1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE..."

Transkript

1

2 Zpracování Plánu opatření při ropné nouzi (dále jen Plán ) vychází z ustanovení 9 odst. 1 písmeno g) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. Činnosti, postupy a opatření uvedená v Plánu jsou v souladu s dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů a navazuje na činnosti a postupy stanovené v Typovém plánu pro řešení krizové situace Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. Plán je určen pro řešení situace v případě závažného narušení dodávek ropy a ropných produktů a při ropné nouzi ve všech předpokládaných stupních jejího vývoje a eskalace (při přípravě na tento stav v době snižování dovozu, výroby či distribuce ropy a ropných produktů, při vyhlášení stavu ropné nouze, při řešení krizové situace, která má dopad na výrobu či distribuci ropy a ropných produktů, a při řešení stavu po stabilizaci situace s nedostatkem ropy a ropných produktů a po zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze). Cílem Plánu je stanovit v jednotlivých konkrétních situacích činnosti, postupy a organizační opatření, která bude provádět přímo nebo ve spolupráci s dalšími ústředními správními úřady, orgány územních samosprávných celků a dalšími subjekty Správa státních hmotných rezerv a činnosti, postupy a organizační opatření, která budou uvedené úřady, orgány a subjekty zabezpečovat samostatně dle stanovené kompetence.

3 OBSAH 1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE VE VAZBĚ NA VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU PO ROPNÉ NOUZI

4 1 Činnosti a opatření při řešení stavu nasvědčujícímu eskalaci k ropné nouzi Jedná se o kontrolu předem naplánovaných činností v situaci, kdy na základě aktuálních skutečností, analýzy získaných dat o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, dat o výrobě a distribuci ropných produktů, zejména pohonných hmot a vyhodnocení stavu ropné bezpečnosti, lze předpokládat negativní vývoj, který může vést k nedostatku ropy a ropných produktů v České republice. Jde především o sledování vývoje na úseku zásobování ropou a ropnými produkty a jejich distribuce. V případě negativního vývoje se jedná o postupnou přípravu na situaci, kdy by bylo nezbytné vyhlásit stav ropné nouze. Zejména se bude jednat o organizační a legislativní přípravu realizace jednotlivých opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů.

5 1.1 sledování vývoje v dodávkách ropy a ropných produktů v zemích s významnou těžbou či zpracováním ropy či v zemích významně ovlivňujících přepravu ropy a ropných produktů dochází k destabilizaci politickoekonomické situace nebo k zavedení nepříznivých ekonomických prvků a lze předpokládat, že by tato situace mohla vyústit ve stav, který by měl významný vliv na množství dovážené ropy a ropných produktů do České republiky a následně na výrobu a distribuci ropných produktů monitorování politické a ekonomické situace v zemích, které z celosvětového hlediska zásadním způsobem ovlivňují těžbu ropy, její zpracování, transfer a prodej politická a zejména ekonomická analýza vývoje skutečností, které by mohly výrazně ovlivnit dovoz ropy a ropných produktů do České republiky sledování světových cen ropy a ropných produktů, poptávky a nabídky na světových trzích a relace spotřeby ropných produktů v České republice s možnostmi dovozu MZV, MPO, MO, EU DG ENERGY - Koordinační skupina, IEA, MERO, SSHR MZV, MPO, MF, SSHR, EU, IEA, MERO SSHR, MPO, MF, EU, IEA

6 1.2 sledování stavu zásob ropy a ropných produktů v České republice stav podle bodu 1.1 přetrvává a má za následek snížení množství dovozu ropy a ropných produktů do České republiky, které začíná mít vliv na zásobování pohonných hmot v České republice; domácí výrobci či distributoři pohonných hmot se vlivem situace dle bodu 1.1 či vlivem jiných skutečností (provozních, technických) dostali do situace, kdy jim začínají vznikat obtíže v pokrývání poptávky či nestačí plně pokrývat spotřebu pohonných hmot v České republice, a to ani dovozy ze zahraničí a lze očekávat, že tato situace bude mít dlouhodobější trend, který může ovlivnit domácí trh s pohonnými hmotami sledování stavů komerčních zásob ropy a ropných produktů u dodavatelů těchto komodit sledování stavů nouzových zásob ropy a ropných produktů skladovaných v hmotných rezervách vyžádání informací v souladu s 7 zákona č. 189/1999 Sb rozšíření činnosti rezortního statistického pracoviště SSHR podle interní normy 1) SSHR, MPO, ČSÚ 2), dodavatelé SSHR, smluvní partneři SSHR, vybrané subjekty SSHR 1) Směrnice předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 11 ze dne 14. května 2010, kterou se stanoví zásady organizace rezortního pracoviště státní statistické služby na Správě státních hmotných rezerv 2) Standardní měsíční výkazy

7 1.3 déletrvající nepříznivý vývoj svolání jednání NESO podle předchozích ů se nejeví známky zlepšení, naopak se s ohledem na stav a jeho analýzu dá předpokládat další negativní vývoj a lze očekávat problémy v zásobování pohonnými hmotami svolání jednání NESO (National Emergency Sharing Organization) analýza situace, předpoklad dalšího vývoje, dopadů pro Českou republiku, návrhy na opatření pro činnost SSHR příp. dalších ústředních správních úřadů, ochraňovatelů a dalších subjektů zabezpečujících zpracování ropy a distribuci PH, návrhy na opatření učiněná vládou ČR seznámení předsedy SSHR se situací, hodnocením ze strany NESO, doporučením pro další postup předseda NESO (ředitel SeSHR SSHR) předseda SSHR

8 1.4 report informací o situaci podle předchozích ů se nejeví známky zlepšení, naopak se s ohledem na stav a jeho analýzu dá předpokládat další negativní vývoj a lze očekávat problémy v zásobování pohonnými hmotami v souvislosti s nepříznivým vývojem situace v oblasti zásobování ČR ropou a ropnými produkty informovat MPO cestou předsedy SSHR 1) informování sekretariátu IEA a Evropské komise (DG ENER) 2) *) SSHR SSHR 1) situace, informace o stavu zásob, kvalifikovaný předpoklad dalšího vývoje, předpoklad řešení s ohledem na vývoj 2) v případě, kdy vývoj situace naznačuje v blízké budoucnosti rozsáhlejší využití nouzových zásob, především s předpokládaným poklesem úrovně pod povinnou minimální úroveň stanovenou mezinárodními závazky informovat dle situace přibližně týdně *) další komunikace s IEA a EK, bude probíhat dle aktuálního vývoje vzniklé situace až do jejího ukončen

9 1.5 aktualizace údajů nezbytných pro případnou distribuci karet SSHR pro odběr pohonných hmot pro základní složky IZS, ústřední správní úřady a další subjekty a přídělových lístků v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení, negativní vývoj pokračuje aktualizace přehledu požadavků na výdej karet SSHR pro odběr PH složkám IZS, ústředním správním úřadům, subjektům vybrané kritické infrastruktury a dalším určeným subjektům aktualizace údajů nezbytných pro případný výdej přídělových lístků SSHR, MV, vedení složek IZS, vybrané ÚSÚ 1) SSHR ve spolupráci s MD 2), KÚ, OÚ ORP 1) SSHR vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se složkami IZS, ÚSÚ, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty, jejichž zásobování pohonnými hmotami je potřeba prioritně zajistit, přehled předpokládaného množství potřebných karet, v členění podle těchto jednotlivých subjektů 2) MD vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se SSHR přehled nezbytného množství přídělových lístků pro výdej vlastníkům resp. provozovatelům motorových vozidel podle jednotlivých krajů

10 1.6 déletrvající nepříznivý vývoj svolání krizových štábů v České republice v zásobování pohonnými hmotami nadále přetrvává svolání krizových štábů ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků s cílem vyhodnocení dopadu situace v uvedených resortech a územích samosprávních celcích a návrh dalších postupů při další eskalaci, organizační příprava na realizaci opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů svolání Ústředního krizového štábu cestou MPO s cílem vyhodnocení dopadu situace v resortech a územích a návrh dalších postupů při další eskalaci, organizační příprava na realizaci opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů ÚSÚ, KÚ, ORP MPO, ÚKŠ

11 1.7 prověření kapacit určených k zajištění výdeje pohonných hmot za stavu ropné nouze v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení a dochází k jejímu dalšímu zhoršení prověření technické připravenosti zpracovatelů a dopravců PH k dodávkám dle smluvních vztahů a požadavků SSHR v době po vyhlášení stavu ropné nouze prověření přepravních, skladovacích a výdejních kapacit pro pohonné hmoty určených k distribuci za stavu ropné nouze včetně vyčleněných nádvorních ČS v době po vyhlášení stavu ropné nouze SSHR, smluvní partner 1) SSHR, smluvní partner 2), KÚ, OÚ ORP 1) zpracovatelé PH, dopravci PH 2) např. ochraňovatelé, OMV, Čepro, Benzina, provozovatelé vybraných nádvorních ČS

12 1.8 déletrvající nepříznivý vývoj mediální kampaň v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení a dochází k jejímu dalšímu zhoršení mediální kampaň informování obyvatelstva o situaci v zásobování pohonnými hmotami, doporučení k realizaci vlastních dobrovolných regulačních opatření, která by vedla ke snížení spotřeby pohonných hmot a dalších ropných produktů 1) MPO, SSHR, MD 1) např. přehodnocení nezbytnosti použití motorového vozidla k jízdě, maximální vytěžování vozidel povoleným počtem osob, maximální využívání veřejné a městské hromadné dopravy, maximální používání telefonické a jiné komunikace vedoucí ke snížení přepravy osob aj.

13 1.9 právní normy k vyhlášení stavu ropné nouze a k opatřením k omezení spotřeby PH vývoj v zásobování pohonnými hmotami je nadále negativní, dopady se projevují ve velké míře nejen v zásobování obyvatelstva pohonnými hmotami, ale i v řadě odvětví hospodářství státu; jako nezbytné se jeví v dalším období zavést opatření ke snížení spotřeby PH kontrola materiálů pro schůzi vlády ČR obsahující návrh na vyhlášení stavu ropné nouze a na vyhlášení nezbytných opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v souladu s 5 zákona č. 189/1999 Sb. je možné realizovat tato opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů (podle situace zavedení jednotlivého opatření nebo kombinace několika): SSHR, MPO, vláda ČR SSHR, MPO, MV, MD, a další subjekty a) omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích b) omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních motorových vozidel v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy c) omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních motorových vozidel se sudými nebo lichými koncovými čísly RZ d) omezit používání drážních motorových vozidel e) omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké činnosti f) omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných hmot do nádob g) stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů h) zavést přídělový systém i) dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktů

14 1.10 příprava zavedení přídělového systému opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů přídělový systém, se realizuje v situaci, kdy jiná omezující resp. regulační opatření neměla požadovaný efekt a výrobci a dodavatelé pohonných hmot nejsou schopni pokrýt ani nezbytné potřeby přídělový systém je možné realizovat podle vážnosti situace kdykoliv po vyhlášení stavu ropné nouze přídělový systém slouží k zabezpečení nezbytného chodu ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy vybraných přímo řízených a podřízených organizací, složek IZS, vybraných prvků kritické infrastruktury, vybraných státních a nestátních zdravotnických zařízení a dalších subjektů majících vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu státu, a to ze zásob vytvořených Správou státních hmotných rezerv při přípravě a realizaci přídělového systému se postupně provedou následující úkony: a) se smluvním partnerem příprava distribuce potřebného množství karet SSHR pro odběr pohonných hmot pro základní složky IZS, ústřední správní úřady a další subjekty 1) b) na základě smlouvy zadání výroby (tisku) přídělových lístků c) prověření připravenosti určených čerpacích stanic k výdeji pohonných hmot ve zvláštním režimu technickoorganizační zabezpečení d) prověření připravenosti řídícího systému karet SSHR pro odběr PH a organizace distribuce těchto karet a přídělových lístků pro výdej pohonných hmot za stavu ropné nouze 2) e) prověření příslušné dokumentace upravujících organizaci výdeje pohonných hmot (pravidla výdeje, organizace na ČS) f) prověření opatření k možnému zavedení přídělového systému včetně ustanovení koordinační skupiny - organizační příprava způsobu převzetí, evidence, distribuce a výdeje přídělových lístků včetně zajištění bezpečnosti při přepravě, skladování a výdeji přídělových lístků SSHR, ČEPRO SSHR, NEOGRAPH, a.s. Štětí, STC SSHR, smluvní partner, KÚ, OÚ ORP SSHR, ČEPRO, STC, KÚ, OÚ ORP, ÚSÚ SSHR, provozovatelé ČS, KÚ, OÚ ORP hejtman, starosta ORP, SSHR, MPO, MV, PČR 1) SSHR vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se složkami IZS, ÚSÚ, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty, jejichž zásobování pohonnými hmotami je potřeba prioritně zajistit, přehled předpokládaného množství potřebných karet 2) software, kategorie odběratelů, povolených odběrů aj.; SSHR provádí pravidelně kontroly připravenosti řídícího software u společnosti ČEPRO

15

16 2 Činnosti a opatření při řešení stavu ropné nouze Jedná se o situaci, kdy se v České republice projevuje nedostatek ropy a ropných produktů v takové míře, že je nezbytné realizovat úsporná opatření vyhlášením stavu ropné nouze, případně bezprostředně hrozí nedostatek ropy a ropných produktů ve velkém a je žádoucí a opodstatněné provést předem opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů z důvodu dřívější odezvy a oddálení kritického stavu či snížení jeho dopadu.

17 2.1 podklady k vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než zavedením opatření k omezení spotřeby v rámci vyhlášení stavu ropné nouze realizace přípravných činností podle bodu dopracování materiálu předkládaného vládě ČR SSHR

18 2.2 návrh na vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než zavedením opatření k omezení spotřeby v rámci vyhlášení stavu ropné nouze předložení návrhu na vyhlášení stavu ropné nouze včetně návrhu na realizaci opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů vládě ČR předseda SSHR cestou MPO

19 2.3 vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než vyhlášením stavu ropné nouze na základě podkladů SSHR vyhlášení stavu ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) informování obyvatelstva o vyhlášení stavu ropné nouze a o opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 2) vláda ČR vláda ČR, SSHR, MV 1) informování v souladu s postupem stanoveným v 4 zákona č. 189/1999 Sb. 2) další průběžné informování obyvatelstva o vyhlášení stavu ropné nouze a opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

20 2.4 realizace vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů souběžně s vyhlášením stavu ropné nouze byla vyhlášena opatření k omezení spotřeby ropných produktů zabezpečování vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropných produktů, která jsou v gesci SSHR zásobování určených distributorů a prodejců z nouzových zásob SSHR zajištění realizace příslušných částí opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů subjekty, kterým tato realizace věcně a místně přísluší anebo jim realizace byla stanovena nařízením vlády ČR při vyhlášení stavu ropné nouze plnění zavedených opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů kontroly dodržování opatření stanovených vládou ČR a ukládaní sankcí při jejich porušení zajištění realizace smlouvy s UNIPETROLEM RPA s.r.o. k zpracování ropy v rafinériích Litvínov a Kralupy nad Vltavou SSHR např. SSHR, ÚSÚ (zejm. MD, MV, MPO, MF), hejtman, starosta ORP, GŘ cel, Finanční správa ČR, PČR, provozovatelé ČS, ČD, ČSA a další subjekty příslušné subjekty příslušné správní úřady SSHR, UNIPETROL RPA s.r.o.

21 2.5 NESO - analýza dopadů opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů a návrhy dalšího postupu souběžně s vyhlášením stavu ropné nouze byla vyhlášena opatření k omezení spotřeby ropných produktů svolání jednání NESO analýza dopadů regulačních opatření, situace v oblasti distribuce ropy a ropných produktů, předpoklad dalšího vývoje, projednání aktuálnosti vyhlášených opatření k omezení spotřeby PH příp. návrh vládě ČR na korekci resp. zavedení dalších nezbytných regulačních opatření seznámení předsedy SSHR se situací, hodnocením ze strany NESO, doporučením pro další postup informování MPO a vlády ČR tiskové prohlášení o úpravách opatření k omezení spotřeby PH NESO předseda NESO předseda SSHR SSHR, MPO, MV

22 2.6 monitoring situace a její analýza po vyhlášení opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů trh s ropou a ropnými produkty je ovlivňován vyhlášenými opatřeními k omezení spotřeby ropných produktů analýza dopadů opatření k omezení spotřeby ropných produktů na situaci v zásobování PH v České republice, analýza poznatků získaných při provádění kontrolní činnosti správními úřady v návaznosti na bod 1.8 pokračování v mediální kampani, informování obyvatelstva o dopadech regulačních opatření, jejich efektu vyžádání od ÚSÚ, krajů, složek IZS seznamy s určenými subjekty, jejichž narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu, včetně počtu výdejových karet SSHR, MPO,KÚ, OÚ ORP, MERO, ČEPRO, BENZINA, OMV, správní úřady SSHR, MPO, média (televizní, rozhlasová, tisková, internetová) ÚSÚ, KÚ, IZS

23 2.7 zavedení přídělového systému přídělový systém je možné realizovat podle vážnosti situace kdykoliv v době trvání stavu ropné nouze přídělový systém slouží k zabezpečení nezbytného chodu ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy vybraných přímo řízených a podřízených organizací, složek IZS, vybraných prvků kritické infrastruktury, vybraných státních a nestátních zdravotnických zařízení a dalších subjektů majících vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu státu a to ze zásob vytvořených Správou státních hmotných rezerv při nutnosti vyhlásit opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů - přídělový systém, se provedou následující úkony: a) zveřejnění organizace výdeje pohonných hmot (pravidla výdeje, organizace na ČS) po připravované regulaci b) aktivace koordinačních skupin k převzetí, evidenci, distribuci a výdeji karet SSHR a přídělových lístků včetně zabezpečení bezpečnosti při přepravě, skladování a výdeji karet SSHR a přídělových lístků c) výdej karet SSHR pro odběr pohonných hmot složkám IZS, ústředním správním úřadům, krajům a dalším subjektů d) výdej přídělových lístků ze STC krajům e) výdej karet SSHR a přídělových lístků určeným subjektům f) výdej karet SSHR určeným subjektům g) realizace výdeje PH SSHR, KÚ, OÚ ORP, ČEPRO, BENZINA, OMV, MPO, vláda ČR, vybrané subjekty SSHR, ÚSÚ, kraje, IZS, ČEPRO SSHR, ÚSÚ, kraje, IZS, ČEPRO SSHR, STC, KÚ KÚ, OÚ ORP,MD ÚSÚ, IZS, MD ČS

24 3 Činnosti a opatření při řešení stavu ropné nouze ve vazbě na vyhlášení krizového stavu Jedná se o stav, kdy se v České republice projevuje nedostatek ropy a ropných produktů ve velké míře ve vazbě na situaci, kvůli které byl vyhlášen vládou ČR krizový stav a která následně způsobila uvedené problémy v oblasti zásobování ropnými produkty, nebo o situaci, kdy dlouhotrvající problémy v oblasti zásobování ropou a ropnými produkty měly takový dopad na další oblasti společnosti, že tyto nelze řešit standardními prostředky a k řešení situace je nezbytné vyhlásit krizový stav.

25 3.1 opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v krizových situacích v České republice nebo její části vznikla krizová situace, jejíž řešení si vynutilo vyhlášení krizového stavu. Krizová situace má negativní dopad na zásobování ropnými produkty 1). Vlivem krizové situace došlo u výrobců, přepravců, distributorů či prodejců k poškození výrobních, skladových, přepravních a distribučních či prodejních zařízení, a tato situace neumožňuje realizovat požadované dodávky ropy a ropných produktů vyžádání informací v souladu s 7 zákona č. 189/1999 Sb rozšíření činnosti rezortního statistického pracoviště SSHR dle interní normy 2) v potřebném rozsahu dle dané situace použít postupy a opatření uvedené v bodech a SSHR, vybrané subjekty, SSHR SSHR, příslušné orgány krajů a ORP 1) 2) pozn. pro vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb., je nezbytné i při vyhlášení některého z krizových stavů vyhlásit stav ropné nouze podle tohoto zákona Směrnice předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 11 ze dne 14. května 2010, kterou se stanoví zásady organizace rezortního pracoviště státní statistické služby na SSHR

26 3.2 krizové situace při vyhlášených opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v České republice byl vyhlášen stav ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů. Dlouhodobý nedostatek především pohonných hmot vede ke značným problémům v dalších hospodářských a společenských oblastech, které není možné řešit standardními cestami, ale je nezbytné vyhlásit krizový stav. Krizový stav může být vyhlášen hejtmanem na teritoriu kraje nebo jeho části, nebo vládou ČR na teritoriu státu nebo jeho části vyhlášení krizového stavu v souladu s platnou legislativou 1) hejtman, vláda ČR, parlament 1) krizový stav se vyhlašuje nezávisle na vyhlášeném stavu ropné nouze a řeší krizovou situaci, která vznikla následně jako dopad problémů s řešením nedostatku ropných produktů na trhu

27

28 4 Činnosti a opatření při řešení stavu po ropné nouzi Jedná se o stav, kdy se v České republice stabilizuje situace související s nedostatkem ropy a ropných produktů a je možné zrušit opatření vyhlášená vládou ČR. Jde o následná opatření vedoucí k obnovení stavu před ropnou nouzí, postupné obnovení dodávek a vytvoření zásob v hmotných rezervách v požadované skladbě a množství.

29 4.1 stabilizace a pozitivní vývoj v dodávkách ropy a ropných produktů situace v zásobování ropnými produkty se začíná stabilizovat a vykazovat pozitivní vývoj sledování stavů komerčních zásob ropy a ropných produktů u dodavatelů těchto produktů a sledování stavů nouzových zásob ropy a ropných produktů skladovaných v hmotných rezervách v případě pozitivního vývoje, kdy dochází ke stabilizaci trhu s ropou a ropnými produkty a k doplňování vyčerpaných zásob, předložení materiálů vládě ČR na úpravu opatření k omezení spotřeby ropných produktů při možnosti zrušení vyhlášených opatření předložení návrhu vládě ČR na zrušení opatření k omezení spotřeby ropných produktů a vyhlášeného stavu ropné nouze SSHR, dodavatelé, ochraňovatelé SSHR SSHR

30 4.2 pominutí důvodů, které vedly k vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a vyhlášení stavu ropné nouze stabilizace a pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosahují rovnoměrného trendu předložení návrhu vládě ČR na úpravu vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů předložení návrhu vládě ČR vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů předložení návrhu vládě ČR na zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze SSHR SSHR SSHR

31 4.3 korekce resp. zrušení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a stavu ropné nouze pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosahuje rovnoměrného trendu vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) realizace zmírňujících opatření vlády ČR při stabilizaci v zásobování ropnými produkty, kdy však ještě není možné zrušit stav ropné nouze (např. zrušení některých ustanovení z vyhlášených opatření a doporučení) zrušení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze 1) tiskové prohlášení o úpravách opatření k omezení spotřeby PH resp. o zrušení stavu ropné nouze 2) vláda ČR dotčené subjekty, KÚ, OÚ ORP vláda ČR vláda ČR SSHR, MPO, MV 1) informování v souladu s postupem stanoveným v 4 zákona č. 189/1999 Sb. 2) další průběžné informování obyvatelstva o zrušení stavu ropné nouze a opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

32 4.4 uvedení do původního stavu pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosáhl takového stavu, že byl zrušen stav ropné nouze a situace dovoluje postupné doplnění vyčerpaných zásob ropy a ropných produktů doplnění nouzových zásob ropy a ropných produktů do stanoveného stavu zpětný odběr karet SSHR pro odběr pohonných hmot a jejich uložení, provedení ekonomického výkazu čerpání PH prostřednictvím karet konečné zúčtování dokladů přídělového hospodářství, vrácení a likvidace přebytečných přídělových lístků provedení uzavření výkazové a evidenční dokumentace a evidenčních listů vydaných výdajových karet a přídělových lístků a jejich soupisů SSHR, smluvní partneři SSHR, smluvní partneři, subjekty, kterým byla karta vydána SSHR, KÚ, OÚ ORP, smluvní partneři a ostatní vybrané subjekty SSHR, správní úřady, KÚ, OÚ ORP

33 Použité zkratky EU EU DG ENERGY ČD ČEPRO ČSA ČSÚ ČS GŘ cel IEA IZS KÚ MD MERO MF MPO MO MV MZ NESO ORP OÚ ORP PČR PH STC SSHR SeSHR SSHR ÚKŠ ÚSÚ Evropská unie Evropská komise generální ředitelství pro energetiku (ENER) České dráhy, a.s. České produktovody, a.s. České aerolinie, a.s. Český statistický úřad Čerpací stanice Generální ředitelství cel International Energy Agency Mezinárodní energetická agentura Integrovaný záchranný systém Krajský úřad Ministerstvo dopravy ČR Mezinárodní ropovody, a.s. Ministerstvo financí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR National Emergency Sharing Organization - Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze Obec s rozšířenou působností Obecní úřad obce s rozšířenou působností Policie ČR Pohonné hmoty Státní tiskárna cenin Správa státních hmotných rezerv Sekce státních hmotných rezerv Správy státních hmotných rezerv Ústřední krizový štáb Ústřední správní úřad

34

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více