Rámové bednění Framax Xlife

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámové bednění Framax Xlife"

Transkript

1 /2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití

2 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie GmbH, mstetten /2014

3 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod Obsh 4 Úvod 4 Zákldní bezpečnostní pokyny 7 Eurokódy u Doky 8 Služby Dok 10 Rámové bednění Dok Frmx Xlife 11 Oblsti použití 13 Stěnové bednění 14 Návod k montáži použití bednění o výšce místnosti 17 Návod k montáži použití vysokého bednění 20 Prvek Frmx v detilu 22 Systémový rstr 24 Spojování prvků 27 Vyztužení prvků 28 Nstvování prvků 42 Kotevní systém 45 Přizpůsobení délky vyrovnáním 48 Vytváření prvoúhlých rohů 54 Spojení prvků při zvýšeném ztížení v thu 56 Ostroúhlé tupoúhlé rohy 59 ednění šchet / pomůck n odbedňování 62 Obedňování čel 68 Npojení, přeszení odszení stěn 70 Prostředky pro ustvení 75 etonářské plošiny 82 etonářské plošiny s jednotlivými konzolmi 84 Protilehlé zábrdlí 88 Výstupový systém 92 Přemíst'ování jeřábem 94 Přeprv, stohování skldování 101 Všeobecné 101 Použítí smozhutnitelného betonu 102 Použití při obedňování průvlků 103 lu-frmx Xlife v kombinci se systémem Frmx Xlife 104 Frmx Xlife v kombinci se Čištění ošetřování 110 Ochrn proti pádu n stvbě 111 Projektování bednění prostřednictvím Tipos- Dok 112 Přehled prvků /2014 3

4 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Zákldní bezpečnostní pokyny Úvod Skupiny uživtelů Tyto podkldy jsou určené těm osobám, které prcují s popsným systémem/výrobkem společnosti Dok obshují údje pro stndrdní provedení montáže správné použití systému. Všechny osoby prcující s příslušným produktem musí být seznámeny s touto dokumentcí bezpečnostními pokyny v ní obsžené. Osoby, které nejsou schopny tuto dokumentci přečíst nebo které obtížně chápou její obsh, musí být zákzníkem poučeny zškoleny. Zákzník musí zjistit, by informce poskytovné firmou Dok (npř. informce pro uživtele, návod k montáži použití, návod k provozu, plány, td.) byly v ktuální verzi k dispozici uživteli v místě nszení systému. Dok popisuje v dné technické dokumentci v příslušných plánech pro použití bednění prcovní bezpečnostní optření pro bezpečné použití výrobků Dok při znázorněné plikci. Uživtel je všk v kždém přípdě povinen dodržovt místní specifické zákony, normy předpisy v průběhu celého projektu pokud zpotřebí, zjistit dodtečná nebo jiná vhodná optření bezpečnosti práce. Vyhodnocení nebezpečí Zákzník je zodpovědný z zprcování, dokumentci, relizci revizi vyhodnocení nebezpečí n kždé stvbě. Tyto podkldy slouží jko zákld pro specifické vyhodnocení rizik dné stvby pokyny pro připrvení použití systému uživtelem. Nelze je všk tímto nhrdit. Poznámky k této dokumentci Tyto podkldy mohou tké sloužit jko všeobecně pltný návod pro montáž použití, nebo je lze zčlenit do návodu pro montáž použití specifického pro konkrétní stveniště. Některá vyobrzení v této brožuře znázorňují situci v průběhu montáže nejsou proto z bezpečnostně technického hledisk vždy kompletní. ezpečnostní zřízení, která popřípdě nejsou znázorněn, musí zákzník přesto používt v souldu s příslušně pltnými předpisy. Dlší bezpečnostní pokyny, zvláště vrování se ncházejí v jednotlivých kpitolách! Projektování Při instlci bednění je nutno zjistit bezpečnost prcoviště (npříkld při montáži demontáži, přestvbách, přemisťování, td.). K prcovišti musí být zjištěn bezpečný přístup! Odchylky od údjů této dokumentce nebo použití produktu nd rámec této dokumentce vyždují zvláštní sttické posouzení doplňující návod k montáži. Předpisy / bezpečnost práce Pro bezpečné použití nšich výrobků je nutno respektovt zákony, normy předpisy pltné v příslušných státech osttní bezpečnostní předpisy v pltném znění. Po pádu osoby nebo předmětu proti nebo do systému ochrny volného okrje jeho příslušenství smí být systém znovu použit pouze po kontrole kompetetní osobou /2014

5 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod Pro všechny fáze použití pltí Zákzník musí zjistit, by montáž demontáž, přemísťování zmýšlené použití výrobku byly prováděny podle norem předpisů pltných v místě použití pod dohledem odborně způsobilé osoby. Způsobilost těchto osob nesmí být omezen lkoholem, léky nebo drogmi. Výrobky Dok jsou technické prcovní prostředky, které jsou určeny pouze pro průmyslové použití podle příslušných informcí pro uživtele nebo jiných firmou Dok vydných technických dokumentcí. Ve všech fázích výstvby je nutno zjistit stbilitu všech dílů jednotek! Funkční technické návody, bezpečnostní pokyny údje o ztížení je nutno přesně respektovt dodržovt. Jejich nedodržení může způsobit úrzy těžké ublížení n zdrví (ohrožení život) tké znčné věcné škody. V oblsti bednění nejsou přípustné zdroje otevřeného ohně. Topná zřízení jsou povolen pouze v přípdě řádného použití v dosttečné vzdálenosti od bednění. Přizpůsobte prcovní postupy povětrnostním podmínkám (npř. nebezpečí sklouznutí). V přípdě extrémních povětrnostních podmínek učiňte v předstihu optření pro zbezpečení zřízení příp. okolního prostoru zjištění bezpečnosti prcovníků. U všech spojů je nutno prvidelně kontrolovt jejich uszení funkci. Zvláště je nutno zkontrolovt event. dotáhnout šroubová klínová spojení to v závislosti n průběhu stvby zvláště po výjimečných událostech ( npř. po bouři). Sváření zhřívání výrobků Dok, především kotevních, závěsných spojovcích dílů, odlitků pod., je přísně zkázáno. Sváření způsobuje u mteriálu těchto dílů závžnou změnu struktury. To vede k drmtickému snížení lomového ztížení, což je vysokým bezpečnostním rizikem. Je povoleno svářet pouze ty výrobky, u kterých je to v podkldech Dok výslovně uvedeno. Montáž Zákzník musí zkontrolovt před použitím příslušný stv mteriálu/systému. Poškozené, deformovné díly rovněž díly, jejichž funkce je zeslben opotřebením, korozí nebo stářím se nesmí používt. V přípdě použití nšich bednicích systémů v kombinci s bednicími systémy jiných výrobců hrozí nebezpečí, která mohou vést k újmě n zdrví věcným škodám proto je zde nutná zvláštní kontrol. Montáž musí být proveden v souldu s pltnými zákony, normmi předpisy odborně způsobilými osobmi zákzník. Přípdné povinné kontroly musí být dodržovány. Úprvy výrobků Dok nejsou přípustné znmenjí bezpečnostní riziko. Obedňování Produkty/systémy firmy Dok je nutno instlovt tk, by bylo spolehlivě odvedeno ztížení, které n ně působí! etonování Dodržujte přípustné ztížení čerstvým betonem. Příliš rychlé betonování má z následek přetížení bednění, jeho prohýbání možné poškození. Odbedňování Odbedňujte teprve poté, když beton dosáhl dosttečné pevnosti odbedňování nřídil zodpovědná osob. Při odbedňování se bednění nesmí odtrhávt jeřábem. Použijte vhodné nástroje jko npř. dřevěné klíny, páčidl nebo systémové zřízení jko npř. odbedňovcí rohy Frmx. Při odbedňování nesmí dojít k nrušení stbility částí stvby, lešení nebo bednění! /2014 5

6 Úvod Přeprv, stohování skldování Dodržujte pltné předpisy pro přeprvu bednění lešení. Kromě toho je předepsáno používání závěsných prostředků firmy Dok. Odstrňte volné díly, event. zjistěte proti sesuvu spdnutí! Skldujte všechny stvební díly bezpečně, přičemž dbejte n specifické pokyny Dok v odpovídjících kpitolách těchto podkldů! Údržb Jko náhrdní díly používejte pouze originální díly Dok. Oprvy smí provádět pouze výrobce nebo utorizovné instituce. Různé Technické změny z důvodu dlšího vývoje vyhrzeny. Symboly Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife V tomto dokumentu jsou používány následující symboly: Důležitá informce Nedodržení může mít z následek nrušení funkce nebo vznik věcných škod. POZOR / VROVÁNÍ / NEEZPEČÍ Nedodržení může mít z následek věcné škody může vést ž k těžkým ublížením n zdrví (nebezpečí život). Instrukce Tímto symbolem se upozorňuje n nutnost provedení úkonu ze strny uživtele. Vizuální kontrol Tímto symbolem se upozorňuje n nutnost vizuální kontroly provedeného úkonu. Tip Upozorňuje n užitečné rdy tipy. Odkz Odkzuje n dlší dokumentci /2014

7 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod Eurokódy u Doky V Evropě byl koncem roku 2007 zveden jednotná soustv norem pro stvebnictví, tzv. Eurokódy (E). Tyto kódy slouží jko celoevropský zákld pro specifikci výrobků, veřejné zkázky mtemtické průkzní řízení. E jsou celosvětové nejvíce vyvinuté stvební normy. E budou ve skupině Dok stndrdně používány od konce roku Dojde tk k nhrzení DIN- norem jko Dok-stndrdu k měření produktů. Velmi rozšířený koncept dov -porovnávání skutečného dovoleného npětí je v E nhrzen novým bezpečnostním konceptem. E srovnávjí působení (ztížení) odpor (nosnost). Dosvdní bezpečnostní fktor v dovoleného npětí je rozdělen do několik dílčích bezpečnostních koeficientů.ezpečnostní úroveň zůstává stejná! E d R d E d F d F k F Návrhový účinek ztížení (E... effect; d... design) Vnitřní síly v konstrukci od F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Návrhová hodnot ztížení R d Návrhová hodnot únosnosti (R... resistnce; d... design) únosnost prvku (V Rd, N Rd, M Rd ) Ocel: R d = R k Dřevo: R d = k mod Rk F d = F F k M M (F... force) hrkteristická hodnot ztížení R k hrkteristická hodnot únosnosti "skutečné ztížení", užitné ztížení npř. ztížitelnost do meze kluzu (k... chrcteristic) npř. vlstní tíh, užitné ztížení, tlk betonu, vítr Dílčí součinitel pro ztížení (n strně zátěže; F... force) npř. pro vlstní tíhu, užitné ztížení, tlk betonu, vítr hodnoty z EN M k mod Dílčí součinitel pro mteriál (n strně mteriálu; M...mteriál) npř. pro ocel nebo dřevo hodnoty z EN Modifikční fktor (pouze u dřev zohlednění vlhkosti doby působení zátížení) npř. pro Dok- nosník H20 hodnoty dle EN EN Porovnání bezpečnostních konceptů (Příkld) dov-koncept E/DIN-koncept [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F kluz ~ 1.65 F dov F skut R [kn] k R 90<105 [kn] d M =1.1 E 90 [kn] d F = "Dovolené hodnoty" uváděné v Dok - mteriálech (npř.: Q dov = 70 kn) neodpovídjí návrhovým hodnotám (npř.: V Rd = 105 kn)! Zbrňte bezpodmínečně záměně! V nšich mteriálech budeme ndále uvádět dovolené hodnoty. Následující dílčí bezpečnostní koeficienty byly zohledněny: F = 1,5 M, Dřevo = 1,3 M, Ocel = 1,1 k mod = 0,9 Tímto způsobem je možné zjistit z přípustných hodnot všechny jmenovité hodnoty pro výpočet E. F skut F dov Stupeň ztížení E d R d /2014 7

8 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Služby Dok Podpor ve všech fázích projektu Dok nbízí širokou pletu služeb s jediným cílem: podpořit úspěch Vši stvby. Kždý projekt je jedinečný. o je všk pro všechny stvební projekty společné, je zákldní struktur v pěti fázích. Dok zná různé poždvky svých zákzníků podpoří Vás pordenskými, projektovými dlšími službmi, stejně jko bednicími produkty při efektivní relizci bednění - v kždé z těchto fází Fáze vývoje projektu Nbídková fáze Fáze příprvy výroby Správná rozhodnutí díky profesionálnímu pordenství Optimlizce nbídek se společností Dok jko zkušeným prtnerem Optimlizce nszení bednění pro vyšší efektivitu díky seriózně klkulovným konceptům bednění Nlezení správných přesných řešení bednění díky pomoci při vypsání výběrového řízení důkldné nlýze výchozí situce objektivnímu vyhodnocení rizik v oblsti projektování, relizce dodržení termínů Vyprcování úspěšných nbídek díky použití seriózně klkulovných orientčních cen správnému výběru bednění optimální čsové klkulci Hospodárné plánování od smého zčátku díky detilní nbídce stnovení množství mteriálu sldění průběhu prcí termínů přejímky /2014

9 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod Fáze provádění (hrubé) stvby 4 5 Fáze dokončení (hrubé) stvby Vše výhody díky profesionálnímu pordenství Úspor nákldů čsu Pordenství podpor od smého zčátku znmenjí vhodnou volbu odpovídjcí použití bednění podle plánu. Díky správným prcovním postupům docílíte optimálního využití bednění efektivních bednicích čsů. Optimální nszení zdrojů z pomoci odborníků n bednění společnosti Dok Optimlizce výstvby díky přesnému plánování nszení bednění projektovým technikům s mezinárodními zkušenostmi přizpůsobené logistice přeprvy podpoře n stvbě Pozitivní ukončení projektu díky profesionální podpoře Služby Dok zjistí trnsprentnost efektivitu díky společné přejímce bednění demontáži prováděné odborníky efektivnímu čištění oprvám pomocí speciálních přístrojů Mximální bezpečnost práce Pordenství podpor při správném projektu odpovídjícím použití přináší větší bezpečnost práce. Trnsprentnost Trnsprentní služby nákldy umožňují vyvrovt se improvizcí v průběhu stvby překvpení při jejím dokončení. Snížení dodtečných nákldů Odborné pordenství zhledisk výběru, kvlity správného použití omezuje poškození mteriálu minimlizuje opotřebení /2014 9

10 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Rámové bednění Dok Frmx Xlife Pro velkoplošné bednění pomocí jeřábu. Frmx Xlife je systém rámového bednění, které pomocí několik prvků tvoří průběžný rstr po 15 cm to jk nležto, tk i nstojto. Všechny spojovcí prvky veškeré příslušentví se optimálně přizpůsobují rstru zkrácené bednicí čsy vysoká hospodárnost. Snížení dodtečných nákldů díky vysoké kvlitě produktu Mximální hospodárnost bednicí desk Xlife s ochrnným povrchem z plstu robustní, pozinkovné ocelové rámy s práškovou povrchovou úprvou jednoduché čištění údržb desky Xlife Urychlení práce díky mlému podílu kotevních míst Velké odstupy kotev (ž do 1,35 m) umožňují krtší bednicí čsy snížení mzdových nákldů Jednoduchá mnipulce projektování n zákldě logického systémového rstru Rstr po 15 cm s 5 šířkmi prvků umožňuje perfektní přizpůsobení kždému půdorysu zkrácení provozní doby jeřábu díky kompktním jednotkám pro přemísťování jednoduché projektování logistiku uspořádný otisk n betonu Vysoká bezpečnost n Vši stvbě Snížené riziko úrzu prcovní podmínky podle předpisů díky bezpečné výstupy pomocí výstupového systému XS kombinci s plošinovým systémem Xsfe plus /2014

11 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod Oblsti použití ednění stěn Kruhové bednění Dbejte n informce pro uživtele "Kruhové bednění Frmx Xlife"! ednění zákldů Sloupové bednění Dbejte n informce pro uživtele "ednění pro zákldy Frmx Xlife"! Dbejte n informce pro uživtele "Sloupové bednění Frmx Xlife"! /

12 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife /2014

13 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Stěnové Stěnové bednění bednění M K J G L F E D H I Prvek Frmx Xlife (strn 20) Spojování prvků (strn 24) Nstvování prvků (strn 28) D Kotevní systém (strn 42) E Přizpůsobení délky (strn 45) F Vytváření prvoúhlých rohů (strn 48) G Ostroúhlé tupoúhlé rohy (strn 56) H Obednění čel (strn 62) I Prostředky pro ustvení (strn 70) J etonářské plošiny (strn 75) K Protilehlé zábrdlí (strn 84) L Výstupový systém (strn 88) M Přemísťování jeřábem (strn 92) Dov. tlk čerstvého betonu: Viz kpitol "Prvek Frmx Xlife v detilu" "Kotevní systém" /

14 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Návod k montáži použití bednění o výšce místnosti Postup je znázorněn n rovné stěně- zásdně by se mělo s montáží bednění zčínt v rohu. Žebříkové výstupy se musí uspořádt tk, by vznikly účelné horizontální doprvní cesty (npř. u rovné stěny n prvním posledním prvku). Přeprv prvků Vykládání nákldních vozů, přípdně přemísťování celých stohů prvků pomocí jeřábového trnsportního závěsu (viz kpitol "Přeprv, stohování, skldování"). Oddělování prvků pomocí trnsportního trnu Frmx 5kN čtyřprmenného jeřábového řetězu Dok 3,20m (viz kpitol "Přeprv, stohování skldování"). POZOR K ustvování prvků nepoužívejte kldivo! Profily prvků by se tím poškodily. Používejte pouze tková nářdí n vyrovnávání, která nezpůsobují poškození. Zfixujte opěry bednění n zemi (viz kpitol "Pomůcky pro odstvování ustvování"). Předběžná montáž Sestvy spojených prvků předmontujte nležto n rovném podkldu (viz kpitol "Spojování prvků"). N ležtou sestvu prvků nmontujte opěry bednění (viz kpitol "Pomůcky pro odstvování ustvování"). výstupový systém XS (viz kpitol "Výstupový systém") Sestv spojených prvků je nyní stbilní může se přesně ustvit bez pomoci jeřábu. Uvolněte sestvu spojených prvků od jeřábu. N závěsné body dosáhnete z prcovní podesty. Zvěste betonářskou plošinu (viz kpitol "etonářské plošiny") Obedňování Uchyťte jeřábový závěs pomocí jeřábového ok (viz kpitol "Přemísťování jeřábem" návod k obsluze "Jeřábové oko Frmx"). Mx. nosnost: 1000 kg / oko jeřábu Frmx Zvedněte jeřábem sestvu spojených prvků. ednicí desky postříkejte odbedňovcím prostředkem (viz kpitol "Čištění ošetřování"). Přemístěte sestvu spojených prvků n místo použití /2014

15 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife VROVÁNÍ N bednění není protilehlé zábrdlí. Ohrožení život pádem. Používejte osobní ochrnné prcovní prostředky proti pádu (npř. bezpečnostní postroj Dok) nebo nmontujte při předmontáži sestvy spojených prvků nležto protilehlé zábrdlí. Uvolněte betonářskou plošinu z jeřábu. Tímto způsobem řďte sestvy spojených prvků k sobě mezi sebou je spojujte (viz kpitol "Spojování prvků"). Stěnové bednění Přemístěte protibednění jeřábem n místo použití Nmontujte kotvy (viz kpitol "Kotevní systém") Připevněte čelní ochrnu boků (viz kpitol "etonářské plošiny"). Přistvení protibednění: Po oszení rmtury se bednění může uzvřít. Nmontujte protilehlé zábrdlí n ležící sestvu spojených prvků protilehlého bednění (viz kpitol "Protilehlé zábrdlí") ednicí desky postříkejte odbedňovcím prostředkem (viz kpitol "Čištění ošetřování"). Před sejmutím z jeřábu: U protilehlého bednění bez opěr uvolněte prvek z jeřábu teprve poté, co jste osdili dosttečný počet kotev tím prvek spolehlivě zjistili proti převrhnutí. Uvolněte sestvu spojených prvků z jeřábu (pokud možno, obsluhujte jeřábové oko z protilehlé betonářské plošiny). Tímto způsobem řďte sestvy spojených prvků k sobě mezi sebou je spojujte (viz kpitol "Spojování prvků"). etonování Dov. tlk čerstvého betonu: Viz kpitol "Prvek Frmx Xlife v detilu" "Kotevní systém". Dodržujte následující směrnice: Pomůck dimenzování "Dok-bednicí technik", kpitol "Tlk čerstvého betonu n svislá bednění DIN 18218" DIN 4235 část 2 - "Zhutňování betonu vibrátorem" Dodržte rychlost betonáže. Ukládejte beton /

16 Stěnové bednění eton řádně zhutněte v vibrátorem. Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife VROVÁNÍ ednění drží n betonu. Při odbědňování neodtrhávejte jeřábem! Nebezpečí přetížení jeřábu. K uvolnění používejte vhodné nářdí jko npř. dřevěné klíny nebo páčidl. Zvedněte sestvu spojených prvků přemístěte ji n místo dlšího použití. Při meziskldování sestvy spojených prvků dbejte n dosttečnou stbilitu (viz kpitol "Prostředky pro odstvení ustvení"). Sestvy spojených prvků s jednou opěrou bednění skldujte nležto. Očistěte bednicí desku od zbytků betonu (viz kpitol "Čištění ošetřování"). U sestvy spojených prvků s opěrmi bednění s betonářskou plošinou: sestvu spojených prvků uchyťte n jeřáb teprve pk odstrňte kotvy Odbedňování Dodržujte čsové lhůty odbedňování. Odstrňte volné díly od bednění plošin nebo je zjistěte. Uchyťte sestvu spojených prvků protibednění n jeřáb (pokud možno, obsluhujte jeřábové oko z protilehlé betonářské plošiny). Odstrňte kotvy uvolněte spojovcí díly k sousednímu prvku byste dosáhli rychlého postupu při přesunu jeřábem, můžete většinu kotev odstrnit předem. Pozor! V prvku musí zůstt minimálně tolik kotev, by byl zjištěn dosttečná bezpečnost proti převrhnutí /2014

17 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Návod k montáži použití vysokého bednění Postup je znázorněn n rovné stěně- zásdně by se mělo s montáží bednění zčínt v rohu. Žebříkové výstupy se musí uspořádt tk, by vznikly účelné horizontální doprvní cesty (npř. u rovné stěny n prvním posledním prvku). Přeprv prvků Vykládání nákldních vozů, přípdně přemísťování celých stohů prvků pomocí jeřábového trnsportního závěsu (viz kpitol "Přeprv, stohování, skldování"). Oddělování prvků pomocí trnsportního trnu Frmx 5kN čtyřprmenného jeřábového řetězu Dok 3,20m (viz kpitol "Přeprv, stohování skldování"). Předběžná montáž Sestvy spojených prvků předmontujte nležto n rovném podkldu (viz kpitol "Spojování prvků"). Plošiny, výstupy opěry bednění nmontujte n položenou sestvu spojených prvků (viz kpitol "etonářské plošiny", "Výstupový systém" "Prostředky pro odstvení ustvení"). Obedňování Uchyťte jeřábový závěs pomocí jeřábového ok (viz kpitol "Přemísťování jeřábem" návod k obsluze "Jeřábové oko Frmx"). Mx. nosnost: 1000 kg / oko jeřábu Frmx Zvedněte jeřábem sestvu spojených prvků. ednicí desky postříkejte odbedňovcím prostředkem (viz kpitol "Čištění ošetřování"). Přemístěte sestvu spojených prvků n místo použití. POZOR K ustvování prvků nepoužívejte kldivo! Profily prvků by se tím poškodily. Používejte pouze tková nářdí n vyrovnávání, která nezpůsobují poškození. Zfixujte opěry bednění n zemi (viz kpitol "Pomůcky pro odstvování ustvování") Plošin Výstup Opěr bednění Sestv spojených prvků je nyní stbilní může se přesně ustvit bez pomoci jeřábu. VROVÁNÍ N bednění není protilehlé zábrdlí. Ohrožení život pádem. Používejte osobní ochrnné prcovní prostředky proti pádu (npř. bezpečnostní postroj Dok) nebo nmontujte při předmontáži sestvy spojených prvků nležto protilehlé zábrdlí. Uvolněte sestvu spojených prvků z jeřábu. Tímto způsobem řďte sestvy spojených prvků k sobě mezi sebou je spojujte (viz kpitol "Spojování prvků") /

18 Stěnové bednění Přistvení protibednění: Po oszení rmtury se bednění může uzvřít. ednicí desky postříkejte odbedňovcím prostředkem (viz kpitol "Čištění ošetřování"). Přemístěte protibednění jeřábem n místo použití. etonování Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Dov. tlk čerstvého betonu: Viz kpitol "Prvek Frmx Xlife v detilu" "Kotevní systém". Dodržujte následující směrnice: Pomůck dimenzování "Dok-bednicí technik", kpitol "Tlk čerstvého betonu n svislá bednění DIN 18218" DIN 4235 část 2 - "Zhutňování betonu vibrátorem" Dodržte rychlost betonáže. Ukládejte beton eton řádně zhutněte v vibrátorem Ze země osďte kotvy do obou spodních kotevních rovin (viz kpitol "Systém kotvení"). VROVÁNÍ N bednění není protilehlé zábrdlí. Ohrožení život pádem. Používejte osobní ochrnné prcovní prostředky proti pádu (npř. bezpečnostní postroj Dok) Před sejmutím z jeřábu: U protilehlého bednění bez opěr uvolněte prvek z jeřábu teprve poté, co jste osdili dosttečný počet kotev tím prvek spolehlivě zjistili proti převrhnutí. Uvolněte sestvu spojených prvků z jeřábu. Osďte zbývjící kotvy. N kotevní míst dosáhnete z plošin. Tímto způsobem řďte sestvy spojených prvků k sobě mezi sebou je spojujte (viz kpitol "Spojování prvků") /2014

19 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Odbedňování Dodržujte čsové lhůty odbedňování. Odstrňte volné díly od bednění plošin nebo je zjistěte. Zčněte s odbedňováním u protibednění: Uvolněte spojovcí díly k sousednímu prvku. VROVÁNÍ V sestvě bednění připrvovné n přemístění musí zůstt tolik kotev, by byl zjištěn proti převrácení. Odstrňte kotvy z obou horních kotevních rovin. N kotevní míst dosáhnete z plošin. Sestvu spojených prvků (včetně plošin) uchyťte n jeřáb. Ze země odstrňte kotvy z obou spodních kotevních rovin. Stěnové bednění Očistěte bednicí desku od zbytků betonu (viz kpitol "Čištění ošetřování"). VROVÁNÍ N bednění není protilehlé zábrdlí. Ohrožení život pádem. Používejte osobní ochrnné prcovní prostředky proti pádu (npř. bezpečnostní postroj Dok). U sestvy spojených prvků s opěrmi bednění zvěste sestvu spojených prvků n jeřáb, teprve potom odstrňte ukotvení opěr bednění VROVÁNÍ ednění drží n betonu. Při odbědňování neodtrhávejte jeřábem! Nebezpečí přetížení jeřábu. K uvolnění používejte vhodné nářdí jko npř. dřevěné klíny nebo páčidl. Zvedněte sestvu spojených prvků přemístěte ji n místo dlšího použití nebo k meziskldování n ležto /

20 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Prvek Frmx v detilu Vysoce ztížitelný Čisté betonové plochy použitím inovtivní desky Xlife Desk Xlife je vytvořen z trdičního překližkového jádr kombinovného s novým ochrnným povrchem z plstu. Toto spojení zručuje možnost vysokého počtu nszení snižuje riziko vzniku poškození. vysoká kvlit betonových ploch mlý počet míst vyždujících oprvu redukce nákldů n čištění - desku Xlife lze čistit vysokotlkým čistícím zřízením zbránění olupování povrchu omezení průniku vody do desky otvory po hřebících šroubování desky ze zdní strny zbrňuje otištění šroubů do betonu Tvrově stálý, ocelový rám s ochrnným povlkem nneseným práškovou technologií E D 60 kn/m 2 celoplošný tlk čerstvého betonu podle DIN při dodržení rovinných tolerncí podle DIN 18202, tbulk 3, řádek kn/m 2 celoplošný tlk čerstvého betonu podle DIN při dodržení rovinných tolerncí podle DIN 18202, tbulk 3, řádek 6. (Používejte kotevní systém 20,0) mm Profil rámu Příčný otvor Drážk pro spojení prvků D ednící desk Xlife E Silikonová spár tvrově stálé profily rámů silné příčné profily sndné čištění díky povlku nnesenému práškovou technologií sndno čistitelná čelní strn prvků, dobré utěsnění spojů mezi prvky drážk kolem celého rámu pro připojení upíncích dílů n libovolném místě vysoká životnost díky pozinkování ochrn hrn bednicí desky rámovým profilem příčné otvory pro sestvení rohů obednění čel VROVÁNÍ Příčné profily nenhrzují žebřík nesmí se používt pro výstup /2014

21 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Jednoduché upevnění dílů příslušenství v integrovném systému pždíků Drždl Integrovné drždlo Rámový prvek Frmx Xlife Npíncí svork Frmx Upíncí kolejnice Frmx VROVÁNÍ Nepoužívejte drždl jko závěsný bod pro přemístění jeřábem! Nebezpečí zřícení bednění. Používejte vhodné prostředky pro zvěšení úchytné body. Viz kpitol "Přemísťování jeřábem" "Přeprv, stohování skldování". Kotevní pouzdr Ustvovcí prohlubeň c Prktická ustvovcí prohlubeň () slouží jko místo nszení ustvovcího nástroje. b... průměr 25 mm b mm c mm velká kónická kotevní pouzdr umožňují sndné zvedení kotevních tyčí použitelné jsou rovněž kotevní tyče 20,0mm jen 2 kotvy n výšku prvku 2,70 m /

22 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Systémový rstr Šířky prvků Součástí sortimentu je i 55 cm široký prvek (pro vytváření rohů při tloušťce stěny 25 cm bez vyrovnání). Výšky prvků Rámové prvky Frmx Xlife ,0 330 Logický rstr prvků s odstupy po 15 cm. Výšky šířky rámových prvků Frmx Xlife tvoří logický rstr, který má mnoho funkčních předností. ednění je díky němu obzvláště flexibilní hospodárné. jednoduché projektování bednění přizpůsobení výšek šířek s odstupy po 15 cm minimální potřeb vyrovnávání čisté zobrzení spár rozměry v cm Velkoplošné prvky Pouze 2 kotvy n výšku. U prvků výšky 3,30 m jsou ž do výšky betonáže 3,15 m zpotřebí pouze 2 kotvy. Velký odstup kotev n šířku: ž do 1,35 m 5 šířek prvků 3 výšky prvků 2 velkoplošné prvky S nimi obedníte jkýkoliv půdorys rozměry v cm Typické příkldy použití viz kpitol "Nstvování prvků" /2014

23 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Univerzální prvky Frmx Xlife Šířky prvků Výšky prvků rozměry v cm Svým speciálním rstrem otvorů jsou tyto prvky zvláště vhodné pro hospodárné vytváření: rohů npojení stěn obednění čel bednění sloupů /

24 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Spojování prvků Sndné spojování prvků pomocí rychloupínče RU Frmx Vlstnosti upínčů: vyrovnávcí spojení, která jsou pevná v thu žádné ztrtitelné díly odolné proti znečištění upevnění kldivem Důležitá informce: Použijte kldivo o hmotnosti mx. 800 g. Klíny upínčů nemzt. Prvky n ležto: Výšk prvku Počet upínčů 1,35 m 2 2,70 m 2 3,30 m 3 Prvky n stojto: Šířk prvku Počet upínčů 0,30 m 1 0,45 m 1 0,60 m 2 0,90 m 2 1,35 m 2 Dlší spojení prvků v místech vnějších rohů obednění (zvýšené ztížení v thu), viz kpitol "Spojování prvků při zvýšeném ztížení v thu". Pozice potřebných kusů rychloupínče RU Frmx uni upínče Frmx u nstvování viz kpitol "Nstvování prvků". Klíny upínčů nemzt. Rychloupínč RU Frmx: při použití systému Frmx Xlife (z oceli) dovolená thová síl: 15,0 kn dovolená posouvjící síl: 6,0 kn dovolený moment: 0,5 knm v kombinci se systémem lu-frmx Xlife dovolená thová síl: 15,0 kn dovolená posouvjící síl: 4,0 kn dovolený moment: 0,25 knm Díky drážce po celém obvodu rámového profilu lze prvky spojit n libovolném místě. Tím je umožněno plynulé výškové přeszení prvků. Dlší funkce Nstvení dřevěným profilem Rychloupínč RU Frmx Dřevěný profil Frmx- 27mm (pro bednicí desku 27mm) nebo dřevěný profil Frmx 21mm (pro bednicí desku 21mm) nebo dřevěný profil Frmx 18mm (pro bednicí desku 18mm) ednicí desk /2014

25 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Spojování prvků s možností vyrovnání Dlší funkce Spojování prvků pomocí uni upínče Frmx Uni upínč Frmx: při použití systému Frmx Xlife (z oceli) dovolená thová síl: 15,0 kn dovolená posouvjící síl: 9,0 kn dovolený moment: 0,9 knm v kombinci se systémem lu-frmx Xlife dovolená thová síl: 15,0 kn dovolená posouvjící síl: 6,0 kn dovolený moment: 0,45 knm Údje pltí pouze při oszení n profilu rámu. Při nstvování se vzhledem k podepření n profilech rámů obejdete bez dlšího vyztužení prvků upíncími kolejnicemi. Použitím uni upínče Frmx ke spojování prvků se docílí dodtečného vyztužení sestvy spojených prvků (podepření n profilu). Spojování s vyrovnáním do 15 cm Uni upínč Frmx se svým rozshem upínní po 15cm ideálně hodí k rstru prvků. Dlší informce viz kpitol "Přizpůsobení délky vyrovnáním". Spojení s dřevěným hrnolem do 20 cm Podpěrná ploch n profilu rámu Rohové spojení u zákldů /

26 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife /2014

27 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Vyztužení prvků Upíncí kolejnice Frmx Upíncí kolejnice Frmx: při použití -Frmx Xlife(z oceli) dovolený moment (pro nástvbu): 5,0 knm Vzhledem k dov. ztížení v thu v profilu pždíku 14 kn pltí i pro pevnější díly jko víceúčelový pždík WS10 TOP50: dovolený moment 5,0 knm při použití s lu-frmx Xlife dovolený moment (pro nástvbu): 4,3 knm Vzhledem k dov. ztížení v thu v profilu pždíku 12 kn pltí i pro pevnější díly jko víceúčelový pždík WS10 TOP50: dovolený moment 4,3 knm Možnost upevnění pomocí npíncí svorky Frmx Upíncí kolejnice 1,50m Npíncí svork Frmx Rychloupínč RU Frmx D Rámový prvek Frmx Xlife E Příčný profil jko podepření pro upíncí kolejnici E D Upíncí kolejnice Frmx Npíncí svork Frmx Klíny upínčů nemzt. pomocí univerzální svorky Frmx kotevní mtky s podložkou Při vyrovnávání se upíncí kolejnice používjí pro přesné lícování sestv spojených prvků k přenosu kotevních sil n rámové prvky. Zvláště u vyšších nástveb se pomocí dlších upíncích kolejnic dosáhne vyšší tuhosti sestvy spojených prvků. ez problémů lze pk pomocí jeřábu postvit odstvit sestvy spojených prvků. Kolejnice jsou vhodné tké pro zchycení ztížení od betonářských nebo prcovních plošin. Upozornění: Místo upíncí kolejnice lze rovněž použít víceúčelového pždíku WS10 Top Upíncí kolejnice Frmx Univerzální svork Frmx D Kotevní mtk s podložkou 15,0 D /

28 Stěnové bednění Nstvování prvků Důležitá informce: Uvedené hodnoty údje pltí pro stndrdní sestvy spojených prvků: Stndrdní sestvy spojených prvků obshují výhrdně prvky o šířce 0,30 ž 1,35m. Příkldy sestv spojených prvků s velkoplošnými prvky (npř. šířk 2,40 2,70m) jsou grficky znázorněny. Pro detilní projektování doporučujeme použití Tipos Dok. Projektovcí softwre Tipos Dok podporuje při nlezení optimálního technického ekonomického řešení pro kždou bednicí problemtiku. pomocí uni upínče Frmx Počet upínčů n spoji prvků nástvby Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife pomocí rychloupínče RU Frmx Počet upínčů n spoji prvků nástvby Šířk prvku Počet upínčů 0,30 m 1 0,45 m 1 0,60 m 2 0,90 m 2 1,35 m 2 Počet upíncích kolejnic n spoji prvků nástvby Šířk prvku Počet upínčů 0,30 m 1 0,45 m 1 0,60 m 2 0,90 m 2 1,35 m 2 Počet upíncích kolejnic n spoji prvků nástvby Sestv spojených prvků s betonářskou plošinou Výšk bednění do 8,10 m: N kždých 1,35 m šířky sestvy spojených prvků: 1 upíncí kolejnice Výjimk: - Horní ležící prvek: pouze 1 upíncí kolejnice n 2,70 m šířky sestvy spojených prvků. Sestv spojených prvků bez betonářské plošiny Výšk bednění nd 4,05 ž do 5,40 m: N kždých 1,35 m šířky sestvy spojených prvků: 1 upíncí kolejnice Výjimk: - Horní ležící prvek: žádná upíncí kolejnice - Všechny osttní ležící prvky: pouze 1 upíncí kolejnice n 2,70 m šířky sestvy spojených prvků Výšk bednění do 8,10 m: N kždých 1,35 m šířky sestvy spojených prvků: 1 upíncí kolejnice Výjimk: - Horní ležící prvek: pouze 1 upíncí kolejnice n 2,70 m šířky sestvy spojených prvků. Výšk bednění nd 3,75 ž 5,40 m: N kždých 1,35 m šířky sestvy spojených prvků: 1 upíncí kolejnice Výjimk: - Horní ležící prvek do šířky prvku 0,60 m: žádná upíncí kolejnice. - Horní ležící prvek nd šířku prvku 0,60 m: pouze 1 upíncí kolejnice n 2,70 m šířky sestvy spojených prvků Výšk bednění do 8,10 m: N kždých 1,35 m šířky sestvy spojených prvků: 1 upíncí kolejnice Výjimk: - Horní ležící prvek do šířky prvku 0,90 m: pouze 1 upíncí kolejnice n 2,70 m šířky sestvy spojených prvků /2014

29 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Poloh potřebných spojovcích kotevních dílů dílů příslušenství pro: zvedání pokládání přesun jeřábem ztížení od prcovních plošin betonování D E Kotevní tyč + Kotevní mtk s podložkou Rychloupínč RU Frmx Uni upínč Frmx D Upíncí kolejnice Frmx E Npíncí svork Frmx Uni upínč Frmx: dovolená thová síl: 15,0 kn dovolená posouvjící síl: 9,0 kn dovolený moment: 0,9 knm Údje pltí pouze při podepření n profilu rámu. Rychloupínč RU Frmx: dovolená thová síl: 15,0 kn dovolená posouvjící síl: 6,0 kn dovolený moment: 0,5 knm Upíncí kolejnice Frmx: dovolený moment (pro nástvbu): 5,0 knm Vzhledem k dov. ztížení v thu v profilu pždíku 14 kn pltí i pro pevnější díly jko víceúčelový pždík WS10 TOP50: dovolený moment 5,0 knm /

30 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Rámový prvek Frmx Xlife 2,70m pomocí uni upínče Frmx Výšk bednění: 300 cm Výšk bednění: 315, 330, 360 cm Výšk bednění: 405 cm Výšk bednění: 435, 450, 465, cm Výšk bednění: 540 cm Výšk bednění: 570, 585, cm /2014

31 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Výšk bednění: 675 cm Výšk bednění: 705, 720, 735, cm Výšk bednění: 810 cm pomocí rychloupínče RU Frmx Výšk bednění: 300 cm Výšk bednění: 315, cm Výšk bednění: 405 cm Upíncí kolejnice je nutná pouze při použití betonářských plošin. Upíncí kolejnice je nutná pouze při použití betonářských plošin /

32 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Výšk bednění: cm Výšk bednění: 465 cm Výšk bednění: cm Upíncí kolejnice n horním ležícím prvku je zpotřebí pouze při použití betonářských plošin. Výšk bednění: 540 cm Upíncí kolejnice n horním ležícím prvku je zpotřebí pouze při použití betonářských plošin. Výšk bednění: 570, 585, cm Výšk bednění: 675 cm /2014

33 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Výšk bednění: cm Výšk bednění: cm Výšk bednění: 810 cm /

34 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Rámový prvek Frmx Xlife 3,30m pomocí rychloupínče RU Frmx Výšk bednění: cm Výšk bednění: 390 cm Výšk bednění: cm Upíncí kolejnice je nutná pouze při použití betonářských plošin Upíncí kolejnice je nutná pouze při použití betonářských plošin Výšk bednění: cm Výšk bednění: 525 cm Výšk bednění: 555 cm Upíncí kolejnice n horním ležícím prvku je zpotřebí pouze při použití betonářských plošin. Upíncí kolejnice n horním ležícím prvku je zpotřebí pouze při použití betonářských plošin /2014

35 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Výšk bednění: 600 cm Výšk bednění: 660 cm Do výšky betonáže 5,85m nejsou n horní hrně bednění nutné žádné kotvy /

36 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Rámový prvek Frmx Xlife 2,40x2,70m pomocí uni upínče Frmx Výšk bednění: 270, 285, cm Výšk bednění: 375 cm Výšk bednění: 480 cm Výšk bednění: 405 cm Výšk bednění: 540 cm /2014

37 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění pomocí rychloupínče RU Frmx Výšk bednění: 270, 285, cm Výšk bednění: 375 cm Výšk bednění: 480 cm Upíncí kolejnice je nutná pouze při použití betonářských plošin. Výšk bednění: 405 cm Výšk bednění: 540 cm /

38 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Rámový prvek Frmx Xlife 2,40x3,30m pomocí rychloupínče RU Frmx Výšk bednění: 270, 285, cm Výšk bednění: 375 cm Výšk bednění: 480 cm Upíncí kolejnice je nutná pouze při použití betonářských plošin. Výšk bednění: 405, cm Výšk bednění: cm Upíncí kolejnice n horním ležícím prvku je zpotřebí pouze při použití betonářských plošin /2014

39 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Výšk bednění: cm Výšk bednění: cm Upíncí kolejnice n horním ležícím prvku je zpotřebí pouze při použití betonářských plošin. Výšk bednění: 615 cm Výšk bednění: 720 cm /

40 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Výšk bednění: 465 cm Výšk bednění: 600 cm Výšk bednění: 660 cm Do výšky betonáže 5,85m nejsou n horní hrně bednění nutné žádné kotvy /2014

41 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění /

42 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Kotevní systém Ukotvení v rámovém profilu Firm Dok nbízí hospodárná řešení pro zhotovení vodotěsných kotevních míst. Kotevní systém 15,0 Dok D Kotevní tyč 15,0mm Kotevní mtk s podložkou 15,0 Trubk z umělé hmoty 22mm D Univerzální konus 22mm Trubky z umělé hmoty 22 mm, které zůstnou v betonu uzvřete uzvírcí zátkou 22 mm Zásdně pltí: V kždém kotevním pouzdru, nezkrytém kotevní mtkou s podložkou, je třeb osdit jednu kotvu Kotvěte vždy ve větším prvku. Výjimky viz kpitol "Přizpůsobení délky vyrovnáním" přípdně "Nstvování prvků". Kotevní tyč 15,0mm: Mx. nosnost při 1,6 násobné bezpečnosti proti ztížení n mezi pevnosti: 120 kn Mx. nosnost (DIN 18216): 90 kn Ráčn SW 27 nebo nástrčný klíč 27 0,65m pro tiché uvolnění dothování následujících kotevních dílů: Kotevní mtk s podložkou 15,0 Křídlová mtice 15,0 Čtyřkřídlá mtice 15,0 Distnční držák lterntivně k trubce z umělé hmoty s univerzálním konusem existuje též distnční držák jko ochrnná trubk v kompletním provedení Nepoužitá VROVÁNÍ itlivá ocel kotev! Kotevní tyče nesvřujte ni nezhřívejte. Vyřďte poškozené, korozí nebo opotřebením oslbené kotevní tyče. kotevní pouzdr uzvřete kombinovnou zátkou kotevního otvoru rámu R20/25. Kotevní tyč 15,0mm Kotevní mtk s podložkou 15,0 Distnční držák (hotový k použití pro určité tloušťky stěn) Zátky n uzvření distnčního držáku jsou součástí dodávky. Klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0 k otáčení pevnému uchycení kotevních tyčí Upozornění: /2014

43 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Systém kotvení Dok 20,0 V přípdě vysokého tlku n bednění do 80 kn/m 2 použijte kotevní systém 20,0. D Stěnové bednění Šikmý sklon výškové přeszení Díky velkému, kónickému kotevnímu pouzdru lze prvky jednostrnně i oboustrnně nklánět výškově přeszovt Kotevní tyč 20,0mm Kotevní mtk s podložkou 20,0 Trubk z umělé hmoty 26mm D Univerzální konus 26mm Trubky z umělé hmoty 26 mm, které zůstnou v betonu, uzvřete uzvírcí zátkou 26 mm. Kotevní tyč 20,0mm: Mx. nosnost při 1,6 násobné bezpečnosti proti ztížení n mezi pevnosti: 220 kn Mx. nosnost DIN 18216: 150 kn Mezní hodnoty při použití kotevních mtek s podložkou Jednostrnně kónický Oboustrnně kónický mx. 4 mx. 2 x 4, Výškové přeszení Kotevní systém 15,0: mx. 1,9 cm n 10 cm tloušťky stěny Kotevní systém 20,0: mx. 1,0 cm n 10 cm tloušťky stěny Upozornění: Nkloněné prvky zjistěte proti vztlku. Šikmý sklon výškové přeszení nejsou u ležtých prvků možné /

44 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Situce kotvení u rámového prvku 3,30m Polohy míst pro kotvení rámových prvků 3,30m jsou přizpůsobeny polohám míst pro kotvení rámových prvků 2,70m 1,35m. Tímto jsou možné kombince těchto 3 výšek prvků u vnitřního i u vnějšího bednění. výšky stěn do 3,30 m bez nstvování ž do výšky betonáže 3,15 m pouze 2 kotvy (0,47 kotvy n m 2 ) nástvby n ležto s prvky 2,70m nástvby n stojto se všemi 3 výškmi prvků Výšk betonáže do 2,70 m 330 Výšk betonáže do 3,15 m Výšk betonáže do 3,30 m Výšk betonáže do 4,65 m Rozměry v cm /2014

45 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Přizpůsobení délky vyrovnáním Vyrovnání: 0-15 cm Kotvení vyrovnávcím hrnolem pomocí vyrovnávcího hrnolu uni upínče Frmx Kombincí šířek vyrovnávcích hrnolů 2, 3, 5 10 cm je možné vyrovnání v rstru po 1 cm. Upíncí kolejnice Frmx: dovolený moment: 5,2 knm Při stísněných podmínkách (npř. mezi dvěm plošinmi Xsfe plus) používejte krátkou upíncí kolejnici Frmx 0,60m. Kotvení v rámovém profilu D Uni upínč Frmx Vyrovnávcí hrnol Upíncí kolejnice Frmx (do šířky vyrovnání 5cm není zpotřebí upíncích kolejnic) D Rámový prvek Frmx Xlife Pomocí vyrovnávcího hrnolu univerzální svorky Frmx F E D Uni upínč Frmx Vyrovnávcí hrnol Upíncí kolejnice Frmx D Npíncí svork Frmx E Rámový prvek Frmx Xlife (šířk: mx. 60cm) F Rámový prvek Frmx Xlife Univerzální svork Frmx Čtyřkřídlá mtice 15,0 G N výšku rámového prvku 2,70 m jsou zpotřebí 3 univerzální spojky. Univerzální spojk Frmx 10-16cm Univerzální spojk Frmx 10-25cm Rozsh vyrovnání od 0 do 6 cm od 0 do 15 cm /

46 Stěnové bednění Vyrovnání: 0-20 cm pomocí vyrovnávcího hrnolu upínče pro vyrovnání Frmx Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Vyrovnání cm pomocí dřevěného profilu bednící desky Upínč pro vyrovnání Frmx Upínče pro vyrovnání nmontujte n stejném místě jko uni upínče Frmx. Upínč pro vyrovnání Frmx: dovolená nosnost: 10,0 kn G D F E Dřevěný profil Frmx Rychloupínč RU Frmx Dřevěný hrnol D ednící desk E Upíncí kolejnice Frmx F Npíncí svork Frmx G Rámový prvek Frmx Xlife Upíncí kolejnice Frmx 0,90m Upíncí kolejnice Frmx 1,50m Rozsh vyrovnání od 0 do 30 cm od 0 do 80 cm Kotvení: ž do šířky vyrovnání 30 cm osďte jednu kotvu v horní dolní upíncí kolejnici skrz vyrovnání. Od šířky vyrovnání 30 cm osďte dvě kotvy ve všech 3 upíncích kolejnicích (n výšku 2,70 m). Spojení prvků n th je možno provést kotevní tyčí čtyřkřídlou mticí 15,0 G /2014

47 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Vyrovnávání u rámových prvků n ležto Vyrovnávání u rámového prvku 2,40x2,70m /

48 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Vytváření prvoúhlých rohů pomocí univerzálních prvků Xlife E D Zákldem řešení rohů je robustní vnitřní roh Frmx Xlife s dosttečnou pevností proti zkroucení cm Otvor ve vnitřním rohu umožňuje spojení s nástvbou pomocí univerzální svorky kotevní mtky s podložkou. Pro vytvoření prvoúhlého vnějšího rohu máte n výběr ze 2 možností: vytvoření pomocí univerzálního prvku Frmx Xlife vytvoření pomocí vnějšího rohu Frmx Dodtečné spojení prvků v oblsti vnějších rohů (zvýšené ztížení them) viz kpitol "Spojení prvků při zvýšeném ztížení v thu" cm Univerzální prvek Frmx Xlife Vnitřní roh Frmx Xlife Univerzální svork Frmx + kotevní mtk s podložkou 15,0 D Rychloupínč RU Frmx E Prvek Frmx Xlife (mx. šířk 90cm) Potřebný počet univerzálních svorek + kotevních mtek s podložkou 15,0 Univerzální prvek 0,90m 2 ks Univerzální prvek 1,35m 2 ks Univerzální prvek 2,70m 4 ks Univerzální prvek 3,30m 5 ks V přípdě, že celý vnější roh je zdvihán resp. přemísťován pomocí jeřábu nejsou zpotřebí žádné upíncí kolejnice pro výškové vyztužení prvků /2014

49 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění Univerzální prvek Frmx Xlife 0,90m Překlopením 0,90 m širokého univerzálního prvku máte n výběr různé tloušťky stěn (5 6 cm) X = Možné tloušťky stěn v rstru po 5 cm v rstru po 6 cm X X = X Upozornění: Univerzální prvek 3,30m se v důsledku své symetrické stvby nedá překlopit. Při použití tohoto prvku jsou proto možné jen tloušťky stěn v rstru po 5 cm. Univerzální prvek Frmx Xlife 1,20m Průběžný rstr po 5 cm umožňuje vytvoření rohů ž do tloušťky stěn 75 cm. Možné tloušťky stěn v rstru po 5 cm X = X /

50 Stěnové bednění pomocí vnějšího rohu Frmx Pomocí vnějšího rohu Frmx lze bez problémů tvořit rohy ve stísněném výkopu nebo u stěn o velkých tloušťkách Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Počet potřebných připojovcích prvků v závislosti n tlku čerstvého betonu tloušťce stěn: Tlk čerstvého betonu Pk 60 kn/m² 80 kn/m² Tloušťk stěny do 40 cm > 40 ž 75 cm do 25 cm > 25 ž 60 cm Výšk vnějšího rohu Rychloupínč RU Spíncí klín + klínový trn 1,35m 4-2,70m 8-3,30m 10-1,35m - 4 2,70m - 8 3,30m ,35m 4-2,70m 8-3,30m 10-1,35m - 4 2,70m - 8 3,30m - 10 Klínový trn spíncí klín: D E F cm b cm Vnější roh Frmx Vnitřní roh Frmx Xlife Rychloupínč RU Frmx D Uni upínč Frmx E F Upíncí kolejnice Frmx Npíncí svork Frmx G Vyrovnávcí hrnol H Prvek Frmx Xlife (mx. šířk 90cm) H H G b Rámový prvek Frmx Xlife Vnější roh Frmx Klínový trn Frmx R 7,5 D Spíncí klín R Frmx Klíny upínčů nemzt. Při oboustrnném vyrovnání v oblsti vnitřního rohu se jko hospodárné vyztužení osvědčuje rohová upíncí kolejnice. Důležitá informce: Při odbedňování oddělte sestvu spojených prvků u vnějšího rohu Frmx (odomontujte n jedné strně vnějšího rohu Frmx rychloupínče RU). D /2014

51 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Vyrovnávcí ocelová lišt Frmx 5cm Stěnové bednění Příkld: npojení ve tvru tvru T Vyrovnávcí ocelové lišty se používjí převážně v oblsti rohů vyznčují se vysokou stbilitou dlouhou životností. D cm E b E b Vyrovnávcí ocelová lišt Frmx 5cm Uni upínč Frmx Vnitřní roh Frmx Xlife D Prvek Frmx Xlife (mx. šířk 90cm) E Kotevní systém Dok Při použití vyrovnávcích ocelových lišt nejsou zpotřebí upíncí kolejnice cm b cm Vnitřní roh Frmx Xlife Rychloupínč RU Frmx Vyrovnávcí ocelová lišt Frmx D Uni upínč Frmx E Rámový prvek Frmx Xlife 0,90m D /

52 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Vytváření hrn pomocí čelní tříhrnné lišty Frmx Čelní tříhrnná lišt Frmx se může bez pomocí hřebíků nsdit n čelní strnu prvku používá se při vytváření vnějších rohů pomocí univerzálního prvku (integrovný rstr podélných otvorů pro univerzální svorku). Smozřejmě můžete vytvářet hrny tké pomocí tříhrnné lišty Frmx. D E mm Čelní tříhrnná lišt Frmx 2,70m nebo tříhrnná lišt Frmx 2,70m Univerzální svork Frmx Kotevní mtk s podložkou 15,0 D Univerzální prvek Frmx Xlife E Rámový prvek Frmx Xlife pomocí tříhrnné lišty PV Frmx Při vytváření vnějších rohů pomocí vnějšího rohu Frmx se vzhledem ke spojení s rychloupínčem RU musí použít tříhrnné lišty Frmx. D E mm Tříhrnná lišt Frmx 2,70m Drátěnk 22x40 Vnější roh Frmx D Rychloupínč RU Frmx E Rámový prvek Frmx Xlife /2014

53 Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Stěnové bednění /

54 Stěnové bednění Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Spojení prvků při zvýšeném ztížení v thu Jko thová spojení mezi prvky jsou zásdně zpotřebí pouze 2 upínče n 2,70 m 3 upínče n 3,30 m. K odvedení většího ztížení v thu v oblsti vnějších rohů obednění čel, je nutno použít dodtečné spojovcí prvky. v oblsti obednění čel b X1 Tloušťk stěn do 40 cm: N kždém spoji prvků do 1,35 m: 1 dodtečný upínč Tloušťk stěn do 60 cm: N kždém spoji prvků do 1,35 m: 2 dodtečné upínče N kždém spoji prvků mezi 1,35 2,70 m: 1 dodtečný upínč... do 40 cm b... 1,35 m X dodtečný upínč b X1 b X Tloušťk stěn do 75 cm: N kždém spoji prvků do 1,35 m: 3 dodtečné upínče N kždém spoji prvků mezi 1,35 2,70 m: 2 dodtečné upínče N kždém spoji prvků mezi 2,70 4,05 m: 1 dodtečný upínč... do 60 cm b... 1,35 m X dodtečné upínče X dodtečný upínč b X1 b X2 b X do 75 cm b... 1,35 m X dodtečné upínče X dodtečné upínče X dodtečný upínč /2014

Nosníkové bednění Doka Top 50

Nosníkové bednění Doka Top 50 09/2011 Informace pro uživatele 999732015 cs Návod k montáži a použití Nosníkové bednění Doka Top 50 9732-557-01 Úvod Informace pro uživatele Nosníkové bednění Doka Top 50 Úvod by Doka Industrie GmbH,

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/10 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

Produktová příručka. Vrtání a závitování. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Dokonalý závit

Produktová příručka. Vrtání a závitování. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Dokonalý závit Produktová příručk Vrtání závitování _ Wlter Titex & Wlter Prototyp Dokonlý závit OBSAH 2 Příkldy použití 2 Obrábění podélných nosníků 4 Obrábění ozubených kol 6 Informce o výrobku 6 Vrtáky Wlter Titex

Více

Kloubový roh vnější A Frami 1,20m 12,8 588429000 Kloubový roh vnější A Frami 1,50m 15,9 588430000 Frami-Scharnierecke A

Kloubový roh vnější A Frami 1,20m 12,8 588429000 Kloubový roh vnější A Frami 1,50m 15,9 588430000 Frami-Scharnierecke A Stěnové Rámové systémy bednění Doka Frami Xlife Rámový prvek Frami Xlife 0,30x1,20m 19,5 588405500 Rámový prvek Frami Xlife 0,45x1,20m 24,0 588404500 Rámový prvek Frami Xlife 0,60x1,20m 29,5 588463500

Více

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 OBSAH 4.1 Trubky RAUTHERM S příslušenství k trubkám 4.3 4.2 Násuvné objímky fitinky 4.5 Spojky 4.5 Kolen 4.5 T-kus přechody 4.6 Připojovcí grnitury s příslušenstvím

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

aug. rath jun. gmbh hafnerstraße 3 a-3375 krummnußbaum t +43 27 57 24 01-0 F +43 27 57 24 01-86 info@rath.at www.rath.at

aug. rath jun. gmbh hafnerstraße 3 a-3375 krummnußbaum t +43 27 57 24 01-0 F +43 27 57 24 01-86 info@rath.at www.rath.at K A T A L O G V Ý R O K Ů P R O D O M Á C Í T O P E N I Š T Ě I N F o r M C E ug. rth jun. gmbh hfnerstrße 3-3375 krummnußbum t +43 27 57 24 01-0 F +43 27 57 24 01-86 info@rth.t www.rth.t Věcné i tiskové

Více

D 12 Knauf akustické podhledy

D 12 Knauf akustické podhledy D 12 09/2007 D 12 Knuf kustické podhledy NOVINKA! Stndrdně v provedení Cleneo se smočistící schopností vzduchu D 127 - Strop z děrovných desek D 128 - Strop z desek ze štěrinmi D 127 Konstrukce desek Děrování

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Informace pro uživatele 06/2012. Návod k montáži a použití. cs,cz. Skládací plošina K 9725-201-01. Odborníci na bednení ˇ

Informace pro uživatele 06/2012. Návod k montáži a použití. cs,cz. Skládací plošina K 9725-201-01. Odborníci na bednení ˇ 06/2012 Informce pro uživtele 999807415 cs,cz Návod k montáži použití Skládcí plošin K 9725-201-01 Úvod Informce pro uživtele Skládcí plošin K Úvod by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999807415-06/2012

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Kloubový roh vnější A Framax 2,70m 52,8 588134000 Kloubový roh vnější A Framax 0,90m 17,6 588350000 Framax-Scharnierecke A

Kloubový roh vnější A Framax 2,70m 52,8 588134000 Kloubový roh vnější A Framax 0,90m 17,6 588350000 Framax-Scharnierecke A Stěnové Rámové systémy bednění Doka Alu-Framax Xlife Rámový prvek Alu-Framax Xlife 0,90x2,70m 68,8 588301500 Rámový prvek Alu-Framax Xlife 0,75x2,70m 55,7 588302500 Rámový prvek Alu-Framax Xlife 0,60x2,70m

Více

8. Svařované spoje Technologie svařování, značení a kontrola svarů, návrh tupých svarů, návrh koutových svarů zjednodušenou a zpřesněnou metodou.

8. Svařované spoje Technologie svařování, značení a kontrola svarů, návrh tupých svarů, návrh koutových svarů zjednodušenou a zpřesněnou metodou. 8. Svřovné spoje Technologie svřování, znčení kontrol svrů, návrh tupých svrů, návrh koutových svrů zjednodušenou zpřesněnou metodou. Technologie svřování Rozdělení svřování: - tvné: mteriály tekuté (MMA,

Více

NABÍDKA č. 2013/11. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/11. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/11 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

D 12 Knauf Cleaneo akustické podhledy

D 12 Knauf Cleaneo akustické podhledy D 12 07/2009 D 12 Knuf Cleneo kustické podhledy NOVINKA! Stndrdně v provedení Cleneo se smočistící schopností vzduchu D 127 - Strop z děrovných desek D 128 - Strop z desek ze štěrinmi D 127 Konstrukce

Více

Nové parapetní oceloplechové kanály tehalit.brs. Nové možnosti kompletace přístrojů

Nové parapetní oceloplechové kanály tehalit.brs. Nové možnosti kompletace přístrojů Nové prpetní oceloplechové knály tehlit.brs Nové možnosti kompletce přístrojů Moderní řešení do knceláře: Nový oceloplechový prpetní knál tehlit.brs V součsné době jsou pro prcoviště vyždovány jednoduché

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno Ergotron LX LCD/Notebook Rmeno US 1-800-888-8458 Europe +31 (0)33-45 45 600 NÁVOD K MONTÁŽI Ergotron LX 330 mm (13") rozpětí výšky Náklon displeje +5/-75 dopředu/dozdu Otáčení displeje 180 vprvo/vlevo

Více

NABÍDKA č. 2013/05. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/05. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/05 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

Tabulkové údaje k výše uvedeným informacím

Tabulkové údaje k výše uvedeným informacím Tulkové údje k výše uvedeným informcím Tulk 1 Dokumenty kontroly pro kovové výroky Zákldní výroek Dokumenty kontroly Konstrukční oceli (tulk 2 tulk 3) podle tulky B.1 v EN 10025-1:2004 Korozivzdorné oceli

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

SOLUTIONS FOR BIOCLIMATIC FAÇADES

SOLUTIONS FOR BIOCLIMATIC FAÇADES SOLUTIONS FOR BIOCLIMATIC FAÇADES nimeo Systém pro řízení bioklimtických fsád nimeo TYP ŘÍZENÍ > Solo Compct Premium EIB/ KNX LON počet motorů 800 1 600 6 400 > 6 400 > 6 400 počet zón 2 4 8 16 > 16 >

Více

Zóna 0 a Zóna 1. Pevný závěr "d" Odměřování a snímač výšky hladiny. Lineární odměřování Micropulse. Obsah. Tyčové provedení NEX.

Zóna 0 a Zóna 1. Pevný závěr d Odměřování a snímač výšky hladiny. Lineární odměřování Micropulse. Obsah. Tyčové provedení NEX. Obsh provedení Ex Ex.2 Ex.4 Ex.8 Ex.9 Ex.10 Snímč výšky hldiny Obecná dt, Kompktní tyč DEX provedení PEX provedení NEX Mgnety plováky Zón 0 Zón 1 Pevný závěr "d" snímč výšky hldiny BTL ex Snímč výšky hldiny

Více

19, 90 E 5, 55 E 14, 90 E. Ruční nářadí. o mm. alička. ámečnické kladivo. V1212, EAN 4047728012126 Plastová palice

19, 90 E 5, 55 E 14, 90 E. Ruční nářadí. o mm. alička. ámečnické kladivo. V1212, EAN 4047728012126 Plastová palice Ruční nářdí ličk V4234 260 1000 g V423 280 100 g V4236 300 2000 g 04234 11,10 04232 14,90 042369 18,0 Jsnová násd L ámečnické kldivo V1212, 4047728012126 Plstová plice Ø 32 mm 280 mm L V113 300 300 V2662

Více

1 HSS vrtáky. 2 TK vrtáky Vrtání. 3 Vrtáky s vyměnitelnými destičkami. 4 Výstružníky a záhlubníky. 5 Závitníky 5. 7 Soustružení závitů.

1 HSS vrtáky. 2 TK vrtáky Vrtání. 3 Vrtáky s vyměnitelnými destičkami. 4 Výstružníky a záhlubníky. 5 Závitníky 5. 7 Soustružení závitů. HSS vrtáky 2 TK vrtáky Vrtání 3 Vrtáky s vyměnitelnými destičkmi 4 Výstružníky záhlubníky Závitování 6 irkulární frézování frézování závitů 7 Soustružení závitů 8 Soustružnické nože s vyměnitelnými destičkmi

Více

Olejové odporové spoustece ODPOROV. Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud

Olejové odporové spoustece ODPOROV. Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud Olejové odporové spoustece ODPOROV Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud Olejové spouštěče 3PA3 pro střídvé motory s kroužkovou kotvou do 1.800 kw Spouštěče 3PA3 jsou rozběhové odporníky se

Více

Lehké ocelové střešní tašky

Lehké ocelové střešní tašky Lehké ocelové střešní tšky ŠPIČKOVÁ KVALITA A DESIGN MODERNÍ KRYTINY JSOU NAVRHOVÁNY PRO POTŘEBY A NÁROKY 21. STOLETÍ. STŘEŠNÍ TAŠKY EVERTILE VYCHÁZÍ Z ESTETICKÝCH FOREM TRADIČNÍ ARCHITEKTURY A OBOHACUJÍ

Více

The Right Tool at the Right Time. Vysoce výkonné závitníky s univerzálním použitím. podle norem DIN, DIN/ANSI a ISO

The Right Tool at the Right Time. Vysoce výkonné závitníky s univerzálním použitím. podle norem DIN, DIN/ANSI a ISO The Right Tool t the Right Time Vysoce výkonné závitníky s univerzálním použitím podle norem DIN, DIN/ANSI ISO Obsh Your roductivity, Our Vision 3 Řezné závitníky Spectrum 4 Vlstnosti výhody 4 Výhody pro

Více

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace Všeobecné informace 1. Charakteristika vodícího systému se skládají z dvojité kolejnice a kazety, resp. jednotlivé kolejnice a válečkové opěry. Vyznačují se nízkou hmotností, malými rozměry a vysokou pojezdovou

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Instlční návod Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Instlční návod Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto

Více

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007 Elektromgneticky ovládné rozváděče D n 03 p mx 50 r Q mx 0 dm 3 min -1 REK1-03 HC 407 1/01 Nhrzuje HC 407 1/007 4/3, 4/ rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromgnety liovolně nstvitelné kolem osy Nouzové

Více

13. Soustava lineárních rovnic a matice

13. Soustava lineárních rovnic a matice @9. Soustv lineárních rovnic mtice Definice: Mtice je tbulk reálných čísel. U mtice rozlišujeme řádky (i=,..n), sloupce (j=,..m) říkáme, že mtice je typu (n x m). Oznčíme-li mtici písmenem A, její prvky

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investice do Vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. I.. I.01 TULK INTERIERU, TYPIKÝ NÁYTEK ÚLOŽNÝ OX VESTVĚNÝ S KOŠI N TŘÍDĚNÝ ODPD ROZMĚR (š x h x v) 1730X400X800 (DLE SKUTEČNÝH ROZMĚRŮ N STVĚ) ÚLOŽNÝ OX VESTVĚNÝ S KOŠI N TŘÍDĚNÝ ODPD SPODNÍ ČÁST: KORPUS

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Šroubováky. Trojsložková rukojeť. Ergonomicky navržené rukojeti. Sevření bez prokluzu. Větší točivý moment. TBI šroubováky

Šroubováky. Trojsložková rukojeť. Ergonomicky navržené rukojeti. Sevření bez prokluzu. Větší točivý moment. TBI šroubováky Ergonomie UNIORU - ochrn všich rukou Šrouováky TBI šrouováky R šrouováky NI šrouováky VE šrouováky VE TBI šrouováky Bity Úderové šrouováky Jiné doplňky Větší točivý moment Spolu s různou konzistencí plstové

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možno se

Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možno se onstrukční detily Střešní pnely s trpézovým profi lem 1.1 loché střešní pnely 2.18 Rooftile 3.40 rosvětlovcí pnely 4.45 Stěnové pnely 5.52 Upozornění: řestože všechny informce poskytnuté v této publikci

Více

Protilehlé zábradlí Dokaset 2,70m 21,0 588741000 Protilehlé zábradlí Dokaset 1,35m 15,0 588742000 Dokaset-Gegengeländer výška: 183 cm

Protilehlé zábradlí Dokaset 2,70m 21,0 588741000 Protilehlé zábradlí Dokaset 1,35m 15,0 588742000 Dokaset-Gegengeländer výška: 183 cm Stěnové Dokaset systémy Doka Rámový prvek Dokaset 2,70x2,70m 835,0 588900000 Dokaset-Element 2,70x2,70m Protilehlé zábradlí Dokaset 2,70m 21,0 588741000 Protilehlé zábradlí Dokaset 1,35m 15,0 588742000

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

01/2013. Stropní bednění nosníkové. Návod na sestavení a použití

01/2013. Stropní bednění nosníkové. Návod na sestavení a použití 01/013 Stropní bednění nosníkové Návod na sestavení a použití Obsah 1.1 Bezpečnostní pokyny 1.0 1.1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 1.0 13.0 14.0 Obsah Vlastnosti výrobku Bezpečnostní pokyny Přehled

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

Komplexní program Mřížové rošty

Komplexní program Mřížové rošty Komplexní program Mřížové rošty Obsah Divize MEA Metal Applications součást uskupení MEA Group MEA Meisinger s.r.o. Domažlická 180 314 56 Plzeň Česká republika Tel.: +420 377 494 274 +420 377 494 309 Fax:

Více

ÚVOD. Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů.

ÚVOD. Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů. 1 Materiál: ÚVOD Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů. K tomu, aby mohla plnit své poslání, je při jejich výrobě nutno dodržet celou řadu norem, předpisů a směrnic. Tyto určují zatížení a

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Digitální regulátory teploty

Digitální regulátory teploty Digitální regulátory teploty E5@N Nejprodávnější řd regulátorů teploty E5@N je nyní rozšířen o modely 1/16, 1/8 1/4 DIN Modely jsou k dispozici buď s teplotními, nebo nlogovými vstupy. Široká škál funkcí,

Více

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití 06/2015 Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 Návod na sestavení a použití Obsah Obsah 1.0 Práce s návodem 2.0 Bezpečnostní pokyny 3.0 Celkový přehled 4.0 Komponenty 5.0 Úvod 6.0 Všeobecné údaje 6.1 Zatřídění

Více

Překlad montážního návodu. Ochrana před bleskem/zemnění. HVI Power HVI Power long

Překlad montážního návodu. Ochrana před bleskem/zemnění. HVI Power HVI Power long Ochrana před bleskem/zemnění Překlad montážního návodu HVI Power HVI Power long Publikace Č. 1829 / Update 01.14 Id No. 067426 Copyright 2014 DEHN + SÖHNE OBSAH 1. Funkce vodiče HVI power... 4 2. Bezpečnostní

Více

Přípoje ocelových konstrukcí teoretické základy

Přípoje ocelových konstrukcí teoretické základy SCIA CZ, s. r. o. Slvíčkov 638 00 Brno tel. 545 93 56 545 93 535 x 545 93 533 E-mil ino.rno@sci.cz www.sci.cz Systém progrmů pro projektování prutových stěnodeskových konstrukcí NEXIS 3 rel. 3.70 Přípoje

Více

Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků. Prostě geniální. Sherpa connection systems

Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků. Prostě geniální. Sherpa connection systems Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků Prostě geniální Sherpa connection systems 02 SHERPA pro stěny, stropy a nosné konstrukce Funkční princip Technické stavby ze

Více

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení Oddálené hromosvody Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení DEHN + SÖHNE ochrana pfied bleskem ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfii práci DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. Hans-Dehn-Straße

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Sloupové bednění Framax Xlife Rámové bednění Framax Xlife

Sloupové bednění Framax Xlife Rámové bednění Framax Xlife 999808815-02/2015 cs Odborníci na bednění. Sloupové bednění Framax Xlife Rámové bednění Framax Xlife Informace pro uživatele Návod k montáži a použití 9764-251-01 Úvod Informace pro uživatele Sloupové

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY VÝKRESY ČÍSLO NÁZEV B.1 SKLDB PNELU EP B.2 SPOJ PNELŮ SPOJOVCÍM PNELEM B.3 SPOJ PNELŮ VLOŽENÝMI PRVKY B.4 SPOJ PNELŮ VLOŽENÝM PRVKEM ZDVOJENÝM B.5 SPOJ PNELŮ NPŘÍČ B.6 PNEL V OBVODOVÉ STĚNĚ B.7 PLNÁ STĚN

Více

Doka-Římsové bednění T

Doka-Římsové bednění T 04/2006 Informace pro uživatele 999770015 Z Návod k montáži a použití oka-římsové bednění T 9770-200-01 Odborníci na bednení ˇ Úvod Informace pro uživatele oka-římsové bednění T by oka Industrie GmbH,

Více

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Projektování a příprava rozpisu prací JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Protipožární ochrana Statika Ochrana proti hluku JOMO TGA-stavební techniky pro suchou výstavbu Obsah Strana 0.0 JOMO

Více

POKOLM 2005 NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ V OBLASTI FRÉZOVÁNÍ MIRROWORX FRÉZOVÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ

POKOLM 2005 NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ V OBLASTI FRÉZOVÁNÍ MIRROWORX FRÉZOVÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ POKOLM 005 NÁSTROJOÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTÍ OBLASTI FRÉZOÁNÍ MIRROWORX FRÉZOÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ INFORMACE O PRODUKTU MIRROWORX INFORMACE O PRODUKTU MIRROWORX FRÉZOÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ BUDETE

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU 3/2015 BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU Akciová společnost SCASERV a.s. se sídlem v Ostravě zahájila svou činnost v březnu 2012. Na území České republiky poskytujeme služby z vlastních poboček

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MECHANICKÉMU VOZÍKU ALTO PLUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MECHANICKÉMU VOZÍKU ALTO PLUS Des produits à vivre UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K M E CH A N I C K É M U V O Z Í K U Alto PLUS ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si pořídili mechanický vozík Alto Plus a blahopřejeme k dobrému výběru. Tato příručka

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN Konstrukce 250 Pneumtické regulční ventily typ 3251-1 typ 3251-7 Přímý ventil typ 3251 Provedení podle DIN Použití Regulční ventil pro procesní techniku při vysokých průmyslových poždvcích Jmenovitá světlost

Více

CENÍK KLUZNÉ MONTÁŽNÍ, VYSTŘEĎOVACÍ A IZOLAČNÍ OBJÍMKY, UZAVŘENÍ A UTĚSNĚNÍ KONCŮ CHRÁNIČEK (platný od 01.01.2014 doplněný k 01.03.

CENÍK KLUZNÉ MONTÁŽNÍ, VYSTŘEĎOVACÍ A IZOLAČNÍ OBJÍMKY, UZAVŘENÍ A UTĚSNĚNÍ KONCŮ CHRÁNIČEK (platný od 01.01.2014 doplněný k 01.03. Stránka 1 autorizovaný dovozce PSI Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK KLUZNÉ MONTÁŽNÍ, VYSTŘEĎOVACÍ A IZOLAČNÍ

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Vakuové vypínače OSM/TEL Venkovní vypínač (recloser) typu

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékřská správ, orgnizční složk státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční dres: Zemědělská 1, 613 00 BRNO NAŠE Č. J. SRS 020676/2012 VYŘIZUJE / TELEFON E.Boušková/545 110

Více

OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5

OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5 HELUZ 19/62,5 HELUZ 19/50 Kermické stropy HELUZ Použití Kermické trámečkové stropy HELUZ jsou tvořené kermickými stropními vložkmi kermicko-betonovými stropní nosníky vyztuženými svřovnou prostorovou výztuží.

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 87 FAZ II svorníková kotva... strana 88 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN II svorníková kotva...... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 97 FZEA

Více

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38 STANDARDNÍ VÝROBNÍ PROGRAM: I-OSB nosníky z programu standardní výroby Vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Sloupový stojan pro klíčový trezor požární ochrany SD04.2

Sloupový stojan pro klíčový trezor požární ochrany SD04.2 Sloupový stojan pro klíčový trezor požární ochrany SD04.2 www.protipozarni-systemy.com 1 OBSAH 1.0 Všeobecné informace... 3 2.0 Funkce a konfigurace stojanu... 3 2.1 Konfigurace... 3 2.2 Funkce...... 3

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Banador s.r.o., Areál TOS Kuřim - hala č. 17, Blanenská 1276, CZ-664 34 Kuřim NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST. AUSTROFLAMM Slim. Strana 1 (celkem 8)

Banador s.r.o., Areál TOS Kuřim - hala č. 17, Blanenská 1276, CZ-664 34 Kuřim NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST. AUSTROFLAMM Slim. Strana 1 (celkem 8) NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST AUSTROFLAMM Slim Strana 1 (celkem 8) OBSAH: 1. TECHNICKÁ DATA... 2 2. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 3. OBSLUHA KAMEN... 5 4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ... 7 5.

Více

Systémy k ochraně před pádem

Systémy k ochraně před pádem Systémy k ochraně před pádem Securant Secupoint Seculine Vario Securant DIN EN 795 max. 7,5 m min. 2,5 m Popis produktu Securant je trvale využitelný kotvící bod určený k připevnění osobní ochranné výstroje

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

Kotevní systém 15,0. Plech hřebíkového spoje 15,0 0,15 581692000 Nagelblech 15,0 pozinkovaný Průměr: 10 cm

Kotevní systém 15,0. Plech hřebíkového spoje 15,0 0,15 581692000 Nagelblech 15,0 pozinkovaný Průměr: 10 cm Kotevní systém 15,0 Kotevní tyč 15,0mm pozinkoovaná 0,50m 0,72 581821000 Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 0,75m 1,1 581822000 Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m 1,4 581823000 Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Zátěžové smyčky LSG PFEIFER jsou určeny k dodatečné vestavbě v blízkosti okraje na spodní stranu stropu výtahových šachet. Slouží

Více

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti Izolce První vydání Květen 2009 roof TR26/TR27 LPC/FM TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DESEK PIR PRACOVNÍ POSTUP Desky PIR Kingspn MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA mximální izolční vlstnosti Stejný součinitel prostupu tepl (U)

Více

Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 119421/2015 Sp. zn.: S-JMK 37427/2015 Vyřizuje: Ing. Skalská Telefon: 541 652 160 Počet listů: 2 Počet příloh/listů:

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz 1 SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ HAKI NORD 1. Předmluva NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ Montážní návod

Více

Stropní podpěry Eurex top

Stropní podpěry Eurex top 999801715-06/2014 cs Odborníci na bednění. Stropní podpěry Eurex top Informace pro uživatele Návod k montáži a použití by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999801715-06/2014 Obsah 4 Úvod 4 Základní

Více