1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE...

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE..."

Transkript

1

2 Zpracování Plánu opatření při ropné nouzi (dále jen Plán ) vychází z ustanovení 9 odst. 1 písmeno g) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. Činnosti, postupy a opatření uvedená v Plánu jsou v souladu s dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů a navazuje na činnosti a postupy stanovené v Typovém plánu pro řešení krizové situace Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. Plán je určen pro řešení situace v případě závažného narušení dodávek ropy a ropných produktů a při ropné nouzi ve všech předpokládaných stupních jejího vývoje a eskalace (při přípravě na tento stav v době snižování dovozu, výroby či distribuce ropy a ropných produktů, při vyhlášení stavu ropné nouze, při řešení krizové situace, která má dopad na výrobu či distribuci ropy a ropných produktů, a při řešení stavu po stabilizaci situace s nedostatkem ropy a ropných produktů a po zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze). Cílem Plánu je stanovit v jednotlivých konkrétních situacích činnosti, postupy a organizační opatření, která bude provádět přímo nebo ve spolupráci s dalšími ústředními správními úřady, orgány územních samosprávných celků a dalšími subjekty Správa státních hmotných rezerv a činnosti, postupy a organizační opatření, která budou uvedené úřady, orgány a subjekty zabezpečovat samostatně dle stanovené kompetence.

3 OBSAH 1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE VE VAZBĚ NA VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU PO ROPNÉ NOUZI

4 1 Činnosti a opatření při řešení stavu nasvědčujícímu eskalaci k ropné nouzi Jedná se o kontrolu předem naplánovaných činností v situaci, kdy na základě aktuálních skutečností, analýzy získaných dat o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, dat o výrobě a distribuci ropných produktů, zejména pohonných hmot a vyhodnocení stavu ropné bezpečnosti, lze předpokládat negativní vývoj, který může vést k nedostatku ropy a ropných produktů v České republice. Jde především o sledování vývoje na úseku zásobování ropou a ropnými produkty a jejich distribuce. V případě negativního vývoje se jedná o postupnou přípravu na situaci, kdy by bylo nezbytné vyhlásit stav ropné nouze. Zejména se bude jednat o organizační a legislativní přípravu realizace jednotlivých opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů.

5 1.1 sledování vývoje v dodávkách ropy a ropných produktů v zemích s významnou těžbou či zpracováním ropy či v zemích významně ovlivňujících přepravu ropy a ropných produktů dochází k destabilizaci politickoekonomické situace nebo k zavedení nepříznivých ekonomických prvků a lze předpokládat, že by tato situace mohla vyústit ve stav, který by měl významný vliv na množství dovážené ropy a ropných produktů do České republiky a následně na výrobu a distribuci ropných produktů monitorování politické a ekonomické situace v zemích, které z celosvětového hlediska zásadním způsobem ovlivňují těžbu ropy, její zpracování, transfer a prodej politická a zejména ekonomická analýza vývoje skutečností, které by mohly výrazně ovlivnit dovoz ropy a ropných produktů do České republiky sledování světových cen ropy a ropných produktů, poptávky a nabídky na světových trzích a relace spotřeby ropných produktů v České republice s možnostmi dovozu MZV, MPO, MO, EU DG ENERGY - Koordinační skupina, IEA, MERO, SSHR MZV, MPO, MF, SSHR, EU, IEA, MERO SSHR, MPO, MF, EU, IEA

6 1.2 sledování stavu zásob ropy a ropných produktů v České republice stav podle bodu 1.1 přetrvává a má za následek snížení množství dovozu ropy a ropných produktů do České republiky, které začíná mít vliv na zásobování pohonných hmot v České republice; domácí výrobci či distributoři pohonných hmot se vlivem situace dle bodu 1.1 či vlivem jiných skutečností (provozních, technických) dostali do situace, kdy jim začínají vznikat obtíže v pokrývání poptávky či nestačí plně pokrývat spotřebu pohonných hmot v České republice, a to ani dovozy ze zahraničí a lze očekávat, že tato situace bude mít dlouhodobější trend, který může ovlivnit domácí trh s pohonnými hmotami sledování stavů komerčních zásob ropy a ropných produktů u dodavatelů těchto komodit sledování stavů nouzových zásob ropy a ropných produktů skladovaných v hmotných rezervách vyžádání informací v souladu s 7 zákona č. 189/1999 Sb rozšíření činnosti rezortního statistického pracoviště SSHR podle interní normy 1) SSHR, MPO, ČSÚ 2), dodavatelé SSHR, smluvní partneři SSHR, vybrané subjekty SSHR 1) Směrnice předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 11 ze dne 14. května 2010, kterou se stanoví zásady organizace rezortního pracoviště státní statistické služby na Správě státních hmotných rezerv 2) Standardní měsíční výkazy

7 1.3 déletrvající nepříznivý vývoj svolání jednání NESO podle předchozích ů se nejeví známky zlepšení, naopak se s ohledem na stav a jeho analýzu dá předpokládat další negativní vývoj a lze očekávat problémy v zásobování pohonnými hmotami svolání jednání NESO (National Emergency Sharing Organization) analýza situace, předpoklad dalšího vývoje, dopadů pro Českou republiku, návrhy na opatření pro činnost SSHR příp. dalších ústředních správních úřadů, ochraňovatelů a dalších subjektů zabezpečujících zpracování ropy a distribuci PH, návrhy na opatření učiněná vládou ČR seznámení předsedy SSHR se situací, hodnocením ze strany NESO, doporučením pro další postup předseda NESO (ředitel SeSHR SSHR) předseda SSHR

8 1.4 report informací o situaci podle předchozích ů se nejeví známky zlepšení, naopak se s ohledem na stav a jeho analýzu dá předpokládat další negativní vývoj a lze očekávat problémy v zásobování pohonnými hmotami v souvislosti s nepříznivým vývojem situace v oblasti zásobování ČR ropou a ropnými produkty informovat MPO cestou předsedy SSHR 1) informování sekretariátu IEA a Evropské komise (DG ENER) 2) *) SSHR SSHR 1) situace, informace o stavu zásob, kvalifikovaný předpoklad dalšího vývoje, předpoklad řešení s ohledem na vývoj 2) v případě, kdy vývoj situace naznačuje v blízké budoucnosti rozsáhlejší využití nouzových zásob, především s předpokládaným poklesem úrovně pod povinnou minimální úroveň stanovenou mezinárodními závazky informovat dle situace přibližně týdně *) další komunikace s IEA a EK, bude probíhat dle aktuálního vývoje vzniklé situace až do jejího ukončen

9 1.5 aktualizace údajů nezbytných pro případnou distribuci karet SSHR pro odběr pohonných hmot pro základní složky IZS, ústřední správní úřady a další subjekty a přídělových lístků v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení, negativní vývoj pokračuje aktualizace přehledu požadavků na výdej karet SSHR pro odběr PH složkám IZS, ústředním správním úřadům, subjektům vybrané kritické infrastruktury a dalším určeným subjektům aktualizace údajů nezbytných pro případný výdej přídělových lístků SSHR, MV, vedení složek IZS, vybrané ÚSÚ 1) SSHR ve spolupráci s MD 2), KÚ, OÚ ORP 1) SSHR vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se složkami IZS, ÚSÚ, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty, jejichž zásobování pohonnými hmotami je potřeba prioritně zajistit, přehled předpokládaného množství potřebných karet, v členění podle těchto jednotlivých subjektů 2) MD vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se SSHR přehled nezbytného množství přídělových lístků pro výdej vlastníkům resp. provozovatelům motorových vozidel podle jednotlivých krajů

10 1.6 déletrvající nepříznivý vývoj svolání krizových štábů v České republice v zásobování pohonnými hmotami nadále přetrvává svolání krizových štábů ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků s cílem vyhodnocení dopadu situace v uvedených resortech a územích samosprávních celcích a návrh dalších postupů při další eskalaci, organizační příprava na realizaci opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů svolání Ústředního krizového štábu cestou MPO s cílem vyhodnocení dopadu situace v resortech a územích a návrh dalších postupů při další eskalaci, organizační příprava na realizaci opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů ÚSÚ, KÚ, ORP MPO, ÚKŠ

11 1.7 prověření kapacit určených k zajištění výdeje pohonných hmot za stavu ropné nouze v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení a dochází k jejímu dalšímu zhoršení prověření technické připravenosti zpracovatelů a dopravců PH k dodávkám dle smluvních vztahů a požadavků SSHR v době po vyhlášení stavu ropné nouze prověření přepravních, skladovacích a výdejních kapacit pro pohonné hmoty určených k distribuci za stavu ropné nouze včetně vyčleněných nádvorních ČS v době po vyhlášení stavu ropné nouze SSHR, smluvní partner 1) SSHR, smluvní partner 2), KÚ, OÚ ORP 1) zpracovatelé PH, dopravci PH 2) např. ochraňovatelé, OMV, Čepro, Benzina, provozovatelé vybraných nádvorních ČS

12 1.8 déletrvající nepříznivý vývoj mediální kampaň v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení a dochází k jejímu dalšímu zhoršení mediální kampaň informování obyvatelstva o situaci v zásobování pohonnými hmotami, doporučení k realizaci vlastních dobrovolných regulačních opatření, která by vedla ke snížení spotřeby pohonných hmot a dalších ropných produktů 1) MPO, SSHR, MD 1) např. přehodnocení nezbytnosti použití motorového vozidla k jízdě, maximální vytěžování vozidel povoleným počtem osob, maximální využívání veřejné a městské hromadné dopravy, maximální používání telefonické a jiné komunikace vedoucí ke snížení přepravy osob aj.

13 1.9 právní normy k vyhlášení stavu ropné nouze a k opatřením k omezení spotřeby PH vývoj v zásobování pohonnými hmotami je nadále negativní, dopady se projevují ve velké míře nejen v zásobování obyvatelstva pohonnými hmotami, ale i v řadě odvětví hospodářství státu; jako nezbytné se jeví v dalším období zavést opatření ke snížení spotřeby PH kontrola materiálů pro schůzi vlády ČR obsahující návrh na vyhlášení stavu ropné nouze a na vyhlášení nezbytných opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v souladu s 5 zákona č. 189/1999 Sb. je možné realizovat tato opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů (podle situace zavedení jednotlivého opatření nebo kombinace několika): SSHR, MPO, vláda ČR SSHR, MPO, MV, MD, a další subjekty a) omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích b) omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních motorových vozidel v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy c) omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních motorových vozidel se sudými nebo lichými koncovými čísly RZ d) omezit používání drážních motorových vozidel e) omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké činnosti f) omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných hmot do nádob g) stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů h) zavést přídělový systém i) dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktů

14 1.10 příprava zavedení přídělového systému opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů přídělový systém, se realizuje v situaci, kdy jiná omezující resp. regulační opatření neměla požadovaný efekt a výrobci a dodavatelé pohonných hmot nejsou schopni pokrýt ani nezbytné potřeby přídělový systém je možné realizovat podle vážnosti situace kdykoliv po vyhlášení stavu ropné nouze přídělový systém slouží k zabezpečení nezbytného chodu ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy vybraných přímo řízených a podřízených organizací, složek IZS, vybraných prvků kritické infrastruktury, vybraných státních a nestátních zdravotnických zařízení a dalších subjektů majících vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu státu, a to ze zásob vytvořených Správou státních hmotných rezerv při přípravě a realizaci přídělového systému se postupně provedou následující úkony: a) se smluvním partnerem příprava distribuce potřebného množství karet SSHR pro odběr pohonných hmot pro základní složky IZS, ústřední správní úřady a další subjekty 1) b) na základě smlouvy zadání výroby (tisku) přídělových lístků c) prověření připravenosti určených čerpacích stanic k výdeji pohonných hmot ve zvláštním režimu technickoorganizační zabezpečení d) prověření připravenosti řídícího systému karet SSHR pro odběr PH a organizace distribuce těchto karet a přídělových lístků pro výdej pohonných hmot za stavu ropné nouze 2) e) prověření příslušné dokumentace upravujících organizaci výdeje pohonných hmot (pravidla výdeje, organizace na ČS) f) prověření opatření k možnému zavedení přídělového systému včetně ustanovení koordinační skupiny - organizační příprava způsobu převzetí, evidence, distribuce a výdeje přídělových lístků včetně zajištění bezpečnosti při přepravě, skladování a výdeji přídělových lístků SSHR, ČEPRO SSHR, NEOGRAPH, a.s. Štětí, STC SSHR, smluvní partner, KÚ, OÚ ORP SSHR, ČEPRO, STC, KÚ, OÚ ORP, ÚSÚ SSHR, provozovatelé ČS, KÚ, OÚ ORP hejtman, starosta ORP, SSHR, MPO, MV, PČR 1) SSHR vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se složkami IZS, ÚSÚ, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty, jejichž zásobování pohonnými hmotami je potřeba prioritně zajistit, přehled předpokládaného množství potřebných karet 2) software, kategorie odběratelů, povolených odběrů aj.; SSHR provádí pravidelně kontroly připravenosti řídícího software u společnosti ČEPRO

15

16 2 Činnosti a opatření při řešení stavu ropné nouze Jedná se o situaci, kdy se v České republice projevuje nedostatek ropy a ropných produktů v takové míře, že je nezbytné realizovat úsporná opatření vyhlášením stavu ropné nouze, případně bezprostředně hrozí nedostatek ropy a ropných produktů ve velkém a je žádoucí a opodstatněné provést předem opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů z důvodu dřívější odezvy a oddálení kritického stavu či snížení jeho dopadu.

17 2.1 podklady k vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než zavedením opatření k omezení spotřeby v rámci vyhlášení stavu ropné nouze realizace přípravných činností podle bodu dopracování materiálu předkládaného vládě ČR SSHR

18 2.2 návrh na vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než zavedením opatření k omezení spotřeby v rámci vyhlášení stavu ropné nouze předložení návrhu na vyhlášení stavu ropné nouze včetně návrhu na realizaci opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů vládě ČR předseda SSHR cestou MPO

19 2.3 vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než vyhlášením stavu ropné nouze na základě podkladů SSHR vyhlášení stavu ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) informování obyvatelstva o vyhlášení stavu ropné nouze a o opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 2) vláda ČR vláda ČR, SSHR, MV 1) informování v souladu s postupem stanoveným v 4 zákona č. 189/1999 Sb. 2) další průběžné informování obyvatelstva o vyhlášení stavu ropné nouze a opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

20 2.4 realizace vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů souběžně s vyhlášením stavu ropné nouze byla vyhlášena opatření k omezení spotřeby ropných produktů zabezpečování vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropných produktů, která jsou v gesci SSHR zásobování určených distributorů a prodejců z nouzových zásob SSHR zajištění realizace příslušných částí opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů subjekty, kterým tato realizace věcně a místně přísluší anebo jim realizace byla stanovena nařízením vlády ČR při vyhlášení stavu ropné nouze plnění zavedených opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů kontroly dodržování opatření stanovených vládou ČR a ukládaní sankcí při jejich porušení zajištění realizace smlouvy s UNIPETROLEM RPA s.r.o. k zpracování ropy v rafinériích Litvínov a Kralupy nad Vltavou SSHR např. SSHR, ÚSÚ (zejm. MD, MV, MPO, MF), hejtman, starosta ORP, GŘ cel, Finanční správa ČR, PČR, provozovatelé ČS, ČD, ČSA a další subjekty příslušné subjekty příslušné správní úřady SSHR, UNIPETROL RPA s.r.o.

21 2.5 NESO - analýza dopadů opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů a návrhy dalšího postupu souběžně s vyhlášením stavu ropné nouze byla vyhlášena opatření k omezení spotřeby ropných produktů svolání jednání NESO analýza dopadů regulačních opatření, situace v oblasti distribuce ropy a ropných produktů, předpoklad dalšího vývoje, projednání aktuálnosti vyhlášených opatření k omezení spotřeby PH příp. návrh vládě ČR na korekci resp. zavedení dalších nezbytných regulačních opatření seznámení předsedy SSHR se situací, hodnocením ze strany NESO, doporučením pro další postup informování MPO a vlády ČR tiskové prohlášení o úpravách opatření k omezení spotřeby PH NESO předseda NESO předseda SSHR SSHR, MPO, MV

22 2.6 monitoring situace a její analýza po vyhlášení opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů trh s ropou a ropnými produkty je ovlivňován vyhlášenými opatřeními k omezení spotřeby ropných produktů analýza dopadů opatření k omezení spotřeby ropných produktů na situaci v zásobování PH v České republice, analýza poznatků získaných při provádění kontrolní činnosti správními úřady v návaznosti na bod 1.8 pokračování v mediální kampani, informování obyvatelstva o dopadech regulačních opatření, jejich efektu vyžádání od ÚSÚ, krajů, složek IZS seznamy s určenými subjekty, jejichž narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu, včetně počtu výdejových karet SSHR, MPO,KÚ, OÚ ORP, MERO, ČEPRO, BENZINA, OMV, správní úřady SSHR, MPO, média (televizní, rozhlasová, tisková, internetová) ÚSÚ, KÚ, IZS

23 2.7 zavedení přídělového systému přídělový systém je možné realizovat podle vážnosti situace kdykoliv v době trvání stavu ropné nouze přídělový systém slouží k zabezpečení nezbytného chodu ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy vybraných přímo řízených a podřízených organizací, složek IZS, vybraných prvků kritické infrastruktury, vybraných státních a nestátních zdravotnických zařízení a dalších subjektů majících vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu státu a to ze zásob vytvořených Správou státních hmotných rezerv při nutnosti vyhlásit opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů - přídělový systém, se provedou následující úkony: a) zveřejnění organizace výdeje pohonných hmot (pravidla výdeje, organizace na ČS) po připravované regulaci b) aktivace koordinačních skupin k převzetí, evidenci, distribuci a výdeji karet SSHR a přídělových lístků včetně zabezpečení bezpečnosti při přepravě, skladování a výdeji karet SSHR a přídělových lístků c) výdej karet SSHR pro odběr pohonných hmot složkám IZS, ústředním správním úřadům, krajům a dalším subjektů d) výdej přídělových lístků ze STC krajům e) výdej karet SSHR a přídělových lístků určeným subjektům f) výdej karet SSHR určeným subjektům g) realizace výdeje PH SSHR, KÚ, OÚ ORP, ČEPRO, BENZINA, OMV, MPO, vláda ČR, vybrané subjekty SSHR, ÚSÚ, kraje, IZS, ČEPRO SSHR, ÚSÚ, kraje, IZS, ČEPRO SSHR, STC, KÚ KÚ, OÚ ORP,MD ÚSÚ, IZS, MD ČS

24 3 Činnosti a opatření při řešení stavu ropné nouze ve vazbě na vyhlášení krizového stavu Jedná se o stav, kdy se v České republice projevuje nedostatek ropy a ropných produktů ve velké míře ve vazbě na situaci, kvůli které byl vyhlášen vládou ČR krizový stav a která následně způsobila uvedené problémy v oblasti zásobování ropnými produkty, nebo o situaci, kdy dlouhotrvající problémy v oblasti zásobování ropou a ropnými produkty měly takový dopad na další oblasti společnosti, že tyto nelze řešit standardními prostředky a k řešení situace je nezbytné vyhlásit krizový stav.

25 3.1 opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v krizových situacích v České republice nebo její části vznikla krizová situace, jejíž řešení si vynutilo vyhlášení krizového stavu. Krizová situace má negativní dopad na zásobování ropnými produkty 1). Vlivem krizové situace došlo u výrobců, přepravců, distributorů či prodejců k poškození výrobních, skladových, přepravních a distribučních či prodejních zařízení, a tato situace neumožňuje realizovat požadované dodávky ropy a ropných produktů vyžádání informací v souladu s 7 zákona č. 189/1999 Sb rozšíření činnosti rezortního statistického pracoviště SSHR dle interní normy 2) v potřebném rozsahu dle dané situace použít postupy a opatření uvedené v bodech a SSHR, vybrané subjekty, SSHR SSHR, příslušné orgány krajů a ORP 1) 2) pozn. pro vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb., je nezbytné i při vyhlášení některého z krizových stavů vyhlásit stav ropné nouze podle tohoto zákona Směrnice předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 11 ze dne 14. května 2010, kterou se stanoví zásady organizace rezortního pracoviště státní statistické služby na SSHR

26 3.2 krizové situace při vyhlášených opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v České republice byl vyhlášen stav ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů. Dlouhodobý nedostatek především pohonných hmot vede ke značným problémům v dalších hospodářských a společenských oblastech, které není možné řešit standardními cestami, ale je nezbytné vyhlásit krizový stav. Krizový stav může být vyhlášen hejtmanem na teritoriu kraje nebo jeho části, nebo vládou ČR na teritoriu státu nebo jeho části vyhlášení krizového stavu v souladu s platnou legislativou 1) hejtman, vláda ČR, parlament 1) krizový stav se vyhlašuje nezávisle na vyhlášeném stavu ropné nouze a řeší krizovou situaci, která vznikla následně jako dopad problémů s řešením nedostatku ropných produktů na trhu

27

28 4 Činnosti a opatření při řešení stavu po ropné nouzi Jedná se o stav, kdy se v České republice stabilizuje situace související s nedostatkem ropy a ropných produktů a je možné zrušit opatření vyhlášená vládou ČR. Jde o následná opatření vedoucí k obnovení stavu před ropnou nouzí, postupné obnovení dodávek a vytvoření zásob v hmotných rezervách v požadované skladbě a množství.

29 4.1 stabilizace a pozitivní vývoj v dodávkách ropy a ropných produktů situace v zásobování ropnými produkty se začíná stabilizovat a vykazovat pozitivní vývoj sledování stavů komerčních zásob ropy a ropných produktů u dodavatelů těchto produktů a sledování stavů nouzových zásob ropy a ropných produktů skladovaných v hmotných rezervách v případě pozitivního vývoje, kdy dochází ke stabilizaci trhu s ropou a ropnými produkty a k doplňování vyčerpaných zásob, předložení materiálů vládě ČR na úpravu opatření k omezení spotřeby ropných produktů při možnosti zrušení vyhlášených opatření předložení návrhu vládě ČR na zrušení opatření k omezení spotřeby ropných produktů a vyhlášeného stavu ropné nouze SSHR, dodavatelé, ochraňovatelé SSHR SSHR

30 4.2 pominutí důvodů, které vedly k vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a vyhlášení stavu ropné nouze stabilizace a pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosahují rovnoměrného trendu předložení návrhu vládě ČR na úpravu vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů předložení návrhu vládě ČR vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů předložení návrhu vládě ČR na zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze SSHR SSHR SSHR

31 4.3 korekce resp. zrušení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a stavu ropné nouze pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosahuje rovnoměrného trendu vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) realizace zmírňujících opatření vlády ČR při stabilizaci v zásobování ropnými produkty, kdy však ještě není možné zrušit stav ropné nouze (např. zrušení některých ustanovení z vyhlášených opatření a doporučení) zrušení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze 1) tiskové prohlášení o úpravách opatření k omezení spotřeby PH resp. o zrušení stavu ropné nouze 2) vláda ČR dotčené subjekty, KÚ, OÚ ORP vláda ČR vláda ČR SSHR, MPO, MV 1) informování v souladu s postupem stanoveným v 4 zákona č. 189/1999 Sb. 2) další průběžné informování obyvatelstva o zrušení stavu ropné nouze a opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

32 4.4 uvedení do původního stavu pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosáhl takového stavu, že byl zrušen stav ropné nouze a situace dovoluje postupné doplnění vyčerpaných zásob ropy a ropných produktů doplnění nouzových zásob ropy a ropných produktů do stanoveného stavu zpětný odběr karet SSHR pro odběr pohonných hmot a jejich uložení, provedení ekonomického výkazu čerpání PH prostřednictvím karet konečné zúčtování dokladů přídělového hospodářství, vrácení a likvidace přebytečných přídělových lístků provedení uzavření výkazové a evidenční dokumentace a evidenčních listů vydaných výdajových karet a přídělových lístků a jejich soupisů SSHR, smluvní partneři SSHR, smluvní partneři, subjekty, kterým byla karta vydána SSHR, KÚ, OÚ ORP, smluvní partneři a ostatní vybrané subjekty SSHR, správní úřady, KÚ, OÚ ORP

33 Použité zkratky EU EU DG ENERGY ČD ČEPRO ČSA ČSÚ ČS GŘ cel IEA IZS KÚ MD MERO MF MPO MO MV MZ NESO ORP OÚ ORP PČR PH STC SSHR SeSHR SSHR ÚKŠ ÚSÚ Evropská unie Evropská komise generální ředitelství pro energetiku (ENER) České dráhy, a.s. České produktovody, a.s. České aerolinie, a.s. Český statistický úřad Čerpací stanice Generální ředitelství cel International Energy Agency Mezinárodní energetická agentura Integrovaný záchranný systém Krajský úřad Ministerstvo dopravy ČR Mezinárodní ropovody, a.s. Ministerstvo financí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR National Emergency Sharing Organization - Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze Obec s rozšířenou působností Obecní úřad obce s rozšířenou působností Policie ČR Pohonné hmoty Státní tiskárna cenin Správa státních hmotných rezerv Sekce státních hmotných rezerv Správy státních hmotných rezerv Ústřední krizový štáb Ústřední správní úřad

34

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze

Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze Praha 2015 Preambule Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze (dále jen Opatření ) byla

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

T y p o v ý p l á n. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

T y p o v ý p l á n. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Počet listů: 15 Přílohy: 10/40 T y p o v ý p l á n pro řešení krizové situace ve smyslu zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy Narušení dodávek ropy a ropných

Více

Z v e ř e j n ě n í

Z v e ř e j n ě n í 1. Úvod Z v e ř e j n ě n í obecných výsledků kontrol hospodářských opatření pro krizové stavy za rok 2016 1.1. Správa státních hmotných rezerv (dále také SSHR ) v souladu s 26 zákona č. 255/2012 Sb.,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

Z v e ř e j n ě n í

Z v e ř e j n ě n í 1. Úvod Z v e ř e j n ě n í obecných výsledků kontrol hospodářských opatření pro krizové stavy za rok 2017 1.1. Správa státních hmotných rezerv (dále také SSHR ) v souladu s 26 zákona č. 255/2012 Sb.,

Více

Z v e ř e j n ě n í

Z v e ř e j n ě n í 1. Úvod Z v e ř e j n ě n í obecných výsledků kontrol hospodářských opatření pro krizové stavy za rok 2015 1.1. Správa státních hmotných rezerv (dále také SSHR ) v souladu s 26 zákona č. 255/2012 Sb.,

Více

Narušení dodávek ropy a ropných

Narušení dodávek ropy a ropných MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.13 Krizového plánu B 4.13 Operační plán dle 15 odst. (3) písm. d) NV č. 462/2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 6. června 2005 č. 61 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2005 s výhledem na 1. pololetí 2006 B e z p e č n o s t n í r a

Více

PROBLEMATIKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Pracovní setkání starostů ORP Uherské Hradiště Hotel Kopanice, Žítková 25. května 2016

PROBLEMATIKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Pracovní setkání starostů ORP Uherské Hradiště Hotel Kopanice, Žítková 25. května 2016 PROBLEMATIKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Pracovní setkání starostů ORP Uherské Hradiště Hotel Kopanice, Žítková 25. května 2016 Úvod Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění, 21, 21a, 22, 25. Povědomí

Více

TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA STUDIJNÍ MATERIÁL: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA STUDIJNÍ MATERIÁL: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBSAH 1 Krizové řízení... 2 2 Krizový plán hl. m. Prahy... 3 3 Havarijní plán hl. m. Prahy... 4 4 Vnější havarijní plány v hl. m. Praze... 5 5 Vnitřní havarijní plán... 6 6 Plán krizové připravenosti...

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v podmínkách České republiky

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v podmínkách České republiky 8. mezinárodní setkání modrých baretů a válečných veteránů KONFERENCE SOUČASNÁ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v podmínkách České republiky Brno, 3. září 2016 Ivan Koleňák Česká

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení USNESENÍ BRS Č. 14 ZE DNE 16.11.2004 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení aktualizace ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.7. MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU OBSAH A. OBECNÁ ČÁST strana 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé krizové situace

Více

Typový plán pro řešení krizové situace Dlouhodobé sucho

Typový plán pro řešení krizové situace Dlouhodobé sucho Typový plán pro řešení krizové situace Dlouhodobé sucho Jana Tejkalová Seminář Suché období 2014 2017: vyhodnocení, dopady a opatření Praha, 30. 5. 2018 Obsah prezentace 1. Typové plány 2. Typový plán

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. školení starostů obcí 2015

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. školení starostů obcí 2015 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ školení starostů obcí 2015 1 OBSAH definice orgány krizového řízení bezpečností rady krizové štáby krizové stavy povinnosti starosty kontrola 2 DEFINICE Krizové řízení je souhrn řídících

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Návrh zákona připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad. Předložen k dalšímu legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky

Návrh zákona připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad. Předložen k dalšímu legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky Dagmar Brechlerová Vláda České republiky 2. ledna 2014 schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (tzv. Zákon o kybernetické bezpečnosti) Návrh zákona připravil a

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských opatření pro krizové stavy

Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských opatření pro krizové stavy Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských opatření pro krizové stavy Ing. Pavel Kratochvíl zástupce ředitele Odboru bezpečnostního

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

Zásadní změny zákona o krizovém řízení

Zásadní změny zákona o krizovém řízení Zásadní změny zákona o krizovém řízení Obsah prezentace 1. Úvod do problematiky 2. Orgány krizového řízení 3. Další zásadní změny 4. Kritická infrastruktura 5. Systém určování prvků kritické infrastruktury

Více

Krizové stavy, činnost krizových štábů. Ing. Martin Řehák

Krizové stavy, činnost krizových štábů. Ing. Martin Řehák Krizové stavy, činnost krizových štábů Ing. Martin Řehák Krizová situace Krizová situace je nepředvídatelný nebo obtížně předvídatelný průběh skutečností po narušení rovnovážných přírodních, technologických

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 6. června 2003 Částka: 25 O B S A H : Část I. 25.

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 3 Rozesláno dne Rok 2013

VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 3 Rozesláno dne Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 3 Rozesláno dne 3. 6. 2013 Rok 2013 Obsah: 1. Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2013 k zajištění provedení krizových opatření v době nouzového stavu 1 ROZHODNUTÍ

Více

Zajištění dodávek pro občany v krizových situacích

Zajištění dodávek pro občany v krizových situacích Zajištění dodávek pro občany v krizových situacích Ing. Peter Bysterský ředitel odboru strategie a koordinace Správa státních hmotných rezerv Praha Praha 16. 5. 2017 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ

Více

Setkání se zástupci ministerstev a ústředních správních úřadů

Setkání se zástupci ministerstev a ústředních správních úřadů Setkání se zástupci ministerstev a ústředních správních úřadů MV-GŘ HZS ČR, 5. prosince 2011 Hlavní úkoly v působnosti odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení v roce 2011 a výhled do roku 2012 plk.

Více

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2.

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92 Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2018 Obsah Přehled použitých zkratek Výhled na 2. pololetí 2018

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY NARUŠENÍ DODÁVEK POTRAVIN VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY NARUŠENÍ DODÁVEK POTRAVIN VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.14. NARUŠENÍ DODÁVEK POTRAVIN VELKÉHO ROZSAHU OBSAH strana A. ZÁKLADNÍ ČÁST 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Řízení bezpečnosti. Ochrana kritické infrastruktury

Řízení bezpečnosti. Ochrana kritické infrastruktury Řízení bezpečnosti Ochrana kritické infrastruktury Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY Hospodářská opatření pro krizové stavy systém k podpoře řešení krizových situací - umožňuje správním úřadům zajištění a využití věcných zdrojů pro řešení krizových

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

Provoz vodárenské infrastruktury v krizové situaci

Provoz vodárenské infrastruktury v krizové situaci Provoz vodárenské infrastruktury v krizové situaci 16. května 2017 Ing. Petr Mrkos Konference BEZPEČNOST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRAHY A VELKOMĚST ČR Distribuce pitné vody úvodní informace Počet obyvatel

Více

Světová ekonomika. Krizové řízení v České republice

Světová ekonomika. Krizové řízení v České republice Světová ekonomika Krizové řízení v České republice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

(krizový zákon) zákon č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000

(krizový zákon) zákon č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) zákon č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 ve znění: č. 320/2002 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 306/2008

Více

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Výkon státního požárního dozoru (1) Státní požární dozor se vykonává a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o

Více

Příloha č. 5 Způsob plnění regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských opatření pro krizové stavy

Příloha č. 5 Způsob plnění regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských opatření pro krizové stavy Č.j.: 35/2017-030-KR/1 Datum aktualizace: 28. června 2019 Příloha č. 5 Způsob plnění regulačních opatření v působnosti Ministerstva dopravy v systému hospodářských opatření pro krizové stavy ke Krizovému

Více

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška

Více

S y s t é m. hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obcí s rozšířenou působností. Odbor strategie a koordinace Praha 2015

S y s t é m. hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obcí s rozšířenou působností. Odbor strategie a koordinace Praha 2015 S y s t é m hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obcí s rozšířenou působností Odbor strategie a koordinace Praha 2015 1 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY, Ústředí: Šeříková

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6. Aktuáln lní otázky strategické úrovně bezpečnosti z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.2008

Více

problematika ochrany kritické infrastruktury - po 11.září 2001 EKONOMIKA + BEZPEČNOST, úkolem státu je zajistit základní životní potřeby obyvatelstva

problematika ochrany kritické infrastruktury - po 11.září 2001 EKONOMIKA + BEZPEČNOST, úkolem státu je zajistit základní životní potřeby obyvatelstva 1 ÚVOD problematika ochrany kritické infrastruktury - po 11.září 2001 EKONOMIKA + BEZPEČNOST, úkolem státu je zajistit základní životní potřeby obyvatelstva a jeho bezpečnost, fungování společnosti - závislost

Více

Krizové řízení. Seminář

Krizové řízení. Seminář Krizové řízení Seminář 1 Správa státních hmotných rezerv ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Oprávnění Zákon č. 240/2000 Sb. Vláda Poznámka Omezení: - práva na nedotknutelnost osoby a obydlí při evakuaci z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016 B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2016 č. 14 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016

Více

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise HZS Zlínského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Pavel Řezníček tel.: 950 670 330, 777 364 153 email: pavel.reznicek@zlk.izscr.cz Legislativní

Více

Krizové řízení v obci Písty

Krizové řízení v obci Písty Krizové řízení v obci Písty Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace čí jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. září 2010 č. 675 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Strana 4538 Sbírka zákonů č. 344 / 2012 344 VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Organizace veřejné správy

Organizace veřejné správy Ústava čl. 8 územní samospráva Hlava třetí moc výkonná Hlava sedmá územní samospráva Principy Centralizace x decentralizace Koncentrace x dekoncentrace Jmenovací x volební Monokratický x kolegiální Územní

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2019 s výhledem na 2. pololetí 2019

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2019 s výhledem na 2. pololetí 2019 B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 6. prosince 2018 č. 45 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2019 s výhledem na 2. pololetí

Více

TEST:Mgr0915CNP Varianta:1 Tisknuto:28/08/2015

TEST:Mgr0915CNP Varianta:1 Tisknuto:28/08/2015 TEST:Mgr0915CNP Varianta:1 Tisknuto:28/08/2015 1. Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby pro humanitární pomoc určeny: 1) fyzickým a právnickým sobám vážně

Více

TEST:Mgr0915CNP Varianta:3 Tisknuto:28/08/2015

TEST:Mgr0915CNP Varianta:3 Tisknuto:28/08/2015 TEST:Mgr0915CNP Varianta:3 Tisknuto:28/08/2015 1. Ze kterých objektů, či prostorů se neplánuje evakuace: 1) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s biologickými agens a toxiny 2) ze zón havarijního

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

S T A R O S T A M Ě S T A M I L E V S K A. nám. E. Beneše 420, Milevsko, tel , fax: STATUT

S T A R O S T A M Ě S T A M I L E V S K A. nám. E. Beneše 420, Milevsko, tel , fax: STATUT S T A R O S T A M Ě S T A M I L E V S K A nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111, fax: 382 521 879 Příloha č. 1 ROZ/2/OVV K č.j.: BO/29/2011-19337 Výtisk jediný Počet listů: 2 Počet příloh:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2016 s výhledem na 1. pololetí 2017

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2016 s výhledem na 1. pololetí 2017 B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 20. července 2016 č. 49 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2016 s výhledem na 1. pololetí

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Krizové řízení Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Vláda ČR svým usnesením vlády ze dne 16. února č. 195 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti ČR kromě jiného schválila Statut Bezpečnostní rady státu. Článek 1

Více

STUDIJNÍ TEXTY KE ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY OBOR STÁTNÍ SLUŽBY Č. 64 HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY A SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

STUDIJNÍ TEXTY KE ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY OBOR STÁTNÍ SLUŽBY Č. 64 HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY A SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV STUDIJNÍ TEXTY KE ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY OBOR STÁTNÍ SLUŽBY Č. 64 HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY A SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV 2017 OBSAH: 1. Pojednejte o bezpečnostním systému České

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Obecná legislativa krizového managementu Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,

Více

HAVARIJNÍ PLÁN - PLYN

HAVARIJNÍ PLÁN - PLYN HAVARIJNÍ PLÁN - PLYN SPOLEČNOST: ČEZ LDS, S.R.O. PLATNOST OD: 1. 9. 2017 ÚČINNOST OD: 1. 9. 2017 VYPRACOVAL: Marek Beňatinský SCHVÁLIL: Vlastimil Russ, DiS strana 1/9 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Účelem

Více

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2017 o plánování obrany státu

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2017 o plánování obrany státu Strana 1370 Sbírka zákonů č. 139 / 2017 139 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2017 o plánování obrany státu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění

Více

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Mgr. Barbora Landová odbor ochrany ovzduší Orgány ochrany

Více