SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje"

Transkript

1 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Čl. 1. Smluvní strany 1.1. Plzeňský kraj se sídlem: Škroupova 18, Plzeň IČ: DIČ: CZ zastoupený: na základě Milanem Chovancem, hejtmanem Plzeňského kraje Podpisového a kompetenčního řádu Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje k podpisu oprávněn Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje bankovní spojení: č.ú.: /5500 kontaktní osoba: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje telefon: , (dále jen objednatel, zadavatel ) a 1.2. oxy Online s.r.o. Ing. Rostislav Mikulecký, informatik, oddělení aplikací a databází, odbor se sídlem / místem podnikání: Zdaboř 570, Příbram V IČ: DIČ: CZ zastoupený/jednající: bankovní spojení: č.ú.: /2010 Ing. Zdeněk Michálek, jednatel Fio banka, a.s. zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č kontaktní osoba: Ing. Štěpán Mrázek telefon: (dále jen zhotovitel, uchazeč ) 1

2 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem. Čl. 2. Předmět smlouvy Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo spočívající v dodávce systému, implementaci systému a školení uživatelů Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje v souladu s Technickou dokumentací zadavatele /objednatele/, uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy a nabídkou uchazeče /zhotovitele/, uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele: a) Analýza potřeb a požadavků na Eshop Centrálního nákupu, příspěvkové organizace. b) Vytvoření Eshopu na základě této smlouvy a její přílohy č. 1 Technické dokumentace a na základě provedené analýzy. c) Implementace dodaného SW (součástí je testovací provoz, zaškolení uživatelů a administrátorů informačního systému). d) Vytvoření příručky uživatele a administrátora. Tyto příručky budou obsahovat popisy všech rozhraní systému. Administrátorská příručka bude navíc obsahovat přesný postup, podle nějž bude možné připojovat do systému další dodavatelské systémy, dle přílohy č. 1 smlouvy Technické dokumentace. e) Vytvoření rozhraní webové služby SOAP (XML) pro připojení dodavatelských informačních systémů za účelem automatizovaného odesílání objednávek a faktur. f) Dodávka zdrojových kódů včetně postupů na sestavení výsledného produktu, která bude objednateli aktualizována vždy k každého kalendářního roku na datovém nosiči. g) Dodávka prováděcí dokumentace včetně technologického schématu informačního systému Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy Technické dokumentaci Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 Technické dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně software pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti aplikace. Čl. 3. Doba a místo plnění Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy Místo plnění: Místem plnění díla je území Plzeňského kraje. 2

3 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje 3.3. Doba dokončení díla: Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli dle harmonogramu obsaženého v příloze č. 1 této smlouvy Technické dokumentace. Čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel smlouvy Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán případnými písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytovat objednateli průběžné informace o stavu plnění díla, a to 1 x za 14 dnů ovou zprávou, zaslanou kontaktní osobě objednatele Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu Zhotovitel se zavazuje zachovávat profesionální složení projektového týmu, představeného v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel se zavazuje, že členové projektového týmu, jejichž pomocí bylo prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů, budou skutečně zapojeni v uvedených rolích do provádění díla. V případě nutné personální změny v projektovém týmu je nutné tuto skutečnost projednat s objednatelem a zhotovitel je povinen předložit splnění srovnatelných kvalifikačních předpokladů pro náhradní osoby, jimiž budou tyto pozice obsazeny, k odsouhlasení objednateli. 3

4 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje 4.2. Součinnost Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování pracovníků objednatele a pracovníků Centrálního nákupu, příspěvkové organizace. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních dnech a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci vazeb Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace, včetně termínů jejího poskytování. Maximální rozsah součinnosti ze strany objednatele je definován v příloze č. 1 smlouvy Technické dokumentaci V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za nedodržení termínů Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace. Čl. 5. Cena díla Cena za zhotovení díla představuje objednatelem /jakožto zadavatelem/ akceptovanou nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto uchazečem/ v nabídce na veřejnou zakázku Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí celkem částku: ,90 Kč včetně DPH, přičemž cena bez DPH činí Kč, sazba DPH činí 21 %, výše DPH činí ,90 Kč Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Sjednaná celková cena uvedená v odst. 3. tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že 4

5 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění. Čl. 6. Platební podmínky Cena díla bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem vystavené faktury Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádné dodání předmětu díla definovaného v čl. 2 této smlouvy Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v 13a obchodního zákoníku Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy V případě, že faktura daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury daňového dokladu Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat faktury v trojím vyhotovení Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele Dojde-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat objednateli cenu s DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 5

6 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje V případě potřeby může být na základě oboustranné dohody vystavena a akceptována zálohová faktura až do výše celé hodnoty plnění na základě této smlouvy o dílo. Čl. 7. Předání díla Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o předání Objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace předávaného díla Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez zbytečného odkladu zhotoviteli Místem předání díla je sídlo objednatele na adrese Škroupova 18, Plzeň. Za objednatele jsou oprávněni hotové dílo převzít a akceptační protokol podepsat Ing. Eliška Pečenková, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje, a Ing. Jiří Heran, ředitel Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele. Čl. 8. Záruka za dílo Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 3 let. Dílo dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem, 6

7 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků, právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu. Čl. 9. Licenční ujednání Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), a tak poskytuje objednateli licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo Zhotovitel poskytuje licenci jako: nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem, licenci omezenou územím Plzeňského kraje a neomezenou množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu; licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení bezúplatné podlicence či postoupení licence třetí osobě Centrálnímu nákupu, příspěvkové organizaci; licenci, kterou není objednatel povinen využít Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla subdodavatelem Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), upravovat, zpracovávat, měnit jeho název, 7

8 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje a oprávnění dílo spojit s dílem jiným, zařadit jej do díla souborného a s dílem dále pracovat za účelem jeho dalšího rozvoje a používání Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle smlouvy, tj. cena za poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s aktualizací licence. Čl. 10. Subdodávky Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části třetí osoby. Části díla, které budou prováděny subdodavatelem zhotovitele, jsou uvedeny v následující tabulce: subdodavatel (název, právní forma, sídlo, IČ) věcný popis činností (části plnění) které bude subdodavatel zajišťovat Zhotovitel se zavazuje, že části díla plněné subdodavatelským plněním, budou příslušným subdodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. V takovém případě odpovídá zhotovitel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám, a jeho výlučná odpovědnost za poskytování řádného plnění dle smlouvy tím není jakkoliv dotčena Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy objednatele písemně informovat o všech svých subdodavatelích a v průběhu plnění této smlouvy o dílo o jakýchkoliv změnách na pozici subdodavatelů. Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje zapracuje uchazeč čl. 10 jen tehdy, použije-li k plnění této smlouvě nebo její části subdodavatele. Čl. 11. Odpovědnost za škodu Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Čl. 12. Sankční ujednání Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky. 8

9 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši ,- Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit V případě neinformování objednatele o změně na pozici subdodavatele v průběhu plnění dle ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý zjištěný případ Poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl této smlouvy (tj. zejména neoprávněně změní projektový tým), zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Čl. 13. Ukončení smlouvy Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele považují: dodání vadného předmětu plnění, prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele považují: prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) kalendářních dnů. 9

10 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy. Čl. 14. Závěrečná ustanovení Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů V případě rozporu technické dokumentace objednatele (zadavatele) a technické nabídky (technického řešení) zhotovitele platí, není-li uvedeno jinak, technická dokumentace zadavatele tj. příloha č. 1 Technická dokumentace Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 10

11 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: příloha č.1 Technická dokumentace předmětu díla příloha č.2 Nabídka uchazeče v části technické řešení Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. V Brně dne Za zhotovitele V Plzni dne Za objednatele.. Ing. Zdeněk Michálek jednatel oxy Online s.r.o... Mgr. Jiří Leščinský ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje 11

12 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Příloha č. 1 smlouvy o dílo Technická dokumentace objednatele

13 Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Technická dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

14 Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Obsah 1 Předpoklady Účel Přínosy pro uživatele Cílové skupiny uživatelů systému Popis předmětu plnění Funkční specifikace řešení Dodávka bude rozdělena do dvou etap Dodávka a služby budou zahrnovat: Specifikace zadání Obecné požadavky na funkcionalitu systému: Systém bude obsahovat: Požadavky na vazby systému na okolní subsystémy IS: Typové úlohy Vyhledání komodity Pokladna: Souhrny, přehledy, exporty dat a notifikace Správa uživatelů Specifikace systémová Struktura sítě a serverů je nutno dodržet Zabezpečení, autorizace Dodávky a implementace: SLA Harmonogram řešení Požadavky na školení Požadavky na migraci dat Požadavky na dokumentaci Prováděcí dokumentace Provozní dokumentace Požadavky na pilotní provoz se zvýšenou podporou Podmínky akceptace Popis vstupů s čím mohou uchazeči do nabídky počítat SW prostředí HW prostředí Bezpečnost infrastruktury Přístup dodavatele k infrastruktuře Součinnost zadavatele... 15

15 Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje 1 Předpoklady 1.1 Účel Předmětem zakázky je dodávka systému pro nákup komodit (dále jen e-shop ), implementace systému, školení uživatelů, uživatelská a systémová podpora na dobu neurčitou, pro Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen KÚPK ) a právnické osoby zřizované nebo zakládané Plzeňským krajem a právnické osoby, ve kterých je Plzeňský kraj většinovým společníkem nebo akcionářem, zastoupené organizací Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací (dále jen CNPK ). 1.2 Přínosy pro uživatele Systém bude uživatelům nabízet přehlednou práci při objednávání komodit. - Jednoduché objednávání s návazností na dodavatele i vlastní aplikace pro správu objednávek. - Komunikaci uživatelů se zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje (CNPK). - Administraci - Nabídne přehledná statistická data. - Vazbu na Datový Sklad Plzeňského kraje 1.3 Cílové skupiny uživatelů systému Zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje a zřizovaných a zakládaných organizací Plzeňského kraje. 2 Popis předmětu plnění 2.1 Funkční specifikace řešení Systém musí umožnit: - Zaměstnancům Plzeňského kraje a zřizovaných organizací, kteří nakupují: o Zjednodušit vyhledání a objednání vybrané komodity. o Zařazení komodit do nákupního košíku a práci s ním o V modulu pokladna: - Automatický rozpad obsahu košíku na jednotlivé objednávky, podle dodavatelů. - Kontrolu minimálního možného finančního objemu, množství a schválení jednotlivých objednávek před jejich odesláním. o Zadat dotaz na komoditu(y) a zprocesovat komunikaci se zaměstnanci CNPK. - Zaměstnancům CNPK: o Editaci a tvorbu komodit. o Procesovat rámcové smlouvy. o Zasílat notifikace. o Správu uživatelů Single Sign-on Plzeňského kraje (SSO PK) systém pro ověřování identity spolupracující s IS pomocí webových služeb. o Spravovat HelpDesk. o Poskytovat statistické informace, souhrny a exporty dat DS (datový sklad).

16 Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje 2.2 Dodávka bude rozdělena do dvou etap 1. Dodávka aplikace e-shop. 2. Integrace - Aplikace objednávky krajského úřadu Plzeňského kraje (KUPK) a Zřizovaných organizací (ZO). - Napojení na objednávkové systémy dodavatelů (bude řešeno jakou součást analýzy, implementace a dále i rozvoje při obměně dodavatelů). 2.3 Dodávka a služby budou zahrnovat: 1. Dodávku a instalaci softwarové aplikace 2. Analýzu potřeb a přizpůsobení funkcionality systému potřebám uživatele (implementace). Na analýze bude spolupracovat CNPK. Výstupem bude dokument, který bude předložen objednateli ke schválení. 3. Podporu uživatele, řešitelský a programátorský servis během provozu a rozvoj aplikace. 2.4 Specifikace zadání Obecné požadavky na funkcionalitu systému: - přihlašování k aplikaci bude řešeno pomocí autorizační autority Single Sign-on (SSO PK), administrátor aplikace přidělí uživatelskou roli - bude pouze pro registrované, přihlášené uživatele - každá, registrovaná organizace dostane přidělené jednoznačné ID - komoditní strom (Kancelářské potřeby -> pákové pořadače -> pořadač 75mm), bude víceúrovňový min. 5 úrovní plus základní vizualizace, viditelné budou, za každé situace, minimálně dvě úrovně nahoru - strom dle dodavatelů - strom dle rámcových smluv - filtrování dle atributů (navigace ve vrstvách) - fulltextové vyhledávání - číselné a abecední řazení dle všech parametrů, obecné, rozšířené - kategorie a podkategorie, možnost zařazení komodit i do více kategorií - zobrazení bude vždy odkazovat na kategorie každé komodity - automaticky generovaná mapa stránek Systém bude obsahovat: Dotazy na komodity / odpovědi (dotazovací proces) - Dotazovacímu procesu bude přiřazována vzestupná ID řada v konvenci: číslo Dotazovacího procesu (např. DP000001) - Uživatel nahlédne do e-shopu a pokusí se najít poptávanou komoditu o nalezne -> porovná cenu - pokud je nižší v e-shopu - objednává - pokud je nižší v jinde - nakoupí u dodavatele s nejnižší nabídkou a připojí poznámku ke komoditě, kde, u kterého dodatele nakoupil, cenu, datum a přiložený soubor (scan faktury, ). o nenalezne -> podá dotaz na CN k ověření dostupnosti (velké tlačítko OVĚŘIT DOSTUPNOST) - Položky dotazu k ověření dostupnosti v e-shopu o název komodity (předmět dotazu) o předpokládaná hodnota (bez DPH), množství o bližší popis komodity

17 Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje o CPV (příp. NIPEZ) kód k dispozici stromová struktura a vyhledávání s možností aktualizace a vazby na kategorie komodit o přepokládaný termín nákupu / realizace, dotazovatel má možnost časově omezit o žádost o administraci ze strany CN (ANO/NE) checkbox o v dotazu budou automaticky předvyplněné údaje o zadavateli dle přihlášeného uživatele, musí být zachována možnost editace. - Odpovědi o Budou vytvářeny přímo v reakci na dotaz, při jejich tvorbě bude dotaz viditelný na stejné stránce o Je v e-shopu -> CN povinně nasměruje na stránku komodity o Není v e-shopu - nepřipravujeme -> zadávejte ve vlastní režii v souladu se směrnicí a ZVZ - připravujeme -> zadávejte ve vlastní režii v souladu se směrnicí a ZVZ na dobu max. X měsíců - CN bude administrovat + přidělený referent + termín VZ. - Opověď Je v e-shopu tazatel uzavře dotazovací proces volbou o objednáno v e-shopu o objednáno jinde zde bude vyplněno co, kde a za kolik, formát stránky bude stejný jako při shodě - Opověď Není v e-shopu bude mít tazatel v detailu odpovědi volby o samostatné zadávání uzavře dotazovací proces o zadávání s kontrolou po odsouhlasení ze strany CN bude umožněna další komunikace pro účely schvalování, připomínkování a kontroly zadávacích podmínek závěrem takovéto komunikace musí být schváleno ze strany CN a současně schváleno ze strany zadavatele toto poté uzavře dotazovací proces, v rámci tohoto bodu bude možné využít Workflow (WF) pro různé dílčí úkony (např. výměna zadávací dokumentace mezi subjekty, včetně historie takového WF) a organizace definovaných v procesu analýzy, v administraci bude možné editovat vytvářet WF o CN bude administrovat uzavře dotazovací proces - Veškerá komunikace bude ukládána pod původním dotazem s vyznačením časového sledu vše bude zobrazováno na 1 stránce pod sebou - Možnost vkládání souborů k dotazovacímu procesu - Verzování změn v dotazovacím procesu - Možnost zrušení dotazovacího procesu ze strany tazatele s uvedením důvodu (dotaz nebude smazán, ale jen označen jako zrušen a uzamčen proti změnám) - Filtry pro dotazy všechny, organizace, uživatel, Nákupní košík - Přidávání různých komodit do souhrnného nákupního košíku - Přehled košíku - Editování množství jednotlivých položek - Přehled množství vysoutěženého/nakoupeného. - Kontrola nepřekročení rámce vysoutěžených dodávek, na základě vysoutěžených smluv. - Kontrola minimálního odběru kvanta/objemu komodity, na základě vysoutěžených smluv. - Smazání položky z košíku - Komodity v košíku uchovávány po stanovenou dobu (administrátorem nastavenou v konfiguraci) od vložení do košíku nebo do vytvoření objednávky.

18 Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Pokladna - Automatické rozdělení nákupního košíku na jednotlivé objednávky dle dodavatelů - Automatická kontrola min. možného objednatelného fin. objemu -> pokud není dosaženo min. objemu, není možné objednávku odeslat. - Vygenerovat objednávku ve formátu PDF, jako přílohu, pro vložení do schvalovacího systému objednatele. - Poslání objednávky konkrétnímu dodavateli na základě rámcové smlouvy. - Kontrola, schválení a odesílání jednotlivých objednávek ze strany objednatele s možností úpravy tohoto WF dle typu jednotlivé organizace, možnost přiřazení rolí (vícefázové schvalování) - Zadání adresy pro dodání - Možnost vložení interního čísla objednávky a klausule do systémem generované konečné objednávky. - Export a odeslání jednotlivých objednávek dodavatelům v domluvených formátech (předpoklad SOAP a ). - Definice do nových zadávacích řízení na základě minulých Editace a tvorba komodit CNPK zajišťuje na základě soutěží - Komoditám bude přiřazována vzestupná ID řada v konvenci: číslo RS-číslo komodity (např. R001-K001). ID komodity by mohlo být vytvořeno jako číselník na základě rozšířeného CPV kódu. U každé komodity bude zobrazen smluvní vztah na základě, kterého se čerpá (např. RS). Zároveň musí být provázáno. - Název, popis, jednotka, cena za jednotku (v Kč bez a vč. DPH), sazbu v % DPH, minimální objem na základě rámcové smlouvy, dostupný finanční objem dle RS, nadřazená RS, dodavatel(é), CPV (příp. NIPEZ) kód, případně obrázek, stav (příprava, k čerpání, ukončená), dodací lhůta dle RS. Cena dopravy do sídla objednatele. - Možnost více dodavatelů a cen u 1 komodity. - Definice náhradní plnění ANO/NE přiřazováno dle nastavení konkrétního dodavatele. - Definice minimálního množství či násobků jednotek zboží (dodávané balení po X jednotkách). - Informace o, odkaz na dodací podmínky dodavatele. - Funkce klonování komodity (vytvoření podobné komodity kopírováním stávající a pozměnění některých parametrů). - Možnost časově omezit zobrazování komodity. Zadavatel - Možnost vložení poznámky ke komoditám (např. nákup jinde za lepší cenu), administrátor může nevhodné poznámky mazat. Komodita sběr požadavků - Sběr informací a komodit pro potřebu přípravy realizace a realizace veřejné zakázky na tuto komoditu - Předpokládané datum dostupnosti/odběru komodity objednatelem - Předpokládaná cena komodity na základě veřejné zakázky - Volné pole pro požadavky na součinnost objednatele s ohledem na připravování veřejné zakázky na takovou komoditu (možnost objednatele doplnit specifické požadavky) - Komodity sběr požadavků budou odlišeny od komodit k odběru barevným schématem, či jiným jasným prvkem na první pohled odlišujícím od komodit, již zařazených do e- shopu

19 Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Objednávky - Objednávce bude přiřazována vzestupná ID řada v konvenci: číslo dodavatele-číslo objednávky (např. D001-O000001) - Sběr informací a objednávka komodity pro potřebu realizace VZ. Předpokládaná doba a cena odběru, požadovaná součinnost (informace pro odběratele). S textovým polem pro po doplnění, případné dotazy. Sběr informací barevně odlišit. Sběr informací bude: Vložen mezi komodity a barevně odlišen Po přihlášení bude uživatelům, z titulní stránky e-shopu, dostupné tlačítko Sběr informací na připravované komodity. Výstupem pro CN bude jednoduše filtrovatelný formulář s informací o množství a předpokládané doby dodávky. Po vysoutěžení bude komodita v průzkumu překlopena do položky v e-shopu, nebo odběrateli objednána. - Finální objednávka bude podepsána elektronickým podpisem systému a odeslána em a zařazena do systému (případně jiná přímá vazba na systém dodavatele SOAP XML) - V objednávce systém předvyplní údaje o zadavateli (zdroj epusa) a dodavatele (dle vybraného dodavatele z katalogu dodavatelů v e-shopu). - V poznámce u komodity budou rozšiřující parametry zboží volně definované administrátorem check boxy/ textové pole (např. barva apod.) - Definice minimálního možného finančního objemu objednávky podle dodavatele a rámcové smlouvy. - Stav objednávky (rozpracovaná, odeslaná, stornovaná, splněná). - Storno objednávky bude umožněno pouze do 24hod od odeslání. - Objednané množství, respektive finanční objem za množství komodity bude po uskutečnění objednávky rezervováno, po dodání zboží bude objednávka uzavřena objednatelem s udáním skutečně dodaného množství toto skutečně dodané množství se odečte z celkového dostupného finančního objemu, případné odchylky / storno se vrátí zpět do dostupného množství. - Interní číslo objednatele + klausule výběrem s možností editace - Pro odeslání finalizované objednávky použít definovatelné WF v rámci organizace odběratele. Role v rámci tohoto WF bude definovat a spravovat CN. - Předávání dat mezi systémy objednávek odběratelů a Shopem na základě webové služby na základě výsledku analýzy, definice rozhraní na možnost provázání. - Vazba na spisovou službu. Reakce na objednávku odeslání faktury do systému odběratele zařazení do WF ve vazbě na SW dodavatele s možností ručního zadání a uploadu souboru. - Součástí objednávky bude i nepovinné pole číslo objednávky z interního systému objednatele, takové nepovinné pole bude platit i pro faktury interní číslo faktury objednatele Rámcové smlouvy - Rámcové smlouvě (dále RS) bude přiřazována vzestupná ID řada v konvenci: číslo RS (např. R001). - Komodity budou zařazovány pod RS. - Definovaný obsah komodit pod RS, přesný maximální finanční objem, platnost (od, do) a stav (příprava, k čerpání, ukončení), účastníci RS (dodavatelé), dodací lhůty. - Bude hlídáno čerpání RS podle objednávek (z dostupného finančního objemu budou odečítány částky za objednané komodity spadající pod příslušnou RS.

20 Veřejná zakázka malého rozsahu e-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje - Systém bude zaměstnance CNPK upozorňovat na vyčerpání, vypršení RS. Definice parametrů bude pro každou R individuální (čas, finanční výše, nastavení upozornění a definice ových adres popřípadě uživatelů) Souhrny, přehledy a exporty dat - Jednotlivé přehledy o objednávkách, komoditách, dotazech, RS. - Možnost exportu jakékoliv sestavy do formátu XLS (CSV). - Možnost filtrovat a vyhledávat podle ID, názvu, data, zadavatele, dodavatele, RS, stavu, - Možnost uložení filtrů do profilu uživatele. - V zobrazeném dokumentu bude ID odkazovat (hypertextový odkaz) na detailu příslušné informace. - Zobrazované informace Objednávka (ID, cena, datum, dodavatel, stav, RS) Komodita (ID, název, cena za jednotku, dodavatel, CPV (příp. NIPEZ) kód, RS, dostupný/sjednaný objem z RS, stav) dotazy (ID, tazatel, předmět dotazu, průběh řešení, uzavřen A/N + stav) RS (ID, název, sjednaný objem, dostupný objem, platnost, dodavatel(é), stav). Notifikace Notifikace - Uživatelsky definované pro každou RS samostatně. - Upozornění na blížící se vyčerpání objemu RS (např. při posledních 25%). - Upozornění na blížící se ukončení platnosti RS (např. při dosažení termínu < 3 měsíců). - Upozornění na neuzavřené objednávky (např. 14 po odeslání -> 1xdenně dokud nebude uzavřeno). - Hodnocení dodavatele výrobku Přihlašování uživatelů Ověření / Přihlášení uživatelů probíhá výhradně proti aplikaci SSO PK - systém pro ověřování identity spolupracující s IS pomocí webových služeb. - Řešení musí akceptovat ověření uživatelů prostředky SSO PK (proprietární řešení Plzeňského kraje pro ověřování uživatelů z více zdrojů, komunikující s aplikacemi prostřednictvím SOAP web services protokolem SAML). - Zdrojem organizační struktury a osob je systém epusa. - Dodavatel se zaregistruje do systému SSO PK. E-Shop se doptá na podrobnější údaje o dodavateli (IČO) ověří dotazem v ARES a doplní podrobnosti s možností editace (adresa pro komunikaci, ). - Centrální nákup registraci dodavatele autorizuje a přidělí role v systému Správa uživatelů - Centrální nákup Administrátor s možností správy uživatelů a všech stavů systému. Manažer - parametry jako zadavatel + definovaná množina administrátorských funkcí. - Zadavatel Ověřování pomocí SSO PK - údaje o zadavateli systém přebírá z aplikace epusa (název, sídlo, IČ, číslo účtu) Možnost doplnění dodací adresy, případně i dalších parametrů, které nejsou v systému epusa.

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Čl. 1 Smluvní strany Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366 DIČ: Zastoupený: Škroupova 18,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP Smluvní strany: Smluvní strany: Město Třebíč IČ: 00290629 (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka 26849 (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104

Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104 Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104 1. Smluvní strany Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno Jednající: Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Více

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník) PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více