Financování obcí zprávy 4/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování obcí zprávy 4/2005"

Transkript

1 Financování obcí zprávy 4/2005 bsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2005 pro obce, města a DS a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru Roční závěrka 2005 obce, města, DS Termíny odeslání účetních dat a výkazů bce, města a DS Příspěvkové organizace 3 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 5 3. Inventarizace majetku a závazků u ÚSC Návaznost inventarizace a účetní závěrky Právní úprava Charakteristika inventarizace a inventur Časové aspekty inventarizace Vnitřní předpisy k inventarizaci Poznatky z ověřování inventarizací majetku a závazků Inventarizace některých druhů majetku a závazků Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku Inventarizace pozemků Inventarizace staveb Inventarizace samostatných movitých věcí Inventarizace nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku Inventarizace zásob Inventarizace pokladní hotovosti Inventarizace cenin Inventarizace prostředků na bankovních účtech Inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů Inventarizace majetku a závazků, sledovaných na podrozvahových účtech Inventarizace pohledávek a závazků Přehled majetku a závazků podléhajícího inventarizaci Nezávazné vzory protokolů o zařazení/vyřazení majetku Seznam použité literatury Příklady zařazení do stavebních prací Aktualizace číselníku ÚZ Státní zemědělský intervenční fond 38 Brno, Krajský úřad JMK, 8. prosinec 2005

2 Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2005 pro obce, města a DS a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru Právní předpisy, které upravují účetnictví územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až č. 522 /Finanční zpravodaj č /2/2003 a č. 12/3/2004/. Dřívější opatření MF ČR, kterými se stanovila účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/76 104/2000 ve znění opatření č.j /2001 a č.j. 283/ byla již pro rok 2004 zrušena. Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb., DS, města i obce měsíčně předkládají prostřednictvím Krajského úřadu podklady k sestavení výkazu Fin 2-12M ( tzv. 40 ) t.j. Výkazu o hodnocení plnění rozpočtu ÚSC. Dále čtvrtletně předkládají prostřednictvím krajského úřadu účetní výkazy Rozvahu (tzv. 60 ), Výkaz zisku a ztráty (tzv. 61 ), a Přílohu ( tzv. 62 ). Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky předkládají prostřednictvím zřizovatele a krajského úřadu účetní výkazy Rozvahu (tzv. 65 ), Výkaz zisku a ztráty (tzv. 67 ), a Přílohu ( tzv. 68 ). 1.1 Roční závěrka 2005 obce, města, DS 1) bce, města a DS zaúčtují a odešlou účetní data i data rozpočtu za prosinec 2005 ve 12. období bez závěrečných a uzavíracích zápisů. Pokud budou provádět opravy po odeslání 12. období na krajský úřad, je vždy nutné odeslat znovu celý soubor účetnictví nebo rozpočtu a informovat o tom příslušné referenty oddělení financování obcí KrÚ a to em, případně telefonicky. 2) Před odesláním dávky na krajský úřad je třeba provést: - zaúčtování případných inventurních rozdílů, - provedení dokladových inventur pohledávkových a závazkových účtů, - vynulování účtu 262 Peníze na cestě,

3 vynulování účtu 261 Pokladna v hlavní činnosti souvztažně s položkou 5182 případně i kontrolu přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání dle účelových znaků, - kontrolu přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. Po veškerých kontrolách a potvrzení správnosti ze strany krajského úřadu se 12. období roku uzavře a závěrečné i uzavírací zápisy se budou provádět ve 13. období. bce, města a DS budou k uzavření účetnictví vyzvány až po odsouhlasení předaných písemných výkazů na data KrÚ JMK. bce, města a DS si po odsouhlasení účetních a rozpočtových dat s referenty na oddělení financování obcí provedou běžným způsobem roční závěrku, t.j. závěrečnými zápisy se v hlavní činnosti náklady a výdaje uzavřou proti účtu 964 Saldo nákladů a výdajů, výnosy a příjmy proti účtu 965 Saldo příjmů a výnosů a účty 217 Zúčtování příjmů ÚSC a 218 Zúčtování výdajů ÚSC se uzavřou proti účtu Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let. V případě hospodářské činnosti (doplňkové) se náklady - 5. účtová třída a výnosy - 6. účtová třída uzavřou proti účtu 963 Účet hospodářského výsledku. Posléze po všech kontrolách se provedou uzavírací zápisy, t.j. rozvahové účty se uzavřou proti účtu Konečný účet rozvažný. Doporučujeme provádění závěrkových operací ve 13. období, případně pokud to některý software neumožní, tak ve 12. období. Také pokud to obcím umožní jejich účetní software, mohou rok 2006 začít účtovat již před uzavřením roku Termíny odeslání účetních dat a výkazů bce, města a DS Předávání účetních dat a výkazů za 12. období roku 2005 bude probíhat následujícím způsobem: - účetní data za 12.období v elektronické podobě odešlou obce, města a DS na adresu: v termínu nejpozději do výkaz FIN 2-12M v písemné podobě ověřené statutárním orgánem odešlou obce a DS na oddělení financování obcí E KrÚ JMK v termínu nejpozději do čtvrtletní výkazy v písemné podobě ověřené statutárním orgánem odešlou obce a DS na oddělení financování obcí E KrÚ JMK v termínu nejpozději do

4 - 3 - Výkazy za obce, města a DS, t.j. Rozvaha, Příloha a v případě hospodářské činnosti i Výkaz zisku a ztrát, sestavené za období od do se elektronickou cestou nebudou předávat ( z důvodu předávání účetních dat obcí a měst na KrÚ měsíčně přes program Automat do účetnictví, požadované výkazy si KrÚ vygeneruje z programu účetnictví ). Krajský úřad bude požadovat od obcí, měst a DS pouze výkazy v písemné podobě s podpisem statutárního zástupce účetní jednotky a razítkem obce a to v korunách a haléřích Příspěvkové organizace Výkazy za příspěvkové organizace neškolského charakteru předkládají pouze obce a města, která jsou zřizovateli těchto příspěvkových organizací, t.j. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu, sestavené za období od do Způsob předložení výkazů je dle vyhlášky stanoven tak, že příspěvkové organizace odevzdají obcím výkazy sestavené na tisíce Kč a na dvě desetinná místa v elektronické podobě a opis v písemné podobě schválený ředitelem příspěvkové organizace a obce je následně předávají na krajský úřad elektronickou poštou a písemný opis poštou. Nevylučuje se ani takový způsob, při kterém obec zkontroluje jako garant za správnost výkazy P a výkazy elektronicky i poštou odešle příspěvková organizace přímo na KrÚ JMK. V tomto případě je třeba, aby obec poslala zprávu se seznamem P, za které výkazy odesílá sama obec a které P si výkazy budou odesílat samy. Pokud budou výkazy chybové, budou z KrÚ vráceny zpět na obce k zajištění správnosti výkazů. Výkazy příspěvkových organizací školského charakteru se budou předávat dle pokynů odboru školského KrÚ JMK. Výkazy neškolských P se budou předávat přes odbor ekonomický KrÚ JMK, oddělení financování obcí a způsob předávání výkazů příspěvkových organizací v elektronické podobě bude následující: - čtvrtletní výkazy v elektronické podobě odešlou obce nebo P elektronickou poštou na ovou adresu: v termínu nejpozději do vyjímečně na disketě opatřené štítkem názvem P a jménem souboru, - musí být dodržen předmět zprávy, - věta 45 musí obsahovat 12. období jiné nebude akceptováno, - výkazy P v písemné podobě ověřené statutárním orgánem odešlou obce nebo P na oddělení financování obcí E KrÚ JMK v termínu nejpozději do

5 - 4 - Jihomoravský kraj používá ekonomický software Gordic a pro sumarizaci dat výkazů jeho funkci AUTMAT. Po nahrání výkazů na Automat budou odesílány zpětné protokoly, v případě chyb bude zaslána zpráva o chybách. Rozhraní pro elektronický přenos dat, které je nutno dodržet, je uvedeno v příloze č.1 V příloze č.2 jsou uvedeny příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub V případě, že P používá jiný účetní software než je Gordic, je nutné kontaktovat příslušného dodavatele software a předat mu požadované rozhraní. Všechny tři druhy výkazů jedné příspěvkové organizace posílejte v jednom e- mailu. Příloha č. 1 Rozhraní pro komunikaci s funkcí AUTMAT prostřednictvím elektronické pošty nebo přenosného media Pro jednoznačnou identifikaci příchozích dat používá program AUTMAT přesně specifikovanou hlavičku (identifikátor obsahu dat). Tuto hlavičku je nutno zadávat: při předávání dat elektronickou poštou jako: předmět (subject) zprávy Jeden může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. vlastní data jsou nekomprimované (kromě GRDIC komprimace) soubory uložené v příloze zprávy při předávání dat přenosným mediem jako: jednoduchý textový soubor s libovolným názvem (v konvenci MS DS) a příponou SUB Jedna disketa může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. název souboru doporučujeme například AUTMAT.SUB Struktura textu je následující (max. délka je 255 znaků): WinXXXtt_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.. XXX je zkratka aplikace zpracovávající načítání a sumarizaci UCRpro datový výstup (tt=21,24) VYK pro vstupy výkazem (tt=25) tt typ dat: 20 data jiného typu 21 dávka 5,6,x 22 dávka GZx 23 dávka GZx XML 24 binární data UCR (archiv) 25 výkaz 45,46,47 26 výkaz 45,46,49 27 výkaz GVx 28 výkaz GVx XML 29 binární data VYK (archiv) mm aktuální období (měsíc) rrrr aktuální období (rok) datum den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy dd den mm měsíc yyyy rok čas okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss hh hodina mm minuta ss sekunda IIIIIIIIII IČ organizace na 10 míst zleva, doplněné mezerami vpravo

6 - 5 - nnnnn. znak _ název organizace v libovolném kódování české diakritiky (nepovinný údaj, délka údaje omezená celkovou délkou věty 255 znaků) znamená mezeru Příloha č. 2 Příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub pro roční (1-12 měsíc) výkazy zasílané pomocí věty 45,46,47 : pro upřesnění: WinVYK25 12/ :15: Domov důchodců Sokolnice datum musí být u měsíců i dnů na 2 místa tzn pro 5. únor 2006 čas musí být u hodin, minut i sekund na plný počet míst tzn. 08:15:10 pro osm hodin, patnáct minut a deset sekund IČ je potřeba uvádět na 10 míst tzn. pokud uvádíte do deseti míst je potřeba dát ještě 2 mezery, pokud uvádíte je potřeba dát 4 mezery, pak následuje mezera a za ní teprve název příspěvkové organizace jedním em můžete posílat všechny výkazy jedné organizace (v jednom souboru či ve třech souborech) nebo co to jeden výkaz předmět zprávy musí obsahovat pouze deklarovanou hlavičku text zprávy ( u) Automat nezpracovává, nebere se na něj ohled, je ignorován Upozornění: Pokud se posílají y s výkazy těsně za sebou, tak je možné, že se při cestě ke zpracovateli předběhnou. Automat při vstupu provádí přesnou kontrolu na datum a čas a pokud přijde odesílaný jako první ke zpracovateli později než odesílaný jako druhý, nebude první odesílaný zpracován. Doporučujeme odesílat výkazy jedné organizace v jednom u. 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů Ačkoli byly obce a města jako zřizovatelé příspěvkových organizací upozorněny na změnu vyhl. č. 505/2002 Sb., která upravila obsah účetních výkazů, zejména pak tedy výkazu Příloha, některé předložené výkazy /elektronické i v písemné formě/ tyto změny neobsahovaly. Některé výkazy měly formu upravenou již zrušeným opatřením MF, které bylo nahrazeno právě vyhláškou č. 505/2002 Sb. V těchto neaktualizovaných výkazech jsou příspěvky na provoz od zřizovatele uváděny na ř. 13, zatímco podle nových výkazů se tyto příspěvky vykazují na ř. 19. Nové výkazy také obsahují ř. 51,52,53,54, které dřívější výkazy neobsahovaly vůbec. Aktualizace výkazů je nutná zejména z důvodu mezivýkazové vazby ř. 184 Rozvaha ř. 54 Příloha. Pro úplnost uvádíme základní vnitro- a mezivýkazové vazby v účetních výkazech pro příspěvkové organizace: - rovnost aktiv a pasiv v obou sloupcích rozvahy, - rovnost ř. 152 Rozvaha s ř. 62 Výkaz zisku a ztráty, tj. rovnost výsledku hospodaření v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty, - rovnost ř. 57 Výkaz zisku a ztráty (sl ) s ř (sl. 2), tj. rovnost provozní dotace ve Výkazu zisku a ztráty a v Příloze, - ř. 184 v Rozvaze na ř. 54 v Příloze v obou sloupcích těchto účetních výkazů.

7 - 6 - Městům, obcím a příspěvkovým organizacím je možno na vyžádání zaslat excelovskou aplikaci Pořizovač výkazů. Tato aplikace, určená pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, byla vytvořena pro usnadnění práce při pořizování dat účetních výkazů definovaných ve vyhlášce MF č. 505/2002 Sb., následný převod dat do formátu Automatizovaného rozpočtového informačního systému - ARIS dle vyhlášky MF č.535/2002 Sb. Aplikace PŘIZVAČ je určena pro organizace, které nemají možnost jinak pořídit data ve formátu ARIS. Pokud tedy vykazující organizace používá zákl. ekonomický a účetní program, který je k převodu dat (z uvedených výkazů) do formátu ARIS uzpůsoben, nemusí již tuto aplikaci používat. Bližší informace a na vyžádání tento pořizovač elektronicky pošle Ing. Antonín Špaček, telefon Z dosavadní praxe používání této pomůcky vyplynula ta chyba, že po napořizování dat se tyto výkazy pouze uložily a ve formátu.xls byly odeslány na sumarizaci příspěvkových organizací či referentovi účetnictví. To však není správné: po napořizování dat je nutno v menu po provedení kontroly mezivýkazových vazeb provést uložení ve formátu ARIS /tj. ve formátu věty 45,46,47/ a teprve potom tento soubor odeslat jako přílohu na výše uvedenou adresu. Aktuální verzí tohoto pořizovače je verze 1.92 /od I. čtvrtletí nedošlo k aktualizaci/.

8 Inventarizace majetku a závazků u ÚSC Právní předpisy, které upravují účetnictví územních samosprávných celků: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až č. 522 /Finanční zpravodaj č /2/2003 a č. 12/3/2004/. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů v 1 stanoví v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. V 6, odst. 3, zákona o účetnictví je vymezena povinnost všem účetním jednotkám, tedy i územním samosprávným celkům, inventarizovat majetek a závazky podle 29 a 30. V 8, odst. 4, zákona o účetnictví je stanoveno, že účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ JE TEDY NUTNÉ CHÁPAT JAK JEDEN Z DŮLEŽITÝCH NÁSTRJŮ PRŮKAZNSTI ÚČETNICTVÍ. V 29 je účetním jednotkám stanovena povinnost provést inventarizaci veškerého majetku a závazků, tzn. zjistit skutečný stav veškerého majetku a závazků a tento zjištěný stav porovnat se stavem příslušného majetku a závazků, zaúčtovaného na syntetických nebo podrozvahových účtech. U účetních jednotek, které jsou územními samosprávnými celky, je nutné zdůraznit, že inventarizace musí být provedena i u majetku, který není zachycen v účetnictví, ale ve zvláštní evidenci účetní jednotky /tzn. mimo účetnictví/. Tuto evidenci si v návaznosti na ustanovení 7, odst. 3, a 8, odst. 6, vyhlášky č. 505/2002 Sb., účetní jednotky stanovily a vymezily svým vnitřním předpisem /tzn. u drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku pod stanovenou hranici/. 3.1 Návaznost inventarizace a účetní závěrky Provedení inventarizace majetku a závazků /přípravné práce pro účetní závěrku/ úzce souvisí se zpracováním řádné účetní závěrky. Účetní závěrka kamžik sestavení účetní závěrky Provedení inventarizace 1. Řádná účetní závěrka Při uzavírání účetních knih Účetní jednotka provede k poslednímu dni účetního období inventarizaci majetku a závazků v souladu s 6, 29 a Mimořádná účetní závěrka Při uzavírání účetní knih v ostatních případech podle 17, odst. 2, písm. a), písm. k 3. Mezitímní účetní závěrka Na základě zvláštních právních předpisů, v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne /neuzavírají se účetní knihy/ Účetní jednotka provede inventarizaci majetku a závazků v souladu s 6, 29 a 30. Účetní jednotka provede inventarizaci pouze pro účely vyjádření ocenění podle 25, odst. 2, zákona o účetnictví.

9 - 8 - Práce související s účetní uzávěrkou lze rozdělit do dvou etap: 1. přípravné práce pro účetní závěrku /do těchto prací spadá i provedení inventarizace majetku a závazků/, 2. uzavření účtů hlavní knihy. 3.2 Právní úprava Vzhledem k tomu, že paragrafy 29 a 30 zákona o účetnictví jsou jedinou zákonnou úpravou týkající se inventarizace majetku a závazků, uvádíme jejich celé znění. 29 (1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 odst. 2. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /dále jen periodická inventarizace / a pro účely podání návrhu na vyrovnání. V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období /dále jen průběžná inventarizace /. Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. (2) Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stále místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. (3) Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení. 30 (1) Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci se zjišťují a/ fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku nebo b/ dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou povinny zaznamenat v inventurních soupisech. (2) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a/ skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, b/ podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, c/ způsob zjišťování skutečných stavů, d/ ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle 26 odst. 3, e/ okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. (3) V případě provádění průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy podle odstavce 2 nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. (4) Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. (5) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy a/ skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo b/ skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek. (6) Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

10 - 9 - Z 29 vyplývá, že inventarizace majetku a závazků se rozlišuje podle okamžiku, ke kterému se inventarizace provádí. V souvislosti se sestavením účetní závěrky jako řádné nebo mimořádné se provádí inventarizace majetku a závazků, tzv. periodická inventarizace. V případech stanovených v odst. 2 mohou účetní jednotky provádět tzv. průběžnou inventarizaci. Periodickou inventarizaci tedy rozlišujeme podle okamžiku provedení inventarizace majetku a závazků. V prvné řadě se jedná o inventarizaci, kterou účetní jednotky provádějí v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, to znamená ke konci účetního období. V druhé řadě se jedná o inventarizaci, kterou jsou účetní jednotky povinny provést v souvislosti s mimořádnou účetní závěrkou. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět i v průběhu účetního období, ovšem pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. U průběžné inventarizace si její termín stanoví účetní jednotka sama, s ohledem na majetek, kterého se průběžná inventarizace týká, a vzhledem ke svým specifickým potřebám. 30 vymezuje způsoby provedení inventarizace. Stanoví povinnost účetním jednotkám skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci zjišťovat: fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, nebo dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Stanoví účetním jednotkám povinnost zaznamenat zjištěné stavy v inventurních soupisech. Z výše uvedeného vyplývá, že inventurní soupisy jsou tímto paragrafem stanoveny jako jediná /povinná/ inventarizační písemnost. Vymezuje obsah inventurního soupisu a zároveň inventurní soupisy vymezuje jako průkazné účetní záznamy. Inventurní soupis musí obsahovat následující informace: stavy majetku a závazků tak, aby bylo možné je jednoznačně určit a definovat, podpisový záznam /podpis/ osoby odpovědné za zjištěné stavy majetku a závazků a podpisový záznam /podpis/ osoby odpovědné za provedení inventarizace, způsob zjišťování skutečných stavů, ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle 26, odst. 3, okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. V případě provádění průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. Dále stanovuje postup u fyzické inventury hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne / 19, odst. 1/, a účetní jednotky ji mohou provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího období. Vždy však musí účetní jednotky prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytku uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popř. za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období.

11 Charakteristika inventarizace a inventur Inventarizací rozumíme odsouhlasení skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví a vypořádání případných inventarizačních rozdílů. Inventarizace zahrnuje soubor činností obsahující: zjišťování skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému dni /ke dni inventarizace/, záznam tohoto stavu do inventurních soupisů, tak jak stanoví zákon o účetnictví, tato činnost se nazývá inventarizace, vyčíslení rozdílů mezi skutečným stavem a účetním stavem a objasnění příčin rozdílů /například poškození, ztráta, krádež nebo chyba v zaúčtování/. Pro úplnost je nutné zdůraznit, že zjistí-li se prokazatelně neúmyslné chyby v účetních zápisech, je nutné samozřejmě tyto chyby opravit na podkladě řádných účetních dokladů, a to ještě před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů, stanovení způsobů vypořádání zjištěných rozdílů, to znamená schodků, přebytků nebo mank proti stavům zachyceným v účetnictví, promítnutí upřesněných údajů v účetnictví, zhodnocení technického stavu majetku účetní jednotky, z kterého může vyplynout nezbytnost provedení oprav, údržby, technického zhodnocení nebo naopak vyřazení majetku, zhodnocení upotřebitelnosti a využití inventarizovaného majetku, další činnosti stanovené účetní jednotkou /například zjištění poškozeného majetku, zabezpečení proti ztrátě a podobně/. Inventurou se obecně rozumí zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých složek majetku, inventarizací se rozumí celý soubor prací, spojených s přípravou na zjištění skutečného stavu, s provedenou inventurou, to znamená zjištění skutečného stavu majetku a závazků a vyhotovení inventurních soupisů a přehledu inventarizačních rozdílů, s vyšetřením vzniku inventarizačních rozdílů a s vypracováním návrhu na vypořádání těchto rozdílů pro vedení účetní jednotky. Přitom za ukončení inventarizace lze považovat den, kdy vedoucí účetní jednotky rozhodl o vypořádání inventarizačních rozdílů a odsouhlasení provedené inventarizace. Tak tomu bude určitě při inventarizacích prováděných z vlastního rozhodnutí účetní jednotky nad rámec povinností stanovených zákonem o účetnictví, například u inventarizací prováděných v průběhu roku z důvodů kontrolních, předávání funkcí či odpovědnosti za svěřený majetek a podobně, kdy si účetní jednotka sama zvolí či určí den ukončení inventarizace. Jinak však zákon o účetnictví /pokud jde o den ukončení inventarizace/ neobsahuje bližší podrobnosti. Stanoví pouze, že se inventarizací ověřuje ke dni řádné /to znamená k / a ke dni mimořádné účetní závěrky, zda stav majetku a závazků odpovídá skutečnosti, a že inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Je proto možné považovat za nejvhodnější, aby den ukončení inventarizace se ztotožňoval se dnem, k němuž se povinně dle zákona ověřuje skutečný stav majetku a závazků. Slovo inventarizace je obsahově širší pojem, jež zahrnuje též inventuru, které však není zákonem o účetnictví blíže určeno a je nutno jej tedy interpretovat podle dosavadních praktických zkušeností a poznatků. Inventura je tedy jen částí inventarizačních prací, avšak částí významnou, neboť na jejím řádném provedení především závisí věrohodnost a pravdivost zjištěného skutečného stavu majetku a závazků a odvozeně či následně věrohodnost a pravdivost těchto údajů, s nimiž přechází účetnictvím do dalšího účetního období.

12 Časové aspekty inventarizace Předmět inventarizace Peněžní prostředky v hotovosti Zásoby a/ sledované v účetnictví podle způsobu A b/ sledované v účetnictví podle způsobu A c/ sledované v účetnictví podle způsobu B Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období/ Dlouhodobý hmotný movitý majetek, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží statní majetek a závazky /včetně hodnot sledovaných na podrozvahových účtech/ Povinnost provedení inventarizace stanovená zákonem K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/ Lze provádět v průběhu účetního období, účetní termín této inventarizace si účetní jednotka stanoví sama /průběžná inventarizace/ za podmínky, že zásoby účtují podle druhů nebo míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/, pokud není stanovena průběžná inventarizace K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/ K okamžiku, ke kterému sestavují účentí závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/ Lze provádět v průběhu účetního období, účetní termín této inventarizace si účetní jednotka stanoví sama /průběžná inventarizace/ K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou /periodická inventarizace/ Povinnosti účetních jednotek týkající se inventarizace majetku a závazků se postupně novelizacemi zákona o účetnictví upravovaly. Změny se dotýkaly například oblasti inventarizace peněžních prostředků v hotovosti /není již stanovena povinnost provést inventarizaci tohoto majetku nejméně 4x ročně/, u hmotného majetku, kromě peněžních prostředků v hotovosti a zásob, již nemohou účetní jednotky uplatňovat možnost prodloužení lhůty provedení inventarizace /do nesměla překročit dva roky/. 3.5 Vnitřní předpisy k inventarizaci Řádné provádění inventarizace majetku a závazků a vypořádání inventarizačních rozdílů, jakož i vyhotovování inventarizačních písemností, jsou výrazně ovlivňovány již postupem při jejich přípravě a organizačním zabezpečením. Proto nedostatky v inventarizacích se nejčastěji zjišťují v účetních jednotkách, v nichž buď chybí vůbec vnitřní předpis pro provádění inventarizace, nebo vnitřní předpisy na úseku inventarizace nejsou zcela v souladu se zákonem o účetnictví. bsahují totiž někdy nepřenosnosti, týkající se např. data, k němuž se inventarizace provádí, či dokonce chyby, např. připouštějí u zásob vzájemnou kompenzaci mank a přebytků, což je zakázáno. Nedostatky v inventarizacích se nejčastji zjišťují též v účetních jednotkách, v nichž nebyla provedena nebo dokonce se vůbec neprovádí instruktáž pracovníků provádějících fyzickou inventuru. Vnitřním předpisem směrnicí o inventarizaci majetku a závazků je tedy vhodné stanovit následující: úvod o účel směrnice postup při provádění inventarizace

Financování obcí zprávy 3/2005

Financování obcí zprávy 3/2005 Financování obcí zprávy 3/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Pozemky v účetnictví ÚSC 4 3.1 Vymezení pojmu pozemky v právních

Více

Financování obcí zprávy 3/2006

Financování obcí zprávy 3/2006 Financování obcí zprávy 3/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Národní program Phare 2003 část II 4 3.1 Smlouva o poskytnutí grantu

Více

Financování obcí zprávy 1/2005

Financování obcí zprávy 1/2005 Financování obcí zprávy 1/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2005 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Mezivýkazová vazba ř. 184 Rozvaha x ř. 54 Příloha 3 4. Daňový bonus

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VNITŘNÍ FIREMNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI RECYDE

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitřních

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 632/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U ---------------------------------------------------------------------------- AUDITORSKÉ KONTROLE ÚČETNICTVÍ

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více