ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY VE VÝROBNÍM PODNIKU A JEJICH INVENTARIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Alžběta GABRIELOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo, 2010

2

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Pavlu Štohlovi za odborné vedení a pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Mé poděkování patří dále zaměstnancům společnosti Haas Profile s. r. o., za jejich ochotu a vstřícnost při poskytování informací pro moji práci.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Alžběta GABRIELOVÁ Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Zásoby ve výrobním podniku a jejich inventarizace Zásady pro vypracování: 1. Popis systému evidence zásob včetně ocenění. 2. Zdokumentování oběhu dokladů zachycující tok zásob ve společnosti. 3. Průběh fyzické inventury a zachycení výsledků ve finančním účetníctví. 4. Srovnání podnikového systému se standartními postupy účtování zásob dle účetních statndardů v ČR, jejich zhodnocení, příp. doporučení.

5

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací zásob, cílem je seznámit se s legislativní úpravou inventarizací a zároveň s jejich praktickým průběhem ve vybraném podniku. V teoretické části práce jsou stručně charakterizovány zásoby a následně podrobněji popsány úkony, které s prováděním inventarizace a inventur v podniku souvisejí. Zejména se práce zaměřuje na způsoby řešení inventarizačních rozdílů. V praktické části práce jsou teoretické poznatky demonstrovány na vybraném podniku. Je zde popsán inventarizační proces a průběh inventury. Klíčová slova: zásoby, inventarizace, inventura Abstract This bachelor work deals with stocktaking of inventory it s aim is to familiarize with both the legislative aspect of stocktaking and it s practical usage in a chosen company. The theoretical part briefly characterizes the inventory and develops on describing actions that are connected with carrying out the stocktaking in the company. The work especially focuses on means of dealing with stocktaking difference. The practical part of the work demonstrates the theoretical knowledge on chosen company. There is also a description of stocktaking process. Keywords: stock, stocktaking

7 1 Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika práce Teoretická část Vymezení zásob Ocenění zásob Ocenění zásob při pořízení Oceňování zásob při vyskladnění Inventarizace a inventura Zákonná úprava Inventura Inventarizace Druhy inventarizací Periodická inventarizace Průběžná inventarizace Fyzická inventura Dokladová inventura Inventarizační směrnice Inventarizační komise Pracovníci v dílčí inventarizační komisi Inventurní soupisy Inventarizační zápis Inventarizační rozdíly Inventarizační manka Inventarizační přebytek Opravy účetních chyb Odpovědnost zaměstnance za škodu Vzájemné vyrovnání manka a přebytků při fyzické inventuře Daňová legislativa řešící inventarizační rozdíly Manko a účetní evidence Manko a náhrada zaměstnanci Praktická část Charakteristika společnosti Historie podniku Předmět činnosti Výrobní sortiment Obecné informace Oceňování zásob Oceňování zásob při pořízení Oceňování zásob při vyskladnění Oceňování zásob vlastní výroby Zásobování Objednávání zásob Příjem zásob Výdej zásob Sklad zásob Výroba Kooperace Expedice

8 4.8 Inventarizace materiálu Periodická inventarizace Dobrovolná inventura Inventura zásob Inventura materiálu Sklad plechů Sklad hutního materiálu Sklad drobného materiálu Výsledek inventury Inventura výrobního úseku Inventura nedokončené výroby Inventura polotovarů Inventura hotových výrobků Výsledek inventury Zakončení inventur Závěr Použité zdroje Seznam tabulek Seznam příloh

9 1 Úvod Pro každý podnik je velice důležité, aby měl přehled o stavu svého majetku. Ve středních a velkých podnicích je inventarizační proces s inventurou jediným možným způsobem, jak takový přehled o svém majetku získat. Řádně provedená inventarizace je důležitá nejen pro podnik samotný, ale následně i pro externí uživatele. Účetnictví má za úkol podávat věrný a poctivý obraz o podniku a k tomu je mimo jiné zapotřebí, aby byla provedena právě inventarizace. Během účetního období dochází v účetní jednotce k mnoha pohybům a není v lidských silách, aby tento pohyb majetku byl bezchybný. Je přirozené, že skutečnost a částky uvedené ve finančním účetnictví se na konci účetního období rozcházejí. Procesem inventarizace zjistíme skutečný stav majetku, který porovnáme s jednotlivými majetkovými účty ve finančním účetnictví. Tím nejdůležitějším není zjištění inventarizačních rozdílů, které se vlivem lidského fakturu vyskytnou prakticky vždy, jak jsem již uvedla výše, ale zejména stanovení příčin vzniklých rozdílů a zavedení takových opatření, která budou minimalizovat vznik inventarizačních rozdílů v dalším účetním období. Inventarizace a provedená inventura je pro vnitřní potřeby účetní jednotky důležitá i z hlediska neúčetního. Provedená inventura slouží k odhalení nepotřebného majetku podniku, který se může prodat nebo zlikvidovat. Dále je to zjištění nepoužitelnosti stroje a jeho potřeba vyřazení, či naopak zjištění potřeby provedení opravy stroje. V určitých případech může odhalit i krádeže majetku podniku. Proces inventarizace je nástrojem, který slouží k zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví. Výsledky provedené inventarizace slouží jako důkazní materiál pro další orgány, kterými jsou například auditorské společnosti nebo finanční úřady. 9

10 2 Cíl a metodika práce 2.1 Cíl práce Cílem mé práce je zhodnotit dodržování a postup legislativy při provádění inventarizace v podniku. Inventarizace je nezbytnou součástí vedení účetnictví u každé účetní jednotky, bez řádně provedené inventarizace nelze považovat účetnictví za průkazné. Přestože se jedná o tak důležitou součást účetnictví, není jí v legislativě dáván dostatečný prostor. V teoretické části jsem se nejdříve zaměřila na získávání informací o inventuře z odborné literatury, a zejména Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Cílem této části je získat přehled o tom, jak je v současné době inventarizace vymezena zákonem a jaký postup je při provádění inventarizací doporučován z odborné literatury. Je řada věcí, která s inventarizací souvisí a není v zákoně přímo upravena. Jedná se například o sestavování inventarizačních komisí či vyhotovování inventarizačních zápisů. V praxi se proto stále uplatňují postupy z vyhlášky č. 155 o inventarizacích hospodářských prostředků, kterou vydalo federální ministerstvo financí roku Dalším zdrojem informací byl pro mě rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze září 2009, který řeší problematiku inventarizačních rozdílů, a to především v daňové oblasti. V praktické části práce je popsán průběh inventarizačních prací a inventury ve vybraném podniku. Mým cílem bylo postihnou jednotlivé části inventarizačních prací, zejména způsob provedení inventury zásob a vypořádání inventarizačních rozdílů. 2.2 Metodika práce Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části bakalářské práce byla využita odborná literatura a legislativa pojednávající o zásobách podniku a jejich inventarizaci. V praktické části jsem využila svých poznatků, které jsem získala ve společnosti během mé školní praxe. 10

11 3 Teoretická část 3.1 Vymezení zásob Zásoby podniku se řadí v rámci aktiv do oběžného majetku. Jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě, nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiný majetek. Zásoby jsou zahrnovány jednorázově do nákladů v souladu s účetními předpisy v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování a jiných případech, kdy dochází k úbytku zásob. 1 Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou zásobami: 1) Materiál, do kterého patří: Suroviny (tj. základní materiál), jedná se o hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo jen z části do výrobku, a které tvoří jeho podstatu. Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobcích). Provozovací látky, jde o hmoty, které jsou zapotřebí pro provoz účetní jednotky jako celku (např. čisticí prostředky, mazadla, palivo). Náhradní díly jsou předměty, které slouží účetní jednotce k uvedení hmotného majetku do původního stavu. Obaly a obalové materiály slouží k ochraně či dopravě nakoupeného materiálu, zboží nebo vlastních výrobků, nevratné obaly předány v rámci účetní jednotky či dodány zákazníkovi s daným obsahem. Drobný hmotný majetek, jedná se o majetek, který není na základě rozhodnutí účetní jednotky investičním majetkem, po předání do používání se účtuje přímo do nákladů a do doby jeho vyřazení vede účetní jednotka jeho analytickou evidenci. Další movité věci s dobu použitelnosti kratší než jeden rok bez ohledu na jejich výši ocenění. 2 1 Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl. str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. str

12 2) Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby: Nedokončená výroba, jedná se o produkty, které prošly v podniku jedním či více výrobními stupni. Nelze je již považovat za materiál, ale hotovým výrobkem také ještě nejsou. Produkty se nachází ve výrobním procesu, nelze je prodat ani předat na sklad. Do nedokončené výroby rovněž zahrnujeme nedokončené výkony jiných činností, kde nám nevznikají hmotné produkty. Jedná se například o nedokončenou opravu stroje. 3 Polotovary vlastní výroby, jde o samostatně evidované produkty, které se od předchozích liší tím, že jsou výsledkem relativně uzavřeného výrobního stupně. Stále však jejich výrobní proces není ukončen a budou komplementovány do finálních výrobků v dalším výrobním stupni. Na rozdíl od nedokončené výroby jsou určeny nejen k dohotovení, ale lze je samostatně prodávat. 3) Výrobky, jsou to produkty, které prošly celým výrobním procesem. Jsou připraveny k prodeji nebo ke spotřebě v podniku. 4) Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, kam náleží: mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstva, psi, hejna slepic, krůt, perliček atd. 5) Zboží, do dané kategorie řadíme movité věci, které účetní jednotka nakoupí a v nezměněné podobě prodá. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. 4 6) Poskytnuté zálohy na zásoby, jedná se o dlouhodobé a krátkodobé zálohy poskytnuté na pořízení zboží. 3 Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost I. díl. str

13 3.2 Ocenění zásob Způsob ocenění majetku a závazků v účetní jednotce přímo ovlivňuje inventarizovaný majetek a závazky i údaje účetnictví a účetní závěrky. Při oceňování zásob vychází účetní jednotka z pravidel popsaných v českých účetních standardech 015 Zásoby, bod 3, který rozvádí 25 zákona o účetnictví a 49 vyhlášky. Dle 39 odst. 5a vyhlášky se požaduje, aby účetní jednotka uvedla informace o způsobu ocenění v příloze k účetní závěrce Ocenění zásob při pořízení Pořizovacími náklady - tímto způsobem oceňuje účetní jednotka nakoupené zásoby. Pořizovací cenou rozumíme skutečnou cenu zásob včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením, jako je přepravné, clo, provize, pojistné při přepravě či náklady na zpracování materiálu. 6 Ve vlastních nákladech u zásob vytvořených vlastní činností. Dle zákona o účetnictví rozumíme vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. 7 Co rozumíme pod označením přímé náklady není stanoveno žádným předpisem, lze je definovat jen na základě teoretických poznatků. Do přímých nákladů patří přímý materiál a přímé mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění. Neboli materiál a mzdy, které lze zjistit na jednici výroby. Do přímých nákladů mohou být zahrnuty i další náklady, především náklady na kooperace. 8 Do nepřímých nákladů souvisejících s výrobou účetní jednotka zpravidla zahrnuje všechny nebo část nákladů na odpisy, spotřebu energie, opravy a mzdové náklady na řízení nebo obsluhu výroby (údržbáři výrobních strojů, seřizovači, mistři). Pojem nepřímé náklady se u výrobních společnosti v rámci oceňování vlastní výroby obvykle ztotožňuje s obsahem pojmu výrobní režie. V Zákoně o účetnictví uvedené slovo popřípadě znamená, že je 5 Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 25, odst. 4c). 8 Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str

14 pouze na rozhodnutí účetní jednotky, zda do oceňování zásob vlastní výroby nepřímé náklady zahrne či nezahrne. 9 Zásoby, které účetní jednotka pořídí bezplatně či nalezne (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti, se ocení reprodukční pořizovací cenou (odborný odhad, posudek znalce) Oceňování zásob při vyskladnění a) Vážený aritmetický průměr - zákon stanoví podmínku počítat průměr nejméně jednou za měsíc. Z toho vyplývá, že lze zvolit dvě varianty ocenění: Vážený průměr proměnlivý po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr. Vážený průměr periodický průměr se vypočítá za určité období ne delší než 1 měsíc. Nově zjištěná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším období. 11 b) Metoda FIFO (tj. first in, first out první do skladu, první ze skladu), jde o oceňování vyskladňovaných zásob cenou, která byla dosažena při pořízení nejstarší skladované zásoby. Snahou tohoto postupu je přiblížit rozvahové ocenění zásob co nejvíce současným cenám na trhu. 12 Vyhláška požaduje, aby v rámci jednoho analytického účtu byl použit pouze jeden ze způsobů ocenění Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II.díl, str Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, 49 odst

15 3.3 Inventarizace a inventura Inventurou se obecně chápe zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých položek (např. inventura zboží na skladě ke dni ). Naproti tomu pojem inventarizace zahrnuje celý soubor činností spojených s přípravou na zjištění skutečného stavu, s provedenou inventurou. 14 Inventarizace je nezbytnou součástí účetnictví, bez jejího řádného provedení není možné považovat účetnictví za průkazné. Inventarizace je obvykle prováděna na základě příkazu vydaného vedoucím orgánem účetní jednotky. Danou normou jsou stanoveny základní pravidla provádění inventurních a inventarizačních prací a jsou určeny osoby odpovědné za provedení jednotlivých dílčích etap Zákonná úprava Pro účetní jednotky v současné době platí následující legislativní předpisy: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jedná se zejména o 29 a 30. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V minulosti upravovala provádění inventarizací vyhláška č. 155/1971 Sb., o inventarizaci hospodářských prostředků, která pozbyla platnost dnem účinnosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Svobodobá, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Louša, F.: Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

16 3.3.2 Inventura Inventura je pouze jednou z částí inventarizačních prací, ale částí velice významnou, neboť na jejím řádném provedení především závisí věrohodnost a pravdivost zjištěného skutečného stavu majetku a závazků, s nimiž přechází účetnictví do dalšího účetního období. S řádně provedou inventurou souvisí také odpovědi na otázky, jak hodnotit činnost pracovníka odpovědného za svěřený majetek, jak je zajištěna ochrana majetku v podniku, jeho údržba, využívání apod Inventarizace Inventarizací chápeme odsouhlasení skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví a vypořádání případných inventarizačních rozdílů. 18 Inventarizace v sobě zahrnuje: Zjištění skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému dni inventarizace fyzickou nebo dokladovou inventurou. Zaznamenání zjištěných skutečných stavů v inventarizačních soupisech v příslušném množství a ocenění či počtu. Porovnání zjištěných skutečných stavů se stavy jednotlivých složek majetku a závazků podle účetnictví a vyčíslení inventarizačních rozdílů (manka a přebytky). Stanovení způsobů vypořádání zjištěných rozdílů včetně provedení příslušných zápisů v účetních knihách. Zhodnocení stavu inventarizovaného majetku v účetní jednotce, z kterého může vyplynout nezbytnost provedení oprav, údržby, technického zhodnocení, tvorba opravných položek či vyřazení majetku. 19 Inventarizace je povinna dle Zákona o účetnictví u všech účtů. Zůstatky u všech rozvahových účtů je potřeba doložit inventurou Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Štohl, P.: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl, str

17 Pro přesné provedení inventarizace je důležité podrobné vymezení předmětu inventarizace. Zákon o účetnictví podrobněji předmět inventarizace nerozvádí. Účetní jednotky jsou pouze povinny ve smyslu 4 odst. 8 zákona o účetnictví při vymezení předmětu inventarizace dodržovat směrnou účtovou osnovu, kterou stanoví Ministerstvo financí v příslušné vyhlášce. 21 Jak je uvedeno v 29 odst. 3 zákona o účetnictví, jsou účetní jednotky povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení Druhy inventarizací Inventarizaci lze členit z několika hledisek, základním člením je povinná (obligatorní) inventarizace a dobrovolná (fakultativní) inventarizace. Poslání obligatorní inventarizace i termín jejího provedení jsou stanoveny zákonem, naproti tomu fakultativní inventarizace jsou z hlediska poslání, obsahu i termínu jejich provedení plně v kompetenci účetní jednotky. Fakultativní inventarizace slouží pro vnitřní potřeby účetní jednotky k ověření údajů v účetnictví i údajů účtovaných mimoúčetně, kdykoliv v průběhu účetního období ke kterémukoliv datu. 23 Obligatorní inventarizaci rozlišujeme v účetní jednotce podle okamžiku, ke kterému se provádí na: Periodickou inventarizaci, tu účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou. Průběžnou inventarizaci, tu účetní jednotky provádějí v průběhu účetního období Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 29 odst Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

18 3.4.1 Periodická inventarizace Periodickou inventarizací ověřují účetní jednotky v souladu s 29 odst. 1 zákona o účetnictví, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Skutečný stav se zjišťuje fyzickou či dokladovou inventurou. Fyzickou inventuru, kterou nelze provést ke dni sestavení účetní závěrky, je možné ve smyslu 30 odst. 4 zákona o účetnictví provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Musí se přitom prokázat stav hmotného majetku ke dni účetní závěrky údaji fyzické inventury upravenými o přírůstky a úbytky inventarizovaného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, do dne ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. Opravy přírůstků a úbytků se provádějí na podkladě dokladové inventury. 25 Řádné provedení inventarizace je dále důležité pro účetní jednotku zejména tehdy, kdy dochází k její změně, to znamená v případě rozdělování účetní jednotky, slučování, při vzniku nových právních subjektů a při případné likvidaci. V daných případech mají inventarizace nezastupitelnou úlohu. Sestavení řádné zahajovací rozvahy nebo v případě likvidace konečné rozvahy je závislé na přesném zjištění skutečného stavu majetku a závazků Průběžná inventarizace Průběžná inventarizace je taková, kterou tedy účetní jednotka provádí v průběhu účetního období. Zákon o účetnictví v 29 odst. 2 uvádí v jakých případech je možné průběžnou inventarizaci provádět: Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle místa jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 29 odst

19 V uvedeném paragrafu se dále dočteme, že termín průběžné inventarizace si účetní jednotka stanovuje sama a každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí účetní jednotka inventarizovat alespoň jednou za účetní období. 28 O využití provádět průběžnou inventarizaci by mělo rozhodnout vedení účetní jednotky, nebo je navrženo auditorem, pokud účetní závěrka účetní jednotky podléhá auditu. Průběžná inventarizace je prováděna postupně během účetního období u jednotlivých druhů zásob k různým dnům. 29 Dalším způsobem rozlišení inventarizace je dle způsobu provádění inventur. Podle povahy inventarizovaného majetku a závazků rozlišujeme: inventuru fyzickou inventuru dokladovou Fyzická inventura Pomocí fyzické inventury zjišťuje účetní jednotka skutečné stavy majetku hmotné povahy, výjimečně nehmotné povahy. Jde zejména o hmotné prostředky, jako je inventář, materiál a zásoby na skladě, stroje, zařízení, pokladní hotovost v tuzemské i cizí měně atd. 30 Skutečné stavy se v případě fyzické inventury zjišťují přeměřením, převážením a přepočítáním. Pokud není technicky možné využít uvedené způsoby zjištění skutečného stavu, nebo by byli příliš nehospodárné či dokonce nebezpečné, lze při fyzické inventuře použít při zjišťování skutečných stavů i technických propočtů. Při využití technických propočtů se vychází z jednotek množství použitých v účetnictví. Uvedeným způsobem se inventarizuje především skutečné množství volně uloženého materiálu (objem hromad štěrku, malé součástky) a tekutých látek (obsah nádrže) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 29 odst Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

20 U zásob, které se nachází v zaplombovaných, neotevřených a nepoškozených originálních obalech, je možné při fyzické inventuře jejich skutečné množství výjimečně zjišťovat podle údaje uvedeného na obalech. I přesto by se měly některé namátkově vybrané obaly otevřít a je nutné se ujistit, že údaje na obalech souhlasí s obsahem. Mělo by být samozřejmostí, že se při otevírání originálních obalů bude postupovat s maximální opatrností, aby se nepoškodily obaly, ani zásoby, které se v nich nacházejí. 32 Fyzickou inventuru, kterou není možné provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícího účetního období Dokladová inventura Tam, kde povaha předmětu neumožňuje provést fyzickou inventuru, se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků inventurou dokladovou. Jedná se např. o závazky, pohledávky, materiál a zboží na cestě, rezervy, peněžní prostředky na bankovních účtech a mnoho dalších. Výjimečně se dokladovou inventurou zjišťuje skutečný stav majetku hmotné povahy, u něhož není možné provést fyzickou inventuru vzhledem k místu, kde se v době provádění inventury majetek nachází. Jedná se např. o stroje či inventář v opravě u dodavatele. 34 U dokladové inventury se skutečný stav majetku a závazků zjišťuje, ověřuje či prokazuje zkontrolováním existence a úplnosti dokladů. Dochází k porovnání účetního stavu účtu s doklady dokládajícími danou skutečnost Schiffer, V.: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, str Louša, F.: Zákon o účetnictví v praxi, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

21 3.5 Inventarizační směrnice Každá účetní jednotka by měla vytvořit vnitřní organizační směrnici o inventarizaci majetku a závazků. Tato směrnice musí konkretizovat provedení inventarizace majetku a závazků v účetní jednotce s cílem splnit příslušná ustanovení zákona o účetnictví, zajistit průkaznost stavu, reálnost stanovených cen a splnit funkci ochrany majetku a odpovědnosti za něj. 36 Vnitřní organizační směrnice by měla zejména obsahovat: Přesné vymezení majetku a závazků účetní jednotky, které budou předmětem inventarizace. Stanovení orgánů, které jsou v účetní jednotce odpovědné za zajištění inventarizace majetku a závazků. Jedná se o zřízení ústřední inventarizační skupiny (komise), dílčích inventarizačních skupin (komisí) včetně počtu členů a jejich jmenovitého složení. Stanovení pravomocí a povinností orgánů v účetní jednotce zajišťující inventarizaci majetku a závazků. Udání termínů inventarizací majetku a závazků v účetní jednotce, okamžik zahájení a ukončení inventury, rozvahový či jiný den, ke kterému se inventarizace majetku a závazků v účetní jednotce provádí, časový harmonogram prací obsahující název inventarizovaného majetku a závazků, časový plán průběhu inventarizace a lhůtu jejího dokončení. Řešení způsobu provádění inventarizace majetku a závazků, způsob zaznamenávání zjištěných inventárních stavů v inventurních soupisech. Stanovení způsobu úschovy účetních písemností o proběhlé inventarizaci Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str

22 3.6 Inventarizační komise Zákon o účetnictví ponechává otázku výběru pracovníků k provádění inventarizace majetku a závazků plně v pravomoci účetní jednotky. Lidé, kteří jsou pověření v účetní jednotce prováděním inventury, jsou označováni vžitým názvem inventarizační komise. Sestavení inventarizačních komisí se liší dle velikosti a potřeb každé účetní jednotky. 38 Zákon se také nevyjadřuje k otázce počtu členů inventarizační komise. Je nutné říci, že komisionálně prováděné inventarizace mají nesporně větší váhu a důvěru, pokud jde o otázku objektivnosti zjištěného stavu. To by mělo být vodítkem zejména pro účetní jednotky, jejichž účetní závěrka podléhá auditu. Při auditu roční účetní závěrky se kladou vysoké požadavky na přípravu a provedení inventarizací, neboť řádné provedení inventarizace patří mezi zásadní podklady prokazující věrné zobrazení skutečnosti v účetní závěrce. Ve své podstatě je nepřípustné a v rozporu se zájmy vlastníků, aby např. fyzickou inventuru majetku na skladě prováděl skladník, který je současně i hmotně odpovědným pracovníkem. 39 Statutární zástupce účetní jednotky stanoví k organizování, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků jednu nebo více inventarizačních komisí. Určí členy inventarizační komise a jmenuje vedoucí skupin. Podle potřeby stanoví i dobu činnosti stanovených komisí. 40 Je vhodné, aby účetní jednotky rozlišovaly a zřizovaly v rámci inventarizačních orgánů: ústřední inventarizační komsi, jako orgán řídící, poradní a kontrolní, složený z vedoucích pracovníků ekonomického, právního i technického úseku, který předkládá vedení účetní jednotky k rozhodnutí či ke schválení výsledku inventury, s případným návrhem na vypořádání inventarizačních rozdílů, dílčí inventarizační komise, které představují orgány výkonné, na nich spočívá hlavní objem inventarizačních prací souvisejících se zjištěním skutečného stavu majetku Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace v praxi otázky a odpovědi, str Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace v praxi otázky a odpovědi, str

23 3.6.1 Pracovníci v dílčí inventarizační komisi Při určování členů jednotlivých inventarizačních komisí by mělo vedení organizace mít na paměti, že inventarizace jsou činností kontrolní, často fyzicky namáhavou a odpovědnou. Platí zásada, že aspoň jeden z členů inventarizační komise by měl mít znalosti o inventarizovaném majetku. Na druhou stranu by se mělo jednat o pracovníka, který není na prováděné inventarizaci žádným způsobem majetkově zainteresován. 42 Pracovník odpovědný za příslušný druh majetku podepíše prohlášení, že veškeré doklady, týkající se stavu a pohybu majetku a prostředků jim spravovaných, odevzdal k zaúčtování, a že všechny příjmy a výdaje daných prostředků jsou zachyceny v účetnictví inventarizovaného majetku Inventurní soupisy V zákoně o účetnictví v 30 odst. 1 se dočteme, že zjištěné stavy v inventarizaci se zaznamenávají v inventurních soupisech. Ve druhém odstavci tohoto paragrafu se stanoví, že inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmena a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, c) způsob zjišťování skutečných stavů, d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury pro účely podle 26 odst. 3, e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury Svobodová, J.: Inventarizace praktický průvodce, str Schiffer, V.: Inventarizace praktický průvodce, str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 30 odst

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 2/2011 PLATNOST 1.11.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bakalářská práce Autor: Karolína Strnadová Ekonomika a management malého a středního

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více