyzických pracovníků domova mládeže je 10 pedagogických a 11,42 nepedagogických pracovníků. V průběhu školního roku byla na rodičovské dovolené 1 pedagogická pracovnice, která byla zastupována. Pracovníci domova mládeže jsou rozděleni do dvou pracovišť, pracovali systémově a odpovědně plnili své pracovní povinnosti. Stanovené kvalifikační předpoklady splňují všichni pedagogičtí pracovníci. Vysokoškolské vzdělání má 7 vychovatelů a středoškolské odborné vzdělání mají 3 vychovatelé, z toho je 8 žen a 2 muži. Průměrný věk pedagogického pracovníka je 46,2 let. Věkové složení pedagogů Věk pedagoga Celkový počet Do 20 let 0 Do 30 let 2 Do 40 let 1 Do 50 let 4 Do 60 let 1 Do 65 let 2 Pracovníci domova mládeže jsou rozčleněni do těchto pracovišť: 1. Domov mládeže v Ostravě-Hrabůvce, Krakovská 1095 s kapacitou 143 lůžek zaměstnává 12,937 pracovníků 2. Domov mládeže v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50 s kapacitou 72 lůžek zaměstnává 6,475 pracovníků 3. Školní jídelna-výdejna v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 50 s kapacitou 80 jídel, ve které zaměstnáváme 0,750 pracovníka. 5

4 Organizační schéma k ) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do domova mládeže Ve školním roce 2013/2014 jsme k ubytování přijali 215 žáků. Z nich bylo 209 žáků středních škol a 6 studentů vyšších odborných škol. Kapacita zařízení byla 100% obsazena. V domově mládežee neprobíhá klasické přijímací řízení. Do domova mládeže žáky a studenty zařazujeme na základě přihlášek. S možností ubytování jsou noví žáci a studenti seznamováni při přijímacích zkouškách na středních a vyšších odborných školách. Nabídka ubytování je také zveřejněna na našich webových stránkách. Žáci a studenti postupující do vyšších ročníků se přihlašují v termínu stanoveném ředitelkou, tj. do , pro nové studenty probíhalo přijímací řízení do Po tomto termínu další přijímání žáků probíhalo jen individuálně, v případě uvolněné kapacity. Docílit obsazené kapacity není jednoduché, neboť počty přihlášenýc ch žáků se často liší od počtu žáků, kteří skutečně nastupují. A v průběhu září je už pak těžké získat nové žáky k ubytování. 6

5 4) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků Domov mládeže ve školním roce poskytoval ubytování a zajišťoval stravování 215 žákům a studentům, z toho bylo 132 dívek a 83 chlapců. Ubytovaní byli rozděleni do osmi výchovných skupin. Výchovnou činnost zajišťoval skupinový vychovatel. Průměrný počet ubytovaných žáků ve výchovné skupině byl 26,9 žáků. Tři výchovné skupiny byly chlapecké, tři výchovné skupiny byly dívčí a dvě výchovné skupiny byly složeny z chlapců i dívek. Věkové rozpětí žáků se pohybuje v rozmezí od 15 do 22 let. V domově mládeže byli ubytováni žáci z 27 ostravských středních a vyšších odborných škol. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci střední zdravotnické školy v počtu 32, žáci střední umělecké školy v počtu 24, žáci sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v počtu 22, žáci Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v počtu 21. Složení žáků podle škol SZŠ a VOŠ zdravotnická Střední umělecká škola Sportovní gymnázium Janáčková konzervatoř Ostratní Ze složení žáků vyplývá, že polovinu tvoří žáci 4 školy a zbývající část pak doplňují méně početně zastoupení žáci ostatních ostravských škol. Školní rok 2013/2014 byl pro nás z pohledu naplněnosti žáků úspěšným školním rokem. Domov mládeže byl plně obsazen a vládla zde pozitivní pracovní atmosféra mezi žáky i pracovníky. Plný stav žáků pro nás znamenal optimální složení počtu pedagogů, rozvrhů služeb a nabídl nám také delší čas určený k individuální práci i volnočasovým aktivitám. 7

6 Obsazenost domova 2013/ / / / / / / / Z uvedeného grafu vyplývá, že od školního roku 2009/2010 se nám daří v téměř maximální míře využívat kapacitu domova mládeže. Domov mládeže byl také zapojen do projektu Adopce na dálku. Finanční sbírkou jsme podpořili již pátým rokem vzdělávání indického chlapce. Sledujeme jeho školní výsledky a vzájemně si vyměňujeme dopisy a fotografie. Zajímají nás informace o jeho rodině, zájmech, školském systému i jiné události. Výchovně vzdělávací činnost vycházela ze školního vzdělávacího programu domova mládeže zpracovaného na příslušný školní rok. Program stručně charakterizuje školské zařízení i organizační podmínky. Stanovuje konkrétní cíle, formy, metody a obsah výchovy a vzdělávání. Je rozpracován na programy jednotlivých výchovných skupin i akce pro celý domov. Zpracovává také činnosti zájmových útvarů. Soužití v kolektivním zařízení upravoval vnitřní řád. Vzdělávací činnost Prvořadým úkolem pedagogických pracovníků je rozvoj klíčových kompetencí a zajišťování podmínek pro studium, pomoc při studiu a sledování prospěchu a chování. Studijním výsledkům jsme věnovali velkou pozornost. Učili jsme žáky osvojit si metodu jak se správně učit, jejich prospěch byl konzultován s rodiči, učiteli i na našich pedagogických radách. Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže navštěvují gymnázia, střední průmyslové školy, střední odborné školy, konzervatoř, umělecké školy i školy vyšší odborné. Tato skutečnost se odráží jak v přístupu k vyučování tak i ve výsledcích vzdělávání. Vychovatelé se zvýšeně věnují studijní přípravě zejména slabších žáků. Je výrazně pozitivním momentem je-li vychovatel informován o současném stavu prospěchu, neboť mu to umožní včas a adekvátně na tuto situaci reagovat. Pedagogové byli nápomocni při tvorbě referátů, seminárních a absolventských prací, přípravě k maturitě i k učňovským zkouškám. Doučovali jsme je dle schopností a aprobací jednotlivých vychovatelů. Studenti vyšších odborných škol se na výuku připravují individuálně. Intenzita přípravy do vyučování se zvyšuje jednoznačně v období semestrálních zkoušek. Prioritou práce v oblasti vzdělávání je vytvoření kvalitního prostředí pro pravidelnou přípravu 8

7 na vyučování s možností využívání studovny a knihovny. Ve studovně je v provozu 5 počítačů, 5 notebooků s přístupem na internet. Počítače jsou prakticky nepřetržitě využívány. Žáci a studenti mají také na pokojích možnost připojení vlastních počítačů k internetu. Vnitřní řád jednoznačně vymezuje dobu určenou ke studiu, která pak musí být dodržována. Podíleli jsme se také na vzdělávání žáků a jednou ze vzdělávacích aktivit, bylo uspořádání již VII. ročníku vědomostní soutěže s názvem Krakovský speciál. Základní kolo se konalo v březnu 2014 a zúčastnilo se ho celkem 189 žákyň a žáků, což je 88 % ubytovaných. Do finálového kola, které se uskutečnilo v dubnu pak postoupilo celkem 44 žákyň a žáků. Tematicky byly otázky zaměřené na kulturu, historii, sport, biologii a zeměpis. Tři nejúspěšnější soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami. Dále jsme také v listopadu 2013 připravili ekologickou soutěž s názvem SOS Planeta Země. Tentokrát žáci soutěžili ve tříčlenných družstvech a předvedli své znalosti z oblasti např. ekologie, biologie, první pomoci. Součástí měsíčních programů byly také různé znalostní testy, návštěva divadelních představení a knihovny. Žáky nejen vzděláváme, ale snažíme se také rozvinout jejich osobnost a jednou z forem práce, kterou k tomu využíváme je naše Galerie na schodech. Ve školním roce jsme oslovili pět umělců, výtvarníků, kteří nám svou tvorbu propůjčili a my jsme pak mohli instalovat jejich díla. Připravili jsme taky jednu vernisáž. Vystavovali jsme obrazy paní Lenky Kocierzové na téma Krása žen, v listopadu a prosinci fotografie Proměny Dále následovala výstava prací Sdružení ROSKA, fotografie pana Arnošta Bika na téma Vaše Ostrava a na závěr pak práce žáků ZUŠ z Ostravy-Muglinova. Výstavy zaujaly svou tematickou různorodostí a pestrostí. Vernisáž Lenky Kocierzové Vystavovaná díla 9

8 Výsledky vzdělání žáků středních škol školního roku 2013/2014 I. pololetí II. pololetí celkový prospěchový průměr 2,12 2,03 s vyznamenáním prospělo prospělo neprospělo 10 6 nehodnoceno 14 7 chování: II. stupeň 0 1 III. stupeň 0 0 pochvala třídního učitele 5 5 pochvala ředitele školy 2 3 důtka třídního učitele 2 1 důtka ředitele školy 2 1 podmíněné vyloučení ze školy 1 1 vyloučení ze školy 0 0 Výsledky maturitních zkoušek počet maturantů 42 celkový prospěchový průměr 2,42 s vyznamenáním prospělo 7 prospělo 28 neprospělo 7 nepřipuštěn k maturitě 4 Výsledky závěrečných učňovských zkoušek počet žáků 3 celkový prospěchový průměr 2,33 počet vyznamenaných 1 prospělo 2 nepřipuštěn 1 Uváděné klasifikační výsledky byly zaznamenány ke dni a u těch žáků, kteří nám svůj prospěch sdělili. 10

9 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Prospěchový průměr 2,23 2,21 2,18 2,22 2,09 1,99 1,98 2,1 2,1 2, 03 2,35 2,35 2,26 2,31 2,14 2,04 2,07 2,07 2,08 2, 12 II. pololetí I. pololetí Pro srovnání uvádíme klasifikační výsledky I. a II. pololetí od školníhoo roku 2004/2005 do školního roku 2013/2014. Celkové výsledky vzdělávání v obou pololetích nezaznamenaly výrazné odchylky ve srovnání s předcházejícími školními roky. Výchovná činnostt Výchovná práce je zaměřena především v počátcích školního roku na žáky I. ročníkůů a jejich adaptaci. Dítě v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. Změnilo nejen typ školy, kterou navštěvovalo, ale také částečně i rodinné a sociální prostředí. Je nutné zaměřit se na dodržování stanoveného vnitřního režimu, který se odlišuje od režimu domácího, je nutné osvojit si nový přístup ke studiu, tzn. pravidelnou každodenní přípravu do vyučování. Musí navázat nové sociální vztahy, naučit se samostatnosti a odpovědnosti. Celkově adaptaci prostředí zvládají v průběhu jednoho až dvou měsíců. Specifickou skupinu tvořili žáci, kteří se věnují výkonnostním mu sportu a žáci uměleckých škol. Ve školním roce se 42 žáků věnovalo výkonnostnímu sportu, uměleckou školu navštěvovalo 24 žáků a Janáčkovu konzervatoř a gymnázium navštěvovalo 21 žáků. Přístup k nim vyžaduje změnu denního režimu, skloubení denních tréninků a přípravu na vyučování a zajištění ubytování v době víkendu, případně i prázdnin. Tito žáci jsou zatíženi vedle studia každodenními tréninkovými procesy, případně uměleckou tvořivou činností nácvikem hry na hudební nástroje, divadelními zkouškami a podobně. Jejich příchody jsou různé a časově zasahují do režimových momentů vnitřního řádu domova. Často také přijíždí do domova mládežee v nestandardních i nočních hodinách. Vychovatel v práci s těmito žáky musí připravit individuální výchovné režimy, aby se mohli věnovat také studiu a mohli se zapojit i do jiné činnosti. Musí je vést k dodržování kázně, pořádku, úklidu na pokojích, k přípravě na vyučování a dbát na jejich stravování. Odlišná je také skupina, která je tvořena 6 studenty vyšších odborných škol. Jejich studium je semestrální a zejména v doběě zkoušek studují velmi intenzivně. Tehdy je nutné zajistit jim možnost studia i mimo stanovenou dobu. Také přístup k těmto studentům je zcela individuální, ponecháváme jim určitou volnost, ale je na ně kladena také větší odpovědnost. 11

10 Je zcela běžné, že i tito studenti se podílejí na práci v zájmových kroužcích a dalších volnočasových aktivitách. Ve školním roce jsme ubytovali 1 žáka z dětského domova, jeho prospěch i chování nevybočovalo z průměru. Výchovná práce skupinového vychovatele u žáků postupujících do vyšších ročníků spočívá v rozvíjení již získaných návyků a dovedností. Je nutné zejména zajistit, aby respektovali daný řád a stanovená pravidla. Věnovali se studiu, ale také se i nadále rozvíjeli v rámci svých možností. Dále výchovná péče směřuje také k dodržování pořádku a čistoty na pokojích. Je v nich pěstována i zodpovědnost za svěřený majetek. Pokoje byly ve většině případů útulné a uklizené. Je už tradicí, že pokoje dívek jsou velmi hezké, pokoje chlapců mají rozdílnou úroveň. Ve vzhledu pokojů se odráží nejen estetické cítění žáků, ale také jejich zájmy, záliby a sociální úroveň. Také letos byla organizována pod vedením zkušených pedagogů řada programů k účelnému využití volného času. Veškeré akce byly propagovány formou týdenního plánu, plakátů a rozhlasových relací. Rodiče byli seznámeni s vybavením a nabídkou programů na informativní schůzce v den zahájení provozu, studenti pak na měsíčních schůzkách výchovných skupin. Naše nabídka zájmové činnosti je pestrá a dobře materiálně zabezpečená, zapojit žáky do činnosti se nám vždy nepodaří. Proto se snažíme hledat nové formy nabídky. Např. zařazujeme Křeslo pro hosta, ekologickou soutěž, návštěvy kulturních i sportovních aktivit, návštěvy galerií, vycházky apod. Přesto existuje skupina žáků, která nejraději tráví svůj volný čas u počítačů, na internetu, sledováním filmů. A právě tyto žáky je třeba zapojit a připravit jim skutečné zážitky, které je mohou naplnit. Výchovně vzdělávací program byl zaměřen na oblasti: - rozumové výchovy - mravní výchovy - estetické výchovy - sportovní výchovy - environmentální výchovy - pracovní výchovy Rozumová výchova Pravidelné místo v měsíčním programu mají schůzky výchovných skupin. Žáci a studenti se zde se svými pedagogy seznamovali s připravovanou činností, hodnotili jednotlivé akce, řešili problémy související s chováním, pozdními příchody a následným vyrušováním, provozem kuchyněk, stravováním, úklidem, možností studia a také podávali návrhy na případnou další činnost. Snažili se také o zlepšení ubytovacích podmínek, úklidu. Zabývali se také vzájemnými vztahy v rámci výchovné skupiny i domova mládeže a řešili své nejrůznější problémy. Tradičně jsme zahájili nový školní rok informační schůzkou a bezpečnostním školením. Zorganizovali jsme besedy na téma Jak se racionálně učit, Jak nám škodí drogy, Bezpečnostní pravidla v domově mládeže. Navštívili Dny zdraví na Střední zdravotnické škole v Ostravě, zoologickou zahradu a byli jsme i na exkurzi v Ostravském pivovaru. Významnou akcí domova mládeže je pořádání znalostní soutěže Krakovský speciál. Velká pozornost byla věnována pomoci při studiu, sledování prospěchu, spolupráci se školou a rodiči. Pedagogové byli nápomocni při tvorbě referátů, seminárních prací a absolventských prací, přípravě k maturitě, vyhledávání potřebné literatury. Důležitou úlohu sehrály počítačové místnosti s notebooky, tiskárnami a celoplošným a posíleným připojením 12

11 Na schůzkách výchovné skupiny si žáci zvolili své zástupce do Studentské rady, kteří je zastupovali na jednáních s ředitelkou domova, tlumočili jejich požadavky, prosby, nápady a společně řešili otázky týkající se provozu a modernizace zařízení a vybavení. Pro zajištění bezpečí a informovanosti našich ubytovaných jsme ihned po nástupu zajistili besedy s pracovníky oddělení Prevence kriminality a právního vědomí, dále s terapeuty firmy Renarcon apod. Příjemná, ale zároveň smutná byla rozloučení s maturanty a absolventy. V průběhu školního roku jsme se potýkali se školními problémy jakými jsou záškoláctví, pozdní návraty z vycházek, nepořádek na pokojích, konzumace alkoholu a kouření. Nebezpečná byla také situace, kdy si jeden žák od svých spolubydlících i spolužáků půjčoval peníze, které nevracel. Protože se však žáci s tímto problémem svěřili svému skupinovému vychovateli, dokázali jsme společně s rodiči žáka, situaci zdárně vyřešit. Kázeňská opatření byla uložena ve 14 případech, z toho v 6 případech byla udělena důtka vychovatele, v 6 případech důtka ředitelky a ve 2 případech bylo uděleno podmínečné vyloučení. Pochval bylo uloženo 55, z toho v 39 případech pochvalu udělil skupinový vychovatel a v 16 případech ředitelka. Vzájemné vztahy ubytovaných byly přátelské a nekonfliktní. Běžná nekázeň byla řešena na úrovni skupinového vychovatele, závažnější přestupky pak projednala pedagogická rada. Počet udělených pochval odpovídal ochotě a vstřícnosti žáků, jejich iniciativě a snažení. Galerii našich slavných žáků, kteří bydleli v domově mládeže a v životě se dokázali významným způsobem prosadit, jsme letos nerozšiřovali, ale aktualizovali jsme ji o současné úspěchy. Estetická výchova Na estetickou výchovu klademe velký důraz, neboť nám pomáhá v širokém zapojení žáků do tvořivé činnosti. Ve vestibulu na odloučeném pracovišti byla žáky zobrazena malbou na břidlici nejen budova našeho domova mládeže, ale také další architektonicky významné budovy Ostravy-Vítkovic. Po vstupu do domova mládeže návštěvníka osloví Galerie na schodech. Příjemnou relaxaci žáci nacházeli při činnostech v zájmových estetických útvarech. Tvůrčí dílna zahájila svou činnost výrobou mýdel a obalů na ně a nápaditými zásobníky na hygienické kapesníky. Šili a zdobili jsme plátěné tašky, pletli košíky z novin, vyráběly se svíčky z palmového vosku i adventní svícny, smaltované a skleněné šperky, kraslice, novoroční přání a rovněž proběhl kurs háčkování. Do kroužku se přihlásilo 9 žákyň, kroužek pracoval každou středu od 19 hodin do 20 hodin. Foto rámečky Krabičky na hygienické kapesníčky 15

12 Tablo 2013/14 Kroužek kreativní dílny se soustředil na výrobu korálkové bižuterie, adventních věnců a svícnů, vánočních ozdob z vosku, origami, lepených kraslic, korálkových stromečků a vznikly také krásné 3D přívěsky. Vyráběli jsme také tabla. Kroužek probíhal vždy ve středu od 19,30 do 20,30 hodin. Do kroužku se přihlásilo 11 žákyň. Nejhezčí výrobky byly připraveny k propagaci domova mládeže při příležitosti oslav 90. výročí vzniku domova mládeže, které se budou konat v příštím školním roce. Domnívám se, že kroužky splnily svůj účel. Děvčata je navštěvovala ráda a práce je evidentněě bavila. Naučilaa se mnohoo různých technik, využívala fantazii a bezesporu naplnila svůj volný čas. Zhotovené výrobky jsme vystavovali. Tulipány z perliček Bižuterie 16

13 Náušnice Korálkové stromečky Příprava vánoční výzdoby Společně se studenty jsme shlédli pět divadelních představení, několik filmových představení, navštívili jsme Vánoční koncert ve Vítkovicích, Novoroční koncert na Janáčkově konzervatoři Ostrava a Jarní koncert Základní umělecké školy také v Ostravě-Vítkovicích. Navštívili jsme také vánoční výstavu knih a obrazů, výstavu betlémů. Stylovou výzdobu jsme pak vytvořili na chodbách a vestibulu v barvách podzimu, na téma vánoc, Valentýna a velikonoc. Dále jsme navštívili vernisáž výstavy Ženy v klobouku paní Lenky Kocierzové, výstavu prací textilní výtvarnice Heleny Binarové, historický Dům u šraněk a moderní výstavu Joa Muczka. Za zmínku stojí také krásně prožitý vánoční večer se společnou večeří, kulturním programem a předáváním připravených dárků. 17

14 Vánoční večer Sportovní výchova V rámci sportovní výchovy se snažíme o zapojení širokého počtu žáků do různých sportovních aktivit. V domově mládeže pracuje kroužek míčových her, sálové kopané, mixdance, stolního tenisu a florbalu. Denně byly využívány posilovny, žáci hráli stolní tenis, stolní fotbal a cvičili na gymbalonech. Žáci v průběhu školního roku chodili pravidelně plavat. Jezdili jsme na on-line bruslích v parku a fyzickou kondici jsme si udržovali běháním. Pasivně jsme sledovali také významné sportovní přenosy v televizi nebo přímo na stadionech. Navštívili jsme např. hokejový extraligový zápas mezi HC Vítkovicemi a BK Mladá Boleslav, HC Vítkovicemi a HC Litvínovem. Velmi pozorně byly sledovány hokejové přenosy Mistrovství světa v Bělorusku a fotbalové přenosy MS v Brazílii. Uspořádali jsme také bowlingová odpoledne. Návštěva hokejové extraligy Kroužek míčových her se konal pravidelně každé pondělí v tělocvičně Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích v době od 19,00 do 20,00 hodin, navštěvovalo ho 10 žáků. Žáci si mohli vybrat ze sportů, kde je hlavním sportovním náčiním míč. Navštěvovali ho žáci odloučeného pracoviště. 18

15 Volejbalový turnaj Kroužek sálové kopané se konal každé pondělí v tělocvičně Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce v době od 19,30 do 21,00 hodin. Kroužek svou činnost ukončil v červnu. Do kroužku se přihlásilo 12 žáků. V prosinci jsme organizovali Mikulášský turnaj. Zúčastnila se ho čtyři družstva, z našeho domova mládeže 2 družstva, 1 družstvo z domova mládeže v Ostravě-Zábřehu, na ulici Volgogradské a 1 družstvo z domova mládeže v Ostravě-Porubě, na ulici 17. listopadu. Na prvním a druhém místě se umístila naše družstva a na třetím místě skončilo družstvo z Ostravy- Poruby. Oceněn byl i nejlepší hráč turnaje. 19

16 Vítězové turnaje v sálové kopané Kroužek florbalu se konal každý čtvrtek v tělocvičně Střední školy společného stravování v době od 19,30 do 21,00 hodin. Do kroužku se přihlásilo 17 žáků. Cílem kroužku bylo nejen zlepšit fyzickou kondici a výkonnost, ale také se vzájemně poznávat. Navázali jsme na myšlenku pokračování florbalové ligy a uspořádali jsme letos 2. ročník. Kluci nejen trénovali, ale také vždy jednou za měsíc sehráli vzájemná utkání, kde prokazovali svou formu. Do florbalové ligy se přihlásilo celkem 30 žáků, kteří byli ze tří družstev, z toho jedno družstvo byli chlapci z domova mládeže na Hasičské ulici v Ostravě- Hrabůvce, 2 mužstva z našeho domova mládeže. Závěrečné kolo florbalové ligy proběhlo v březnu. Žáci byli odměněni 20

17 diplomy, medailemi a vítězný tým z DM Krakovská obdržel také pohár. Celý ročník byl pečlivě zaznamenáván a všechny výsledky, střelci gólů a fotografie z jednotlivých zápasů jsou zachyceny ve florbalové ročence. Je vidět, že dobrý nápad se odrazil nejen v počtu přihlášených žáků, ale zejména v chuti trénovat a porovnávat své herní dovednosti a soutěžit. I po ukončení florbalové ligy kroužek se svou činností pokračoval. V dubnu si pak všichni zahráli volejbal. Volejbalový turnaj, který proběhl, vyzval volejbalisty z našich dvou domovů mládeže i domova mládeže z Ostravy-Poruby, na ulici 17. listopadu a domova mládeže z Ostravy-Hrabůvky na ulici Hasičské. Zvítězilo družstvo z domova mládeže na ulici Krakovské, oceněn byl i nejlepší hráč turnaje. Kroužek svou činnost ukončil v červenu. Kroužek mix dance probíhal ve čtvrtek v době od 18 do 19 hodin. Cílem tohoto kroužku bylo naučit se vybraným tanečním stylům a pak je dále rozvíjet. Opět jsme zařadili společenské tance, převážně latinsko-americké, o které byl u děvčat velký zájem. Součástí kroužku byla zumba, rnb, aerobic i posilování. Ačkoliv kroužek byl určen pro chlapce i dívky, účastnila se ho pouze děvčata. Do kroužku se jich přihlásilo 9 děvčat. Kroužek stolního tenisu svou činnost zahájil v polovině září a ukončil ji v červnu. Do kroužku se přihlásilo 18 žáků. Herní úroveň žáků se v průběhu roku zvýšila. Tréninky probíhaly individuálně po dohodě s jednotlivými žáky. Činnost kroužku vyvrcholila březnovým turnajem, do kterého se přihlásilo 16 žáků. Výsledky byly průběžně zveřejňovány. Finále nabídlo utkání, ve kterém zvítězil ten lepší. Turnaj byl slavnostně vyhodnocen a vítězové byli odměněni. Environmentální výchova Stolní tenis - turnaj Cílem environmentální výchovy je šetřit životní prostředí, ochraňovat zdraví, formovat ekologicky správné vztahy k přírodě, rozvíjet smysl pro umění, tvořivost a aktivitu. Snažili jsme se vést naše žáky a pěstovat v nich dobrý vztah k přírodě a ochraně proti znečištění přírody, k šetření energiemi a vodou, potravinami a udržováním čistoty ve svém okolí. Společně také třídíme odpad a sbíráme vybité baterie, plastové obaly a papír. Do sběrného dvora bylo převezeno 42 kontejnerů plastového odpadu a 466 ks baterií. Do sběrných surovin jsme odevzdali 154 kg papíru, 30 kg plastových víček. V průběhu školního roku byli žáci seznamováni s ekologickou a přírodovědnou tématikou formou článků v časopise, pomocí nástěnek, znalostních testů a promítání dokumentárních filmů. 21

18 V listopadu jsme připravili přírodovědnou a ekologickou soutěž SOS Planeta Země. Cílem soutěže bylo hravou formou podpořit a nabídnout žákům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivace k jejich dalšímu rozvoji. Podpořili jsme také týmovou práci. V časopise domova mládeže jsme měli možnost představit i tuto oblast. Pracovní výchova SOS Planeta Země Do pracovní výchovy se žáci zapojují především pravidelným denním úklidem pokojů, udržováním pořádku v osobních věcech, jarními a podzimními brigádami, případným praním, žehlením, vařením a nakupováním. Záslužná je také činnost související s mimořádnými ubytovacími akcemi. Mimo tyto formy pracovní výchovy učíme žáky také vařit. Kulinářský kroužek pracoval převážně v úterý v podvečerních hodinách. Kulinářské kurzy obohatily žáky o vědomosti i praktické dovednosti. Byly prezentovány recepty a vytvořeny výrobky z oblasti české, ruské, slovenské a švýcarské kuchyně. Učili se také zpracovávat ovoce a zeleninu, kterou pak používali do svých receptů. Žáci připravovali i občerstvení pro námi organizované vernisáže. Společně pak ochutnávali a hodnotili své kulinářské výrobky. Žákyně vaří s velkou oblibou, kroužek navštěvovaly především dívky v počtu 8 osob, výjimečně i chlapci. Degustace připravených pomazánek 22

19 5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Jak pracujeme v oblasti sociální patologie? V domově mládeže je ustanoven školní metodik prevence, který má vymezené konzultační hodiny. Často se však domlouvá individuálně, podle časových možností žáků a jejich rodičů. Osobně se účastnil řešení rizikových projevů chování v případě zneužití alkoholu, kouření, závislosti na automatech a agresivního chování.. Také spolupracuje s okresním metodikem prevence. Do oblasti prevence bylo zapojeno všech 10 pedagogů. Na počátku školního roku se vzájemně seznámíme s rodiči ubytovaných žáků. Na schůzce vedené ředitelkou a na odloučeném pracovišti zástupkyní ředitelky jsou rodiče seznámeni s Vnitřním řádem domova mládeže, zájmovými aktivitami, sportovními akcemi a akcemi v oblasti kultury, vzdělávání a možnostmi vzájemné spolupráce. Školní metodik prevence byl rodičům představen. Rodiče jsou upozorněni také na možnost odborné spolupráce v oblasti rizikového chování. Rizikovým projevům chování se snažíme zabránit organizováním a prací 9 zájmových kroužků. Na obou pracovištích provozujeme knihovny a vydáváme časopis. Jednotlivé zájmové kroužky pracují v různých pracovních dnech, je do nich zapojeno až 48,84% žáků. V průměru jeden kroužek navštěvuje 11 žáků. S jakými rizikovými projevy chování jsme se potýkali? Z celkového počtu žáků bylo 48 kuřáků, což je 22,33. Ve 3 případech jsme řešili kouření žáka na pokoji, 4 krát jsme řešili požití alkoholických nápojů a ve 2 případech jsme řešili kouření marihuany. V jednom případě se vyskytl náznak šikany a rovněž jsme řešili případ agresivního verbálního chování vůči vychovatelce. Posledním negativním jevem bylo hraní na automatech a následné půjčování peněz. Případ jsme tehdy řešili za odborné spolupráce s organizací Modrý kříž. Případy krádeže ani vandalismu se nevyskytly. Na prevenci rizikového chování klademe mimořádný důraz. Nabízíme opravdu pestrou škálu činností, které jsem už dříve uváděla v předcházejících částech, do kterých se žáci mohou zapojit. 6) Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka připravovaná akreditovanými vzdělávacími institucemi pro školní rok 2013/14 nezařadila odbornou pedagogickou tématiku zaměřenou na oblast výchovy středoškolské mládeže, případně na volnočasové aktivity. Proto vedení domova mládeže dohodlo s Krajským vzdělávacím a informačním centrem uspořádání semináře, který proběhl v domově na námi zadané téma. Uspořádaný seminář se setkal s velmi výrazně pozitivním účinkem, i když se konal až v červenci. Pedagogové se zúčastnili těchto seminářů: Název kurzu počet pedagogů počet hodin Facility management v praxi organizace 1 7 Zadávání veřejných zakázek 1 6 Facility management pro ved.pracovníky 1 8 Facility management v praxi organizace 1 17 Požární ochrana v zařízeních soc. péče 1 5 Konflikty ve školní praxi Celkem

20 Dalšího vzdělávání se zúčastňují také zejména technickohospodářské pracovnice, které jsou seznamovány s novelizovanými zákony, vyhláškami a předpisy vztahujícími se k jejich pracovní náplni. 7) Údaje o aktivitách a prezentaci domova mládeže na veřejnosti Základní formou prezentace domova mládeže jsou Dny otevřených dveří. Pořádáme je tak, abychom umožnili prohlídku domova rodičům i žákům, kteří projeví zájem o studium na ostravské střední škole. Dny otevřených dveří organizujeme ve spolupráci s jednotlivými školami. Rovněž domov mládeže prezentujeme na internetových webových stránkách. Významnou formou prezentace domova mládeže jsou také mimořádné ubytovací akce. Početně největší ubytovací akcí bylo ubytování sportovců - žáků, účastníků Mezinárodního Velikonočního turnaje v basketbalu. Dále jsme ještě v měsíci dubnu v rámci Mistrovství České republiky v basketbale ubytovali 60 osob. V průběhu letních prázdnin jsme v rámci projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí, ubytovali 50 studentů a to ve dnech až Na veřejnosti se prezentujeme také Galerií na schodech. V průběhu školního roku už dlouhodobě představujeme práce výtvarníků, současných umělců Moravskoslezského kraje. Námi připravené vernisáže navštěvují nejenom žáci ubytovaní v domově mládeže, ale také ostravští příznivci umění. Není jednoduché vystavovat umělecká díla na malé ploše domova mládeže. Získávat výtvarníky, kteří s námi chtějí spolupracovat se daří zvýšenou snahou a osobní iniciativou pedagogů. Seznam mimořádných ubytovacích akcí: Název akce Termín Počet účastníků Mezinárodní Velikonoční turnaj v basketbalu osob Mistrovství ČR v basketbalu osob Projekt Podpora talentů v přírodovědných osob Individuální ubytování prázdniny, víkendy 31 osob 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce ve školním roce 2013/2014 neprovedla žádnou kontrolu. 9) Základní údaje o hospodaření domova mládeže Ve smyslu 7 odst. 2 vyhláška č. 15/2005 Sb. a Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím jsou údaje o hospodaření domova mládeže za rok 2013 uvedené ve Výroční zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Výsledky hospodaření za rok 2014 budou uvedeny ve zprávě vypracované v únoru

21 Domov mládeže hospodaří s finančními prostředky přidělenými krajským úřadem, finančními prostředky vlastními, získanými za ubytování žáků v hlavní činnosti a finančními prostředky získanými doplňkovou činností. Organizace vykázala k zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,65 Kč. Základní přehled v oblasti výnosů a nákladů za období leden červen Výnosy celkem z toho: dotace na provoz tržby z prodeje služeb ostatní ,11 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč Náklady celkem z toho: spotřeba materiálu spotřeba energie opravy, udržování cestovné ostatní služby mzdové náklady zák. sociální pojištění ostatní sociální pojištění zákonné sociální náklady odpisy náklady z drobného dlohodob.majetku daň z příjmů Hospodářský výsledek I. pololetí ,79 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,44 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 968,00 Kč ,37 Kč ,00 Kč ,40 Kč 22,05 Kč ,32 Kč 10) Údaje o zapojení domova mládeže do rozvojových a mezinárodních programů Domov mládeže poskytl ubytování 50 žákům, účastníků chemického kempu konaného ve dnech až Kemp se konal jako jedna z aktivit projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí., ITMS Jiným způsobem se domov mládeže do rozvojových a mezinárodních programů nezapojil. 11) Údaje o zapojení domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení byla zapojena jedna pedagogická pracovnice, která si doplňuje kvalifikační předpoklady ve studiu s názvem Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času. Studium příkladně ukončila 7. února Uskutečnilo se na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 25

22 12) Údaje o předložených a domovem mládeže realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Domov mládeže nepředložil ani nerealizoval projekty financované z cizích zdrojů. 13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V domově mládeže není zřízena odborová organizace. S jinými organizacemi domov mládeže nespolupracuje. Výroční zpráva byla schválena na poradě pracovníků domova mládeže dne Domov mládeže má souhlas se zveřejněním fotografií podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 26

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti domova mládeže 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti domova mládeže 2015/2016 Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže 2015/2016 Mgr. Marcela Lörincová, ředitelka Osnova: 1) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3 Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Identifikátor školy: 600 035 018 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, 186 00 za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o domově mládeže a školní jídelně Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018

Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018 Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018 Úvod - Plán činnosti domova mládeže navazuje na školní program prevence rizikového chování a na školní vzdělávací program. - Za rozhodující východisko

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více