Návod k použití Használati útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití Használati útmutató"

Transkript

1 Návod k použití Használati útmutató DE LONGHI S.p.A. Via L. Seitz, Treviso Italia Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte návod k použití a bezpečnostní předpisy! Kérjük, olvassa el a készülék üzembe helyezése előtt a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat!

2 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Použití v souladu s určením...3 Důležité pokyny k použití a likvidaci...3 Servis Nespresso Club...3 Pokyny Symboly...3 Přehled Uvedení do provozu nebo po delším nepoužívání Zapnutí přístroje Informace pro všechny druhy přípravy Příprava kávy Espresso a Lungo Příprava kávy Cappuccino a Latte Macchiato Příprava horké vody Úsporný režim / pohotovostní režim Nastavení množství pro přípravu horké vody / kávy Espresso / kávy Lungo Nastavení množství pro přípravu kávy Cappuccino / kávy Latte Macchiato Obnovení továrního nastavení pro připravovaná množství Čištění po dokončení přípravy mléčných receptů Denní čistění Odvápnění Vyprázdnění přístroje Odstraňování chyb Technické údaje Volitelné příslušenství Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások...4 Rendeltetésnek megfelelő használat...5 Fontos tájékoztatások a használathoz és selejtezéshez...5 Az Ön szervize a Nespresso Clubnál...5 Vegye figyelembe a tájékoztatást Symbolumokat...5 Áttekintés Üzembe helyezés vagy hosszabb használaton kívüli idő után...8 A berendezés bekapcsolása...8 Elkészítési tájékoztatások Espresso és Lungo készítése Cappuccino és Latte Macchiato készítése Forróvíz készítése Energiatakarékos mód / készenléti mód Elkészítési mennyiség beállítása forróvízhez / espressohoz / Lungohoz Elkészítési mennyiség beállítása Cappuccino / Latte Macchiato készítéséhez Elkészítési mennyiség visszaállítása a gyári beállításra Tejreceptek elkészítése utáni tisztítás Naponkénti tisztítás Vízkőmentesítés Gép kiürítése Hiba megszüntetése Műszaki adatok Választható külön tartozék... 28

3 Bezpečnostní pokyny Tento návod k použití uschovejte PŘEČTĚTE SI PROSÍM TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A ŘIĎTE SE V NĚM UVEDENÝMI POKYNY, PŘEDEJDETE TAK MOŽNÝM ZRANĚNÍM A ŠKODÁM. TYTO POKYNY USCHOVEJTE A PŘEDEJTE JE DALŠÍM UŽIVATELŮM SPOLU S VÝROBKEM. Bezpodmínečně dodržujte pokyny tohoto návodu k použití a dále uvedené bezpečnostní pokyny, předejdete tak zraněním, úrazům a škodám. Nepoužívejte poškozený přístroj. Při náznaku závady, neobvyklých zvucích nebo zápachu přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru. Obraťte se na servis Nespresso Club. Přístroj používejte pouze s nepoškozeným kabelem. Poškozený kabel nechte vyměnit výlučně servisem Nespresso Club. Nebezpečí ohrožení života zásahem elektrického proudu! Přístroj připojte pouze do vhodných a uzemněných elektrických zásuvek. Zkontrolujte, že elektrická zásuvka odpovídá údajům na typovém štítku přístroje (viz dno přístroje). V opačném případě hrozí nebezpečí požáru a nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Umístěte přístroj na rovný, teplovzdorný podklad, zabráníte tak nebezpečí vzniku požáru. Přístroj skladujte a provozujte pouze v uzavřených prostorech. Kabel nepokládejte do blízkosti zdrojů tepla, ostrých hran atd. Tahejte za síťovou zástrčku, nikdy ne za kabel. V opačném případě může dojít k poškození kabelu. Nenechávejte kabel volně viset dolů. Kabel vždy veďte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí! Tento přístroj nesmí používat osoby (vč. dětí) s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi. Tyto osoby mohou přístroj případně používat pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo poté, co byly osobou odpovědnou za jejich bezpečnost poučeni o tom, jak přístroj používat. Děti mějte pod dohledem, zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. Při přípravě mléčných receptů používejte vždy nádobku na mléko, víko a trysku, které byly dodány s přístrojem. V opačném případě hrozí nebezpeční popálení! Po dokončení přípravy nápoje je mléčná tryska velmi horká. Nedotýkejte se jí! Nebezpečí popálení! Nikdy nesahejte do prostoru pro kapsle. Nebezpečí úrazu! Nikdy nesnímejte plášť přístroje. Do otvorů přístroje nestrkejte cizí předměty. Nebezpečí ohrožení života zásahem elektrického proudu! Veškeré práce, které nejsou popsány v tomto návodu k použití, nechte provést výlučně servisem Nespresso Club! Přístroj pravidelně a pečlivě čistěte. Nečistoty mohou být příčinou zranění či úrazu. Před zahájením čistění vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Přístroj pravidelně odvápňujte podle návodu. V opačném případě může dojít k poškození přístroje a vzniku dalších nebezpečí. Elektrické zásuvky, zástrčky a kabely udržujte v suchém stavu. Přístroj nikdy neponořujte do tekutin. Chraňte přístroj před kapající a stříkající vodou. Elektrické napětí představuje v kombinaci s vodou ohrožení života zásahem elektrického proudu. Při delším nepoužívání přístroje (prázdniny atd.) vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Je-li nastaveno množství kávy větší než 150 ml: před zahájením přípravy další kávy nechte přístroj 5 minut vychladnout. Nebezpečí přehřátí! 2

4 Použití v souladu s určením Tento přístroj slouží pro přípravu kávových specialit a horké vody v soukromé domácnosti, a to v souladu s tímto návodem k použití a pouze s dodanými kapslemi. Používejte výhradně kapsle schválené pro použití v systému Nespresso. Jakékoli použití nad jmenovaný rámec je použitím v rozporu s určením. Jakékoli použití přístroje v rozporu s určením může ohrozit osoby a má za následek zánik nároku na poskytnutí záruky. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho určením. Důležité pokyny k použití a likvidaci Vždy zavřete páku. Páku nikdy neotvírejte, je-li přístroj v provozu. Přístroj používejte pouze s odkapávací miskou a odkapávací mřížkou. Nebezpečí popálení! Tento přístroj je vyroben z hodnotných materiálů, které je možné znovu použít resp. recyklovat. Odevzdejte jej ve sběrném místě. Před likvidací odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky z elektrické zásuvky. Síťový kabel poté odřízněte přímo u pláště přístroje. Přístroj a kabel předejte v místním sběrném místě nebo předejte servisu Nespresso Club. Důležité: tento symbol upozorňuje na separovanou likvidaci přístroje dle evropské směrnice 2002/96/ES. Touto likvidací přispějete k ochraně životního prostředí a zdraví a umožníte opětovné zhodnocení surovin, a tedy úsporu energie a nerostných zdrojů. Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu. Odevzdejte přístroj v souladu s místními předpisy ve sběrném místě, nebo přístroj předejte obchodníkovi, který takovou službu zajišťuje. Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu. Informujte se u odpovědného úřadu o místních předpisech pro recyklaci. Servis Nespresso Club Horká linka: viz přiložený list, kapitola Club Pokyny Symboly VÝSTRAHA VÝSTARA označuje možné nebezpečné situace, které mohou mít v případě, že se jejich vzniku nepodaří zabránit, za následek vážný nebo smrtelný úraz. POZOR POZOR označuje možné nebezpečné situace, které mohou mít v případě, že se jejich vzniku nepodaří zabránit, za následek lehké zranění. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ bez výstražného bezpečnostního symbolu se používá pro označení možných rizik, která mohou mít v případě, že se jejich vzniku nepodaří zabránit, za následek věcné škody. Toto je výstražný bezpečnostní symbol. Má vás varovat před možnými nebezpečími zranění a úrazů. Vezměte na vědomí všechna bezpečnostní varování, která jsou tímto symbolem označena, předejdete tak možným zraněním a lehkým, vážným či smrtelným úrazům. Vhodné do myčky nádobí. Nevhodné do myčky nádobí. 3

5 Biztonsági útmutatások Őrizze meg ezt a használati útmutatót OLVASSA EL A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT ÉS KÖVESSE ANNAK TÁJÉKOZTATÁSAIT A LEHETSÉ- GES SÉRÜLÉSEK ÉS BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. ŐRIZZE MEG E TÁJÉKOZTATÁSOKAT ÉS ADJA TOVÁBB MINDEN KÉSŐBBI FELHASZNÁLÓNAK. Feltétlenül legyen figyelemmel erre a kezelési útmutatóra és a biztonsági útmutatásokra, hogy elejét vegye a sérülésnek, egészsége károsodásának és a készülék rongálódásának. Hibás, sérült gépet ne használjon. Ha hibát, szokatlan zajt vagy szagot érzékel, kapcsolja ki a készülékét és húzza ki a konnektordugóját. Áramütés és tűz veszélye állhat elő. Ilyenkor forduljon segítségért a Nespresso Clubhoz. A gépet csak sértetlen kábellel használja A sérült kábelt csak Nespresso Club szakemberével cseréltesse ki. Élet- és áramütés veszélye állhat fenn! A gépet csak hozzá illeszkedő, földelt hálózati konnektorba csatlakoztassa. Győződjék meg róla, hogy a hálózati csatlakozás megfelel-e a gép típustábláján szereplő adatoknak (lásd a gép alsó felén). Tűz- és áramütés veszélye! A gépet sík-, és a tűzveszély elkerülésére hőálló felületre állítsa. A gépet csak zárt helyiségben használja és tárolja. A kábel ne legyen hőforrás és éles szélű tárgy közelében. A konnektordugót soha ne a kábelnél fogva húzza ki. Különben a kábel megsérülhet. A kábelt ne lógva helyezze el. Úgy helyezze el a kábelt, hogy abban meg ne botolhassanak. Ez a készülék nem való arra, hogy korlátozott fizikai képességekkel rendelkező, érzékszervileg és szellemileg fogyatékos, vagy kevés tapasztalattal illetve szakismerettel rendelkező személyek használhassák, annak kivételével, hogy a biztonságukra arra illetékes személy felügyel, vagy a készülék használója a kezelésről tőle kellő tájékoztatást kapott. Kellő felügyelettel kell biztosítani, hogy a készülékkel gyermekek ne játszhassanak. Tejes receptekhez mindig a géphez kapott tejes edényt a fedéllel és tejkiöntővel használja. Különben megégetheti magát! Az elkészítés után a tejkifolyó nagyon forró. Ne érintse meg! Megégési balesetveszély! Soha ne nyúljon be a kapszula helyére. Sérülésveszély! Soha ne vegye le a gép burkolatát. A nyílásokba semmit ne dugjon be. Életveszélyes áramütés veszélye állhat fenn! Minden e leírásban nem szereplő műveletet kizárólag Nespresso Club szakemberével végeztetheti el! A gépet rendszeresen és gondosan tisztítsa ki A szennyeződés az egészséget veszélyezteti. Húzza ki a konnektordugót és hagyja a gépet lehűlni a gép tisztítása előtt. A gépből a vízkövet az útmutatás szerint rendszeresen távolítsa el. Különben a gép károsodik és veszélyt okozhat. Tartsa szárazon valamennyi villamos csatlakozást, konnektordugót és a kábelt. A gépet soha ne merítse folyadékba. Védje a gépet csepegő és fröccsenő víztől. A villamos feszültség a vízzel együtt életveszélyes áramütés okozója lehet. Ha a gépet hosszabb ideig nem használja (szabadság idején stb.) húzza ki a konnektordugóját. Ha a kávé 150 ml-nél nagyobb mennyiségű: Hagyja 5 percig lehűlni a készüléket, mielőtt a következő kávét elkészíti. Túlmelegedés veszélye! 4

6 Rendeltetésnek megfelelő használat Ez a gép különleges kávék és forróvíz háztartási készítésére szolgál e kezelési útmutató alapján és az arra szolgáló kapszulák segítségével. Kizárólag a Nespresso-rendszerhez jóváhagyott kapszulát használjon. Minden ezen túlmenő használat rendeltetéssel ellentétesnek minősül. Minden rendeltetéssel ellentétes használat veszélyt okozhat és mindennemű garancia és szavatosság elvesztését vonja maga után. A gyár nem vállal felelősséget a rendeltetéssel ellentétes használtból eredő károkra. Fontos tájékoztatások a használathoz és selejtezéshez A kart mindig zárja le. Soha ne nyissa a kart, mialatt a gép működésben van. A gépet csak cseppfogó tállal és cseppfogó ráccsal használja. Megégési balesetveszély! Az Ön készüléke kiválú anyagú, amely újra felhasználható és újrahasznosítható. A kiszolgált készüléket juttassa egy begyűjtőhelyre. Az ártalmatlanításhoz kapcsolja le a gépet a hálózatról, húzza ki a konnektordugóját. Vágja le a készülék kábelét közvetlenül a készüléknél. A készüléket és a kábelt vigye el az Önhöz legközelebb eső hulladékgyűjtő helyre vagy a Nespresso Clubhoz. Fontos! Ez a szimbólum emlékeztető az EG 2002/96/EG Irányelvek szerinti szelektált újrahasznosításra. Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani. Ha ehhez tartja magát, kíméli a környezetet, védi az egészséget, lehetővé teszi a nyersanyagok újrahasznosítását és az energiával és a föld kincseivel való ésszerű gazdálkodást. Ezt a terméket ne tegye a háztartási hulladék közé. A terméket a helyi előírásoknak megfelelően juttassa egy kijelölt begyűjtőhelyre, vagy adja le egy megfelelő szervizzel rendelkező kereskedőnek. A csomagolás újrahasznosítható anyagból készült. Tájékozódjék az újrahasznosítás helyi előírásairól az arra illetékes hatóságnál. Az Ön szervize a Nespresso Clubnál Forró drót: lásd a csatolt lapon, Kapitel Club Vegye figyelembe a tájékoztatást Symbolumokat VIGYÁZAT VIGYÁZAT az olyan egészségre ártalmas lehetséges helyzetekre utal, amelyeket ha nem kerüli el, halálos vagy súlyos sérülés okozói lehetnek. FIGYELEM FIGYELEM megmutatja a lehetséges egészséget veszélyeztető helyzeteket, amelyeket ha nem kerüli el, könnyebb sérülést szenvedhet. TÁJÉKOZTATÁS TÁJÉKOZTATÁS a biztonsági szimbólum nélkül a lehetséges egészségre veszélyes kockázatokra mutat rá, amelyeket ha nem kerüli el, anyagi kár keletkezhet. Ez biztonsági riasztási szimbólum. Lehetséges balesetet okozó veszélyre való figyelmeztetésre szolgál. Vegyen figyelembe e szimbólumok által közvetített minden biztonsági figyelmeztetést, hogy elkerülje a lehetséges sérülést, vagy egy halálos baleset lehetőségét. Mosogatógéphez alkalmas. Mosogatógéphez nem alkalmas. 5

7 Přehled Áttekintés Odkládací plocha pro šálky Csészetartó felület Hlavní vypínač Főkapcsoló Tryska horké vody Forróvíz kifolyó Výpust kávy Kávékifolyó 1 2 Páka Kar Odpadní nádoba na kapsle Tasaktartó Ukazatel naplnění odkapávací misky Töltési szintjelző cseppfogó tál Zásobník vody (1,2 l) Víztartály (1,2 l) Ukazatel naplnění zásobníku vody Töltési szintjelző víztartály Odkapávací miska (posuňte dozadu pro sklenku Latte Macchiato) Cseppfogó tál (tolja lefelé a Latte Macchiato pohárhoz) Příslušenství: viz obal Tartozék: lásd a csomagoláson 6

8 Systém Pronto Cappuccino Pronto Cappuccino System 1 Proplachovací tlačítko Öblítőgomb Nádobka na mléko (0,5 l) (lze ji postavit do lednice) Tejtartály (0,5 l) (hűtőszekrénybe állítható) Regulátor pěny Habszabályozó Mléčná tryska Tejfúvóka Bez pěny Nincs hab Maximální pěna Legnagyobb hab Podsvícená tlačítka Háttérvilágított gombok 2 Cappuccino Cappuccino Latte Macchiato Latte Macchiato Horká voda Forróvíz Espresso Espresso Lungo Lungo Tlačítko pohotovostního režimu Készenléti (Standby) gomb nebo vagy Jakmile je nasazena nádobka na mléko, svítí tlačítka pro přípravu mléčných receptů. Mihelyt a tejtartályt behelyezte, világítani kezdenek a tejes receptek nyomógombjai. Jakmile je nasazena tryska horké vody, svítí tlačítka pro přípravu kávy a horké vody. Mihelyt a forróvíz kifolyót behelyezte, világítanak a kávéés forróvíz nyomógombok. 7

9 1 Uvedení do provozu nebo po delším nepoužívání Üzembe helyezés vagy hosszabb használaton kívüli idő után Sejměte plastovou ochrannou fólii z odkapávací mřížky a mřížek bočních dílů. A műanyag filmet a cseppfogó tálcáról, és az oldalrészek rácsát vegye le. Naplňte zásobník vody pitnou vodou až po rysku maximálního stavu. A víztartályt töltse fel ivóvízzel a legmagasabb szintig. Nasaďte trysku horké vody. Pod výpust kávy a trysku horké vody postavte vhodnou nádobu. Tegye be a forróvíz kifolyót. Állítson edényt a kávékifolyó és forróvíz kifolyó alá. 3 3 Po 2 minutách je přístroj připraven k proplachu. 2 perc elteltével a készülék kész az öblítésre. Proplach: připravte 3krát horkou vodu stisknutím tlačítka Lungo (bez vložené kapsle). Poté připravte 3krát horkou vodu stisknutím tlačítka horké vody. Öblítés: Adagoljon a Lungo gomb 3-szori megnyomásával (behelyezett tasak nélkül) forró vizet. Ezután a gombot nyomja meg 3-szor forróvíz adagolásához. 2 Zapnutí přístroje A berendezés bekapcsolása Naplňte zásobník vody pitnou vodou až po rysku maximálního stavu. A víztartályt töltse fel ivóvízzel a legnagyobb szintig. Zapněte přístroj. Kapcsolja be a berendezést. Systém se zahřívá (tlačítko pohot. režimu bliká). A rendszer felforrósodik (villog a készenléti-gomb). 8

10 Připojte přístroj do elektrické sítě. Kapcsolja rá a készüléket a hálózatra. Zapněte přístroj. Kapcsolja be a készüléket. Systém se zahřívá (tlačítko pohot. režimu bliká). A rendszer felforrósodik (villog a készenléti-gomb). > Jestliže voda nevytéká: viz kapitola «Odstraňování chyb». > Ha nem folyik víz: lásd a «Hiba megszüntetése» fejezetet. Po jedné minutě je systém připraven k přípravě kávy. Tlačítka pro přípravu kávy svítí. Po 2 minutách je systém připraven k přípravě horké vody nebo k přípravě nápojů s mlékem, je-li nasazena nádobka na mléko. Egy perc elteltével a rendszer kész a kávékészítésre. A kávégombok világítanak. 2 perc multán a rendszer kész a forróvíz készítésre vagy tej elkészítésére, ha behelyezte a tejtartályt.

11 3 a Informace pro všechny druhy přípravy Elkészítési tájékoztatások Když příprava začíná Amikor kezdődik az elkészítés Přerušení přípravy Elkészítés megszakítása > Aktivované tlačítko bliká. > Villog az aktivált nyomógomb. Při dosažení požadovaného množství stiskněte pro přerušení přípravy znovu stejné tlačítko. Egy elkészítés megszakításához mindkét kívánt mennyiség ugyanazon gombját nyomja meg újból. 4 Příprava kávy Espresso a Lungo Espresso és Lungo készítése Otevřete páku. 2. Vložte kapsli. 3. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart. 2. Tegye be a kapszulát. 3. Zárja a kart. Pod výpust kávy postavte dostatečně velký šálek. Állítson a kávékifolyó alá egy megfelelő nagyságú csészét. Zvolte Espresso nebo Lungo (malý nebo velký šálek). > Tlačítko bliká. Válassza az Espresso vagy a Lungo beállítást (kis, vagy nagy csésze). > Villog a nyomógomb. 10

12 b Dojde-li v zásobníku vody během přípravy voda Ha elkészítés alatt üres a víztartály Horní 4 tlačítka blikají 5 s > Zásobník vody je prázdný. Villog a felső 4 nyomógomb 5 másodpercig > üres a víztartály. Vyjměte nádobku na mléko. Naplňte zásobník vody pitnou vodou. Vegye ki a tejtartályt. Töltse fel ivóvízzel a víztartályt. Stiskněte požadované tlačítko. > Příprava se znovu spustí. Nyomja meg a kívánt gombot. > Az elkészítés ismét beindul > Výtoková rychlost závisí na druhu zvolené kávy. > A kifolyási sebesség függ a választott kávéfajtától. 1. Otevřete páku, vyhoďte kapsli (spadne do odpadní nádoby na kapsle). 2. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart a kapszula kidobásához (a kapszulatartóba hull). 2. Zárja a kart. 11

13 5 Příprava kávy Cappuccino a Latte Macchiato Cappuccino és Latte Macchiato készítése VÝSTRAHA FIGYELMEZTETÉS Nebezpečí popálení při nesprávně nasazené nádobce na mléko! Vždy používejte nádobku na mléko, víko a trysku, které byly dodány s přístrojem! Megégetheti magát a helytelenül rászerelt tejtartálytól. Mindig a géphez tartozó tejtartályt használja a fedéllel és tejkifolyóval! Sejměte víko nádobky na mléko. Do nádobky naplňte požadované množství mléka (max. 0,5 l). Vegye le a tejtartály fedelét. Töltse be a kívánt mennyiségű tejet (max. 0,5 l). Nádobku na mléko zavřete a nasaďte ji do přístroje. Zárja le a tejtartályt és helyezze rá a készülékre. VÝSTRAHA FIGYELMEZTETÉS Mléčná tryska je během provozu velmi horká. Může dojít k popálení ruky. Pracujte velmi opatrně. A tejkifolyó felforrósodik. A kezét megégetheti. Legyen óvatos a kávéfőzésnél. Zvolte Cappuccino nebo Latte Macchiato. > Tlačítko bliká. Cappuccino vagy Latte Macchiato között válasszon. > Villog a nyomógomb. > Cappuccino nebo Latte Macchiato teče do šálku. > Cappuccino vagy Latte Macchiato folyik az edénybe. 12

14 Otevřete páku. 2. Vložte kapsli. 3. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart. 2. Tegye be a kapszulát. 3. Zárja a kart. Nastavte regulátor pěny na požadované množství pěny. A habszabályozót állítsa be a kívánt habmennyiség szerint. Pod výpust kávy postavte šálek Cappuccino nebo sklenku Latte Macchiato a přistavte mléčnou trysku. Cappuccino Tasse vagy Latte Macchiato poharat állítsa a kávékifolyó alá, és a tejkifolyót irányítsa be Otevřete páku, vyhoďte kapsli. 2. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart a kapszula kidobásához. 2. Zárja a kart. Po dokončení přípravy: > viz kapitola 11 «Čištění po dokončení přípravy mléčných receptů». Elkészítés után: > lásd a 11 «Tisztítás a tejreceptek elkészítése után» fejezetet. 13

15 6 Příprava horké vody Forróvíz készítése Nasaďte trysku horké vody. Tegye be a forróvíz kifolyót. Pod trysku horké vody postavte dostatečně velký šálek. Kellően nagy csészét állítson a forróvíz kifolyó alá. Stiskněte tlačítko horké vody > horká voda teče do šálku. Nyomja meg a forró víz gombot > forró víz folyik a csészébe. 7 a Úsporný režim / pohotovostní režim Energiatakarékos mód / készenléti mód Úsporný režim 1 hodinu po posledním použití Energiatakarékos mód 1 órával az utolsó használat után Opuštění úsporného režimu Kilépés az energiatakarékos módból > Tlačítko pohot. režimu svítí (červeně bliká). > Přístroj se nachází v úsporném režimu (snížení spotřeby energie: 50 %). > Készenléti gomb világít (pirosan villog). > A készülék energiatakarékos módban van (energiacsökkentés: 50 %). Stiskněte tlačítko pohot. režimu. > Přístroj se zahřívá (tlačítko pohot. režimu bliká). Nyomja meg a készenléti gombot. > A készülék felfűt (villog a készenléti gomb). 14

16 b Pohotovostní režim 4 hodiny po posledním použití Készenléti (standby) mód 4 órával az utolsó használat után Opuštění pohotovostního režimu Kilépés a készenléti módból > Tlačítko pohot. režimu svítí (červeně). > Přístroj se nachází v pohotovostním režimu (snížení spotřeby energie: 98 %). > Készenléti gomb világít (pirosan). > A készülék készenléti módban van (energiacsökkentés: 98 %). Stiskněte tlačítko pohot. režimu. > Přístroj se zahřívá (tlačítko pohot. režimu bliká). Nyomja meg a készenléti gombot. > A készülék felfűt (villog a készenléti gomb). 15

17 8 Nastavení množství pro přípravu horké vody / kávy Espresso / kávy Lungo Elkészítési mennyiség beállítása forróvízhez / espressohoz / Lungohoz Možná množství: Káva ml Horká voda ml Lehetséges mennyiségek: Kávé ml Forróvíz ml Pro kávu: 1. Otevřete páku. 2. Vložte kapsli. 3. Zavřete páku. Kávéhoz: 1. Nyissa a kart. 2. Tegye be a kapszulát. 3. Zárja a kart. Pod výpust kávy nebo trysku horké vody postavte dostatečně velký šálek. Kellően nagy csészét állítson a kávé kifolyó vagy a forróvíz kifolyó alá. 9 Nastavení množství pro přípravu kávy Cappuccino / kávy Latte Macchiato Elkészítési mennyiség beállítása Cappuccino / Latte Macchiato készítéséhez Možná množství: Mléko ml Káva ml Lehetséges mennyiségek: tej ml kávé ml 1. Otevřete páku. 2. Vložte kapsli. 3. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart. 2. Tegye be a kapszulát. 3. Zárja a kart. VÝSTRAHA FIGYELMEZTETÉS Nebezpečí popálení při nesprávně nasazené nádobce na mléko! Vždy používejte nádobku na mléko, víko a trysku, které byly dodány s přístrojem! Megégetheti magát a helytelenül szerelt tejtartálytól. Mindig a tartozék tejtartályt használja a fedéllel és tejkifolyóval! 16

18 POZOR FIGYELEM Je-li nastaveno množství kávy větší než 150 ml: před zahájením přípravy další kávy nechte přístroj 5 minut vychladnout. Nebezpečí přehřátí! Ha a kávémennyiség beállítása 150 ml-nél nagyobb: Hagyja 5 percig felforrósodni a készüléket, mielőtt a következő kávét elkészíti. Túlmelegedés veszélye! Podržte stisknuté tlačítko Espresso, Lungo nebo tlačítko horké vody, až je dosaženo požadovaného množství. Espresso, Lungo vagy forróvíz gombot tartsa nyomva, míg a kívánt mennyiséget el nem érte. Po 3 sekundách > Tlačítko třikrát zabliká jako potvrzení nového množství. 3 másodperc múlva > a gomb háromszor felvillan az új mennyiség megerősítéséhez. 1. Otevřete páku, vyhoďte kapsli. 2. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart a kapszula kidobásához. 2. Zárja a kart. POZOR FIGYELEM Je-li nastaveno množství kávy větší než 150 ml: před zahájením přípravy další kávy nechte přístroj 5 minut vychladnout. Nebezpečí přehřátí! Ha a kávémennyiség beállítása 150 ml-nél nagyobb: Hagyja 5 percig felforrósodni a készüléket, mielőtt a következő kávét elkészíti. Túlmelegedés veszélye! Pod výpust kávy postavte šálek Cappuccino nebo sklenku Latte Macchiato a přistavte mléčnou trysku. Cappuccino Tasse vagy Latte Macchiato poharat állítsa a kávékifolyó alá, és a tejkifolyót irányítsa be. VÝSTRAHA FIGYELMEZTETÉS Mléčná tryska je během provozu velmi horká. Může dojít k popálení ruky. Pracujte velmi opatrně. A tejkifolyó forró és a kezet megégetheti. Legyen óvatos az elkészítésnél. Podržte stisknuté tlačítko Cappuccino nebo Latte Macchiato. A Cappuccino vagy Latte Macchiato gombot tartsa nyomva. 17

19 > Zahájí se pěnění mléka. Jakmile tlačítko uvolníte, množství mléka se uloží. > A tej habosítása megkezdődik. Mihelyt elengedi a gombot, a tejmennyiség adata tárolódik. Stejné tlačítko znovu podržte stisknuté. Ugyanazt a gombot ismét tartsa nyomva. > Zahájí se příprava kávy. Jakmile tlačítko uvolníte, množství kávy se uloží. > A kávé elkészítése megkezdődik. Mihelyt elengedi a gombot, a kávémennyiség adata tárolódik. 10 Obnovení továrního nastavení pro připravovaná množství Elkészítési mennyiség visszaállítása a gyári beállításra Podržte stisknuté tlačítko pohot. režimu 5 sekund. A készenléti (Standby) gombot tartsa nyomva 5 másodpercig. > Ostatní tlačítka třikrát zablikají. > A többi gomb háromszor felvillan. > Všechna množství se nastaví zpět na tovární hodnoty. > minden mennyiség visszaáll a gyári beállításokra. 18

20 1. 2. Po 3 sekundách > Tlačítko třikrát zabliká jako potvrzení nového množství. 3 másodperc múlva > a gomb háromszor felvillan az új mennyiség megerősítéséhez. 1. Otevřete páku, vyhoďte kapsli. 2. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart a kapszula kidobásához. 2. Zárja a kart. Standardní množství: Espresso: 40 ml Lungo: 110 ml Cappuccino: 50 ml mléka a 40 ml kávy Latte Macchiato: 150 ml mléka a 40 ml kávy Horká voda: 125 ml Objem mléčné pěny závisí na druhu a teplotě mléka. Alapbeállítási mennyiségek: Espresso: 40 ml Lungo: 110 ml Cappuccino: 50 ml tej és 40 ml kávé Latte Macchiato: 150 ml tej és 40 ml kávé Forróvíz: 125 ml Tejhab mennyisége függ a tej fajtájától és a hőmérsékletétől. 1

21 11 Čištění po dokončení přípravy mléčných receptů Tejreceptek elkészítése utáni tisztítás UPOZORNĚNÍ TÁJÉKOZTATÁS Mléko je během čištění možné ponechat v nádobce. Toto čištění je nutné provádět proto, aby se vyčistily přístupy k víku nádobky na mléko! A tejet a művelet alatt is betöltheti a tartályba. Ez a tisztítás azért szükséges, hogy tiszták legyenek a tejtartály fedeléhez való hozzáférések. Postavte pod mléčkou trysku vhodnou nádobu. Állítson egy edényt a tejkifolyó alá. Podržte stisknuté proplachovací tlačítko. Tartsa nyomva az öblítő gombot. > Proplach je ukončen. Tlačítka pro přípravu mléčných nápojů svítí. > Az öblítés befejeződik. A tejkészítés gombjai világítnak. Nádobku na mléko postavte do lednice. Állítsa a tejtartályt a hűtőszekrénybe. UPOZORNĚNÍ TÁJÉKOZTATÁS Všechny díly nádobky na mléko je možné mýt v myčce nádobí. Čistěte nejméně jedou týdně. A tejtartály minden része mosogatógéphez alkalmas. Hetenként legalább egyszer tisztítsa ki. 20

22 VÝSTRAHA FIGYELMEZTETÉS Mléčná tryska je během provozu velmi horká. Může dojít k popálení ruky. Pracujte velmi opatrně. A tejkifolyó forró és a kezet megégetheti. Legyen óvatos az elkészítésnél. > Spustí se proplach. Tlačítka pro přípravu nápojů s mlékem blikají po dobu 12 sekund. > Az öblítés elindul. A tejkészítés gombjai 12 másodpercig villognak. Proplachovací tlačítko podržte nadále stisknuté, chcete-li proplach zopakovat, nebo tlačítko uvolněte. Tartsa tovább nyomva az öblítő gombot egy újabb öblítéshez, vagy engedje el. Přístupy vyčistěte vlhkou utěrkou, odstraňte zbytky mléka. A hozzávezetéseket nedves kendővel tisztítsa a tejmaradékok eltávolításához. 21

23 12 Denní čistění Naponkénti tisztítás Vylijte zbývající vodu. Vyprázdněte a vypláchněte odpadní nádobu na kapsle. Ürítse ki a maradék vizet. Ürítse a kapszulatartót és mossa ki. Když je viditelný ukazatel naplnění odkapávací misky, sejměte mřížku. Misku vyprázdněte a vypláchněte. Ha cseppfogó tál töltési szintjelzője látható: Vegye le a rácsot. Ürítse és mossa ki a csészét. Sejměte víko zásobníku vody. Zásobník vyprázdněte a vypláchněte. Zásobník vody a víko není možné mýt v myčce nádobí. Vegye le a víztartály fedelét. Ürítse és mossa ki a víztartályt. A víztartály és fedél nem alkalmas a mosogatógéphez. 13 Odvápnění Doba trvání: 20 minut. Zapněte přístroj. Během odvápňování přístroj nevypínejte. Vízkőmentesítés Időtartam: 20 perc. Kapcsolja be a berendezést. Vízkőmentesítés alatt a gépet ne kapcsolja be. fh dh Tvrdost vody: Vízkeménység: Odvápněte po šálcích: Vízkőmentesítés csésze után: VÝSTRAHA VIGYÁZAT Dodržte bezpečnostní pokyny na obalu odvápňovače. Odvápňovací roztok může být zdraví škodlivý. Zabraňte kontaktu s očima, pokožkou a pláštěm přístroje. Nepoužívejte ocet, může přístroj poškodit! Vegye figyelembe a vízkőoldó csomagolásán található biztonsági útmutatásokat. A vízkőoldó oldat egészségre ártalmas lehet. Kerülje, hogy az szemével, bőrével és a gép burkolatával érintkezzék. Ecetet ne használjon, mert az árthat a gépnek! 22

24 Sejměte mřížky bočních dílů. Vyčistěte boční díly. Az oldalrészek rácsát vegye le. Oldalrészeket tisztítsa. Plášť přístroje vyčistěte vlhkou utěrkou a jemným čisticím prostředkem. A gép burkolatát nedves kendővel és enyhe hatású tisztítószerrel tisztítsa. Nasaďte trysku horké vody. Pro vyčistění rozvodů tekutin stiskněte buď tlačítko Lungo nebo tlačítko horké vody (bez vložené kapsle). Tegye be a forróvíz kifolyót. A vezetékek kimosásához, vagy a Lungo vagy a forróvíz gombot nyomja meg (behelyezett kapszula nélkül). Nasaďte trysku horké vody. Tlačítka Espresso, Lungo a tlačítko horké vody svítí. Tegye be a forróvíz kifolyót. Az Espresso, Lungo és forróvíz gombok világítanak. Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kapsle a odkapávací misku. Vyprázdněte zásobník vody. Kapszulatartó és csepegtető tál ürítése és tisztítása. Víztartály ürítése. Naplňte zásobník vody roztokem 500 ml vody a 100 ml odvápňovače. A víztartályba töltsön 500 ml vizet és 100 ml vízkőoldó szert. 23

25 Pod výpust kávy a trysku horké vody postavte vhodné nádoby (min. 600 ml). Egy-egy edényt (min. 600 ml) állítson a kávékifolyó és a forróvíz kifolyó alá. 1. Otevřete páku. 2. Nasaďte filtr (součást odvápňovací sady). 3. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart. 2. Szűrőt helyezze be (a vízkőoldó készletben van). 3. Zárja a kart. Současně stiskněte tlačítka Latte Macchiato a Lungo a podržte je 5 sekund. > Tlačítko Lungo bliká rychleji. Latte Macchiato és Lungo gombokat egyszerre 5 másodpercig tartsa nyomva > a Lungo gomb gyorsabban villog Otevřete páku. 2. Vyjměte filtr. 3. Zavřete páku. 1. Nyissa a kart. 2. Szűrőt vegye ki. 3. Zárja a kart. Vyprázdněte nádobu a odkapávací misku. Naplňte zásobník vody pitnou vodou až po rysku maximálního stavu. Ürítse ki az edényt és a cseppfogó tálat. A víztartályt a «Max» töltési szintig töltse fel ivóvízzel. Pod výpust kávy a trysku horké vody postavte znovu vhodné nádoby. Az edényeket állítsa ismét a kávékifolyó és forróvíz kifolyó alá. 24

26 Stiskněte tlačítko Lungo. > Tlačítka Latte Macchiato a Lungo střídavě blikají. Nyomja meg a Lungo gombot. > A Latte Macchiato és Lungo gombok váltakozva villognak. > Odvápňovací roztok vytéká střídavě z výpusti kávy a trysky horké vody. > A vízkőoldó folyadék váltakozva folyik át a kávékifolyón és a forróvíz kifolyón. Vyčkejte, až bliká pouze tlačítko Lungo. Pokračujte, odstraní se zbytky odvápňovače. Várjon amíg még villog a Lungogomb. Folytassa a műveletet a vízkőoldó maradékainak eltávolításához. Stiskněte tlačítko Lungo. > Voda vytéká z výpusti kávy a trysky horké vody. > Přístroj přejde do pohotovostního režimu. Nyomja meg a Lungo gombot. > A víz átfolyik a kávékifolyón és a forróvíz kifolyón > a gép a készenléti módba kapcsolódik. Vyprázdněte odkapávací misku. Vypláchněte zásobník vody. Vyčistěte přístroj vlhkou utěrkou. > Odvápnění přístroje je dokončeno. Cseppfogó tál ürítése. Víztartály öblítése. A gépet nedves kendővel tisztítsa. > A gépet vízkőtől mentesítette. 25

27 14 Vyprázdnění přístroje Gép kiürítése VÝSTRAHA VIGYÁZAT Při delším nepoužívání je nutné přístroj vyprázdnit. Tekutina v systému by mohla zmrznout a poškodit přístroj. Ha hosszabb ideig nem használja a gépet ürítse ki. A rendszerben levő folyadék megfagyhat és a gépet megrongálhatja. Vyprázdněte zásobník vody. Víztartály ürítése. Současně stiskněte tlačítka Cappuccino a Espresso a podržte je 5 sekund. > Přístroj spustí vyprazdňovací režim. A Cappucino és Espresso gombot egyszerre 5 másodpercig tartsa nyomva > a gép ürítőmódja elindul. 15 Odstraňování chyb Hiba megszüntetése Problém Hibajelenség Žádná káva / žádná voda Nincs kávé / nincs víz Káva není dostatečně horká A kávé nem elég forró Páku není možné zcela zavřít A kart nem lehet teljesen zárni Kvalita pěny není optimální A hab minősége nem kielégítő Řešení Megszüntetése Zásobník vody je prázdný > Naplňte pitnou vodou. Üres a víztartály > töltse fel ivóvízzel. Odvápněte, je-li to nutné > viz kapitola 13. Vízkőmentesítés, ha szükséges > lásd 13. fejezetet. Předehřejte šálek. Csészét melegítse elő. Odvápněte, je-li to nutné > viz kapitola 13. vízkőmentesítés, ha szükséges > lásd 13. fejezetet. Vyprázdněte odpadní nádobu na kapsle a zkontrolujte, že nedošlo ke vzpříčení kapsle. Ürítse a kapszulatartót és ellenőrizze, hogy a belső térbe nem szorult-e be kapszula. Používejte chladné (cca 5 C), nízkotučné nebo částečně odstředěné mléko. Zkontrolujte, že je regulátor pěny čistý. Jestliže není, vyčistěte jej spolu s ostatními díly nádobky na mléko. Győződjék meg róla, hogy sovány vagy részben lefölözött tejet hűtve használ-e (kb. 5 C). Győződjék meg róla, hogy tiszta-e a habszabályozó. Ha nem, akkor az edénymosogatóban a tejtartály más alkatrészével együtt tisztítsa meg. 26

28 Všechna tlačítka blikají, dokud nejsou všechny rozvody tekutin zcela prázdné. Minden gomb villog mindaddig míg a gép teljesen ki nem ürül. Po ukončení procesu přejde přístroj do pohotovostního režimu. Ha a folyamat befejeződött, a gép készenléti módba áll. Problém Hibajelenség Alarm Riasztás Řešení Megszüntetése Horní 4 tlačítka blikají 5 sekund > Zásobník vody je prázdný. A felső 4 gomb 5 másodpercig villog > töltse fel a víztartályt. Tlačítko pohot. režimu bliká rychleji > Přístroj je přehřátý > Vyčkejte, než vychladne. A készenléti gomb gyorsabban villog > a gép túlmelegedett > várjon, míg a gép lehűl. Všechna tlačítka střídavě blikají > Přístroj je ve vyprazdňovacím režimu. Minden gomb váltakozva villog > a gép ürítőmódban van. Tlačítko Lungo bliká rychleji > Přístroj je v odvápňovacím režimu. A Lungo gomb gyorsabban villog > a gép vízkőmentesítő módban van. Nesvítí žádná tlačítka > Zkontrolujte přívod el. proudu > V případě problému kontaktujte Nespresso Club. Gomb nem világít > áramellátást ellenőrizze > probléma esetén értesítse Nespresso Clubot. 27

29 16 Technické údaje Műszaki adatok V, Hz, max W max. 19 bar 6 kg 1,2 l 0,5 l 5 C C 20,5 cm 34,2 cm 25,8 cm Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES. Azok az anyagok és tárgyak, amelyek élelmiszerrel érintkezésbe kerülnek, megfelelnek az európai 1935/2004 sz. rendelkezés előírásainak. 17 Volitelné příslušenství Választható külön tartozék Odvápňovací sada Nespresso Nespresso vízkőoldó készlet Art. 3035/CBU 28

30 /12.07

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918 Návod k použití KÁVOVAR R-918 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

potravin. Mohlo by dojít k jeho poškození. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí

potravin. Mohlo by dojít k jeho poškození. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Tento návod pečlivě uschovejte. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním

Více

Elektrický parní sterilizátor

Elektrický parní sterilizátor Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 7 Použití... 7 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 8 Technické specifikace.... 8 Vysvětlení

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Plazmová řezačka BSP40

Plazmová řezačka BSP40 Verze 1.1 Plazmová řezačka BSP40 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 50 Označení výrobku: BSP40 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Uvedení

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboly 1.1 Výstražná upozornění Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují pomocí následujících signálních slov: Pozor varuje

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Sendvičovač Návod k obsluze

Sendvičovač Návod k obsluze Sendvičovač Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

PC KG 1030 KONTAKTNÍ GRIL

PC KG 1030 KONTAKTNÍ GRIL CZ PC KG 1030 KONTAKTNÍ GRIL NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecné bezpečnostní pokyny Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Originální návod k použití. 1 Bezpečnostní pokyny

Originální návod k použití. 1 Bezpečnostní pokyny Originální návod k použití 1 Bezpečnostní pokyny... 111 2 Účel použití... 112 3 Technické údaje... 112 4 Symboly... 112 5 Jednotlivé součásti... 112 6 Uvedení do provozu... 113 7 Nastavení... 113 8 Práce

Více

Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660

Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660 Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Ultra Professional WP660 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 1 Popis produktu str. 2 Použití ústní sprchy začínáme str. 3 Doporučená technika str. 5 Údržba,

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665 Dynamic Volume Brush CS Příručka pro uživatele A B C D E F G H I Čeština 1 Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

MIXÉR NA FRAPPÉ R-444

MIXÉR NA FRAPPÉ R-444 Návod k použití MIXÉR NA FRAPPÉ R-444 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8361/00. CS Příručka pro uživatele

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8361/00. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 CS Příručka pro uživatele a b c d e + -- --- f g h i j k l Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11192 Ohřívač kamenů střední

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11192 Ohřívač kamenů střední UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11192 Ohřívač kamenů střední OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ... 4 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 4 POUŽÍVÁNÍ... 4 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 178

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

Návod k použití FONTANA WATERCOOLERS. Automat na přípravu kávy a espressa NICR646

Návod k použití FONTANA WATERCOOLERS. Automat na přípravu kávy a espressa NICR646 Návod k použití Automat na přípravu kávy a espressa CZ NICR646 Verze 2013 FONTANA WATERCOOLERS 1 H F G B A N D E K C L M S P J T Q R O 2 CZ A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T Displej Volič objemu a

Více

CZ Návod na obsluhu Sběrač popela

CZ Návod na obsluhu Sběrač popela CZ Návod na obsluhu Sběrač popela CZ Před zprovozněním se seznamte s návodem na obsluhu a s bezpečnostními pokyny a dodržujte je. CZ Dodržujte návod na použití! Při používání technických přístrojů je

Více

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600 Montážní příručka Joola Clima Výr.číslo: 12600 22 mm hliníkové sendvičové desky - skládací, nastavovací Automatické skládací nohy EN 14468-1C Rekreační sporty - Vysoká kvalita Důležité informace: Prosím

Více

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY 1. POKYNY K SESTAVENÍ 2. SPUŠTĚNÍ STROJE Před začátkem práce s pilou si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Před opuštěním výrobního závodu

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS

MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS Návod k použití MLÝNEK NA MASO S LISEM R-540 PLUS Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj. č.: 67 00 34

NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj. č.: 67 00 34 NÁVOD K OBSLUZE Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj č: 67 00 34 Perfektně rozdrcený led toto dokážete pomocí tohoto přístroje pouhým stisknutím knoflíku A pokud nebudete právě míchat

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL 1331

NÁVOD K OBSLUZE MODEL 1331 NÁVOD K OBSLUZE MODEL 1331 A G O B N H C D M L E I F T Q U R P S O N Obr. 2 Obr.1 Obr. 3 C D Obr. 4 E C Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pozorně si přečtěte všechny pokyny a informace v tomto návodu

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Návod. Pump Set + + Typ 400 Typ 600 Typ 1000. Bioflow 400 Bioflow 600 Bioflow 1000. www.juwel-aquarium.com

Návod. Pump Set + + Typ 400 Typ 600 Typ 1000. Bioflow 400 Bioflow 600 Bioflow 1000. www.juwel-aquarium.com Návod Pump Set + + Bioflow 400 Bioflow 600 Bioflow 1000 Typ 400 Typ 600 Typ 1000 www.juwel-aquarium.com Úvod Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro výrobek značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01

Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01 Posizione logo Stručný návod LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01 MB17 / MB22 Symboly Symboly umístěné na přístroji nebo používané v tomto návodu: VÝSTRAHA! Riziko zranění POZOR! Prevence vzniku škod Všeobecná

Více

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Návod k použití Strana 1 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky BEEM od společnosti EURONAKUPY.CZ a přejeme Vám, abyste byli

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY. Krystal Clear Model 604

NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY. Krystal Clear Model 604 NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ KARTUŠOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY Krystal Clear Model 604 220-240 VAC, 50 Hz, 45 W Hmax 1,0m, Hmin 0,19m, IPX5/IPX7 Tmax 35 C PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 CS Příručka pro uživatele Čeština 1 Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Fén s ionizační funkcí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Model Síťové napětí Jmenovitý výkon Třída ochrany Čistá hmotnost IONTOVÁ FUNKCE 2 rychlostní stupně proudění vzduchu 3 teplotní stupně Funkce studeného vzduchu

Více

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE DUA plus 00332924-1 edice - 07/2008 NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE CZ OBSAH Obsah 1 Symboly použité v příručce...2 2 Řádné použití přístroje...2 3 Úprava vody...2 4 Informace poskytované uživateli...3 5

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11018 Elektrická pumpa insportline AB28

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11018 Elektrická pumpa insportline AB28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11018 Elektrická pumpa insportline AB28 1 OBSAH SPECIFIKACE... 3 INSTALACE... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 5 POUŽÍVÁNÍ... 5 ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

Vysavač Manta MM403. Uživatelská příručka

Vysavač Manta MM403. Uživatelská příručka Vysavač Manta MM403 Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní instrukce Pokud došlo k poškození přívodní elektrické šňůry, musí dojít k její neprodlené výměně v autorizovaném servisním středisku nebo

Více

Deli Compact 306.057 V1/0311

Deli Compact 306.057 V1/0311 Deli Compact 306.057 V1/0311 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv 135

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Montáž. Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje. Cílová skupina a kvalifikace. Použití. Příprava přívodu vody. Vysvětlení symbolů

Montáž. Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje. Cílová skupina a kvalifikace. Použití. Příprava přívodu vody. Vysvětlení symbolů Bezpečnost Montáž DE B0-00&BDC 0-00 Cílová skupina a kvalifikace Montáž produktu Geberit může provádět pouze vyškolený sanitární instalatér za dodržení montážního návodu a bezpečnostních ustanovení. Použití

Více

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu Návod k obsluze Vážený zákazníku, Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě následující

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Návod k Použití. Příprava Instalace Použití Údržba. Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list.

Návod k Použití. Příprava Instalace Použití Údržba. Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list. Návod k Použití Příprava Instalace Použití Údržba Součástí tohoto návodu k použití je také záruční list. Přečtěte si, prosím, tento návod před instalací a spuštěním bidetu. TENTO VÝrOBEk JE UrČEN POUZE

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více