Inventarizace majetku a závazků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizace majetku a závazků"

Transkript

1 Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova Pardubice IČ Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Box dokumentů Počet příloh: Formulářů pro zápis jednotlivých činností inventarizace - vzory Zpracoval: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Schválil: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Předchozí úprava: Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků ze dne Interval revize: rok

2 Obsah ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Rozsah úpravy... 3 Článek 3 Předmět úpravy... 3 Článek 4 Způsob provedení inventarizace... 4 Článek 5 Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků... 4 ČÁST DRUHÁ - PROVEDENÍ INVENTARIZACE A INVENTARIZAČNÍ ČINNOSTI...5 Článek 6 Příkaz k provedení inventarizace... 5 Článek 1Článek 7 Plán inventur... 6 Článek 8 Inventarizační komise a termín inventarizací... 6 Článek 9 Příprava inventarizace... 7 Článek 10 Postup inventarizací a odpovědnost... 8 Článek 11 Inventarizační identifikátor... 8 Článek 12 Inventurní soupis... 9 Článek 13 Inventurní zápisy a inventarizační zpráva Článek 14 Inventarizační rozdíly vypořádání a nápravná opatření ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 15 Společná ustanovení Článek 16 Platnost a účinnost PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCE S PROKAZATELNÝM SEZNÁMENÍM S VNITŘNÍM PŘEDPISEMCHYBA! NENÍ DEFINOVÁNA. Přílohy - Formuláře pro zápis činností - 12 vzorů ZÁLOŽKA 2

3 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 2 Obecná ustanovení (1) Inventarizace majetku a závazků se provádí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky. Článek 3 Rozsah úpravy (1) upravuje podmínky provádění periodické inventarizace majetku a závazků v organizaci. Stanovuje požadavky na organizační zajištění, způsob, formu provedení inventarizace. (2) Vymezuje zodpovědnost osob za provedení inventarizace, rozsah pravomocí a činností členů hlavní inventarizační komise (dále jen HIK ) a dílčí inventarizační komise (dále jen DIK ), pravidla pro jmenování členů inventarizačních komisí (dále jen IK ) včetně požadavků na jejich znalosti při zjišťování skutečných stavů a kontrolu činností IK. (3) Stanovuje postup při sestavování plánu inventarizace. Článek 4 Předmět úpravy (1) Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje se, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, kterými jsou rezervy, opravné položky a odpisy. (2) Inventarizace je prováděna v těchto krocích: a) zjišťuje se skutečný stav jednotlivých inventarizačních položek (analytických účtů) fyzickou nebo dokladovou inventurou; b) sestavují se inventurní soupisy; 3

4 c) porovnává se, zda zjištěný stav (dle bodu b) odpovídá stavu účetnímu (dle analytické evidence v účetnictví) a vyčíslují se inventarizační a ostatní rozdíly; d) zjišťují se příčiny rozdílů, vypořádávají a zúčtovávají se rozdíly do období, které bylo předmětem inventarizace; e) ověří se vazba jednotlivých analytických účtů na syntetický účet, který je vykazován v účetní závěrce. (3) Inventarizace u veškerého majetku a závazků musí být prokazatelná po dobu 5 let po jejím provedení. (4) Majetek a závazky jsou inventarizovány k okamžiku řádné a mimořádné účetní závěrky. Výjimkou jsou následující účty zásob, které jsou inventarizovány formou průběžné inventarizace. Článek 5 Způsob provedení inventarizace (1) Fyzická inventura se provádí u hmotného, popř. nehmotného majetku tam, kde je možno zjišťovat skutečný stav majetku ověřením jeho fyzické existence, a to bez ohledu na formu inventarizačního identifikátoru. Způsob provedení fyzické inventury závisí na charakteru inventarizační položky. Skutečný stav majetku a závazků bude prověřen měřením, vážením, počítáním, pořízením fotodokumentace apod. (2) Fyzická inventura bude probíhat u účtů: 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 042, 112, 261, 263, 901, 902, 903. (3) Dokladová inventura u závazků a pohledávek, popř. u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Základním způsobem zjištění skutečného stavu je při dokladové inventuře ověření podle inventarizačních evidencí (kniha pohledávek). (4) Dokladová inventura bude probíhat u účtů: 042, 045, 078, 079, 081, 082, 088, 241, 243, 262, 311, 314, 315, 321, 324, 326, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 381, 383, 384, 385, 388, 389, 395, 401, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 432, 441, 493, 9xx, 901, 902, 903. Článek 6 Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků (1) V souladu s 3 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 270/2010 Sb. se stanovuje následující výše ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno jejich vzájemné odsouhlasení. (2) Ověřovací dopisy na závazky nebudou zasílány dodavatelům, protože to není v zájmu účetní jednotky. (3) Ověřovací dopisy na pohledávky budou zasílány jen v případě pohledávek po splatnosti 14 a více dní a v případě, že součet pohledávek za jedním dlužníkem přesahuje hodnotu 5 tis. Kč. (4) Podklady pro odsouhlasení budou protistraně odeslány do s termínem vrácení do následujícího roku. 4

5 (5) Akceptace, rozpor nebo nevrácení odsouhlasení bude uvedeno u příslušných inventarizačních položek. (6) Za odeslání podkladů k odsouhlasení je zodpovědný vedoucí ekonomického útvaru. (7) Vzájemnému odsouhlasení nepodléhají přijaté zálohy na transfery z rozpočtu MŠMT nebo PK, existenci závazku lze prokázat výpisem z účtu vedeného u ČNB, následně je rovněž potvrzena při finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem. (8) Podrozvahové závazky a pohledávky vzájemnému odsouhlasení nepodléhají. ČÁST DRUHÁ PROVEDENÍ INVENTARIZACE A INVENTARIZAČNÍ ČINNOSTI Článek 7 Příkaz k provedení inventarizace (1) Vedoucí účetní jednotky vydává příkaz k provedení inventarizace veškerého majetku a zásob. (2) Vedoucí účetní jednotky stanovuje plán inventur ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb. (3) Prvotní inventury hmotného majetku budou zahájeny dne a ukončeny nejdéle do dne stávajícího roku. (4) Rozdílové inventury hmotného majetku budou zahájeny v období ode dne a ukončeny dne následujícího roku. Podklady budou neprodleně předány HIK, aby mohly být vyhodnoceny a zpracována inventarizační zpráva. (5) Fyzická inventura bude zahájena činností inventarizačních komisí nejdříve ke dni příslušného roku a ukončení jejich činností je ke dni následujícího roku. (6) Prvotní inventury k inventarizačním položkám se zahajují k uvedenému termínu z důvodu dostatečného časového prostoru pro zpracování inventurních soupisů. Rozdílová inventura bude dokladová a bude se týkat přírůstků a úbytků hmotného majetku případně dokladů k proúčtování inventarizačních a zúčtovatelných inventarizačních rozdílů. (7) Dokladové inventury prvotní inventury budou pro inventarizační položky zahájeny dne následujícího roku. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne a nebudou k nim prováděny rozdílové inventury (nejedná se o hmotný majetek). Zpracování inventurních soupisů bude ukončeno dne následujícího roku. (8) Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky. (9) Inventarizační zpráva musí být zpracována do následujícího roku. 5

6 Článek 8 Plán inventur (1) Plán musí obsahovat nejméně údaje: a) předpokládaný okamžik zahájení a ukončení jednotlivých inventur, b) okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy majetku a závazků, c) vznik a zahájení / ukončení činností jednotlivých inventarizačních komisí v případě, že tyto okamžiky nejsou shodné s okamžikem zahájení / ukončení inventury prováděné inventarizační komisí, d) seznamy inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů, které budou sestavovány v rozsahu účtových skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních položek podle 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. (2) Fyzická i dokladová inventura veškerého majetku a závazků se provádí v souladu s 30 zákona o účetnictví pravidelně k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky tj. k příslušného roku. (3) Účetní stav majetku a závazků se zjišťuje k příslušného roku. (4) Skutečný stav majetku na základě fyzické inventury se zjišťuje nejdéle k následujícím datům: Hmotný majetek Umělecká díla a předměty Zásoby Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny (5) U peněžních prostředků a cenin se kromě výše uvedených pravidelných inventur provádějí další dvě inventury namátkově, bez ohlášení termínu. (6) Stavy majetku a závazků zjištěné na základě dokladové inventury se doloží kontrolními sestavami dokladů. Článek 9 Inventarizační komise a termín inventarizací (1) Za organizaci, řízení a provedení inventarizace majetku a závazků odpovídá hlavní inventarizační komise (dále jen HIK ). (2) HIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventarizace, řídí a kontroluje činnosti dílčích inventarizačních komisí a sestavuje inventarizační zprávu. (3) HIK se zřizuje nejpozději do okamžiku zahájení první inventury v daném účetním období. (4) HIK pracuje v následujícím složení: Předseda HIK:..zástupce ředitelky 6

7 Člen HIK:...hospodářka Člen HIK:...ekonom Člen HIK:...pedagogický pracovník (5) Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK ) jsou nejméně tříčlenná, přičemž dva členové můžou zajistit bezproblémový průběh inventarizace. (6) Jednotlivé DIK odpovídají za inventarizaci majetku dle následujícího rozpisu: DIK 1 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek DIK 2 - stavby DIK 3 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí DIK 4 - drobný dlouhodobý hmotný majetek DIK 5 pozemky DIK 6 materiál na skladě DIK 7 pokladny DIK 8 ceniny DIK 9 dokladová inventarizace DIK 10 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek DIK 11 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek DIK 12 majetek nakoupený v průběhu konání inventur do příslušného roku (7) Jmenování členů komisí bude provedeno příkazem vedoucího účetní jednotky nejpozději se zahájením inventarizací. (8) Termíny provedení inventarizace dle Článek 7. (9) Předání zpracovaných inventarizačních soupisů HIK nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací nejdéle do 20. ledna následujícího roku Článek 10 Příprava inventarizace (1) Zaměstnanci jmenovaní v hlavní inventarizační komisi, v dílčích inventarizačních komisích a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace. (2) Součástí přípravy inventarizace je výčet účtů k inventarizaci. Účty se rozdělí na dvě skupiny, podle toho, zda se jejich zůstatek bude ověřovat fyzicky či dokladově. U každého z účtů, které podléhají fyzické inventuře, se uvede úplný seznam inventarizačních míst. (3) Zaměstnanci odpovědní za inventarizovaný majetek (na základě dohod o hmotné odpovědnosti, potvrzení o převzetí, místních seznamů, apod.) předají před zahájením inventarizačních prací předsedovi příslušné komise nebo jím pověřenému pracovníkovi písemné prohlášení, že: a) všechny doklady týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků jimi zpracovaných odevzdali k zaúčtování; v případě, že některé doklady, které se týkají stavu a pohybu majetku, nebyly předány k zaúčtování, uvedou tuto skutečnost v prohlášení a doklady předají předsedovi příslušné komise, b) všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví. 7

8 (4) Zaměstnanci odpovědní za inventarizovaný majetek připraví svěřený majetek k provedení fyzické inventury. Tito zaměstnanci se fyzické inventury zúčastní a podepíší písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti, veškeré doklady byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace nezatajili. Článek 11 Postup inventarizací a odpovědnost (1) Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškoleni vedoucím HIK o způsobu a cílech prováděných inventarizací, dále o kompetencích a odpovědnostech pracovníků DIK. Toto proškolení potvrzují písemně (viz příloha č. 11). (2) HIK svolá předsedy DIK a seznámí je s postupem inventarizací, provede jejich metodickou instruktáž a poskytuje metodickou pomoc při provádění dílčích inventur. (3) Předsedové DIK odpovídají za správné a včasné provedení inventarizací (tj. zjištění fyzického stavu, jeho porovnání s evidencí, vyčíslení inventarizačních rozdílů, úplné a správné zpracování písemných materiálů o inventarizaci a dodržení všech stanovených lhůt) na jednotlivých úsecích za svěřenou oblast majetku a závazků. (4) Vedoucí pracovišť jsou povinni uvolnit zaměstnance k provádění inventarizace v případě, že jsou tito zaměstnanci pověřeni funkcí vedoucích nebo členů inventarizačních komisí nebo jsou odpovědni za inventarizovaný majetek. (5) Pokud před zahájením nebo v průběhu inventarizace nastane mimořádná okolnost, která znemožní účast vedoucího nebo člena IK na inventarizaci (např. nemoc), je povinností zbývajícího člena IK oznámit neprodleně tuto skutečnost předsedovi DIK, případně HIK, aby bylo možno operativně zajistit náhradní řešení. (6) Zaměstnanci jmenovaní v HIK a DIK jsou povinni při provádění inventarizací ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace, předsedovi hlavní inventarizační komise. (7) Druhy majetku a závazků, jejichž stav se zjišťuje fyzickou nebo dokladovou inventurou, popř. kombinací obou způsobů, jsou stanoveny v článku I. (8) Zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za provedení inventur a inventarizace předloží nejpozději do následujícího roku podepsané inventurní soupisy a zápis o provedení inventarizace. Článek 12 Inventarizační identifikátor (1) Inventarizačním identifikátorem je jednoznačné a nezaměnitelné označení ve formě, která je pro fyzickou osobu čitelná, částečně čitelná nebo nečitelná. (2) V účetní jednotce jsou používány zejména následující inventarizační identifikátory R-RO-, R-DM-, DM, O-. 8

9 Článek 13 Inventurní soupis (1) Zjištěný stav majetku se zaznamenává v inventurních soupisech, které slouží jako doklady o provedené inventuře. Jednotlivé strany inventurních soupisů musí být označeny pořadovými čísly stránek. Na každé straně soupisu se uvede kontrolní součet peněžních hodnot a na poslední straně rekapitulace součtů jednotlivých stran a celkový součet. (2) Inventurní (dodatečný inventurní) soupis musí obsahovat: a) identifikační číslo účetní jednotky, b) uvedení rozsahu, v jakém je soupis vyhotovován, včetně číselného a slovního značení podle směrné účtové osnovy, c) seznam příloh soupisu, d) jména členů inventarizační komise, e) okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a v případě prvotní inventury také okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy, f) podpisové záznamy všech členů DIK a předsedy HIK s uvedením okamžiku připojení podpisového záznamu. (3) Kromě požadavků bodu 2 obsahuje inventurní soupis v případě průběžné inventarizace: a) informaci, zda inventura zásob byla provedena podle druhů zásob, míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, b) celkovou výši ocenění majetku podle rozsahu inventurního soupisu v členění stanoveném vybranou příspěvkovou organizací, c) způsob stanovení ocenění inventarizačních rozdílů, d) okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy a provádí ocenění, (4) V případě periodické inventarizace obsahuje inventurní soupis kromě bodu 2: a) celkovou výši ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv v členění podle analytických nebo podrozvahových účtů, b) v případě, že inventurní evidence není uvedena v soupisu nebo v příloze, informaci, kde je tato evidence vedena a uložena, (5) V případě dodatečného inventurního soupisu obsahuje inventurní soupis stavy celkové výše ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv uvedených v příslušném soupisu. (6) V případě rozdílů zjištěných mezi jinými evidencemi, které nelze odstranit do okamžiku ukončení inventarizace, nebo nebyla odsouhlasena výše pohledávek a závazků, obsahuje informaci o této skutečnosti, pokud není uvedena v příloze. (7) Příloha inventurního soupisu obsahuje: a) seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů, 9

10 b) způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů, c) v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence, d) v případě nemovitostí, o kterých má účetní jednotka povinnost účtovat, uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí, e) příslušný inventurní soupis v případě dodatečného inventurního soupisu. (8) V případě provádění průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. Článek 14 Inventurní zápisy a inventarizační zpráva (1) Inventurní zápis se vyhotovuje na závěr průběžné inventarizace v případě nahrazení inventurních soupisů inventurními zápisy. Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat: a) předmět inventarizace; b) den, k němuž byla inventura provedena; c) den zahájení a ukončení inventury; d) způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově); e) celkovou hodnotu inventarizovaného majetku; f) počet stran přiložených inventurních soupisů; g) závady, které se v průběhu inventury vyskytly; h) rekapitulaci zjištěných stavů v porovnání s účetními stavy; i) zjištěné inventarizační rozdíly včetně zdůvodnění jejich vzniku; j) návrh na řešení inventarizačních rozdílů; k) návrh na preventivní opatření, jak předcházet vzniku inventarizačních rozdílů; l) jména a příjmení členů příslušné dílčí inventarizační komise, kteří podepíší inventurní zápis a přiložené inventurní soupisy, m) návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob. (2) V případě, že inventarizační rozdíly vznikly neúmyslnou záměnou nebo chybným zaúčtováním, budou tyto případy ještě před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů napraveny. Příslušné doklady o nápravě takto vzniklých inventarizačních rozdílů budou přiloženy. (3) Pokud nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani jiné další závady, bude toto zjištění výslovně uvedeno v inventurním soupise, případně v inventurním zápise. (4) Zaměstnanec odpovědný za inventované prostředky potvrdí svým podpisem, že fyzická inventura byla provedena za jeho účasti. Náhrady a postihy za manka a škody 10

11 budou uplatněny u pracovníků, kteří odpovídají za svěřený úsek hospodaření podle ustanovení Zákoníku práce. (5) U pozemků, u nichž se provádí dokladová inventura, musí být přílohou inventurního soupisu (inventurního zápisu) výpis z Katastru nemovitostí. (6) DIK předají inventurní soupisy (inventurní zápisy) HIK k projednání. HIK odpovídá za provedení rekapitulace všech výsledků inventarizačních prací a za podání písemné inventarizační zprávy (vedoucímu či řediteli Účetní jednotky) včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů (mank a přebytků) v termínu nejdéle do následujícího roku po odevzdání zápisů DIK. (7) Inventarizační zpráva, za kterou odpovídá předseda HIK, musí obsahovat: a) druh inventarizace, b) právní podklad inventarizace, na jehož základě byla inventarizace provedena (např. odkaz na vnitřní organizační normu), c) předmět inventarizace (druhy majetku a jména osob za ně odpovědných), d) počet inventarizačních komisí a jejich složení, e) den, k němuž byla inventarizace provedena, f) den zahájení a ukončení inventarizace, g) způsob provedení inventur, h) přehled vyhotovených inventurních soupisů, i) přehled zjištěných inventarizačních rozdílů včetně návrhů na jejich řešení, j) datum vyhotovení zprávy Článek 15 Inventarizační rozdíly vypořádání a nápravná opatření (1) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem o účetnictví, kdy: a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví rozdíl se označuje jako manko, popř. schodek u peněžní hotovosti a cenin, b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví rozdíl se označuje jako přebytek. (2) Inventarizační rozdíly se vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Inventarizační rozdíly musí být předány k zaúčtování v termínu nejdéle k datu následujícího roku a neprodleně zaúčtovány. (3) Zjištěné rozdíly budou zaúčtovány následovně: Text MD DAL Dlouhodobý majetek Manko x,02x 11

12 Předpis pohledávky za hmotně odpovědnou osobou Přebytek 04x 401 Zařazení majetku do užívání 01x,02x 04x Materiálové zásoby Manko Předpis pohledávky za hmotně odpovědnou osobou Přebytek Pokladna Schodek (předpis za hmotně odpovědnou osobou) Přebytek Ceniny Schodek (předpis za hmotně odpovědnou osobou) Přebytek Rezervy Tvorba rezervy Zrušení rezervy Odpovídá: předseda HIK účetní (4) Provedení oprav zjištěných inventarizačních rozdílů (mank a přebytků) a ostatních administrativních nedostatků musí být řádně zdokumentováno a přehled inventurních rozdílů dodatečně doplněn o čísla dokladů, kterými bylo provedeno jejich zaúčtování, a o předkontaci (účetní předpis). Odpovídá: předseda HIK účetní (5) K inventarizační dokumentaci budou dodatečně přiloženy zprávy příslušných pracovníků o tom, jak bylo naloženo s podněty odpovědných zaměstnanců a inventarizačních komisí směřujících ke zlepšení péče o majetek. Odpovídá: předseda HIK předsedové DIK (6) Návrhy na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku předloží spolu s inventurními soupisy předsedové DIK nejdéle do následujícího roku hlavní inventarizační komisi, která je po prověření a odsouhlasení předá k prověření a odsouhlasení likvidační komisi. 12

13 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 16 Společná ustanovení (1) Přílohami této směrnice jsou vzory inventurního zápisu, inventurních soupisů, inventurních sumářů, inventarizační zprávy a vzor prezenční listiny z instruktáže členů HIK a DIK k provedení inventarizace. (2) Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka / vedoucí účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly. Článek 17 Platnost a účinnost (1) je platný pro všechny zaměstnance organizace Domov mládeže a školní jídelna Pardubice. (2) Touto směrnicí se zrušuje Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne (3) nabývá dnem platnosti vyhlášení s účinností od 15. října V Pardubicích dne Mgr. Bc. Alena Krabcová ředitelka 13

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH Část normativní Opatření MŠMT, kterým se stanoví odlišnosti v organizaci

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 1 Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 VNITŘNÍ NORMA O INVENTARIZACI Platnost od: 22.12.2011 Schváleno v zastupitelstvu: 22.12.2011, zápis 7 b) Obsah: 1. Úvodní ustanovení 1.1. Legislativní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost Soubor vnitřních směrnic 1-18/2015 (obsahuje vnitřní kontrolní systém, jehož hlavní součásti jsou červeně vyznačeny) Obsah: číslo směrnice text stránka (odkaz) 1 Obecná ustanovení, organizační členění

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování v ČVS Schváleno: Správní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/5-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-11/5-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 211 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V rámci sjednocení

Více