Ekonomické aspekty elektronického obchodování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické aspekty elektronického obchodování"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Ekonomické aspekty elektronického obchodování Bakalářská práce Autor: Marek Poč Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Marek Poč

3 Na tomto místě bych chtěl poděkovat Ing. Radce Olejárové za odborné vedení a věcné připomínky při tvorbě této bakalářské práce.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Ekonomické aspekty elektronického obchodování je problematika elektronických obchodů eshopů. Práce je zaměřena na příčiny a předpoklady jejich vzniku a na jejich vztah ke klasickému obchodování v kamenných prodejnách. Na základě poznatků a vlastních zkušeností, a také výsledků dotazníkového šetření, jsou zde v samostatných kapitolách popsány a porovnány jejich hlavní přednosti a nevýhody, ať uţ z pohledu provozovatele, nebo koncového zákazníka. Závěrečná část práce se zabývá predikcí budoucího vývoje na poli eshopů a elektronického obchodování obecně, snaţí se také nastínit moţné budoucí trendy a poţadavky zákazníků. Klíčová slova: Internet, elektronické obchodování, informační technologie, informační systémy, eshop, elektronická aukce, ekonomické chování zákazníků. Annotation The subject of the thesis "Economic aspects of e-commerce" is the issue of e-commerce - eshops. The thesis is firstly focused on the causes and conditions of their formation and their relationship to classical trading in shops. Based on the knowledge and personal experience, but also the results of the survey, there are in separate chapters described and compared their main advantages and disadvantages, both in terms of the operator and also end user. The final part deals with the prediction of future developments in the field of eshops and e-commerce in general, it also seeks to outline the possible future trends and customer requirements. Key words: Internet, e-commerce, Information Technology, Information Systems, eshop, electronic auction, economic behavior of customers.

5 OBSAH 1 Historie vzniku elektronických obchodů Internet Historie Internetu Internet současnosti Vznik elektronických obchodů eshopů Elektronické obchodování Historie elektronického obchodování Nová ekonomika Současnost E-commerce a e-business Širší a uţší definice e-commerce dle OECD Subjekty zúčastněné v elektronickém obchodování B2B B2C C2C C2B G2C a C2G B2G/A Obchodní procesy zahrnuté do e-commerce Standardy elektronického obchodování EDI XML SET Druhy elektronických obchodů dle zaměření na zákazníka Elektronický obchod bez sítě kamenných obchodů Elektronický obchod s kamenným obchodem

6 3.3 Elektronický obchod jako doplněk klasického prodeje Elektronické aukce Přednosti a nedostatky elektronického obchodování ve srovnání s klasickým obchodem Klasický obchod Výhody elektronického obchodu Výhody pro kupující Výhody pro prodávající Elektronický marketing a reklama na internetu Nevýhody elektronického obchodu Nevýhody z pohledu zákazníka Nevýhody z pohledu podnikatelského subjektu Důsledky a vliv elektronického obchodování na ekonomické chování zákazníků Budoucnost elektronického obchodování Závěr

7 Úvod Elektronické obchodování je jednou z nejrychleji rozvíjejících se oblastí v IT za poslední desetiletí. Důvodů, proč právě elektronické obchodování zaţívá takový nárůst obliby, je moţné nalézt mnoho. Jedno však mají společné, jsou zaloţeny na prudkém rozvoji IT. Chromý konstatuje, ţe Rozvoj elektronického obchodování je přímo úměrný rozvoji informačních technologií a informačních systémů 1. Podstatou elektronického obchodování je přenos informací, a to elektronickou cestou. Je to jen další, logický stupeň ve vývojové řadě, kdy se lidstvo od pradávna snaţilo o dokonalejší a jednodušší způsob přenosu a uchovávání informací. Za zásadní milníky, které ovlivnily informační a komunikační systémy dnešní doby, jsou povaţovány především vynález písma zhruba před 5000 lety, a dále pak vynález knihtisku Johannem Gutenbergem v patnáctém století. Za třetí, neméně důleţitý milník, je dnes povaţován vznik Internetu. V letošním roce je to přesně 20 let, kdy Česká republika vstoupila na do té doby neprobádané pole Internetu. 20 let, během kterých se Internet a jeho způsoby pouţívání změnily k nepoznání, vniklo mnoho nových moţností, odvětví a příleţitostí. Jedním z nově vzniklých fenoménům je elektronické obchodování. Elektronické obchodování nabízí zcela nové příleţitosti a moţnosti podnikání, umoţňuje okamţitý vstup na trh, cílenou reklamu, oslovení zákazníka. Oproti klasickému obchodování má mnohonásobně niţší provozní náklady, ať jiţ vyjádřené finančně nebo časem. Přináší také nové moţnosti komunikace a obchodování vůbec internetové bankovnictví, internetový marketing, e-aukce, elektronické peněţenky, platby mobilním telefonem. Rozvoji elektronického obchodování výrazně napomáhá rozšíření Internetu do domácností a všeobecně se zvyšující Internetová gramotnost. Stále více a více koncových uţivatelů přichází na chuť elektronickému obchodování, ztrácí strach z nových technologií a elektronické obchodování se stává součástí běţného ţivota. Tato práce si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na problematiku elektronického obchodování z hlediska historie jeho vzniku, současných trendů, budoucího vývoje, moţností jeho rozšíření, a v neposlední řadě se snaţí popsat vliv moţností elektronického obchodování na ekonomické chování lidí. Snaţí se odhadnout budoucí vývoj elektronického obchodování, 1 Chromý, J. Elektronické podnikání. s. 11 7

8 případně okolnosti, které na další rozvoj mají a budou mít vliv. Nesnaţí se popsat problematiku z hlediska techniky pouţívání elektronického obchodování, ani se nezaobírá technickými prostředky nutnými k provozu elektronického obchodování, spíše hledá smysl vzniku a další existence. V této práci bych se chtěl zaměřit především na problematiku, kterou znám ze své osobní pracovní praxe, tedy na problematiku elektronických obchodů - eshopů, na příčiny a předpoklady jejich vzniku a na jejich vztah ke klasickému obchodování v kamenných prodejnách. Pokusím se popsat a porovnat jejich přednosti a nevýhody, ať uţ z pohledu provozovatele, nebo koncového zákazníka. V úvodní části je popsán vznik a historie Internetu, tedy prostředí, ve kterém elektronické obchodování probíhá především, dále pak kapitola pojednává o vzniku samotných elektronických obchodů eshopů. Druhá část práce je věnována elektronickému obchodování, předpokladům jeho vzniku, definice subjektů, které se ho zúčastňují a výčet nejdůleţitějších standardů, které ho provázejí a na kterých je dnes provozováno. Třetí část pojednává o jednotlivých typech eshopů, včetně příkladů, které se v současnosti vyskytují na trhu. Snahou je porovnat a ukázat výhody a nevýhody jednotlivých typů. Čtvrtá část porovnává výhody a nevýhody elektronických obchodů ve srovnání s kamennými, popisuje je z hlediska zákazníků i provozovatelů jednotlivých obchodů. Pátá část této práce se snaţí popsat vliv elektronického obchodování na ekonomické chování zákazníků, obsahuje také výsledky provedeného výzkumu a jeho zhodnocení. Závěrečná část práce se zabývá predikcí budoucího vývoje na poli eshopů a elektronického obchodování, snaţí se nastínit moţné budoucí trendy a poţadavky zákazníků. 8

9 Zvolená metodika zpracování Tato bakalářská práce pojednává o problematice eshopů, tedy o prostředí, které je mi z mé pracovní praxe důvěrně známé. Zvolené téma jsem zpracoval především na základě vlastních zkušeností a poznatků. Jsem si však vědom faktu, ţe můj pohled na zkoumanou problematiku je subjektivní. Z toho důvodu jsem se rozhodl své závěry porovnat s názorem mých zákazníků, pouţívajících elektronické obchodování na straně odběratele. Jelikoţ ze své mnohaleté praxe v podnikání na poli elektronických obchodů mohu oslovit dostatečný okruh respondentů, zvolil jsem pro získání části podkladů k této bakalářské práci formu marketingového výzkumu pomocí dotazníku uvedeného v příloze č. 1. Dotazník se skládal ze čtyř částí. První část obsahovala několik jednoduchých otázek, jejichţ cílem bylo zjistit preferenci koncových zákazníků, co se týče oblíbenosti nakupování u různých typů elektronických obchodů. Druhá a třetí část dotazníku se týkala výhod a nevýhod pouţívaní Internetu k běţnému nakupování. Poslední část byla zaměřena na obecnou preferenci, zda zákazníci upřednostňují nakupování na Internetu nebo v kamenných prodejnách, a z jakého důvodu. Zákazníci byli osloveni mailem formou reklamy, která byla přiloţena k jim zasílané faktuře. Přiloţen nebyl samotný dotazník, ale pouze internetová adresa, na které se dotazník nacházel, čímţ byla zaručena alespoň částečná anonymita prováděného průzkumu. 9

10 1 Historie vzniku elektronických obchodů Vzniku elektronických obchodů předcházelo vytvoření prostředí, ve kterém se elektronické obchody nacházejí vznik Internetu. Internet nevznikl najednou, vznik Internetu byl postupný logický proces, který trval několik desítek let. 1.1 Internet Internet je, jak jiţ bylo řečeno, především prostředí. Prostředí, bez něhoţ by elektronické obchodování nemohlo existovat, a to v ţádné podobě. Nárůst obliby a vyuţívaní internetu, jeho přístupnost a rozšiřování se do všech koutů světa je přímo úměrné vzrůstu obliby a vyuţívání všech forem elektronického obchodování. Internet je v dnešní době jiţ přirozenou součástí našeho ţivota. Médium, které je dnes nejen zdrojem informací a zábavy, ale právě také prostředím vzniku a implementátorem nových technologií, jako například elektronického obchodování. 1.2 Historie Internetu První zmínky o Internetu spadají aţ do poloviny šedesátých let minulého století. Internet vlastně vznikl jako armádní projekt, pro potřeby americké armády. Americká armáda se snaţila nalézt způsob, jak zajistit komunikaci mezi armádními počítači rozmístěnými po celých Spojených státech, zejména pro případ nestandardních situací, výpadků, vyřazení části sítí z provozu a podobně. Armádní experti přišli v té době s velmi nestandardním řešením - vybudováním sítě bez centrálního uzlu. Pokud dojde v takovém případě k výpadku jedné části sítě, poškozená trasa je ihned nahrazena jinou částí sítě a informaci je moţné bez problémů přenést. Pro výzkum a vývoj nových technologií přenosu informací byla ve Spojených státech vládou zaloţena organizace ARPA (Advanced Research Projects Agency). Díky štědrým finančním prostředkům, hlavně z resortu obrany, byla v roce 1969 společností ARPA vybudována experimentální síť, označována jako ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Síť ARPANET byla zpočátku tvořena pouze čtyřmi počítači. Původně síť ARPANET slouţila pouze pro účely vládních a vojenských organizací, nicméně postupem času se k této síti připojovaly další a další instituce, především university. Síť ARPANET byla v té době nekomerční záleţitostí, provoz hradila z největší části americká armáda a různé vládní agentury. Komerční sféra v té době o síť ARPANET nejevila ţádný zájem, neznala 10

11 ţádný způsob vyuţití. I z tohoto důvodu bylo začátkem osmdesátých let k Internetu - jak se postupem času začalo rozvíjející se síti říkat - připojeno pouhých 1000 počítačů. Koncem sedmdesátých let, se síť ARPANET rozdělila na dvě sítě: ARPANET a MILNET (Military Network), určenou ryze pro potřeby armády. V roce 1981 vznikla další síť BITNET (Because It's There Network), ta slouţila k propojení amerických vysokých a středních škol. To přineslo zásadní problém, a to nutnost vzniku nějakého standardu pro komunikaci mezi jednotlivými sítěmi. Proto probíhal v této oblasti intenzivní výzkum, jehoţ výsledkem byl v roce 1983 protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), který je pouţíván dodnes. Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let dochází k prudkému rozmachu vyuţívání Internetu. V roce 1993 vzniká pojem www - (World Wide Web) systém provázaných hypertextových dokumentů v rámci různých počítačů umístěných třeba na druhém konci světa. Zanedlouho pak byly k dokumentům připojeny i obrázky, čímţ se vzhled dokumentů stal přirozenějším a umoţnil ještě lepší komunikaci mezi jednotlivými uţivateli. Právě existence www spolu s masovým rozšířením osobních počítačů přilákala k internetu miliony nových uţivatelů, čímţ začal být internet zajímavý i pro podnikatele. Komerční provoz na internetu se datuje od roku 1992, kdy NSF (National Science Foundation), která do této doby spravovala páteřní síť internetu, umoţnila připojení i komerčním subjektům. Uvádí se, ţe v roce 1992 bylo k Internetu připojeno jiţ více neţ jeden milion počítačů. Nastává moderní doba, která ovlivnila chování lidstva - nastává doba Internetová. Prosazují se firmy, které v budoucnu na dlouhou dobu ovlivní internetové technologie i myšlení lidí, jako například Apple Inc 2. Vznikají první internetové prohlíţeče, v roce 1993 se na trhu objevil jeden z prvních internetových prohlíţečů pod názvem Mosaic, později přejmenovaný na Netscape, následovaný prvním prohlíţečem Microsoft Explorer. Dnes pravděpodobně nejoblíbenějším prohlíţečem zůstává Internet Explorer, dodávaný jako součást v dnešní době nejrozšířenějšího 2 Apple Inc., dříve Apple Computer Inc., je podnik zaloţený 1976 v oblasti Silicon Valley, konkrétně ve městě Cupertinu v americké Kalifornii. Těţištěm obchodu firmy Apple je vývoj a výroba počítačů, u nichţ firma pracuje na vývoji softwaru i hardwaru. Apple ale také vyvíjí a zavádí produkty v jiných oblastech. V poslední době je úspěšná řada multimediálních přehrávačů ipod, který se stal s více neţ 100 miliony prodanými kusy nejprodávanějším MP3 přehrávačem na světě. V lednu 2007 Apple představil mobilní telefon iphone a v roce 2010 tablet ipad. 11

12 operačního systému Windows, ale roste také počet uţivatelů i jiných prohlíţečů, jako například Mozilla FireFox, Opera nebo Safari. V roce 1995 je jen ve Spojených státech k Internetu připojeno na dva milióny počítačů, celkově je odhadováno v roce 1995 přes 20 miliónů uţivatelů, v roce 2000 pak jiţ přes 300 miliónů. Ke konci roku 2011 pouţívá Internet 30% světové populace, včetně rozvojových zemí. 3 Graf 1 - Uživatelé internetu Počet uživatelů internetu, rozděleno dle regionů - prosinec 2011 Asie Evropa Severní Amerika Jižní Amerika Afika Střední Východ Oceánie / Austrálie Miliony uživatelů Zdroj: Světová banka, Internet World Stats Internet současnosti V současné době se Internet u nás stává stále více součástí běţného ţivota, a to hlavně díky pouţívání elektronické pošty. Dnes je jiţ zcela běţnou záleţitostí uvádět na své vizitce vedle telefonního čísla i adresu elektronické pošty, popřípadě odkaz na vlastní stránky s vlastní nebo firemní prezentací. Mezi hlavní příčiny zájmu firem a podnikatelských subjektů o komerční vyuţití Internetu patří hlavně jeho dynamický rozvoj, především coby trhu s milióny potenciálních nových 3 Zdroj: Internet, 12

13 zákazníků, které je moţné oslovit s velmi nízkými, v podstatě konstantními náklady na vyuţití cílené reklamy. V prostředí Internetu je mnohem jednodušší cílit reklamu na poţadovanou cílovou skupinu zákazníků neţ v jakémkoliv jiném prostředí. Navíc, je více neţ pravděpodobné, ţe tento trend se bude i nadále rozvíjet a Internet se bude stávat více a více přirozeným prostředím pro obchodování a veškerou komunikaci. 1.4 Vznik elektronických obchodů eshopů Co je to vlastně eshop? eshop je vnímán jako takový virtuální elektronický obchod. Mohli bychom jej definovat například podle Hladkého jako speciální aplikaci provozovanou na straně serveru obchodníka, ke které uživatel přistupuje prostřednictvím svého internetového prohlížeče. 4 Takový eshop tvoří zpravidla dvě části, část klientská a část serverová. Obě jsou nutné pro vlastní funkčnost obchodu. Klientskou část obchodu tvoří webové stránky tvořící vizuální část obchodu, serverovou část tvoří samotná aplikace napojená na databázi zboţí, případně na účetní a jiné systémy obchodníka V době, kdy se Internet stal nedílnou součástí našeho ţivota, byl vznik elektronických obchodů věcí přirozenou a očekávanou, jednalo se v podstatě o logický vývoj. První elektronické obchody (eshopy) vznikaly ve Spojených státech začátkem devadesátých let minulého století, coţ bylo vzhledem k velikosti tamního trhu a pokročilosti stupně internetové gramotnosti pochopitelné. První nákupy na internetu se uskutečnily ve Spojených státech v roce První elektronické obchody nabízely CD, dárkové předměty a knihy, poté přišla na řadu elektronika, hračky a například nábytek. Internetové nakupování v České republice má dnes jiţ více neţ patnáctiletou historii, ale jeho vývoj je, stejně jako ve zbytku Evropy, od vývoje internetového nakupování ve Spojených státech poněkud odlišný. Základním rozdílem se stalo pouţívání online plateb, kde v Evropě obecně převládala a dodnes převládá skepse k pouţívání platebních karet a online plateb na internetu obecně, zatímco ve Spojených státech se internetový business rozvíjel právě díky jejich oblibě. Toto je dáno především jinou kulturou obchodování na obou stranách 4 Hladký, R. Nástroje pro on-line obchodování na Internetu. 13

14 Atlantického oceánu. Je asi nemyslitelné, aby v Evropě nákup na internetu probíhal ve stylu online objednání na stránce elektronického obchodu, následně platbou platební kartou a anonymní dodávkou zboţí kurýrem aţ před dveře, kde si zákazník zboţí vyzvedne aţ v okamţiku, kdy se vrací domů z práce. Stejně tak ve Spojených státech je neznámý fenomén českého internetového obchodování dobírka. Jedno měl vývoj v obou částech světa ale společné jak v Evropě, tak i na druhé straně Atlantiku se začaly na internetu prosazovat velké obchodní řetězce s vlastními internetovými obchody. Vznik internetových obchodů přinesl moţnost vytváření úplně jiných a nových strategií, například při tvorbě cen. K jedněm z prvních a tedy nejstarších dosud provozovaným elektronickým obchodům patří například Amazon.com 5. Mezi další největší světové eshopy dnes můţeme vedle Amazonu zařadit ebay, Dell, Hewlett Packard. V posledních letech se rozmáhá internetové nakupování prostřednictvím mobilních telefonů, v současné době po implementaci moţnosti nakupování hudby zaţívá prudký nárůst obliby aplikace Apple Store od společnosti Apple Inc. Elektronické obchody, jak je známe dnes, začaly vznikat v České republice aţ v roce Právě v tomto roce bylo vyvinuto SSL (Secure Sockets Layer) šifrování, které umoţnilo zabezpečit relace přenášející data o kreditních kartách, k čemuţ panovala do té doby značná nedůvěra. Protokol SSL vyřešil problém se zajištěním soukromí a spolehlivosti pro komunikující aplikace, odstranil problém moţného odposlouchávání, zfalšováni nebo padělání dat. Právě zabezpečení komunikace a umoţnění bezpečnějšího pouţívání platebních karet na internetu bylo pro mnoho společností podnikajících na českém trhu rozhodujícím impulzem ke vstupu i na internetový trh. Dalším předpokladem byl vývoj technického zázemí. Vývoj v oblasti serverových technologií teprve tehdy umoţnil vznik elektronických obchodů s desítkami tisíc produktů. S prudce se zvětšujícím počtem produktů se zároveň stejně prudce zvětšuje i návštěvnost tehdejších eshopů. 5 Amazon.com je internetový obchod, patřící americké společnosti Amazon.com, Inc. ve státě Washington. Patří mezi nejstarší a největší obchody svého druhu. V roce 1994, v začátcích Internetu, byl obchod provozován jako knihkupectví Cadabra.com, které se o rok později přejmenovalo na Amazon podle řeky Amazonky. V průběhu let byl sortiment rozšířen o elektroniku, software, hudbu, DVD, CD, videohry, MP3, oblečení, boty, zdravotní a kosmetické přípravky, domácí potřeby atd.). Příjmy společnosti se dnes pohybují okolo 7 miliard dolarů ročně. 14

15 Mezi první elektronické obchody v České republice patří např. Vltava 6 (z počátku rovněţ knihkupectví, stejně jako Amazon.com) anebo internetové obchody pod hlavičkou firmy ComputerPress. V dnešní době jsou za jedničky na českém internetovém trhu povaţovány eshopy jako Mall 7, Kasa 8 nebo Alza 9. Všechny uvedené eshopy svojí velikostí a nabízeným sortimentem uţ přesáhly velikost klasického eshopu, v podstatě jde uţ spíše internetová nákupní centra. Implementace SSL šifrování představovala významný posun ve vnímání bezpečnosti eshopů, nicméně se brzy ukázala jako příliš nákladná, a pro platby v niţších částkách, především pro obchodníky, finančně nevýhodná. To umoţnilo vznik dalšího segmentu sluţeb zprostředkování elektronických platebních transakcí bez odhalení identity plátce. Tato sluţba však uţivatele příliš neoslovila, v současnosti se v tomto segmentu daří pouze největším poskytovatelům, mezi nejznámější dnes patří PayPal 10, nebo například Escrow 11. Globálně se dá říci, ţe nejprodávanějším sortimentem na Internetu stále zůstává výpočetní technika, knihy, kancelářské potřeby, hudba a nejrůznější elektronika. Český trh je stále trochu specifický, na českém internetovém trhu se v mnohem větší míře neţ v jiných zemích prosazuje například prodej dovolených a zájezdů obecně. 6 Vltava.cz jeden z prvních internetových obchodů v ČR 7 Mall.cz - významný český internetový obchod 8 Kasa.cz - významný český internetový obchod 9 Alza.cz - významný český internetový obchod 10 PayPal - Internetový platební systém 11 Escrow - Internetový platební systém 15

16 2 Elektronické obchodování Co se vlastně skrývá za pojmem elektronické obchodování? Elektronickým obchodováním můţeme rozumět například proces elektronického vedení platebních transakcí, které jsou v klasickém pojetí realizovány pomocí mnoha různých médií - papírově, telefonem, faxem apod. Elektronické obchodování pak lze chápat jako podporu tradičních platebních modelů, ve kterých se zákazník pohybuje na trhu, vybírá si zboţí a sluţby, objednává si je. Prostředí internetu mu v celém procesu pouze pomáhá, zjednodušuje mu ho, umoţňuje mu obchodní transakci začít a dokončit z pohodlí domova či kanceláře. V širším slova smyslu elektronický obchod zahrnuje celý souhrn akcí, které podporují veškeré komerční aktivity prostřednictvím ICT (Informační a komunikační technologie) - informování o výrobku, vyhledávací sluţby, prodej, nákup, zprostředkovávání různých pomocných sluţeb nutných pro implementaci úplného elektronického distribučního řetězce, atd. 2.1 Historie elektronického obchodování První formou elektronické výměny dat byl fax. Faxem přijatá data však nebylo moţné dále zpracovávat, fax řešil pouze zkrácení doby objednávání, případně doby reakce. První plnohodnotnou moţnost výměny dat elektronickou cestou přinesla aţ sluţba elektronické pošty . Stále však byl nutný zásah obsluhy, která musela provést konverzi dat do podoby potřebné pro cílovou aplikaci. Proto se objevil další stupeň ve zpracování elektronicky zasílaných dat - elektronická výměna dat - EDI (Electronic Data Interchange). Elektronická výměna dat slouţí pro výměnu dat přímo mezi počítačovými aplikacemi (účetní systémy, skladové aplikace, objednávkové systémy), čímţ odpadá nutnost dalších zásahů. Předpokladem pro to, aby určitá aplikace mohla komunikovat s jinou aplikací, je vytvoření společně pouţívaného rozhraní. Aby mohly být výhody elektronického přenosu dat plně vyuţity, je nutné zajistit zabezpečení přenášených dat, jak z hlediska manipulace s přenášenými daty, tak z hlediska jednoznačné autorizace odesílatele a příjemce dat. Pro tyto účely bylo vyvinuto mnoho šifrovacích algoritmů, do povědomí se dostaly nejpouţívanější z nich - protokoly SSL (Secure Socket Layer) pro zabezpečenou komunikaci a SET (Secure Electronic Transaction) pro zabezpečení plateb. 16

17 Ještě počátkem osmdesátých let by si běţný člověk nedokázal představit, ţe bude moţné v budoucnosti nakupovat a prodávat zboţí prostřednictvím počítačů. Počítače byly stále brány jako cosi, co patří za zdi laboratoří a výpočetních středisek, co člověku v běţném ţivotě moc uţitku nepřinese. Během osmdesátých let došlo spolu s počátkem rozšiřování osobních PC do domácností k výrazné změně tohoto myšlení. Lidé si začali pozvolna uvědomovat, ţe počítač bude v budoucnosti především pomocníkem, nikoliv jen zdrojem zábavy. Začali chápat počítače jako součást kaţdodenního ţivota. Dnes je PC běţnou realitou, kterou ve světě vyuţívají desítky miliónů lidí a povaţují ji za naprostou samozřejmost. Dnešní počítače přinášejí výrazné zjednodušení kaţdodenní činnosti, práce, ale i obchodování ve všech odvětvích. Koncem 20. století se pouţití počítačů k obchodování, stejně jako nastupujících mobilních technologií, stává fenoménem. Přestoţe provází tento vývoj značné obavy i očekávání, pouţívání elektronického obchodování se jeví jako nevyhnutelná a přirozená část vývoje informačních technologií. Elektronické obchodování nastavuje nové ekonomické trendy, ovlivňuje chování lidí. 2.2 Nová ekonomika Pojem Nová ekonomika se stal frekventovaným spolu se začínajícím komerčním rozvojem Internetu v devadesátých letech. Nová ekonomika není pouze o nových moţnostech podnikání, ale především o jiném způsobu podnikání. Firmy podnikající na Internetu nabývají na významu a dostávají se do popředí zájmu. Pojem Nová ekonomika je často doprovázen také pojmy jako globalizace, liberalizaci mezinárodního obchodního prostředí, rozpad bipolárního světa (zánik socialistického bloku). To vše vedlo k zásadním změnám a spolu s rozmachem internetových technologií dalo vznik novému obchodnímu prostředí. Nová ekonomika je pojem, který by měl zahrnovat a vyjadřovat všechny tyto změny. Standardní všemi akceptovatelná definice pojmu Nová ekonomika neexistuje. Objevují se i jiné názvy popisující tentýţ děj Digitální ekonomika, Informační ekonomika nebo Internetová ekonomika. Pojem Nová ekonomika je tedy nejčastěji interpretován jako vyjádření změn, které se udály v současné ekonomice oproti ekonomice minulé. Pojem Nová ekonomika má mnoho horlivých přívrţenců i odpůrců. K nejznámějším odpůrcům pouţívání tohoto pojmu patří profesor Václav Klaus, který ve svých přednáškách a publikovaných článcích v Hospodářských novinách zdůrazňuje, ţe pojem Nová ekonomika jakožto pojem v klasické ekonomii neexistuje, že se jedná pouze o módní označení pro souhrn strukturálních 17

18 změn v ekonomice, že je to pojem nejasný až abstraktní 12. Václav Klaus říká, ţe tento pojem lze pouţít na jakoukoliv jinou změnu, která se v minulosti v ekonomice odehrála či v budoucnosti odehraje, ţe nejde o jev výjimečný, který by si zaslouţil svou vlastní definici. Existuje samozřejmě také mnoho opačných názorů, ať jiţ na teze Václava Klause nebo na pojem Nová ekonomika obecně. Froulík například říká ţe Ekonomiky jsou natolik složité a jsou ovlivňovány tolika faktory, že nelze zatím dokázat pokrok nebo opak. 13 Nicméně nepopiratelným přínosem tohoto jevu, ať jiţ se nazve jakkoliv, je začátek a prudký rozmach jak internetových technologií (IT), tak především informačních a komunikačních technologií (ICT) a moţností, které vyústily ke vzniku elektronického obchodování a všem jevům s ním souvisejícím. Sedláček říká, ţe Lze konstatovat, že globální ekonomika a národní ekonomiky se na samém počátku 21. století kvalitativně liší od ekonomiky 20. Století, otázkou jen zůstává v čem a jak 14. Obecně se také dá říci, ţe vztah ICT a ekonomiky je vzájemný a pozitivní, rozvoj ICT podporuje vznik nových ekonomických moţností a nové ekonomické moţnosti a příleţitosti vyvolávají potřebu vzniku nových ICT. Nové ICT mají potenciál změnit způsob myšlení a podnikání a způsobit tak růst produktivity práce. Implementace nových ICT zvyšuje moţnost přístupu k informacím, coţ vede ke zvýšení efektivity podnikání. Má vliv na sniţování nákladů, na logistiku, na výrobní procesy. V přednášce na toto téma ve španělském parlamentu uvedl v roce 2000 eurokomisař Bolkenstein následující zajímavé srovnání: Rozhlasu trvalo 37 let, neţ dosáhl celosvětově hranice 50 milionů posluchačů. Televizi to samé trvalo 15 let, zatímco Internetu trvalo dosaţení 50 milionů uţivatelů pouhé 3 roky. Pokud tedy pojem Nová ekonomika chápeme jako něco z výše uvedeného, pak není pochyb o tom, ţe existuje. 12 Klaus, V. Informační technologie nemění ekonomický mechanismus. Hospodářské noviny Froulík, R. Elektronický obchod - v návaznosti na přednášku prof. Václava Klause o Nové ekonomice při slavnostním vyhlášení TOP 100, Sedláček, J. E-komerce, Internetový a mobilní marketing. s

19 2.3 Současnost V dnešní době se můţeme setkat s mnoha pojmy, které více či méně vznikly díky Nové ekonomice. Nejčastěji se vyskytujícími pojmy jsou elektronické obchodování a anglické ekvivalenty e-commerce (elektronické obchodování), e-business (elektronické podnikání), internetový marketing a mobil marketing. Všechna tyto pojmenování však mají jedno společné vyuţívají elektronických prostředků a prostředí ICT k uskutečnění obchodního vztahu, transakci, jednoduše prodeje a nákupu. Elektronickým podnikáním nazýváme takovou realizaci podnikatelských procesů, která je uskutečněna s využitím elektronických informačních technologií a systémů E-commerce a e-business Existuje mnoho různých definic pojmů e-commerce a e-business. Přestoţe jsou velice často chápány totoţně, rozdíly mezi nimi existují. E-commerce se dá charakterizovat jako sluţba, která zákazníkům umoţňuje poptávat, vyhledávat a kupovat produkty a sluţby, aniţ by bylo nutné za nimi fyzicky docházet. Díky Internetu se tato činnost přesunula na webovou stránku, poptávka či objednávka se uskuteční pouze kliknutím na ikonu vyhledat, či objednat. Zatímco e-bussiness skrývá nekonečnou škálu aktivit, prodeje produktů a sluţeb, nikoliv však prostředek k jejich získání. Jiné definice říkají: Elektronickým obchodováním (e-commerce) rozumíme využívání ICT v procesech prodeje a nákupu, tj. v obchodní transakci. 16 Elektronickým podnikáním (e-business) rozumíme mezipodnikovou integraci procesů, aplikací a systémů (založenou na komunikaci IT, ICT). Cílem je vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků nabídkou nových mezipodnikových procesů, jakož i jejich integrací s novými podnikatelskými modely 17 Kotler k tomu samému říká: E-business znamená využití elektronických platforem intranetu, extraktu a internetu pro provádění podnikání společnosti Chromý, J. Elektronické podnikání. s Jandoš, J. Ke kořenům e-podnikání a e-obchodování. s Jandoš, J. Ke kořenům e-podnikání a e-obchodování. s Kotler, P. Moderní marketing. s

20 Dá se tedy říci, ţe e-obchodování je uţším pojmem neţ e-podnikání, e-obchodování v podstatě obsahuje jen nákup a prodej zboţí prostřednictvím ICT. Ve světě českého Internetu se pro pouţívání výše uvedených pojmů ustálily pojmy elektronická komerce a elektronický obchod. Význam e-commerce je dokumentován i tím, ţe má vlastní definici vymezenou OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Tato definice je přijímána jako obecně platná, je základem mezinárodních statistik vydávaných OECD, Eurostatem 19 a národními statistickými úřady. OECD nahlíţí na e-commerce ze 3 pohledů: Podle pouţitých prostředků dělí e-commerce na širší (elektronická transakce) a uţší (internetová transakce). Podle subjektů zúčastněných stran a jejich vztahů (Business, Customer, Government, atd). Podle obchodních procesů zahrnutých do e-commerce Širší a užší definice e-commerce dle OECD OECD vymezuje 2 základní pojetí e-commerce. Mluví o širší definici, která popisuje elektronické transakce z obecného hlediska. Definuje elektronickou transakci jako prodej či nákup bez ohledu na to, mezi jakými subjekty probíhá. Uţší definice mluví především o internetové transakci, tedy řeší nákup a prodej zboţí a sluţeb prostřednictvím internetu. Z tohoto pohledu tedy není e-commerce definováno pouze jako cosi co probíhá na internetu, ale jako cokoliv co vede k pohybu zboţí a sluţeb na základě pouţití ICT Subjekty zúčastněné v elektronickém obchodování Ve světě elektronického podnikání se pro subjekty zúčastňující se elektronického obchodování ustálilo pouţívání několika základních pojmů: A Administration jedná se především o subjekty státní správy. B Business obchod, podnikatel, subjekt nabízející sluţbu či produkt. C Consumer zákazník. E Employees zaměstnanci. 19 Eurostat Evropský statistický úřad 20

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe 1 Stav e-commerce v České republice se zaměřením na platební metody a porovnání s Evropou 2 Nakupování

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce)

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce) Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech podnikatelské činnosti. Elektronický obchod Electronic Commerce (E-

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING E-commerce - a competitive way for retailing NTERNETOVÝ OBCHOD- KONKURENČNÍ FORMA PRO RETAILING Úvod do problematiky Obchodní činnost zaznamenává v poslední době v České republice značných proměn Relativní

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU NOVÁ (DIGITÁLNÍ) EKONOMIKA JAKO VÝCHODISKO PRO POCHOPENÍ MŘP CÍL DEFINOVAT POJEM MARKETING VYSVĚTLIT TERMÍN NOVÁ EKONOMIKA NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH PŘEDSTAVIT

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj PharmDr. Vladimir Finsterle Konference OTC, 26.9.2012 Počet obyvatel na 1 lékárnu je srovnatelný s ostatními

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE NOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH DOPADY NA NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Jak nové technologie ovlivňují nákupní chování spotřebitelů v ČR TERMÍN UKONČENÍ STUDIA

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

INOVACE A PLATEBNÍ STYK

INOVACE A PLATEBNÍ STYK INOVACE A PLATEBNÍ STYK Aktuální iniciativy v oblasti platebního styku Tomáš Fíla, Komerční banka Česká bankovní asociace Pracovní skupina pro inovativní platby 12.2.2014 Úvodní slovo Inovace Inovace je

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radana Divínová Cybersex forma internetové komunikace Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci Nejpoužívanější Standardy a Formáty efakturace z pohledu Výstavce a Příjemce efakturace praktická obecná řešení a nástroje Ing. Viktor Petráš, Sales

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Protokol pro zabezpečení elektronických transakcí - SET

Protokol pro zabezpečení elektronických transakcí - SET Protokol pro zabezpečení elektronických transakcí - SET Ing. Petr Číka Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, Purkyňova 118, 612 00 Brno,

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy VY_32_INOVACE_BEZP_08 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Digitální podpisy Základní myšlenkou elektronického podpisu je obdoba klasického podpisu, jež má zaručit jednoznačnou identifikaci

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI FENOMÉN GOOGLE Z HISTORIE SPOLEČNOSTI Vyhledávač navrhli Sergey Brin a Larry Page v rámci svého výzkumu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, 1995 Jejich záměrem bylo najít lepší způsob, jak se orientovat

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský GfK Growth from Knowledge The knowledge you need to make successful business decisions Internetová

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Trendy v mobilním placení

Trendy v mobilním placení Trendy v mobilním placení David Brendl, brendld@visa.com Visa Europe 18 March 2015 Spolehlivost Rozsah Visa: silný byznys, o který se lze opřít 516 milionů karet 1 z každého 6.00 36,7 miliardy transakcí

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006

Více