Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bakalářská práce Autor: Karolína Strnadová Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Karolína Strnadová

3 Poděkování Ráda bych vyjádřila poděkování svému vedoucímu bakalářské práce, paní docentce Haně Březinové, za projevenou pomoc a poskytování rad během přípravy mé práce. Velice si vážím projevené ochoty, nápomoci a vstřícnosti. Rovněž bych ráda poděkovala pracovníkům finančního oddělení vybrané společnosti, na které jsem se obracela s dotazy.

4 Anotace práce a klíčová slova Anotace: Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila inventarizaci majetku a závazků vybrané obchodní společnosti. Inventarizace je stanovena v zákoně o účetnictví a platí pro všechny účetní jednotky. Cílem mé práce je analyzovat a vyhodnotit proces inventarizace na základě teoretických poznatků o procesu. V práci se věnuji zákonem stanoveným povinnostem, účtováním inventarizačních rozdílů u jednotlivých druhů majetku a závazků, a dále specifikaci vnitřní směrnice a analýze průběhu inventarizace. Na základě poznatků vyhodnocuji své výsledky analýzy a navrhuji firmě doporučení. Klíčová slova: účetnictví, inventura, manko, přebytek, průkaznost Annotation: As a topic of bachelor thesis I have chosen the process of inventory. I evaluate analysis results and I suggest recommendations and improvements to be made within the chosen company. Furthermore, I specify internal guidelines and analysis processes of the inventory based on the theoretical knowledge and the findings I have come to. The aim of my thesis is to analyze and evaluate the process of inventory that is stipulated by law. Key words: accounting, inventory, deficit, surplus, conclusiveness

5 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Anotace práce a klíčová slova... 4 Obsah... 5 Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Teoretická východiska pro inventarizaci Inventarizace jako podmínka průkaznosti účetnictví Povinnosti při inventarizaci Cíl inventarizace Organizace procesu inventarizace Inventura jako součást inventarizace Dokumentace procesu inventarizace Inventarizační rozdíly Dopad do účetnictví Postup účtování Specifikace vnitřní směrnice k inventarizaci vybrané obchodní společnosti Charakteristika vybrané obchodní společnosti Vnitřní předpis na provedení inventarizace Provedení analýzy průběhu inventarizace vybrané obchodní společnosti Analýza konkrétního průběhu inventarizace ve vybrané obchodní společnosti Periodická inventarizace Průběžná inventarizace Realizace inventur Fyzická inventura Dokladová inventura Vyhodnocení výsledků analýzy inventarizace Výsledky inventarizace Vyhodnocení inventarizačních rozdílů Zaúčtování inventarizačních rozdílů Str. 5

6 4.4. Doporučení firmě Závěr Seznam použité literatury Příloha č Oficiální zadání bakalářské práce... 1 Str. 6

7 Úvod Téma bakalářské práce Inventarizace majetku a závazků jsem si zvolila proto, že tato účetní oblast je pro mne zajímavá a patří v mnohých účetních jednotkách k těm, kterým není věnována odpovídající pozornost. Právě účetnictví je v podmínkách tržního hospodářství pro podnikatele nezastupitelné, protože musí podávat věrný obraz o stavu a struktuře majetku, čistého obchodního jmění, výsledcích podnikatelské činnosti a finanční situaci podniku. Inventarizace ovlivňuje i správnost účetnictví a správnost jeho údajů potřebných pro finanční analýzy a daňové účely. Jedním z důležitých předpokladů úspěšného a cílevědomého řízení společnosti v podmínkách tržního ekonomického systému, jsou kvalitní a všestranně správné a spolehlivé informace, které poskytuje především účetnictví. Vliv na to má včasné a řádné provedení inventarizací majetku a závazků, jež současně vytváří i nezastupitelné podmínky pro ochranu majetku účetní jednotky. Nejen, že účetním jednotkám zákon ukládá provést tuto činnost, ale dalším důvodem, proč má být řádně provedená inventarizace, je skutečnost, že jedním ze základních podkladů pro hodnocení činnosti účetní jednotky je rozvaha, kterou sestavují účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví. Tento výkaz musí obsahovat hodnověrné údaje opírající se o realitu. Nezodpovědné či neúplné provádění inventarizací majetku a závazků může poškodit zájmy příslušné účetní jednotky, neboť její účetnictví nelze prohlásit za průkazné. Cílem mé práce je na základě teoretických poznatků o procesu inventarizace analyzovat a vyhodnotit proces inventarizace ve vybrané obchodní společnosti. Zaměřila jsem se na podnikatelskou sféru, protože jsem si vybrala inventarizaci majetku a závazků vybrané obchodní společnosti, která je společností s ručením omezeným. Uvedená právní úprava je platná právě pro obchodní společnosti v roce V této práci chci poukázat na inventarizaci jako podmínku pro průkaznost účetnictví. Dále na základě teoretických poznatků uvádím povinnosti, které jsou součástí inventarizace, organizaci tohoto procesu, důležité činnosti, jako je inventura a v neposlední řadě dokumentaci procesu inventarizace. Výstupem těchto procesů jsou inventarizační rozdíly. Str. 7

8 Zvolené metody zpracování Na základě literatury uvedené v seznamu jsem získala teoretické poznatky, které jsem implementovala do teoretické části práce. Základ praktické části tvoří analýza, resp. pozorování procesu inventarizace, rozhovory se zaměstnanci a prostudování interních materiálů vybrané společnosti. Na analýzu navazuje syntéza zjištěných poznatků a hledání nejvhodnější varianty kombinací jednotlivých poznatků a jejich účelnosti. Ke konci praktické části vyhodnocuji výsledky a navrhuji vhodná doporučení firmě. Str. 8

9 1. Teoretická východiska pro inventarizaci 1.1. Inventarizace jako podmínka průkaznosti účetnictví Definice pojmu inventarizace není v zákoně o účetnictví obsažena. Různí autoři publikací o účetnictví se liší ve výkladu tohoto pojmu. Například Ing. Vladimír Schiffer uvádí, že inventarizace je proces, který zahrnuje: - zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou (popř. oběma inventurami), - zapsání skutečných stavů v inventurních soupisech v patřičném množství a ocenění či počtu, popř. vstavení dalších podkladů, - porovnání zjištěných skutečných stavů se stavy jednotlivých složek majetku a závazků podle účetnictví, vykázanými na příslušných analytických nebo syntetických účtech, a vyčíslení inventarizačních rozdílů (manka nebo přebytků) - vypořádání inventarizačních rozdílů včetně provedení příslušných zápisů v účetních knihách, - zhodnocení stavu majetku se zřetelem k poklesu jeho ceny s tím, že při přechodném (dočasném) snížení této ceny se uvedou či zjistí opravné položky vyjadřující rizika, ztráty nebo znehodnocení příslušného druhu majetku. 1 Předmětem inventarizace je ověření toho, zda stav majetku a závazků, vykázaný v účetnictví na příslušných syntetických a analytických účtech, odpovídá skutečnosti. Tento majetek a závazky je rozdělen do různých účtových tříd, dále podle jednotlivých syntetických účtů a analytických účtů dle směrné účtové osnovy pro podnikatele. Právní úprava inventarizace majetku a závazků prošla mnoha změnami. Již do roku 1971 kdy byl platný výnos ministerstva financí čj.182/73.454/1960 o provádění inventarizací v podnicích řízených národními výbory. Později od roku 1972 do konce roku 1991 platila vyhláška č. 155/1971 Sb. o inventarizaci hospodářských prostředků, která pozbyla platnosti dnem účinnosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 2 I když tato vyhláška již není platná a je zastaralá, stále může sloužit jako návod či inspirace k tvorbě vnitřní směrnice podniku. Jsou v ní například ustanovení upravující provádění 1 SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s SVOBODOVÁ, Jaroslava. Inventarizace praktický průvodce. 6. vyd. Olomouc: Anag, 2011, s. 24 Str. 9

10 inventarizace, zjišťování zda je zajištěna ochrana majetku, zda je řádně udržován a zda jsou zápisy o něm pravdivé. Navíc obsahuje informace o řádné, mimořádné, periodické a průběžné inventarizaci. Dále obsahuje informace o plánování inventarizací a postup při jejich provádění a existenci inventarizačních komisích. Postupy uvedené v této vyhlášce se dají využít i pro současnost. 3 Aktuální právní úprava platná od je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Již v prvním paragrafu je uvedeno, že tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. 4 Dále zákon o účetnictví v 6 odst. 3 uvádí následující: Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle 29 a V tomto paragrafu je uvedena povinnost inventarizovat veškerý majetek a závazky a ostatní aktiva a pasiva. Tedy veškerý majetek a závazky jsou předmětem inventarizace. Zákon o účetnictví 8 odst. 4 dále stanovuje: Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné ( 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci. 6 Tento odstavec zákona nám vypovídá o průkaznosti účetnictví. Jestliže účetní jednotka neprovede inventarizaci, tak její účetnictví je neprůkazné. To znamená, že právě inventarizace je jednou z činností, která přispívá k úplnosti, průkaznosti, věrnosti a správnosti údajů v účetnictví. V zákoně o účetnictví je věnován jeden celý paragraf pouze průkaznosti účetních záznamů. Je jím 33a odst. 1, podle kterého zákon považuje za průkazný účetní záznam pouze - účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje, - účetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů, nebo 3 Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků. In: Sbírka zákonů č. 155/1971. Dostupné z: 4 1 odst. 1 zákona o účetnictví 5 6 odst. 3 zákona o účetnictví 6 8 odst. 4 zákona o účetnictví Str. 10

11 - účetní záznam týkající se výhradně skutečnosti uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž je připojen podpisový záznam osoby oprávněné a odpovědné. 7 Zásadní je tedy prokázání porovnáním se skutečností. Dále je v tomto paragrafu důležitý odstavec 2 33a, kde je uvedeno, že pokud účetní jednotka zjistí, že obsah účetního záznamu neodpovídá skutečnosti, je povinna od tohoto okamžiku považovat tento účetní záznam za neprůkazný. Samozřejmě by tato skutečnost měla být co nejdříve opravena. 8 Předpokladem pro průkaznost a věrohodnost účetnictví účetní jednotky je tedy i povinnost inventarizovat její majetek a závazky. Provedení této činnosti přispívá k úplnosti, průkaznosti a správnosti údajů v účetnictví. Pokud by účetní jednotka neprovedla řádnou inventarizaci a toto provedení neprokázala, stává se její účetnictví nevěrohodné a neprůkazné. V tomto případě může účetní jednotce hrozit pokuta dle 37ab zákona o účetnictví Povinnosti při inventarizaci Zákon o účetnictví stanovuje povinnosti, které musí účetní jednotky splnit. Jedná se o vymezení za jakých podmínek a kdy mají účetní jednotky inventarizaci provádět a další náležitosti. Zákon o účetnictví č. 563 Sb. 29 odst. 1 říká: (1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 odst. 3. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen "periodická inventarizace"). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen "průběžná inventarizace"). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena a odst. 1 zákona o účetnictví 8 33a odst. 2 zákona o účetnictví 9 29 odst. 1 zákona o účetnictví. Zvláštním právním předpisem je např. 31 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., který se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb. Přepis byl zrušen zákonem č. 262/2006 Sb. Str. 11

12 Periodická inventarizace Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou. V tomto případě se takto sestavená inventarizace v souladu s 29 odst. 1 zákona o účetnictví nazývá periodickou inventarizací. Rozlišujeme ji tedy podle okamžiku provedení inventarizace majetku a závazků. V prvé řádě se jedná o inventarizaci, kterou účetní jednotky provádějí v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, to znamená ke konci účetního období. V druhé řadě se jedná o inventarizaci, kterou jsou účetní jednotky povinny provést v souvislosti s mimořádnou účetní závěrkou. 10 Zákon o účetnictví č. 563 Sb. 29 odst. 2: (2) Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. 11 Průběžná inventarizace Podle zmíněného 29 odst. 2 zákona o účetnictví mohou provádět účetní jednotky inventarizaci v průběhu účetního období. V tomto případě se takto prováděná inventarizace nazývá průběžnou inventarizací. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů, nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Jedná se např. o dopravní prostředky. U průběžné inventarizace si její termín určí účetní jednotka sama, s ohledem na majetek, kterého se průběžná inventarizace týká, a vzhledem ke svým specifickým potřebám. Pokud účetní jednotka využívá možnosti dané zákonem o účetnictví, je nutné u průběžné inventarizace dodržet povinnosti jí stanovenou v 29 odst. 2, tzn., že tento majetek musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období SVOBODOVÁ, Jaroslava. Inventarizace praktický průvodce. 6. vyd. Olomouc: Anag, 2011, s odst. 2 zákona o účetnictví 12 SVOBODOVÁ, Jaroslava. Inventarizace praktický průvodce. 6. vyd. Olomouc: Anag, 2011, s. 132 Str. 12

13 U zásob mohou účetní jednotky provádět inventarizaci průběžně, pokud tomu odpovídá jimi použitý postup účtování. Za podmínky, že má účetní jednotka zajištěnou jejich druhovou evidenci, tzn., účtuje o zásobách podle jejich druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob. Oceňování Oceňování je proces, při němž se stanoví cena potřebná k vyjádření dané informace v peněžních jednotkách. 13 Účetní jednotka oceňuje majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje. Toto ocenění je účetní jednotka povinna zaznamenávat v účetních knihách. Ustanovení 26 určuje povinnost účetním jednotkám respektovat při oceňování majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce zásadu opatrnosti. 14 Druhy cen v oceňování: - pořizovací cena využívá se v případě nákupu aktiva od externího dodavatele a představuje vlastní cenu pořízení daného majetku a případné náklady s pořízením související (např. doprava montáž, clo, provize), - reprodukční pořizovací cena cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, - vlastní náklady slouží k ocenění výkonů, které účetní jednotka vytváří vlastní činností a zahrnuje vymezené náklady, které musela účetní jednotka vynaložit na vytvoření daného výkonu, - cena pořízení touto cenou se oceňuje dlouhodobý finanční majetek (včetně emisního ážia), - jmenovitá hodnota (nominální cena) používá se u majetku, jako jsou peněžní prostředky, ceniny, pohledávky, ale také u závazků; představuje hodnotu, která je na daném aktivu uvedena, resp. vyplývá ze smluv a jiné dokumentace s obchodním partnerem BŘEZINOVÁ, Hana. Základy účetnictví. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2011, s SVOBODOVÁ, Jaroslava. Inventarizace praktický průvodce. 6. vyd. Olomouc: Anag, 2011, s BŘEZINOVÁ, Hana. Základy účetnictví. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2011, s. 92 Str. 13

14 Jak již bylo zmíněno v 29 odst. 1, tak se inventarizací zjišťuje, zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 odst. 3, který zní takto: Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. 16 Ustanovení 26 stanoví postup oceňování při inventarizaci majetku a závazků: (1) Pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se ocení v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší cenou. (2) Pokud se při inventarizaci zjistí, že hodnota závazků je vyšší, popřípadě i nižší než jejich výše v účetnictví, uvedou se závazky v účetnictví a účetní závěrce v tomto zjištěném ocenění. 17 Princip opatrnosti a opravné položky Konkrétně se realizuje tvorbou opravných položek k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku, přičemž toto snížení ocenění majetku není trvalého charakteru. 18 Ustanovení 26 zakotvuje účetním jednotkám povinnost respektovat při oceňování majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce zásadu opatrnosti. V tomto směru lze uvést, že zásada, resp. princip opatrnosti vychází z pravidla užít pro ocenění majetku nižší cenu, pokud existují dvě. U závazků naopak vyšší cenu. To zabraňuje vykazování nezdůvodněně vysokého ocenění majetku a fiktivního zisku. Tento princip se realizuje prostřednictví opravných položek, které se vytvářejí pouze k účtům majetku, a to v případech snížení jejich ocenění v účetnictví, prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku v souladu s ustanovením 26 odst. 1 a 2 zákona. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Je to z důvodu, aby zjištěný majetek při inventarizaci pravdivě odpovídal věrnému a reálnému obrazu o skutečnosti. Opravnou odst. 3 zákona o účetnictví zákona o účetnictví 18 SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s. 89 Str. 14

15 položku tvoříme, pokud došlo ke snížení ocenění přechodného charakteru, ale u zvýšení hodnoty majetku je to zakázáno. Týká se to pouze investičního majetku, zásob, krátkodobého finančního majetku a pohledávek. 19 Zjištěné opravné položky k jednotlivým nebo příslušným druhům majetku se účtují na příslušné syntetické účty, zřizované v rámci účtových skupin 09, 19, 29, 39, se souvztažnými zápisy na vrub nákladů 558, 559 při jejich tvorbě. V případě jejich snížení či zrušení opačným zápisem, ve prospěch nákladů 558, Cíl inventarizace Cílem inventarizace je, aby účetnictví dané účetní jednotky bylo průkazné a věrohodné. Tato činnost je v podmínkách tržního hospodářství významnou součástí vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Vždyť účetnictví je v podmínkách tržního hospodářství pro podnikatele nezastupitelné, protože musí podávat věrný obraz o stavu a struktuře majetku, čistého obchodního jmění, výsledcích podnikatelské činnosti a finanční situaci podniku. Zákon o účetnictví upravuje základní předpoklady průkaznosti a věrohodnosti účetnictví, mezi ně nesporně patří inventarizace. Inventarizace je nástrojem průkaznosti účetnictví, jehož evidenční stav a ocenění majetku a závazku ke dni účetní závěrky odpovídá skutečnosti. Dále zákon o účetnictví přikládá inventarizacím významné, nezastupitelné poslání zejména v souvislosti s účetní závěrkou, již sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období, neboť hlavně řádné provedení inventarizace majetku a závazků je jedním ze základních předpokladů věcné správnosti účetní závěrky. 20 Myslím, že je ve vlastním zájmu každé účetní jednotky, aby dbala o ochranu vlastního majetku SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s. 18 SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s. 28, SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků otázky a odpovědi. Praha: Grada, 2006, s. 11 Str. 15

16 Vnitřní kontrolní systém lze označit jako systém provozních, finančních, evidenčních a ostatních kontrol, vytvořený managementem za účelem vedení a řízení účetní jednotky řádným a efektivním způsobem, zajištění dodržování pravidel a opatření stanovených managementem, ochrany majetku a co nejvyššího zajištění úplnosti a přesnosti evidence. Jednotlivé prvky kontrolního systému tvoří kontroly nebo vnitřní kontroly. Právě inventarizace je významným a nezastupitelným nástrojem vnitřního kontrolního systému Organizace procesu inventarizace Zákon samotnou organizaci procesu inventarizace neupravuje. Účetní jednotky mohou využít dostupných publikací, které uvádějí doporučení jak sestavit plán průběhu, vytváření inventarizačních komisí apod. Zákon o účetnictví už neřeší technické a organizační otázky provedení inventarizací, např. existenci inventarizačních komisí, způsob zjišťování stavů jednotlivých složek majetku a závazků, způsob a termíny projednávání inventarizačních rozdílů, ochran majetku účetní jednotky a odpovědnost za majetek. Tyto funkce jsou tedy vnitřní záležitostí účetní jednotky, jak si sama majetek zabezpečí, zda a s jakými pracovníky uzavře dohodu o hmotné odpovědnosti, zda a jak vyhlásí normy přirozených úbytků zásob apod. Vše je v pravomoci dané účetní jednotky, které mají odpovědnost za to, aby průkazným způsobem prokázaly provedení inventarizace veškerého majetku a závazků. 23 Příprava, postup, práce před zahájením, průběh provádění a práce po skončení inventarizace je plně v rukou účetní jednotky. Účetní jednotky by si měli zorganizovat přípravu podle objemu majetku a závazků, podle umístění majetku a počtu pracovníků. 24 Do přípravy patří například vymezení majetku a závazku podléhajících inventarizaci, vypracování inventarizační směrnice, pokynu nebo příkazu. Stanovení inventarizačních komisí v návaznosti na výběru pracovníků do těchto komisí. Pracovníci společnosti by měli být seznámeni s vnitřním předpisem. Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zaučit a proškolit zaměstnance dle 228 odst. 1 a odst. 2. Zákon o účetnictví ukládá účetním 22 SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s SVOBODOVÁ, Jaroslava. Inventarizace praktický průvodce. 6. vyd. Olomouc: Anag, 2011, s. 86 Str. 16

17 jednotkám povinnost inventarizovat veškerý majetek a závazky, ale už neřeší technické ani organizační otázky provedení inventarizací, jako například inventarizační komisi. 25 Dalšími doplňujícími informacemi pro firmu může sloužit již neplatná vyhláška č. 155/1971, v ní je uvedeno plánování inventarizací a postup při jejich provádění, inventarizační komise, inventury a inventurní soupisy. Příprava a organizace inventarizací Inventarizace majetku a závazků představují v mnohých účetních jednotkách, zejména ve středních a velkých podnicích rozsáhlou a specifickou činnost, vnitropodnikovou kontrolní akci zaměstnávající mnoho pracovníků. Jsou náročné na jejich přípravu a provedení, zejména pak na jejich organizaci, neboť se jich účastní desítky a stovky pracovníků na nejrůznějších pracovištích podniku, závodů a provozoven. Jedná se o záležitost, která výrazně zasahuje do rytmu pracovní činnosti zaměstnanců i výrobního programu či jiné hospodářské činnosti podniku. V tomto směru jde tedy o to, zorganizovat provádění inventarizací tak, aby nedošlo k narušení řádného chodu provozní a výrobní činnosti podniku a jeho pracovišť. Zákon se tímto nezabývá a účetní jednotky mají naprostou volno, jak si vše zorganizují. Vhodnými aspekty pro provádění je vhodný výběr měsíce, kdy se bude inventarizace provádět, možnosti plánovaného zastavení či snížení výrobní činnosti v době provádění. Toto plánování inventarizací přispívá k vytvoření žádoucích podmínek pro jejich zabezpečení v plném rozsahu. Vhodné je i sestavení plánu s harmonogramem inventarizací, kde se stanoví časový rozvrh provádění inventarizací podle jednotlivých druhů majetku a závazků a podle pracovníků odpovědných za příslušný majetek. Stanoví se termíny inventarizací, doba zahájení a ukončení inventarizačních prací. 26 Inventarizace a pracovníci účetní jednotky Vzhledem k tomu, že zákon o účetnictví upravuje povinnosti účetních jednotek, mezi nimiž jsou jak účetní jednotka velkého rozsahu s mnoha závody, pobočkami i značnými počty zaměstnanců, tak i účetní jednotky reprezentované u drobných podnikatelů často jen jedinou osobou. Je tedy zřejmé, že inventarizaci může provádět či zabezpečit i jen jediná osoba, bez ohledu na množství inventarizovaného majetku SVOBODOVÁ, Jaroslava. Inventarizace praktický průvodce. 6. vyd. Olomouc: Anag, 2011, s SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s. 104 Str. 17

18 Požadavky na kvalifikaci osoby, která má provádět, a být odpovědná za inventarizaci nejsou zákonem stanoveny. Zákon nezakazuje ani nepožaduje, která osoba by to měla být. Firma si tedy může sama zvolit, komu uloží tuto povinnost a bude mít v ní důvěru. Vhodnou částí přípravy je a provedení je řádný výběr pracovníků a personální složení komisí. Inventarizační komise Pro podnikatelskou sféru není povinné, aby vytvářeli inventarizační komise, ale zákon tomu nebrání. Záleží na účetní jednotce, zda tyto inventarizační orgány bude mít. Inventarizační komise mohou být dílčí a ústřední. Dílčí inventarizační komise je výkonným orgánem, pod který spadá značný objem inventarizačních prací související s fyzickým zjištěním skutečného stavu majetku. Ústřední inventarizační komise je řídící orgán a současně poradní a kontrolní, který též předkládá vedoucímu či vedení organizace k rozhodnutí nebo ke schválení výsledky inventur s případným návrhem na vypořádání rozdílů Inventura jako součást inventarizace Inventura Zde je vhodné upozornit na pojmovou odlišnost slov inventura a inventarizace. Zatím co inventurou se obecně rozumí zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni, tak inventarizace zahrnuje celý soubor prací, jak již zjištění skutečného stavu, zapsání zjištěných stavů do inventurních soupisů, porovnání skutečnosti se stavem v účetnictví, vypořádání inventarizačních rozdílů včetně zaúčtování. Inventura je pouze částí inventarizačních prací, avšak částí významnou, neboť na jejím řádném provedení především závisí věrohodnost a pravdivost zjištěného skutečného stavu majetku a závazků. Na řádné provedení inventury závisí i správné odpovědi na mnoho dalších otázek, zejména pak na otázku, jak hodnotit činnost pracovníků odpovědných za svěřený majetek, i na otázku, jak je zajištěna ochrana tohoto majetku, jeho údržba, využívání atd. Inventura se provádí dvěma způsoby, podle povahy inventarizovaného druhu majetku a závazků, a to fyzicky nebo dokladově, popř. kombinací obou SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s SCHIFFER, Vladimír. Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů. Praha: Bova Polygon, 2005, s Str. 18

19 Zákon o účetnictví č. 563 Sb. část odst. 1: Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci zjišťují a) fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, nebo b) dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou povinny zaznamenat v inventurních soupisech. Paragraf nám stanovuje dva druhy inventur a současně říká, u kterého majetku se má používat fyzická inventura, a u kterého majetku a závazků se má použít dokladová inventura. V dalším odstavci zákon určuje období, kdy inventuru provádět podle 30 odst. 4: Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. 30 Ustanovení týkající se vybraného majetku ukládá 30 odst. 5: Pro inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů se ustanovení odstavců 1 až 4 použijí pouze v rozsahu, v jakém je účetní jednotka schopna zajistit inventarizaci tohoto majetku společně s plněním zvláštních povinností o zjišťování skutečného stavu tohoto majetku. Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů stanoví prováděcí předpis. Prováděcím přepisem je vyhláška 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Vyhláška č. 270/2010 stanovuje požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek a sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů. Část třetí této vyhlášky stanový inventarizaci vybraného majetku. Podstatnou změnu oproti inventarizaci majetku a závazků je u tohoto vybraného majetku fakt, že pokud si účetní jednotka vloží do vnitřní směrnice víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku., může provádět inventuru u vybrané majetku v průběhu několika let zákona o účetnictví 31 Vyhláška 270/2010: ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků. Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: Str. 19

20 30 odst. 8: Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. 32 Inventury rozlišujeme podle způsobu zjišťování skutečného stavu, a to fyzickou a dokladovou. Inventura fyzická se používá především u majetku hmotné povahy, jako je hmotný majetek a některý nehmotný majetek (např. softwaru). Touto inventurou se zjišťují např. stavy staveb, pozemků, strojů, přístrojů, inventáře, listinných cenných papírů, zásob materiálu, zboží, výrobků, nedokončené výroby, peněz v pokladně, cenin. Při fyzické inventuře se zjišťuje skutečný stav přepočtením, převážením, přeměřením apod. Tato činnost je pracná, většinou značně rozsáhlá a časově náročná. V žádném případě nesmí být prováděna pouze formálně. Jsou i výjimky, kdy u některých složek majetku je důsledné provedení inventury obtížné a někdy i nemožné. U zásob materiálu, potravin a zboží, které jsou v neotevřených a nepoškozených obalech, se ověří skutečné množství zboží v těchto obalech jen namátkově a celkový skutečný stav se pak zjišťuje podle údajů na obalech, pokud to dovoluje vnitřní směrnice o inventarizaci. U volně uloženého materiálu (hromad uhlí, písku, kamene), kdy nelze přesně zjistit skutečný stav změřením nebo vážením se stav zásob zjistí na základě technického propočtu. Při tomto způsobu zjišťování stavu se vychází z jednotek množství použitých v účetnictví. 33 Inventura dokladová, která se používá v případech, kdy není možné provést inventuru fyzickou. Například je tak u pohledávek, závazků, nákladů příštích období, výdajů příštích období, výnosů příštích období, příjmů příštích období. Podstata spočívá v tom, že skutečný stav je ověřen pomocí různých písemností, např. pomocí účetních dokladů, listin, spisů a smluv nebo korespondence, tedy písemným potvrzením od jednotlivých obchodních parterů a od peněžních ústavů (tzv. konfirmační dopisy), tedy na základě dokumentace vedené jinými subjekty. Mohou být i výjimky, kdy se dokladovou inventurou zjišťuje skutečný stav majetku hmotné povahy, u něhož jiný způsob inventury není možný vzhledem k místu, kde se v době odst. 8 zákona o účetnictví 33 SVOBODOVÁ, Jaroslava. Inventarizace praktický průvodce. 6. vyd. Olomouc: Anag, 2011, s BŘEZINOVÁ, Hana. Základy účetnictví. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2011, s Str. 20

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků I. Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ctiboř ( Směrnice ) je stanovit jednotné

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Směrnice kvestora. Inventarizace

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Směrnice kvestora. Inventarizace Název účetní jednotky Označení Číslo SK 01/2002 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Směrnice kvestora Inventarizace Kvestor RNDr. Alexander Černý Podpis schvalujícího RNDr. Alexander

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: svor@obecsvor.cz Směrnice č.7/2011 organizační zajištění a způsob

Více

Město Milovice. Směrnice č. 8/2011 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ I. ÚVOD. Článek 1 Úvodní ustanovení

Město Milovice. Směrnice č. 8/2011 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ I. ÚVOD. Článek 1 Úvodní ustanovení Město Milovice Směrnice č. 8/2011 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ I. ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Města Milovice (

Více

Obec Bolehošť. k provádění inventarizace majetku a závazků. Článek 1. Úvodní ustanovení

Obec Bolehošť. k provádění inventarizace majetku a závazků. Článek 1. Úvodní ustanovení Obec Bolehošť SMĚRNICE Č. 3 / 2011 k provádění inventarizace majetku a závazků Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Bolehošť ( Směrnice ) je stanovit

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení /2016 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku

Více

270/2010 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

270/2010 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 270/2010 Sb. VYHLÁKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Změna: 372/2015 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb.

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Směrnice č. 5/2011 o inventarizaci

Směrnice č. 5/2011 o inventarizaci OBEC SVÉMYSLICE Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách IČ: 00639672, DIČ: CZ 00639672 tel./fax: 281925183, info@svemyslice.eu Směrnice č. 5/2011 o inventarizaci 1.1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří:

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří: Otázka: Právní úprava účetnictví Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Sajdy Právní úprava účetnictví zákon o účetnictví účetní knihy směrná účtová osnova, účtový rozvrh rozsah vedení účetnictví

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 2/2011 PLATNOST 1.11.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška , prováděcí vyhláška Zákon č. 239/2012 Sb., o účetnictví: Umožnění dalším uživatelům s účinností od 1.1.2013 získávat informace z CSUIS: NKÚ Kontrolní orgán dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX Inventarizace majetku, pohledávek, závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 563/91 Sb. o účetnictví a vyhlášky MFČR č.

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Směrnice pro provedení inventarizace

Směrnice pro provedení inventarizace Obec Salačova Lhota Směrnice č.7 Směrnice pro provedení inventarizace Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah: 1. Legislativní rámec 2. Inventarizační činnosti 2.1. Plán inventur

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Prackovice nad Labem Směrnice číslo 6/2015

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Prackovice nad Labem Směrnice číslo 6/2015 2015 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM 00264229 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Prackovice nad Labem Směrnice číslo 6/2015 ROZDĚLOVNÍK: SEZNÁMEN S VÝŠE UVEDENOU

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti Téma: Reforma veřejných financí Vývoj Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. ledna 2010

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace Bilanční právo Michal Radvan Zápatí prezentace Obsah přednášky: Úvod do bilančního práva: Účetnictví a jiné evidence Finanční vs. manažerské účetnictví Účetnictví: Účetnictví a jeho zásady Metodické prvky

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook Inventura: zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni (např. inventura ve skladu materiálu k 31.12.). Členění: a) fyzická inventura : provádí se u majetku hmotné povahy, např. materiál

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

12. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ

12. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ ÚČETNICTVÍ 1 12. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více