INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ"

Transkript

1 ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

2 ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním ředitelem Českých drah, a. s. dne 19.února 2004 č. j.: 264/2003-O3/2 Účinnost od

3 SEI Účinnost od OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 5 ROZSAH ZNALOSTÍ... 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 7 ČÁST PRVNÍ... 8 ZÁKLADNÍ ZÁSADY POJMY A PŘEDMĚT INVENTARIZACE CHARAKTERISTIKA INVENTARIZACE A INVENTUR... 8 KAPITOLA I... 8 Úvodní ustanovení... 8 KAPITOLA II... 8 Základní pojmy... 8 KAPITOLA III Předmět inventarizace ČÁST DRUHÁ OBECNÉ POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ KAPITOLA I Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců při inventarizaci KAPITOLA II Inventarizační komise a jejich ustanovení KAPITOLA III Inventarizační písemnosti ČÁST TŘETÍ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ INVENTARIZAČNÍCH PRACÍ KAPITOLA I Plánování a organizace provádění inventarizačních prací KAPITOLA II Práva a povinnosti dílčích inventarizačních komisí ČÁST ČTVRTÁ PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE NĚKTERÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD KAPITOLA I Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku KAPITOLA II Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku KAPITOLA III Inventarizace dlouhodobého finančního majetku KAPITOLA IV

4 SEI Účinnost od Inventarizace zásob KAPITOLA V Inventarizace peněžních prostředků, cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů KAPITOLA VI Inventarizace pohledávek a závazků KAPITOLA VII Inventarizace časového rozlišení a rezerv KAPITOLA VIII Inventarizace podrozvahových účtů a podle operativní evidence ČÁST PÁTÁ INVETARIZAČNÍ ROZDÍLY A ÚČETNÍ CHYBY KAPITOLA I Vyčíslení inventarizačních rozdílů.. 27 KAPITOLA II 28 Vypořádání inventarizačních rozdílů KAPITOLA III Účtování inventarizačních rozdílů ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA I Služební tajemství KAPITOLA II Ověřování inventarizace majetku a závazků KAPITOLA III Kontrolní činnost KAPITOLA IV Seznam příloh a některých souvisejících předpisů

5 SEI Účinnost od ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 744/ Nakládalová Nakládalová v.r. Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

6 SEI Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Generální ředitelství a ředitelství odštěpných závodů (TELEMATIKA, VÚŽ, ŽZ, CK) Účtující jednotky odštěpných závodů, výkonných, a účelových a specializovaných organizačních jednotek Organizační útvary ČD Funkce Ředitelé odborů a jejich zástupci Zaměstnanci ekonomických útvarů Ostatní zaměstnanci Vedoucí účtující jednotky (ředitelé, přednostové) a jejich zástupci pro ekonomiku Zaměstnanci ekonomických útvarů, zaměstnanci odpovědní za majetek, zásoby, pohledávky a závazky, investiční technici a investiční účetní Zaměstnanci pověření kontrolou inventarizací a členové inventarizačních komisí Znalost Informativní Úplná Informativní Úplná Úplná Úplná 6

7 SEI Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AM... Modul AM (dlouhodobý majetek) systému SAP R/3 CK ČD... Cestovní kancelář Českých drah ČD... České dráhy, a. s. TELEMATIKA... TELEMATIKA o. z. DDLNM... Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DHM... Drobný hmotný majetek DIK... Dílčí inventarizační komise DLHM... Dlouhodobý hmotný majetek DLM... Dlouhodobý majetek DLNM... Dlouhodobý nehmotný majetek FM... Finanční majetek FÚ... Finanční úřad GŘ O1... Generální ředitelství, odbor finanční GŘ O4... Generální ředitelství, správní odbor GŘ... Generální ředitelství HIK... Hlavní inventarizační komise IK... Inventarizační komise o.z..odštěpný závod MF Ministerstvo financí NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad PC... Osobní počítač SAP R/3... Informační systém pro vedení účetnictví firmy SAP Sb.... Sbírka (zákonů) Sei... Soustava ekonomických informací SKP... Standardní klasifikace produkce SR... Služební rukověť ÚIK... Ústřední inventarizační komise ÚJ... Účtující jednotka VÚŽ.. Výzkumný ústav železniční o.z. ŽZ. Železniční zdravotnictví o.z. 7

8 SEI Účinnost od ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY POJMY A PŘEDMĚT INVENTARIZACE CHARAKTERISTIKA INVENTARIZACE A INVENTUR Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 29 a 30 (dále jen zákona o účetnictví), se tímto předpisem stanovují jednotné zásady pro inventarizaci majetku a závazků v akciové společnosti České dráhy. 2. Předpis stanovuje základní postupy při provádění inventarizací majetku a závazků, vedených v účetnictví a v operativní evidenci a je závazný pro všechny organizační útvary a složky Českých drah, a. s. (dále jen ČD). 3. Předpis a opravy k němu vydává generální ředitelství (GŘ) ČD, odbor finanční, kterému se zasílají prostřednictvím útvarů ekonomiky organizačních složek, včetně jednotlivých odborů GŘ, návrhy na jeho doplnění a opravy. 4. Ekonomický náměstek ČD každoročně vydá Nařízení k provedení inventarizace v ČD. V tomto nařízení vymezuje rozsah inventarizace majetku a závazků a stanovuje harmonogram vlastní inventarizace, způsob provedení a vyhodnocení výsledků. Ekonomický náměstek odpovídá za provedení inventarizace v ČD. 5. Za provedení inventarizace odpovídají v okruhu své působnosti vedoucí příslušných organizačních stupňů a složek ČD. K provedení inventarizace vydávají ve své působnosti vnitřní pokyny a jmenují inventarizační komise. Jsou to: a) ředitelé o.z. (HIK) b) vedoucí (ředitelé, vrchní přednostové) účtujících jednotek (IK) 6. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší převzatý předpis ČD, s.o., Sei 605 (Sei) Inventarizace majetku a závazků, schválený generálním ředitelem ČD s.o. pod č.j / ze dne 19.dubna 1995 včetně všech změn a oprav k němu vydaných. Kapitola II Základní pojmy 7. Základní pojmy inventarizace jsou uvedeny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v Českých účetních standardech pro podnikatele č vydaných Ministerstvem financí (MF) a v předpisech řady Sei 600/*. 8. Inventarizace je soubor činností, směřujících k porovnání inventurou zjištěného skutečného stavu jednotlivých druhů majetku a závazků s jejich účetními hodnotami (stavem) v účetnictví. Zahrnuje rovněž vyčíslení a vypořádání inventarizačních rozdílů. Je prováděna na všech organizačních stupních povinně, ve smyslu zákona o účetnictví 6 odst. 3 a 8 odst. 4. Neprovedení inventarizace má za následek neprůkaznost účetnictví a s tím související sankce. Tento soubor prací představuje v širším pojetí přípravu na provedení a zpracování účetních závěrek. 8

9 SEI Účinnost od Inventarizace může být u ČD vyhlášena jako řádná (která se provádí každoročně k rozvahovému dni kalendářního roku, zpravidla k , tj k řádné účetní závěrce), mimořádná (která se provádí ke dni sestavení mimořádné účetní závěrky podle 17 odst. 2 a 3 zákona o účetnictví a podle zvláštních právních předpisů, především zákona 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. Inventarizace zahrnuje: a) přípravné a organizační práce b) provedení inventury ke stanovenému datu: -zjištění skutečného stavu majetku z hlediska existence majetku -zjištění, že majetek má nižší hodnotu než je v účetnictví - znehodnocený majetek (morálně, fyzicky) c) vyčíslení rozdílů d) objasnění příčin vzniku rozdílů: -dohledání chyb účetního stavu před inventurou -vyčíslení inventarizačních rozdílů -návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů -vyhotovení inventarizačního zápisu e) účetní vypořádání inventarizačních rozdílů f) předání inventarizačních rozdílů k dořešení z hlediska náhrady škody 10. V jiných případech, na vybraném druhu majetku či vybraném místě uložení majetku, může být (podle Nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění zákona č.461/2000sb.) vyhlášena (příslušnými vedoucími zaměstnanci viz Část II) zcela mimořádná inventarizace a to: a) při uzavření dohody o hmotné odpovědnosti se zaměstnancem b) při zániku dohody o hmotné odpovědnosti se zaměstnancem c) při přeložení a při skončení pracovního poměru zaměstnance, který měl uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti d) po mimořádných událostech (např. živelná pohroma, vloupání, zpronevěra a pod.) e) z rozhodnutí představenstva (valné hromady, generálního ředitele a pod.) 11. U některých druhů zásob a u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem ke své funkci je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, lze provádět t.z.v. průběžnou inventarizaci. Tato inventarizace musí být provedena nejméně jedenkrát za účetní období. 12. Inventurou se rozumí zjištění skutečných stavů majetku a závazků uskutečňované vždy k určitému dni. Podle způsobu provedení rozlišujeme inventuru fyzickou a dokladovou. a) fyzická inventura je zjišťování skutečného stavu majetku hmotné povahy přepočítáním, zvážením, změřením nebo náhradním způsobem, za který lze považovat technický výpočet, a to u volně uloženého hromadného materiálu, zejména u uhlí, koksu, písku, kamene a tekutých látek v nádržích a pod. V žádném případě nelze jako náhradní způsob zjišťování skutečného stavu použít odhadu. b) dokladová inventura je zjišťování skutečného stavu majetku a závazků kontrolou existencí a úplností dokladů, tj. porovnání účetního stavu s doklady, týkajícími se těchto skutečností. Uplatňuje se zejména tam, kde jiný způsob inventury nedovoluje povaha předmětu inventarizace, jako např. u pohledávek, závazků, nákladů příštích 9

10 SEI Účinnost od období, výdajů příštích období, výnosů příštích období, příjmů příštích období, dohadných položek, rezerv, ale také materiálu na cestě, zboží na cestě, pronajatého hmotného majetku, materiál ve zpracování u dodavatele, stroje, dopravní prostředky a inventář v opravě u dodavatelů apod. c) inventura fyzická i dokladová se provádí u některých druhů majetku, především u pozemků, kde je dokonce nutné provádět současně jak fyzickou, tak i dokladovou inventuru. Obdobně se postupuje při provádění inventury nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 13. Inventarizační písemnosti jsou průkazné účetní záznamy, které ve smyslu 30 zákona o účetnictví obsahují zákonem požadované údaje. V ČD jsou to: inventurní soupisy, inventarizační zápisy, inventarizační sumáře a prohlášení zaměstnance odpovědného za svěřený majetek. Jejich obsah a forma jsou stanoveny v části druhé v kapitole III. 14. Účtující jednotka je každá účtující jednotka ČD, která účtuje na účtech dle účtového rozvrhu Č D, uvedeného v SR 80 a je uvedena v číselníku účtujících jednotek SR Účtový rozvrh je seznam syntetických účtů a k nim přiřazených účtů analytických používaných u ČD a vyhlášených v SR 80, která je závazná a zpracovaná v souladu s platnou účtovou osnovou, vydanou ministerstvem financí. 16. Inventarizační rozdíly jsou rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným dle zákona o účetnictví. Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. a) Manko - rozdíl, kdy skutečně zjištěný stav je nižší než stav v účetnictví, popřípadě jde o schodek u peněžních hotovostí a cenin. Mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu. Jde o tzv. ztráty v rámci přirozených úbytků zásob (příloha č.10). b) Přebytek - rozdíl, kdy skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví. c) Za škodu zjištěnou v rámci inventarizace se považuje fyzické znehodnocení, poškození či zničení majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin. Kapitola III Předmět inventarizace 17. Inventarizaci podléhá podle 29 a 30 zákona o účetnictví veškerý majetek a závazky s vlastnickým nebo jiným právem: a) majetek vedený v účetní evidenci b) majetek vedený v operativní evidenci (drobný hmotný majetek) c) majetek vedený v podrozvahové evidenci d) cizí majetek najatý, svěřený do úschovy (vč.leasingu a nájmů) Jako zvláštní skupinu je třeba uvést: e) účty časového rozlišení f) rezervy Předmět inventarizace v členění podle účtových tříd a skupin majetku (příloha č.1) rozepíše vedoucí ÚJ do Protokolu o ustanovení dílčí inventarizační komise (příloha č.4). 10

11 SEI Účinnost od Inventarizace majetku a závazků je základním předpokladem průkaznosti a věrohodnosti účetnictví ČD a účtujících jednotek, doložená inventurními soupisy, inventarizačními zápisy a dalšími dokumenty, tj. takovými výstupy, kterými zajišťují svoji povinnost prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení. 19. Neméně důležitým předmětem inventarizace majetku a závazků je vyhodnocení ochrany, ošetřování a údržby majetku a závazků účtujících jednotek, odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců s uzavřenou hmotnou odpovědností za stav majetku a hospodaření s ním. 11

12 SEI Účinnost od ČÁST DRUHÁ OBECNÉ POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ Kapitola I Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců při inventarizaci 20. Ředitel odboru finančního GŘ odpovídá ve lhůtách stanovených zákonem 563/1991 Sb., v souladu s Ekonomickými pravidly ČD a Organizačním řádem za organizaci a řízení inventarizace, zejména za: a) vydání seznamu členů ÚIK, stanovení cílů inventarizace b) zpracování Nařízení ENGŘ ČD k provedení inventarizace c) upřesnění metodiky a harmonogramu inventarizace pro příslušné účetní období a jeho předložení na jednání ÚIK d) zabezpečuje přípravu (školení, instruktáž) vedoucích zaměstnanců (předsedů inventarizačních komisí). K tomu vypracovává zápis a pořizuje presenční listinu e) předložení Souhrnného inventarizačního zápisu generálnímu řediteli ČD 21. Ředitel odštěpného závodu odpovídá za včasné a správné provedení inventarizace v rámci své působnosti, ve smyslu Nařízení ENGŘ ČD k provedení inventarizace, tohoto předpisu a pokynů odboru finančního. K tomu zejména: a) vydává vlastní pokyny k provedení inventarizace ve kterých písemně stanovuje termíny inventarizačních prací a odpovědnost za jejich provedení ve svém závodě b) k tomu ustanovuje příslušnou inventarizační komisi (HIK), upřesňuje metodiku, časový a organizační harmonogram inventarizace c) zabezpečuje přípravu (školení, instruktáž) vedoucích zaměstnanců (předsedů inventarizačních komisí) jím řízených účtujících jednotek. K tomu vypracovává zápis a pořizuje presenční listinu d) kontroluje provádění inventarizačních prací z hlediska správnosti, úplnosti, kvality a zodpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců s cílem zabezpečit včasné předání jednotlivých inventurních soupisů a zápisů do účtárny o.z. a odboru finančnímu GŘ, v termínech stanovených jeho pokynem 22. Vedoucí účtující jednotky odpovídá za včasné a správné provedení inventarizace v rámci své působnosti, ve smyslu tohoto předpisu a pokynů odboru finančního. Je povinen zabezpečit nerušený průběh inventarizací především tím, že: a) vydá pokyny pro provádění inventarizace s ohledem na podmínky účtující jednotky, ve kterých jmenuje inventarizační komise (IK), dílčí inventarizační komise (DIK) a upřesní předmět inventarizace, termíny a způsob provedení b) vydá plán inventarizace obsahující harmonogram prací (příprava inventur, jejich provedení, dohledání rozdílů, vyhotovení inventarizačního zápisu, rozhodnutí o vypořádání, zaúčtování) c) formou instruktáže zabezpečí proškolení všech členů inventarizačních komisí, ze kterého vyhotoví písemný doklad, který bude obsahovat předmět instruktáže, datum jejího provedení a prezenční listinu s podpisy účastníků instruktáže. Tento zápis je přílohou souhrnného inventarizačního zápisu účtující jednotky. Slouží jako důkazní 12

13 SEI Účinnost od listina, při prověrkách roční účetní závěrky, jako doklad o přípravě inventarizací, případně při řešení zanedbání povinností d) kontroluje provádění inventarizačních prací z hlediska správnosti, úplnosti, kvality a zodpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců s cílem zabezpečit včasné předání jednotlivých inventurních soupisů a zápisů do účtárny a odboru finančnímu GŘ, v termínech stanovených jeho pokynem. 23. Vedoucí účtujících jednotek a předsedové IK (HIK) odpovídají za provedení instruktáže všech členů a předsedů DIK, která musí být v každém účetním období provedena nejpozději do 30. září. Instruktáž DIK provádějících čtvrtletní nebo pololetní inventarizace musí být provedena před začátkem inventarizace. Obsahem instruktáže je zejména: a) organizace inventarizace v účtující jednotce, termíny a způsob provedení b) zásady provádění fyzické a dokladové inventarizace c) bezpečnost práce při inventarizaci některých druhů majetků d) postup provedení technického výpočtu skutečného stavu volně loženého materiálu, normy přirozených úbytků e) způsoby posuzování výše ocenění majetku, jeho stav a použitelnost f) způsoby vytváření opravných položek u majetku a pohledávek, g) neupotřebitelný, popř. přebytečný a nevyužitý majetek, jak s ním má být naloženo, podmínky vyřazení majetku z evidence h) sestavení inventurních soupisů (sumářů), inventarizačních zápisů a návrhů na vypořádání inventarizačních rozdílů i) informace o pořádku uložení, skladování, údržbě a ochraně majetku. Kapitola II Inventarizační komise a jejich ustanovení 24. Inventarizační komise (IK) je odborně způsobilá, řádně proškolená a odpovědná skupina zaměstnanců ČD, ustanovená k provádění inventarizačních prací. V rámci vymezené působnosti plánuje, řídí a kontroluje inventarizační práce. V akciové společnosti ČD se ustavují tyto inventarizační komise: a) Ústřední inventarizační komise (ÚIK) je schvalována generálním ředitelem ČD nejpozději do každého roku. Plánuje, řídí a kontroluje inventarizaci zajišťovanou IK účtujících jednotek a odštěpných závodů. Současně je poradním orgánem, který předkládá generálnímu řediteli Českých drah k rozhodnutí a ke schválení výsledky inventarizace s návrhem na vypořádání zjištěných rozdílů, pokud vypořádání nebylo v pravomoci úseků náměstků GŘ, vedoucího účtující jednotky a ředitele odštěpného závodu. b) Hlavní inventarizační komise (HIK) je jmenována ředitelem odštěpného závodu (pro TELEMATIKA, VÚŽ, ŽZ a CK) nejpozději do každého roku. Je orgánem určeným k plánování, koordinaci, řízení a kontrole inventarizací zajišťovaných IK podřízených účtujících jednotek a současně orgánem poradním, který předkládá řediteli odštěpného závodu k rozhodnutí a ke schválení výsledky inventur s návrhem na vypořádání zjištěných rozdílů, pokud vypořádání nebylo v pravomoci vedoucího účtující jednotky. Ředitelé o.z. oznámí složení HIK odboru finančnímu GŘ nejpozději do

14 SEI Účinnost od c) Inventarizační komise účtující jednotky (IK) je jmenována vedoucím účtující jednotky nejpozději do každého roku. Je orgánem určeným k řízení, kontrole a vyhodnocení inventarizací prováděných dílčími inventarizačními komisemi v okruhu své působnosti. Zabezpečuje přímou přípravu dílčích inventarizačních komisí, zúčastňuje se provádění inventur ve své účtující jednotce. Vedoucí účtující jednotky oznámí jmenování členů inventarizační komise odboru finančnímu GŘ nejpozději do d) Dílčí inventarizační komise (DIK) jsou jmenovány vedoucím účtující jednotky formou Protokolů o ustanovení DIK (příloha č. 4) pro čtvrtletní inventarizace nejpozději do každého roku, pro ostatní do a v počtu, který je nutný pro včasné provedení objemu inventarizačních prací. Jsou výkonným orgánem, který zajišťuje veškeré inventarizační práce v účtující jednotce v rámci vymezené působnosti, souvisejících s fyzickým nebo dokladovým, případně fyzickým a dokladovým zjišťováním skutečného stavu majetku nebo závazků. 25. Ustanovení inventarizačních komisí všech stupňů je písemné, přičemž členové inventarizačních komisí vlastnoručním podpisem potvrzují, že s touto skutečností byli seznámeni, znají své povinnosti, termíny a předmět inventarizace. 26. Vedoucí zaměstnanci příslušného stupně mohou v odůvodněných případech měnit složení inventarizačních komisí v průběhu účetního období. Jejich povinností je však zabezpečit, že všichni noví členové IK budou proškoleni z činnosti související s inventarizací na příslušném stupni. S ohledem na náročnost inventarizačních prací je prvořadým úkolem, především vedoucích účtujících jednotek, stabilizovat personální zajištění inventarizací. 27. V případě, že některý člen IK požádá z vážných důvodů (nemoc, změna pracovního zařazení, podjatost) o zproštění činnosti v IK, může tak učinit jen oprávněný vedoucí zaměstnanec příslušného stupně, který jej do IK jmenoval. 28. Dojde-li k neoprávněnému odvolání člena IK vedoucím zaměstnancem, (např. z důvodu nekompromisnosti při zjištění skutečného stavu majetku nebo závazků) může se (každý člen IK jakéhokoliv stupně DIK, IK, HIK, ÚIK) odvolat k vedoucímu ekonomického útvaru nadřízené organizační složky, který je povinen nejpozději do 30 dnů odvolání prošetřit a závěry projednat s příslušným vedoucím a příslušným zaměstnancem. Kapitola III Inventarizační písemnosti 29. Inventurní soupis obsahuje skutečně zjištěné stavy majetku a závazků v jednotkách množství i v ocenění v souladu se způsobem vedení tohoto majetku v účetnictví nebo v operativní evidenci a musí být vždy podepsán osobami odpovědnými za provedení inventarizace v účtující jednotce s uvedením data jeho vyhotovení. Inventurní soupis také obsahuje: název a adresu účetní jednotky místo provádění inventury (objekt,dílna, sklad, kancelář) druh inventarizace (řádná, mimořádná) název majetku nebo závazků, jehož stav je ověřován datum a čas zahájení a ukončení inventury jméno a podpis osoby odpovědné za tento majetek 14

15 SEI Účinnost od jména a podpisy osob odpovědných za provedení inventury pořadové číslo inventurního soupisu. prohlášení zaměstnance odpovědného za svěřený majetek a) V případě inventury majetku spravovaného hmotně odpovědným zaměstnancem musí být každý list inventurního soupisu, včetně případné rekapitulace, sečten a vždy podepsán členy DIK i hmotně odpovědnou osobou. Podpisový záznam musí být vlastnoruční a odpovídat podpisovému vzoru, který je nedílnou součástí "Oběhu účetních dokladů" účtující jednotky. Pokud je při tisku inventurního soupisu použit tabelační papír (nekonečný), lze tyto podpisy umístit až na poslední stranu. Jednotlivé listy se pak neoddělují a zůstanou spojeny v jeden celek. Jestliže se z nějakého důvodu rozdělí, musí se spojit přelepením a umístěním podpisů na obou spojených listech. b) U majetku s odpovědností obecnou pak stačí, aby součet a podpisy byly až na závěrečné straně soupisu za zaměstnance odpovědného za majetek, vždy však musí být prokazatelné, ke kolika a kterým stranám se součet a podpisy vztahují. c) V případě použití čtecího kódu lze inventurní soupis nahradit automatizovaným záznamem příslušného výpočetního systému. Inventurní soupisy jsou základními písemnostmi každé inventarizace bez ohledu na druh prováděné inventury a každá účtující jednotka je musí mít zpracovány vždy ke každému analytickému účtu, na kterém účtuje (je uveden v předvaze účtující jednotky). Je-li k syntetickému účtu více jak jeden analytický účet, pak je nutno vyhotovit sumář inventurních soupisů, prokazující, že zůstatek příslušného syntetického účtu odpovídá skutečnosti. 30. Vzhledem k tomu, že je pro vedení účetnictví majetku a závazků v ČD využíván ekonomický software (SAP R/3, TESCO, VAX), připouští se využití inventurních soupisů, které jsou těmito programy nabízeny. Pro ostatní druhy majetku, které nejsou vedeny v typových projektech, lze použít inventurní soupisy dle vzoru v příloze č. 8. Uchovávají se po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají. 31. Dílčí inventarizační zápis (viz příloha č.5) obsahuje výsledné údaje o provedené inventuře stanoveného předmětu inventarizace. Zpracovává a podepisuje jej každá dílčí inventarizační komise po ukončení inventury. Součástí inventarizačního zápisu jsou inventurní soupisy, členěné podle jednotlivých analytických účtů, které byly předmětem inventury, opisy dokladů souvisejících se zaúčtováním zjištěných rozdílů s uvedením čísla účetního dokladu a zejména soupisy přírůstků a úbytků (pokud přírůstky a úbytky nastaly po provedené inventuře) do dne, ke kterému se inventarizace provádí, zpravidla k každého roku. U zásob se přikládají soupisy přírůstků a úbytků od rozhodného dne do každého roku (DIK provede kontrolu stavu zásob k rozhodnému dni). 32. Souhrnný inventarizační zápis účtující jednotky (dále jen souhrnný zápis) je v podstatě "sumářem" dílčích inventarizačních zápisů jednotlivých DIK a zpracuje jej každá IK (viz příloha č. 6.). Souhrnný zápis obsahuje výsledné údaje za účtující jednotku, v členění podle dílčích inventarizačních komisí, analytických účtů s uvedením zjištěných rozdílů zůstatků doložených opisy inventarizačních zápisů jednotlivých DIK bez příloh, avšak s údaji o čísle dokladu, datu zaúčtování na účty, na které byly zjištěné rozdíly vyúčtovány. Tento dokument musí být podepsán vždy vedoucím účtující jednotky a vedoucím inventarizační komise příslušné účtující jednotky. Tyto dokumenty tvoří jednu z příloh účetní závěrky účtující jednotky a současně slouží jako podklad pro provádění interního a externího auditu. Souhrnný zápis odesílá vedoucí účtující jednotky odboru finančnímu GŘ, resp. nadřízenému ekonomickému útvaru odštěpného závodu. 15

16 SEI Účinnost od Souhrnný inventarizační zápis odštěpného závodu zpracuje každá hlavní inventarizační komise odštěpného závodu obdobně jako účtující jednotka. Souhrnný zápis obsahuje výsledné údaje za o.z., v členění podle analytických účtů s uvedením zjištěných rozdílů zůstatků. Zůstatky budou doloženy opisy inventarizačních zápisů jednotlivých IK bez příloh, avšak s údaji o čísle dokladu, datu zaúčtování na účty, na které byly zjištěné rozdíly vyúčtovány. Souhrnný zápis odešle ředitel odštěpného závodu odboru finančnímu GŘ. 34. Souhrnný inventarizační zápis ČD zpracuje odbor finanční generálního ředitelství a po kontrole a projednání v ÚIK jej předloží ke schválení generálnímu řediteli, a to nejpozději do termínu uvedeného v předpise Sei 600/6 Předpis o účetnictví roční závěrka. Obsah a forma jednotlivých inventarizačních zápisů mohou být upraveny podle potřeby ÚIK, případně odborem finančním a distribuovány jednotlivým zpracovatelům jako příloha Nařízení náměstka GŘ pro ekonomiku k provedení řádné inventarizace majetku ČD. 35. Inventarizační sumář je přehled majetku a závazků podle účtového rozvrhu a zpracovává jej každá účtující jednotka v programu MS OFFICE EXCEL. Inventarizační sumář je zasílán odboru finančnímu GŘ jako příloha Souhrnného inventarizačního zápisu. 36. Prohlášení zaměstnance odpovědného za svěřený majetek je písemné prohlášení, že: všechny doklady, týkající se stavu a pohybu jím spravovaného majetku, byly odevzdány k zúčtování před zahájením inventur doklady vztahující se k inventarizovanému majetku do zahájení inventury byly vystaveny a jsou zachyceny v účetnictví nebo na podrozvahových účtech, jestliže je odpovědným i za evidenci inventarizovaného majetku (popř. závazků). Tento text je předtištěn na formuláři inventurního soupisu vyhotoveném v typovém projektu nebo viz vzor příloha č

17 SEI Účinnost od ČÁST TŘETÍ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ INVENTARIZAČNÍCH PRACÍ Kapitola I Plánování a organizace provádění inventarizačních prací 37. Plánování inventarizací je povinností vedoucích zaměstnanců všech stupňů řízení v závislosti na charakteru inventarizace a způsobu jejího provedení. Vedoucí účtující jednotky vydá plán inventarizace k provedení čtvrtletních a pololetních inventarizací do a řádné účetní závěrky nejpozději do 31.července, který obsahuje harmonogram prací (příprava inventur, jejich provedení, dohledání rozdílů, vyhotovení inventarizačního zápisu, rozhodnutí o vypořádání, zaúčtování). Stanoví termíny, ke kterým jsou provedeny inventury jednotlivých rozvahových účtů, na kterých se účtuje o jednotlivých druzích majetku nebo závazků a podrozvahových účtů, na kterých se eviduje majetek. Při stanovení termínů inventarizace vedoucí účtující jednotky přihlédne k možnosti plánovaného zastavení či alespoň snížení výrobní, opravárenské nebo jiné pracovní aktivity pracovišť. Lhůty provádění řádných inventarizací jsou uvedeny v příloze č. 2. Fyzická inventura zásob se plánuje zpravidla na měsíc říjen až prosinec, kdy bude jejich stav na skladě nižší, avšak zajišťující předpokládané výkony. Fyzická inventura volně loženého materiálu a fyzická inventura pozemků se plánuje na měsíc říjen, nejpozději však měsíc listopad. Fyzická inventura hmotného majetku se plánuje (ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 30 odst. 4) v měsících září až prosinec, resp. akciová společnost ČD stanovila říjen až prosinec, popřípadě v lednu následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke dni účetní závěrky údaji fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popř. za dobu od začátku následujícího účetního období do dne ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. V návaznosti na 29, odst. 2 zákona 563/1991 Sb. nelze však provádět tuto inventarizaci průběžně po celý rok, kromě zásob účtovaných podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem ke své funkci (železniční vozy) je neustále v pohybu. Kapitola II Práva a povinnosti dílčích inventarizačních komisí 38. Vedoucí účtující jednotky jmenuje do dílčích inventarizačních komisí zaměstnance, kteří mají provádění inventarizací, resp. provádění inventur, uvedeno v popisu práce (např. zaměstnanci skladů, prodejen, účtáren a pod.) nebo po předchozím souhlasu zaměstnance s prací v inventarizační komisi. Na základě této skutečnosti se práce v inventarizační komisi zapracuje do jeho popisu práce. 39. Počet a složení DIK závisí na objemu, rozmístění, počtu úložišť, druhu a předmětu inventarizovaného majetku a závazků. Vyšší počet DIK při dodržení požadavků na jejich odbornou připravenost inventarizaci urychluje. Přitom je nezbytné dodržovat následující zásady: 17

18 SEI Účinnost od a) DIK provádějící fyzickou inventuru musí být nejméně dvoučlenná a alespoň jeden člen DIK musí odborně znát inventarizovaný okruh majetků a závazků. Zaměstnanec odpovědný za majetek a závazky může být členem, nikoliv však předsedou DIK, který podepíše inventurní soupisy obsahující skutečné stavy jako osoba odpovědná za provedení inventarizace (viz 30, odst. 2 zákona 563/1991 Sb). b) DIK provádějící dokladovou inventuru může být vytvořena ze zaměstnanců účtárny. Jejím předsedou je vedoucí účetní, resp. vedoucí účtárny. Dokladovou inventuru může provádět přímo příslušný zaměstnanec účtárny, příp. zaměstnanci zajišťující příslušnou účetní agendu jako součást svých pracovních povinností. V tomto případě inventurní soupis dokladů příslušných účtů podepíše vždy vedoucí účetní, resp. vedoucí účtárny, který je též odpovědný za provedení inventarizace. Je-li povinnost těchto zaměstnanců provádět dokladovou inventarizaci zahrnuta do jejich popisů práce při uzavírání pracovní smlouvy, je rovněž nezbytné pro takto ustavené dílčí inventarizační komise vystavovat Protokol o ustavení DIK. 40. Hlavní úkoly DIK lze v jednotlivých obdobích inventarizace, t.j. před inventurou, v průběhu inventury a po ukončení inventury shrnout do postupů a činností těchto hlavních úkonů: a) před zahájením fyzické (dokladové) inventury DIK: připravit inventarizační písemnosti, zejména inventurní soupisy a ověřit jejich správnost a úplnost dohodnout s odpovědnými zaměstnanci čas zahájení inventury a jejich přítomnost při inventuře ( příp. i za účasti auditora, požádá-li o to) přesvědčit se, zda je uzavřena platná dohoda o hmotné odpovědnosti s příslušnými zaměstnanci vyžádat si od hmotně odpovědných zaměstnanců písemné prohlášení, že žádný fyzický majetek nezatajili a že k počátku inventury všechny příjmové, výdajové, popřípadě jiné doklady, týkající se stavu a pohybu majetku a prostředků, jsou zachyceny v účetnictví nebo v operativní evidenci, nebo byly předány účtárně převzít všechny doklady nepředané k zaúčtování zkontrolovat správnost všech vah a měr b) v průběhu prováděné fyzické (dokladové) inventury zkontrolovat a zjistit skutečné stavy předmětu inventarizace, včetně všech rizik, ztrát a znehodnocení, které se inventarizovaného majetku a závazků týkají zachytit zjištěné stavy v inventurních soupisech připravených pro inventarizovaný druh majetku a závazků v potřebném počtu, s vlastnoručními podpisy členů a předsedy DIK a odpovědných zaměstnanců za inventarizovaný majetek zjistit neupotřebitelné, popř. přebytečné a nevyužité druhy majetku (stroje, zařízení, inventáře a zásoby) a navrhnout, jak má být s nimi naloženo zjistit, zda a jak je zajištěna ochrana inventarizovaných druhů majetku a zda není jejich uložení v rozporu s bezpečnostními předpisy a pod. zjistit, zda jsou inventarizované druhy majetku řádně udržovány a opravovány zjistit investice, v nichž již delší dobu nebylo pokračováno a které obsahují riziko zmařených investic. K takovýmto zjištění musí být vždy přiloženo stanovisko a vyjádření odpovědného zaměstnance 18

19 SEI Účinnost od zjistit druhy a objemy nevyužitých, poškozených nebo znehodnocených zásob (materiálu, potravin, zboží), případně uvést zřejmé příčiny jejich nevyužívání, poškození nebo znehodnocení a navrhnout způsob jejich likvidace, příp. opravnou položku zjistit pohledávky delší dobu neuhrazené a navrhnout je k příslušnému řízení včetně vytvoření opravné položky. U zaniklých pohledávek je nutno zjistit důvody jejich zániku ( resp. promlčení) zjistit závazky k odepsání a navrhnout jejich odepsání zjistit případy, ve kterých již bylo rozhodnuto, které nebyly ještě vyúčtovány a na tuto skutečnost upozornit zkontrolovat správnost a úplnost zaúčtování časového rozlišení a jeho správnou hodnotu c) při ukončení fyzické (dokladové) inventury sesouhlasit zjištěné fyzické (skutečné) stavy majetku a závazků s jejich stavy v účetnictví nebo operativní evidenci, pokud toto není součástí typových projektů zpracovaných na PC sepsat případné inventarizační rozdíly a vyšetřit příčiny jejich vzniku. Rozdíly zjištěné inventurou rozdělit na: - opravy účetního stavu z titulu nezaúčtování některých skutečností před datem inventury - inventarizační rozdíl (manko, přebytek) - manka a přebytky zásob, které lze vzájemně vyrovnávat vypracovat návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů a vytvoření opravných položek sepsat inventarizační zápis, který nejpozději do 30 dnů od ukončení fyzické (dokladové) inventury předá předseda DIK předsedovi IK. 41. Uvedený výčet úkolů DIK není vyčerpávající, ale jejich důsledné naplnění je možno považovat za důkaz o správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti a přehlednosti zjišťování skutečného stavu majetku a závazků ve smyslu 8 zákona o účetnictví. 19

20 SEI Účinnost od ČÁST ČTVRTÁ PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE NĚKTERÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD Kapitola I Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku 42. Dlouhodobý nehmotný majetek se inventarizuje kombinací dokladové a fyzické inventury. U software, u kterých se provádí vždy fyzická inventura, je nutno věnovat zvýšenou pozornost jeho legálnímu nabytí. Inventura se provádí porovnáním evidence s originály instalačních disket. U oprávek se sleduje jejich správná výše zaúčtování podle SR 74. Kapitola II Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku 43. Dlouhodobý hmotný majetek se inventarizuje porovnáním údajů v účetní evidenci podle inventárního čísla, názvu, předpokládané ceny a umístění DLM, se stavem zjištěným fyzickou inventurou k datu inventarizace. 44. Budovy, haly a stavby podléhají inventarizaci od dokončení, tj. bylo-li na ně vydáno kolaudační rozhodnutí. Stavba je definována stavebně právními předpisy a musí být spojena se zemí pevným základem. Při inventuře budov, hal a staveb DIK zejména: kontroluje jejich celkový stav se stavem podle dokumentace a porovnává s účetní hodnotou kontroluje faktury na opravy objektů a posuzuje, zda nedošlo v rámci opravy k modernizaci nebo rekonstrukci objektu a tím k jeho finančnímu zhodnocení zjišťuje, zda popis v sestavě dlouhodobého hmotného majetku odpovídá skutečnosti a zda kód oboru, pod kterým je objekt evidován odpovídá SR 74 navrhuje, v případě, že vyúčtované oprávky neodpovídají skutečnému stavu objektu, buď jejich zvýšení (jde-li o trvalý stav) nebo opravnou položku (v případě přechodného stavu), nebyla-li však k tomuto účelu pro objekt vytvořena rezerva 45. Inventarizace pozemků se provádí fyzickou i dokladovou inventurou. Při fyzické inventuře se zjišťuje skutečný stav pozemků v terénu. Dokladovou inventurou se sleduje, zda jsou účetní záznamy účtující jednotky, v jejíž evidenci jsou pozemky začleněny, v souladu s evidencí nemovitostí vedenou na listu vlastnictví a evidenčním listu u místně příslušného orgánu státní správy (okresní pozemkový úřad, katastrální úřad). Inventarizací pozemků se zpravidla ověřuje: název vlastníka pozemku České dráhy (název ČSD jako předcházející subjekt je možno ponechat, pokud nebude rozhodnuto jinak) sídlo a adresu účtující jednotky, která má pozemek v evidenci majetku Českých drah označení katastrálního území, číslo parcely, druh pozemku, výměru v ha a m 2, příslušnost k území obce, číslo evidenčního listu, číslo vlastnického listu, příp. číslo listiny omezující vlastnická práva 20

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011.

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. Město Broumov Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka, provedlo fyzickou a dokladovou

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje spravovaným

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Plán inventur na rok 2014

Plán inventur na rok 2014 Plán inventur na rok 2014 Účetní jednotka: Obec Metylovice Identifikační číslo: 00535991 Vydávající orgán: Starosta obce Platnost: 15. 12. 2014 30. 01. 2015 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec TBTČICE, Se sídleni Palackého 177, 664 17 Tetčice íč: 44947917 Datum zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 Datum ukončení inventarizace: 5. 1. 2015 Datum, ke kterému

Více

S platností od 01.11.2012 ruší znění přílohy č. 1,2,3 k Pokynu ředitele č. 5/2011 a nahrazuje se takto: Příloha č. 1 k Příkazu č.

S platností od 01.11.2012 ruší znění přílohy č. 1,2,3 k Pokynu ředitele č. 5/2011 a nahrazuje se takto: Příloha č. 1 k Příkazu č. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2014 Směrnice o provádění inventarizací majetku a závazků - změna přílohy č. 1,2,3 k Pokynu č. 5/2011 Platí od: 01.11.2014 Určeno: v š e m

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení:

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: Z p r á v a o v ý s l e d k u i n v e nt a r i z a c e m a j e t k u a z á v a z k ů m ě s t a L i p n í k n a d B e č v o u k 3 1. 1 2. 2 0 1 0 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka,

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE STAŘECHOVICE Článek 1 Předmět a rozsah působnosti 1.1/ Účelem směrnice je stanovení pravidel provádění inventarizací majetku a závazků

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 2/2011 PLATNOST 1.11.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Plán inventur na rok 2011

Plán inventur na rok 2011 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2011 Účetní jednotka: Město Benešov nad Ploučnicí Identifikační číslo: 0261181 Vydávající orgán: Rada města Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 81/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 8.12.2010 ke Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2010 Rada městské

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP K ZAŘAZENÍ, EVIDENCI, SPRÁVĚ A INVETARIZACI MAJETKU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP K ZAŘAZENÍ, EVIDENCI, SPRÁVĚ A INVETARIZACI MAJETKU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- B3-09/8 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP K ZAŘAZENÍ, EVIDENCI, SPRÁVĚ A INVETARIZACI MAJETKU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více