02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy"

Transkript

1 Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana /07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2002 pod č í sle m 02/07. Kontro lní akci řídil a kon trolní závěr vypracoval čl e n NKÚ Ing. J iří Ka livoda. Cílem kontroly bylo p rověři t hospoda ření s p ros t řed ky stá tní ho rozpočt u vynaloženými v souvislos ti s č inností peda gogick ých center. Kontrolovaným obdobím byl rok 2001 a v príp a d ě věc n ých souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly. Kontrolu pr ovedly v období od dubna do srpna 2002 skup iny kontrolujících NKÚ z odboru sociálních věcí, školství a ku ltur)' a územních odbo rů jižní Čechy, západní Čechy. severovýc hodní Čechy,jí ž n í Morava a severní Morava. Ko ntrolovanými osobami byly: A Mi nisterstvo školstv í. mlá deže a tělov ýc hovy (dále jen "MSMT"); R Pedagogic ká centra - přtspěvkové organizace MSMT: Pedagogic ké centrum Praha (dále jen "PgC Praha"): Pedagogické centrum České Buděj ovice (dále je n.,pgc Če ské Buděj ovice") ; Pedagogické centrum Pl zeň (dá le jen,.pgc Pl z e ň " ) ; Pedagogické centrum Hradec Kr álové (dále jen "PgC Hradec KráloYé'"): Pedagogic ké ce ntru m Pard ubice (dále jen..pgc Pardubice"); Pedagogické centrum Brno (dále je n "PgC Brno") : Peda gogické centrum Ostrava (dále jen "PgC Ostrava"); Pedagogické ce ntrum pro polské národnostní školství Česk}' Těš í n (d ále jen.,pgc Čes k ý Tě š í n"). Ná mitky proti kontrolnímu protokolu podaly MŠMT a PgC Hr ad ec K rá lové. Byly vypoř á dány rozhodnutími vedoucích sk up in kontrolujících. MŠMT podal o odvolání proti rozho dnutí o námitkách proti kont rolnímu pro tokolu, o něm ž bylo rozhodnuto usnesením se nátu NKÚ. Sen á t NKÚ (ve slož ení: Ing. J i ř l Ka livoda - předseda, JUDr. Elišk a Kada ňová, MVDr. RudolfNěmeček, Mgr. Z de ňka Profeldov á. Ing. Ladislav Zeman - čle no vé) na svém zasedání dne 27. listopadu 2002 s c h v á I i I usnesením Č. 02/07/34 ko ntroln í z á v ě r v tom to znění: Poznámka: Práv ní p ředpisy u v á děn é v tomto kontrolním z áv ě ru jsou aplikovány ve z n ě n í platn ém pro kontrolo vané období MSMf podle usta nove ní 12 z ákona č. 56~ / 1990 Sb., o státn í správě a samosp rávě ve školství. ř í d í výko n stá tn í správy ve ško lství a vytvá ř í podmínky pro realizaci cílů výchovy a v zd ě lává n i. Pod le tohoto ustanovení je oprávněno z řizovat za řízen í pro da lší vzdělává n í pedag ogickýc h pracovníků (dá le jen "vzdě lávání pedagogů"). K tomuto úče lu zř ídilo peda gogick á centra (dále jen " PgC" ) j ako své p ř i s pěvkov é organizace. V so uvislosti s reformou veřejné správy byla ko mpe tence v té to oblast i svěřena také k raj ů m, kte ré maj í podle ustanovení 16 téhož záko na ve své sa mo stat né p ů sobn o st i rovně ž opráv ně ní z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. o způsob ilos t i Pro rozhodování o vydá ní osvědčení vzděláva cíc h zařízeni k pořádán í akcí v rámci vzdělávání pedagog ů z ř ídil o MSMT v roce 1996 jako svůj porad ní org á n ak red i ta čn í komi si. Na doporu č e ní této komise MSMT vystavilo osvědče ní o způ sob ilo s t i jak PgC, tak i dalším zař íze ním, jako jsou škol)', obča nská sdružení, nadace a podnikatelské subjekty. Se znam těc hto z aří zení je zveřejňován ve Věstníku MŠMT. Komise rovněž rozhoduje o žá dostec h vzdělávacích za řízen í o a kreditaci vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy I, Z řízování PgC a rozšiřování jejich sítě V resortu MŠMT zabezpečovalo úko ly,' obla sti v zdělává ní ped a gogů do rok u ce lkem pě t Pg'C. K dat u I MSMT zřídilodalších deset tčc hto příspčv kov)'cll o rg anizací se shodným p řed mětem č inn os ti. Výbor pro vědu. vzdě lává n í, kulturu. m ládež a tělovýc hovu Poslanecké s n ě movny Par lamentu ČR ve své m usnesení Č. 188 zc dne vy slovil vá žné znepokojení nad postupem MSMT pti rozši řová ni sítě PgC, a 10 předevší m nad tí m. že nebyla vypracována koncepce č in nos t í té to instituce. Výbor ve sv ém usnesení rovněž uve dl, že je nepřij a t elné, aby PgC plnila j iné funkce než vzdě l ávání pedagogu. P ře sto v dodatcíc h ke zřizovacím listin ám z prosi nce 2000 jako před mě t č in n ostí MSMT uvedlo i rea lizaci vzdě lávacíc h programu pro nepedagogickou veřejno st, a to bez bližšího vymezení, o jakou oblast vzdě l ávání jde. Nad rámec vzd ěl áv á ní pedagogů jsou rovněž či nnosti uveden éve statutec h. jako nap ř. poskytovau í služeb v oblasti prodeje a distrib uce u čeb nic, učebních pom ů cek. kni h a softwaru. služby v eko nomické oblast i. v oblasti informa čn í ch technologií a další služby. 2. Financováni PgC V roce 2001 MŠMT poskytlo p ř íspěvek na č i nnost PgC celkem ve v)'ši U I 36~ tis. Kč a na stavby. po řízen í přís t rojů a automob ilů vyčlen ilo da lších 27 o~o tis. Kč.

2 ( :a stka,f Strana Ul Skutečné výnosy PgC 1.3 rok činily-i? 77 5 ti s. Kč. Podíl ce tkovýc h vý nos ů k ce lkové výši finančních prostředků poskytnutých PgC ze státního rozpočtu v roce představova l 28,-l- %, V rá mci příspěvku na činnos t PgC přidělilomsmt k zabezpečen i jim zadaný ch úkolů v průběhu roku 200 I PgC ce lkem tis. Kč. z čehož nejvě t š í objem ve v ýši tís. Kč byl určen na organizování soutěží a přehlídek žáků. Z původního počt u 70 pracovníků by l od zvýšen jej ich počet na 2 70, přestože např. organizování soutěží a přehlí dek žáků přešlo od roku 2002 do působnos ti krajů. Přepoč rené náklady na jednoho zaměst na n ce v roce 200I č i n ily 651 tis. K č, v ýnosy bez provozní dotace 184 lis. Kč. 3. Vymezení majetku PgC V so uvis losti se zru šením školských úřadů p ř eved lo MSMT na PgC v roce 2000 majetek v hodnotě cca tis. Kč. T}10 údaje nej sou úpl né, neboť některá PgC o veškerých budovác h a pozemcích neúčtovala (ví z čás t B.I tohoto kontrolního závěru) a M ŠMT ve z řizovacích listinách hodnotu vymezené ho maj etku neuvádě lo. Kontrolou majetku vymezen ého ve z ři zovacíc h listíná ch by lo zj iš tě n o, že PgC zí skala p říslušno st hospodařit i s majetkem. který ke sv é čínno sti nevyužíval a. Veškeré ná klady související s tímto nevyu žívaným majetkem Pg C hradila z prostředků státního rozpočtu určen ých na j ejic h č i n n ost. Postup MŠMT pří vymezov ént nemcvít ébcmajetku pro z a b ez peč e n í činnosti PgC v roce 2000 byl nekoncepční a v n ěkter ých případecb vedl k následnému nehospodárnému \')'nakládání prostředků ze st átního rozpočtu. MŠ MT např.: - sc hv á lilo převod práva hospodaření na PgC Ostra va k budově. přestože bylo zřejmé, že může využtvat jeji prostory pouze z IQ % (součás t í objektu bylo loutkové d ivadlo a účelové prostory mladých turí s t ů a přírodo vědc ů). Pg C si pro svou č i n nos t úplatně pronajímalo prostory od jiných subjektů; - zřídilo PgC Karlovy Vary právo hospodařeni k vile Becher". PgC si pro svou činnost ú platně pronajímalo prostory od jiných subjektů a vlastní budo vu pro svou či n n os t z důvodu ncvhodnosti objektu nevyu žíva lo; - z říd ilo PgC České B ud ějovice právo hospodařen í k budově a pozemku. které Pg C z důvodu nadbytečnos ti nás ledně převedlo na jin ý subjekt; - zří d i lo PgC Pa rdubice pr ávo hospodaření k majetku, který byl předmětem rest itučního ná roku podle zákona Č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích. a jehož část (pozemky) náležela podle zákona Č. 229 / 1991 Sb.. o úpravě vlas tnických vz t a hů k p ůd č a jinému země děl skému majetku. do správy Pozemkového fondu ČR.... Finančn í p rost ředky poskytnut éškolám na vzd ěl áváni ped agogů MŠMT na vzdě l ává n i pedagogů sta novilo p ro rok 200 llimítve vý ši 50 Kč na žáka mateřské, základnía střední školy. kt erý mohly územní školské orgány zv ýšit až na 75 Kč. Prosttedky na vzd ěláv ání pedagogů byly určeny školám k úhradě poplatků za akreditované vzdělávacíakce a se mi nář e pořádané jak PgC. tak i jiným i subjekty. MŠMT v roce 2001 uvolnilo pro školy na vzdělává n i pedagogů minimálně tis. Kč. PgC vykázala za rok 200 I tržby z této č i nnosti ve výši tis. Kč. což představovalo pouze 25 % z celkového objemu prostředků uvolněných M SMT na vzdě lává ní pedagogů. Z toho je zřejm é. re mateřské, základni a střední školyv roce 2001 k zabezpečen í \'Zd ěládní pedagogů neupřednostň ovaly PgC a převážn ě ",'užival)' na bídk" jinýcb su bj ektů. Pod le pokynu MSMT měly školy povinnost zpracova t zprávu o použití prosttedkůna vzdělávání pedagogů (jej ímž obsahem měly být mj "údaje o jednotlivých vzdělávacích akcích a školicích institucíc h) a předlo žit ji školským územ ním orgánům. MŠMT následně mělo 1)10 in formace vy hodnocovat. Kontrolou bylo zj iště no. že kraj ské úřady M ŠMT zprávy nezaslaly a MŠ MTje an i nevyžadovalo. Přestože MŠMT podle zákona č. 564/1990 Sb. koo r din uj e tvorbu dlouhodobj ch zám ěn. vzdě lá\'án í pedagogů a stanoví zásady pro přidělování středků, nezajístilo si přehled o celkovém objemu prostředků na vzdělávání pedagogů přidělenj'ch školám a ni o jejich skutečnémv,"užítí. 5. Ostatní zjištění fin a nč níc h pro Na podporu ná rodnostních men šin MŠMT vyč l e ni lo do ro z počt u PgC ce lkem tis. Kč. Rozpočt ový mi opat řenímí určilo tis. Kč na učebni pom ůcky a semináře pro učíte le v př í hran i ční ch oblastech a 250 tis. Kč na jednodenní "Besedy u kulatého stolu" o romské prob lematice. Formu vy užíti prostředků na v zdělávání učitelů v oblasti multíkulturni výchovy pon echalo MŠMT na samotn ýchpgc. Na základě úkol u vyplývejíciho z usnesení vlády z I L. října 2000 č. 994 m ě l ministr školství. mládeže a t ělovýchovy do I vy hodnotit poznatky u čite l ů a o rgan i zátorů besed na téma soužití s Romy a vypracovat metodický materiál pro učitele. MŠ MT do ukončení kontrol)' NKÚ poznatky ne vyhodnotilo a poža dova ný mat eriál nezpracovalo. B. Pedagogická centra 1. Evidence majetku Většina kontrolonnj'cb PgC ne\'ykazovala sprá\noo hodnotu majetku státu, se kterým měla příslušnosthospodařit. PgC část majetku buď neocenila, nebo nezavedla do ůč et n lctví, popř. po provedeném technickém zhodnoceni nezv ýšila jeho hodnotu. T ím porušila zákon o ů čem lc tví. Např.: - Pg C Brno byl v roce 2000 ve zřizov ací listině od MS MT vymezen ncmovit ýmaj etek, ke kterému m ě l do té doby právo hospodařeni školsk ýú řad. Smlouva o převod u pr áva ho spoda ře n í k příslu šném u nemovitému majet-

3 Částka 4 Vhtnlk l"iejvyutho kontrolnlho lihdl/ Strana 212 ku nebyla mezi školským útadem a PgC Brno uzavřena. Zápis do katastru nernovitosti byl proveden pouze na základě zř izovací listiny. PgC budovy za ú čt ova l o až v červ e n ci 200 I v hodnotě Kč na základě ncoficialn ě získan ých informaci z účetnictví b ýval ého školského úřadu. Pozemky o výměře I 022 m!do ukončení kontroly NKÚ ncocenilo a neúčtovalo o nich. - PgC Český Těšín získalo v roce 2000 právo hospoda ření k pozemku o vý měř e 445 m', kter ýza účt o va l o až v roce 2002 v ceně Kč, - PgC Pardubíce v roce 2001 vykázalo hodnotu nernovitého majetku o Kč ni žší. než byla jeho pořizovad cena, - PgC Praha od svého zřízeni v roce 1991 neúčtovalo o pozemku o v ým ěře I 347 m-. Pozemek ocenilo a zaúčtovalo v hodnotě Kč na základě znaleckého posudku až v roce PgC Plzeň neúčtovalo samostatně o pozemcích v celkové výměře m'calejejích cenu zahrnulo do ceny staveb, V účetní evidenci vedlo v roce majetek. který byl již v předc hozích letech zlikvidov án, resp. převeden na ji ný subjekt. - PgC České Budějo\'íce v roce 200 I po provedeném technickém zhodnocení budovy nezvýšilo hodnotu majetku o K č. Při sp rávě um ěleckých děl a předmětů j sou organiz ač n í složky státu povinny ve sm yslu opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtován í. uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organiza ční složky státu, územní samosprávné celky a přf spěvkov é organízace, Č. j / /2000, o nich účtovat bez ohledu na výši poři zovací ceny. Díla s pořizova c í cenou ID tis. Kč a vyšší musí být doložena fotodokumentaci, Podle vyhlášky č. 62/200 I Sb. o hospodařen í o rganizačních složek státu a státních organizaci s majetkem státu. musí b ýt majetek v sez namu rozepsá n pod le maje tkových položek tak, aby umožňoval jejich identifikaci a vylu čoval n ájemnou zá měn u. - PgC České Bud ějovice vedlo sedm um ě leck ých d ěl (ob razů) bez ocenění pouze v operativní evidenci. V seznamu pod le majetkových položek navíc neuvedlo jejich identifikaci, - PgC Plzeň sledovalo umělecké předměty a díla pouze v operativní evidenci. 2. Smlou\")' o nájmu PgC v roce 2001 nerespektovala ustanoveni 27 zá kona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejim vystupov áni ". právních vztazích, a uzavírala nájemní smlouvy na dobu neurčitou,resp. na dobu delš í než pět let, Např.: - PgC Praha pronajalo obchodní společn osti nebytové prostory bez uvedení doby nájmu. - PgC Český Těšín uzavřelo smlouvy o nájmu nebyto vých prostor S n ěkterými náj emci na dobu neur č itou. - PgC Brno uzavíralo s nájemci smlouvy na dobu neurčitou a v jednom přípa d ě na dobu delší než pět let. 3. Dohod)' o provedení práce PgC při uza"'íránídohodo provedenípráce nepostupovala y souladu s ustanovením 232 zákona č, 65/1965 Sb., zákoník práce, podle něhož mohou zam ěstnav atel é k plněni Sloj-ch úkolů uzavírat dohod)"o pracích konaných mímo pracovní poměrjen výjimečně, jestliže jde o práci, jejíž "'j'kon nemůže zam ěstnavatelzabezpečit v rámci pracovní dob)'. Např. : - PgC Plzeň uzavřelo se za m ě s t na n ci dohody o provedeni práce na č i nnost, která byla součá stí jej ich pracovní náplně, Objemtakto vyplacených finančních prostředků představoval částku Kč. - PgC Praha uzavřete v roce 200 I se t-t zam ě st na nc t dohody o provedení práce na úkol y, které byl)! hlavní č i nno s t í PgC a zá roveň byly jejich pracovní náplní, a na zá k ladě těchto dohod vyplatilo celkem Kč. - PgC České Bud ějovice uzavřelo v roce 200 I s osmi zaměs t na nci dohod y o provedení práce a na jejich základčjim vyplatilo celkem Kč. pře stože šlo o č i n nosti vy plývaj ící z jejich pracovní náplně. 4. Hospodárnost Pří nakládání s majetkem st átu a finančními prostředkypgc postupovala '" některých případech nehospod á rně. Např. : - PgC Plzeň dle smlouvy o pronájmu a provozu nápojového automatu umístěného v jeho prostoréch uzavřené v roce 2000 nepožadovalo úhradu za pronájem prostoru. a naopak hradilo provozovateli rn č si čn č Kč. Provo zovatel hradil PgC Pl zeň pouze 150 K č m čsíčnč za s p o tř e b ov a n o u energii. Obdobně ne výhodnou smlouvu uzavřelo PgC i v roce 2002 o provo zován! dalšího automatu, - PgC Praha dle smlouvy o pronájmu a provozu nápoj o vého automatu umístěného v jeho prostotách uzavřené v roce 1996 umožnilo provozovateli bezúplatn ýodbčr vody a e lektř i ny a nepožadovalc úhradu za pronájem prostoru. Obdobně nevýhodnou smlouvu uzavřelo i v roce s j inou firmou o provozování dalšího automatu. PgC Praha uspořádalov roce 200 1j ednodenní besedu k problematice soužiti s Romy, na kterou MSMT uvolni lo celkem Kč. N áklady na jednoho účastníka činily I 350 Kč. z čehož I 333 Kč představovalo občerstvení. - PgC Český Těšínuhradilo za pořizeuikopírovacího stroje na základě leasingové smlouvy celkem o Kč (tj. 035 %) více než by byla jeho kupní cena. 5. Inventarizace Při lnventarízacfch ke dn i PgC ne postupoval a v soul adu II ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o ůčem lctv i, ne boť nezji stíla skutečný sta",m ajetku a evidoval a i p ředmět )" které jíž byly zlik-

4 Č áslka 4 Vht_lk N fjvyulho kontrolnlho úhdlll 2002 St n na 2 lj vidcváuy (viz část B.I tohoto kontrolního závěru). Zjištěné skutečnosti nědčí o předcbozí ned ůslednosti při p rová dě n i inventarizaci, N a př.: - PgC České Budějovice ncově řilo inventarizaci, zda stav majetku v účetnict ví odpovídá skutečnosti. Úče t budov)' a stavby vyk azoval rozdíl H Kč oproti skutečnost i, - PgC Plzeň nedoložilo proveden í dok ladově in ventury majetku v minimální hodnotě K č a záva zků v hodnotě Kč. Porovnán ím inventurníc h soupisů s údaji v hlav ni knize vyplynulo, že údaje nebyly shodné: rozdíl čin i l K č. - PgC Hradec Krá lové neprovedlo inventarizaci poh ledávek a záva zků, Před lo žen)' čá steč n ý soupis pohledávek neodpovidal sta vu vyk ázan ému v úč e t ni c t ví. 6. Vedení ů ěetaíctvi Ve větši ně PgC byl~.. zjištěn y nedostatky při vedení ů č etní ctví. PgC nedodržovala ú čtovou osnovu a postupy Účtování, účetnictví nevedla sp rá vně a úplně. a tím porušovala ustanoveni.j a 7 zákona č, Sb. Např.: - Pg C Pardubice. Hradec Králové. České Bud ějo vi ce, Plzeň. Praha a Brno nesprávněocenila, zhod nocova la a účtova la o majetku. čtm ž zkreslila stav akti v v rozvaze, - U PgC Hradec Kr álově a Český Těš ín počáteční zů statky rozvahových účtů k I. I. 100 I nenavazovaly na konečné zůstatky rozva hovýc h účtů předch á zejícího obdobi. - PgC Če ský Těšín zkreslilo aktiva v rozvaze k I tim, že na účtech zásob neúčtova lo o u čebnicich na sk ladě v hodnotě Kč. Dále účtovalo o odpisech z majetku, kte rý neved lo na př íslu šných majetkový ch účtech. - PgC Plzeň neúčtovalo samostatně o pozemcích, ale jejích cenu zahrnulo do poři zovac í ceny budov, Pozemky tak v rozporu se zákonem odepisovalo do nákl a dů. a tim sniž ilo i hospod á řsk ý výsledek roku 200 I. - PgC Brno účtovalo o odpisech z maj etku. který nebyl do úče tnict ví vůbec zaveden. - PgC Pardubice na majetkových účtech vy kazovalo rozdílné čás tky v kn ihách analytick é evidence a v hlavn í knize. - PgC ČeJlké Budějovicezkreslilo hospodářský vý slede k roku 200 I neopr ávn ěným zaúčtováním částky' -tl 870 Kč na vru b účtu tržeb. Ve p rospěch tohoto účtu zaúč tova lo i příjmy z nepovolen ého provozování jiné č i nno s t i \ 'C vý ši 127 SI8 K č, 7. Účelo",ě určené prostředky PgC porušila ustanovení 53 zákona Č. 218/2000 Sb. tím. že" roce 2001 používala finanční prostředky kjiným ú čelů m, než na které byly určeny. Na př.: - PgC Česk}' Těš ín nesprávně pou žilo na úhradu tech nického zhodnoceni budovy pro středky (v e vý ši Kč) určené na provoz, - Pg C České Budějcvlc e nesprávně použilo na úh radu technického zhodnocení budovy pro st ředky (ve v ýš i K č) určené na provoz. Mš'MT poskytlo PgC Če ské Budějovice na prog ram podpory vzdě lává n í národnostních men šin SO000 K č a na be sedu k problematice souž ití s Romy dalších Kč, Pg C uspořáda lo pou ze jednodenní besedu k problematice soužiti s Romy, na kterou použilo celých Kč. - PgC Plzeň obdrželo ú če lov é p ro s tředky na program podpory vzdě lává ní národnostních menšin ve v)'š i Kč, Sta noven)' úče l nedodrželo a použilo je na jiný program. 8. Realizace vzd ěl ávac ích akcí Kontrolovaná PgC v roce 200 I zrea lizovala v obla sti v zdělávání pedagogů celke m vzdě lá vacích akcí, který ch se zúčast n il o celke m učitelů a pedagogi c kých p racovn í ků. Jedné akce se tedy v průměru zúčastnilo 23 účastníků, Přehled vzdě l ávacích akcí \' oblasti ndělá\'ání pedagogů II kontrolovaných PgC v roce 2001 uddí tabulka č. 1 Tabulka č. I PgC Praha Plzeň Ceské Hradec Pardubice Brno Ostrava ICeský Celkem Budějo- Králové TěšínO) více Poče t zrealizovan ých akcí celkem 2~O 6~~ ~11 69 ~O Počet účastníků celkem 7 <H8 13 1U <H I I ~ Přepočt en)' poče t me tod iků I l. O ,0 10,9 5, Poče t zrealizovaných akcí na jednoho , 5 21, ,S metod ika "f PgC Český Tě š ín plní specifické úkol}' národnostního školství, proto údaje t)'kající se realizovaných vzdělávací ch akci v systému vzdělává ní pedagogů v tomto p řípadě nejsou srovnatelné s údaji u ostatn ích kontro lovaný ch PgC.

5 6 í.lka 4 VhlDlk l"iejvylišlho kontrolnlho ůfadu 2002 S1l'llna214 Z uveden ých údajů vyplývá zna č ná nevyvá ženost mezijednotlivými PgC při jejich podílu na realizaci vzdč lávacich akci. Např. : - PgC Brno se čtyřmi územními pracovišt i (Brno, Blansko, B řec la v, Znoj mo) zrealizovalo v roce 200 I pouze 69 vzdělávacích akci, což čin í v prů měru 5, 1 akce na jednoho odborného pracovníka PgC pro ga ra ntovanou oblast (melodika). Naproti tomu dva metodici uzemního pracovi š tě v Opavě v rámci PgC Ostrava zrea lizovali v oblastí vzdělávání pedagogů celkem 221 akci (110,5 akce na jednoho me todika). 9. Stanoven ě daňové pcvtnnosti PgC při výpočtu daněz příjmu prá,'nickj'ch osob nepestupovata v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. N a př.: - P gc Praha nepostupovalo v souladu s ustanovením 34 tohoto zákona tím, že p ři výpoč tu daně z příjmu odečetlo od základu daně čá stk u 10 % vstupní ceny odpisovaného hmotného majetku, přes tože ten to majetek nebyl použ íván k zajiš t č ní zdanite lné ho příjmu a nesprávně odvedlo da ň ni žší o Kč. - PgC Ostrava nepostupovalo v souladu s ustanovenim 18 tohoto zákona tím, že neposuzovalo, zda př í jmy z č i nno s t í uvedených ve statutu jsou p ředmětem daně (zda příjmy z těc h t o č i n nost í jsou vyšší než souvisejí c í náklady) podle j ednotlivých druhů činnosti (např. vzděláváni pedagogů. výp ůjčn í služby), PgC uhradilo za rok 200 I daň z přijmů pr ávnick ýchosob ve v ýši Kč vztahuj ící se k příjmům z hlavni činnos ti, přestože hlavni č i nnost PgC jako celkubyla ztrátová. 10. Ostatní zjiitění - PgC Parduhice pořídilo na základě kupní smlouvy budovu s pozemky za cenu stanovenou dohodou v souladu se znaleckým posudkem ve výši Kč. V kupní ceně však nebylo zo hledněno technické z hod nocení budovy ve výši 4,9 mil. Kč, kterébylo financováno z prostředků stát ního rozpočtu a provedeno v období po uplatnění restitu čního nároku opr ávněnou osobou. Provedení bylo navíc v rozporu s ustanovenim 7 odst. 1 zákona Č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. který stanovil, že včc se vydá oprávněné osobě ve stavu, v n čm ž sc nal ézal a ke dni doručení písemn év ýzvy k vydání věci povinné osobě. - PgC Praha uzavřelo smlouvy o nájmu se dvěma nájemci, k te ří provedli v pronajatých prostorách stavební úpravy bez stavebního povoleni a bez sou hlasu pronaj ímatele. V roce 2000 zaháj il přís lušný stavební ú řad ří zení o ods tra nění nep ovole nýc h stavebních úprava upozorni l na možnost uložení pokuty. PgC proto poda 10 žádost o dodatečné povolení stavby. V roce došlo k lega lizaci stavu vydá ním kolaudačního rozhodnuti. K neop r á v n ěn ému zása hu do maj etku státu došlo mj. proto, že Pg C Praha neprovád ělo kontrolu uží váni pronajat ých prostor nájemci, jak stanovily podmínky nájemních smluv. V)"'hodnocení M'šMT podle zákona č Sb., o státní správ ě a samospr ávě ve školsni, koordinuje tvorbu dlouhodobj'ch záměrudalšího \'Zdělá\'ání pedagogických pra CO\"DÍkŮ a stanoví zásad)' pro přidělování finančníchprostředků. V souvlstostl s reformou veřejné sp r ávy byly výkonem státní spráyy v oblastí školsrvi, zpracov áním dlouhodobého z ám ě ru vzdělá\'ání a kontrolou v)"'užití prostředkůna vzdělhánípedagogů pověřen)' orgán)' krajů v přenesené působnosti. Podle tohoto zá kona má M'šMT možnost zřizovat zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovník ů jako své přfsp ěvkov é organizace. Stejná možnost je dána i krajům. V řízení \jkonu státní spráyya" realizaci cílů výchovy a vzdělávání ve školstv í tím nastala určitá dvoukolejnost. M'šMT,' roce 2000 roz šířilo stávající sít' pěti pedagogických center na celko\'j' počet 15 těchto přísp ěvkových organizací se shodným předmětem činností. Vj'bor pro v ědu, vzd ělévént, kulturu, ml ádež a tělov ýchovu Poslanecké s n ěmovny Parlamentu ČRve svém usnesení z č e rvn a 2000 ""yslo\'il vážné znepokojení nad postupem M'šMT p ři zakládání pedagogických center a uvedl, že považujeza nepřijatelné,aby PgC plni}a jiné funkce než vzdělávání pedagogů. Kontrolou NKU bylo zjištěno, že mateřské, základní a střední škol)' '" roce 2001 ínvesteval)' do vzd ěl ávac ích akcí nabízenj'ch PgC pouze 25 % z celkové výše prostředkůze st át ní ho rozpočtu úč e lově u rč e nýc h na vzdělá\'ání pedagogů,z č e h ož \'yplj'vá, že školy \)'UŽíval y přev ážně nabídky jiných subjektů, Analýzu tohoto stanl. MŠMT neprovedto. Postup M'šMT při vymezování nemov ít ěbo majetku PgC \' roce 2000 byl nekoncepční a v některých přípa dech vedl k následnému nehospodárnému \')"'nakládání pro!l1řcdků ze státního rozpočtu.neboťjim,,)mcziloi značnou část majetku. který b)'1pročinnostpgc nevhodn ý, a PgC ho tudíž nevyužívala. V jednom případě MŠMT vymezilo i majetek, na kterj' v souladu se zákonem č Sb., o mimosoudních rehabilitacích, vznesla nárok opr ávn ěná osoba a rovněž \'ymezilo PgC majetek, který náležel podle zákona č. 229/1991 Sb., o ú p ravě vlastnickýeb vztah ů k půdě a jinému zemědělskémumajetku, do spr-ávy Pozemkov ého fondu ČR. Na neepr á vn ě nost převodutakovéhoto majetku státu NKÚ již v rámci předchozíchkontrol u M'šMT několikrátupozornit (viz např. kontrolní záv ěr z kontrolní akce č. 99/30 - Hospodaření školních hospodářsnis majetkem státu zveřejněnýve Věstníku NKÚ v částce 2 z roku 2000). Kontrola hospodařenípgc s majetkem státu a s fina nčním i prostředky ze státního rozpočtu prokáza la u těchto p říspěvkových organizací četné nedostat ky, Většína kcntrolovanýeb PgC nevykazovala správnou hodnotu u majetku státu, se kterým mě la př í s lušnost hospodařit ; majetek často neocenila a nevedla v ůě em t c t ví. PgC postupovala l-' mnoha připadechpři nakládání s majetkem a finančními prostředky státu nehospodárně, zejména při uzalirání nájemních smluv a dohod o provedení práce. V n ěkterých příp adech použila finančníp rostředk)' k j iným ú čelům, ncž na které b )'I ~" určeny. Kontrolou bylo zjištěno, že podíl j ed notlivých PgC na přfpravě a realizaci vzdě lá vac ích akcí \' systé snu vzdělád ní peda gogů byl '" roce značně ne")'yážený.

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/04 Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství Kontrolní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská, a.s. *** II. PLNĚNÍ EKONOMICKÝCH DŮSLEDKŮ PRODEJE ČÁSTI PODNIKU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více