1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE..."

Transkript

1

2 Zpracování Plánu opatření při ropné nouzi (dále jen Plán ) vychází z ustanovení 9 odst. 1 písmeno g) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. Činnosti, postupy a opatření uvedená v Plánu jsou v souladu s dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů a navazuje na činnosti a postupy stanovené v Typovém plánu pro řešení krizové situace Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. Plán je určen pro řešení situace v případě závažného narušení dodávek ropy a ropných produktů a při ropné nouzi ve všech předpokládaných stupních jejího vývoje a eskalace (při přípravě na tento stav v době snižování dovozu, výroby či distribuce ropy a ropných produktů, při vyhlášení stavu ropné nouze, při řešení krizové situace, která má dopad na výrobu či distribuci ropy a ropných produktů, a při řešení stavu po stabilizaci situace s nedostatkem ropy a ropných produktů a po zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze). Cílem Plánu je stanovit v jednotlivých konkrétních situacích činnosti, postupy a organizační opatření, která bude provádět přímo nebo ve spolupráci s dalšími ústředními správními úřady, orgány územních samosprávných celků a dalšími subjekty Správa státních hmotných rezerv a činnosti, postupy a organizační opatření, která budou uvedené úřady, orgány a subjekty zabezpečovat samostatně dle stanovené kompetence.

3 OBSAH 1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE VE VAZBĚ NA VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU PO ROPNÉ NOUZI

4 1 Činnosti a opatření při řešení stavu nasvědčujícímu eskalaci k ropné nouzi Jedná se o kontrolu předem naplánovaných činností v situaci, kdy na základě aktuálních skutečností, analýzy získaných dat o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, dat o výrobě a distribuci ropných produktů, zejména pohonných hmot a vyhodnocení stavu ropné bezpečnosti, lze předpokládat negativní vývoj, který může vést k nedostatku ropy a ropných produktů v České republice. Jde především o sledování vývoje na úseku zásobování ropou a ropnými produkty a jejich distribuce. V případě negativního vývoje se jedná o postupnou přípravu na situaci, kdy by bylo nezbytné vyhlásit stav ropné nouze. Zejména se bude jednat o organizační a legislativní přípravu realizace jednotlivých opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů.

5 1.1 sledování vývoje v dodávkách ropy a ropných produktů v zemích s významnou těžbou či zpracováním ropy či v zemích významně ovlivňujících přepravu ropy a ropných produktů dochází k destabilizaci politickoekonomické situace nebo k zavedení nepříznivých ekonomických prvků a lze předpokládat, že by tato situace mohla vyústit ve stav, který by měl významný vliv na množství dovážené ropy a ropných produktů do České republiky a následně na výrobu a distribuci ropných produktů monitorování politické a ekonomické situace v zemích, které z celosvětového hlediska zásadním způsobem ovlivňují těžbu ropy, její zpracování, transfer a prodej politická a zejména ekonomická analýza vývoje skutečností, které by mohly výrazně ovlivnit dovoz ropy a ropných produktů do České republiky sledování světových cen ropy a ropných produktů, poptávky a nabídky na světových trzích a relace spotřeby ropných produktů v České republice s možnostmi dovozu MZV, MPO, MO, EU DG ENERGY - Koordinační skupina, IEA, MERO, SSHR MZV, MPO, MF, SSHR, EU, IEA, MERO SSHR, MPO, MF, EU, IEA

6 1.2 sledování stavu zásob ropy a ropných produktů v České republice stav podle bodu 1.1 přetrvává a má za následek snížení množství dovozu ropy a ropných produktů do České republiky, které začíná mít vliv na zásobování pohonných hmot v České republice; domácí výrobci či distributoři pohonných hmot se vlivem situace dle bodu 1.1 či vlivem jiných skutečností (provozních, technických) dostali do situace, kdy jim začínají vznikat obtíže v pokrývání poptávky či nestačí plně pokrývat spotřebu pohonných hmot v České republice, a to ani dovozy ze zahraničí a lze očekávat, že tato situace bude mít dlouhodobější trend, který může ovlivnit domácí trh s pohonnými hmotami sledování stavů komerčních zásob ropy a ropných produktů u dodavatelů těchto komodit sledování stavů nouzových zásob ropy a ropných produktů skladovaných v hmotných rezervách vyžádání informací v souladu s 7 zákona č. 189/1999 Sb rozšíření činnosti rezortního statistického pracoviště SSHR podle interní normy 1) SSHR, MPO, ČSÚ 2), dodavatelé SSHR, smluvní partneři SSHR, vybrané subjekty SSHR 1) Směrnice předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 11 ze dne 14. května 2010, kterou se stanoví zásady organizace rezortního pracoviště státní statistické služby na Správě státních hmotných rezerv 2) Standardní měsíční výkazy

7 1.3 déletrvající nepříznivý vývoj svolání jednání NESO podle předchozích ů se nejeví známky zlepšení, naopak se s ohledem na stav a jeho analýzu dá předpokládat další negativní vývoj a lze očekávat problémy v zásobování pohonnými hmotami svolání jednání NESO (National Emergency Sharing Organization) analýza situace, předpoklad dalšího vývoje, dopadů pro Českou republiku, návrhy na opatření pro činnost SSHR příp. dalších ústředních správních úřadů, ochraňovatelů a dalších subjektů zabezpečujících zpracování ropy a distribuci PH, návrhy na opatření učiněná vládou ČR seznámení předsedy SSHR se situací, hodnocením ze strany NESO, doporučením pro další postup předseda NESO (ředitel SeSHR SSHR) předseda SSHR

8 1.4 report informací o situaci podle předchozích ů se nejeví známky zlepšení, naopak se s ohledem na stav a jeho analýzu dá předpokládat další negativní vývoj a lze očekávat problémy v zásobování pohonnými hmotami v souvislosti s nepříznivým vývojem situace v oblasti zásobování ČR ropou a ropnými produkty informovat MPO cestou předsedy SSHR 1) informování sekretariátu IEA a Evropské komise (DG ENER) 2) *) SSHR SSHR 1) situace, informace o stavu zásob, kvalifikovaný předpoklad dalšího vývoje, předpoklad řešení s ohledem na vývoj 2) v případě, kdy vývoj situace naznačuje v blízké budoucnosti rozsáhlejší využití nouzových zásob, především s předpokládaným poklesem úrovně pod povinnou minimální úroveň stanovenou mezinárodními závazky informovat dle situace přibližně týdně *) další komunikace s IEA a EK, bude probíhat dle aktuálního vývoje vzniklé situace až do jejího ukončen

9 1.5 aktualizace údajů nezbytných pro případnou distribuci karet SSHR pro odběr pohonných hmot pro základní složky IZS, ústřední správní úřady a další subjekty a přídělových lístků v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení, negativní vývoj pokračuje aktualizace přehledu požadavků na výdej karet SSHR pro odběr PH složkám IZS, ústředním správním úřadům, subjektům vybrané kritické infrastruktury a dalším určeným subjektům aktualizace údajů nezbytných pro případný výdej přídělových lístků SSHR, MV, vedení složek IZS, vybrané ÚSÚ 1) SSHR ve spolupráci s MD 2), KÚ, OÚ ORP 1) SSHR vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se složkami IZS, ÚSÚ, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty, jejichž zásobování pohonnými hmotami je potřeba prioritně zajistit, přehled předpokládaného množství potřebných karet, v členění podle těchto jednotlivých subjektů 2) MD vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se SSHR přehled nezbytného množství přídělových lístků pro výdej vlastníkům resp. provozovatelům motorových vozidel podle jednotlivých krajů

10 1.6 déletrvající nepříznivý vývoj svolání krizových štábů v České republice v zásobování pohonnými hmotami nadále přetrvává svolání krizových štábů ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků s cílem vyhodnocení dopadu situace v uvedených resortech a územích samosprávních celcích a návrh dalších postupů při další eskalaci, organizační příprava na realizaci opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů svolání Ústředního krizového štábu cestou MPO s cílem vyhodnocení dopadu situace v resortech a územích a návrh dalších postupů při další eskalaci, organizační příprava na realizaci opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů ÚSÚ, KÚ, ORP MPO, ÚKŠ

11 1.7 prověření kapacit určených k zajištění výdeje pohonných hmot za stavu ropné nouze v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení a dochází k jejímu dalšímu zhoršení prověření technické připravenosti zpracovatelů a dopravců PH k dodávkám dle smluvních vztahů a požadavků SSHR v době po vyhlášení stavu ropné nouze prověření přepravních, skladovacích a výdejních kapacit pro pohonné hmoty určených k distribuci za stavu ropné nouze včetně vyčleněných nádvorních ČS v době po vyhlášení stavu ropné nouze SSHR, smluvní partner 1) SSHR, smluvní partner 2), KÚ, OÚ ORP 1) zpracovatelé PH, dopravci PH 2) např. ochraňovatelé, OMV, Čepro, Benzina, provozovatelé vybraných nádvorních ČS

12 1.8 déletrvající nepříznivý vývoj mediální kampaň v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení a dochází k jejímu dalšímu zhoršení mediální kampaň informování obyvatelstva o situaci v zásobování pohonnými hmotami, doporučení k realizaci vlastních dobrovolných regulačních opatření, která by vedla ke snížení spotřeby pohonných hmot a dalších ropných produktů 1) MPO, SSHR, MD 1) např. přehodnocení nezbytnosti použití motorového vozidla k jízdě, maximální vytěžování vozidel povoleným počtem osob, maximální využívání veřejné a městské hromadné dopravy, maximální používání telefonické a jiné komunikace vedoucí ke snížení přepravy osob aj.

13 1.9 právní normy k vyhlášení stavu ropné nouze a k opatřením k omezení spotřeby PH vývoj v zásobování pohonnými hmotami je nadále negativní, dopady se projevují ve velké míře nejen v zásobování obyvatelstva pohonnými hmotami, ale i v řadě odvětví hospodářství státu; jako nezbytné se jeví v dalším období zavést opatření ke snížení spotřeby PH kontrola materiálů pro schůzi vlády ČR obsahující návrh na vyhlášení stavu ropné nouze a na vyhlášení nezbytných opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v souladu s 5 zákona č. 189/1999 Sb. je možné realizovat tato opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů (podle situace zavedení jednotlivého opatření nebo kombinace několika): SSHR, MPO, vláda ČR SSHR, MPO, MV, MD, a další subjekty a) omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích b) omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních motorových vozidel v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy c) omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních motorových vozidel se sudými nebo lichými koncovými čísly RZ d) omezit používání drážních motorových vozidel e) omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké činnosti f) omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných hmot do nádob g) stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů h) zavést přídělový systém i) dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktů

14 1.10 příprava zavedení přídělového systému opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů přídělový systém, se realizuje v situaci, kdy jiná omezující resp. regulační opatření neměla požadovaný efekt a výrobci a dodavatelé pohonných hmot nejsou schopni pokrýt ani nezbytné potřeby přídělový systém je možné realizovat podle vážnosti situace kdykoliv po vyhlášení stavu ropné nouze přídělový systém slouží k zabezpečení nezbytného chodu ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy vybraných přímo řízených a podřízených organizací, složek IZS, vybraných prvků kritické infrastruktury, vybraných státních a nestátních zdravotnických zařízení a dalších subjektů majících vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu státu, a to ze zásob vytvořených Správou státních hmotných rezerv při přípravě a realizaci přídělového systému se postupně provedou následující úkony: a) se smluvním partnerem příprava distribuce potřebného množství karet SSHR pro odběr pohonných hmot pro základní složky IZS, ústřední správní úřady a další subjekty 1) b) na základě smlouvy zadání výroby (tisku) přídělových lístků c) prověření připravenosti určených čerpacích stanic k výdeji pohonných hmot ve zvláštním režimu technickoorganizační zabezpečení d) prověření připravenosti řídícího systému karet SSHR pro odběr PH a organizace distribuce těchto karet a přídělových lístků pro výdej pohonných hmot za stavu ropné nouze 2) e) prověření příslušné dokumentace upravujících organizaci výdeje pohonných hmot (pravidla výdeje, organizace na ČS) f) prověření opatření k možnému zavedení přídělového systému včetně ustanovení koordinační skupiny - organizační příprava způsobu převzetí, evidence, distribuce a výdeje přídělových lístků včetně zajištění bezpečnosti při přepravě, skladování a výdeji přídělových lístků SSHR, ČEPRO SSHR, NEOGRAPH, a.s. Štětí, STC SSHR, smluvní partner, KÚ, OÚ ORP SSHR, ČEPRO, STC, KÚ, OÚ ORP, ÚSÚ SSHR, provozovatelé ČS, KÚ, OÚ ORP hejtman, starosta ORP, SSHR, MPO, MV, PČR 1) SSHR vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se složkami IZS, ÚSÚ, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty, jejichž zásobování pohonnými hmotami je potřeba prioritně zajistit, přehled předpokládaného množství potřebných karet 2) software, kategorie odběratelů, povolených odběrů aj.; SSHR provádí pravidelně kontroly připravenosti řídícího software u společnosti ČEPRO

15

16 2 Činnosti a opatření při řešení stavu ropné nouze Jedná se o situaci, kdy se v České republice projevuje nedostatek ropy a ropných produktů v takové míře, že je nezbytné realizovat úsporná opatření vyhlášením stavu ropné nouze, případně bezprostředně hrozí nedostatek ropy a ropných produktů ve velkém a je žádoucí a opodstatněné provést předem opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů z důvodu dřívější odezvy a oddálení kritického stavu či snížení jeho dopadu.

17 2.1 podklady k vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než zavedením opatření k omezení spotřeby v rámci vyhlášení stavu ropné nouze realizace přípravných činností podle bodu dopracování materiálu předkládaného vládě ČR SSHR

18 2.2 návrh na vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než zavedením opatření k omezení spotřeby v rámci vyhlášení stavu ropné nouze předložení návrhu na vyhlášení stavu ropné nouze včetně návrhu na realizaci opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů vládě ČR předseda SSHR cestou MPO

19 2.3 vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než vyhlášením stavu ropné nouze na základě podkladů SSHR vyhlášení stavu ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) informování obyvatelstva o vyhlášení stavu ropné nouze a o opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 2) vláda ČR vláda ČR, SSHR, MV 1) informování v souladu s postupem stanoveným v 4 zákona č. 189/1999 Sb. 2) další průběžné informování obyvatelstva o vyhlášení stavu ropné nouze a opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

20 2.4 realizace vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů souběžně s vyhlášením stavu ropné nouze byla vyhlášena opatření k omezení spotřeby ropných produktů zabezpečování vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropných produktů, která jsou v gesci SSHR zásobování určených distributorů a prodejců z nouzových zásob SSHR zajištění realizace příslušných částí opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů subjekty, kterým tato realizace věcně a místně přísluší anebo jim realizace byla stanovena nařízením vlády ČR při vyhlášení stavu ropné nouze plnění zavedených opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů kontroly dodržování opatření stanovených vládou ČR a ukládaní sankcí při jejich porušení zajištění realizace smlouvy s UNIPETROLEM RPA s.r.o. k zpracování ropy v rafinériích Litvínov a Kralupy nad Vltavou SSHR např. SSHR, ÚSÚ (zejm. MD, MV, MPO, MF), hejtman, starosta ORP, GŘ cel, Finanční správa ČR, PČR, provozovatelé ČS, ČD, ČSA a další subjekty příslušné subjekty příslušné správní úřady SSHR, UNIPETROL RPA s.r.o.

21 2.5 NESO - analýza dopadů opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů a návrhy dalšího postupu souběžně s vyhlášením stavu ropné nouze byla vyhlášena opatření k omezení spotřeby ropných produktů svolání jednání NESO analýza dopadů regulačních opatření, situace v oblasti distribuce ropy a ropných produktů, předpoklad dalšího vývoje, projednání aktuálnosti vyhlášených opatření k omezení spotřeby PH příp. návrh vládě ČR na korekci resp. zavedení dalších nezbytných regulačních opatření seznámení předsedy SSHR se situací, hodnocením ze strany NESO, doporučením pro další postup informování MPO a vlády ČR tiskové prohlášení o úpravách opatření k omezení spotřeby PH NESO předseda NESO předseda SSHR SSHR, MPO, MV

22 2.6 monitoring situace a její analýza po vyhlášení opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů trh s ropou a ropnými produkty je ovlivňován vyhlášenými opatřeními k omezení spotřeby ropných produktů analýza dopadů opatření k omezení spotřeby ropných produktů na situaci v zásobování PH v České republice, analýza poznatků získaných při provádění kontrolní činnosti správními úřady v návaznosti na bod 1.8 pokračování v mediální kampani, informování obyvatelstva o dopadech regulačních opatření, jejich efektu vyžádání od ÚSÚ, krajů, složek IZS seznamy s určenými subjekty, jejichž narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu, včetně počtu výdejových karet SSHR, MPO,KÚ, OÚ ORP, MERO, ČEPRO, BENZINA, OMV, správní úřady SSHR, MPO, média (televizní, rozhlasová, tisková, internetová) ÚSÚ, KÚ, IZS

23 2.7 zavedení přídělového systému přídělový systém je možné realizovat podle vážnosti situace kdykoliv v době trvání stavu ropné nouze přídělový systém slouží k zabezpečení nezbytného chodu ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy vybraných přímo řízených a podřízených organizací, složek IZS, vybraných prvků kritické infrastruktury, vybraných státních a nestátních zdravotnických zařízení a dalších subjektů majících vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu státu a to ze zásob vytvořených Správou státních hmotných rezerv při nutnosti vyhlásit opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů - přídělový systém, se provedou následující úkony: a) zveřejnění organizace výdeje pohonných hmot (pravidla výdeje, organizace na ČS) po připravované regulaci b) aktivace koordinačních skupin k převzetí, evidenci, distribuci a výdeji karet SSHR a přídělových lístků včetně zabezpečení bezpečnosti při přepravě, skladování a výdeji karet SSHR a přídělových lístků c) výdej karet SSHR pro odběr pohonných hmot složkám IZS, ústředním správním úřadům, krajům a dalším subjektů d) výdej přídělových lístků ze STC krajům e) výdej karet SSHR a přídělových lístků určeným subjektům f) výdej karet SSHR určeným subjektům g) realizace výdeje PH SSHR, KÚ, OÚ ORP, ČEPRO, BENZINA, OMV, MPO, vláda ČR, vybrané subjekty SSHR, ÚSÚ, kraje, IZS, ČEPRO SSHR, ÚSÚ, kraje, IZS, ČEPRO SSHR, STC, KÚ KÚ, OÚ ORP,MD ÚSÚ, IZS, MD ČS

24 3 Činnosti a opatření při řešení stavu ropné nouze ve vazbě na vyhlášení krizového stavu Jedná se o stav, kdy se v České republice projevuje nedostatek ropy a ropných produktů ve velké míře ve vazbě na situaci, kvůli které byl vyhlášen vládou ČR krizový stav a která následně způsobila uvedené problémy v oblasti zásobování ropnými produkty, nebo o situaci, kdy dlouhotrvající problémy v oblasti zásobování ropou a ropnými produkty měly takový dopad na další oblasti společnosti, že tyto nelze řešit standardními prostředky a k řešení situace je nezbytné vyhlásit krizový stav.

25 3.1 opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v krizových situacích v České republice nebo její části vznikla krizová situace, jejíž řešení si vynutilo vyhlášení krizového stavu. Krizová situace má negativní dopad na zásobování ropnými produkty 1). Vlivem krizové situace došlo u výrobců, přepravců, distributorů či prodejců k poškození výrobních, skladových, přepravních a distribučních či prodejních zařízení, a tato situace neumožňuje realizovat požadované dodávky ropy a ropných produktů vyžádání informací v souladu s 7 zákona č. 189/1999 Sb rozšíření činnosti rezortního statistického pracoviště SSHR dle interní normy 2) v potřebném rozsahu dle dané situace použít postupy a opatření uvedené v bodech a SSHR, vybrané subjekty, SSHR SSHR, příslušné orgány krajů a ORP 1) 2) pozn. pro vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb., je nezbytné i při vyhlášení některého z krizových stavů vyhlásit stav ropné nouze podle tohoto zákona Směrnice předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 11 ze dne 14. května 2010, kterou se stanoví zásady organizace rezortního pracoviště státní statistické služby na SSHR

26 3.2 krizové situace při vyhlášených opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v České republice byl vyhlášen stav ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů. Dlouhodobý nedostatek především pohonných hmot vede ke značným problémům v dalších hospodářských a společenských oblastech, které není možné řešit standardními cestami, ale je nezbytné vyhlásit krizový stav. Krizový stav může být vyhlášen hejtmanem na teritoriu kraje nebo jeho části, nebo vládou ČR na teritoriu státu nebo jeho části vyhlášení krizového stavu v souladu s platnou legislativou 1) hejtman, vláda ČR, parlament 1) krizový stav se vyhlašuje nezávisle na vyhlášeném stavu ropné nouze a řeší krizovou situaci, která vznikla následně jako dopad problémů s řešením nedostatku ropných produktů na trhu

27

28 4 Činnosti a opatření při řešení stavu po ropné nouzi Jedná se o stav, kdy se v České republice stabilizuje situace související s nedostatkem ropy a ropných produktů a je možné zrušit opatření vyhlášená vládou ČR. Jde o následná opatření vedoucí k obnovení stavu před ropnou nouzí, postupné obnovení dodávek a vytvoření zásob v hmotných rezervách v požadované skladbě a množství.

29 4.1 stabilizace a pozitivní vývoj v dodávkách ropy a ropných produktů situace v zásobování ropnými produkty se začíná stabilizovat a vykazovat pozitivní vývoj sledování stavů komerčních zásob ropy a ropných produktů u dodavatelů těchto produktů a sledování stavů nouzových zásob ropy a ropných produktů skladovaných v hmotných rezervách v případě pozitivního vývoje, kdy dochází ke stabilizaci trhu s ropou a ropnými produkty a k doplňování vyčerpaných zásob, předložení materiálů vládě ČR na úpravu opatření k omezení spotřeby ropných produktů při možnosti zrušení vyhlášených opatření předložení návrhu vládě ČR na zrušení opatření k omezení spotřeby ropných produktů a vyhlášeného stavu ropné nouze SSHR, dodavatelé, ochraňovatelé SSHR SSHR

30 4.2 pominutí důvodů, které vedly k vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a vyhlášení stavu ropné nouze stabilizace a pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosahují rovnoměrného trendu předložení návrhu vládě ČR na úpravu vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů předložení návrhu vládě ČR vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů předložení návrhu vládě ČR na zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze SSHR SSHR SSHR

31 4.3 korekce resp. zrušení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a stavu ropné nouze pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosahuje rovnoměrného trendu vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) realizace zmírňujících opatření vlády ČR při stabilizaci v zásobování ropnými produkty, kdy však ještě není možné zrušit stav ropné nouze (např. zrušení některých ustanovení z vyhlášených opatření a doporučení) zrušení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze 1) tiskové prohlášení o úpravách opatření k omezení spotřeby PH resp. o zrušení stavu ropné nouze 2) vláda ČR dotčené subjekty, KÚ, OÚ ORP vláda ČR vláda ČR SSHR, MPO, MV 1) informování v souladu s postupem stanoveným v 4 zákona č. 189/1999 Sb. 2) další průběžné informování obyvatelstva o zrušení stavu ropné nouze a opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

32 4.4 uvedení do původního stavu pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosáhl takového stavu, že byl zrušen stav ropné nouze a situace dovoluje postupné doplnění vyčerpaných zásob ropy a ropných produktů doplnění nouzových zásob ropy a ropných produktů do stanoveného stavu zpětný odběr karet SSHR pro odběr pohonných hmot a jejich uložení, provedení ekonomického výkazu čerpání PH prostřednictvím karet konečné zúčtování dokladů přídělového hospodářství, vrácení a likvidace přebytečných přídělových lístků provedení uzavření výkazové a evidenční dokumentace a evidenčních listů vydaných výdajových karet a přídělových lístků a jejich soupisů SSHR, smluvní partneři SSHR, smluvní partneři, subjekty, kterým byla karta vydána SSHR, KÚ, OÚ ORP, smluvní partneři a ostatní vybrané subjekty SSHR, správní úřady, KÚ, OÚ ORP

33 Použité zkratky EU EU DG ENERGY ČD ČEPRO ČSA ČSÚ ČS GŘ cel IEA IZS KÚ MD MERO MF MPO MO MV MZ NESO ORP OÚ ORP PČR PH STC SSHR SeSHR SSHR ÚKŠ ÚSÚ Evropská unie Evropská komise generální ředitelství pro energetiku (ENER) České dráhy, a.s. České produktovody, a.s. České aerolinie, a.s. Český statistický úřad Čerpací stanice Generální ředitelství cel International Energy Agency Mezinárodní energetická agentura Integrovaný záchranný systém Krajský úřad Ministerstvo dopravy ČR Mezinárodní ropovody, a.s. Ministerstvo financí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR National Emergency Sharing Organization - Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze Obec s rozšířenou působností Obecní úřad obce s rozšířenou působností Policie ČR Pohonné hmoty Státní tiskárna cenin Správa státních hmotných rezerv Sekce státních hmotných rezerv Správy státních hmotných rezerv Ústřední krizový štáb Ústřední správní úřad

34

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze

Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze Praha 2015 Preambule Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze (dále jen Opatření ) byla

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1.

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Metodika stanoví postup při zpracování krizového plánu

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE

METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV III. METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE Praha 2011 Preambule Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen Metodika ) byla zpracována

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N odbor obrany a krizového řízení Ev. č. : REČ 96/11-OOKŘ Výtisk číslo : 2 Počet listů : 5 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP KOLÍN 2011 Zpracoval: Tajemník bezpečnostní rady

Více

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Obecná legislativa krizového managementu Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A MOŢNÉ ŘEŠENÍ Z POHLEDU MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Leoš KŘENEK odbor odpadů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních 2000 - č. 1 o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních souprav k zajištění celního odbavení, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - zrušena Vyhláška č. 1

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kancelář hejtmana oddělení krizového řízení. Školení starostů - 2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kancelář hejtmana oddělení krizového řízení. Školení starostů - 2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kancelář hejtmana oddělení krizového řízení Školení starostů - 2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor kancelář hejtmana oddělení krizového řízení JUDr.

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů

Více

Poznatky ze cvičení BLACKOUT 2014 Ing. Lenka Pivovarová

Poznatky ze cvičení BLACKOUT 2014 Ing. Lenka Pivovarová Poznatky ze cvičení BLACKOUT 2014 Ing. Lenka Pivovarová specialistka krizového managementu krizové plánování Magistrát hl. m. Prahy Cvičení BLACKOUT 2014 rozsáhlý výpadek elektrické energie na území hl.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Jiří Čermák, Bc. Marcel Kucr DiS., Ing. Drahoslav Tesař odbor kanceláře hejtmana pracoviště krizového řízení 1 OBSAH Důležité kontakty Krizové řízení Krizové

Více

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ ČNV ONK Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR Správa státních hmotných rezerv Kancelář Správy P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ Obsah vystoupení 1. Bezpečnostní rada státu důležité dokumenty

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE Praha 2003 Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen Metodika) zpracovala Správa státních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Praha 20. října 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

ROZHODNUTÍ. p o v o l u j e. termín od 7:00 hod. dne 8.9.2015 do 20:00 hod. dne 10.9.2015

ROZHODNUTÍ. p o v o l u j e. termín od 7:00 hod. dne 8.9.2015 do 20:00 hod. dne 10.9.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 53744/15 - SPIS 10576/2015/PJ

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více