02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy"

Transkript

1 Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana /07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2002 pod č í sle m 02/07. Kontro lní akci řídil a kon trolní závěr vypracoval čl e n NKÚ Ing. J iří Ka livoda. Cílem kontroly bylo p rověři t hospoda ření s p ros t řed ky stá tní ho rozpočt u vynaloženými v souvislos ti s č inností peda gogick ých center. Kontrolovaným obdobím byl rok 2001 a v príp a d ě věc n ých souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly. Kontrolu pr ovedly v období od dubna do srpna 2002 skup iny kontrolujících NKÚ z odboru sociálních věcí, školství a ku ltur)' a územních odbo rů jižní Čechy, západní Čechy. severovýc hodní Čechy,jí ž n í Morava a severní Morava. Ko ntrolovanými osobami byly: A Mi nisterstvo školstv í. mlá deže a tělov ýc hovy (dále jen "MSMT"); R Pedagogic ká centra - přtspěvkové organizace MSMT: Pedagogic ké centrum Praha (dále jen "PgC Praha"): Pedagogické centrum České Buděj ovice (dále je n.,pgc Če ské Buděj ovice") ; Pedagogické centrum Pl zeň (dá le jen,.pgc Pl z e ň " ) ; Pedagogické centrum Hradec Kr álové (dále jen "PgC Hradec KráloYé'"): Pedagogic ké ce ntru m Pard ubice (dále jen..pgc Pardubice"); Pedagogické centrum Brno (dále je n "PgC Brno") : Peda gogické centrum Ostrava (dále jen "PgC Ostrava"); Pedagogické ce ntrum pro polské národnostní školství Česk}' Těš í n (d ále jen.,pgc Čes k ý Tě š í n"). Ná mitky proti kontrolnímu protokolu podaly MŠMT a PgC Hr ad ec K rá lové. Byly vypoř á dány rozhodnutími vedoucích sk up in kontrolujících. MŠMT podal o odvolání proti rozho dnutí o námitkách proti kont rolnímu pro tokolu, o něm ž bylo rozhodnuto usnesením se nátu NKÚ. Sen á t NKÚ (ve slož ení: Ing. J i ř l Ka livoda - předseda, JUDr. Elišk a Kada ňová, MVDr. RudolfNěmeček, Mgr. Z de ňka Profeldov á. Ing. Ladislav Zeman - čle no vé) na svém zasedání dne 27. listopadu 2002 s c h v á I i I usnesením Č. 02/07/34 ko ntroln í z á v ě r v tom to znění: Poznámka: Práv ní p ředpisy u v á děn é v tomto kontrolním z áv ě ru jsou aplikovány ve z n ě n í platn ém pro kontrolo vané období MSMf podle usta nove ní 12 z ákona č. 56~ / 1990 Sb., o státn í správě a samosp rávě ve školství. ř í d í výko n stá tn í správy ve ško lství a vytvá ř í podmínky pro realizaci cílů výchovy a v zd ě lává n i. Pod le tohoto ustanovení je oprávněno z řizovat za řízen í pro da lší vzdělává n í pedag ogickýc h pracovníků (dá le jen "vzdě lávání pedagogů"). K tomuto úče lu zř ídilo peda gogick á centra (dále jen " PgC" ) j ako své p ř i s pěvkov é organizace. V so uvislosti s reformou veřejné správy byla ko mpe tence v té to oblast i svěřena také k raj ů m, kte ré maj í podle ustanovení 16 téhož záko na ve své sa mo stat né p ů sobn o st i rovně ž opráv ně ní z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. o způsob ilos t i Pro rozhodování o vydá ní osvědčení vzděláva cíc h zařízeni k pořádán í akcí v rámci vzdělávání pedagog ů z ř ídil o MSMT v roce 1996 jako svůj porad ní org á n ak red i ta čn í komi si. Na doporu č e ní této komise MSMT vystavilo osvědče ní o způ sob ilo s t i jak PgC, tak i dalším zař íze ním, jako jsou škol)', obča nská sdružení, nadace a podnikatelské subjekty. Se znam těc hto z aří zení je zveřejňován ve Věstníku MŠMT. Komise rovněž rozhoduje o žá dostec h vzdělávacích za řízen í o a kreditaci vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy I, Z řízování PgC a rozšiřování jejich sítě V resortu MŠMT zabezpečovalo úko ly,' obla sti v zdělává ní ped a gogů do rok u ce lkem pě t Pg'C. K dat u I MSMT zřídilodalších deset tčc hto příspčv kov)'cll o rg anizací se shodným p řed mětem č inn os ti. Výbor pro vědu. vzdě lává n í, kulturu. m ládež a tělovýc hovu Poslanecké s n ě movny Par lamentu ČR ve své m usnesení Č. 188 zc dne vy slovil vá žné znepokojení nad postupem MSMT pti rozši řová ni sítě PgC, a 10 předevší m nad tí m. že nebyla vypracována koncepce č in nos t í té to instituce. Výbor ve sv ém usnesení rovněž uve dl, že je nepřij a t elné, aby PgC plnila j iné funkce než vzdě l ávání pedagogu. P ře sto v dodatcíc h ke zřizovacím listin ám z prosi nce 2000 jako před mě t č in n ostí MSMT uvedlo i rea lizaci vzdě lávacíc h programu pro nepedagogickou veřejno st, a to bez bližšího vymezení, o jakou oblast vzdě l ávání jde. Nad rámec vzd ěl áv á ní pedagogů jsou rovněž či nnosti uveden éve statutec h. jako nap ř. poskytovau í služeb v oblasti prodeje a distrib uce u čeb nic, učebních pom ů cek. kni h a softwaru. služby v eko nomické oblast i. v oblasti informa čn í ch technologií a další služby. 2. Financováni PgC V roce 2001 MŠMT poskytlo p ř íspěvek na č i nnost PgC celkem ve v)'ši U I 36~ tis. Kč a na stavby. po řízen í přís t rojů a automob ilů vyčlen ilo da lších 27 o~o tis. Kč.

2 ( :a stka,f Strana Ul Skutečné výnosy PgC 1.3 rok činily-i? 77 5 ti s. Kč. Podíl ce tkovýc h vý nos ů k ce lkové výši finančních prostředků poskytnutých PgC ze státního rozpočtu v roce představova l 28,-l- %, V rá mci příspěvku na činnos t PgC přidělilomsmt k zabezpečen i jim zadaný ch úkolů v průběhu roku 200 I PgC ce lkem tis. Kč. z čehož nejvě t š í objem ve v ýši tís. Kč byl určen na organizování soutěží a přehlídek žáků. Z původního počt u 70 pracovníků by l od zvýšen jej ich počet na 2 70, přestože např. organizování soutěží a přehlí dek žáků přešlo od roku 2002 do působnos ti krajů. Přepoč rené náklady na jednoho zaměst na n ce v roce 200I č i n ily 651 tis. K č, v ýnosy bez provozní dotace 184 lis. Kč. 3. Vymezení majetku PgC V so uvis losti se zru šením školských úřadů p ř eved lo MSMT na PgC v roce 2000 majetek v hodnotě cca tis. Kč. T}10 údaje nej sou úpl né, neboť některá PgC o veškerých budovác h a pozemcích neúčtovala (ví z čás t B.I tohoto kontrolního závěru) a M ŠMT ve z řizovacích listinách hodnotu vymezené ho maj etku neuvádě lo. Kontrolou majetku vymezen ého ve z ři zovacíc h listíná ch by lo zj iš tě n o, že PgC zí skala p říslušno st hospodařit i s majetkem. který ke sv é čínno sti nevyužíval a. Veškeré ná klady související s tímto nevyu žívaným majetkem Pg C hradila z prostředků státního rozpočtu určen ých na j ejic h č i n n ost. Postup MŠMT pří vymezov ént nemcvít ébcmajetku pro z a b ez peč e n í činnosti PgC v roce 2000 byl nekoncepční a v n ěkter ých případecb vedl k následnému nehospodárnému \')'nakládání prostředků ze st átního rozpočtu. MŠ MT např.: - sc hv á lilo převod práva hospodaření na PgC Ostra va k budově. přestože bylo zřejmé, že může využtvat jeji prostory pouze z IQ % (součás t í objektu bylo loutkové d ivadlo a účelové prostory mladých turí s t ů a přírodo vědc ů). Pg C si pro svou č i n nos t úplatně pronajímalo prostory od jiných subjektů; - zřídilo PgC Karlovy Vary právo hospodařeni k vile Becher". PgC si pro svou činnost ú platně pronajímalo prostory od jiných subjektů a vlastní budo vu pro svou či n n os t z důvodu ncvhodnosti objektu nevyu žíva lo; - z říd ilo PgC České B ud ějovice právo hospodařen í k budově a pozemku. které Pg C z důvodu nadbytečnos ti nás ledně převedlo na jin ý subjekt; - zří d i lo PgC Pa rdubice pr ávo hospodaření k majetku, který byl předmětem rest itučního ná roku podle zákona Č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích. a jehož část (pozemky) náležela podle zákona Č. 229 / 1991 Sb.. o úpravě vlas tnických vz t a hů k p ůd č a jinému země děl skému majetku. do správy Pozemkového fondu ČR.... Finančn í p rost ředky poskytnut éškolám na vzd ěl áváni ped agogů MŠMT na vzdě l ává n i pedagogů sta novilo p ro rok 200 llimítve vý ši 50 Kč na žáka mateřské, základnía střední školy. kt erý mohly územní školské orgány zv ýšit až na 75 Kč. Prosttedky na vzd ěláv ání pedagogů byly určeny školám k úhradě poplatků za akreditované vzdělávacíakce a se mi nář e pořádané jak PgC. tak i jiným i subjekty. MŠMT v roce 2001 uvolnilo pro školy na vzdělává n i pedagogů minimálně tis. Kč. PgC vykázala za rok 200 I tržby z této č i nnosti ve výši tis. Kč. což představovalo pouze 25 % z celkového objemu prostředků uvolněných M SMT na vzdě lává ní pedagogů. Z toho je zřejm é. re mateřské, základni a střední školyv roce 2001 k zabezpečen í \'Zd ěládní pedagogů neupřednostň ovaly PgC a převážn ě ",'užival)' na bídk" jinýcb su bj ektů. Pod le pokynu MSMT měly školy povinnost zpracova t zprávu o použití prosttedkůna vzdělávání pedagogů (jej ímž obsahem měly být mj "údaje o jednotlivých vzdělávacích akcích a školicích institucíc h) a předlo žit ji školským územ ním orgánům. MŠMT následně mělo 1)10 in formace vy hodnocovat. Kontrolou bylo zj iště no. že kraj ské úřady M ŠMT zprávy nezaslaly a MŠ MTje an i nevyžadovalo. Přestože MŠMT podle zákona č. 564/1990 Sb. koo r din uj e tvorbu dlouhodobj ch zám ěn. vzdě lá\'án í pedagogů a stanoví zásady pro přidělování středků, nezajístilo si přehled o celkovém objemu prostředků na vzdělávání pedagogů přidělenj'ch školám a ni o jejich skutečnémv,"užítí. 5. Ostatní zjištění fin a nč níc h pro Na podporu ná rodnostních men šin MŠMT vyč l e ni lo do ro z počt u PgC ce lkem tis. Kč. Rozpočt ový mi opat řenímí určilo tis. Kč na učebni pom ůcky a semináře pro učíte le v př í hran i ční ch oblastech a 250 tis. Kč na jednodenní "Besedy u kulatého stolu" o romské prob lematice. Formu vy užíti prostředků na v zdělávání učitelů v oblasti multíkulturni výchovy pon echalo MŠMT na samotn ýchpgc. Na základě úkol u vyplývejíciho z usnesení vlády z I L. října 2000 č. 994 m ě l ministr školství. mládeže a t ělovýchovy do I vy hodnotit poznatky u čite l ů a o rgan i zátorů besed na téma soužití s Romy a vypracovat metodický materiál pro učitele. MŠ MT do ukončení kontrol)' NKÚ poznatky ne vyhodnotilo a poža dova ný mat eriál nezpracovalo. B. Pedagogická centra 1. Evidence majetku Většina kontrolonnj'cb PgC ne\'ykazovala sprá\noo hodnotu majetku státu, se kterým měla příslušnosthospodařit. PgC část majetku buď neocenila, nebo nezavedla do ůč et n lctví, popř. po provedeném technickém zhodnoceni nezv ýšila jeho hodnotu. T ím porušila zákon o ů čem lc tví. Např.: - Pg C Brno byl v roce 2000 ve zřizov ací listině od MS MT vymezen ncmovit ýmaj etek, ke kterému m ě l do té doby právo hospodařeni školsk ýú řad. Smlouva o převod u pr áva ho spoda ře n í k příslu šném u nemovitému majet-

3 Částka 4 Vhtnlk l"iejvyutho kontrolnlho lihdl/ Strana 212 ku nebyla mezi školským útadem a PgC Brno uzavřena. Zápis do katastru nernovitosti byl proveden pouze na základě zř izovací listiny. PgC budovy za ú čt ova l o až v červ e n ci 200 I v hodnotě Kč na základě ncoficialn ě získan ých informaci z účetnictví b ýval ého školského úřadu. Pozemky o výměře I 022 m!do ukončení kontroly NKÚ ncocenilo a neúčtovalo o nich. - PgC Český Těšín získalo v roce 2000 právo hospoda ření k pozemku o vý měř e 445 m', kter ýza účt o va l o až v roce 2002 v ceně Kč, - PgC Pardubíce v roce 2001 vykázalo hodnotu nernovitého majetku o Kč ni žší. než byla jeho pořizovad cena, - PgC Praha od svého zřízeni v roce 1991 neúčtovalo o pozemku o v ým ěře I 347 m-. Pozemek ocenilo a zaúčtovalo v hodnotě Kč na základě znaleckého posudku až v roce PgC Plzeň neúčtovalo samostatně o pozemcích v celkové výměře m'calejejích cenu zahrnulo do ceny staveb, V účetní evidenci vedlo v roce majetek. který byl již v předc hozích letech zlikvidov án, resp. převeden na ji ný subjekt. - PgC České Budějo\'íce v roce 200 I po provedeném technickém zhodnocení budovy nezvýšilo hodnotu majetku o K č. Při sp rávě um ěleckých děl a předmětů j sou organiz ač n í složky státu povinny ve sm yslu opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtován í. uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organiza ční složky státu, územní samosprávné celky a přf spěvkov é organízace, Č. j / /2000, o nich účtovat bez ohledu na výši poři zovací ceny. Díla s pořizova c í cenou ID tis. Kč a vyšší musí být doložena fotodokumentaci, Podle vyhlášky č. 62/200 I Sb. o hospodařen í o rganizačních složek státu a státních organizaci s majetkem státu. musí b ýt majetek v sez namu rozepsá n pod le maje tkových položek tak, aby umožňoval jejich identifikaci a vylu čoval n ájemnou zá měn u. - PgC České Bud ějovice vedlo sedm um ě leck ých d ěl (ob razů) bez ocenění pouze v operativní evidenci. V seznamu pod le majetkových položek navíc neuvedlo jejich identifikaci, - PgC Plzeň sledovalo umělecké předměty a díla pouze v operativní evidenci. 2. Smlou\")' o nájmu PgC v roce 2001 nerespektovala ustanoveni 27 zá kona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejim vystupov áni ". právních vztazích, a uzavírala nájemní smlouvy na dobu neurčitou,resp. na dobu delš í než pět let, Např.: - PgC Praha pronajalo obchodní společn osti nebytové prostory bez uvedení doby nájmu. - PgC Český Těšín uzavřelo smlouvy o nájmu nebyto vých prostor S n ěkterými náj emci na dobu neur č itou. - PgC Brno uzavíralo s nájemci smlouvy na dobu neurčitou a v jednom přípa d ě na dobu delší než pět let. 3. Dohod)' o provedení práce PgC při uza"'íránídohodo provedenípráce nepostupovala y souladu s ustanovením 232 zákona č, 65/1965 Sb., zákoník práce, podle něhož mohou zam ěstnav atel é k plněni Sloj-ch úkolů uzavírat dohod)"o pracích konaných mímo pracovní poměrjen výjimečně, jestliže jde o práci, jejíž "'j'kon nemůže zam ěstnavatelzabezpečit v rámci pracovní dob)'. Např. : - PgC Plzeň uzavřelo se za m ě s t na n ci dohody o provedeni práce na č i nnost, která byla součá stí jej ich pracovní náplně, Objemtakto vyplacených finančních prostředků představoval částku Kč. - PgC Praha uzavřete v roce 200 I se t-t zam ě st na nc t dohody o provedení práce na úkol y, které byl)! hlavní č i nno s t í PgC a zá roveň byly jejich pracovní náplní, a na zá k ladě těchto dohod vyplatilo celkem Kč. - PgC České Bud ějovice uzavřelo v roce 200 I s osmi zaměs t na nci dohod y o provedení práce a na jejich základčjim vyplatilo celkem Kč. pře stože šlo o č i n nosti vy plývaj ící z jejich pracovní náplně. 4. Hospodárnost Pří nakládání s majetkem st átu a finančními prostředkypgc postupovala '" některých případech nehospod á rně. Např. : - PgC Plzeň dle smlouvy o pronájmu a provozu nápojového automatu umístěného v jeho prostoréch uzavřené v roce 2000 nepožadovalo úhradu za pronájem prostoru. a naopak hradilo provozovateli rn č si čn č Kč. Provo zovatel hradil PgC Pl zeň pouze 150 K č m čsíčnč za s p o tř e b ov a n o u energii. Obdobně ne výhodnou smlouvu uzavřelo PgC i v roce 2002 o provo zován! dalšího automatu, - PgC Praha dle smlouvy o pronájmu a provozu nápoj o vého automatu umístěného v jeho prostotách uzavřené v roce 1996 umožnilo provozovateli bezúplatn ýodbčr vody a e lektř i ny a nepožadovalc úhradu za pronájem prostoru. Obdobně nevýhodnou smlouvu uzavřelo i v roce s j inou firmou o provozování dalšího automatu. PgC Praha uspořádalov roce 200 1j ednodenní besedu k problematice soužiti s Romy, na kterou MSMT uvolni lo celkem Kč. N áklady na jednoho účastníka činily I 350 Kč. z čehož I 333 Kč představovalo občerstvení. - PgC Český Těšínuhradilo za pořizeuikopírovacího stroje na základě leasingové smlouvy celkem o Kč (tj. 035 %) více než by byla jeho kupní cena. 5. Inventarizace Při lnventarízacfch ke dn i PgC ne postupoval a v soul adu II ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o ůčem lctv i, ne boť nezji stíla skutečný sta",m ajetku a evidoval a i p ředmět )" které jíž byly zlik-

4 Č áslka 4 Vht_lk N fjvyulho kontrolnlho úhdlll 2002 St n na 2 lj vidcváuy (viz část B.I tohoto kontrolního závěru). Zjištěné skutečnosti nědčí o předcbozí ned ůslednosti při p rová dě n i inventarizaci, N a př.: - PgC České Budějovice ncově řilo inventarizaci, zda stav majetku v účetnict ví odpovídá skutečnosti. Úče t budov)' a stavby vyk azoval rozdíl H Kč oproti skutečnost i, - PgC Plzeň nedoložilo proveden í dok ladově in ventury majetku v minimální hodnotě K č a záva zků v hodnotě Kč. Porovnán ím inventurníc h soupisů s údaji v hlav ni knize vyplynulo, že údaje nebyly shodné: rozdíl čin i l K č. - PgC Hradec Krá lové neprovedlo inventarizaci poh ledávek a záva zků, Před lo žen)' čá steč n ý soupis pohledávek neodpovidal sta vu vyk ázan ému v úč e t ni c t ví. 6. Vedení ů ěetaíctvi Ve větši ně PgC byl~.. zjištěn y nedostatky při vedení ů č etní ctví. PgC nedodržovala ú čtovou osnovu a postupy Účtování, účetnictví nevedla sp rá vně a úplně. a tím porušovala ustanoveni.j a 7 zákona č, Sb. Např.: - Pg C Pardubice. Hradec Králové. České Bud ějo vi ce, Plzeň. Praha a Brno nesprávněocenila, zhod nocova la a účtova la o majetku. čtm ž zkreslila stav akti v v rozvaze, - U PgC Hradec Kr álově a Český Těš ín počáteční zů statky rozvahových účtů k I. I. 100 I nenavazovaly na konečné zůstatky rozva hovýc h účtů předch á zejícího obdobi. - PgC Če ský Těšín zkreslilo aktiva v rozvaze k I tim, že na účtech zásob neúčtova lo o u čebnicich na sk ladě v hodnotě Kč. Dále účtovalo o odpisech z majetku, kte rý neved lo na př íslu šných majetkový ch účtech. - PgC Plzeň neúčtovalo samostatně o pozemcích, ale jejích cenu zahrnulo do poři zovac í ceny budov, Pozemky tak v rozporu se zákonem odepisovalo do nákl a dů. a tim sniž ilo i hospod á řsk ý výsledek roku 200 I. - PgC Brno účtovalo o odpisech z maj etku. který nebyl do úče tnict ví vůbec zaveden. - PgC Pardubice na majetkových účtech vy kazovalo rozdílné čás tky v kn ihách analytick é evidence a v hlavn í knize. - PgC ČeJlké Budějovicezkreslilo hospodářský vý slede k roku 200 I neopr ávn ěným zaúčtováním částky' -tl 870 Kč na vru b účtu tržeb. Ve p rospěch tohoto účtu zaúč tova lo i příjmy z nepovolen ého provozování jiné č i nno s t i \ 'C vý ši 127 SI8 K č, 7. Účelo",ě určené prostředky PgC porušila ustanovení 53 zákona Č. 218/2000 Sb. tím. že" roce 2001 používala finanční prostředky kjiným ú čelů m, než na které byly určeny. Na př.: - PgC Česk}' Těš ín nesprávně pou žilo na úhradu tech nického zhodnoceni budovy pro středky (v e vý ši Kč) určené na provoz, - Pg C České Budějcvlc e nesprávně použilo na úh radu technického zhodnocení budovy pro st ředky (ve v ýš i K č) určené na provoz. Mš'MT poskytlo PgC Če ské Budějovice na prog ram podpory vzdě lává n í národnostních men šin SO000 K č a na be sedu k problematice souž ití s Romy dalších Kč, Pg C uspořáda lo pou ze jednodenní besedu k problematice soužiti s Romy, na kterou použilo celých Kč. - PgC Plzeň obdrželo ú če lov é p ro s tředky na program podpory vzdě lává ní národnostních menšin ve v)'š i Kč, Sta noven)' úče l nedodrželo a použilo je na jiný program. 8. Realizace vzd ěl ávac ích akcí Kontrolovaná PgC v roce 200 I zrea lizovala v obla sti v zdělávání pedagogů celke m vzdě lá vacích akcí, který ch se zúčast n il o celke m učitelů a pedagogi c kých p racovn í ků. Jedné akce se tedy v průměru zúčastnilo 23 účastníků, Přehled vzdě l ávacích akcí \' oblasti ndělá\'ání pedagogů II kontrolovaných PgC v roce 2001 uddí tabulka č. 1 Tabulka č. I PgC Praha Plzeň Ceské Hradec Pardubice Brno Ostrava ICeský Celkem Budějo- Králové TěšínO) více Poče t zrealizovan ých akcí celkem 2~O 6~~ ~11 69 ~O Počet účastníků celkem 7 <H8 13 1U <H I I ~ Přepočt en)' poče t me tod iků I l. O ,0 10,9 5, Poče t zrealizovaných akcí na jednoho , 5 21, ,S metod ika "f PgC Český Tě š ín plní specifické úkol}' národnostního školství, proto údaje t)'kající se realizovaných vzdělávací ch akci v systému vzdělává ní pedagogů v tomto p řípadě nejsou srovnatelné s údaji u ostatn ích kontro lovaný ch PgC.

5 6 í.lka 4 VhlDlk l"iejvylišlho kontrolnlho ůfadu 2002 S1l'llna214 Z uveden ých údajů vyplývá zna č ná nevyvá ženost mezijednotlivými PgC při jejich podílu na realizaci vzdč lávacich akci. Např. : - PgC Brno se čtyřmi územními pracovišt i (Brno, Blansko, B řec la v, Znoj mo) zrealizovalo v roce 200 I pouze 69 vzdělávacích akci, což čin í v prů měru 5, 1 akce na jednoho odborného pracovníka PgC pro ga ra ntovanou oblast (melodika). Naproti tomu dva metodici uzemního pracovi š tě v Opavě v rámci PgC Ostrava zrea lizovali v oblastí vzdělávání pedagogů celkem 221 akci (110,5 akce na jednoho me todika). 9. Stanoven ě daňové pcvtnnosti PgC při výpočtu daněz příjmu prá,'nickj'ch osob nepestupovata v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. N a př.: - P gc Praha nepostupovalo v souladu s ustanovením 34 tohoto zákona tím, že p ři výpoč tu daně z příjmu odečetlo od základu daně čá stk u 10 % vstupní ceny odpisovaného hmotného majetku, přes tože ten to majetek nebyl použ íván k zajiš t č ní zdanite lné ho příjmu a nesprávně odvedlo da ň ni žší o Kč. - PgC Ostrava nepostupovalo v souladu s ustanovenim 18 tohoto zákona tím, že neposuzovalo, zda př í jmy z č i nno s t í uvedených ve statutu jsou p ředmětem daně (zda příjmy z těc h t o č i n nost í jsou vyšší než souvisejí c í náklady) podle j ednotlivých druhů činnosti (např. vzděláváni pedagogů. výp ůjčn í služby), PgC uhradilo za rok 200 I daň z přijmů pr ávnick ýchosob ve v ýši Kč vztahuj ící se k příjmům z hlavni činnos ti, přestože hlavni č i nnost PgC jako celkubyla ztrátová. 10. Ostatní zjiitění - PgC Parduhice pořídilo na základě kupní smlouvy budovu s pozemky za cenu stanovenou dohodou v souladu se znaleckým posudkem ve výši Kč. V kupní ceně však nebylo zo hledněno technické z hod nocení budovy ve výši 4,9 mil. Kč, kterébylo financováno z prostředků stát ního rozpočtu a provedeno v období po uplatnění restitu čního nároku opr ávněnou osobou. Provedení bylo navíc v rozporu s ustanovenim 7 odst. 1 zákona Č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. který stanovil, že včc se vydá oprávněné osobě ve stavu, v n čm ž sc nal ézal a ke dni doručení písemn év ýzvy k vydání věci povinné osobě. - PgC Praha uzavřelo smlouvy o nájmu se dvěma nájemci, k te ří provedli v pronajatých prostorách stavební úpravy bez stavebního povoleni a bez sou hlasu pronaj ímatele. V roce 2000 zaháj il přís lušný stavební ú řad ří zení o ods tra nění nep ovole nýc h stavebních úprava upozorni l na možnost uložení pokuty. PgC proto poda 10 žádost o dodatečné povolení stavby. V roce došlo k lega lizaci stavu vydá ním kolaudačního rozhodnuti. K neop r á v n ěn ému zása hu do maj etku státu došlo mj. proto, že Pg C Praha neprovád ělo kontrolu uží váni pronajat ých prostor nájemci, jak stanovily podmínky nájemních smluv. V)"'hodnocení M'šMT podle zákona č Sb., o státní správ ě a samospr ávě ve školsni, koordinuje tvorbu dlouhodobj'ch záměrudalšího \'Zdělá\'ání pedagogických pra CO\"DÍkŮ a stanoví zásad)' pro přidělování finančníchprostředků. V souvlstostl s reformou veřejné sp r ávy byly výkonem státní spráyy v oblastí školsrvi, zpracov áním dlouhodobého z ám ě ru vzdělá\'ání a kontrolou v)"'užití prostředkůna vzdělhánípedagogů pověřen)' orgán)' krajů v přenesené působnosti. Podle tohoto zá kona má M'šMT možnost zřizovat zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovník ů jako své přfsp ěvkov é organizace. Stejná možnost je dána i krajům. V řízení \jkonu státní spráyya" realizaci cílů výchovy a vzdělávání ve školstv í tím nastala určitá dvoukolejnost. M'šMT,' roce 2000 roz šířilo stávající sít' pěti pedagogických center na celko\'j' počet 15 těchto přísp ěvkových organizací se shodným předmětem činností. Vj'bor pro v ědu, vzd ělévént, kulturu, ml ádež a tělov ýchovu Poslanecké s n ěmovny Parlamentu ČRve svém usnesení z č e rvn a 2000 ""yslo\'il vážné znepokojení nad postupem M'šMT p ři zakládání pedagogických center a uvedl, že považujeza nepřijatelné,aby PgC plni}a jiné funkce než vzdělávání pedagogů. Kontrolou NKU bylo zjištěno, že mateřské, základní a střední škol)' '" roce 2001 ínvesteval)' do vzd ěl ávac ích akcí nabízenj'ch PgC pouze 25 % z celkové výše prostředkůze st át ní ho rozpočtu úč e lově u rč e nýc h na vzdělá\'ání pedagogů,z č e h ož \'yplj'vá, že školy \)'UŽíval y přev ážně nabídky jiných subjektů, Analýzu tohoto stanl. MŠMT neprovedto. Postup M'šMT při vymezování nemov ít ěbo majetku PgC \' roce 2000 byl nekoncepční a v některých přípa dech vedl k následnému nehospodárnému \')"'nakládání pro!l1řcdků ze státního rozpočtu.neboťjim,,)mcziloi značnou část majetku. který b)'1pročinnostpgc nevhodn ý, a PgC ho tudíž nevyužívala. V jednom případě MŠMT vymezilo i majetek, na kterj' v souladu se zákonem č Sb., o mimosoudních rehabilitacích, vznesla nárok opr ávn ěná osoba a rovněž \'ymezilo PgC majetek, který náležel podle zákona č. 229/1991 Sb., o ú p ravě vlastnickýeb vztah ů k půdě a jinému zemědělskémumajetku, do spr-ávy Pozemkov ého fondu ČR. Na neepr á vn ě nost převodutakovéhoto majetku státu NKÚ již v rámci předchozíchkontrol u M'šMT několikrátupozornit (viz např. kontrolní záv ěr z kontrolní akce č. 99/30 - Hospodaření školních hospodářsnis majetkem státu zveřejněnýve Věstníku NKÚ v částce 2 z roku 2000). Kontrola hospodařenípgc s majetkem státu a s fina nčním i prostředky ze státního rozpočtu prokáza la u těchto p říspěvkových organizací četné nedostat ky, Většína kcntrolovanýeb PgC nevykazovala správnou hodnotu u majetku státu, se kterým mě la př í s lušnost hospodařit ; majetek často neocenila a nevedla v ůě em t c t ví. PgC postupovala l-' mnoha připadechpři nakládání s majetkem a finančními prostředky státu nehospodárně, zejména při uzalirání nájemních smluv a dohod o provedení práce. V n ěkterých příp adech použila finančníp rostředk)' k j iným ú čelům, ncž na které b )'I ~" určeny. Kontrolou bylo zjištěno, že podíl j ed notlivých PgC na přfpravě a realizaci vzdě lá vac ích akcí \' systé snu vzdělád ní peda gogů byl '" roce značně ne")'yážený.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 325 9/6 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 27 a 28 Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Věstník NKÚ, kontrolní závěry 337 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2008

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce

Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce Věstník NKÚ, kontrolní závěry 391 07/08 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Č Í Í Á É Á ř é é ř é ř č ř ý ě ě š ř ů ŘÍ Í Í č Ř Š Č Á ř é é ě Í č ř Ř ř ř Š Č É Á Á ŘÍ Ř Ř č čí č Č Á Á Á Á éž ú ú ů ž ů ř ě ř é ý é é é úč é ř é č č č ř é š é ř é č ú é ý č é ž ž Ž ý úč ě ě ř é ž ů

Více

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Věstník NKÚ, kontrolní závěry 65 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 527 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

I. Úvod. Kontrolované osoby:

I. Úvod. Kontrolované osoby: Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Věstník NKÚ, kontrolní závěry 189 10/13 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Kontrolní akce byla zařazena

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Věstník NKÚ, kontrolní závěry 335 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 190 02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem

Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem Věstník NKÚ, kontrolní závěry 51 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na

Více

Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46

Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46 Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46 06/25 Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 143/2007-187 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad

06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 497 06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

03/32 Prostředky státního rozpočtu na činnost Státní technické knihovny

03/32 Prostředky státního rozpočtu na činnost Státní technické knihovny Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 47 03/32 Prostředky státního rozpočtu na činnost Státní technické knihovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost

04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 72 04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 374 04/03 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu a obnovu staveb a budov Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity v Ostravě

Více

13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 19 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2009 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 10.2.2010 na základě zákona Č. 420/2004 Sb. o př zk umávání

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Zdroj: účetní závěrky IKEM, ÚHKT, ÚPMD, RÚ a FN Brno k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008.

Zdroj: účetní závěrky IKEM, ÚHKT, ÚPMD, RÚ a FN Brno k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008. Informace z kontrolní akce č. 09/25 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é é é ě í ří í é č á é ě í Ž é í ě ú ť á ď á ý ž ů é ď á ř é č ě ěšť é ě č č ě ú é í í ě í á é ě š ě í ý ý í ú í ó ď ý í ěž í ě á á í ě ý š ě í í é ď Č Á Č ý á ě ě ě ůž ř ě š ě á ě í á é ž í í á ý á á ž

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 533/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 392 ze dne 29.6.2011 k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha

Více

96/04 Kontrolní závěr z kontroly hospodařenívybraných příspěvkovýchorganizací Ministerstva hospodářství

96/04 Kontrolní závěr z kontroly hospodařenívybraných příspěvkovýchorganizací Ministerstva hospodářství Částka 4 Věstník NejvyUího kontrolního úřadu 1996 Strana 278 96/04 Kontrolní závěr z kontroly hospodařenívybraných příspěvkovýchorganizací Ministerstva hospodářství Kontrolní akce byla zařazenado plánu

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é Ó Á Á ó í ě í á é é á ží á é á í í ř á á á č š á á á í č í í ň í ř ší á á í ří á í é á á ě á á á ř ě á í š ě ý í á ří é š ýš ý á é ý ě é ř éž ž ě í í í š ž íš í ř ě ě á í í ž á úč č ě ý á ó ěř ě ů č ů

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2015 3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 04/11 Finanční prostředky kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložené a vybírané v rámci ochrany zaměstnanců

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Věstník NKÚ, kontrolní závěry 439 11/02 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/02 Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Informace z kontrolní akce č. 10/02 Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu Informace z kontrolní akce č. 10/02 Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./ Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice tel.: 466023111, fax:466657152, e-mail: kp.pardubice@cuzk.cz, ID dat. Schránky: w86ierb Obec

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Ý č ř Č ř č ř š é ř š é ý ů ž č é éš Ž é š š š ř ž é č ž ž ř ž é ř ř ř ř ý é ý ř é Č é č ž ř Í š é š é ú ř ř ú ů ř ý ú š Ž ý šř ý š é ř ř é ř ú éš ř é é ý ř š Ž ý ů ý ž ř š ř Č ý š ř ů ř é č ý ř ý ů š

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více