VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 23.3.2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi

2 1. základní informace: Název organizace : Ústav sociální péče pro dospělé Věţ, příspěvková organizace Sídlo : Věţ 1, Věţ IČ : DIČ : CZ Zřizovatel : Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, Jihlava - základní charakteristika organizace: Předmět činnosti: V domově se zvláštním reţimem podle 50 odst.1 zák.č.108/2006 Sb.o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů poskytuje organizace pobytové sluţby dospělým osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou demencí, kteří byli přijati do a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Reţim je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Od jiţ přijímáme pouze klienty s chronickým duševním onemocněním. Datum zřízení: na dobu neurčitou Zápis do OR : / OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vloţka 791 2

3 - kontakty: Statutární zástupce : Kadlecová Jaroslava, ředitelka tel./fax : mobil : , URL : Vedoucí zaměstnanci : Ředitelka Vedoucí ekonomického úseku /zástupce ředitelky/ Vedoucí zdravotního a ošetřovatelského úseku Vedoucí úseku sociální péče Vedoucí stravovacího úseku Jaroslava Kadlecová Vlasta Vencová Jan Doleţal Mgr.Kateřina Klementová Marie Adamcová - veřejný závazek: Poslání: Posláním ÚSPD Věţ je zajištění pobytové sluţby v Domově se zvláštním reţimem osobám s chronickým duševním onemocněním, jimţ nelze zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění klientů. Podporujeme klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji schopností a dovedností, které směřují k soběstačnosti. Vytváříme domácí prostředí, kde mohou klienti uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat. Cíle : a) orientované na klienta : -zapojovat klienty do veřejného ţivota a vyuţívat k tomu běţné sluţby -poskytovat bydlení, které respektuje soukromí klienta a blíţí se maximálně domácímu prostředí -podporovat zájmy klientů a jejich společenské kontakty -podporovat samostatné rozhodování klientů o vlastním ţivotě 3

4 b) orientované na poskytovatele : -zajišťovat péči o zaměstnance prostředí,vzdělávání, prac. podmínky -zajišťovat zvyšování kvality poskytovaných sluţeb Zásady : -odbornost -individuální přístup -respektování důstojnosti -integrace Okruh osob : Zařízení je určeno pro: -muţe a ţeny od 18 let s chronickým duševním onemocněním, horní věková hranice není omezena -osobám, kteří v důsledku biopsychosociálního postiţení potřebují sociální péči ústavní, nikoliv však péči léčebnou ve zdravotnickém zařízení Zařízení není určeno: -osobám závislým na návykových látkách -osobám s mentálním postiţením -osobám s projevy agrese, sexuální deviace a s projevy sebepoškozování -osobám, kteří nabízenou sluţbu odmítají a nepřichází ze svého rozhodnutí -osobám, u nichţ došlo k relapsu onemocnění a je nutný pobyt ve zdravot- nickém zařízení - poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Domov se zvláštním reţimem 4

5 - historie organizace : Sociální zařízení je umístěno na hlavní trase, zhruba 14 km od Havlíčkova Brodu směrem na Humpolec. Je umístěno v budově bývalého zámku, který byl postupně přebudováván a od roku 1964 slouţil jako sociální zařízení. Do roku 2002 bylo zařízení provozováno jako domov důchodců. Po výstavbě nového DD v Havlíčkově Brodě odešlo zhruba 50 seniorů do nového zařízení a ve stávajícím zůstalo 40 klientů, kteří odejít odmítli jinam, nebo měli psychiatrickou diagnózu. Před ukončením provozu jsme ve spolupráci s budoucím zřizovatelem změnili koncepci poskytování sociální sluţby a specializovali se na sluţbu osobám s duševním onemocněním. Od roku 2003 došlo k významným rekonstrukcím. Především jsme sníţili počty lůţek na pokojích, společné prostory jsme upravili tak, aby vyhovovaly potřebám mladší klientely se specifickými potřebami, vystavěli jsme pracovní terapie. Došlo k zásadním technickým změnám- výměna střechy,výstavba dalšího křídla budovy nad stávající uhelnou a kotelnou, rekonstrukce kuchyně, oprava trámových stropů, výměna oken, výstavba dřevodílny a další. 5

6 2. doplňující informace - Kapacita DZR : 80 K obsazených lůţek 80 K obsazených lůţek 79 Průměrný počet klientů v klientů Průměrná obloţnost 100% Přijato klientů 8 Propuštěno klientů 4 Zemřelo klientů 5 Průměrný věk klientů 60,1 let Počet čekatelů na umístění 74 Počet pokojů 31 Počet lůţek na pokojích 2 3 / dva pokoje jsou 4 lůţkové/ Zdravotní sloţení Ošetřovatelské oddělení viz cílová skupina nemáme - průměrná čekací doba na umístění 2-4 roky/ dle situace/ - složení uživatelů (klienti) : Počet klientů 80 Z toho : ţen 38 muţů 42 počet klientů ve věku let 55 počet klientů ve věku let 19 počet klientů ve věku let 6 6

7 počet klientů ve věku let 0 Příspěvek na péči I.stupeň 25 II.stupeň 21 III.stupeň 18 IV.stupeň 13 nepřiznáno, v jednání 3 nákladnější stravování 33 imobilní 6 mobilní za pomoci 7 nesvéprávní 16 omezeni ve způsobilosti 8 svéprávní 56 Klienti jsou do zařízení přijímáni na základě své ţádosti, nebo ţádosti opatrovníka. S kaţdým ţadatelem je v předstihu vedeno podrobné jednání, kdy je ještě před definitivním podáním ţádosti informován o všech skutečnostech a podmínkách pobytu v ÚSPD Věţ. Do pořadníku čekatelů na umístění je zařazen aţ na základě svého skutečného plnohodnotného rozhodnutí. Společný ţivot v zařízení je upraven a definován Domácím řádem a přizpůsoben specifickým potřebám klientů s chronickým duševním onemocněním. Všichni klienti mají od roku 2007 podepsány smlouvy o poskytování sociálních sluţeb. Všichni klienti mají klíčového pracovníka. K volbě klíčového zaměstnance jsme přistupovali po vzájemné dohodě s klienty.v zařízení je plně rozvinutý systém individuálních plánů, včetně tvorby a průběţného vyhodnocování a upravování dle potřeb klientů. 7

8 - popis základních činností : Zařízení poskytuje klientům -ubytování dvou a třílůţkové pokoje, sociální zařízení společná, není na pokoji -stravování- vaříme základní i dietní stravu, klienti mají moţnost výběru ze dvou jídel -lékařská péče 2x týdně dochází do zařízení praktický lékař, dále d.p. 1x týdně dochází psychiatr, dále dle potřeby 1x týdně dochází psycholog., dále dle potřeby odborná lék. péče, vč. stomatologa - smluvně -volnočasové aktivity -fakultativní sluţby 8

9 3. personální zajištění služby : Organizační schéma Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvková organizace Ředitel Úsek ekonomický Úsek sociální pé če Sociální pracovníci Úsek zdravotní a ošetřovatelský Úsek stravovací Odd ělení provozní vedoucí ekon. úseku zástupce ředitele Vedoucí terapeut vedoucí zdravotního úseku vrchní ošet řovatel Vedoucí stravovacího úseku Provozní technik, BOZP Účetní pracovníci v sociálních službách Ambulantní sestra Kuchařky Údržba Střední zdravotnický pracovník Pradlena Pomocný zdravotnický pracovník Uklízečky 9

10 - počet zaměstnanců : Evidenční počet zaměstnanců 47 Přepočtený počet zaměstnanců 44 Průměrná platová třída 6,3 Průměrná mzda ,-Kč Počet pracovníků v sociálních sluţbách /evidenčních/ 7 / z toho 3 v přímé obsluţné péči a 4 v základní výchovné péči/ Sociální pracovnice 2 Počet zdravotnických pracovníků 18 / z toho 12 SZP a 6 sanitářů / Počet THP 5 Počet převáţně manuálně pracujících zaměstnanců 15 /z toho 6 kuchyň,2 údrţba,5 úklid,2prádelna/ Limit prostředků na platy činil /+pouţito 148tis.z FO/ tis.kč DPČ +DPP průběţně dle potřeby 16 / z toho:11 pracujících klientů, 1 lékař psychiatr, 1 dietní sestra,1 SZP,1 manuál, 1 PSS Za celk. odměnu 300 tis.kč Počet zaměstnanců nově příchozích: 3 Počet zaměstnanců, kteří odešli/do starob.důchodu3 / 4 Návrat z rodičovské dovolené 0 Pracovní úraz 0 Pracovní neschopnost - celkem kal.dnů 10

11 V zařízení pracují dále smluvní lékaři: MUDr Luis Radosa - psychiatr PhDr Eva Holendová psycholog MUDr Jan Ondrák - praktický lékař Zaměstnanci pracují dle pracovních náplní, v návaznosti na potřeby zařízení. Při své práci se dále řídí platnou legislativou : Organizační řád Pracovní řád Provozní řád Domácí řád Příkazy, Směrnice, Pokyny Péče o zaměstnance : Je zpracovaný plán tvorby a čerpání FKSP. Zaměstnancům přispíváme na závodní stravování, na společenské, kulturní a sportovní akce, na ţivotní a pracovní jubilea. Dále mají moţnost zdarma vyuţívat sluţeb našeho fit centra a masáţního přístroje Lymfoven. Je zpracována směrnice na půjčování obytných přívěsů. Mají placené sluţby supervizora a k dispozici odborné knihy a časopisy pro průběţné vzdělávání. - vzdělávání pracovniků : Zařízení má zpracovaný plán vzdělávání zaměstnanců v návaznosti na platnou legislativu a potřeby zařízení. Reagujeme na aktuální nabídku, vyuţíváme k proškolování zaměstnanců sluţeb našich lékařů, pořádáme pravidelné schůzky a porady s tématickým zaměřením. Podporujeme samostudium a studium i školicí akce, které si platí i sjednávají zaměstnanci sami. Poskytujeme zaměstnancům ke studiu odborné časopisy, vztahující se k problematice klientů naší cílové skupiny i řadu dalších. 11

12 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSPD VĚŢ ZA ROK Odborný seminář a konzultace k problematice vykazování APSSCR zdravotní péče v PZSS Ochrana práv uţivatelů sociálních sluţeb Jihlava Bezpečnostní školení k dopravě řidiči referenti ÚSPD Věţ Zdaňování mezd Havl. Brod Školení bezpečnosti práce a PO ÚSPD Věţ Účetnictví příspěvkových organizací Jihlava Domovy se zvláštním reţimem APSSCR Restriktivní opatření, inspekce z pohledu poskytovatele ÚSPD Věţ Odborný kurz výroby dekorativní a uţitkové keramiky ÚSPD Věţ Komunikace Jihlava Zákon o sociálních sluţbách Jihlava Smlouva o poskytování sociální sluţby (specifika: Pobyt. Sluţ.) Jihlava Výţiva je lék Havl. Brod Syndrom vyhoření Tábor Školení pro podávání statistických výkazů MPSV Praha Individuální plánování v zařízení sociálních sluţeb D. Dunajov Práce klíčových pracovníků ÚSPD Věţ Ošetřování obtíţného uţivatele. Komunikace s psychotickým klientem Věţ a sebeobrana Setkání sociálních pracovníků Ageismus Tábor Sexuální revoluce, sexuální násilí a obtěţování Ţďár n. Sáz Rozvoj spolupráce a pozitivního klimatu na pracovišti výjezdní porada ředitelů 12

13 Mezitímní účetní závěrka k v PO Jihlava Stravování v zařízení sociálních sluţeb Tábor Nový katalog prací Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních sluţeb v Kraji Vysočina Výroční kongres poskytovatelů sociálních sluţeb Tábor IS Cygnus ovládání modulu Majetek ÚSPD Věţ IS Cygnus ovládání modulu Zaměstnanci ÚSPD Věţ Odborná stáţ v zařízení Lidmáň Meditace, relaxace, pozitivní odpad na psychiku zaměstnanců + Atributy domova se zvláštním reţimem ÚSPD Věţ Spisová sluţba a datové schránky Jihlava Zdaňování mezd Havl. Brod Nová vyhláška MF ČR o inventarizaci Supervize ÚSPD Věţ Nouzové situace Brno Změny předpisů v oblasti sociální zabezpečení a pracovního práva Havl. Brod V roce 2009 se zaměstnanci ÚSPD zúčastnili také školení BOZP, PO v ÚSPD Věţ a všichni přímoobsluţní zaměstnanci absolvovali 24 hodin vzdělávání dle zákona. - hodnocení jednotlivých úseků : Zaměstnanci pracují týmově, funguje spolupráce i předávání informací. Jednotlivé úseky vykazují dlouhodobě dobrý pracovní výkon. 13

14 4. hospodaření organizace: - finanční služby, finanční plán, skutečné náklady, výsledky hospodaření Dotace z toho 9 350tis.Kč 915tis.Kč příspěvek KrÚ 8 435tis.Kč dotace MPSV Výnosy z toho tis.Kč 6 634tis.Kč úhrady od klientů 5 360tis.Kč příspěvek na péči 784tis.Kč příjmy od VZP 317tis.Kč příjmy za obědy Náklady celkem z toho tis.Kč 3 872tis.Kč spotřeba materiálu 1 310tis.Kč spotřeba energií tis.Kč osobní náklady Fondy - zůstatky na běţném účtu 259tis.Kč investiční fond 592tis.Kč rezervní fond 40tis.Kč fond odměn 184tis. Kč fond FKSP Bylo dosaţeno kladného hospodářského výsledku ,86 Kč. - investice Významné údržbové akce investičního charakteru : -oprava trámových stropů 2. část hrazeno z prostředků kraje Vysočina -výměna oken v průčelí zámku hrazeno z prostředků ŘSD -výměna oken v provozních místnostech hrazeno z prostředků kraje 14

15 Významné akce údržbového charakteru: Hrazeno z provozních prostředků ÚSPD Věž v celk. výši 1.308tis. Kč -oprava zpevněných ploch -oprava omítek a další zednické práce -výměna oken -výměna přihřívače vody -havárie stropu jídelna -opravy strojního zařízení -běţné opravy a údrţba zařízení 100tis. Kč 220tis. Kč 186tis. Kč 100tis. Kč 87tis. Kč 310tis. Kč 305tis. Kč Investice : -schodišťové rameno -víceúčelová místnost 108 tis.kč 141tis. Kč - provedené kontroly Externí kontroly, vyhodnocení: -dílčí audity účetnictví a hospodaření -veřejnosprávní kontrola,odbor kontroly KrÚ bez závad bez nápravných opatření -kontroly KHS na dodrţování právních předpisů a hygienických norem - bez závad -kontrola sociálního pojistného- OSSZ Havl. Brod bez závad Veškeré další dílčí kontroly jsou prováděny v návaznosti na platnou legislativu, předpisy PO,BOZP a další kontroly a revize nutné pro bezpečný chod zařízení. 15

16 5. aktivity uplynulého roku - kulturně společenské akce pro uživatele služby Zájmová činnost klientů: V rámci aktivizace a resocializace pracuje v zařízení několik zájmových krouţků a běţných aktivizačních činností: Krouţek ručních prací /pletení, vyšívání, šití, háčkování,práce s pedikem, práce s papírem, pletení košíků, šití textilních výrobků a hraček, výroba ozdob atd./ fotografický krouţek, krouţek vaření, keramický krouţek, hudební, sportovní, turistický, cyklistický, filmový, vzdělávací, krouţek práce na PC, arteterapie, canisterapie, muzikoterapie, čtenářský, zahradnický a řada dalších. Několik klientů /11/ pracuje za mzdu při drobných pomocných pracích- vrátní,pomoc v kuchyni, pomoc při úklidu apod., někteří vykonávají brigádně úklidové práce pro obec. Vydáváme časopis, o příspěvky se starají klienti. Aktivizační činnost řídí a organizují pracovníci úseku sociální péče. Při některých akcích se zapojují zejména pracovníci zdravotního úseku, ev. další zaměstnanci dle aktuálních potřeb. Kromě výše uvedených činností se v zařízení pravidelně 1x týdně koná velká komunita za účasti všech klientů a zaměstnanců. Dle potřeby, minimálně však 1x týdně pořádáme pro klienty různé zájmové,rukodělné,sportovní, logické a paměťové soutěţe. Do zařízení dochází zástupci různých církví k hromadným, či individuálním bohosluţbám. Klientům nabízíme volnočasové aktivity různého druhu tak, aby korespondovaly s jejich zájmy a potřebami. Důsledně dbáme na individualitu kaţdého jedince. Společně slavíme narozeniny, dárky bývají symbolické, většinou z vlastních zdrojů. Další drobné dárkové předměty dostávají přímo klienti, zejména od fi Hartmann, nebo Semileas. Firma Hartmann např. nakoupila našim klientům k vánocům potravinové balíčky. - další aktivity organizace: Snaţíme se, aby ţivot v našem zařízení byl pro klienty příjemný a co nejvíce podobný ţivotu běţné populace. Podporujeme jejich styk s příbuznými a v rámci toho organizujeme tématické výlety po místě jejich rodiště. Pravidelně s námi naši klienti jezdí na nákupy do nákupních center a vedeme je k tomu, aby samostatně dokázali obstarat i větší nákup pro domov apod. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům našich klientů jsme nuceni velké akce oproti minulosti redukovat a vyuţívat pouze dostupných zdrojů. V této souvislosti vítáme zájem i podporu organizací a občanů, kteří se chtějí podílet na zkvalitnění ţivota našich klientů. Do zařízení zveme různé skupiny se zábavným programem, hudební skupiny, pořádáme plesy, zábavy, dny otevřených dveří, sportovní hry apod. Zveme k účasti jiná 16

17 zařízení a naopak my jezdíme na návštěvu do jiných sociálních zařízení. Pravidelně se u nás koná Vánoční koncert za účasti široké veřejnosti. PŘEHLED AKCÍ PRO KLIENTY plavecký bazén PL HB Ples pro seniory v Krahulčí plavecký bazén PL HB plavecký bazén PL HB Karneval v ÚSPD Věţ plavecký bazén PL HB Maškarní karneval - Zboţí plavecký bazén PL HB plavecký bazén PL HB plavecký bazén PL HB PL HB - plavecký bazén canisterapie výlov rybníka Kachlička canisterapie Čarodějnice Veteráni Havlíčkův Brod canisterapie canisterapie Ta naše písnička česká pečení prasete canisterapie canisterapie canisterapie výlet vlakem Humpolec - Plačkov výlet spojený se sběrem hub v lese canisterapie PL HB - Nejkrásnější pohled na svět Pouť Herálec Jemčina kola Kachlička stanování Světlá nad Sázavou - Řecký olympijský den plavecký bazén PL - HB Srdce na dlani - Jihlava Podzimní setkání - Háj Pouť ve Světlé nad Sázavou Hašlerky - pan Šedivý a jeho písničky od Hašlera Sportovní hry klientů a opékání buřtů Den otevřených dveří v ÚSPD Věţ 17

18 Srdce na dlani - finálové kolo - Jihlava Disco Černovice DD Reynkova - setkání Italský den ÚSPD Věţ Bramborový den v ÚSPD Věţ Mikulášská besídka ÚSPD Věţ Mikulášská Zboţí Barevné Vánoce - Jihlava Vystoupení kapely Viola z Olomouce koncert MŠ a ZŠ v ÚSPD Věţ Koncert v kapli ÚSPD Věţ Štědrý den Silvestrovské rozjímání - úspěchy organizace : Za největší úspěchy celé organizace povaţujeme zájem o naše sluţby a ze zpětné vazby klientů i okolí víme o spokojenosti a příjemném vnímání našeho zařízení klienty i veřejností. 6. specifika organizace : Specifická klientela vyţaduje specifický způsob poskytování sociální sluţby. Je poměrně vysoká potřebnost specializovaného personálu, zejména zdravotních sester. Veškeré potřeby klientů musí být dokonale provázány a zajištěny i ve spolupráci s odbornými zdravotnickými zařízeními, zejména PL Havl. Brod, PL Jihlava a dalších organizací, které se zabývají péčí, či podporou duševně nemocných klientů. 7. hodnocení uplynulého roku : Veškeré úsilí zaměstnanců směřovalo k zajištění podmínek pro poskytování kvalitní sociální sluţby pro klienty, k budování příjemného prostředí a dobrých vztahů, jak mezi klienty, tak i interpersonálně. I přes obtíţné chvíle, spojené zejména s náročnou rekonstrukcí trámových stropů, nepocítili naši klienti ţádné podstatné omezení. Prostředí, ve kterém ţijí, vnímají pozitivně, daří se nám vytvářet pro ně příjemnou atmosféru a dělá nám velkou radost, ţe se u nás cítí dobře. Lze konstatovat, ţe jako celek fungujeme bez velkých problémů, nebylo třeba řešit ţádné mimořádné události. Snaţíme se pracovat týmově. Splnili jsme všechny úkoly, které jsme měli stanoveny pro rok Podařilo se pro nás, prostřednictvím kraje Vysočina odkoupit a nám svěřit do uţívání, část parku, který jsme měli v pronájmu a kde naši klienti tráví rádi volné chvíle. Za úspěch povaţujeme výsledky jednání nás i KrÚ s ŘSD, které v roce 2010 zrealizovalo výměnu oken v průčelí zámku. Za největší úspěch povaţujeme rozhodnutí KrÚ o výstavbě pracovní dílny pro klienty, kterou jsme dlouhodobě potřebovali. Zařízení má zpracované veškeré Standardy kvality, které průběţně zavádíme do praxe. 18

19 8. výhled do roku 2011 : Dále zvyšovat kvalitu poskytovaných sluţeb, udrţet příjemné ţivotní podmínky pro klienty a personál. Podporovat vzdělávání zaměstnanců. Jako cílovou skupinu nadále přijímat pouze klienty s chronickým duševním onemocněním. Poţádat zřizovatele o moţnost změny názvu ústavu. Jsme domov se zvláštním reţimem a pro naše uţivatele i veřejnost by změna názvu a pouţití jiného označení neţ ústav byla ţádoucí. Spolupracovat při náročných údrţbových akcích /výměna zbývajících oken v celé budově, další etapy opravy trámových stropů atd./ tak, aby se vše co nejméně dotýkalo našich obyvatel. Ve spolupráci s KrÚ dokončit koupi parku a spolupracovat na realizaci projektu revitalizace. Dále jednat se zřizovatelem ohledně výstavby chráněného bydlení pro 7 klientů. 9. různé Vzhledem k plánovaným reformním krokům v sociální oblasti budeme doufat, ţe změny, které nastanou, nepřivodí našim klientům, nám i celé sociální sféře situace, kdy nebudeme moci sociální sluţby poskytovat v plném a kvalitním rozsahu. 19

20 10. fotogalerie : 20

21 21

22 Ve Věţi Kadlecová Jaroslava 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi 30.3.2010 1 Základní údaje: 1.Předmět činnosti: V domově se zvláštním reţimem podle 50 odst.1 zák.č.108/2006 Sb.o sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. DOM OV ve VĚŽI. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka Domova ve Věži. Ve Věži 23.3. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. DOM OV ve VĚŽI. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka Domova ve Věži. Ve Věži 23.3. 2014 DOM OV ve VĚŽI příspěvková organizace Věž 1 582 56 IČO : 60128089 tel. 569 445 504, 569 445 227 www.domov-vez.cz e-mail : reditel@domov-vez.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová, ředitelka

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

D O M O V v e V Ě Ž I. příspěvková organizace Věž 1 582 56 IČO : 60128089 tel. 569 445 504, 569 445 227 www.domov-vez.cz e-mail : reditel@domov-vez.

D O M O V v e V Ě Ž I. příspěvková organizace Věž 1 582 56 IČO : 60128089 tel. 569 445 504, 569 445 227 www.domov-vez.cz e-mail : reditel@domov-vez. D O M O V v e V Ě Ž I příspěvková organizace Věž 1 582 56 IČO : 60128089 tel. 569 445 504, 569 445 227 www.domov-vez.cz e-mail : reditel@domov-vez.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

D O M O V v e V Ě Ž I. příspěvková organizace Věž IČO : tel ,

D O M O V v e V Ě Ž I. příspěvková organizace Věž IČO : tel , D O M O V v e V Ě Ž I příspěvková organizace Věž 1 582 56 IČO : 60128089 tel. 569 445 504, 569 445 227 www.domov-vez.cz e-mail : reditel@domov-vez.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: 5385508 Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE Obsah: I. Základní údaje o organizaci 3 1. Ohlédnutí za uplynulým rokem 2010 5 2. Historie organizace. 6 3. Veřejný závazek. 7 4. Cílová skupina uţivatelů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2015 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

D O M O V v e V Ě Ž I. příspěvková organizace Věž IČO : tel ,

D O M O V v e V Ě Ž I. příspěvková organizace Věž IČO : tel , D O M O V v e V Ě Ž I příspěvková organizace Věž 1 582 56 IČO : 60128089 tel. 569 445 504, 569 445 227 www.domov-vez.cz e-mail : reditel@domov-vez.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracoval : Ing. Vladimír Frič,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2010 1 strana centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Obsah I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 O B S A H 1. Úvod....

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2009 1 Obsah strana I. Základní údaje 3 II. Organizační struktura 3 III. Základní prohlášení Klíče 3 IV. Historie 4 V. Sociální služby 5 V.1 Denní stacionář

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŢIVOTICE

ZÁMEK DOLNÍ ŢIVOTICE ZÁMEK DOLNÍ ŢIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Ţivotice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE za rok 2015 Stránka 1 z 13 Váţené kolegyně, kolegové, přátelé.

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 1 Obsah: Úvod str. 3 Základní údaje o organizaci str. 5 Veřejný závazek str. 6 Zdravotní péče str. 10 Sociální aktivity str. 13 Stravování

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva 2008. Domov sv. Alžběty

Výroční zpráva 2008. Domov sv. Alžběty Výroční zpráva 2008 Domov sv. Alžběty na Žernůvce Vypracovaly: PhDr. Jana Hutařová část 1,2,3 a 5 Dana Crhová část 4 a 6 2. března 2009 Obsah: 1. Domov sv. Alžběty - představení... 3 1.1. Identifikační

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

Zašová 45, 756 51 Zašová

Zašová 45, 756 51 Zašová Název zařízení Adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Jméno vedoucího 1. 1. 31. 1. Mgr. Lukáš Bednařík, Dis. 1. 2. 14. 7. Ing. Renata Zejdová 15. 7. 31. 12. Ing.

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

I. Základní údaje o zpracovateli 3

I. Základní údaje o zpracovateli 3 Výroční zpráva za rok 2015 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 5 II.1 Organizační struktura 5 II.2 Počty uživatelů, kapacita 6 II.3 Přehled akcí uskutečněných v roce

Více

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Příloha žádosti o registraci Počet stran 9 o.s. Sluneční zahrada Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Projekt : Chráněná dílna svatý Prokop u červeného

Více

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Sociální služby a služby klientům 3 1.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče 5 1.3. Podíl financování a kapacita 7 1.4. Budova - stav, údržba,

Více

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 str.

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Klášterní 3, 391 65 Bechyně IČO: 75011239 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Klášterní 3, 391 65 Bechyně IČO: 75011239 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Klášterní 3, 391 65 Bechyně IČO: 75011239 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky Domova pro seniory Bechyně... 3 2 Základní údaje... 4 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Zpráva o činnosti za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IČ 47811927 Zpráva o činnosti za rok 2007 V Melči dne 27. 2. 2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Předklášteří

Více