VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006"

Transkript

1 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, I Č O: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Zpracoval a předkládá Mgr. Roman Mareš, ředitel školy, v Turnově

2 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa organizace : Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Okres : Semily Kraj : Liberecký Typ organizace : příspěvková organizace Statutární orgán ředitel : Mgr. Roman Mareš, ve funkci od Zřizovatel : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, okres Semily IČO organizace : REDIZO : Odloučená pracoviště : Alešova 1059 Hruborohozecká 323 Vzdělávací program : Národní škola, č. j /97-20 (platný pro ročník)

3 I. Charakteristika školy Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší ze základních škol ve městě Turnově. První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna Škola patří se svými 703 žáky mezi největší školy ve městě i regionu. Třídy školy jsou lokalizovány ve třech budovách: 19 tříd ročníků v původní historické budově ve Skálově ulici, 8 tříd ročníků v budově v Alešově ulici a 2 třídy 4. ročníků v budově Mateřské školy Hruborohozecká 323. Součástí školy ve Skálově ulici je moderní kuchyň s jídelnou, kde se denně připravuje 1300 obědů i pro sousední školská zařízení /pro ZŠ Žižkova a SUPŠ Turnov/ a také rekonstruovaná tělocvična, využívaná i sportovními kluby Turnova. Stravování žáků v budově Alešova, kde jsou umístěny ročníky 1. stupně je zajišťováno dovozem obědů ze školní kuchyně a žáci umístěni v budově MŠ Hruborohozecká se stravují z kuchyně tohoto zařízení. Hodiny tělesné výchovy probíhaly taktéž v halách TJ a sportovištích AC či TSC Turnov. Součástí školy je školní družina na pracovišti Alešova, v jejíž 4 odděleních bylo zapsáno 112 žáků. Škola má následující priority : * škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (naše ZŠ je atletického zaměření) * škola je jednou z pilotních škola výchovy k ekologii a udržitelnému způsobu života (držitel ocenění Škola udržitelného života I. stupně) * škola je jazykově zaměřena (vyučují se 3 cizí jazyky) * škola se soustřeďuje na výuku výpočetní techniky (povinně od 6. ročníku) * škola má dlouhou tradici práce s tělesně postiženými žáky Škola měla ve školním roce žáků, z toho 357 chlapců a 346 děvčat ve 29 třídách. Průměrný počet žáků na 1 třídu činí 24,2 žáků. II. Počty tříd v jednotlivých ročnících Ročník Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky Celkem

4 III. Učební plány Učební plán I. stupně (dle vzdělávacího programu Národní škola) Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební v Výtvarná v Pracovní v Tělesná v Cizí jazyk Základ Nadstavba Týdně Pozn.: předměty nadstavbové části jsou: cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky cizí - anglický jazyk dramatická výchova Pozn.: nepovinné předměty jsou: výtvarná výchova (se zaměřením na keramiku) hra na hudební nástroj (flétna) sborový zpěv zájmové a pohybové aktivity Učební plán II. stupně (dle vzdělávacího programu Národní škola) Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Dějepis Zeměpis Občanská v Rodinná v Přírodopis Fyzika Chemie Hudební v Výtvarná v Pracovní č Tělesná v Základní část Nadstavba Týdně

5 Pozn. : předměty nadstavbové části jsou : anglický jazyk německý jazyk španělský jazyk cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky výpočetní technika výtvarný seminář dějepisný seminář výživa a příprava pokrmů konverzace v anglickém jazyce ekologické praktikum Pozn. : nepovinné předměty jsou: zájmová tělesná výchova zdravotní tělesná výchova výtvarná výchova IV. Pracovníci školy Škola měla ve školním roce celkem 79 zaměstnanců. 9 učitelek bylo registrováno na mateřské dovolené. Z celkového počtu 53 pedagogů byly 4 vychovatelky školní družiny. Z celkového počtu 53 pedagogů bylo 7 mužů. Z celkového počtu 10 správních zaměstnanců byl 1 školník (zároveň správce budov) a 1 účetní. Pedagogové 49 Vychovatelky ŠD 4 Mateřské dovolené 9 Správní zaměstnanci 10 Pracovníci školní jídelny 16 Celkem /i s MD/ 88 Na základě rozhodnutí Rady Města ze dne byl do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Roman Mareš. Do funkce nastoupil nový ředitel jmenoval 2 zástupce ředitele: Mgr. Olga Johanová pro 1. stupeň Mgr. Iva Vávrová pro 2. stupeň Aprobovanost výuky 100 % v předmětech čeština, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská a rodinná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti celá výuka na I. stupni (kromě cizího jazyka) 65 % v předmětu německý jazyk 60 % v předmětu anglický jazyk Škola má trvalý nedostatek aprobovaných učitelů v předmětech: výpočetní technika výtvarná výchova hudební výchova cizí jazyky

6 V. Přijímací řízení žáků 9. ročníků Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2005/2006 Druh školy Počet žáků, kteří podali přihlášku Počet přijatých žáků Gymnázia Obchodní akademie a hotelové školy Střední zdravotnické školy 7 7 ISŠ, SOU, jiné SOŠ Střední průmyslové školy Střední zemědělské školy 4 4 Střední umělecké školy 7 7 Právní, podnikatelské, pedagogické SŠ 2 2 Víceletá gymnázia 19 7 Na střední školy a učiliště se z 9. ročníků hlásilo celkem 118 žáků. Přijato bylo 118 žáků (viz. tabulka výše). Na víceletá gymnázia se z 5. ročníků hlásilo 19 žáků, přijato bylo 7. Pozn. : údaje v obou sloupcích se mohou lišit z důvodu přijetí žáků ve 2. kole přijímacího řízení. Výchovnou poradkyní školy je paní Mgr. Jarmila Melichárková.

7 VI. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu v 1. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 372 žáků (52,8 %). Neprospělo 9 žáků. Přehled prospěchu ve 2. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 369 žáků (52,2 %). Neprospěli 4 žáci. Přehled kázeňských opatření za 1. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele 2. stupeň z 3. stupeň z učitele školy chování chování Přehled kázeňských opatření za 2. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele 2. stupeň 3. stupeň z učitele školy z chování chování Za obě pololetí udělili vyučující celkem 224 pochval (160 na 1. stupni, 64 na 2. stupni z toho jednu za záchranu lidského života).

8 VII. Absence žáků ve školním roce Ročník Omluvené Průměr na Neomluvené Průměr na hodiny žáka hodiny žáka , , ,6 14 0, , , ,1 16 0, ,7 41 0, ,9 11 0, ,0 0 0 VIII. Úspěchy žáků v olympiádách a soutěžích 1/ Školní kola * probíhala tradičně ve většině předmětů (často i v kategoriích, kdy se neorganizovala okresní kola např. kategorie 6. ročníků v zeměpise, astronomická olympiáda 8. a 9. ročníků) * účast v olympiádách ve školních kolech se pohybovala mezi žáky * nejlepší žáci postupovali do okresních kol * v okresních kolech často jako jediná škola z Turnova 2/ Okresní kola 1. místo Aneta Bernatová anglická olympiáda 1. místo Tereza Dědková biologická olympiáda 1. místo Josef Příhonský zeměpisná olympiáda 2. místo tým volejbalistů volejbal 2. místo Petra Paříková zeměpisná olympiáda 2. místo František Antl biologická olympiáda 2. místo Martin Pažout Poetika 2. místo Jakub Mikeš atletický trojboj 3. místo Daniel Liška atletický trojboj 3. místo Iva Nedějová recitace 3. místo Petra Paříková dějepisná olympiáda 3. místo Andrea Peřinová německá olympiáda 3. místo tým fotbalistů McDonaldś Cup 4. místo Lukáš Hnatajko biologická olympiáda 4. místo Zdeňka Rysová německá olympiáda 4. místo Petr Žďárský zeměpisná olympiáda 5. místo Petra Paříková fyzikální olympiáda 5. místo Zdena Rysová matematická olympiáda 5. místo Tereza Dědková recitace 5. místo Lucie Egrtová olympiáda z českého jazyka 7. místo Petra Paříková matematická olympiáda 7. místo Josef Příhonský pythagoriáda

9 3/ Krajská kola 1. místo tým VII. B Krajské dny 4. místo Daniel Liška atletický trojboj 6. místo Petra Paříková zeměpisná olympiáda 10. místo Tereza Dědková biologická olympiáda 4/ Oblastní kola 1. místo starší žáci Pohár Rozhlasu sportovních tříd 1. místo Tereza Dědková Kopidlenský kvíteček 1. místo Pavel Jurišica Projekt Turisté jsou vítáni 2. místo Sabina Špalková Projekt Turisté jsou vítáni 2. místo mladší žáci Pohár Rozhlasu sportovních tříd 3. místo Petra Bičíková Projekt Turisté jsou vítáni 3. místo Kateřina Hamplová Kopidlenský kvíteček 3. místo starší žákyně Pohár Rozhlasu sportovních tříd 5. místo tým: Baštová P., Kučerová A. Díváte se kolem sebe? 5/ Celostátní kola 1. místo Pavel Jurišica Projekt cest. ruchu Turisté jsou vítáni 2. místo starší žáci Pohár Rozhlasu 5. místo mladší žáci Pohár Rozhlasu 10. místo tým: Vildová M., Poláková Z., Koucký L., Vildová L. - Historiáda zvláštní cena za grafiku - Martin Pažout Internet magický a přátelský zvláštní cena pro nevidomé - Lukáš Tyrychtr kategorie próza

10 IX. Další činnosti, mimoškolní aktivity žáků * návštěvy výstav, vernisáží, literárních pořadů (zvláště ve spolupráci s Městskou knihovnou) * besedy s literárními osobnostmi a výtvarníky * literární soutěže Poetika Přehlídky dětských recitátorů Křest knihy Za pověstmi Českého ráje Máj Lásky a smutky Bohdana Kaminského Nisa, řeka, která nás spojuje * výtvarné soutěže Svět očima dětí Malujeme po síti Moje krajina můj domov Máj * pravidelně úspěšné exkurze historická Praha AUTO ŠKODA Mladá Boleslav Hvězdárna a Planetárium Praha IMAX Praha (multimediální zeměpisné projekce) Náprstkovo muzeum Praha Archiv Semily ZOO Liberec a Botanická zahrada Úřad práce Semily (zaměření na profesionální orientaci) Jindřichovice pod Smrkem (větrná elektrárna, ekofarma) Sklárna Harrachov Galerie Liberec Pevnost Terezín Divadlo Mladá Boleslav * exkurze v regionu: Dlaskův statek Naučné stezky v Českém ráji Rozhledna Dubecko Centrum ekologické výchovy Sedmihorky Sběrný dvůr Turnov Čistírna odpadních vod Turnov JUTA Turnov Zámek Mnichovo Hradiště Klokočské skály Skalní město * akce sportovních tříd: podzimní a jarní soustředění (Srbsko Branžež, Pleskoty, Studenec) zimní lyžařské pobyty (Kořenov) zimní lyžařské závody (Struhy) - lyžařské výcviky v 7. ročnících (Paseky nad Jizerou) - sportovní dny (letní se zaměřením na turistiku a ekologii, zimní na lyžování a bruslení) - výuka plavání (3. a 4. ročníky) - turistické pobyty (Paseky nad Jizerou) - výstavy výrobků keramiky spojené s prodejem na charitativní akce - dramatizace pověstí Českého ráje ( O víle Jizerýně Hrubá Skála, Malá Skála, Jičín) - prezentace pověsti v domově důchodců Pohoda

11 * ekologické akce Pravidelné aktivní oslavy Dne Země Den bez aut Návštěva ekologických středisek (Sedmihorky, Liberec, Oldřichov v Hájích) Projekty Tereza a KEV (Kyselý déšť), kompostování na školní zahradě Účast v ekotýdnech s polskou stranou (Jawor) Pilotní škola v třídění odpadu v Turnově (ve spolupráci s Odb. ŽP MÚ Turnov) Besedy o ekologii a ekohry Dolánky (p. Báča) Projekt pro 6. ročníky Co je doma, to se počítá Projekt Bádání se Střevlíkem Akce Adoptuj panenku Literární soutěž Voda nad zlato Aktivity směřující k obhájení titulu Škola udržitelného života I. stupně * akce školní družiny Karneval Vynášení Moreny Dětský den Výlet do ZOO Atletické závody Turnaj v kopané Mikulášská nadílka * zahraniční exkurze Švédsko (za účelem navázání partnerských styků se švédskou školou) X. Protidrogová prevence Protidrogovým koordinátorem na škole je pan učitel Mgr. Pavel Vaněk. Škola má zpracovaný minimální preventivní program. Koordinátor se zúčastnil 2 seminářů pro protidrogové koordinátory (říjen, květen). Ve škole se patřičně podílí na osvětě v boji proti zneužívání návykových látek a odhalování šikany. Organizuje výlety Kdo si hraje, nezlobí (Paseky n. J., Branžež) Uskutečněné akce pro žáky. - přednášky o šikaně pro 6. ročníky (p. Koťátko) - přednášky o škodlivosti kouření 7. ročníky (p. Koťátko) - přednášky o tom, jak člověk přichází na svět pro 8. ročníky (p. Koťátko) XI. Kontrolní činnost Kontrola plnění učebních plánů, hodnocení kvality vyučování byla prováděna průběžně formou hospitací ředitele školy a jeho zástupce. Dále byly prováděny srovnávací práce ve vybraných předmětech, jako český jazyk, matematika, anglický jazyk. Výsledky byly konzultovány s vyučujícími jednotlivých předmětů. Ne zcela zvládnutému učivu byla věnována zvýšená pozornost. Objevené nedostatky ve znalostech matematiky češtiny byly především v 9. ročnících řešeny formou doučování, zvláště před přijímacími zkouškami. Všichni žáci 9. ročníků byli testováni v rámci Projektu CERMAT. Žák David Hlůže z IX. A byl vyhodnocen společností Cermat jako nejlepší žák v republice, kdy se zařadil mezi 9 žáků z ČR, kteří dosáhli ve všech částech testu 100 % úspěšnosti. Obdržel uznání a poděkování od společnosti Cermat. Žáci 8. ročníků (dle zájmu a souhlasu rodičů) se mohli zúčastnit testování SCIO. Nabídku využilo necelých 50 % z celkového počtu žáků v 8. ročnících.

12 XII. Řídící činnost a publicistika. S pracovními úkoly byli učitelé na jednotlivých pracovištích seznamováni prostřednictvím zpracovaných týdenních plánů. Běžné otázky provozu školy byly řešeny na provozních poradách s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Pravidelné hodnocení prospěchu a chování bylo prováděno na pedagogických radách. Uskutečnily se 2 porady zaměřené na tvorbu školního vzdělávacího programu (koordinátory tvorby ŠVP jsou za 1. stupeň p. uč. K. Urbánková a za 2. stupeň p. uč. M. Vdovičíková). Příspěvky ze života školy byly zveřejněny v Pojizerských listech a v Hlasech a ohlasech Turnovska (autorem příspěvků byl z velké části zástupce ředitele školy). XIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků * Nabídek vzdělávacích akcí pedagogických center bylo využíváno průměrně. Vzdělávací akce se zúčastnila cca 1/3 pedagogů. Jednalo se především o jednodenní akce zaměřené na výtvarnou výchovu, ekologickou výchovu, jazykové semináře a tvorbu ŠVP. * 4 vyučující 1. stupně absolvovali kurz angličtiny pro začátečníky při Vzdělávacím centru GYTU v Turnově. * Protidrogový koordinátor se zúčastnil 2 seminářů. * Všichni vyučující TV a vybraní vyučující přírodopisu, chemie se zúčastnili kurzu první pomoci (při SZŠ v Turnově). * Vyučující výpočetní techniky (p. uč. R. Suchardová) zahájila dálkové studium VT při Univerzitě v Českých Budějovicích. * Vyučující TV a zájmových pohybových aktivit (p. uč. A. Drahoňovský) zahájil VŠ studium trenérství při FTVS v Praze. * P. uč. R. Nejedlová pokračuje ve studiu Univerzity 3. věku (Dějiny umění) * Ve studiu koordinátora ekologické výchovy v Praze pokračuje p. uč. Z. Šéfrová (absolvovala 3 týdenní soustředění). * Pokračovalo vzdělávání učitelů v počítačové gramotnosti dle programu SIPVZ. Jednotlivých modulů se zúčastnilo celkem 20 vyučujících. * Vzdělávacích akcí zaměřených na práci ŠD se taktéž zúčastnily 2 pracovnice školní družiny. * Roman Mareš je stálým členem komise pro obhajoby diplomových prací na katedře geografie při Přírodovědecké fakultě v Ústí nad Labem. Každoročně je oponentem 5 10 diplomových prací studentů geografie. Je taktéž dlouholetým členem zkušební komise pro státní zkoušky z geografie při PřF v Ústí nad Labem.

13 XIV. Materiálně technické zlepšení školy * Rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny při budově ZŠ Skálova (za přispění projektu PHARE CBC). * Dovybavení učeben internetu a výpočetní techniky na budově ZŠ Skálova dle plánu ICT (byly zakoupeny nové LCD monitory, nové počítače, data projektory). * Zasíťování vybraných kabinetů školy a učebny jazyků (pro potřeby internetu a elektronické pošty). * Nákup audiovizuální techniky do učebny přírodopisu a zeměpisu (TV, Video + DVD přehrávač). * Vybudování 2 učeben výpočetní techniky na odloučených pracovištích (Alešova a Hruborohozecká). * Nákup nových stolů a židliček do školní jídelny v budově Skálova * Rekonstrukce WC v tělocvičně. * Vybudování bezbariérového přístupu do tělocvičny * Rozmístění skříněk na třídění odpadu do 10 tříd 2. stupně * Instalace 1 bezprašné tabule v budově Alešova * Zakoupení nových úklidových vozíků pracovnicím úklidu. * Zakoupení a instalace šatních skříní pro 6. ročníky. * Vymalování cca 5 učeben (včetně oprav vybraných tříd) a chodby ve II. patře školy XV. Údaje o výsledcích kontrol. * Kontrolní odbor MÚ Turnov (p. Vocásková) zaměřeno na evidenci hmotného majetku, pokladny a faktur. Nebyly zjištěny závažné nedostatky. * Kontrola z VZP Semily. Nebyly zjištěny závažné nedostatky.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax: 481322770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz I Č O: 00854794 www.zsskalova.turnov.indos.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Zpracoval a předkládá Mgr. Josef Rytíř, ředitel školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna 1908. Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace Višňová 173 464 01 Frýdlant v Čechách tel./fax: 482 348 148; e-mail: skola@zsvisnova.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. o činnosti

Výroční zpráva. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l a N e t v o ř i c e, o k r e s B e n e š o v, příspěvková organizace Školní rok 2009-2010 A ) Charakteristika školy 1) Úvod Název školy: Základní škola

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2010/2011-1- Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více