B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS Zpracovatel: Ing. Zdeněk Jiříček

2 Stránka 2/10 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Zhodnocení stanoviště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně Areál dílen praktické výuky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je umístěn ve Vsetíně, Bobrky 466. Stávající areál dílen je tvořen objekty A E, které byly realizovány v roce 1975 a objekty F a G realizovanými v roce Stávající objekt A sestává ze dvou halových objektů, objektu dílen a objektu skladů. Stavební úpravy v objektu skladů jsou řešeny jen v části objektu ve vlastnictví investora. Část haly A ve vlastnictví p. Miloše Raracha zůstává beze změny.. Jedná se o stavební úpravy spojené s výměnou výplní otvorů řešených hal, zateplením obvodových plášťů, střešních konstrukcí a opravou elektroinstalace. Stavba není památkou a nenachází se v památkové zóně. b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících Urbanistické řešení stavby se nemění, z hlediska architektonického zůstává zachována hmota haly. Objet A je tvořen přízemní zděnou částí půdorysných rozměrů 30,5 x 9,0m ( dílny a kanceláře) a ocelovou halou půdorysných rozměrů 40,8 x 10,5m. Část ocelové haly je ve vlastnictví Zlínského kraje v půdorysných rozměrech 20,45 x 10,5m (sklady), zbylá část patří jinému vlastníku. Stávající objekt dílen bude opatřen zateplovacím systémem VKZS s omítkou, stávající nevyhovující ocelová příhradová konstrukce střechy bude nahrazena nosným systémem střechy z příhradových dřevěných vazníků se styčníkovými plechy včetně ztužidel a zavětrování, stávající střešní krytina z hliníkového vlnitého plechu bude nahrazena střešní krytinou profilovanou plechovou, podhled bude zavěšený SDK s požární odolností.v rámci aplikace VKZS bude provedena barevná úprava fasády, kterou se objekty školy pohledově oživí a zdůrazní. Objekt je vytápěný stávajícím otopným systémem, zdrojem tepla je plynový kotel. Stávající objekt skladů bude v řešené části oddělen novou požární stěnou od části haly sousedního vlastníka, bude uzavřen dozděním obvodových stěn s plechovými vraty, stávající příhradová konstrukce střechy bude zesílena a zavětrována, stávající střešní krytina bude nahrazena střešní krytinou profilovanou plechovou, podhled bude zavěšený SDK s požární odolností. Pozemky související s řešenými budovami školy budou po provedení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Objekt je nevytápěný. c) technické řešení s popisem pozemích staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch F 1 Stavební úpravy objektu A 1. Stavební objekty Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1 Stavební řešení F.1.2 Statika a ocelové konstrukce Technika prostředí staveb F.1.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 1) Objekt dílen Bourací práce Vybourání okenních výplní včetně okenních mříží Demontáž podokapních žlabů a okapových svodů Demontáž bleskosvodu na objektu

3 Stránka 3/10 Demontáž střešní krytiny z pozinkovaných vlnitých plechů tl. 0,8 mm na objektu včetně dřevěných vazniček Demontáže stávajících zavěšených dřevěných podhledů s minerální vatou 2 x 100mm včetně nosných dřevěných trámků podhledu Demontáž stávajících ocelových příhradových vazníků objektu Vybourání stávajících betonových a dřevěných špalíkových podlah Špalíkové podlahy v asfaltu jsou zařazeny jako nebezpečný odpad, nutno likvidovat speciální firmou. Nebezpečný odpad ( dřevěná dlažba do asfaltu), který není možné likvidovat na skládkách ostatního odpadu bude likvidován na skládkách firmy vybavené a oprávněné k tomuto účelu ( např. firmy SITA - Valašské Meziříčí). Stavební práce Všechny netransparentní obvodové konstrukce objektu budou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem (dále jen VKZS nebo ETICS) v tl 150mm, izolant EPS F 70 S, soklová část izolant XPS tl. 120mm. V objektu je řešena výměna okenních a vratových výplní. Okna plastová s izolačním dvojsklem, vstupní dveře plastové, vrata sekční se vstupními dveřmi. Vzhledem k tomu, že dochází k přitížení ocelových vazníků nosného střešního systému novým podhledem a krovem a vzhledem k změně ČSN Zatížení stavebních konstrukcí z hlediska zatížení sněhem v oblasti Vsetína, je proveden statický výpočet nosné střešní konstrukce haly dílen. Stávající střešní ocelové vazníky nutno demontovat, nevyhovuje žádný prvek stávajících vazníků viz. F 1.2. Dodávka a montáž nosné konstrukce střechy dílen bude řešena z dřevěných příhradových vazníků s viditelnými styčníkovými plechy včetně ztužidel a zavětrování. V celém objektu dílen bude realizován systémový SDK zateplený podhled systému D 112 na rychlozávěsy s minerální vatou tl. 280mm, parozábranou z parotěsné folie Sd= 175m a SDK deskou tl. 15mm s požární odolností EW 30 DP1. Střešní krytina bude provedena z profilovaných plechových pásů s povrchovou úpravou kladené na střešní latě. Kompletní střešní systém bude řešen včetně oplechování štítů, komínů, větracího hřebene a zachytávačů sněhu. V objektu je řešena výměna konstrukce podlahy v m.č Klempířské konstrukce jsou navrženy z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o podokenní plechy, nové okapy a svody, větrací lišty. Malby jsou řešeny ve všech prostorách objektu dílen malířským interiérovým nátěrem bílé barvy. Okolo objektu bude obnoven okapový chodník šíře 400mm od VKZS 2) Objekt skladů Bourací práce Vybourání stávajících okenních výplní v řešené části objektu Demontáž podokenních venkovních okapních plechů v řešené části objektu Demontáž podokapních žlabů a okapových svodů na řešené části objektu Demontáž střešní krytiny z vlnitých azbestocementových desek na řešené části objektu v rozsahu cca 240 m2 včetně dřevěných vazniček Demontáž stávajících plechových vrat a zděných pilířů vrat v m.č. 114 včetně zárubní Vybourání stávajících betonové mazaniny v m.č. 112 Vybourání podkladních betonů tl. 100mm v místě nových základů Nebezpečný odpad ( azbestocementová krytina), který není možné likvidovat na skládkách ostatního odpadu bude likvidován na skládkách firmy vybavené a oprávněné k tomuto účelu ( např. firmy SITA - Valašské Meziříčí).

4 Stránka 4/10 Demontáž krytiny z azbestocementových vlnovek v rozsahu 240 m2 Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů k bezpečnému odstranění. Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Náležitosti takového hlášení stanoví vyhláška 432/2003 Sb. v 5. Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy v 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících. Novela zákona 258/2000 Sb., uveřejněná ve sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb., nově tuto povinnost hlášení nevyžaduje jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v 2 návrhu nové vyhlášky (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce - zákon č. 46/2004 Sb. 134 d) odst. 2. Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace prostředí a ovzduší azbestem a azbestovým prachem - pracovníci v kontrolovaném pásmu musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a jejich demontáži (zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených za podmínek stanovených 35 a souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dále 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Lze je tedy odstraňovat i na některých skládkách skupiny S-00 = skládky ostatních odpadů kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení. Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit na situačním plánku (součást provozního řádu)! Podrobné podmínky jsou předmětem vyhlášky č. 294/2005 Sb. Stavební práce Vzhledem k tomu, že dochází k přitížení ocelových vazníků nosného střešního systému novým podhledem a krovem a vzhledem k změně ČSN Zatížení stavebních konstrukcí z hlediska zatížení sněhem v oblasti Vsetína, je provedeno zesílení a zavětrování nosné střešní konstrukce haly skladů (sloupy a příhradové vazníky). Stávající ocelová konstrukce haly bude po demontáži krytiny očištěna. Zesílení a zavětrování stávající střešní konstrukce je řešeno pomocí ztužujícího příhradového prvku ve hřebeni stávajících vazníků na rozpětí 8,0m mezi zděnými stěnami dle F 1.2. Po realizaci

5 Stránka 5/10 zesílení vazníků a zavětrování střechy bude konstrukce natřena syntetickou základní barvou a 2x syntetickým em Stávající objekt skladů bude v řešené části oddělen novou požární stěnou od části haly sousedního vlastníka, bude uzavřen dozděním obvodových stěn s plechovými vraty. V objektu je řešena výměna okenních výplní. Okna plastová s izolačním dvojsklem. V prostoru dílen m.č. 114 a 115 bude realizován systémový SDK zateplený podhled systému D 112 na rychlozávěsy s minerální vatou tl. 200mm, parozábranou z parotěsné folie Sd= 175m a SDK deskou tl. 15mm s požární odolností EW 30 DP1. Střešní krytina bude provedena z profilovaných plechových pásů s povrchovou úpravou kladené na střešní latě. Kompletní střešní systém bude řešen včetně oplechování štítů, přesahu požární stěny nad střechou, větracího hřebene a zachytávačů sněhu. V objektu jsou řešeny úpravy podlah v m.č. 112, 114 a 115 dle výkresu F Skladby podlah. Klempířské konstrukce jsou navrženy z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o podokenní plechy, nové okapy a svody, větrací lišty. Malby jsou řešeny ve všech prostorách objektu dílen malířským interiérovým nátěrem bílé barvy. Elektroinstalace V hale A bude nově řešena elektroinstalace, stávající bude demontována. Hlavní přívod do rozváděče RMS1 bude nový. V rámci zateplení budovy bude stávající jistící skříň vyměněna za plastovou. Silnoproudé rozvody Hlavní rozvody v dílnách budou umístěny na drátěných kabelových žlabech uchycených na nosných konstrukcích haly a obvodových stěnách. Z hlavních rozvodů na drátěných žlabech budou provedeny odbočky k jednotlivým přístrojům a zásuvkám trubkami PVC. Rozvody v šatnách a kancelářích budou provedeny pod omítkou. Pro ovládání vrat budou přivedeny kabely CYKY 5Cx2,5 a v rozváděčích budou odjištěny jističi s motorovou charakteristikou. Osvětlení Návrh osvětlení vychází z ČSN EN Osvětlení je řešeno zářivkovými svítidly v dílnách na podhledu. Zdroje : Do svítidel jsou navrženy zářivky typu Philips TLD 18,36,58W/830 NG s podáním barev Ra > 80.Tyto zářivky jsou výrobcem doporučovány do škol,kanceláří,obchodů apod. Slaboproudé rozvody : V nově rekonstruovaných prostorech bude proveden telefonní rozvod. Bleskosvod : Na objektu A bude řešen nově bleskosvod. Na objektech bude zřízena hřebenová jímací soustava, která bude připojena přes zkušební svorky ke stávající zemnící soustavě. d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Řešené území je již napojeno na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Přístupy na staveniště jsou stávající a nebudou upravovány. Připojení na veřejné sítě technické infrastruktury je bez úprav. Stávající přípojky inženýrských sítí jsou dostatečné a v odpovídajícím technickém stavu. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. Dopravní infrastruktura

6 Stránka 6/10 Dopravní obsluha je řešena po místní obslužné komunikaci v areálu Bobrky. Parkování zaměstnanců je zajištěno na parkovišti v areálu školy jeho kapacita se nemění. Řešení dopravy v klidu je stávající bez úprav. Technická infrastruktura Splašková kanalizace Nejsou prováděny úpravy na splaškové kanalizaci. Dešťová kanalizace Nejsou prováděny úpravy na dešťové kanalizaci. Vnitřní vodovod Nejsou prováděny úpravy na přípojkách vodovodu Elektrická energie Nejsou prováděny úpravy na přípojkách elektroinstalace f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany V oblasti vlivů na životní prostředí jsou dvě polohy. Jednak jde o situaci v místě, kde se stavba nachází, z hlediska jednotlivých složek životního prostředí a jednak o vliv stavby na životní prostředí a to jak během jejího užívání tak i během její realizace. Odpady vznikající při realizaci stavby Při realizaci stavby bude nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. Odpad vznikající při realizaci stavby bude předán na základě smluvního vztahu s investorem ke zneškodnění organizaci nebo organizacím, které jsou k tomu vybaveny a oprávněny. První skupinou budou odpady, které budou produkovat stavební a dodavatelské firmy během výstavby. Odpady (zemina, beton) nejsou kontaminovány. Podle předběžných propočtů a předpokladů se bude jednat o odpady ve smyslu vyhlášky č.337 Ministerstva ŽP, kterou byl vydán katalog odpadů. Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Množství (t) ostatní dehty N 0, beton O 10, cihla O dřevo O 2, sklo O 0, železo nebo ocel O 0, kabely O 0, zemina O 20, ostatní izolační materiály O směsný stavební nebo demoliční materiál N 10, jiný stavební demol. odpad obsahující nebezp. látky N 3, stavební materiály obsahující azbest N 3,6 V tabulce jsou uvedeny všechny odpady o kterých se předpokládá, že v průběhu výstavby vzniknou. Vytříděný odpad z cihel a betonu je možné likvidovat podrcením, z čehož vznikne druhotná stavební surovina použitelná ve stavebnictví, pak by se ve smyslu zákona č. 185/2001 nejednalo odpad. Množství odpadů uvedené v tabulce bylo stanoveno orientačním výpočtem a bude upřesněno při realizaci stavby na základě dokumentace o likvidaci odpadů vedené dodavatelem stavby a odsouhlasené zástupcem investora.

7 Stránka 7/10 Odpady vzniklé při provozu stavby Odpadové hospodářství školy se navrženými stavebními úpravami nemění. Ochrana proti hluku Provedením zateplení obalových konstrukcí budov se na provozu školy nic nemění. Škola není zdrojem obtěžujícího hluku pro své okolí. Vliv na životní prostředí z hlediska hluku se soustřeďuje především na hluk během výstavby a případně zvýšenou prašnost a odstraňování odpadů během výstavby. Maximální povolené limity pro hluk ze stavební činnosti: v denní době od 7 21 hod. nesmí ekvivalentní hladina hluku přesáhnout 65 db/a, v době od 6 7 a od hod. nesmí být ekvivalentní hladina hluku 55 db/a, v nočních hodinách je limitem 45 db/a. Stavební činnost nebude v noci prováděna. Dodavatel stavby musí dodržet nařízení vlády č.502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ochrana ovzduší Při realizaci stavby nebude nic spalováno a ani žádná škodlivina nebude vypouštěna do ovzduší. g) řešení bezbariérového užívání na navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Navazující veřejně přístupné plochy lze bezbariérově užívat bez dalších úprav. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Projektant provedl stavebně technický průzkum stavebních konstrukcí jednotlivých budov školy. Byly přeměřeny základní rozměry stavebních konstrukcí dotčených zateplením, či měněných. Na základě provedeného stavebně technického průzkumu bylo vyhodnoceno, že budovy jsou vhodné pro realizaci VKZS a je potřebná výměna výplní otvorů. i) údaje po podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Údaje pro vytyčení nejsou potřená, jedná se o práce na stávajících fasádách budov. j) členění stavby na jednotlivé stavení a inženýrské objekty a technologické provozní soubory F 1 Stavební úpravy objektu A 1. Stavební objekty Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1 Stavební řešení F.1.2 Statika a ocelové konstrukce Technika prostředí staveb F.1.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Provoz stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby. l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. Po celou dobu výstavby zajistí stavební firma staveniště podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti podle příslušných dále uvedených předpisů. Stavební firma zajistí, aby veškeré stavební práce byly prováděny v době od sedmi hodin ráno do maximálně 20 hodiny večerní, kromě svátků a dnů pracovního volna. V maximální míře bude pracoviště zajištěno tak, aby nedocházelo k omezení běžného

8 Stránka 8/10 provozu ve škole. Stavební firma se na všech podmínkách provozu na staveništi a pohybu osob a pracovníků stavby dohodne před zahájením stavby. Zejména ochrana vstupů do budovy bude provedena tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví. Stavební firma bude informovat o postupu stavby ředitele školy a technický dozor investora. Z hlediska stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví platí Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č.591/2006 Sb., které bylo zveřejněno ve sbírce předpisů České republiky, částka 188/2006 a má účinnost od 1. ledna Příloha č.1 k tomuto nařízení vlády zahrnuje obecné požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi. Příloha č.2 stanovuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Příloha č.3 stanovuje požadavky na organizaci práce a pracovní postupy Příloha č.4 stanovuje náležitosti oznámení o zahájení prací Příloha č.5 stanovuje práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Dalšími předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou interní předpisy dodavatelské firmy, jejich povinnost vypracování vyplývá z hlediska požadavku na splnění podmínky systému řízení jakosti. Dodavatel stavby musí mít zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO nebo EN ISO Mechanická odolnost a stabilita Stavba neřeší budování nových objektů. Stavbou se zasahuje do stávajících nosných konstrukcí. Vzhledem k tomu, že dochází k přitížení ocelových vazníků nosného střešního systému novým podhledem a krovem a vzhledem k změně ČSN Zatížení stavebních konstrukcí z hlediska zatížení sněhem v oblasti Vsetína, je proveden statický výpočet nosné střešní konstrukce. Stávající střešní vazníky objektu skladů budou zesíleny a zavětrovány viz. stavebně konstrukční část projektu. Stávající střešní vazníky objektu dílen nutno demontovat a nahradit novými dřevěnými vazníky s vlisovanými styčníkovými deskami. Při provádění a aplikaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému je bezpodmínečně nutno postupovat podle technických doporučení a návodů dodavatele vybraného zateplovacího systému. Dále se doporučuje při realizaci stavby dodavatelskou firmou postupovat podle technických pravidel, kritérií a směrnic CZB 2001 vydaných Cechem pro zateplování budov (TPZ Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS, TPZ Kritéria pro kvalitativní třídy VKZS, TPZ Směrnice pro zkoušení VKZS) Navržené úpravy v projektové dokumentaci nepovedou ke: a) zřícení stavby nebo její části b) větší stupeň nepřípustného přetvoření c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 3. Požární bezpečnost Požadavky na požární bezpečnost jsou řešeny v technické zprávě požární ochrany, které je nedílnou součástí této projektové dokumentace část F Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

9 Stránka 9/10 Stavbou nejsou dotčeny změny v oblasti hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. 5. Bezpečnost při užívání Stavbou se nemění parametry bezpečnosti při užívání. 6. Ochrana proti hluku Stavba zlepšuje parametry ochrany proti hluku použitím nových plastových oken s lepšími parametry hlukové neprůzvučnosti proti stávajícím oknům. 7. Úspora energie a ochrana tepla a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov Projektová dokumentace řeší energeticky úsporná opatření objektu dílen stávající haly A. Objekt skladů haly A je nevytápěný. Dle ČSN , tabulka 3 požadovaná hodnota navržená hodnota Stěna venkovní těžká U = 0,30 W.m-2K-1 Un = 0,21 Střecha s TI U = 0,24 W.m-2.K-1 Un = 0,18 Okna a vnější dveře U = 1,80 W.m-2.K-1 Un = 1,20 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby Stavba řeší pouze výměnu oken a zateplení vybraných částí budov školy. Stavbou se nemění stávající dispoziční řešení a stavba nemění stávající stav užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Stavba nemění stávající stav ochrany stavby proti radonu, agresivní spodní vodě, seismicitě, poddolování, nemění stávající ochranná bezpečnostní pásma. 10. Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva zůstává beze změny proti stávajícímu stavu. 11. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Stavba nezasahuje do stávajícího systému odvodnění území, včetně zneškodňování odpadních vod. b) zásobování vodou Do stávajícího zásobování vodou se nezasahuje.

10 Stránka 10/10 c) zásobování energiemi Do stávajícího systému zásobování energií se nezasahuje. d) řešení dopravy Do stávajícího systému řešení dopravy se nezasahuje. e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Do stávajícího systému řešení povrchové úpravy okolí stavby se nezasahuje. f) elektronické komunikace Do stávajícího systému elektronické komunikace se nezasahuje. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) Technologická zařízení nejsou projektována, zůstávají stávající. Vypracoval Ing. Zdeněk Jiříček červen 2012

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště a přístavba nového hřiště v areálu 7. ZŠ Masarykova v Kolíně 2. 1.1 Použité

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Stupeň PD: Projekt obnovy objektu elektrické rozvodny na objekt depozitářů, výstavního sálu (expozice) a garáže v areálu NKP důl Michal NPÚ v Ostravě Korejská 12, Ostrava-Přívoz

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva kontroloval: Ing. Lumír Gazda datum: vypracoval: Ing. Hana Jarošová datum: 8. 9. 2008 str. 1/13 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště,

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02.

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů Dokumentace pro ohlášení odstranění Strana 1 ÚVODNÍ ÚDAJE Stavba: Objekt pro bydlení č.p. 16 Místo: Obec Míchov č.p. 16, st.p.č. 14 k.ú Míchov Vlastník: Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice Okres: Blansko

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon:

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470)

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) A Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 22.1.2012 do částky 8/2012 Sb. a 6/2012 Sb.m.s. - RA214 Obsah a text 499/2006 Sb. - poslední stav textu 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A.

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Technické podmínky pro výběrové řízení

Technické podmínky pro výběrové řízení Obecný popis poptávky Předmětem poptávkového řízení je oprava stávajících střech na budovách HSZ. Stávající střešní krytina je z asfaltových pásů. Nová střešní krytina bude provedena z asfaltových modifikovaných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 62/2013Sb.,kterou se mění vyhl. 499/2006Sb D dokumentace objektů a technických a technologických

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE DANIELA BIČIŠŤOVÁ, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, KAMENICKÁ 255/95, 405 02, DĚČÍN 2, TEL. 605 726 875 Akce: SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE Stavebník: Obec Malšovice, Malšovice

Více

Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 24.04.2015 Veřejná zakázka č. 1513A výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Hradební 632 nátěry oken, dveří a obložení objektu Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘÍSEČNÁ

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘÍSEČNÁ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘÍSEČNÁ A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace E. Doklady Investor: Projektant: Helena Matějčková IČ 12331759 Čechova 59 370 01 České

Více

Statické zajištění objektu č.p.86 v Dlouhé ulici v Dubé Okres Česká Lípa

Statické zajištění objektu č.p.86 v Dlouhé ulici v Dubé Okres Česká Lípa Z P R Á V A S T A T I K A Statické zajištění objektu č.p.86 V České Lípě dne 25.6.2014 Č.Zakázky: 2014-031... Vypracoval: Ing. David Mareček Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Průzkum

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více