ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Alžběta GABRIELOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo, 2010

2

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Pavlu Štohlovi za odborné vedení a pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Mé poděkování patří dále zaměstnancům společnosti Haas Profile s. r. o., za jejich ochotu a vstřícnost při poskytování informací pro moji práci.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Alžběta GABRIELOVÁ Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Zásoby ve výrobním podniku a jejich inventarizace Zásady pro vypracování: 1. Popis systému evidence zásob včetně ocenění. 2. Zdokumentování oběhu dokladů zachycující tok zásob ve společnosti. 3. Průběh fyzické inventury a zachycení výsledků ve finančním účetníctví. 4. Srovnání podnikového systému se standartními postupy účtování zásob dle účetních statndardů v ČR, jejich zhodnocení, příp. doporučení.

5

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací zásob, cílem je seznámit se s legislativní úpravou inventarizací a zároveň s jejich praktickým průběhem ve vybraném podniku. V teoretické části práce jsou stručně charakterizovány zásoby a následně podrobněji popsány úkony, které s prováděním inventarizace a inventur v podniku souvisejí. Zejména se práce zaměřuje na způsoby řešení inventarizačních rozdílů. V praktické části práce jsou teoretické poznatky demonstrovány na vybraném podniku. Je zde popsán inventarizační proces a průběh inventury. Klíčová slova: zásoby, inventarizace, inventura Abstract This bachelor work deals with stocktaking of inventory it s aim is to familiarize with both the legislative aspect of stocktaking and it s practical usage in a chosen company. The theoretical part briefly characterizes the inventory and develops on describing actions that are connected with carrying out the stocktaking in the company. The work especially focuses on means of dealing with stocktaking difference. The practical part of the work demonstrates the theoretical knowledge on chosen company. There is also a description of stocktaking process. Keywords: stock, stocktaking

7 1 Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika práce Teoretická část Vymezení zásob Ocenění zásob Ocenění zásob při pořízení Oceňování zásob při vyskladnění Inventarizace a inventura Zákonná úprava Inventura Inventarizace Druhy inventarizací Periodická inventarizace Průběžná inventarizace Fyzická inventura Dokladová inventura Inventarizační směrnice Inventarizační komise Pracovníci v dílčí inventarizační komisi Inventurní soupisy Inventarizační zápis Inventarizační rozdíly Inventarizační manka Inventarizační přebytek Opravy účetních chyb Odpovědnost zaměstnance za škodu Vzájemné vyrovnání manka a přebytků při fyzické inventuře Daňová legislativa řešící inventarizační rozdíly Manko a účetní evidence Manko a náhrada zaměstnanci Praktická část Charakteristika společnosti Historie podniku Předmět činnosti Výrobní sortiment Obecné informace Oceňování zásob Oceňování zásob při pořízení Oceňování zásob při vyskladnění Oceňování zásob vlastní výroby Zásobování Objednávání zásob Příjem zásob Výdej zásob Sklad zásob Výroba Kooperace Expedice

8 4.8 Inventarizace materiálu Periodická inventarizace Dobrovolná inventura Inventura zásob Inventura materiálu Sklad plechů Sklad hutního materiálu Sklad drobného materiálu Výsledek inventury Inventura výrobního úseku Inventura nedokončené výroby Inventura polotovarů Inventura hotových výrobků Výsledek inventury Zakončení inventur Závěr Použité zdroje Seznam tabulek Seznam příloh

9 1 Úvod Pro každý podnik je velice důležité, aby měl přehled o stavu svého majetku. Ve středních a velkých podnicích je inventarizační proces s inventurou jediným možným způsobem, jak takový přehled o svém majetku získat. Řádně provedená inventarizace je důležitá nejen pro podnik samotný, ale následně i pro externí uživatele. Účetnictví má za úkol podávat věrný a poctivý obraz o podniku a k tomu je mimo jiné zapotřebí, aby byla provedena právě inventarizace. Během účetního období dochází v účetní jednotce k mnoha pohybům a není v lidských silách, aby tento pohyb majetku byl bezchybný. Je přirozené, že skutečnost a částky uvedené ve finančním účetnictví se na konci účetního období rozcházejí. Procesem inventarizace zjistíme skutečný stav majetku, který porovnáme s jednotlivými majetkovými účty ve finančním účetnictví. Tím nejdůležitějším není zjištění inventarizačních rozdílů, které se vlivem lidského fakturu vyskytnou prakticky vždy, jak jsem již uvedla výše, ale zejména stanovení příčin vzniklých rozdílů a zavedení takových opatření, která budou minimalizovat vznik inventarizačních rozdílů v dalším účetním období. Inventarizace a provedená inventura je pro vnitřní potřeby účetní jednotky důležitá i z hlediska neúčetního. Provedená inventura slouží k odhalení nepotřebného majetku podniku, který se může prodat nebo zlikvidovat. Dále je to zjištění nepoužitelnosti stroje a jeho potřeba vyřazení, či naopak zjištění potřeby provedení opravy stroje. V určitých případech může odhalit i krádeže majetku podniku. Proces inventarizace je nástrojem, který slouží k zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví. Výsledky provedené inventarizace slouží jako důkazní materiál pro další orgány, kterými jsou například auditorské společnosti nebo finanční úřady. 9

10 2 Cíl a metodika práce 2.1 Cíl práce Cílem mé práce je zhodnotit dodržování a postup legislativy při provádění inventarizace v podniku. Inventarizace je nezbytnou součástí vedení účetnictví u každé účetní jednotky, bez řádně provedené inventarizace nelze považovat účetnictví za průkazné. Přestože se jedná o tak důležitou součást účetnictví, není jí v legislativě dáván dostatečný prostor. V teoretické části jsem se nejdříve zaměřila na získávání informací o inventuře z odborné literatury, a zejména Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Cílem této části je získat přehled o tom, jak je v současné době inventarizace vymezena zákonem a jaký postup je při provádění inventarizací doporučován z odborné literatury. Je řada věcí, která s inventarizací souvisí a není v zákoně přímo upravena. Jedná se například o sestavování inventarizačních komisí či vyhotovování inventarizačních zápisů. V praxi se proto stále uplatňují postupy z vyhlášky č. 155 o inventarizacích hospodářských prostředků, kterou vydalo federální ministerstvo financí roku Dalším zdrojem informací byl pro mě rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze září 2009, který řeší problematiku inventarizačních rozdílů, a to především v daňové oblasti. V praktické části práce je popsán průběh inventarizačních prací a inventury ve vybraném podniku. Mým cílem bylo postihnou jednotlivé části inventarizačních prací, zejména způsob provedení inventury zásob a vypořádání inventarizačních rozdílů. 2.2 Metodika práce Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části bakalářské práce byla využita odborná literatura a legislativa pojednávající o zásobách podniku a jejich inventarizaci. V praktické části jsem využila svých poznatků, které jsem získala ve společnosti během mé školní praxe. 10

11 3 Teoretická část 3.1 Vymezení zásob Zásoby podniku se řadí v rámci aktiv do oběžného majetku. Jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě, nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiný majetek. Zásoby jsou zahrnovány jednorázově do nákladů v souladu s účetními předpisy v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování a jiných případech, kdy dochází k úbytku zásob. 1 Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou zásobami: 1) Materiál, do kterého patří: Suroviny (tj. základní materiál), jedná se o hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo jen z části do výrobku, a které tvoří jeho podstatu. Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobcích). Provozovací látky, jde o hmoty, které jsou zapotřebí pro provoz účetní jednotky jako celku (např. čisticí prostředky, mazadla, palivo). Náhradní díly jsou předměty, které slouží účetní jednotce k uvedení hmotného majetku do původního stavu. Obaly a obalové materiály slouží k ochraně či dopravě nakoupeného materiálu, zboží nebo vlastních výrobků, nevratné obaly předány v rámci účetní jednotky či dodány zákazníkovi s daným obsahem. Drobný hmotný majetek, jedná se o majetek, který není na základě rozhodnutí účetní jednotky investičním majetkem, po předání do používání se účtuje přímo do nákladů a do doby jeho vyřazení vede účetní jednotka jeho analytickou evidenci. Další movité věci s dobu použitelnosti kratší než jeden rok bez ohledu na jejich výši ocenění. 2 1 Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl. str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. str

12 2) Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby: Nedokončená výroba, jedná se o produkty, které prošly v podniku jedním či více výrobními stupni. Nelze je již považovat za materiál, ale hotovým výrobkem také ještě nejsou. Produkty se nachází ve výrobním procesu, nelze je prodat ani předat na sklad. Do nedokončené výroby rovněž zahrnujeme nedokončené výkony jiných činností, kde nám nevznikají hmotné produkty. Jedná se například o nedokončenou opravu stroje. 3 Polotovary vlastní výroby, jde o samostatně evidované produkty, které se od předchozích liší tím, že jsou výsledkem relativně uzavřeného výrobního stupně. Stále však jejich výrobní proces není ukončen a budou komplementovány do finálních výrobků v dalším výrobním stupni. Na rozdíl od nedokončené výroby jsou určeny nejen k dohotovení, ale lze je samostatně prodávat. 3) Výrobky, jsou to produkty, které prošly celým výrobním procesem. Jsou připraveny k prodeji nebo ke spotřebě v podniku. 4) Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, kam náleží: mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstva, psi, hejna slepic, krůt, perliček atd. 5) Zboží, do dané kategorie řadíme movité věci, které účetní jednotka nakoupí a v nezměněné podobě prodá. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. 4 6) Poskytnuté zálohy na zásoby, jedná se o dlouhodobé a krátkodobé zálohy poskytnuté na pořízení zboží. 3 Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost I. díl. str

13 3.2 Ocenění zásob Způsob ocenění majetku a závazků v účetní jednotce přímo ovlivňuje inventarizovaný majetek a závazky i údaje účetnictví a účetní závěrky. Při oceňování zásob vychází účetní jednotka z pravidel popsaných v českých účetních standardech 015 Zásoby, bod 3, který rozvádí 25 zákona o účetnictví a 49 vyhlášky. Dle 39 odst. 5a vyhlášky se požaduje, aby účetní jednotka uvedla informace o způsobu ocenění v příloze k účetní závěrce Ocenění zásob při pořízení Pořizovacími náklady - tímto způsobem oceňuje účetní jednotka nakoupené zásoby. Pořizovací cenou rozumíme skutečnou cenu zásob včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením, jako je přepravné, clo, provize, pojistné při přepravě či náklady na zpracování materiálu. 6 Ve vlastních nákladech u zásob vytvořených vlastní činností. Dle zákona o účetnictví rozumíme vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. 7 Co rozumíme pod označením přímé náklady není stanoveno žádným předpisem, lze je definovat jen na základě teoretických poznatků. Do přímých nákladů patří přímý materiál a přímé mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění. Neboli materiál a mzdy, které lze zjistit na jednici výroby. Do přímých nákladů mohou být zahrnuty i další náklady, především náklady na kooperace. 8 Do nepřímých nákladů souvisejících s výrobou účetní jednotka zpravidla zahrnuje všechny nebo část nákladů na odpisy, spotřebu energie, opravy a mzdové náklady na řízení nebo obsluhu výroby (údržbáři výrobních strojů, seřizovači, mistři). Pojem nepřímé náklady se u výrobních společnosti v rámci oceňování vlastní výroby obvykle ztotožňuje s obsahem pojmu výrobní režie. V Zákoně o účetnictví uvedené slovo popřípadě znamená, že je 5 Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 25, odst. 4c). 8 Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str

14 pouze na rozhodnutí účetní jednotky, zda do oceňování zásob vlastní výroby nepřímé náklady zahrne či nezahrne. 9 Zásoby, které účetní jednotka pořídí bezplatně či nalezne (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti, se ocení reprodukční pořizovací cenou (odborný odhad, posudek znalce) Oceňování zásob při vyskladnění a) Vážený aritmetický průměr - zákon stanoví podmínku počítat průměr nejméně jednou za měsíc. Z toho vyplývá, že lze zvolit dvě varianty ocenění: Vážený průměr proměnlivý po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr. Vážený průměr periodický průměr se vypočítá za určité období ne delší než 1 měsíc. Nově zjištěná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším období. 11 b) Metoda FIFO (tj. first in, first out první do skladu, první ze skladu), jde o oceňování vyskladňovaných zásob cenou, která byla dosažena při pořízení nejstarší skladované zásoby. Snahou tohoto postupu je přiblížit rozvahové ocenění zásob co nejvíce současným cenám na trhu. 12 Vyhláška požaduje, aby v rámci jednoho analytického účtu byl použit pouze jeden ze způsobů ocenění Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II.díl, str Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, 49 odst

15 3.3 Inventarizace a inventura Inventurou se obecně chápe zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých položek (např. inventura zboží na skladě ke dni ). Naproti tomu pojem inventarizace zahrnuje celý soubor činností spojených s přípravou na zjištění skutečného stavu, s provedenou inventurou. 14 Inventarizace je nezbytnou součástí účetnictví, bez jejího řádného provedení není možné považovat účetnictví za průkazné. Inventarizace je obvykle prováděna na základě příkazu vydaného vedoucím orgánem účetní jednotky. Danou normou jsou stanoveny základní pravidla provádění inventurních a inventarizačních prací a jsou určeny osoby odpovědné za provedení jednotlivých dílčích etap Zákonná úprava Pro účetní jednotky v současné době platí následující legislativní předpisy: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jedná se zejména o 29 a 30. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V minulosti upravovala provádění inventarizací vyhláška č. 155/1971 Sb., o inventarizaci hospodářských prostředků, která pozbyla platnost dnem účinnosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Svobodobá, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

16 3.3.2 Inventura Inventura je pouze jednou z částí inventarizačních prací, ale částí velice významnou, neboť na jejím řádném provedení především závisí věrohodnost a pravdivost zjištěného skutečného stavu majetku a závazků, s nimiž přechází účetnictví do dalšího účetního období. S řádně provedou inventurou souvisí také odpovědi na otázky, jak hodnotit činnost pracovníka odpovědného za svěřený majetek, jak je zajištěna ochrana majetku v podniku, jeho údržba, využívání apod Inventarizace Inventarizací chápeme odsouhlasení skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví a vypořádání případných inventarizačních rozdílů. 18 Inventarizace v sobě zahrnuje: Zjištění skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému dni inventarizace fyzickou nebo dokladovou inventurou. Zaznamenání zjištěných skutečných stavů v inventarizačních soupisech v příslušném množství a ocenění či počtu. Porovnání zjištěných skutečných stavů se stavy jednotlivých složek majetku a závazků podle účetnictví a vyčíslení inventarizačních rozdílů (manka a přebytky). Stanovení způsobů vypořádání zjištěných rozdílů včetně provedení příslušných zápisů v účetních knihách. Zhodnocení stavu inventarizovaného majetku v účetní jednotce, z kterého může vyplynout nezbytnost provedení oprav, údržby, technického zhodnocení, tvorba opravných položek či vyřazení majetku. 19 Inventarizace je povinna dle Zákona o účetnictví u všech účtů. Zůstatky u všech rozvahových účtů je potřeba doložit inventurou Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl, str

17 Pro přesné provedení inventarizace je důležité podrobné vymezení předmětu inventarizace. Zákon o účetnictví podrobněji předmět inventarizace nerozvádí. Účetní jednotky jsou pouze povinny ve smyslu 4 odst. 8 zákona o účetnictví při vymezení předmětu inventarizace dodržovat směrnou účtovou osnovu, kterou stanoví Ministerstvo financí v příslušné vyhlášce. 21 Jak je uvedeno v 29 odst. 3 zákona o účetnictví, jsou účetní jednotky povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení Druhy inventarizací Inventarizaci lze členit z několika hledisek, základním člením je povinná (obligatorní) inventarizace a dobrovolná (fakultativní) inventarizace. Poslání obligatorní inventarizace i termín jejího provedení jsou stanoveny zákonem, naproti tomu fakultativní inventarizace jsou z hlediska poslání, obsahu i termínu jejich provedení plně v kompetenci účetní jednotky. Fakultativní inventarizace slouží pro vnitřní potřeby účetní jednotky k ověření údajů v účetnictví i údajů účtovaných mimoúčetně, kdykoliv v průběhu účetního období ke kterémukoliv datu. 23 Obligatorní inventarizaci rozlišujeme v účetní jednotce podle okamžiku, ke kterému se provádí na: Periodickou inventarizaci, tu účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou. Průběžnou inventarizaci, tu účetní jednotky provádějí v průběhu účetního období Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 29 odst Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

18 3.4.1 Periodická inventarizace Periodickou inventarizací ověřují účetní jednotky v souladu s 29 odst. 1 zákona o účetnictví, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Skutečný stav se zjišťuje fyzickou či dokladovou inventurou. Fyzickou inventuru, kterou nelze provést ke dni sestavení účetní závěrky, je možné ve smyslu 30 odst. 4 zákona o účetnictví provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Musí se přitom prokázat stav hmotného majetku ke dni účetní závěrky údaji fyzické inventury upravenými o přírůstky a úbytky inventarizovaného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, do dne ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. Opravy přírůstků a úbytků se provádějí na podkladě dokladové inventury. 25 Řádné provedení inventarizace je dále důležité pro účetní jednotku zejména tehdy, kdy dochází k její změně, to znamená v případě rozdělování účetní jednotky, slučování, při vzniku nových právních subjektů a při případné likvidaci. V daných případech mají inventarizace nezastupitelnou úlohu. Sestavení řádné zahajovací rozvahy nebo v případě likvidace konečné rozvahy je závislé na přesném zjištění skutečného stavu majetku a závazků Průběžná inventarizace Průběžná inventarizace je taková, kterou tedy účetní jednotka provádí v průběhu účetního období. Zákon o účetnictví v 29 odst. 2 uvádí v jakých případech je možné průběžnou inventarizaci provádět: Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle místa jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 29 odst

19 V uvedeném paragrafu se dále dočteme, že termín průběžné inventarizace si účetní jednotka stanovuje sama a každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí účetní jednotka inventarizovat alespoň jednou za účetní období. 28 O využití provádět průběžnou inventarizaci by mělo rozhodnout vedení účetní jednotky, nebo je navrženo auditorem, pokud účetní závěrka účetní jednotky podléhá auditu. Průběžná inventarizace je prováděna postupně během účetního období u jednotlivých druhů zásob k různým dnům. 29 Dalším způsobem rozlišení inventarizace je dle způsobu provádění inventur. Podle povahy inventarizovaného majetku a závazků rozlišujeme: inventuru fyzickou inventuru dokladovou Fyzická inventura Pomocí fyzické inventury zjišťuje účetní jednotka skutečné stavy majetku hmotné povahy, výjimečně nehmotné povahy. Jde zejména o hmotné prostředky, jako je inventář, materiál a zásoby na skladě, stroje, zařízení, pokladní hotovost v tuzemské i cizí měně atd. 30 Skutečné stavy se v případě fyzické inventury zjišťují přeměřením, převážením a přepočítáním. Pokud není technicky možné využít uvedené způsoby zjištění skutečného stavu, nebo by byli příliš nehospodárné či dokonce nebezpečné, lze při fyzické inventuře použít při zjišťování skutečných stavů i technických propočtů. Při využití technických propočtů se vychází z jednotek množství použitých v účetnictví. Uvedeným způsobem se inventarizuje především skutečné množství volně uloženého materiálu (objem hromad štěrku, malé součástky) a tekutých látek (obsah nádrže) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 29 odst Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

20 U zásob, které se nachází v zaplombovaných, neotevřených a nepoškozených originálních obalech, je možné při fyzické inventuře jejich skutečné množství výjimečně zjišťovat podle údaje uvedeného na obalech. I přesto by se měly některé namátkově vybrané obaly otevřít a je nutné se ujistit, že údaje na obalech souhlasí s obsahem. Mělo by být samozřejmostí, že se při otevírání originálních obalů bude postupovat s maximální opatrností, aby se nepoškodily obaly, ani zásoby, které se v nich nacházejí. 32 Fyzickou inventuru, kterou není možné provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícího účetního období Dokladová inventura Tam, kde povaha předmětu neumožňuje provést fyzickou inventuru, se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků inventurou dokladovou. Jedná se např. o závazky, pohledávky, materiál a zboží na cestě, rezervy, peněžní prostředky na bankovních účtech a mnoho dalších. Výjimečně se dokladovou inventurou zjišťuje skutečný stav majetku hmotné povahy, u něhož není možné provést fyzickou inventuru vzhledem k místu, kde se v době provádění inventury majetek nachází. Jedná se např. o stroje či inventář v opravě u dodavatele. 34 U dokladové inventury se skutečný stav majetku a závazků zjišťuje, ověřuje či prokazuje zkontrolováním existence a úplnosti dokladů. Dochází k porovnání účetního stavu účtu s doklady dokládajícími danou skutečnost Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Louša, F.: Zákon o účetnictví v praxi, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

21 3.5 Inventarizační směrnice Každá účetní jednotka by měla vytvořit vnitřní organizační směrnici o inventarizaci majetku a závazků. Tato směrnice musí konkretizovat provedení inventarizace majetku a závazků v účetní jednotce s cílem splnit příslušná ustanovení zákona o účetnictví, zajistit průkaznost stavu, reálnost stanovených cen a splnit funkci ochrany majetku a odpovědnosti za něj. 36 Vnitřní organizační směrnice by měla zejména obsahovat: Přesné vymezení majetku a závazků účetní jednotky, které budou předmětem inventarizace. Stanovení orgánů, které jsou v účetní jednotce odpovědné za zajištění inventarizace majetku a závazků. Jedná se o zřízení ústřední inventarizační skupiny (komise), dílčích inventarizačních skupin (komisí) včetně počtu členů a jejich jmenovitého složení. Stanovení pravomocí a povinností orgánů v účetní jednotce zajišťující inventarizaci majetku a závazků. Udání termínů inventarizací majetku a závazků v účetní jednotce, okamžik zahájení a ukončení inventury, rozvahový či jiný den, ke kterému se inventarizace majetku a závazků v účetní jednotce provádí, časový harmonogram prací obsahující název inventarizovaného majetku a závazků, časový plán průběhu inventarizace a lhůtu jejího dokončení. Řešení způsobu provádění inventarizace majetku a závazků, způsob zaznamenávání zjištěných inventárních stavů v inventurních soupisech. Stanovení způsobu úschovy účetních písemností o proběhlé inventarizaci Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

22 3.6 Inventarizační komise Zákon o účetnictví ponechává otázku výběru pracovníků k provádění inventarizace majetku a závazků plně v pravomoci účetní jednotky. Lidé, kteří jsou pověření v účetní jednotce prováděním inventury, jsou označováni vžitým názvem inventarizační komise. Sestavení inventarizačních komisí se liší dle velikosti a potřeb každé účetní jednotky. 38 Zákon se také nevyjadřuje k otázce počtu členů inventarizační komise. Je nutné říci, že komisionálně prováděné inventarizace mají nesporně větší váhu a důvěru, pokud jde o otázku objektivnosti zjištěného stavu. To by mělo být vodítkem zejména pro účetní jednotky, jejichž účetní závěrka podléhá auditu. Při auditu roční účetní závěrky se kladou vysoké požadavky na přípravu a provedení inventarizací, neboť řádné provedení inventarizace patří mezi zásadní podklady prokazující věrné zobrazení skutečnosti v účetní závěrce. Ve své podstatě je nepřípustné a v rozporu se zájmy vlastníků, aby např. fyzickou inventuru majetku na skladě prováděl skladník, který je současně i hmotně odpovědným pracovníkem. 39 Statutární zástupce účetní jednotky stanoví k organizování, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků jednu nebo více inventarizačních komisí. Určí členy inventarizační komise a jmenuje vedoucí skupin. Podle potřeby stanoví i dobu činnosti stanovených komisí. 40 Je vhodné, aby účetní jednotky rozlišovaly a zřizovaly v rámci inventarizačních orgánů: ústřední inventarizační komsi, jako orgán řídící, poradní a kontrolní, složený z vedoucích pracovníků ekonomického, právního i technického úseku, který předkládá vedení účetní jednotky k rozhodnutí či ke schválení výsledku inventury, s případným návrhem na vypořádání inventarizačních rozdílů, dílčí inventarizační komise, které představují orgány výkonné, na nich spočívá hlavní objem inventarizačních prací souvisejících se zjištěním skutečného stavu majetku Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace v praxi otázky a odpovědi, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace v praxi otázky a odpovědi, str

23 3.6.1 Pracovníci v dílčí inventarizační komisi Při určování členů jednotlivých inventarizačních komisí by mělo vedení organizace mít na paměti, že inventarizace jsou činností kontrolní, často fyzicky namáhavou a odpovědnou. Platí zásada, že aspoň jeden z členů inventarizační komise by měl mít znalosti o inventarizovaném majetku. Na druhou stranu by se mělo jednat o pracovníka, který není na prováděné inventarizaci žádným způsobem majetkově zainteresován. 42 Pracovník odpovědný za příslušný druh majetku podepíše prohlášení, že veškeré doklady, týkající se stavu a pohybu majetku a prostředků jim spravovaných, odevzdal k zaúčtování, a že všechny příjmy a výdaje daných prostředků jsou zachyceny v účetnictví inventarizovaného majetku Inventurní soupisy V zákoně o účetnictví v 30 odst. 1 se dočteme, že zjištěné stavy v inventarizaci se zaznamenávají v inventurních soupisech. Ve druhém odstavci tohoto paragrafu se stanoví, že inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmena a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, c) způsob zjišťování skutečných stavů, d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury pro účely podle 26 odst. 3, e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace praktický průvodce, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 30 odst

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků I. Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ctiboř ( Směrnice ) je stanovit jednotné

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005. Zásoby a jejich evidence

Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005. Zásoby a jejich evidence V Praze dne 10.5.2005 Sekr. 5358/2005 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005 Zásoby a jejich evidence S platností od 16.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU Účelem této směrnice je

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Směrnice kvestora. Inventarizace

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Směrnice kvestora. Inventarizace Název účetní jednotky Označení Číslo SK 01/2002 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Směrnice kvestora Inventarizace Kvestor RNDr. Alexander Černý Podpis schvalujícího RNDr. Alexander

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Ekonomika oběžný majetek

Ekonomika oběžný majetek Ekonomika oběžný majetek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Informace o výsledcích kontrol dle ustanovení 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených

Více

Obec Bolehošť. k provádění inventarizace majetku a závazků. Článek 1. Úvodní ustanovení

Obec Bolehošť. k provádění inventarizace majetku a závazků. Článek 1. Úvodní ustanovení Obec Bolehošť SMĚRNICE Č. 3 / 2011 k provádění inventarizace majetku a závazků Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Bolehošť ( Směrnice ) je stanovit

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení /2016 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: svor@obecsvor.cz Směrnice č.7/2011 organizační zajištění a způsob

Více

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří:

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří: Otázka: Právní úprava účetnictví Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Sajdy Právní úprava účetnictví zákon o účetnictví účetní knihy směrná účtová osnova, účtový rozvrh rozsah vedení účetnictví

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX Inventarizace majetku, pohledávek, závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 563/91 Sb. o účetnictví a vyhlášky MFČR č.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více