1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE..."

Transkript

1

2 Zpracování Plánu opatření při ropné nouzi (dále jen Plán ) vychází z ustanovení 9 odst. 1 písmeno g) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. Činnosti, postupy a opatření uvedená v Plánu jsou v souladu s dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů a navazuje na činnosti a postupy stanovené v Typovém plánu pro řešení krizové situace Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. Plán je určen pro řešení situace v případě závažného narušení dodávek ropy a ropných produktů a při ropné nouzi ve všech předpokládaných stupních jejího vývoje a eskalace (při přípravě na tento stav v době snižování dovozu, výroby či distribuce ropy a ropných produktů, při vyhlášení stavu ropné nouze, při řešení krizové situace, která má dopad na výrobu či distribuci ropy a ropných produktů, a při řešení stavu po stabilizaci situace s nedostatkem ropy a ropných produktů a po zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze). Cílem Plánu je stanovit v jednotlivých konkrétních situacích činnosti, postupy a organizační opatření, která bude provádět přímo nebo ve spolupráci s dalšími ústředními správními úřady, orgány územních samosprávných celků a dalšími subjekty Správa státních hmotných rezerv a činnosti, postupy a organizační opatření, která budou uvedené úřady, orgány a subjekty zabezpečovat samostatně dle stanovené kompetence.

3 OBSAH 1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE VE VAZBĚ NA VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU PO ROPNÉ NOUZI

4 1 Činnosti a opatření při řešení stavu nasvědčujícímu eskalaci k ropné nouzi Jedná se o kontrolu předem naplánovaných činností v situaci, kdy na základě aktuálních skutečností, analýzy získaných dat o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, dat o výrobě a distribuci ropných produktů, zejména pohonných hmot a vyhodnocení stavu ropné bezpečnosti, lze předpokládat negativní vývoj, který může vést k nedostatku ropy a ropných produktů v České republice. Jde především o sledování vývoje na úseku zásobování ropou a ropnými produkty a jejich distribuce. V případě negativního vývoje se jedná o postupnou přípravu na situaci, kdy by bylo nezbytné vyhlásit stav ropné nouze. Zejména se bude jednat o organizační a legislativní přípravu realizace jednotlivých opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů.

5 1.1 sledování vývoje v dodávkách ropy a ropných produktů v zemích s významnou těžbou či zpracováním ropy či v zemích významně ovlivňujících přepravu ropy a ropných produktů dochází k destabilizaci politickoekonomické situace nebo k zavedení nepříznivých ekonomických prvků a lze předpokládat, že by tato situace mohla vyústit ve stav, který by měl významný vliv na množství dovážené ropy a ropných produktů do České republiky a následně na výrobu a distribuci ropných produktů monitorování politické a ekonomické situace v zemích, které z celosvětového hlediska zásadním způsobem ovlivňují těžbu ropy, její zpracování, transfer a prodej politická a zejména ekonomická analýza vývoje skutečností, které by mohly výrazně ovlivnit dovoz ropy a ropných produktů do České republiky sledování světových cen ropy a ropných produktů, poptávky a nabídky na světových trzích a relace spotřeby ropných produktů v České republice s možnostmi dovozu MZV, MPO, MO, EU DG ENERGY - Koordinační skupina, IEA, MERO, SSHR MZV, MPO, MF, SSHR, EU, IEA, MERO SSHR, MPO, MF, EU, IEA

6 1.2 sledování stavu zásob ropy a ropných produktů v České republice stav podle bodu 1.1 přetrvává a má za následek snížení množství dovozu ropy a ropných produktů do České republiky, které začíná mít vliv na zásobování pohonných hmot v České republice; domácí výrobci či distributoři pohonných hmot se vlivem situace dle bodu 1.1 či vlivem jiných skutečností (provozních, technických) dostali do situace, kdy jim začínají vznikat obtíže v pokrývání poptávky či nestačí plně pokrývat spotřebu pohonných hmot v České republice, a to ani dovozy ze zahraničí a lze očekávat, že tato situace bude mít dlouhodobější trend, který může ovlivnit domácí trh s pohonnými hmotami sledování stavů komerčních zásob ropy a ropných produktů u dodavatelů těchto komodit sledování stavů nouzových zásob ropy a ropných produktů skladovaných v hmotných rezervách vyžádání informací v souladu s 7 zákona č. 189/1999 Sb rozšíření činnosti rezortního statistického pracoviště SSHR podle interní normy 1) SSHR, MPO, ČSÚ 2), dodavatelé SSHR, smluvní partneři SSHR, vybrané subjekty SSHR 1) Směrnice předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 11 ze dne 14. května 2010, kterou se stanoví zásady organizace rezortního pracoviště státní statistické služby na Správě státních hmotných rezerv 2) Standardní měsíční výkazy

7 1.3 déletrvající nepříznivý vývoj svolání jednání NESO podle předchozích ů se nejeví známky zlepšení, naopak se s ohledem na stav a jeho analýzu dá předpokládat další negativní vývoj a lze očekávat problémy v zásobování pohonnými hmotami svolání jednání NESO (National Emergency Sharing Organization) analýza situace, předpoklad dalšího vývoje, dopadů pro Českou republiku, návrhy na opatření pro činnost SSHR příp. dalších ústředních správních úřadů, ochraňovatelů a dalších subjektů zabezpečujících zpracování ropy a distribuci PH, návrhy na opatření učiněná vládou ČR seznámení předsedy SSHR se situací, hodnocením ze strany NESO, doporučením pro další postup předseda NESO (ředitel SeSHR SSHR) předseda SSHR

8 1.4 report informací o situaci podle předchozích ů se nejeví známky zlepšení, naopak se s ohledem na stav a jeho analýzu dá předpokládat další negativní vývoj a lze očekávat problémy v zásobování pohonnými hmotami v souvislosti s nepříznivým vývojem situace v oblasti zásobování ČR ropou a ropnými produkty informovat MPO cestou předsedy SSHR 1) informování sekretariátu IEA a Evropské komise (DG ENER) 2) *) SSHR SSHR 1) situace, informace o stavu zásob, kvalifikovaný předpoklad dalšího vývoje, předpoklad řešení s ohledem na vývoj 2) v případě, kdy vývoj situace naznačuje v blízké budoucnosti rozsáhlejší využití nouzových zásob, především s předpokládaným poklesem úrovně pod povinnou minimální úroveň stanovenou mezinárodními závazky informovat dle situace přibližně týdně *) další komunikace s IEA a EK, bude probíhat dle aktuálního vývoje vzniklé situace až do jejího ukončen

9 1.5 aktualizace údajů nezbytných pro případnou distribuci karet SSHR pro odběr pohonných hmot pro základní složky IZS, ústřední správní úřady a další subjekty a přídělových lístků v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení, negativní vývoj pokračuje aktualizace přehledu požadavků na výdej karet SSHR pro odběr PH složkám IZS, ústředním správním úřadům, subjektům vybrané kritické infrastruktury a dalším určeným subjektům aktualizace údajů nezbytných pro případný výdej přídělových lístků SSHR, MV, vedení složek IZS, vybrané ÚSÚ 1) SSHR ve spolupráci s MD 2), KÚ, OÚ ORP 1) SSHR vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se složkami IZS, ÚSÚ, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty, jejichž zásobování pohonnými hmotami je potřeba prioritně zajistit, přehled předpokládaného množství potřebných karet, v členění podle těchto jednotlivých subjektů 2) MD vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se SSHR přehled nezbytného množství přídělových lístků pro výdej vlastníkům resp. provozovatelům motorových vozidel podle jednotlivých krajů

10 1.6 déletrvající nepříznivý vývoj svolání krizových štábů v České republice v zásobování pohonnými hmotami nadále přetrvává svolání krizových štábů ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků s cílem vyhodnocení dopadu situace v uvedených resortech a územích samosprávních celcích a návrh dalších postupů při další eskalaci, organizační příprava na realizaci opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů svolání Ústředního krizového štábu cestou MPO s cílem vyhodnocení dopadu situace v resortech a územích a návrh dalších postupů při další eskalaci, organizační příprava na realizaci opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů ÚSÚ, KÚ, ORP MPO, ÚKŠ

11 1.7 prověření kapacit určených k zajištění výdeje pohonných hmot za stavu ropné nouze v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení a dochází k jejímu dalšímu zhoršení prověření technické připravenosti zpracovatelů a dopravců PH k dodávkám dle smluvních vztahů a požadavků SSHR v době po vyhlášení stavu ropné nouze prověření přepravních, skladovacích a výdejních kapacit pro pohonné hmoty určených k distribuci za stavu ropné nouze včetně vyčleněných nádvorních ČS v době po vyhlášení stavu ropné nouze SSHR, smluvní partner 1) SSHR, smluvní partner 2), KÚ, OÚ ORP 1) zpracovatelé PH, dopravci PH 2) např. ochraňovatelé, OMV, Čepro, Benzina, provozovatelé vybraných nádvorních ČS

12 1.8 déletrvající nepříznivý vývoj mediální kampaň v České republice v zásobování pohonnými hmotami nejeví známky zlepšení a dochází k jejímu dalšímu zhoršení mediální kampaň informování obyvatelstva o situaci v zásobování pohonnými hmotami, doporučení k realizaci vlastních dobrovolných regulačních opatření, která by vedla ke snížení spotřeby pohonných hmot a dalších ropných produktů 1) MPO, SSHR, MD 1) např. přehodnocení nezbytnosti použití motorového vozidla k jízdě, maximální vytěžování vozidel povoleným počtem osob, maximální využívání veřejné a městské hromadné dopravy, maximální používání telefonické a jiné komunikace vedoucí ke snížení přepravy osob aj.

13 1.9 právní normy k vyhlášení stavu ropné nouze a k opatřením k omezení spotřeby PH vývoj v zásobování pohonnými hmotami je nadále negativní, dopady se projevují ve velké míře nejen v zásobování obyvatelstva pohonnými hmotami, ale i v řadě odvětví hospodářství státu; jako nezbytné se jeví v dalším období zavést opatření ke snížení spotřeby PH kontrola materiálů pro schůzi vlády ČR obsahující návrh na vyhlášení stavu ropné nouze a na vyhlášení nezbytných opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v souladu s 5 zákona č. 189/1999 Sb. je možné realizovat tato opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů (podle situace zavedení jednotlivého opatření nebo kombinace několika): SSHR, MPO, vláda ČR SSHR, MPO, MV, MD, a další subjekty a) omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích b) omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních motorových vozidel v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy c) omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních motorových vozidel se sudými nebo lichými koncovými čísly RZ d) omezit používání drážních motorových vozidel e) omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké činnosti f) omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných hmot do nádob g) stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů h) zavést přídělový systém i) dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktů

14 1.10 příprava zavedení přídělového systému opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů přídělový systém, se realizuje v situaci, kdy jiná omezující resp. regulační opatření neměla požadovaný efekt a výrobci a dodavatelé pohonných hmot nejsou schopni pokrýt ani nezbytné potřeby přídělový systém je možné realizovat podle vážnosti situace kdykoliv po vyhlášení stavu ropné nouze přídělový systém slouží k zabezpečení nezbytného chodu ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy vybraných přímo řízených a podřízených organizací, složek IZS, vybraných prvků kritické infrastruktury, vybraných státních a nestátních zdravotnických zařízení a dalších subjektů majících vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu státu, a to ze zásob vytvořených Správou státních hmotných rezerv při přípravě a realizaci přídělového systému se postupně provedou následující úkony: a) se smluvním partnerem příprava distribuce potřebného množství karet SSHR pro odběr pohonných hmot pro základní složky IZS, ústřední správní úřady a další subjekty 1) b) na základě smlouvy zadání výroby (tisku) přídělových lístků c) prověření připravenosti určených čerpacích stanic k výdeji pohonných hmot ve zvláštním režimu technickoorganizační zabezpečení d) prověření připravenosti řídícího systému karet SSHR pro odběr PH a organizace distribuce těchto karet a přídělových lístků pro výdej pohonných hmot za stavu ropné nouze 2) e) prověření příslušné dokumentace upravujících organizaci výdeje pohonných hmot (pravidla výdeje, organizace na ČS) f) prověření opatření k možnému zavedení přídělového systému včetně ustanovení koordinační skupiny - organizační příprava způsobu převzetí, evidence, distribuce a výdeje přídělových lístků včetně zajištění bezpečnosti při přepravě, skladování a výdeji přídělových lístků SSHR, ČEPRO SSHR, NEOGRAPH, a.s. Štětí, STC SSHR, smluvní partner, KÚ, OÚ ORP SSHR, ČEPRO, STC, KÚ, OÚ ORP, ÚSÚ SSHR, provozovatelé ČS, KÚ, OÚ ORP hejtman, starosta ORP, SSHR, MPO, MV, PČR 1) SSHR vede a průběžně aktualizuje ve spolupráci se složkami IZS, ÚSÚ, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty, jejichž zásobování pohonnými hmotami je potřeba prioritně zajistit, přehled předpokládaného množství potřebných karet 2) software, kategorie odběratelů, povolených odběrů aj.; SSHR provádí pravidelně kontroly připravenosti řídícího software u společnosti ČEPRO

15

16 2 Činnosti a opatření při řešení stavu ropné nouze Jedná se o situaci, kdy se v České republice projevuje nedostatek ropy a ropných produktů v takové míře, že je nezbytné realizovat úsporná opatření vyhlášením stavu ropné nouze, případně bezprostředně hrozí nedostatek ropy a ropných produktů ve velkém a je žádoucí a opodstatněné provést předem opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů z důvodu dřívější odezvy a oddálení kritického stavu či snížení jeho dopadu.

17 2.1 podklady k vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než zavedením opatření k omezení spotřeby v rámci vyhlášení stavu ropné nouze realizace přípravných činností podle bodu dopracování materiálu předkládaného vládě ČR SSHR

18 2.2 návrh na vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než zavedením opatření k omezení spotřeby v rámci vyhlášení stavu ropné nouze předložení návrhu na vyhlášení stavu ropné nouze včetně návrhu na realizaci opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů vládě ČR předseda SSHR cestou MPO

19 2.3 vyhlášení stavu ropné nouze Česká republika v zásobování pohonnými hmotami se dostala do stadia, že ji nelze řešit jinou cestou než vyhlášením stavu ropné nouze na základě podkladů SSHR vyhlášení stavu ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) informování obyvatelstva o vyhlášení stavu ropné nouze a o opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 2) vláda ČR vláda ČR, SSHR, MV 1) informování v souladu s postupem stanoveným v 4 zákona č. 189/1999 Sb. 2) další průběžné informování obyvatelstva o vyhlášení stavu ropné nouze a opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

20 2.4 realizace vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů souběžně s vyhlášením stavu ropné nouze byla vyhlášena opatření k omezení spotřeby ropných produktů zabezpečování vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropných produktů, která jsou v gesci SSHR zásobování určených distributorů a prodejců z nouzových zásob SSHR zajištění realizace příslušných částí opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů subjekty, kterým tato realizace věcně a místně přísluší anebo jim realizace byla stanovena nařízením vlády ČR při vyhlášení stavu ropné nouze plnění zavedených opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů kontroly dodržování opatření stanovených vládou ČR a ukládaní sankcí při jejich porušení zajištění realizace smlouvy s UNIPETROLEM RPA s.r.o. k zpracování ropy v rafinériích Litvínov a Kralupy nad Vltavou SSHR např. SSHR, ÚSÚ (zejm. MD, MV, MPO, MF), hejtman, starosta ORP, GŘ cel, Finanční správa ČR, PČR, provozovatelé ČS, ČD, ČSA a další subjekty příslušné subjekty příslušné správní úřady SSHR, UNIPETROL RPA s.r.o.

21 2.5 NESO - analýza dopadů opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů a návrhy dalšího postupu souběžně s vyhlášením stavu ropné nouze byla vyhlášena opatření k omezení spotřeby ropných produktů svolání jednání NESO analýza dopadů regulačních opatření, situace v oblasti distribuce ropy a ropných produktů, předpoklad dalšího vývoje, projednání aktuálnosti vyhlášených opatření k omezení spotřeby PH příp. návrh vládě ČR na korekci resp. zavedení dalších nezbytných regulačních opatření seznámení předsedy SSHR se situací, hodnocením ze strany NESO, doporučením pro další postup informování MPO a vlády ČR tiskové prohlášení o úpravách opatření k omezení spotřeby PH NESO předseda NESO předseda SSHR SSHR, MPO, MV

22 2.6 monitoring situace a její analýza po vyhlášení opatření ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů trh s ropou a ropnými produkty je ovlivňován vyhlášenými opatřeními k omezení spotřeby ropných produktů analýza dopadů opatření k omezení spotřeby ropných produktů na situaci v zásobování PH v České republice, analýza poznatků získaných při provádění kontrolní činnosti správními úřady v návaznosti na bod 1.8 pokračování v mediální kampani, informování obyvatelstva o dopadech regulačních opatření, jejich efektu vyžádání od ÚSÚ, krajů, složek IZS seznamy s určenými subjekty, jejichž narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu, včetně počtu výdejových karet SSHR, MPO,KÚ, OÚ ORP, MERO, ČEPRO, BENZINA, OMV, správní úřady SSHR, MPO, média (televizní, rozhlasová, tisková, internetová) ÚSÚ, KÚ, IZS

23 2.7 zavedení přídělového systému přídělový systém je možné realizovat podle vážnosti situace kdykoliv v době trvání stavu ropné nouze přídělový systém slouží k zabezpečení nezbytného chodu ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy vybraných přímo řízených a podřízených organizací, složek IZS, vybraných prvků kritické infrastruktury, vybraných státních a nestátních zdravotnických zařízení a dalších subjektů majících vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu státu a to ze zásob vytvořených Správou státních hmotných rezerv při nutnosti vyhlásit opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů - přídělový systém, se provedou následující úkony: a) zveřejnění organizace výdeje pohonných hmot (pravidla výdeje, organizace na ČS) po připravované regulaci b) aktivace koordinačních skupin k převzetí, evidenci, distribuci a výdeji karet SSHR a přídělových lístků včetně zabezpečení bezpečnosti při přepravě, skladování a výdeji karet SSHR a přídělových lístků c) výdej karet SSHR pro odběr pohonných hmot složkám IZS, ústředním správním úřadům, krajům a dalším subjektů d) výdej přídělových lístků ze STC krajům e) výdej karet SSHR a přídělových lístků určeným subjektům f) výdej karet SSHR určeným subjektům g) realizace výdeje PH SSHR, KÚ, OÚ ORP, ČEPRO, BENZINA, OMV, MPO, vláda ČR, vybrané subjekty SSHR, ÚSÚ, kraje, IZS, ČEPRO SSHR, ÚSÚ, kraje, IZS, ČEPRO SSHR, STC, KÚ KÚ, OÚ ORP,MD ÚSÚ, IZS, MD ČS

24 3 Činnosti a opatření při řešení stavu ropné nouze ve vazbě na vyhlášení krizového stavu Jedná se o stav, kdy se v České republice projevuje nedostatek ropy a ropných produktů ve velké míře ve vazbě na situaci, kvůli které byl vyhlášen vládou ČR krizový stav a která následně způsobila uvedené problémy v oblasti zásobování ropnými produkty, nebo o situaci, kdy dlouhotrvající problémy v oblasti zásobování ropou a ropnými produkty měly takový dopad na další oblasti společnosti, že tyto nelze řešit standardními prostředky a k řešení situace je nezbytné vyhlásit krizový stav.

25 3.1 opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v krizových situacích v České republice nebo její části vznikla krizová situace, jejíž řešení si vynutilo vyhlášení krizového stavu. Krizová situace má negativní dopad na zásobování ropnými produkty 1). Vlivem krizové situace došlo u výrobců, přepravců, distributorů či prodejců k poškození výrobních, skladových, přepravních a distribučních či prodejních zařízení, a tato situace neumožňuje realizovat požadované dodávky ropy a ropných produktů vyžádání informací v souladu s 7 zákona č. 189/1999 Sb rozšíření činnosti rezortního statistického pracoviště SSHR dle interní normy 2) v potřebném rozsahu dle dané situace použít postupy a opatření uvedené v bodech a SSHR, vybrané subjekty, SSHR SSHR, příslušné orgány krajů a ORP 1) 2) pozn. pro vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb., je nezbytné i při vyhlášení některého z krizových stavů vyhlásit stav ropné nouze podle tohoto zákona Směrnice předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 11 ze dne 14. května 2010, kterou se stanoví zásady organizace rezortního pracoviště státní statistické služby na SSHR

26 3.2 krizové situace při vyhlášených opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů v České republice byl vyhlášen stav ropné nouze a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů. Dlouhodobý nedostatek především pohonných hmot vede ke značným problémům v dalších hospodářských a společenských oblastech, které není možné řešit standardními cestami, ale je nezbytné vyhlásit krizový stav. Krizový stav může být vyhlášen hejtmanem na teritoriu kraje nebo jeho části, nebo vládou ČR na teritoriu státu nebo jeho části vyhlášení krizového stavu v souladu s platnou legislativou 1) hejtman, vláda ČR, parlament 1) krizový stav se vyhlašuje nezávisle na vyhlášeném stavu ropné nouze a řeší krizovou situaci, která vznikla následně jako dopad problémů s řešením nedostatku ropných produktů na trhu

27

28 4 Činnosti a opatření při řešení stavu po ropné nouzi Jedná se o stav, kdy se v České republice stabilizuje situace související s nedostatkem ropy a ropných produktů a je možné zrušit opatření vyhlášená vládou ČR. Jde o následná opatření vedoucí k obnovení stavu před ropnou nouzí, postupné obnovení dodávek a vytvoření zásob v hmotných rezervách v požadované skladbě a množství.

29 4.1 stabilizace a pozitivní vývoj v dodávkách ropy a ropných produktů situace v zásobování ropnými produkty se začíná stabilizovat a vykazovat pozitivní vývoj sledování stavů komerčních zásob ropy a ropných produktů u dodavatelů těchto produktů a sledování stavů nouzových zásob ropy a ropných produktů skladovaných v hmotných rezervách v případě pozitivního vývoje, kdy dochází ke stabilizaci trhu s ropou a ropnými produkty a k doplňování vyčerpaných zásob, předložení materiálů vládě ČR na úpravu opatření k omezení spotřeby ropných produktů při možnosti zrušení vyhlášených opatření předložení návrhu vládě ČR na zrušení opatření k omezení spotřeby ropných produktů a vyhlášeného stavu ropné nouze SSHR, dodavatelé, ochraňovatelé SSHR SSHR

30 4.2 pominutí důvodů, které vedly k vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a vyhlášení stavu ropné nouze stabilizace a pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosahují rovnoměrného trendu předložení návrhu vládě ČR na úpravu vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů předložení návrhu vládě ČR vyhlášených opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů předložení návrhu vládě ČR na zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze SSHR SSHR SSHR

31 4.3 korekce resp. zrušení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a stavu ropné nouze pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosahuje rovnoměrného trendu vyhlášení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) realizace zmírňujících opatření vlády ČR při stabilizaci v zásobování ropnými produkty, kdy však ještě není možné zrušit stav ropné nouze (např. zrušení některých ustanovení z vyhlášených opatření a doporučení) zrušení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 1) zrušení vyhlášeného stavu ropné nouze 1) tiskové prohlášení o úpravách opatření k omezení spotřeby PH resp. o zrušení stavu ropné nouze 2) vláda ČR dotčené subjekty, KÚ, OÚ ORP vláda ČR vláda ČR SSHR, MPO, MV 1) informování v souladu s postupem stanoveným v 4 zákona č. 189/1999 Sb. 2) další průběžné informování obyvatelstva o zrušení stavu ropné nouze a opatřeních k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

32 4.4 uvedení do původního stavu pozitivní vývoj v zásobování ropou a ropnými produkty dosáhl takového stavu, že byl zrušen stav ropné nouze a situace dovoluje postupné doplnění vyčerpaných zásob ropy a ropných produktů doplnění nouzových zásob ropy a ropných produktů do stanoveného stavu zpětný odběr karet SSHR pro odběr pohonných hmot a jejich uložení, provedení ekonomického výkazu čerpání PH prostřednictvím karet konečné zúčtování dokladů přídělového hospodářství, vrácení a likvidace přebytečných přídělových lístků provedení uzavření výkazové a evidenční dokumentace a evidenčních listů vydaných výdajových karet a přídělových lístků a jejich soupisů SSHR, smluvní partneři SSHR, smluvní partneři, subjekty, kterým byla karta vydána SSHR, KÚ, OÚ ORP, smluvní partneři a ostatní vybrané subjekty SSHR, správní úřady, KÚ, OÚ ORP

33 Použité zkratky EU EU DG ENERGY ČD ČEPRO ČSA ČSÚ ČS GŘ cel IEA IZS KÚ MD MERO MF MPO MO MV MZ NESO ORP OÚ ORP PČR PH STC SSHR SeSHR SSHR ÚKŠ ÚSÚ Evropská unie Evropská komise generální ředitelství pro energetiku (ENER) České dráhy, a.s. České produktovody, a.s. České aerolinie, a.s. Český statistický úřad Čerpací stanice Generální ředitelství cel International Energy Agency Mezinárodní energetická agentura Integrovaný záchranný systém Krajský úřad Ministerstvo dopravy ČR Mezinárodní ropovody, a.s. Ministerstvo financí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR National Emergency Sharing Organization - Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze Obec s rozšířenou působností Obecní úřad obce s rozšířenou působností Policie ČR Pohonné hmoty Státní tiskárna cenin Správa státních hmotných rezerv Sekce státních hmotných rezerv Správy státních hmotných rezerv Ústřední krizový štáb Ústřední správní úřad

34

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ ČNV ONK Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR Správa státních hmotných rezerv Kancelář Správy P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ Obsah vystoupení 1. Bezpečnostní rada státu důležité dokumenty

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

N A B Í D K A K U R Z Ů

N A B Í D K A K U R Z Ů SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV & VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Institut krizového managementu N A B Í D K A K U R Z Ů HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY V SYSTÉMU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

315/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

315/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 315/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A MOŢNÉ ŘEŠENÍ Z POHLEDU MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Leoš KŘENEK odbor odpadů

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. (v tis.kč) Vybrané ukazatele Společnosti 2013 2012 Objem přepravené ropy (tis.tun) 6 645 7 172 Skladovací kapacita ropy ČR-SSHR (tis.tun) 1 081 1 081 Stálá

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 39, O B S A H : 118. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12 Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk V Šumperku dne 18.1.2005 Počet listů: 12 DOPORUČENÁ HLAVNÍ OPATŘENÍ OBCÍ A SUBJEKTŮ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH Odpovědnost

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ Ing. Jan Řezáč, ředitel inspektorátu České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj PŮSOBNOST ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Chemické produkty a jejich životní cyklus

Chemické produkty a jejich životní cyklus Chemické produkty a jejich životní cyklus Ladislav Špaček Svaz chemické o průmyslu ČR Praha 18. března 2010, Ministerstvo dopravy, 10. konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii 1 SCHP ČR = 1 z 53 národních

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

O aktuálních otázkách

O aktuálních otázkách Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ) Jiří Peterka Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem

Více

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení III. 1. Úvod Usnesením Bezpečnostní rady státu (BRS) ze dne 6. listopadu 2007 č. 50 byl schválen materiál Zpráva o zhodnocení

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom. Ing.

Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom. Ing. Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom Ing. Radim Šturm Ministerstvo dopravy Tel.: 225 131 417, Fax: 225 131 118 E-mail:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 240/2000 Sb. - krizový zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více