VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Marketingová strategie vybrané firmy (bakalářská práce) Autor: Tereza Žampová Vedoucí práce: Ing. Přemysl Průša, Ph.D. Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval/a samostatně a vyznačil/a všechny citace z pramenů. V Praze dne 30. května 2010 podpis studenta 1

2 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu své bakalářské práce Ing. Přemyslu Průšovi, Ph.D za pomoc a veškerý čas, který mi věnoval. 2

3 1 Úvod Marketing Marketingová strategie Plánovací etapa Marketingová situační analýza Stanovení marketingových cílů Zformulování marketingových strategií Sestavení marketingového plánu Realizační etapa Kontrolní etapa Marketingový mix Produkt Cena Propagace Místo Lidé Značka Druhy značek Prvky značek Jméno Logo a Symbol Představitel

4 4.2.4 Slogan Popěvek Obal Identita Hodnota značky Image značky Povědomí o značce Positioning značky ORIFLAME Marketingový mix Produkt Péče o pleť Líčení Vůně Péče o tělo Péče o vlasy Doplňky a Wellness Objednávání Reklamace Cena Platba Propagace

5 6.2.1 Katalog Reklama Podpora prodeje Direct marketing Public relations On-line komunikace Sponzoring Místo Distribuční místa Lidé Členství Kosmetický poradce Situační analýza Tržní situace Konkurence Analýza SWOT Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Klíč k úspěchu Marketingový výzkum

6 7.5.1 část část část Marketingová strategie Produkt Cena Propagace Místo Závěr Seznam literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Přílohy

7 1 Úvod Slovo marketing je v dnešní době velmi známým a používaným pojmem. Lidé si ale pod ním většinou nejspíš představí jen podporu prodeje a propagaci, jako reklamu a různé prodejní akce, protože na ně každý den útočí televizní, rozhlasová i tisková reklama ze všech koutů. I po cestě do práce se je snaží zaujmout desítky billboardů. Nenapadne je, že pod pojmem marketing se skrývá podstatně víc. Marketing má mnoho funkcí a ty všechny jsou orientovány na jeden subjekt, kterým je zákazník. Snaží se nejen nabízet a prodat mu všechny možné výrobky, ale také uspokojit jeho přání a potřeby, tak aby byly uspokojeny obě strany. Nynější marketing je výsledkem dlouholetého vývoje. V současné uspěchané době vyžaduje dobrá marketingová strategie neustálé monitorování trhu a rychlou schopnost přizpůsobení se požadavkům a přáním zákazníka. Cílem mé práce je analýza marketingové strategie vybrané firmy. Rozhodla jsem se tímto tématem zabývat, protože marketing je důležitým nástrojem podnikatelské činnosti a bez dobré marketingové strategie nemůže být úspěšná žádná firma. Chtěla jsem zjistit, jak použít nejlépe marketing a marketingové nástroje v obchodním podnikání. Firmou, která mě zaujala, je Oriflame. Vybrala jsem si ji, protože operuje na českém trhu úspěšně již 20 let a stále i během krize vykazuje nárůst prodejů. Dalším důvodem je to, že jsem u ní po dobu jednoho roku registrována jako kosmetický poradce a proto mohu z části čerpat z vlastních zkušeností a mám usnadněný přístup k informacím. V teoretické části nejprve v první kapitole obecně vysvětluji, co znamená pojem marketing, jaké jsou jeho charakteristiky a jaké marketingové školy ve světě existují, tedy jakým způsobem může být pojat. V druhé kapitole se zabývám marketingovou strategií, nejpodrobněji je zde rozebrána plánovací etapa a její části, marketingová situační analýza, stanovení marketingových cílů, zformulování marketingových strategií a konečné sestavení plánu. Dále se potom věnuji realizační etapě a kontrolní etapě. Kapitola pokračuje ještě definováním marketigového mixu a je zde zmíněno několik možností toho, co má takový mix obsahovat. Následuje postupné rozebrání všech částí marketingového mixu 5P, produktu, ceny, propagace, místa a lidí. Ve třetí kapitole se věnuji značce. Nejprve vysvětluji, co tímto termínem rozumíme a co si pod 7

8 ním můžeme představit. Poté se zabývám jejími druhy, prvky, hodnotou a positioningem. V praktické části ze začátku stručně seznamuji s firmou Oriflame a s její distribucí výrobků prostřednictvím přímého prodeje. V druhé kapitole představuji její marketingový mix, kde je popsáno všech 5P. Třetí kapitola se týká situační analýzy Oriflame, je zde shrnuto její postavení na české trhu, analýza SWOT, konkurence a důvod jejího úspěchu na trhu České republiky. Uvádím zde také výsledky svého marketingového výzkumu, který se týká vnímání firmy spotřebiteli, výrobků, image firmy a její značky. V poslední čtvrté kapitole navrhuji marketingovou strategii na základě své analýzy. Zvolenými metodami pro zkoumání firmy byla její případová studie, analýza a dotazníkové šetření, které probíhalo mezi zákazníky a kosmetickými poradci firmy Oriflame. 8

9 2 Marketing Marketing je podnikatelská filozofie, která se zaměřuje na trh. Všechno v podniku se řídí tím, aby bylo vyhověno požadavkům trhu, tedy přáním zákazníka. 1 Philip Kotler zdůrazňuje, že marketing nezahrnuje pouze nástroje k uskutečnění prodeje (reklama, podpora prodeje), ale věnuje se také uspokojení potřeb zákazníka. V rámci marketingu se snažíme vžít do zákazníka a porozumět jeho přáním. 2 Marketing je společný řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními. 3 Philip Kotler definuje marketing jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot. 4 Z marketingového hlediska je trh chápán jako celek, který má svou vlastní vnitřní strukturu. Tato struktura je složena ze segmentů, což jsou jednotlivé skupiny tvořené potenciálními zákazníky, kteří mají určitý společenský znak nebo znaky. Hovoříme o marketingové segmentaci trhu. 5 Základním kamenem, který marketing využívá, je koncepce lidských potřeb. Potenciální zákazníci cítí pocit nedostatku. Lidé mají neomezená přání, ale disponují omezenými zdroji, za které se snaží dosáhnout maximálního užitku a marketing se snaží těmto touhám porozumět. 6 V dnešní době existují na světě tři marketingové školy : americká, japonská a evropská. Americká škola vychází z liberalismu a z myšlenkového směru behaviorismu. Jde zde o jasně definovaný trh s fungujícími vztahy nabídky, poptávky a ceny. Stát by neměl vůbec zasahovat. Oproti tomu japonská škola vychází z jasně definovaného trhu, kam vnáší celospolečenské zájmy. Evropská škola se nachází někde mezi japonskou a americkou školou. Má jasně definovaný trh s fungujícími 1 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s.r.o., 2009, s. ISBN Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, 6 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2004, 30 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 18 s. ISBN Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, 6 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2004, s. 30, ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s.r.o., 2009, 18 s. ISBN Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, 6 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2004, s. 31, ISBN

10 vztahy nabídky, poptávky a cen. Dovoluje však minimální zásahy státu a z japonské školy přebírá důraz na celospolečenské zájmy. 7 Mezi charakteristiky marketingu patří vztah k zákazníkovi (přizpůsobení se zákazníkovým potřebám a přáním, ale také zohledňování rentability, nákladů atd.), názor na zisk (dosažení zisku prostřednictvím zákazníka, naplněním jeho přání a potřeb), názor na konkurenci (konkurence je nezbytná k budoucímu rozvoji firmy), vztah k vnějšímu prostředí podniku (komunikace s okolím prostřednictvím public relations, sponzoringu atd.), typologie řídícího stylu (podřízení se z části podílejí na řízení) a nejdůležitější pracovníci (obchodníci prinášející nové informace o subjektech na trhu). 8 7 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s.r.o., 2009, s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s.r.o., 2009, s. ISBN

11 3 Marketingová strategie Marketingová strategie se skládá ze tří částí, které na sebe vzájemně navazují a jejich pořadí nelze měnit : plánování, realizace a kontroly. Plánování nám stanovuje základní cíle a úlohy, které jsou potom v realizační části aplikovány na konkrétní výrobky a služby. V kontrolní části potom srovnáme skutečné výsledky a postupy s těmi plánovanými a provedeme případné opravy Plánovací etapa Marketingové plánování prezentuje schopnost vytvořit, udržovat a rozvíjet žádoucí vazby mezi marketingovými cíly podniku, stanovenými na základě jeho poslání a z něho odvozených podnikových cílů, a mezi strategiemi zvolenými pro naplnění cílů v návaznosti na vyhrazené zdroje, to vše v rámci promněnlivého konkurenčního prostředí. 10 V rámci plánovacího procesu je nutné zhodnotit podnikovou situaci, trh, poptávku a konkurenci. Pak stanovíme cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout a podle toho sestavíme strategický plán. V plánovacím procesu postupujeme podle čtyřech kroků : vypracujeme marketingovou situační analýzu, stanovíme marketingové cíle, zformulujeme marketingové strategie a nakonec sestavíme marketingový plán Marketingová situační analýza V rámci situační analýzy zkoumáme vnitřní (zaměření na marketingové činnosti) a vnější situaci (zaměření na prozkoumání konkurance a trhu) podniku. Analýza se zaměřuje jak na současný stav firmy tak na vývoj v minulosti a budoucnosti. Tato analýza nám ukáže, jak co nejlépe uspokojit potřeby trhu a kam směřovat budoucí aktivity podniku. Měla by být prováděna jednou za rok na počátku plánovacího cyklu. Součástí situační anylýzy je tzv.swot anylýza, která slouží k podrobnému rozebrání silných a slabých stránek podniku a určení příležitostí a hrozeb pro firmu Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 14 s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 15 s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 17 s. ISBN

12 SWOT 13 analýza Tato analýza je základem k vypracování marketingové strategie a navyzují na ní další marketingové nástroje jako je například marketingový mix. Zaměřuje se na dvě strany analýzy, na externí a interní. Do interní patří určení slabých (strengths) a silných stránek (weaknesses) vlastní firmy, jako např.úroveň techniky, povědomí o značce nebo kapitálová síla. Externí analýza se zaměřuje na příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), kam se řadí kam se řadí posouzení makroprostředí a některých částí mikroprostředí, jako např. zákazník nebo konkurence. Makroprostředí obsahuje šest skupin : demografické prostředí (např.růst populace, úroveň vzdělání), ekonomické prostředí (např.míra inflace, vývoj hrubého domácího produktu), přírodní prostředí (obnovitelné zdroje, ekologické problémy), technologické prostředí (úroveň technického rozvoje), politické prostředí (legislativa a její úroveň) a kulturní prostředí. Po důkladné analýze těchto šesti skupin by měly být vidět příležitosti na trhu a také jeho nástrahy. A může tak již být podle toho připravena marketingová strategie. Úspěšnost zvolené strategie je ale vidět až v delším časovém horizontu Stanovení marketingových cílů Marketingové cíle se zabývají výrobky a trhy a snaží se nám specififkovat úkoly, které mají být provedeny za určité časové období. Musí splňovat tato čtyři kritéria : hierarchické uspořádání (od nejdůležitějšího k nejméně důležitému), kvantitativní určení cílů (pokud je tu ta možnost), realističnost cílů (vyhodnocení na základě faktů, ne přání) a konzistentnost cílů (aby se navzájem nevylučovaly). 15 Marketingové cíle by měly souhlasit s cíly podnikovými, protože ty jsou na prvím místě. V první řadě se cíle přizpůsobují a určují podle zjištěných potřeb a přání zákazníka. V této fázi se stanoví cílové trhy nebo tržní segmenty, na které se podnik zaměří, dál potom čeho chceme dosáhnout a za jaké časové období Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 14 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 37-38s. ISBN Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing management, 12 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2007, s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, s. ISBN

13 3.1.3 Zformulování marketingových strategií Strategie slouží k efektivnímu dosažení cílů v požadovaných časových úsecích na specifických segmentech celkového trhu jsou formulovány pro určitý výrobek a určitý trh. 17 Můžeme volit mezi třemi formami marketigových strategií. Můžeme zvolit strategii, kde je celkové vedoucí postavení v nákladech (snaha o co nejnižší výrobní a distribuční náklady a tím mít nižší ceny než konkurence), či se můžeme snažit o diferenciaci produktu a soustředit se na lepší výkony než kokurence v nějaké konkrétní oblasti (např. ručně šité kabáty). Dále také můžeme zvolit strategii úzkého zaměření, kdy se firma soustředí na úzký segment trhu. 18 V této fázi se stanovují strategie k dosažení vytyčených cílů, je to základní směr postupu. Klíčem k úspěchu je využití silných stránek podniku a chopit se příležitostí plynoucích z vnějšího prostředí. Samožřejmě musíme zohlednit i slabé stránky a hrozby pro podnik. Podle toho potom k uspokojení cílových segmentů zvolíme příslušný marketingový mix, kde zvolíme strategii výrobkovou, cenovou, distribuční a komunikační. Cílem každé firmy je dosáhnout souladu mezi trhem a výrobkem Sestavení marketingového plánu V této fázi dojde v rámci podniku ke stanovení tzv.strategických podnikatelských jednotek (výrobková řada, konkrétní výrobek), které jsou decentralizované a mají za úkol jednotlivé oblasti podnikání. Vzájemně se pak porovnávají a hodnotí a vyberou se z nich ty jednotky, které se budou podporovat, udržovat nebo naopak stahovat z trhu. Marketingové plány jsou písemné dokumenty, které ukazují budoucí směr, kam firma směřuje a jaká nástroje k dosažení cílů použije. Plán obsahuje závěry ze situační analýzy a z toho plynoucí základní cíle, strategie a programy, kterými těchto cílů dosáhneme, dále potřebné zdroje a rozpočet Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 18 s. ISBN Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing management, 12 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2007, 94 s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, s. ISBN

14 3.2 Realizační etapa Realizační etapa uvádí do praxe výsledek plánovací etapy a z naplánovaných úkolů se stanou reálné výrobky a služby. Samotná realizace je prováděna prostřednictvím prováděcích programů a je k ní potřeba sestavení marketingové organizace, která plán sestaví a potom převede do praxe. Strategie jsou převedeny do denních marketingových aktivit, jako je např. specifikace a znalost strategických záměrů a strategický harmonogram. Musí být zřetelné v práci manažerů, protože mnoho závisí na kooperaci a koordinaci činností týmů i jednotlivců a také by měly být vidět ve výsledcích a změnách podniku. 21 Další důležitou částí je organizační zabezpečení všech marketingových činností. Máme čtyři možnosti, jak organizační struktury uspořádat : podle hlavních funkcí, podle výrobků, podle segmentů trhu a podle teritorií. Často ale dochází i k jejich kombinování. Uspořádání podle hlavních funkcí integruje celky, které se zabývají stejnou marketingovou činností. Toto uspořádání je ale vhodné jen pro firmy s malým počtem výrobků nebo nízkým počtem trhů. Organizace podle výrobků je naopak vhodná pro firmu s velkým počtem výrobků nebo výrobkových řad nebo v případě velké odlišnosri produktů. Za každou výrobkouvou řadu tu odpovídá jiný manažer. Uspořádání podle segmentů trhu se zaměřuje na zákazníky na různých trzích, takže neklade důraz např. na regiony. Organizace podle teritorií je vhodná pro ty firmy, které nabízejí své produkty v řadě zemí, tedy ve velmi rozlehlých zemích. Za úspěšný je považován takový realizační proces, který dosáhne všech cílů stanovených v marketingovém plánu Kontrolní etapa Závěrečnou etapou je marketingová kontrola, která sleduje a posuzuje marketingové úsilí podniku. Zkontroluje výchozí předpoklady: zda jsme se vydali správným směrem, platnost strategických hypotéz, zda úsilí vede k úspěchu a jestli naše postupy byly těmi nejvhodnějšími. Dále se zaměří na kontrolu samotné realizace úkolů: porovnává dosažené výsledky a výkonnost s těmi plánovanými, kontroluje vhodnost 21 Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 28 s. ISBN

15 použitých strategií, a když je to potřeba tak je upraví a přizpůsobí okolnostem, nebo úplně změní. 23 Kontrola skutečné výkonnosti je založena na porovnání výkonnostních standardů vyjádřených v měřitelných jednotkách v plánu (předpokládaná výkonnost) s aktuálním výkonem, který vyplývá z měření skutečných výsledků dosažených v realizační etapě procesu (skutečná výkonnost). 24 0Pokud výsledky nesouhlasí, hledá se konkrétní příčina a rozměry odchylky. V kontrolní realizační části by měly být zodpovězeny otázky, proč bylo dosaženo konkrétních výsledků, jestli použité strategie byly opravdu nejlepší cestou, jak dosáhnout stanovených cílů a jaké budou následovat korekce a opatření. 25 Pokud hodnotíme strategickou výkonnost použijeme k tomu analýzu prodejů (porovnávání dosažených prodejů z plánovaných např. v rozdílných tržních segmentech), nákladů (zkoumá nákladovou náročnost na efektivnost jednotlivých marketingových strategií) a ziskovosti (měření skutečného zisku jednotlivých výrobků atd.). Tyto metody nám poslouží pouze v případě krátkých časových úseků. Pokud chceme dlouhodobější pohled musíme použít marketingový audit, který se zabývá marketingovými cíly, strategiemi, organizací, systémy, funkcí, výkonností a marketingovým makro a mikro prostředím Marketingový mix Nástrojem marketingu je marketingový mix, který vychází ze SWOT analýzy. 27 Představuje souhrn základních marketingových prvků, jimiž firma dosahuje svých marketingových cílů. Jde o soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými vedení podniku může pracovat a jež může poměrně snadno měnit. 28 Jako pojem se objevuje poprvé na konci 40. let 20. Století. Autorem je James Culliton. Prvním kdo 23 Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 29 s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 29 s. ISBN Helena Horáková, Strategický marketing, 2.vydání Praha, Grada Publishing, 2003, 181 s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 30 s. ISBN Miroslav Foret, Petr Procházka, Tomáš Urbánek, Marketing základy a principy, 1. Vydání Brno, Computer Press, 2003, 53. S ISBN Miroslav Foret, Petr Procházka, Tomáš Urbánek, Marketing základy a principy, 1. Vydání Brno, Computer Press, 2003, 53. S ISBN

16 rozpracoval marketingový mix 4P byl Richard Clewett. V jeho modelu byly čtyři složky, které se nazývaly product, price, distribution a promotion. Jeho žák Jerry McCarthy nahradil později distribution slovem place. Všechny tyto složky spolu lze kombinovat a přizpůsobit je konkrétnímu produktu, aby byla zákazníkovi poskytnuta jeho maximální hodnota a aby po něm tak byla vyvolána poptávka. 29 Marketingový mix tak sestává ze všeho, čím firma může ovlivnit poptávku po své nabídce. 30 Podle Philipa Kotlera by se měl marketingový manažer vžít do zákazníka a dívat se na marketingový mix jeho očima. Zákazník by pak požadoval hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí ale ne propagaci. Vznikla z toho teorie 4C řešení potřeb zákazníka (customer solution), náklady vznikající zákazníkovi (customer cost), dostupnost řešení (convenience) a komunikace (communication). 31 Tabulka č. 1 4P 4C Product (výrobek) Customer solution (řešení potřeb zákazníka) Price (cena) Customer cost (náklady, které zákazníkovi vznikají) Place (místo) Convenience (dostupnost řešení) Promotion (propagace) Communication (komunikace) Zdroj 32 V praxi tak záleží zákazníkovi na kvalitě produktu a jeho ceně. Pak je důležité, aby o produktu věděl a měl o něm dostatečné informace a nakonec aby se k němu pohodlně dostal. U služeb je role prvku Place značně oslabena a proto by se měl klást důraz více na Promotion. Dnes je teorie 4P ještě rozšířena o pátý prvek People. 33 V polovině 80. let upozornil Philip Kotler na další dvě P, které berou na vědomí, že marketing je také 29 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1. vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 25 s. ISBN Miroslav Foret, Jak komunikovat se zákazníkem, 1. vydání, Computer press, 2000, 97 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1. vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 26 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 26 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 26 s. ISBN

17 ovlivňován politickou stránkou. První P označil jako politickou moc (political power) a druhé jako formování veřejného mínění (public opinion formation). 34 Další teorií je 4S, která se zabývá relationship marketingem. Patří sem sagmentace zákazníků, která definuje a identifikuje cílové skupiny. Další je stanovení užitku, které určuje výhody značky, výrobku nebo služby pro zákazníka. Je sem také zahrnuta spokojenost zákazníka, tedy zda jsou uspokojeny jeho potřeby a očekávání. A posledním prvkem je soustavná péče, kde se jedná o průběžný dialog se zákazníkem a navázání dlouhodobých vztahů s ním. 35 Tabulka č. 2 Segmentace zákazníků Stanovení užitku Spokojenost zákazníka Soustavná péče zdroj 36 Druhou známou teorií Philipa Kotlera je 5M, která obsahuje pět hlavních rozhodnutí, které by měli manažeři dělat. Jsou jimi : poslání (mission) Jaké jsou cíle propagace?, peníze (money) Kolik můžeme investovat?, zpráva (message) Jaká zpráva by měla být odeslána?, média (media) Jaká média by měla být použita? a měřítko (measurement) Jak by se měly hodnotit výsledky? 37 Tabulka č. 3 Mission (poslání) Money (peníze) Message (zpráva) Jaké jsou cíle propagace? Kolik můžeme investovat? Jaká zpráva by měla být odeslána? 34 Miroslav Foret, Jak komunikovat se zákazníkem, 1. vydání, Computer press, 2000, 98 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 27 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 27 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 27 s. ISBN

18 Media (média) Measurement (měřítko) Jaká média by měla být použita? Jak by se měly hodnotit výsledky? zdroj 38 Poslední teorie vychází z 4C. Jde o zákazníka, kterého chceme ovlivnit a abychom toho dosáhli, musíme něco vynaložit. Musíme k tomu využít vhodné komunikační kanály a mít dobře zmapovanou konkurenci. Prvky této teorie jsou tedy zákazník (customer), náklady (cost), konkurence (competition) a komunikační kanály (channels). 39 Tabulka č. 4 Customer (zákazník) Cost (náklady) Competition (konkurence) Channels (komunikační kanály) zdroj Produkt Pod pojmem Produkt (Product) rozumíme v první řadě výrobek a službu. Dále sem ale také patří např. sortiment, jeho kvalita, design, image výrobce a další faktory. Zahrnuje i všechny služby podávané s výrobkem. Je to takzvaná hodnota pro zákazníka. 41 Každý výrobek má v sobě tři úrovně. Skládá se z jádra, které obsahuje základní funkce výrobku. Je to užitek, který z produktu máme. Další jsou vlastní vlastnosti produktu, které prohlubující užitné vlastnosti výrobku, patří mezi ně kvalita, provedení, styl (design), značka a obal. Jsou to efekty, které vytvářejí předpoklady k odlišnému prožívání výrobku. A třetí úrovní jsou rozšiřující efekty, které jsou spojené s prodejními službami jako např., placení kartou, možnost úpravy výrobku 38 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 27 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 27 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 27 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 27 s. ISBN

19 nebo dovoz do domácnosti Cena Cena (Price) nám hodnotí produkt v penězích. Patří sem i slevy, termíny, podmínky placení, možnosti úvěru a náhrady. Marketingové pojetí ceny je stejné jako v tržní ekonomice, kde je cena výsledkem vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Vyšší cena je spojena s vyšší kvalitou a s tím souvisí značka. Cena je vydání zákazníka, celková úhrada za zboží určitého množství a kvality. Prodávající se snaží udat zboží za co nejvyšší cenu a kupující získat za cenu co nejnižší. Na trhu musí být dostatek kupujících i prodávajících, aby ani jedna ze stran neměla rozhodující převahu. Z hlediska ekonomického je cena kompromisem mezi nabídkou a poptávkou a označuje se jako rovnovážná ceny. 43 Cena ovlivňuje jak poptávku, tak i efektivnost výrobní a obchodní činnosti a prostřednictvím toho i nabídku zboží a služeb. Cenová hladina je důležitá při prezentaci celého sortimentu. 44 Ze všech nástrojů, které spadají pod marketing, je cena jediná, která přináší podniku reálné příjmy. Pokud jde o ostatní složky, tak ty vytváří výdaje a náklady. 45 Cena má dvě funkce: alokační a informační. Alokační slouží k rozhodování o tom, jak má spotřebitel rozdělit kupní sílu mezi produkty, aby dosáhl co největšího užitku. Informační funkce nám pomáhá při rozhodování o kvalitě produktu. Jde např. o to, že zákazník si spojí vyšší kvalitu s vyšší cenou. 46 Můžeme rozlišit dvě skupiny tvorby cen. Cena vycházející z nabídky Do této skupiny patří nákladově orientovaná cena a žádoucí ceny. V případě nákladově orientované ceny k celkovým nákladům připočítáme ziskovou přirážku. Je nejčastěji používaná hlavně ve výrobě, protože se lehce dají náklady rozpočítat např. na jeden kus výrobku. Naopak v obchodě se velmi těžko náklady dělí mezi různé režie. V případě žádoucí (požadované) ceny je základem stanovení nákladové či 42 Miroslav Foret, Jak komunikovat se zákazníkem, 1. vydání, Computer press, 2000, s. ISBN Miroslav Foret, Petr Procházka, Tomáš Urbánek, Marketing základy a principy, 1. Vydání Brno, Computer Press, 2003, 123 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 29 s. ISBN Miroslav Foret, Jak komunikovat se zákazníkem, 1. vydání, Computer press, 2000, 109 s. ISBN Miroslav Foret, Petr Procházka, Tomáš Urbánek, Marketing základy a principy, 1. Vydání Brno, Computer Press, 2003, 123 s. ISBN

20 obratové rentability. Od výnosů odečteme náklady a vyjde nám zisk a potom zisk vydělíme buď náklady, nebo obratem. Úspěšnost této metody stojí na přesném odhadu budoucího prodeje, protože náklady známe, ale výnosy ne. Proto se tento způsob hodí spíše pro podnikatelské subjekty, které jsou již zavedené a mají pevnou pozici na trhu. Živnostníci by se měli této metodě raději vyhnout. 47 Cena vycházející z poptávky V tomto případě se cena odvíjí od odhadu objemu prodeje v závislosti na různé výši ceny. Tato cena se tedy neřídí náklady, ale hodnotou, kterou určitému zboží připsal spotřebitel. Vysoké ceny budou stanoveny při vysoké poptávce a nízké ceny při nízké poptávce. 48 Ke zjištění této ceny máme k dispozici pět metod: zjištění očekávané ceny, otestování ceny na cenové stupnici, stanovení cenového prahu, cenu vycházející z konkurence a psychologickou cenu. Zjištění očekávané ceny často probíhá formou dotazníku v rámci výrobkového výzkumu a nepřímo tak odpovídají na svůj odhad přiměřené ceny. Otestování ceny na cenové stupnici probíhá tak, že se respondent může rozhodnout jen pro jednu odpověď na námi předem stanovené stupnici. 49 Cenový práh nastává ve chvíli, kdy se výrazně mění spotřebitelská poptávka po daném druhu zboží. Nejprve musíme stanovit dostatečně podrobnou cenovou stupnici. Potom rozdělíme skupinu respondentů na dvě poloviny. První skupina začíná testovat cenu na cenové stupnici od nejmenší po nejvyšší cenu a druhá naopak od nejvyššího čísla po nejmenší. Hledaná hodnota je pak interval mezi oběma výsledky. 50 Podle tohoto úvahového modelu se na jedné straně s rostoucí cenou zvyšuje počet těch, kteří cenu pokládají za (příliš) vysokou, na druhé straně se s klesající cenou zvyšuje počet těch, kteří ztrácejí k produktu důvěru. Akceptovatelná cena se potom jeví v optimální podobě v místě, kde je minimalizován podíl negativních hodnocení s kteroukoliv popularitou. 51 Dotazovaní respondenti by samozřejmě vybraly tu nejnižší cenu a proto 47 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Miroslav Foret, Petr Procházka, Tomáš Urbánek, Marketing základy a principy, 1. Vydání Brno, Computer Press, 2003, 131 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 32 s. ISBN Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 187 s. ISBN

21 se nemůžeme ptát na cenu, kterou by doporučili, ale ptáme se na cenu, která je pro ně maximálně akceptovatelná. Respondenti tedy určují horní akceptovatelnou cenu na cenové stupnici podle svého subjektivního postoje. V místě ve kterém pozorujeme výrazný cenový pokles, se nachází cenový práh. Největší cenové prahy jsou velmi často kolem cenových zaokrouhlení, jako např. desítky a stovky. 52 Cenu vycházející z konkurence stanovíme jako prostý aritmetický průměr z cen konkurentů, kteří nabízejí stejné nebo velmi podobné zboží. Pokud bychom měli podobné náklady, měli bychom dosáhnout i srovnatelné rentability jako ostatní prodejci. Při určování psychologické ceny hraje roli místo racionálních úvah emotivní vnímání ceny zákazníkem. Jde o využívání číslic, které jsou lépe emotivně vnímány. Jsou jimi zakulacené číslice jako 2, 3, 5, 6, 8 a 9. Naopak ostrá čísla jako 1, 4, 7 jsou vnímána spíše negativně. Tuto metodu jako první na světě použil Tomáš Baťa Propagace Propagace (Promotion) se zabývá marketingovými komunikacemi, čímž se rozumí všechny komunikace s trhem, a snaží se ovlivnit chování lidí prostřednictvím prezentace idejí, myšlenek a informací. Na počátku každé propagace musí být určen obsah (jaké budou argumenty), struktura (jaké informace budou podány a k čemu budou směřovat) a forma (např. celková vizuální stránka). 54 Tímto způsobem by měla být sdělována podstata osobnosti značky. Nejstarší komunikační teorií je AIDA, která vyjadřuje posloupnost myšlení, rozhodování a jednání zákazníků. Definuje co má reklama všechno obsahovat. A představuje Attention, tedy upoutat zájem, I je Interest, vyvolat zájem, D jako Desire, vzbudit touhu a poslední je A podle Action, vyvolat nákup. Dále jsou tu metody jako ADAM 55 nebo DIPADA 56, která obsahuje celý proces reklamní kampaně. Marketingové komunikace zahrnují komerční komunikace a ty se potom podle EACA 57 dělí na: reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, PR 52 Jana Boučková a kol., Marketing, 1 vyd. Praha, C. H. Beck, 2003, 187 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 33 s. ISBN Miroslav Foret, Petr Procházka, Tomáš Urbánek, Marketing základy a principy, 1. Vydání Brno, Computer Press, 2003, 153 s. ISBN Attention, Desire, Action, Mamory (paměť) 56 Definition (vymezení), Identification (seznámení se), Proof (vyukoušet si), Acceptance (přijetí), Desire (touha) a Action (vyvolat nákup) 57 European Association of Communications Agencies 21

22 a on-line komunikace. 58 Reklama Reklama je placená forma komunikace s komerčním záměrem. Využívá komerční média k tomu, aby dosáhla cílové skupiny. Musí být ale jasné, že se jedná o zprávy placené. Největší skupina je reklama v masmédiích TV, rozhlas, tisk, kino a venkovní média. Reklamní cíl je konkrétní komunikační úkol a úroveň jeho zvládnutí. Má být dosažen u určitého publika v daném časovém období. 59 Reklama má tři základní formy: zaváděcí (připravuje spotřebitele na nový výrobek), přesvědčovací (srovnává svůj výrobek s konkurencí a vyzdvihuje jeho lepší vlastnosti) a připomínací (stále připomíná existenci výrobku). 60 Televizní reklama je velmi přesvědčivé médium s vysokou sledovaností. Má široký zásah a nízké náklady na tisíc zasažených osob. Mezi nevýhody ale patří vysoké náklady na reklamní čas, časová náročnost tvoření reklamy, pasivnost média a špatná demografická a regionální. Patří sem reklamní spot (přibližná délka trvání 30 sekund), sponzoring (značka sponzora se objevuje např. před pořadem), teleshoping, teletext (vhodný k doplnění televizní reklamy), injektáž (zobrazení loga sponzora v průběhu přenosu) a poslední je product placement (umístění výrobků v pořadech). 61 Rozhlasová reklama má nízké produkční náklady, malou časovou náročnost jak na vytváření tak i umisťování. Umožňují velký zásah i možnost dobré zaměřitelnosti cílové skupiny, protože rozhlasové stanice mají již předem vybrané cílové posluchače. Výhodou je velká mobilita, protože rádio může zákazníka zastihnout na spoustě míst a má výbornou regionální zaměřitelnost. Nevýhodou je nemožnost obrazové prezentace, nutnost jednoduchého vzkazu a také to, že spousta lidí rádio vnímá jen pasivně. 62 Tisková reklama, pokud jde přímo o tisk, má široký záběr, ale není příliš adresná. Je to 58 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing management, 12 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2007, 607 s. ISBN Miroslav Foret, Petr Procházka, Tomáš Urbánek, Marketing základy a principy, 1. Vydání Brno, Computer Press, 2003, 156 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing management, 12 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2007, 607 s. ISBN

23 ale důvěryhodné médium a je velmi mobilní. Je zde dobrá regionální zaměřitelnost. Trvanlivost sdělení je však krátká. U časopisů je naopak výborná demografická zaměřitelnost a dlouhá trvanlivost sdělení. Výhodou je také možnost kvalitního grafického zpracování. Inzerce v tisku jsou ale často vnímány pasivně. 63 Narozdíl od rádia a televize nám ale mohou poskytnout podrobnější informace o produktech, ale zase znemožňují demonstraci. 64 Reklama v kině má výbornou regionální a demografickou zaměřitelnost, dobrý zásah vybrané cílové skupiny podle druhu filmu. Mezi zápory patří dlouhá doba realizace, vysoké náklady a nízké pokrytí. 65 Venkovní reklama je nejvíce variabilní, má výbornou regionální zaměřitelnost a je na svém místě 24hodin. Velkou výhodou je, že může zachytit spotřebitele přímo v místě prodeje výrobku prostřednictvím letáků nebo poutačů. Může ale sdělovat pouze omezené množství informací, demografická zaměřitelnost je špatná a jsou vysoké produkční náklady. Venkovní reklamu můžeme rozdělit do tří skupin: standardní média (billboardy, reklamní lavičky, autobusové zastávky, sportovní centra atd.), velkoplošná média (megabordy, štíty, plachty atd.) a speciálně umístěná média (letiště, veřejná doprava, supermarkety). 66 Podpora prodeje Podpora prodeje (Sales promotion), se týká pobídkových nástrojů v nějakém určitém období za účelem krátkodobého zvýšení prodeje. Má zvýšit prodej u stávajících zákazníků a zaujmout zákazníky nové. Je nastavena určitá výhoda, motivační prémie, má konkrétní dobu, tak aby vyvolala změnu spotřebitelova nákupního chování. 67 Poskytují také informace, které se snaží navést spotřebitele k produktu a přesvědčit ho, aby si koupil produkt právě teď. 68 Podpory prodeje mají většinou krátkou 63 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing management, 12 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2007, 609 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van den Berg, Marketingová komunikace, 1 vydání Praha, Grada Publishing, a.s, 2003, 357 s. ISBN Philip Kotler, Marketing management, 10 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2001, 558 s. ISBN 23

24 životnost a proto nejsou tak významné pro budování dlouhodobé preference značky. Mohou velmi zvýšit prodej, ale jen na krátkou dobu. Účinnější je samozřejmě reklama. 69 Patří sem In-store, sales support, sampling, merchandising, point of sale, kupóning a event marketing. In-store zahrnuje všechny aktivity, které probíhají v maloobchodních jednotkách. Slouží k zavedení nového produktu na trh, ke zvýšení povědomí a poptávky po produktu a také buduje věrnost spotřebitele ke značce. Do této kategorie patří: ochutnávky, demonstrace, programy loajality, speciální akce (kupónový prodej, motivační hry) a spotřebitelské soutěže (loterijní a neloterijní soutěže) Sales support se zabývá komunikací v oblasti podpory distribuce, zaměřuje se na segment B2B. Mezi nástroje sales support patří trade promotion, kde jde o poskytnutí slevy např. na nový produkt nebo existující produkt a tím dojde k jeho zviditelnění. 72 Dále se sem řadí programy loajality, které jsou zaměřené na již spolupracující maloobchodníky, velkoobchodníky a jiné distributory jako např. dlouhodobé loterie, kupónový prodej nebo odborná školení a semináře. Poslední částí sales support je krátkodobý merchandising, kde se jedná o jednorázové navštívení prodejny a její vybavení např. světelnými reklamy. 73 Sampling je nabízení vzorků konečnému spotřebiteli. Často je tento způsob používán při uvádění nového produktu na trh. Je to velmi účinný, ale drahý způsob. Může jít o roznášení vzorků od dveří ke dveřím, nebo mohou být zasílány poštou, či jsou přikládány k jiným výrobkům nebo mohou být rozdávány v obchodě. 74 Merchandising se zabývá správným uspořádáním místa distribuce výrobku. Nabídku v místě prodeje řeší merchandisingový problém, který zaručuje, že se správné zboží Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, 6 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2004, 638 s. ISBN U loterijní je podmínkou zakoupení produktu a výhra je poté náhodná u neloterijní je tomu přesně naopak 71 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van den Berg, Marketingová komunikace, 1 vydání Praha, Grada Publishing, a.s, 2003, 369 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 207 s. a 210 s. ISBN Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, 6 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2004, 662 s. 24

25 nachází na tom nejlepším místě pro zákazníka, objevuje se na regále v odpovídajícím čase, v dostatečném množství a s optimální cenou. 75 Point of sale (prodejní místo) se týká péče o prodejní místa. Velkou roli hrají Point of sale materiály, což jsou veškeré materiály, které se nacházejí na prodejních plochách u daného výrobku. Dělí na tiskové materiály (plakáty, letáky, samolepky), 3D materiály (nestandardní atypická produkce, dárkové a propagační předměty a světelná reklama), sekundární umístění (stojany akčních výrobků) a merchandisingové doplňky (zajišťují čelní místo pro výrobek v regále-držáky, zarážky). 76 Kupóning vydává potvrzení o slevě formou kupónů na určité zboží spotřebiteli. Výrobce tak snižuje cenu výrobku na nějaký čas bez toho, aby musel vytvářet nové ceny. Podporuje tak např. vyzkoušení nové značky. 77 Event marketing dělíme do dvou skupin, na společensko-kulturní a marketingové aktivity, kam patří speciální akce na náměstích a místech koncentrace potenciálních spotřebitelů, a na konference, veletrhy, výstavy a sponzorské aktivity. 78 Organizovaná nebo sponzorovaná událost musí být vhodně vybraná, aby v první řadě přilákala cílovou skupinu vybrané značky a aby tak měla účinek na požadovaný trh. Firma se zde potom zviditelňuje poutači a nápisy. 79 Přímý marketing (direct marketing) Podle Hughese jsou přímé marketingové postupy takové marketingové aktivity, kdy se pokoušíme dosáhnout zákazníky přímo nebo které umožňují, aby oni dosáhly nás. 80 Podle definice Asociace přímého marketingu: Direct marketing je interaktivní marketingový systém, který používá jedno nebo více interaktivních médií pro vytváření měřitelné odezvy nebo transakce v jakémkoli místě. 81 Přímý marketing je konkrétní 75 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 215 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, 6 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2004, s. 78 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing management, 12 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2007, 631 s. ISBN Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van den Berg, Marketingová komunikace, 1 vydání Praha, Grada Publishing, a.s, 2003, 388 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press 25

26 sdělení, které je určeno přímo pro jednu určitou osobu a může jí být přizpůsobeno díky tomu na míru a snadno se aktualizuje. 82 Firmy využívající tohoto způsobu, mají databázi zákazníků, která jim umožní lépe zacílit svá sdělení při relativně nízkých nákladech. Pro zákazníky je zde výhoda neomezeného přístupu odkudkoli a pohodlí při získávání informací. Je důležité zvolit správný produkt, vybrat efektivní způsob komunikace a zaměřit se na správnou cílovou skupinu. Na jeho základě se dají vybudovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Přímý marketing má tyto hlavní části: Direct mail, Teleshoping, Telemarketing, Přímý osobní prodej, katalogový podej, specializované stránky (nabízejí konkrétní produkt, využívají je např. mobilní operátoři nebo pojišťovny) a jako poslední část bychom sem potom mohli zařadit také on- line komunikaci na internetu nebo WOM (Word of Mouth), což je ústní sdělění mezi zákazníky. 83 Direct mail je adresné nabídkové komerční sdělění zasílané poštou formou dopisu. Je adresován konkrétnímu člověku, takže je zde velmi dobré zaměření cílové skupiny, ale odezva je většinou velmi nízká, protože adresáti jsou často přesyceni. 84 Teleshoping je nabídka prostřednictvím televizní obrazovky určená k nákupu, prodeji nebo pronájmu výrobku či nabízení služeb. Velkou výhodou je spojení sluchových a vizuálních podnětů, ale nevýhodou zase nepřesné zaměření cílové skupiny. 85 Telemarketing využívá telefonu pro nalezení a získání zákazníka a pro následné rozvíjení vztahu s ním. Je to velmi interaktivní, nejpřímější a nejrychlejší metoda komunikace. Firma může využívat aktivního způsobu (out-bound), kdy sama oslovovuje a vyhledává zákazníky. 86 Další možností je, že vytvoří call centrum, kam budou zákazníci pro informace volat sami, to je pasivní způsob (in-bound). Ten s. r. o., 2009, 190 s. ISBN Philip Kotler, Marketing management, 10 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2001, 559 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van den Berg, Marketingová komunikace, 1 vydání Praha, Grada Publishing, a.s, 2003, 395 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 193 s. ISBN Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van den Berg, Marketingová komunikace, 1 vydání Praha, Grada Publishing, a.s, 2003, 396 s. ISBN

27 v dnešní době začíná převažovat. Využívají ho především banky a mobilní operátoři. 87 Přímý osobní prodej umožňuje živý, bezprostřední a vzájemný kontakt mezi dvěmi nebo více osobami. Každá strana je schopna bezprostředně reagovat na aktivity druhé strany. 88 Využívá osobní kontaktů k navázání dlouhodobých pozitivních vztahů. Řadí se sem zásilkový a pochůzkový prodej. Dále sem patří tzv. Multilevel marketing, kde je použita hierarchická síť nezávislých distributorů. Zisk z toho má jako mateřská společnost tak členové sítě. Příkladem může být firma Oriflame, která takto distribuje kosmetické výrobky. Nevýhodami jsou vysoké náklady na prodej a nízká frekvence nákupu. Velkou výhodou je ale zase segmentace zákazníků a interaktivní komunikace. 89 Katalogový prodej využívá katalog, což je seznam výrobků a služeb ve vizuální a verbální podobě, vytištěný nebo uložený v elektronické formě na disku, CD-ROMu či v databázi. 90 Zasílá ho vybranému okruhu současných i potenciálních zákazníků a využívá k tomu poštu nebo svůj katalog přikládá jako přílohu k časopisu jinému. Tento nástroj prodeje využívá např. Quelle. 91 Public relations Princip spočívá ve vybudování dobrých vztahů s různými částmi firemní veřejnosti pomocí pozitivní publicity, ve vytváření pozitivního firemního image, v obraně proti nepříznivým informacím o firmě a v pořádání různých akcí (events). 92 PR pomáhají při uvádění nových produktů na trh, mají za úkol ovlivňovat určité cílové skupiny a po celou dobu budují image firmy a předávají informace zákazníkovi tak, aby získal sympatie a příznivé povědomí o výrobku nebo o společnosti. 93 Májí na starosti také 87 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 193 s. ISBN Philip Kotler, Marketing management, 10 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2001, 558 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 194 s. ISBN Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van den Berg, Marketingová komunikace, 1 vydání Praha, Grada Publishing, a.s, 2003, 397 s. ISBN Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 195 s. ISBN Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing, 6 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2004, 667 s. ISBN Philip Kotler, Marketing management, 10 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2001, 599 s. ISBN

28 sponzoring, vydavatelskou činnost a případě krize se snaží vše urovnat prostřednictvím komunikace s médii. PR řeší vztahy s finančními institucemi, se zákazníky, s komunitami, s místními orgány, se zaměstnanci a má na starosti vztahy mezi finančními institucemi. Firma může mít své specializované PR oddělení nebo může využívat služeb jiného PR poradce nebo specializované agentury. Z hlediska systémového pojetí patří mezi PR : identita společnosti (corporate identity), což je koncept firmy, jak se prezentuje. Má veřejnosti ukázat svou originalitu a odlišnost od podniků s podobným zaměřením. Identitou společnosti je její filozofie, kultura a design. Dalšími prvky PR jsou sponzoring (sponsoring) a publicita společnosti (corporate publicity), kde jde opět o pozitivní zviditelnění podniku před veřejností. Sponzoring (sponsoring) je spíše neziskový a zaměřuje se často na sportovní, kulturní a sociální oblast. Sponzorovaná osoba prezentuje logo sponzora a za to dostává určitý finanční obnos. Podle zákona je sponzoring označován jako dárcovství. 94 On line komunikace V současné době je tato forma velmi populární, protože je na ní velmi pohodlný přístup a je umožněn 24 hodin denně odkudkoliv. Prostřednictvím tzv. Nových médií získá zákazník široké množství informací velmi rychle. Digitální katalogy mají nízké náklady a je zde možnost měření počtu vstupů zákazníků. 95 Mezi ně je zahrnut Internet, audiovizuální média, média s kabelovým přenosem, různé formy mobilní komunikace s propojením na internet (SMS, MMS, WAP) 96 a v budoucnu interaktivní televize Místo Prvek místo (Place) se zabývá problémem, jak co nejefektivněji dopravit výrobek od výrobce ke konečnému spotřebiteli a jak ho pak co nejefektivněji prodat. Volba distribučních cest je velmi důležitá, protože ovlivňuje i další marketingová rozhodnutí. 94 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, 24O-241 s. ISBN Philip Kotler, Marketing management, 10 vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2001, 599 s. ISBN Short Message Service, Multi Media Service, Wireless Application Protocol 97 Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler, Retail Marketing, 1 vydání Praha, Management Press s. r. o., 2009, s. ISBN

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Marketingová

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Bc. Aneta Tvrdá

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Bc. Aneta Tvrdá Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Bc. Aneta Tvrdá Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Název diplomové práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG Vypracovala: Michaela Doležalová

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociologie. Bakalářská práce. Kateřina Doxanská. Komunikační strategie podniku

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociologie. Bakalářská práce. Kateřina Doxanská. Komunikační strategie podniku Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra sociologie Bakalářská práce Kateřina Doxanská Komunikační strategie podniku Communication Strategy of the Company Praha 2013 Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN PRO ZVÝŠENÍ PRODEJE TONERŮ

MARKETINGOVÝ PLÁN PRO ZVÝŠENÍ PRODEJE TONERŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MARKETINGOVÝ PLÁN PRO ZVÝŠENÍ PRODEJE TONERŮ

Více

Zhodnocení současného komunikačního mixu ve firmě XYZ

Zhodnocení současného komunikačního mixu ve firmě XYZ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Zhodnocení současného komunikačního mixu ve firmě XYZ BAKALÁŘSKÁ

Více

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Vedlejší specializace: Malé a střední podniky v tržním prostředí Marketingová strategie VOYO.cz Diplomová

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY POMOCÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ.

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY POMOCÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY POMOCÍ MARKETINGOVÝCH

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podpora prodeje v marketingové komunikaci firmy Hannah, a. s. Sales Promotion in Marketing Communication of Hannah, a. s. Michal Mičík

Více

NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ V HORECA SEKTORU

NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ V HORECA SEKTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Jana Rozková Brno 2013 Tímto

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PODNIKU COMPANY COMMUNICATION

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Strategie komunikace brandů CPI Hotels, a. s.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Strategie komunikace brandů CPI Hotels, a. s. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Marie VÍTKOVÁ Strategie komunikace brandů CPI Hotels, a. s. DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2013 Strategie komunikace brandů CPI Hotels, a. s. Diplomová práce Marie

Více

Marketingový plán Marketingový rozpočet

Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Dobrý marketingový plán je klíčem k úspěchu každé firmy. Je důležitý pro koordinaci všech propagačních a marketingových aktivit. Jeho cílem je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Event marketing. Event marketing. Denisa Fialová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Event marketing. Event marketing. Denisa Fialová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Event marketing Event marketing Denisa Fialová Cheb 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,event marketing

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Lucie Radilová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i

Více

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace.

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. TematickyBLOK0_eLear_UVODsoustredení610 Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. 1.Úvod Integrovaná marketingová komunikace (dále též IMK), jak ji chápe American Association of

Více

Analýza marketingového prostředí a návrh komunikačního mixu pro Galerii současného umění v Českých Budějovicích

Analýza marketingového prostředí a návrh komunikačního mixu pro Galerii současného umění v Českých Budějovicích MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV HUDEBNÍ VĚDY MANAGEMENT V KULTUŘE Bc. Eva Jurčíková Analýza marketingového prostředí a návrh komunikačního mixu pro Galerii současného umění v Českých Budějovicích

Více

Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court

Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC KABINET MARKETINGU Tereza Růžičková Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

MARKETINGOVÁ PODPORA PRODEJE MOBILNÍCH TARIFŮ VE SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A. S.

MARKETINGOVÁ PODPORA PRODEJE MOBILNÍCH TARIFŮ VE SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A. S. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES MARKETINGOVÁ PODPORA PRODEJE MOBILNÍCH TARIFŮ VE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Petra Valíčková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Petra Valíčková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Valíčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza.

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Výzkum efektivnosti marketingových nástrojů a jejich optimalizace ve firmě Blažek Praha a.s. Bakalářská práce Autor:

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VE SPOLEČNOSTI HYDROMA, SPOL. S R. O.

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VE SPOLEČNOSTI HYDROMA, SPOL. S R. O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE

Více

Návrh komunikačního plánu vybrané společnosti

Návrh komunikačního plánu vybrané společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh komunikačního plánu vybrané společnosti Bakalářská práce Autor: Štěpán Jeníček Ekonomika a management MSP Vedoucí práce: Ing. Helena

Více

Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema. Aneta Vyorálková

Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema. Aneta Vyorálková Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema Aneta Vyorálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat cenovou politiku v multikině Golden Apple Cinema a následně

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ Petr Podhorný Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix. Teoretická

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta obor Provoz a ekonomika, katedra Statistiky Teze k diplomové práci na téma: Vliv reklamy na prodej zboží či služeb Jméno diplomanta: Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET SHOP MARKET ENTRY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET SHOP MARKET ENTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉHO MIXU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉHO MIXU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH MARKETINGOVÉHO MIXU MARKETING MIX PROPOSAL

Více

Analýza marketingové komunikace společnosti FKÚ, s. r. o. Hana Cmajdálková

Analýza marketingové komunikace společnosti FKÚ, s. r. o. Hana Cmajdálková Analýza marketingové komunikace společnosti FKÚ, s. r. o. Hana Cmajdálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingové komunikace, která by měla zaujímat

Více

Public Relations Proces

Public Relations Proces Public Relations Proces Radek Vítek Ogilvy Public Relations Vnímání je realita 2 Nejlepší příběh zvítězí Směřujeme do éry vypravěčů, kde smyslová a pocitová přitažlivost hrají dominantní role. Vypravěči

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingová komunikace firmy SPS electronic CZ s. r. o. Petra Ašenbrenerová Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ HLAVNÍ SPECIALIZACE: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE: OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍHO MIXU VE

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

Marketingová strategie vybrané společnosti

Marketingová strategie vybrané společnosti Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie vybrané společnosti Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš Netopil Adriana Plotzerová Brno 2015 Na tomto místě bych ráda

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

KOMUNIKAČNÍ MIX VE SPOLEČNOSTI SERVIS FEŇO

KOMUNIKAČNÍ MIX VE SPOLEČNOSTI SERVIS FEŇO VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMUNIKAČNÍ MIX VE SPOLEČNOSTI SERVIS FEŇO

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

Strategie maloobchodní značky Globus

Strategie maloobchodní značky Globus Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategie maloobchodní značky Globus Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jitka Kalábová Lucie Sedláková Brno 2012 Poděkování: Tímto bych chtěla

Více

Zlepšení propagace nakladatelství Jota, s.r.o.

Zlepšení propagace nakladatelství Jota, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zlepšení propagace nakladatelství Jota, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zuzana Toufarová Eva Vrtílková Brno 2010 Ráda bych poděkovala

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO FIRMU MARKETING

Více

MODUL OBCHODNÍ PROVOZ A PROPAGACE. STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Pracovník/pracovnice v přímém styku se zákazníkem

MODUL OBCHODNÍ PROVOZ A PROPAGACE. STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Pracovník/pracovnice v přímém styku se zákazníkem Tato studijní opora je spolufinancována ze strukturálních fondů 85% a ze státního rozpočtu ČR 15%. OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083 - Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v dalším

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Marketingové aktivity a PR HC Oceláři Třinec

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Marketingové aktivity a PR HC Oceláři Třinec MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd a managementu sportu Marketingové aktivity a PR HC Oceláři Třinec Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof.phdr. Michal

Více

Marketingová strategie firmy Optys spol. s r.o.

Marketingová strategie firmy Optys spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie firmy Optys spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS. Mgr. Kateřina Dohnálková Brno 2014

Více

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti,

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti, Segmentace trhu Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Segmentace trhu, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu Marketingová komunikace Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu Diplomová práce Zpracovala: Bc. Tereza Píšová Vedoucí práce: Mgr. Josef Voráček

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Přínosy marketingu pro finanční hospodaření podniku

Přínosy marketingu pro finanční hospodaření podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínosy marketingu pro finanční hospodaření podniku Bakalářská práce Autor: Petr Martínek Bankovní management Vedoucí

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak

Více

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci katedra managementu podnikatelské sféry. Diplomová práce. 2012 Jana Janouchová

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci katedra managementu podnikatelské sféry. Diplomová práce. 2012 Jana Janouchová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci katedra managementu podnikatelské sféry Diplomová práce 2012 Jana Janouchová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh marketingové komunikace v konkrétním podniku Design of marketing communication in the selected enterprise Marie Ženíšková Cheb 2014

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce. 2011 Jana Polanecká

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce. 2011 Jana Polanecká Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce 2011 Jana Polanecká Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Studijní obor: Management cestovního ruchu Název diplomové práce: Komunikační mix destinace

Více

Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o.

Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Procházková Vypracovala: Zdena Ševčíková

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh. Bc. Renata Záhorovská

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh. Bc. Renata Záhorovská Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh Bc. Renata Záhorovská Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zpracování projektu zavedení

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Marketingový plán vybraného podniku. Marketing plan of chosen company.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Marketingový plán vybraného podniku. Marketing plan of chosen company. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingový plán vybraného podniku Marketing plan of chosen company Tereza PUDILOVÁ Plzeň 2012 5 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍHO MIXU PRO POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPOLEČNOSTI

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍHO MIXU PRO POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KOMUNIKAČNÍHO MIXU PRO POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO SPOLEČNOST MONSANTO, S.R.O.

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO SPOLEČNOST MONSANTO, S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO SPOLEČNOST MONSANTO,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Marketingová a komunikační strategie společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o. (bakalářská práce)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ Název bakalářské práce: Analýza marketingové komunikace supermarketu ROJAL spol. s r.o. Vypracovala: Tereza Habartová Vedoucí práce: Ing. Marcela

Více

Strategická analýza stavební společnosti

Strategická analýza stavební společnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Katedra managementu Strategická analýza stavební společnosti Autorka diplomové práce: Lenka Vamberová Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Jana Zábrodská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Jana Zábrodská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Jana Zábrodská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta Podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ. Bc. Lucie Dubová

Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ. Bc. Lucie Dubová Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ Bc. Lucie Dubová Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tématem mé diplomové práce je propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ, ve které se zabývám pojmem tvorby, plánování,

Více

Komunikační plán ve vybrané neziskové organizaci

Komunikační plán ve vybrané neziskové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Komunikační plán ve vybrané neziskové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Iveta Pešková Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza trhu z hlediska marketingu podniku Jana Bachurová Bakalářská práce 2016 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

NÁVRH ROZVOJE MARKETINGOVÝCH AKTIVIT REALITNÍ KANCELÁŘE PROPOSAL FOR DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF REAL ESTATE OFFICE

NÁVRH ROZVOJE MARKETINGOVÝCH AKTIVIT REALITNÍ KANCELÁŘE PROPOSAL FOR DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF REAL ESTATE OFFICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING NÁVRH ROZVOJE MARKETINGOVÝCH AKTIVIT REALITNÍ KANCELÁŘE PROPOSAL FOR DEVELOPMENT

Více

Analýza marketingového komunikačního mixu ve vybrané organizaci. Simon Hradil

Analýza marketingového komunikačního mixu ve vybrané organizaci. Simon Hradil Analýza marketingového komunikačního mixu ve vybrané organizaci Simon Hradil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá marketingovým komunikačním mixem ve společnosti TRADIX UH, a. s.

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza marketingového mixu podniku. Tereza Dolejší

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza marketingového mixu podniku. Tereza Dolejší Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingového mixu podniku Tereza Dolejší Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Návrh marketingové komunikace s vybranými skupinami zákazníků ve firmě Unicars Cz s.r.o. Petra Doležalová

Návrh marketingové komunikace s vybranými skupinami zákazníků ve firmě Unicars Cz s.r.o. Petra Doležalová Návrh marketingové komunikace s vybranými skupinami zákazníků ve firmě Unicars Cz s.r.o. Petra Doležalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové komunikace s

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12

Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12 Komerční komunikace a Public relations Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12 Martin Přibyl Marketingový mix Nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení. Organizace jej

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Spotřební chování na trhu s tavenými sýry

Spotřební chování na trhu s tavenými sýry Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce Spotřební chování na trhu s tavenými sýry Vypracovala: Bc. Martina Strnádková Vedoucí práce:

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 JAN JINEK

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 JAN JINEK ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 JAN JINEK ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu

Více