ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Alžběta GABRIELOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo, 2010

2

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Pavlu Štohlovi za odborné vedení a pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Mé poděkování patří dále zaměstnancům společnosti Haas Profile s. r. o., za jejich ochotu a vstřícnost při poskytování informací pro moji práci.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Alžběta GABRIELOVÁ Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Zásoby ve výrobním podniku a jejich inventarizace Zásady pro vypracování: 1. Popis systému evidence zásob včetně ocenění. 2. Zdokumentování oběhu dokladů zachycující tok zásob ve společnosti. 3. Průběh fyzické inventury a zachycení výsledků ve finančním účetníctví. 4. Srovnání podnikového systému se standartními postupy účtování zásob dle účetních statndardů v ČR, jejich zhodnocení, příp. doporučení.

5

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací zásob, cílem je seznámit se s legislativní úpravou inventarizací a zároveň s jejich praktickým průběhem ve vybraném podniku. V teoretické části práce jsou stručně charakterizovány zásoby a následně podrobněji popsány úkony, které s prováděním inventarizace a inventur v podniku souvisejí. Zejména se práce zaměřuje na způsoby řešení inventarizačních rozdílů. V praktické části práce jsou teoretické poznatky demonstrovány na vybraném podniku. Je zde popsán inventarizační proces a průběh inventury. Klíčová slova: zásoby, inventarizace, inventura Abstract This bachelor work deals with stocktaking of inventory it s aim is to familiarize with both the legislative aspect of stocktaking and it s practical usage in a chosen company. The theoretical part briefly characterizes the inventory and develops on describing actions that are connected with carrying out the stocktaking in the company. The work especially focuses on means of dealing with stocktaking difference. The practical part of the work demonstrates the theoretical knowledge on chosen company. There is also a description of stocktaking process. Keywords: stock, stocktaking

7 1 Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika práce Teoretická část Vymezení zásob Ocenění zásob Ocenění zásob při pořízení Oceňování zásob při vyskladnění Inventarizace a inventura Zákonná úprava Inventura Inventarizace Druhy inventarizací Periodická inventarizace Průběžná inventarizace Fyzická inventura Dokladová inventura Inventarizační směrnice Inventarizační komise Pracovníci v dílčí inventarizační komisi Inventurní soupisy Inventarizační zápis Inventarizační rozdíly Inventarizační manka Inventarizační přebytek Opravy účetních chyb Odpovědnost zaměstnance za škodu Vzájemné vyrovnání manka a přebytků při fyzické inventuře Daňová legislativa řešící inventarizační rozdíly Manko a účetní evidence Manko a náhrada zaměstnanci Praktická část Charakteristika společnosti Historie podniku Předmět činnosti Výrobní sortiment Obecné informace Oceňování zásob Oceňování zásob při pořízení Oceňování zásob při vyskladnění Oceňování zásob vlastní výroby Zásobování Objednávání zásob Příjem zásob Výdej zásob Sklad zásob Výroba Kooperace Expedice

8 4.8 Inventarizace materiálu Periodická inventarizace Dobrovolná inventura Inventura zásob Inventura materiálu Sklad plechů Sklad hutního materiálu Sklad drobného materiálu Výsledek inventury Inventura výrobního úseku Inventura nedokončené výroby Inventura polotovarů Inventura hotových výrobků Výsledek inventury Zakončení inventur Závěr Použité zdroje Seznam tabulek Seznam příloh

9 1 Úvod Pro každý podnik je velice důležité, aby měl přehled o stavu svého majetku. Ve středních a velkých podnicích je inventarizační proces s inventurou jediným možným způsobem, jak takový přehled o svém majetku získat. Řádně provedená inventarizace je důležitá nejen pro podnik samotný, ale následně i pro externí uživatele. Účetnictví má za úkol podávat věrný a poctivý obraz o podniku a k tomu je mimo jiné zapotřebí, aby byla provedena právě inventarizace. Během účetního období dochází v účetní jednotce k mnoha pohybům a není v lidských silách, aby tento pohyb majetku byl bezchybný. Je přirozené, že skutečnost a částky uvedené ve finančním účetnictví se na konci účetního období rozcházejí. Procesem inventarizace zjistíme skutečný stav majetku, který porovnáme s jednotlivými majetkovými účty ve finančním účetnictví. Tím nejdůležitějším není zjištění inventarizačních rozdílů, které se vlivem lidského fakturu vyskytnou prakticky vždy, jak jsem již uvedla výše, ale zejména stanovení příčin vzniklých rozdílů a zavedení takových opatření, která budou minimalizovat vznik inventarizačních rozdílů v dalším účetním období. Inventarizace a provedená inventura je pro vnitřní potřeby účetní jednotky důležitá i z hlediska neúčetního. Provedená inventura slouží k odhalení nepotřebného majetku podniku, který se může prodat nebo zlikvidovat. Dále je to zjištění nepoužitelnosti stroje a jeho potřeba vyřazení, či naopak zjištění potřeby provedení opravy stroje. V určitých případech může odhalit i krádeže majetku podniku. Proces inventarizace je nástrojem, který slouží k zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví. Výsledky provedené inventarizace slouží jako důkazní materiál pro další orgány, kterými jsou například auditorské společnosti nebo finanční úřady. 9

10 2 Cíl a metodika práce 2.1 Cíl práce Cílem mé práce je zhodnotit dodržování a postup legislativy při provádění inventarizace v podniku. Inventarizace je nezbytnou součástí vedení účetnictví u každé účetní jednotky, bez řádně provedené inventarizace nelze považovat účetnictví za průkazné. Přestože se jedná o tak důležitou součást účetnictví, není jí v legislativě dáván dostatečný prostor. V teoretické části jsem se nejdříve zaměřila na získávání informací o inventuře z odborné literatury, a zejména Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Cílem této části je získat přehled o tom, jak je v současné době inventarizace vymezena zákonem a jaký postup je při provádění inventarizací doporučován z odborné literatury. Je řada věcí, která s inventarizací souvisí a není v zákoně přímo upravena. Jedná se například o sestavování inventarizačních komisí či vyhotovování inventarizačních zápisů. V praxi se proto stále uplatňují postupy z vyhlášky č. 155 o inventarizacích hospodářských prostředků, kterou vydalo federální ministerstvo financí roku Dalším zdrojem informací byl pro mě rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze září 2009, který řeší problematiku inventarizačních rozdílů, a to především v daňové oblasti. V praktické části práce je popsán průběh inventarizačních prací a inventury ve vybraném podniku. Mým cílem bylo postihnou jednotlivé části inventarizačních prací, zejména způsob provedení inventury zásob a vypořádání inventarizačních rozdílů. 2.2 Metodika práce Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části bakalářské práce byla využita odborná literatura a legislativa pojednávající o zásobách podniku a jejich inventarizaci. V praktické části jsem využila svých poznatků, které jsem získala ve společnosti během mé školní praxe. 10

11 3 Teoretická část 3.1 Vymezení zásob Zásoby podniku se řadí v rámci aktiv do oběžného majetku. Jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě, nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiný majetek. Zásoby jsou zahrnovány jednorázově do nákladů v souladu s účetními předpisy v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování a jiných případech, kdy dochází k úbytku zásob. 1 Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou zásobami: 1) Materiál, do kterého patří: Suroviny (tj. základní materiál), jedná se o hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo jen z části do výrobku, a které tvoří jeho podstatu. Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobcích). Provozovací látky, jde o hmoty, které jsou zapotřebí pro provoz účetní jednotky jako celku (např. čisticí prostředky, mazadla, palivo). Náhradní díly jsou předměty, které slouží účetní jednotce k uvedení hmotného majetku do původního stavu. Obaly a obalové materiály slouží k ochraně či dopravě nakoupeného materiálu, zboží nebo vlastních výrobků, nevratné obaly předány v rámci účetní jednotky či dodány zákazníkovi s daným obsahem. Drobný hmotný majetek, jedná se o majetek, který není na základě rozhodnutí účetní jednotky investičním majetkem, po předání do používání se účtuje přímo do nákladů a do doby jeho vyřazení vede účetní jednotka jeho analytickou evidenci. Další movité věci s dobu použitelnosti kratší než jeden rok bez ohledu na jejich výši ocenění. 2 1 Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl. str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. str

12 2) Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby: Nedokončená výroba, jedná se o produkty, které prošly v podniku jedním či více výrobními stupni. Nelze je již považovat za materiál, ale hotovým výrobkem také ještě nejsou. Produkty se nachází ve výrobním procesu, nelze je prodat ani předat na sklad. Do nedokončené výroby rovněž zahrnujeme nedokončené výkony jiných činností, kde nám nevznikají hmotné produkty. Jedná se například o nedokončenou opravu stroje. 3 Polotovary vlastní výroby, jde o samostatně evidované produkty, které se od předchozích liší tím, že jsou výsledkem relativně uzavřeného výrobního stupně. Stále však jejich výrobní proces není ukončen a budou komplementovány do finálních výrobků v dalším výrobním stupni. Na rozdíl od nedokončené výroby jsou určeny nejen k dohotovení, ale lze je samostatně prodávat. 3) Výrobky, jsou to produkty, které prošly celým výrobním procesem. Jsou připraveny k prodeji nebo ke spotřebě v podniku. 4) Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, kam náleží: mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstva, psi, hejna slepic, krůt, perliček atd. 5) Zboží, do dané kategorie řadíme movité věci, které účetní jednotka nakoupí a v nezměněné podobě prodá. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. 4 6) Poskytnuté zálohy na zásoby, jedná se o dlouhodobé a krátkodobé zálohy poskytnuté na pořízení zboží. 3 Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost I. díl. str

13 3.2 Ocenění zásob Způsob ocenění majetku a závazků v účetní jednotce přímo ovlivňuje inventarizovaný majetek a závazky i údaje účetnictví a účetní závěrky. Při oceňování zásob vychází účetní jednotka z pravidel popsaných v českých účetních standardech 015 Zásoby, bod 3, který rozvádí 25 zákona o účetnictví a 49 vyhlášky. Dle 39 odst. 5a vyhlášky se požaduje, aby účetní jednotka uvedla informace o způsobu ocenění v příloze k účetní závěrce Ocenění zásob při pořízení Pořizovacími náklady - tímto způsobem oceňuje účetní jednotka nakoupené zásoby. Pořizovací cenou rozumíme skutečnou cenu zásob včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením, jako je přepravné, clo, provize, pojistné při přepravě či náklady na zpracování materiálu. 6 Ve vlastních nákladech u zásob vytvořených vlastní činností. Dle zákona o účetnictví rozumíme vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. 7 Co rozumíme pod označením přímé náklady není stanoveno žádným předpisem, lze je definovat jen na základě teoretických poznatků. Do přímých nákladů patří přímý materiál a přímé mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění. Neboli materiál a mzdy, které lze zjistit na jednici výroby. Do přímých nákladů mohou být zahrnuty i další náklady, především náklady na kooperace. 8 Do nepřímých nákladů souvisejících s výrobou účetní jednotka zpravidla zahrnuje všechny nebo část nákladů na odpisy, spotřebu energie, opravy a mzdové náklady na řízení nebo obsluhu výroby (údržbáři výrobních strojů, seřizovači, mistři). Pojem nepřímé náklady se u výrobních společnosti v rámci oceňování vlastní výroby obvykle ztotožňuje s obsahem pojmu výrobní režie. V Zákoně o účetnictví uvedené slovo popřípadě znamená, že je 5 Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 25, odst. 4c). 8 Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str

14 pouze na rozhodnutí účetní jednotky, zda do oceňování zásob vlastní výroby nepřímé náklady zahrne či nezahrne. 9 Zásoby, které účetní jednotka pořídí bezplatně či nalezne (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti, se ocení reprodukční pořizovací cenou (odborný odhad, posudek znalce) Oceňování zásob při vyskladnění a) Vážený aritmetický průměr - zákon stanoví podmínku počítat průměr nejméně jednou za měsíc. Z toho vyplývá, že lze zvolit dvě varianty ocenění: Vážený průměr proměnlivý po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr. Vážený průměr periodický průměr se vypočítá za určité období ne delší než 1 měsíc. Nově zjištěná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším období. 11 b) Metoda FIFO (tj. first in, first out první do skladu, první ze skladu), jde o oceňování vyskladňovaných zásob cenou, která byla dosažena při pořízení nejstarší skladované zásoby. Snahou tohoto postupu je přiblížit rozvahové ocenění zásob co nejvíce současným cenám na trhu. 12 Vyhláška požaduje, aby v rámci jednoho analytického účtu byl použit pouze jeden ze způsobů ocenění Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II.díl, str Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, 49 odst

15 3.3 Inventarizace a inventura Inventurou se obecně chápe zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých položek (např. inventura zboží na skladě ke dni ). Naproti tomu pojem inventarizace zahrnuje celý soubor činností spojených s přípravou na zjištění skutečného stavu, s provedenou inventurou. 14 Inventarizace je nezbytnou součástí účetnictví, bez jejího řádného provedení není možné považovat účetnictví za průkazné. Inventarizace je obvykle prováděna na základě příkazu vydaného vedoucím orgánem účetní jednotky. Danou normou jsou stanoveny základní pravidla provádění inventurních a inventarizačních prací a jsou určeny osoby odpovědné za provedení jednotlivých dílčích etap Zákonná úprava Pro účetní jednotky v současné době platí následující legislativní předpisy: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jedná se zejména o 29 a 30. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V minulosti upravovala provádění inventarizací vyhláška č. 155/1971 Sb., o inventarizaci hospodářských prostředků, která pozbyla platnost dnem účinnosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Svobodobá, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

16 3.3.2 Inventura Inventura je pouze jednou z částí inventarizačních prací, ale částí velice významnou, neboť na jejím řádném provedení především závisí věrohodnost a pravdivost zjištěného skutečného stavu majetku a závazků, s nimiž přechází účetnictví do dalšího účetního období. S řádně provedou inventurou souvisí také odpovědi na otázky, jak hodnotit činnost pracovníka odpovědného za svěřený majetek, jak je zajištěna ochrana majetku v podniku, jeho údržba, využívání apod Inventarizace Inventarizací chápeme odsouhlasení skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví a vypořádání případných inventarizačních rozdílů. 18 Inventarizace v sobě zahrnuje: Zjištění skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému dni inventarizace fyzickou nebo dokladovou inventurou. Zaznamenání zjištěných skutečných stavů v inventarizačních soupisech v příslušném množství a ocenění či počtu. Porovnání zjištěných skutečných stavů se stavy jednotlivých složek majetku a závazků podle účetnictví a vyčíslení inventarizačních rozdílů (manka a přebytky). Stanovení způsobů vypořádání zjištěných rozdílů včetně provedení příslušných zápisů v účetních knihách. Zhodnocení stavu inventarizovaného majetku v účetní jednotce, z kterého může vyplynout nezbytnost provedení oprav, údržby, technického zhodnocení, tvorba opravných položek či vyřazení majetku. 19 Inventarizace je povinna dle Zákona o účetnictví u všech účtů. Zůstatky u všech rozvahových účtů je potřeba doložit inventurou Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl, str

17 Pro přesné provedení inventarizace je důležité podrobné vymezení předmětu inventarizace. Zákon o účetnictví podrobněji předmět inventarizace nerozvádí. Účetní jednotky jsou pouze povinny ve smyslu 4 odst. 8 zákona o účetnictví při vymezení předmětu inventarizace dodržovat směrnou účtovou osnovu, kterou stanoví Ministerstvo financí v příslušné vyhlášce. 21 Jak je uvedeno v 29 odst. 3 zákona o účetnictví, jsou účetní jednotky povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení Druhy inventarizací Inventarizaci lze členit z několika hledisek, základním člením je povinná (obligatorní) inventarizace a dobrovolná (fakultativní) inventarizace. Poslání obligatorní inventarizace i termín jejího provedení jsou stanoveny zákonem, naproti tomu fakultativní inventarizace jsou z hlediska poslání, obsahu i termínu jejich provedení plně v kompetenci účetní jednotky. Fakultativní inventarizace slouží pro vnitřní potřeby účetní jednotky k ověření údajů v účetnictví i údajů účtovaných mimoúčetně, kdykoliv v průběhu účetního období ke kterémukoliv datu. 23 Obligatorní inventarizaci rozlišujeme v účetní jednotce podle okamžiku, ke kterému se provádí na: Periodickou inventarizaci, tu účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou. Průběžnou inventarizaci, tu účetní jednotky provádějí v průběhu účetního období Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 29 odst Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

18 3.4.1 Periodická inventarizace Periodickou inventarizací ověřují účetní jednotky v souladu s 29 odst. 1 zákona o účetnictví, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Skutečný stav se zjišťuje fyzickou či dokladovou inventurou. Fyzickou inventuru, kterou nelze provést ke dni sestavení účetní závěrky, je možné ve smyslu 30 odst. 4 zákona o účetnictví provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Musí se přitom prokázat stav hmotného majetku ke dni účetní závěrky údaji fyzické inventury upravenými o přírůstky a úbytky inventarizovaného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, do dne ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. Opravy přírůstků a úbytků se provádějí na podkladě dokladové inventury. 25 Řádné provedení inventarizace je dále důležité pro účetní jednotku zejména tehdy, kdy dochází k její změně, to znamená v případě rozdělování účetní jednotky, slučování, při vzniku nových právních subjektů a při případné likvidaci. V daných případech mají inventarizace nezastupitelnou úlohu. Sestavení řádné zahajovací rozvahy nebo v případě likvidace konečné rozvahy je závislé na přesném zjištění skutečného stavu majetku a závazků Průběžná inventarizace Průběžná inventarizace je taková, kterou tedy účetní jednotka provádí v průběhu účetního období. Zákon o účetnictví v 29 odst. 2 uvádí v jakých případech je možné průběžnou inventarizaci provádět: Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle místa jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 29 odst

19 V uvedeném paragrafu se dále dočteme, že termín průběžné inventarizace si účetní jednotka stanovuje sama a každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí účetní jednotka inventarizovat alespoň jednou za účetní období. 28 O využití provádět průběžnou inventarizaci by mělo rozhodnout vedení účetní jednotky, nebo je navrženo auditorem, pokud účetní závěrka účetní jednotky podléhá auditu. Průběžná inventarizace je prováděna postupně během účetního období u jednotlivých druhů zásob k různým dnům. 29 Dalším způsobem rozlišení inventarizace je dle způsobu provádění inventur. Podle povahy inventarizovaného majetku a závazků rozlišujeme: inventuru fyzickou inventuru dokladovou Fyzická inventura Pomocí fyzické inventury zjišťuje účetní jednotka skutečné stavy majetku hmotné povahy, výjimečně nehmotné povahy. Jde zejména o hmotné prostředky, jako je inventář, materiál a zásoby na skladě, stroje, zařízení, pokladní hotovost v tuzemské i cizí měně atd. 30 Skutečné stavy se v případě fyzické inventury zjišťují přeměřením, převážením a přepočítáním. Pokud není technicky možné využít uvedené způsoby zjištění skutečného stavu, nebo by byli příliš nehospodárné či dokonce nebezpečné, lze při fyzické inventuře použít při zjišťování skutečných stavů i technických propočtů. Při využití technických propočtů se vychází z jednotek množství použitých v účetnictví. Uvedeným způsobem se inventarizuje především skutečné množství volně uloženého materiálu (objem hromad štěrku, malé součástky) a tekutých látek (obsah nádrže) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 29 odst Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

20 U zásob, které se nachází v zaplombovaných, neotevřených a nepoškozených originálních obalech, je možné při fyzické inventuře jejich skutečné množství výjimečně zjišťovat podle údaje uvedeného na obalech. I přesto by se měly některé namátkově vybrané obaly otevřít a je nutné se ujistit, že údaje na obalech souhlasí s obsahem. Mělo by být samozřejmostí, že se při otevírání originálních obalů bude postupovat s maximální opatrností, aby se nepoškodily obaly, ani zásoby, které se v nich nacházejí. 32 Fyzickou inventuru, kterou není možné provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícího účetního období Dokladová inventura Tam, kde povaha předmětu neumožňuje provést fyzickou inventuru, se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků inventurou dokladovou. Jedná se např. o závazky, pohledávky, materiál a zboží na cestě, rezervy, peněžní prostředky na bankovních účtech a mnoho dalších. Výjimečně se dokladovou inventurou zjišťuje skutečný stav majetku hmotné povahy, u něhož není možné provést fyzickou inventuru vzhledem k místu, kde se v době provádění inventury majetek nachází. Jedná se např. o stroje či inventář v opravě u dodavatele. 34 U dokladové inventury se skutečný stav majetku a závazků zjišťuje, ověřuje či prokazuje zkontrolováním existence a úplnosti dokladů. Dochází k porovnání účetního stavu účtu s doklady dokládajícími danou skutečnost Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Louša, F.: Zákon o účetnictví v praxi, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

21 3.5 Inventarizační směrnice Každá účetní jednotka by měla vytvořit vnitřní organizační směrnici o inventarizaci majetku a závazků. Tato směrnice musí konkretizovat provedení inventarizace majetku a závazků v účetní jednotce s cílem splnit příslušná ustanovení zákona o účetnictví, zajistit průkaznost stavu, reálnost stanovených cen a splnit funkci ochrany majetku a odpovědnosti za něj. 36 Vnitřní organizační směrnice by měla zejména obsahovat: Přesné vymezení majetku a závazků účetní jednotky, které budou předmětem inventarizace. Stanovení orgánů, které jsou v účetní jednotce odpovědné za zajištění inventarizace majetku a závazků. Jedná se o zřízení ústřední inventarizační skupiny (komise), dílčích inventarizačních skupin (komisí) včetně počtu členů a jejich jmenovitého složení. Stanovení pravomocí a povinností orgánů v účetní jednotce zajišťující inventarizaci majetku a závazků. Udání termínů inventarizací majetku a závazků v účetní jednotce, okamžik zahájení a ukončení inventury, rozvahový či jiný den, ke kterému se inventarizace majetku a závazků v účetní jednotce provádí, časový harmonogram prací obsahující název inventarizovaného majetku a závazků, časový plán průběhu inventarizace a lhůtu jejího dokončení. Řešení způsobu provádění inventarizace majetku a závazků, způsob zaznamenávání zjištěných inventárních stavů v inventurních soupisech. Stanovení způsobu úschovy účetních písemností o proběhlé inventarizaci Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

22 3.6 Inventarizační komise Zákon o účetnictví ponechává otázku výběru pracovníků k provádění inventarizace majetku a závazků plně v pravomoci účetní jednotky. Lidé, kteří jsou pověření v účetní jednotce prováděním inventury, jsou označováni vžitým názvem inventarizační komise. Sestavení inventarizačních komisí se liší dle velikosti a potřeb každé účetní jednotky. 38 Zákon se také nevyjadřuje k otázce počtu členů inventarizační komise. Je nutné říci, že komisionálně prováděné inventarizace mají nesporně větší váhu a důvěru, pokud jde o otázku objektivnosti zjištěného stavu. To by mělo být vodítkem zejména pro účetní jednotky, jejichž účetní závěrka podléhá auditu. Při auditu roční účetní závěrky se kladou vysoké požadavky na přípravu a provedení inventarizací, neboť řádné provedení inventarizace patří mezi zásadní podklady prokazující věrné zobrazení skutečnosti v účetní závěrce. Ve své podstatě je nepřípustné a v rozporu se zájmy vlastníků, aby např. fyzickou inventuru majetku na skladě prováděl skladník, který je současně i hmotně odpovědným pracovníkem. 39 Statutární zástupce účetní jednotky stanoví k organizování, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků jednu nebo více inventarizačních komisí. Určí členy inventarizační komise a jmenuje vedoucí skupin. Podle potřeby stanoví i dobu činnosti stanovených komisí. 40 Je vhodné, aby účetní jednotky rozlišovaly a zřizovaly v rámci inventarizačních orgánů: ústřední inventarizační komsi, jako orgán řídící, poradní a kontrolní, složený z vedoucích pracovníků ekonomického, právního i technického úseku, který předkládá vedení účetní jednotky k rozhodnutí či ke schválení výsledku inventury, s případným návrhem na vypořádání inventarizačních rozdílů, dílčí inventarizační komise, které představují orgány výkonné, na nich spočívá hlavní objem inventarizačních prací souvisejících se zjištěním skutečného stavu majetku Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace v praxi otázky a odpovědi, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace v praxi otázky a odpovědi, str

23 3.6.1 Pracovníci v dílčí inventarizační komisi Při určování členů jednotlivých inventarizačních komisí by mělo vedení organizace mít na paměti, že inventarizace jsou činností kontrolní, často fyzicky namáhavou a odpovědnou. Platí zásada, že aspoň jeden z členů inventarizační komise by měl mít znalosti o inventarizovaném majetku. Na druhou stranu by se mělo jednat o pracovníka, který není na prováděné inventarizaci žádným způsobem majetkově zainteresován. 42 Pracovník odpovědný za příslušný druh majetku podepíše prohlášení, že veškeré doklady, týkající se stavu a pohybu majetku a prostředků jim spravovaných, odevzdal k zaúčtování, a že všechny příjmy a výdaje daných prostředků jsou zachyceny v účetnictví inventarizovaného majetku Inventurní soupisy V zákoně o účetnictví v 30 odst. 1 se dočteme, že zjištěné stavy v inventarizaci se zaznamenávají v inventurních soupisech. Ve druhém odstavci tohoto paragrafu se stanoví, že inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmena a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, c) způsob zjišťování skutečných stavů, d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury pro účely podle 26 odst. 3, e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace praktický průvodce, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 30 odst

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VNITŘNÍ FIREMNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI RECYDE

Více

Sestavení účtového rozvrhu podniku

Sestavení účtového rozvrhu podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Sestavení účtového rozvrhu podniku Setting Up the Chart of Accounts Bakalářská práce Veronika Fajtová Vedoucí práce: Ing.

Více

ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Accounting and implication of inventory valuation in selected accounting

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitřních

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Evidence, oceňování a účtování zásob Petra Vrtalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace

Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE V KAROSERIA, A. S

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE V KAROSERIA, A. S VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE V KAROSERIA, A. S INTERNAL

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Přechod z daňové evidence na účetnictví. Kateřina Vašková

Přechod z daňové evidence na účetnictví. Kateřina Vašková Přechod z daňové evidence na účetnictví Kateřina Vašková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je navrhnout vhodný postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatele

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM František Louša ZÁSOBY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM obvyklé i složité operace účtování zásob pořízení zásob nákupem, vlastní výrobou a dalšími způsoby spotřeba zásob ve výrobě, prodejem v

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Nikola Kučerová

Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Nikola Kučerová Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví Nikola Kučerová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví.

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více