Financování obcí zprávy 4/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování obcí zprávy 4/2005"

Transkript

1 Financování obcí zprávy 4/2005 bsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2005 pro obce, města a DS a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru Roční závěrka 2005 obce, města, DS Termíny odeslání účetních dat a výkazů bce, města a DS Příspěvkové organizace 3 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 5 3. Inventarizace majetku a závazků u ÚSC Návaznost inventarizace a účetní závěrky Právní úprava Charakteristika inventarizace a inventur Časové aspekty inventarizace Vnitřní předpisy k inventarizaci Poznatky z ověřování inventarizací majetku a závazků Inventarizace některých druhů majetku a závazků Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku Inventarizace pozemků Inventarizace staveb Inventarizace samostatných movitých věcí Inventarizace nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku Inventarizace zásob Inventarizace pokladní hotovosti Inventarizace cenin Inventarizace prostředků na bankovních účtech Inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů Inventarizace majetku a závazků, sledovaných na podrozvahových účtech Inventarizace pohledávek a závazků Přehled majetku a závazků podléhajícího inventarizaci Nezávazné vzory protokolů o zařazení/vyřazení majetku Seznam použité literatury Příklady zařazení do stavebních prací Aktualizace číselníku ÚZ Státní zemědělský intervenční fond 38 Brno, Krajský úřad JMK, 8. prosinec 2005

2 Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2005 pro obce, města a DS a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru Právní předpisy, které upravují účetnictví územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až č. 522 /Finanční zpravodaj č /2/2003 a č. 12/3/2004/. Dřívější opatření MF ČR, kterými se stanovila účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/76 104/2000 ve znění opatření č.j /2001 a č.j. 283/ byla již pro rok 2004 zrušena. Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb., DS, města i obce měsíčně předkládají prostřednictvím Krajského úřadu podklady k sestavení výkazu Fin 2-12M ( tzv. 40 ) t.j. Výkazu o hodnocení plnění rozpočtu ÚSC. Dále čtvrtletně předkládají prostřednictvím krajského úřadu účetní výkazy Rozvahu (tzv. 60 ), Výkaz zisku a ztráty (tzv. 61 ), a Přílohu ( tzv. 62 ). Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky předkládají prostřednictvím zřizovatele a krajského úřadu účetní výkazy Rozvahu (tzv. 65 ), Výkaz zisku a ztráty (tzv. 67 ), a Přílohu ( tzv. 68 ). 1.1 Roční závěrka 2005 obce, města, DS 1) bce, města a DS zaúčtují a odešlou účetní data i data rozpočtu za prosinec 2005 ve 12. období bez závěrečných a uzavíracích zápisů. Pokud budou provádět opravy po odeslání 12. období na krajský úřad, je vždy nutné odeslat znovu celý soubor účetnictví nebo rozpočtu a informovat o tom příslušné referenty oddělení financování obcí KrÚ a to em, případně telefonicky. 2) Před odesláním dávky na krajský úřad je třeba provést: - zaúčtování případných inventurních rozdílů, - provedení dokladových inventur pohledávkových a závazkových účtů, - vynulování účtu 262 Peníze na cestě,

3 vynulování účtu 261 Pokladna v hlavní činnosti souvztažně s položkou 5182 případně i kontrolu přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání dle účelových znaků, - kontrolu přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. Po veškerých kontrolách a potvrzení správnosti ze strany krajského úřadu se 12. období roku uzavře a závěrečné i uzavírací zápisy se budou provádět ve 13. období. bce, města a DS budou k uzavření účetnictví vyzvány až po odsouhlasení předaných písemných výkazů na data KrÚ JMK. bce, města a DS si po odsouhlasení účetních a rozpočtových dat s referenty na oddělení financování obcí provedou běžným způsobem roční závěrku, t.j. závěrečnými zápisy se v hlavní činnosti náklady a výdaje uzavřou proti účtu 964 Saldo nákladů a výdajů, výnosy a příjmy proti účtu 965 Saldo příjmů a výnosů a účty 217 Zúčtování příjmů ÚSC a 218 Zúčtování výdajů ÚSC se uzavřou proti účtu Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let. V případě hospodářské činnosti (doplňkové) se náklady - 5. účtová třída a výnosy - 6. účtová třída uzavřou proti účtu 963 Účet hospodářského výsledku. Posléze po všech kontrolách se provedou uzavírací zápisy, t.j. rozvahové účty se uzavřou proti účtu Konečný účet rozvažný. Doporučujeme provádění závěrkových operací ve 13. období, případně pokud to některý software neumožní, tak ve 12. období. Také pokud to obcím umožní jejich účetní software, mohou rok 2006 začít účtovat již před uzavřením roku Termíny odeslání účetních dat a výkazů bce, města a DS Předávání účetních dat a výkazů za 12. období roku 2005 bude probíhat následujícím způsobem: - účetní data za 12.období v elektronické podobě odešlou obce, města a DS na adresu: v termínu nejpozději do výkaz FIN 2-12M v písemné podobě ověřené statutárním orgánem odešlou obce a DS na oddělení financování obcí E KrÚ JMK v termínu nejpozději do čtvrtletní výkazy v písemné podobě ověřené statutárním orgánem odešlou obce a DS na oddělení financování obcí E KrÚ JMK v termínu nejpozději do

4 - 3 - Výkazy za obce, města a DS, t.j. Rozvaha, Příloha a v případě hospodářské činnosti i Výkaz zisku a ztrát, sestavené za období od do se elektronickou cestou nebudou předávat ( z důvodu předávání účetních dat obcí a měst na KrÚ měsíčně přes program Automat do účetnictví, požadované výkazy si KrÚ vygeneruje z programu účetnictví ). Krajský úřad bude požadovat od obcí, měst a DS pouze výkazy v písemné podobě s podpisem statutárního zástupce účetní jednotky a razítkem obce a to v korunách a haléřích Příspěvkové organizace Výkazy za příspěvkové organizace neškolského charakteru předkládají pouze obce a města, která jsou zřizovateli těchto příspěvkových organizací, t.j. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu, sestavené za období od do Způsob předložení výkazů je dle vyhlášky stanoven tak, že příspěvkové organizace odevzdají obcím výkazy sestavené na tisíce Kč a na dvě desetinná místa v elektronické podobě a opis v písemné podobě schválený ředitelem příspěvkové organizace a obce je následně předávají na krajský úřad elektronickou poštou a písemný opis poštou. Nevylučuje se ani takový způsob, při kterém obec zkontroluje jako garant za správnost výkazy P a výkazy elektronicky i poštou odešle příspěvková organizace přímo na KrÚ JMK. V tomto případě je třeba, aby obec poslala zprávu se seznamem P, za které výkazy odesílá sama obec a které P si výkazy budou odesílat samy. Pokud budou výkazy chybové, budou z KrÚ vráceny zpět na obce k zajištění správnosti výkazů. Výkazy příspěvkových organizací školského charakteru se budou předávat dle pokynů odboru školského KrÚ JMK. Výkazy neškolských P se budou předávat přes odbor ekonomický KrÚ JMK, oddělení financování obcí a způsob předávání výkazů příspěvkových organizací v elektronické podobě bude následující: - čtvrtletní výkazy v elektronické podobě odešlou obce nebo P elektronickou poštou na ovou adresu: v termínu nejpozději do vyjímečně na disketě opatřené štítkem názvem P a jménem souboru, - musí být dodržen předmět zprávy, - věta 45 musí obsahovat 12. období jiné nebude akceptováno, - výkazy P v písemné podobě ověřené statutárním orgánem odešlou obce nebo P na oddělení financování obcí E KrÚ JMK v termínu nejpozději do

5 - 4 - Jihomoravský kraj používá ekonomický software Gordic a pro sumarizaci dat výkazů jeho funkci AUTMAT. Po nahrání výkazů na Automat budou odesílány zpětné protokoly, v případě chyb bude zaslána zpráva o chybách. Rozhraní pro elektronický přenos dat, které je nutno dodržet, je uvedeno v příloze č.1 V příloze č.2 jsou uvedeny příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub V případě, že P používá jiný účetní software než je Gordic, je nutné kontaktovat příslušného dodavatele software a předat mu požadované rozhraní. Všechny tři druhy výkazů jedné příspěvkové organizace posílejte v jednom e- mailu. Příloha č. 1 Rozhraní pro komunikaci s funkcí AUTMAT prostřednictvím elektronické pošty nebo přenosného media Pro jednoznačnou identifikaci příchozích dat používá program AUTMAT přesně specifikovanou hlavičku (identifikátor obsahu dat). Tuto hlavičku je nutno zadávat: při předávání dat elektronickou poštou jako: předmět (subject) zprávy Jeden může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. vlastní data jsou nekomprimované (kromě GRDIC komprimace) soubory uložené v příloze zprávy při předávání dat přenosným mediem jako: jednoduchý textový soubor s libovolným názvem (v konvenci MS DS) a příponou SUB Jedna disketa může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. název souboru doporučujeme například AUTMAT.SUB Struktura textu je následující (max. délka je 255 znaků): WinXXXtt_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.. XXX je zkratka aplikace zpracovávající načítání a sumarizaci UCRpro datový výstup (tt=21,24) VYK pro vstupy výkazem (tt=25) tt typ dat: 20 data jiného typu 21 dávka 5,6,x 22 dávka GZx 23 dávka GZx XML 24 binární data UCR (archiv) 25 výkaz 45,46,47 26 výkaz 45,46,49 27 výkaz GVx 28 výkaz GVx XML 29 binární data VYK (archiv) mm aktuální období (měsíc) rrrr aktuální období (rok) datum den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy dd den mm měsíc yyyy rok čas okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss hh hodina mm minuta ss sekunda IIIIIIIIII IČ organizace na 10 míst zleva, doplněné mezerami vpravo

6 - 5 - nnnnn. znak _ název organizace v libovolném kódování české diakritiky (nepovinný údaj, délka údaje omezená celkovou délkou věty 255 znaků) znamená mezeru Příloha č. 2 Příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub pro roční (1-12 měsíc) výkazy zasílané pomocí věty 45,46,47 : pro upřesnění: WinVYK25 12/ :15: Domov důchodců Sokolnice datum musí být u měsíců i dnů na 2 místa tzn pro 5. únor 2006 čas musí být u hodin, minut i sekund na plný počet míst tzn. 08:15:10 pro osm hodin, patnáct minut a deset sekund IČ je potřeba uvádět na 10 míst tzn. pokud uvádíte do deseti míst je potřeba dát ještě 2 mezery, pokud uvádíte je potřeba dát 4 mezery, pak následuje mezera a za ní teprve název příspěvkové organizace jedním em můžete posílat všechny výkazy jedné organizace (v jednom souboru či ve třech souborech) nebo co to jeden výkaz předmět zprávy musí obsahovat pouze deklarovanou hlavičku text zprávy ( u) Automat nezpracovává, nebere se na něj ohled, je ignorován Upozornění: Pokud se posílají y s výkazy těsně za sebou, tak je možné, že se při cestě ke zpracovateli předběhnou. Automat při vstupu provádí přesnou kontrolu na datum a čas a pokud přijde odesílaný jako první ke zpracovateli později než odesílaný jako druhý, nebude první odesílaný zpracován. Doporučujeme odesílat výkazy jedné organizace v jednom u. 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů Ačkoli byly obce a města jako zřizovatelé příspěvkových organizací upozorněny na změnu vyhl. č. 505/2002 Sb., která upravila obsah účetních výkazů, zejména pak tedy výkazu Příloha, některé předložené výkazy /elektronické i v písemné formě/ tyto změny neobsahovaly. Některé výkazy měly formu upravenou již zrušeným opatřením MF, které bylo nahrazeno právě vyhláškou č. 505/2002 Sb. V těchto neaktualizovaných výkazech jsou příspěvky na provoz od zřizovatele uváděny na ř. 13, zatímco podle nových výkazů se tyto příspěvky vykazují na ř. 19. Nové výkazy také obsahují ř. 51,52,53,54, které dřívější výkazy neobsahovaly vůbec. Aktualizace výkazů je nutná zejména z důvodu mezivýkazové vazby ř. 184 Rozvaha ř. 54 Příloha. Pro úplnost uvádíme základní vnitro- a mezivýkazové vazby v účetních výkazech pro příspěvkové organizace: - rovnost aktiv a pasiv v obou sloupcích rozvahy, - rovnost ř. 152 Rozvaha s ř. 62 Výkaz zisku a ztráty, tj. rovnost výsledku hospodaření v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty, - rovnost ř. 57 Výkaz zisku a ztráty (sl ) s ř (sl. 2), tj. rovnost provozní dotace ve Výkazu zisku a ztráty a v Příloze, - ř. 184 v Rozvaze na ř. 54 v Příloze v obou sloupcích těchto účetních výkazů.

7 - 6 - Městům, obcím a příspěvkovým organizacím je možno na vyžádání zaslat excelovskou aplikaci Pořizovač výkazů. Tato aplikace, určená pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, byla vytvořena pro usnadnění práce při pořizování dat účetních výkazů definovaných ve vyhlášce MF č. 505/2002 Sb., následný převod dat do formátu Automatizovaného rozpočtového informačního systému - ARIS dle vyhlášky MF č.535/2002 Sb. Aplikace PŘIZVAČ je určena pro organizace, které nemají možnost jinak pořídit data ve formátu ARIS. Pokud tedy vykazující organizace používá zákl. ekonomický a účetní program, který je k převodu dat (z uvedených výkazů) do formátu ARIS uzpůsoben, nemusí již tuto aplikaci používat. Bližší informace a na vyžádání tento pořizovač elektronicky pošle Ing. Antonín Špaček, telefon Z dosavadní praxe používání této pomůcky vyplynula ta chyba, že po napořizování dat se tyto výkazy pouze uložily a ve formátu.xls byly odeslány na sumarizaci příspěvkových organizací či referentovi účetnictví. To však není správné: po napořizování dat je nutno v menu po provedení kontroly mezivýkazových vazeb provést uložení ve formátu ARIS /tj. ve formátu věty 45,46,47/ a teprve potom tento soubor odeslat jako přílohu na výše uvedenou adresu. Aktuální verzí tohoto pořizovače je verze 1.92 /od I. čtvrtletí nedošlo k aktualizaci/.

8 Inventarizace majetku a závazků u ÚSC Právní předpisy, které upravují účetnictví územních samosprávných celků: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až č. 522 /Finanční zpravodaj č /2/2003 a č. 12/3/2004/. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů v 1 stanoví v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. V 6, odst. 3, zákona o účetnictví je vymezena povinnost všem účetním jednotkám, tedy i územním samosprávným celkům, inventarizovat majetek a závazky podle 29 a 30. V 8, odst. 4, zákona o účetnictví je stanoveno, že účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ JE TEDY NUTNÉ CHÁPAT JAK JEDEN Z DŮLEŽITÝCH NÁSTRJŮ PRŮKAZNSTI ÚČETNICTVÍ. V 29 je účetním jednotkám stanovena povinnost provést inventarizaci veškerého majetku a závazků, tzn. zjistit skutečný stav veškerého majetku a závazků a tento zjištěný stav porovnat se stavem příslušného majetku a závazků, zaúčtovaného na syntetických nebo podrozvahových účtech. U účetních jednotek, které jsou územními samosprávnými celky, je nutné zdůraznit, že inventarizace musí být provedena i u majetku, který není zachycen v účetnictví, ale ve zvláštní evidenci účetní jednotky /tzn. mimo účetnictví/. Tuto evidenci si v návaznosti na ustanovení 7, odst. 3, a 8, odst. 6, vyhlášky č. 505/2002 Sb., účetní jednotky stanovily a vymezily svým vnitřním předpisem /tzn. u drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku pod stanovenou hranici/. 3.1 Návaznost inventarizace a účetní závěrky Provedení inventarizace majetku a závazků /přípravné práce pro účetní závěrku/ úzce souvisí se zpracováním řádné účetní závěrky. Účetní závěrka kamžik sestavení účetní závěrky Provedení inventarizace 1. Řádná účetní závěrka Při uzavírání účetních knih Účetní jednotka provede k poslednímu dni účetního období inventarizaci majetku a závazků v souladu s 6, 29 a Mimořádná účetní závěrka Při uzavírání účetní knih v ostatních případech podle 17, odst. 2, písm. a), písm. k 3. Mezitímní účetní závěrka Na základě zvláštních právních předpisů, v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne /neuzavírají se účetní knihy/ Účetní jednotka provede inventarizaci majetku a závazků v souladu s 6, 29 a 30. Účetní jednotka provede inventarizaci pouze pro účely vyjádření ocenění podle 25, odst. 2, zákona o účetnictví.

9 - 8 - Práce související s účetní uzávěrkou lze rozdělit do dvou etap: 1. přípravné práce pro účetní závěrku /do těchto prací spadá i provedení inventarizace majetku a závazků/, 2. uzavření účtů hlavní knihy. 3.2 Právní úprava Vzhledem k tomu, že paragrafy 29 a 30 zákona o účetnictví jsou jedinou zákonnou úpravou týkající se inventarizace majetku a závazků, uvádíme jejich celé znění. 29 (1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 odst. 2. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /dále jen periodická inventarizace / a pro účely podání návrhu na vyrovnání. V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období /dále jen průběžná inventarizace /. Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. (2) Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stále místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. (3) Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení. 30 (1) Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci se zjišťují a/ fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku nebo b/ dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou povinny zaznamenat v inventurních soupisech. (2) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a/ skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, b/ podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, c/ způsob zjišťování skutečných stavů, d/ ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle 26 odst. 3, e/ okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. (3) V případě provádění průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy podle odstavce 2 nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. (4) Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. (5) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy a/ skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo b/ skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek. (6) Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

10 - 9 - Z 29 vyplývá, že inventarizace majetku a závazků se rozlišuje podle okamžiku, ke kterému se inventarizace provádí. V souvislosti se sestavením účetní závěrky jako řádné nebo mimořádné se provádí inventarizace majetku a závazků, tzv. periodická inventarizace. V případech stanovených v odst. 2 mohou účetní jednotky provádět tzv. průběžnou inventarizaci. Periodickou inventarizaci tedy rozlišujeme podle okamžiku provedení inventarizace majetku a závazků. V prvné řadě se jedná o inventarizaci, kterou účetní jednotky provádějí v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, to znamená ke konci účetního období. V druhé řadě se jedná o inventarizaci, kterou jsou účetní jednotky povinny provést v souvislosti s mimořádnou účetní závěrkou. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět i v průběhu účetního období, ovšem pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. U průběžné inventarizace si její termín stanoví účetní jednotka sama, s ohledem na majetek, kterého se průběžná inventarizace týká, a vzhledem ke svým specifickým potřebám. 30 vymezuje způsoby provedení inventarizace. Stanoví povinnost účetním jednotkám skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci zjišťovat: fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, nebo dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Stanoví účetním jednotkám povinnost zaznamenat zjištěné stavy v inventurních soupisech. Z výše uvedeného vyplývá, že inventurní soupisy jsou tímto paragrafem stanoveny jako jediná /povinná/ inventarizační písemnost. Vymezuje obsah inventurního soupisu a zároveň inventurní soupisy vymezuje jako průkazné účetní záznamy. Inventurní soupis musí obsahovat následující informace: stavy majetku a závazků tak, aby bylo možné je jednoznačně určit a definovat, podpisový záznam /podpis/ osoby odpovědné za zjištěné stavy majetku a závazků a podpisový záznam /podpis/ osoby odpovědné za provedení inventarizace, způsob zjišťování skutečných stavů, ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle 26, odst. 3, okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. V případě provádění průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. Dále stanovuje postup u fyzické inventury hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne / 19, odst. 1/, a účetní jednotky ji mohou provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího období. Vždy však musí účetní jednotky prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytku uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popř. za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období.

11 Charakteristika inventarizace a inventur Inventarizací rozumíme odsouhlasení skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví a vypořádání případných inventarizačních rozdílů. Inventarizace zahrnuje soubor činností obsahující: zjišťování skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému dni /ke dni inventarizace/, záznam tohoto stavu do inventurních soupisů, tak jak stanoví zákon o účetnictví, tato činnost se nazývá inventarizace, vyčíslení rozdílů mezi skutečným stavem a účetním stavem a objasnění příčin rozdílů /například poškození, ztráta, krádež nebo chyba v zaúčtování/. Pro úplnost je nutné zdůraznit, že zjistí-li se prokazatelně neúmyslné chyby v účetních zápisech, je nutné samozřejmě tyto chyby opravit na podkladě řádných účetních dokladů, a to ještě před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů, stanovení způsobů vypořádání zjištěných rozdílů, to znamená schodků, přebytků nebo mank proti stavům zachyceným v účetnictví, promítnutí upřesněných údajů v účetnictví, zhodnocení technického stavu majetku účetní jednotky, z kterého může vyplynout nezbytnost provedení oprav, údržby, technického zhodnocení nebo naopak vyřazení majetku, zhodnocení upotřebitelnosti a využití inventarizovaného majetku, další činnosti stanovené účetní jednotkou /například zjištění poškozeného majetku, zabezpečení proti ztrátě a podobně/. Inventurou se obecně rozumí zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých složek majetku, inventarizací se rozumí celý soubor prací, spojených s přípravou na zjištění skutečného stavu, s provedenou inventurou, to znamená zjištění skutečného stavu majetku a závazků a vyhotovení inventurních soupisů a přehledu inventarizačních rozdílů, s vyšetřením vzniku inventarizačních rozdílů a s vypracováním návrhu na vypořádání těchto rozdílů pro vedení účetní jednotky. Přitom za ukončení inventarizace lze považovat den, kdy vedoucí účetní jednotky rozhodl o vypořádání inventarizačních rozdílů a odsouhlasení provedené inventarizace. Tak tomu bude určitě při inventarizacích prováděných z vlastního rozhodnutí účetní jednotky nad rámec povinností stanovených zákonem o účetnictví, například u inventarizací prováděných v průběhu roku z důvodů kontrolních, předávání funkcí či odpovědnosti za svěřený majetek a podobně, kdy si účetní jednotka sama zvolí či určí den ukončení inventarizace. Jinak však zákon o účetnictví /pokud jde o den ukončení inventarizace/ neobsahuje bližší podrobnosti. Stanoví pouze, že se inventarizací ověřuje ke dni řádné /to znamená k / a ke dni mimořádné účetní závěrky, zda stav majetku a závazků odpovídá skutečnosti, a že inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Je proto možné považovat za nejvhodnější, aby den ukončení inventarizace se ztotožňoval se dnem, k němuž se povinně dle zákona ověřuje skutečný stav majetku a závazků. Slovo inventarizace je obsahově širší pojem, jež zahrnuje též inventuru, které však není zákonem o účetnictví blíže určeno a je nutno jej tedy interpretovat podle dosavadních praktických zkušeností a poznatků. Inventura je tedy jen částí inventarizačních prací, avšak částí významnou, neboť na jejím řádném provedení především závisí věrohodnost a pravdivost zjištěného skutečného stavu majetku a závazků a odvozeně či následně věrohodnost a pravdivost těchto údajů, s nimiž přechází účetnictvím do dalšího účetního období.

12 Časové aspekty inventarizace Předmět inventarizace Peněžní prostředky v hotovosti Zásoby a/ sledované v účetnictví podle způsobu A b/ sledované v účetnictví podle způsobu A c/ sledované v účetnictví podle způsobu B Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období/ Dlouhodobý hmotný movitý majetek, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží statní majetek a závazky /včetně hodnot sledovaných na podrozvahových účtech/ Povinnost provedení inventarizace stanovená zákonem K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/ Lze provádět v průběhu účetního období, účetní termín této inventarizace si účetní jednotka stanoví sama /průběžná inventarizace/ za podmínky, že zásoby účtují podle druhů nebo míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/, pokud není stanovena průběžná inventarizace K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/ K okamžiku, ke kterému sestavují účentí závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/ Lze provádět v průběhu účetního období, účetní termín této inventarizace si účetní jednotka stanoví sama /průběžná inventarizace/ K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/ Povinnosti účetních jednotek týkající se inventarizace majetku a závazků se postupně novelizacemi zákona o účetnictví upravovaly. Změny se dotýkaly například oblasti inventarizace peněžních prostředků v hotovosti /není již stanovena povinnost provést inventarizaci tohoto majetku nejméně 4x ročně/, u hmotného majetku, kromě peněžních prostředků v hotovosti a zásob, již nemohou účetní jednotky uplatňovat možnost prodloužení lhůty provedení inventarizace /do nesměla překročit dva roky/. 3.5 Vnitřní předpisy k inventarizaci Řádné provádění inventarizace majetku a závazků a vypořádání inventarizačních rozdílů, jakož i vyhotovování inventarizačních písemností, jsou výrazně ovlivňovány již postupem při jejich přípravě a organizačním zabezpečením. Proto nedostatky v inventarizacích se nejčastěji zjišťují v účetních jednotkách, v nichž buď chybí vůbec vnitřní předpis pro provádění inventarizace, nebo vnitřní předpisy na úseku inventarizace nejsou zcela v souladu se zákonem o účetnictví. bsahují totiž někdy nepřenosnosti, týkající se např. data, k němuž se inventarizace provádí, či dokonce chyby, např. připouštějí u zásob vzájemnou kompenzaci mank a přebytků, což je zakázáno. Nedostatky v inventarizacích se nejčastji zjišťují též v účetních jednotkách, v nichž nebyla provedena nebo dokonce se vůbec neprovádí instruktáž pracovníků provádějících fyzickou inventuru. Vnitřním předpisem směrnicí o inventarizaci majetku a závazků je tedy vhodné stanovit následující: úvod o účel směrnice postup při provádění inventarizace

13 - 12- o o definice, že majetek předaný v souladu s 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, do správy k vlastnímu hospodářskému využití zřízeným příspěvkovým organizacím, inventarizují tyto příspěvkové organizace, východiska z právních a vnitřních předpisů. termíny provádění inventarizace o stanovení termínů provádění inventarizace peněžních prostředků v hotovosti, pozemku, staveb, samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého majetku, ostatního dlouhodobého majetku a veškerého ostatního majetku a závazků, organizace provádění inventarizace o stanovení úrovní inventarizačních komisí /např. hlavní inventarizační komise, dílčí inventarizační komise, inventarizační skupiny/, o stanovení úkolů pro jednotlivé úrovně inventarizačních komisí, inventurní soupisy definování náležitostí včetně způsobu vyhotovení, zápisy o provedení inventarizace definice náležitostí, harmonogram provádění inventarizace definice jednotlivých kroků přípravy a provedení inventarizace a proúčtování inventarizačních rozdílů do účetního období, za které se inventarizace provádí, včetně termínu pro splnění daného kroku. 3.6 Poznatky z ověřování inventarizací majetku a závazků Kvalita provedených inventarizací majetku a závazků má zásadní vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Bez výhrad lze potom akceptovat inventarizaci jen v tom případě, že vykazované skutečnosti v účetní závěrce jsou v souladu s realitou a s předpisy k vedení účetnictví, které obsahují kromě jiného též požadavky na řádné provádění inventarizace majetku a závazků. Účetní jednotky musí mít zájem na řádném zabezpečení a splnění inventarizačních povinností. I tak dochází k nepochopení nebo podceňování významu a funkce inventarizace. Některé ojediněle zjišťované nedostatky dokonce svědčí o nežádoucím obcházení inventarizačních povinností včetně řádného vypořádání a vyúčtování inventarizačních rozdílů. Mezi nedostatky inventarizace mající svůj původ již v její přípravě zpravidla patří: absence vnitřních předpisů o inventarizaci, neprovádění instruktáže pracovníků provádějících fyzickou inventuru, absence časového plánu /harmonogramu/ inventarizačních prací, stanovení nepřiměřeně krátkých lhůt /např. jeden den/ k provedení fyzické inventury hmotného majetku značného objemu, které pak nutí inventarizační komisi k povrchnosti a uspěchanosti při jejím provádění na úkor žádoucí kvality, jmenování pouze jedné dílčí inventarizační komise k provedení inventarizace hmotného majetku, sledovaného na jednom syntetickém účtu, bez ohledu na jeho analytické členění, v němž je sledován jeho objem a rozmístění i různost hmotně odpovědných osob za inventarizovaný hmotný majetek, nevhodné složení inventarizačních komisí /neznalost inventarizovaného majetku/, nedůsledné, resp. neúplné, vymezení či stanovení rozsahu majetku a závazků, podléhajících inventarizaci.

14 - 13- Nedostatky v provádění inventarizace: neprovedení fyzické inventury např. u zásob, ale jen pouhé opsání evidenčních stavů, jež jsou pak označovány za skutečné stavy, zjišťování skutečného stavu, resp. provádění fyzické inventury jen u těch zásob /zpravidla materiálu/, které vymezí a požadují účtárny, inventurní soupisy jsou někdy vyhotovovány s nedostatečnou vypovídací schopností a průkazností; údaje jejich záhlaví, popis vlastního obsahu a jejich zakončení nevystihují, resp. nepostihují, dostatečně zvláštnosti inventur jednotlivých druhů majetku a závazků, inventurní soupisy, požadované zákonem o účetnictví, nejsou vůbec vyhotovovány a jsou nesprávně nahrazovány zápisy o provedené inventuře pouze na inventárních kartách dlouhodobého majetku, neprůkaznost inventurních soupisů v důsledku chybějících podpisů osob odpovědných za provedení inventarizace či v důsledku nepovoleného přepisování a škrtání v inventurních soupisech, neúplnost inventarizačních písemností, chybějící vyjádření odpovědných pracovníků k příčinám vzniku mank a přebytků. Nedostatky ve vyúčtování inventarizačních rozdílů: zám ěrné účtování inventarizačních rozdílů do účetních knih příštího /dalšího/ účetního období; jedná se o nesprávný postup zkreslující výkazy obou období.

15 Inventarizace některých druhů majetku a závazků Při provádění fyzických a dokladových inventur některých druhů majetku a závazků je nutné přihlížet k jejich zvláštní povaze a charakteru. Pro konkrétní praxi a interní postupy účetních jednotek alespoň některá specifika inventur konkrétních druhů majetku a závazků Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku Fyzickou inventurou překontrolujeme dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého lze fyzickou inventuru provést, v ostatních případech provedeme dokladovou inventuru. Nezávazný vzor Inventurního soupisu dlouhodobého nehmotného majetku INVENTURNÍ SUPIS Název a sídlo účetní jednotky Útvar Dlouhodobý nehmotný majetek Druh provedení inventarizace: fyzická, dokladová Inventarizace provedena ke dni: Syntetický účet: Analytický účet: Číslo stránky: Čislo řádku Inventární číslo Název DNM Pořizovací cena /Kč/ Poznámka Celkem Doba provedení inventury Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru začátek dne: (inventar. skupina komise)... ukončení dne: Datum: Poznámka:

16 - 15- Nezávazný vzor Inventurního sumáře dlouhodobého nehmotného majetku Název a sídlo účetní jednotky INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA DNM Inventarizace provedena ke dni:..... Druh provedení inventarizace: fyzická, dokladová Syntetický účet: Počet stránek, ev. příloh: Útvar: Rekapitulace inventurních soupisů: Číslo Inventarizační čísla řádku Celkem v Kč Zjištěný stav inventarizací v Kč Účetní stav v Kč Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům: Přebytek v Kč Manko v Kč Poznámka Termín provedení inventarizace: začátek dne: ukončení dne: Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci: předseda /vedoucí/: člen: člen: Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D 1. Přebytky /řádek číslo.../ 2. Manko /řádek číslo.../ Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis): Manko předepsáno k úhradě dne: Pracovníkovi: Zaúčtováno dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/: Ve výši Kč: Zaúčtoval (podpis): Inventurní sumář schválil dne: Schválil:... podpis, funkční zařazení

17 Inventarizace pozemků Skutečný stav se zjišťuje fyzickou inventurou. Dále zjistíme, jsou-li záznamy účetní jednotky v její evidenci pozemků v souladu s evidencí katastru nemovitostí vedenou na listu vlastnictví u příslušného katastrálního úřadu. Jedná se o správnost údajů týkajících se názvu či jména vlastníka pozemku, jeho sídla či adresy, označení katastrálního území, čísla parcely, druhy pozemku, výměry v ha nebo m 2, příslušnosti k zastavěnému území obce, bonitní třídy podle pozemkového katastru, čísla evidenčního listu, čísla vlastnického listu, čísla listiny omezující vlastnické právo. Rozdíly mezi evidencí pozemků, vedenou v účetní jednotce, a evidencí nemovitostí, vedenou místně příslušným pozemkovým úřadem, je nutné podrobně prošetřit a uvést v inventarizačním soupisu /sumáři/ návrh na odstranění zjištěných chyb a rozdílů, např. označení správných údajů na opravu chybných zápisů v evidenci, návrh na vypracování dokumentů pro změnu v evidenci nemovitostí, na prošetření některých okolností při fyzické inventuře apod. Při fyzické inventuře pozemků se zjišťuje jejich skutečný stav v terénu se záznamy v evidenci /např. na inventárních kartách pozemků/. Rozsah fyzické inventury pozemků je závislý na konkrétních podmínkách. Je proto vhodné stanovit tento rozsah písemně již v inventurních pokynech účetní jednotky, týkajících se přípravy a provedení inventarizace. Zahrnuje například: zjištění, zda jsou pozemky v terénu řádně vyznačeny v souladu s geometrickými plány, popř. na základě provedení nového měření pozemků, zjištění stavu pozemků, způsob jejich využívání, popř. zjištění závad, jako je využívání pozemků jinými subjekty, zamokření, zalesnění, devastace, zajištění ochrany pozemků a stavu jejich udržování /oplocení, stav odtokových struh, účinnost meliorací a podobně/, zjištění zastavění pozemku, jejich přeměna na cesty, využívání k jiným účelům, než je uvedeno v evidenci, zjištění rozsahu škod na pozemcích v důsledku živelních událostí /při mimořádných inventarizacích/.

18 - 17- Nezávazný vzor Inventurního soupisu pozemků INVENTURNÍ SUPIS Název a sídlo účetní jednotky Pozemky Druh provedení inventarizace: Inventarizace provedena ke dni: Syntetický účet: Analytický účet: fyzická Útvar Čislo řádku značení kat. území Číslo parcely Celkem Zjištění vyplývající z inventarizace: Druh pozemku Výměra pozemku Pořizovací cena /Kč/ Číslo stránky: Číslo evid. listu Číslo vlast. listu Poznámka Doba provedení inventury Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru začátek dne: (inventar. skupina komise)... ukončení dne: Datum:

19 - 18- Nezávazný vzor Inventurního sumáře pozemků Název a sídlo účetní jednotky INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA PZEMKY Inventarizace provedena ke dni:..... Druh provedení inventarizace: fyzická Syntetický účet: Počet stránek, ev. příloh: Útvar: Rekapitulace inventurních soupisů: Číslo Název inventarizovaného řádku majetku ev.číselné označ Celkem v Kč Zjištěný stav inventarizací v Kč Účetní stav v Kč Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům: Přebytek v Kč Manko v Kč Poznámka Termín provedení inventarizace: začátek dne: ukončení dne: Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci: předseda /vedoucí/: člen: člen: Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D 3. Přebytky /řádek číslo.../ 4. Manko /řádek číslo.../ Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis): Manko předepsáno k úhradě dne: Pracovníkovi: Zaúčtováno dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/: Ve výši Kč: Zaúčtoval (podpis): Inventurní sumář schválil dne: Schválil:... podpis, funkční zařazení

20 Inventarizace staveb Stavbou se rozumí stavba, na kterou bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo stavba kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívaná. Vymezení stavby je obsaženo ve stavebně-právních předpisech, stavba musí současně splňovat podmínku odst občanského zákoníku v platném znění musí být spojena se zemí pevným základem. Při inventuře staveb se sleduje a kontroluje: kontrola na místě jednotlivých objektů, kontrola celkového stavu i provedení a do inventurních soupisů či sumářů se zapíší jejich charakteristické technické ukazatele, užívání staveb k určitému účelu v souladu s výrobními či jinými úkoly účetní jednotky, evidence staveb, které vyžadují běžnou nebo střední opravu, popř. rekonstrukci, přezkoumává provedené přístavby a nástavby či vestavby, zda jsou správně zachyceny v účetnictví, přezkušuje, zda popis na inventární kartě odpovídá provedení a použití staveb a budov Inventarizace samostatných movitých věcí Při fyzické inventuře inventarizační komise zkontroluje, zda jsou jednotlivé inventární předměty řádně označeny inventárními čísly, řádně udržovány a využívány. U jednotlivých inventárních předmětů se zjišťují a do inventurních soupisů zaznamenávají všechny údaje nutné k tomu, aby jejich identifikace byla zaručena a překontroluje též úplnost příslušenství, patřícího k jednotlivým inventurovaným předmětům. U automobilů se zjistí také skutečný stav pohonných látek a skutečný stav ujetých kilometrů dle tachometru; zjištěné údaje je vhodné rovněž zapsat do inventurního soupisu, porovnat s údaji evidence a vyšetřit příčiny případných rozdílů. Při inventuře ověřuje inventarizační komise také podle příslušné dokumentace a evidence především identifikační údaje jednotlivých inventovaných předmětů, které se v době provádění inventury nacházejí v opravě Inventarizace nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku Při inventarizaci nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku se jedná o inventarizaci majetku, který ke dni inventarizace tvoří zůstatek účtu 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Tento zůstatek se ověřuje především dokladovou inventurou, a to na podkladě faktur dodavatelů za dlouhodobý hmotný majetek, montážní práce, projektové práce, rekonstrukce a modernizace, náklady na přípravu a zabezpečení stavby. Dále se tento zůstatek ověřuje dle faktur dodavatelů za služby a práce, spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, vyúčtování nákladů, spojených s pořízením pozemků; dále se tento zůstatek ověřuje dle vnitřních dokladů za výrobu dlouhodobého hmotného majetku, montážní práce, projektové práce a podobně, provedené ve vlastní režii. Při fyzické inventuře na místě se ověřuje, zda stav a rozsah nedokončeného hmotného majetku odpovídá projektu, rozpočtu či profinancovaným částkám, zda naběhlé náklady odpovídají postupu prací, zda je pro další výstavbu použitelná projektová dokumentace, zda se dlouhodobý hmotný majetek již prakticky používá, popř. zda byla výstavby dlouhodobého hmotného majetku dočasně či trvale zastavena, zda a jak byla v tomto případě provedena konzervace výstavby. Všechna důležitá zjištění se zapíší do inventarizačních soupisů.

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Financování obcí zprávy 1/2005

Financování obcí zprávy 1/2005 Financování obcí zprávy 1/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2005 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Mezivýkazová vazba ř. 184 Rozvaha x ř. 54 Příloha 3 4. Daňový bonus

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Financování obcí zprávy 2/2006

Financování obcí zprávy 2/2006 Financování obcí zprávy 2/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Změny v právních předpisech v účetní oblasti 4 4. Rozdíly ve výkladu rozpočtové

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 2/2011 PLATNOST 1.11.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

Financování obcí zprávy 2/2005

Financování obcí zprávy 2/2005 Financování obcí zprávy 2/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků 4 4. Informace pro příjemce

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Financování obcí zprávy 4/2006

Financování obcí zprávy 4/2006 Financování obcí zprávy 4/2006 Obsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2006 pro obce, města a DSO a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru 1 1.1 Roční účetní závěrka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Metodický pokyn. k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2014

Metodický pokyn. k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2014 Příloha č 1 k usnesení Rady HMP č 2730 ze dne 7 10 2014 Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k 31 12 2014 Usnesení Rady HMP č ze dne nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011.

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. Město Broumov Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 190 02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Financování obcí zprávy 1/2006

Financování obcí zprávy 1/2006 Financování obcí zprávy 1/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2006 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 4. Technické zhodnocení, opravy

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví

Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec TBTČICE, Se sídleni Palackého 177, 664 17 Tetčice íč: 44947917 Datum zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 Datum ukončení inventarizace: 5. 1. 2015 Datum, ke kterému

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Plán inventur na rok 2011

Plán inventur na rok 2011 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2011 Účetní jednotka: Město Benešov nad Ploučnicí Identifikační číslo: 0261181 Vydávající orgán: Rada města Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2011 Přezkoumání

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

Plán inventur pro rok 2014

Plán inventur pro rok 2014 Obec Dětenice Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ 00271471 Plán inventur pro rok 2014 1.1. Fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více