DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT"

Transkript

1 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

2

3 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4

5 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA A FUNKCE DAŇOVÉ EVIDENCE Právní úprava daňové evidence... 5 Cvičení 1.1, 1.2, Forma a způsob vedení daňové evidence... 7 Cvičení Cíl a struktura daňové evidence... 7 Cvičení MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE Členění majetku podle druhů... 9 Cvičení 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Oceňování majetku Cvičení 2.6, Závazky podnikatele Cvičení 2.8, ÚČETNÍ DOKLADY Členění dokladů podle druhů Cvičení 3.1, Členění dokladů podle počtu dokumentovaných případů Cvičení Členění dokladů podle obsahu Cvičení Náležitosti dokladů Cvičení 3.5, 3.6, Vyhotovování dokladů Cvičení 3.8, 3.9, Opravy v dokladech Cvičení Oběh dokladů Cvičení DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO NEPLÁTCE I PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY Formy a metody zpracování deníku příjmů a výdajů Cvičení 4.1, 4.2, Členění příjmů a výdajů podle způsobu placení Cvičení 4.4, 4.5, Členění příjmů a výdajů podle vlivu na základ daně z příjmů Cvičení 4.7, Uzavření deníku příjmů a výdajů a výpočet základu pro daň z příjmů fyzických osob Cvičení v kapitole Deník pro plátce DPH zákon o dani z přidané hodnoty Cvičení 4.9, 4.10, 4.11,

6 5. SOUVISLÝ PŘÍKLAD DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Deník příjmů a výdajů pro neplátce DPH Cvičení 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, Deník příjmů a výdajů pro plátce DPH Cvičení 5.7, POMOCNÉ KNIHY DAŇOVÉ EVIDENCE Cvičení Evidence pohledávek a závazků Cvičení 6.2, 6.3, 6.4, Evidence zásob Cvičení 6.6, 6.7, Evidence dlouhodobého majetku Cvičení 6.9, 6.10, Evidence mezd Cvičení 6.12, Ostatní evidence podle potřeb podnikatele Cvičení 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, INVENTARIZACE V PRODEJNĚ Cvičení 7.1, Postup při provádění inventarizace Cvičení 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, VÝKAZY A DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB Výkaz o majetku a závazcích Výkaz příjmů a výdajů Cvičení 8.1, Základní daňové pojmy ze zákona o daních z příjmů fyzických osob Cvičení Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob Cvičení 8.4 4

7 1. CHARAKTERISTIKA A FUNKCE DAŇOVÉ EVIDENCE 1.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE Vyberte jednu správnou odpověď: CVIČENÍ Do roku 2003 existovaly tyto účetní soustavy a) účetnictví a daňová evidence b) podvojné účetnictví a jednoduché účetnictví c) podvojné účetnictví a daňová evidence 2. Od roku 2004 bylo zrušeno a nahrazeno daňovou evidencí a) účetnictví b) podvojné účetnictví c) jednoduché účetnictví 3. Vedení daňové evidence upravuje a) zákon o účetnictví b) zákon o daních z příjmů c) zákon o dani z přidané hodnoty 4. Vedení účetnictví upravuje a) zákon o daních z příjmů b) zákon o správě daní a poplatků c) zákon o účetnictví 5. Daňová evidence zajišťuje zejména zjištění a) základu daně z příjmů z údajů o zdanitelných příjmech a daňových výdajích b) skutečného hospodářského výsledku porovnáním nákladů a výnosů c) daně z příjmů paušální částkou 6. Daňová evidence je určena pro a) všechny fyzické osoby b) právnické osoby c) fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou 7. Účetnictví vedou a) účetní jednotky b) všechny fyzické osoby c) fyzické osoby s obratem do Kč 8. Základním cílem účetnictví je zjištění a) základu pro daň z příjmů z údajů o zdanitelných příjmech a daňových výdajích b) určení výdajů procentem z příjmů c) skutečného hospodářského výsledku porovnáním nákladů a výnosů 9. Vykazovat pouze příjmy s uplatněním výdajů v procentech z příjmů mohou a) právnické osoby b) všechny fyzické osoby c) fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku 10. Výše daně stanovené paušální částkou musí činit po slevách minimálně a) Kč b) 600 Kč c) Kč 5

8 CVIČENÍ 1.2 Určete, které z následujících firem a institucí povedou daňovou evidenci a které účetnictví. Podnikatelský subjekt Daňová evidence Účetnictví Paní Jiříková bude jako fyzická osoba na základě živnostenského listu provozovat večerku, není zapsána v obchodním rejstříku Společnost Fitop, zahajuje činnost jako s.r.o. Vzniká firma Kovotex, a. s. Kadeřnický salon Drdůlek zřizuje fyzická osoba na základě živnostenského listu, nezapsaná v obchodním rejstříku Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Chytrý, daňový poradce, fyzická osoba, je zapsán v obchodním rejstříku Autoservis Šroubek, zahajuje činnost jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku X CVIČENÍ 1.3 Doplňte, jakou evidenci povedou v jednotlivých letech tyto firmy. Firma Šikula, fyzická osoba nezapsaná v ob. rejstříku, opravy výpočetní techniky: 2009 zahájení činnosti, obrat za rok Kč, 2010 obrat Kč, 2011 obrat Kč Advokát Mazaný, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku: 2009 zahájení činnosti, obrat za rok Kč, v roce 2010 zápis do obchodního rejstříku, 2010 obrat Kč, 2011 obrat Kč Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 DE 6

9 1.2 FORMA A ZPŮSOB VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE CVIČENÍ 1.4 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Forma a podoba daňové evidence je a) přesně stanovena zákonem b) je plně v pravomoci podnikatele c) nařizuje ji správa sociálního zabezpečení 2. Daňová evidence může být vedena a zpracována a) pravidelně a průběžně během roku b) až po skončení zdaňovacího období (na konci roku) c) čtvrtletně 3. Záznamy se v daňové evidenci provádějí na základě a) ústních dohod s obchodními partnery b) příkazů majitele firmy c) účetních dokladů 4. Vyber správný název nejdůležitější účetní knihy daňové evidence a) Deník příjmů a výdajů b) Deník příjemek a výdejek c) Příjmy a výdaje 5. Vyber správný název výkazů daňové evidence a) Výkaz o příjmech a výdajích a Majetkový přehled b) Přehled o příjmech a výdajích a Výkaz o majetku a závazcích c) Výkaz o příjmech a výdajích a Výkaz o majetku a závazcích 1.3 CÍL A STRUKTURA DAŇOVÉ EVIDENCE CVIČENÍ 1.5 Doplňte níže uvedená tvrzení: 1. Daňová evidence má dva hlavní cíle 1. evidovat příjmy a výdaje v členění pro zjištění základu daně z příjmů 2. evidovat majetek a závazky 2. Základ daně z příjmů je zjištěn jako rozdíl mezi 3. Skutečná hodnota majetku je zjištěna jako rozdíl 4. Opravář elektrospotřebičů bude vykazovat například tyto zdanitelné příjmy: 7

10 ... tyto daňové výdaje: tyto druhy majetku: tyto závazky: 5. Nejdůležitější knihou daňové evidence je 6. Knihami pro evidenci majetku jsou například 7. Knihami pro evidenci závazků jsou například 8. Ostatní knihy v daňové evidenci 8

11 2. MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE 2.1 ČLENĚNÍ MAJETKU PODLE DRUHŮ CVIČENÍ 2.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Majetek podnikatele se člení do dvou základních skupin a) majetek vlastní a cizí b) majetek dlouhodobý a oběžný c) nemovitosti a věci movité 2. Dlouhodobý majetek podnikatelé využívají déle než a) 6 měsíců b) 5 let c) 1 rok 3. Dlouhodobý hmotný majetek musí mít vstupní cenu vyšší než a) Kč b) Kč c) Kč 4. Dlouhodobý nehmotný majetek musí mít vstupní cenu vyšší než a) Kč b) Kč c) Kč 5. Dlouhodobý finanční majetek musí mít vstupní cenu vyšší než a) Kč b) Kč c) na cenu se nebere ohled 6. Dlouhodobý drobný hmotný majetek nesplňuje podmínku a) dlouhodobého používání b) ceny nad Kč c) na cenu se nebere ohled 7. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek nesplňuje podmínku a) ceny nad Kč b) dlouhodobého používání c) na cenu se nebere ohled 8. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou například a) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva b) budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí c) cenné papíry a vklady, půjčky se splatností delší než 1 rok 9. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou například a) budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí b) cenné papíry a vklady, půjčky se splatností delší než 1 rok c) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva 9

12 10. Dlouhodobým finančním majetkem jsou například a) cenné papíry a vklady, poskytnuté půjčky se splatností delší než 1 rok b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva c) budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí CVIČENÍ 2.2 Určete, zda jde o dlouhodobý majetek hmotný drobný hmotný nehmotný drobný nehmotný finanční Číslo Majetek Cena Kategorie dlouhodobého majetku 1. Síťový software nehmotný DM 2. Elektronický psací stroj Budova velkoobchodního skladu Akcie, které vlastní déle než 1 rok Vysokozdvižný vozík Chladící zařízení Pozemky Počítač s příslušenstvím Autorská práva Dodávkový automobil Obrazy pro obchodování na burze v období delším než 1 rok Nábytek (inventář) do kanceláří Sad ovocných stromů Licence Balicí linka

13 CVIČENÍ 2.3 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Oběžný majetek se spotřebovává a) déle než jeden rok b) rychle, do jednoho roku (často jednorázově) c) déle než 5 let 2. Do zásob patří například a) materiál, výrobky, zboží b) peníze v pokladně c) pohledávky 3. Do krátkodobého finančního majetku patří například a) zboží b) peníze, ceniny, pohledávky c) polotovary a nedokončené výrobky 4. Za materiál je možné považovat například a) nedokončené výrobky b) ceniny c) základní suroviny a pomocné provozovací látky 5. Do cenin patří například a) peníze v pokladně b) krátkodobé cenné papíry c) poštovní známky, kolky 6. Pohledávky jsou a) peníze, které má podnikatel zaplatit dodavatelům b) peníze uložené u banky c) peníze, které podnikateli mají zaplatit odběratelé CVIČENÍ 2.4 Určete co nejpřesněji, o jaký druh oběžného majetku jde: zásoby - konkrétně čeho: o materiál o polotovary o nedokončené výrobky o zboží peněžní forma OM (krátkodobý finanční majetek): o peníze (uložené v pokladně, na ban. účtu) o ceniny o krátkodobé cenné papíry o pohledávky 11

14 Číslo Majetek Cena Druh OM 1. Obalový materiál (sáčky, fólie, pásky) zásoby materiálu 2. Hotovost v pokladně Pohledávky vůči odběratelům Potraviny určené k prodeji Peníze uložené na účtu u banky Pohledávka za zaviněné manko vůči zodpovědnému zaměstnanci 7. Směnky, které budou podnikateli odběratelem uhrazeny do l roku Pohonné hmoty Poštovní známky Čistící a hygienické prostředky Náhradní díly k automobilu Stravenky pro zaměstnance Drogistický sortiment k prodeji Kancelářské potřeby Elektronika určená k prodeji CVIČENÍ 2.5 Do tabulky správně zařaďte následující majetek podnikatele, majitele pekárny: a) Balicí stroj za Kč. b) Budova pekárny za Kč. c) Mouka hladká za Kč. d) Mouka polohrubá za Kč. e) Dodávka pro rozvoz pečiva za Kč. f) Hotové pečivo na skladě za Kč. g) Droždí za 690 Kč. 12

15 h) Pece za Kč. i) Zařízení pekárny (stoly, židle regály, police) za Kč. j) Akcie s dobou vlastnictví nad jeden rok za Kč. k) Tvaroh za Kč. l) Náhradní díly pro automobil za Kč. m) Nápoje, zakoupené jako doplňkový sortiment k prodeji za Kč. n) Pohledávky za odběrateli v hodnotě Kč. o) Mák za Kč. p) Fólie a sáčky k balení za Kč. q) Pozemek za Kč. r) Hotovost v pokladně Kč. s) Počítač za Kč. t) Software za Kč. u) Peníze na účtu u banky Kč. v) Stravenky pro zaměstnance za 360 Kč. Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Hmotný: např. a) Zásoby materiálu: např. c) Drobný hmotný: Zásoby zboží: Nehmotný: Peníze: Drobný nehmotný: Ceniny: Finanční: Pohledávky: 2.2 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU CVIČENÍ 2.6 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Pořizovací cena je tvořena a) cenou pořízení b) vlastními náklady c) cenou pořízení a vedlejšími pořizovacími náklady 13

16 2. Daň z přidané hodnoty a) Není součástí pořizovací ceny u plátců DPH b) Není součástí pořizovací ceny u neplátců DPH c) Je součástí pořizovací ceny u plátců DPH 3. Vlastní náklady se používají k ocenění a) Produkce (výroby) podniků b) Nakoupeného nového majetku c) Staršího majetku 4. Reprodukční pořizovací cena se používá k ocenění a) Nakoupeného nového majetku b) Staršího majetku c) Produkce (výroby) podniků 5. Nominální (jmenovitá) hodnota se používá k ocenění a) Staršího majetku b) Cenin a vydaných cenných papírů (například akcií) c) Produkce (výroby) podniků CVIČENÍ 2.7 PŘÍKLAD Č. 1 Určete druh vstupní ceny a její hodnotu v korunách: Podnikatel zakoupil balicí linku, fakturovaná cena od výrobce bez DPH Kč DPH 20 % Kč cena celkem Kč Hotově byla uhrazena také přeprava této balicí linky bez DPH Kč DPH 20 % Kč cena celkem Kč Fakturovaná částka za instalaci a seřízení balicí linky bez DPH Kč DPH 20 % Kč cena celkem Kč A) Výpočet pro neplátce DPH: B) Výpočet pro plátce DPH: 14

17 PŘÍKLAD Č. 2 Určete druh vstupní ceny a její hodnotu v korunách: Podnikatel, plátce DPH si vlastní činností zajistil výrobu regálů a polic pro provozovnu. Při jejich výrobě spotřeboval materiál v hodnotě bez DPH Kč, mzda zaměstnance, který se na výrobě podílel činila včetně příspěvku na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Kč, režijní náklady spojené s výrobou byly určeny v hodnotě Kč. Výpočet: PŘÍKLAD Č. 3 Určete druh vstupní ceny a její hodnotu v korunách: Podnikatel zakoupil v lednu 2005 do osobního vlastnictví počítač s příslušenstvím, jehož pořizovací cena činila Kč. V dubnu roku 2010 ho vkládá do majetku firmy, počítač je znalecky oceněn na Kč. Řešení: 2.3 ZÁVAZKY PODNIKATELE CVIČENÍ 2.8 Uveďte příčiny vzniku následujících závazků: 1. Závazky vůči dodavatelům z důvodu nákupu zboží na fakturu

18 2. Závazky vůči zaměstnancům Závazky vůči zdravotním pojišťovnám Závazky vůči správě sociálního zabezpečení Závazky vůči finančnímu úřadu Závazky vůči peněžním ústavům (bankám)... CVIČENÍ 2.9 Určete, zda se závazek zvýší nebo sníží a vůči komu: Číslo Skutečnost Zvýšení závazku Snížení závazku 1. Podnikatel přijal fakturu za nákup stroje (splatnou do 14 dnů) 2. Faktura za stroj byla firmou z účtu uhrazena 3. Podnikatel si vzal úvěr u peněžního ústavu 4. Podnikatel z účtu hradí nájemné 5. Podnikatel vypočítal, zaúčtoval a zatím nezaplatil mzdy 6. Podnikatel z účtu hradí splátku úvěru 7. Podnikatel z účtu hradí pojištění majetku 8. Podnikatel hotově vyplatil mzdy zaměstnancům 9. Podnikatel vypočítal, zaúčtoval a zatím neodvedl sociální a zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců 10. Podnikatel vypočítal, zaúčtoval a zatím neodvedl daň z příjmů fyzických osob 11. Podnikatel z účtu uhradil sociální a zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců 12. Podnikatel z účtu uhradil dlužnou daň z příjmů fyzických osob vůči dodavateli 16

19 3. ÚČETNÍ DOKLADY 3.1 ČLENĚNÍ DOKLADŮ PODLE DRUHŮ CVIČENÍ 3.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Příjmový pokladní doklad se vystavuje při a) převzetí zásob do skladu b) přijetí hotovosti do pokladny c) přijetí peněz na účet u banky 2. Faktura přijatá je vyúčtováním a) od odběratele b) od majitele firmy c) od dodavatele 3. Výpis z bankovního účtu a) informuje o úvěrech, které banka firmě poskytla b) informuje o stavu peněz na účtu firmy c) informuje o stavu hotovosti v pokladně 4. Výdajový pokladní doklad se vystavuje při a) výdeji hotovosti z pokladny b) výdeji zásob ze skladu c) úbytku peněz z účtu firmy 5. Příjemka se vystavuje při a) přijetí hotovosti do pokladny b) přijetí nového zaměstnance c) při převzetí zásob do skladu 6. Faktura vydaná je vyúčtováním a) pro dodavatele b) pro majitele firmy c) pro odběratele 7. Výdejka se vystavuje při a) vyskladnění zásob ze skladu b) výdeji hotovosti z pokladny c) vydání vnitropodnikové směrnice 17

20 CVIČENÍ 3.2 K následujícím účetním případům přiřaďte vhodný doklad: Účetní případ Do skladu byla přijata dodaná zásilka zboží Doklad příjemka Do pokladny byla převzata hotovost převedená z účtu firmy Firma vystavila doklad pro vyúčtování prodeje výrobků odběrateli Ze skladu byl vydán materiál do výroby Z pokladny byly zaplaceny kopírovací služby Firma obdržela přehled o stavu peněz na účtu u banky 3.2 ČLENĚNÍ DOKLADŮ PODLE POČTU DOKUMENTOVANÝCH PŘÍPADŮ CVIČENÍ 3.3 Určete, zda jsou následující doklady jednotlivé nebo sběrné: Doklad Výdajový pokladní doklad vyplacena záloha na služební cestu Soupiska příjemek stejnorodého materiálu na sklad za měsíc říjen Výpis z bankovního účtu Faktura přijatá za telefonní hovory Výdejka na vyskladnění dodávky zboží Soupiska tržeb v hotovosti za měsíc říjen Faktura vydaná odběrateli za prodej zboží Příjmový pokladní doklad na tržbu v hotovosti za poskytnuté služby Druh dokladu jednotlivý 18

21 3.3 ČLENĚNÍ DOKLADŮ PODLE OBSAHU CVIČENÍ 3.4 Určete, zda jsou následující doklady vnitřní (interní) nebo vnější (externí): Doklad Faktura přijatá za nákup zboží od dodavatele Zúčtovací a výplatní listina mezd zaměstnanců Příjmový pokladní doklad pro vklad majitele firmy z osobního majetku Příjemka, na sklad byl převzat zakoupený obalový materiál Výpis z bankovního účtu Faktura vydaná, odběrateli byl prodán nepotřebný počítač Výdajový pokladní doklad za nákup čistících prostředků Výdejka, ze skladu bylo vydáno zboží pro prodej Druh dokladu vnější (externí) 3.4 NÁLEŽITOSTI DOKLADŮ CVIČENÍ 3.5 Uveď praktické příklady následujících náležitostí dokladů: 1. Jak může být označen (očíslován) účetní doklad pokladní doklady PPD 1, PPD 2,. faktury přijaté f 1, f 2, f 3, atd Uveď tři příklady popisu účetního případu 3. Co je uvedeno při označování účastníků účetního případu 4. Jak bývá zapsána částka nebo informace o ceně 5. Jak je označován okamžik vyhotovení dokladu 6. Co je to podpisový záznam 19

22 CVIČENÍ 3.6 Vyberte pět náležitostí, které musí podle zákona o účetnictví účetní doklad obsahovat: o podpis osoby odpovědné za účetní případ ano o datum zahájení činnosti podnikatele o popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků o razítko podnikatele o označení účetního dokladu o údaj, zda je podnikatel fyzická nebo právnická osoba o peněžní částka o datum vyhotovení dokladu CVIČENÍ 3.7 V následující faktuře označte barevně povinné náležitosti dokladu: 20

23 3.5 VYHOTOVÁNÍ DOKLADŮ CVIČENÍ 3.8 Jste pokladníkem firmy Pavel Mlýnek, místo podnikání Na Mlýnici 1/22, Ostrava-Přívoz, , IČ , DIČ CZ Vaším úkolem je vystavit výdajový pokladní doklad číslo 32 pro proplacení nákupu kancelářského papíru dle níže uvedeného daňového dokladu. 21

24 CVIČENÍ 3.9 Jste pokladníkem firmy Pavel Mlýnek, místo podnikání Na Mlýnici 1/22, Ostrava-Přívoz, , IČ , DIČ CZ Vaším úkolem je vystavit příjmový pokladní doklad číslo 16 s dnešním datem na Kč, které vložil do podnikání z osobního majetku majitel firmy Pavel Mlýnek. 22

25 Vystavte fakturu: CVIČENÍ 3.10 Zastupujete jako účetní firmu Pavel Mlýnek, místo podnikání Na Mlýnici 1/22, , Ostrava-Přívoz, IČ , DIČ CZ , peněžní ústav Komerční banka v Ostravě, číslo účtu /0100. Prodáváte firmě NOVACO, v. o. s., která sídlí na Masné ulici, Ostrava 1, , IČ , DIČ CZ Faktura má číslo 0045/2010, variabilní symbol 0045/2010, konstantní symbol 0308, je vystavována na základě objednávky č 256/2010. Datem vystavení je dnešní datum, datum splatnosti do 14 dnů. Způsob platby bezhotovostním převodním příkazem. Fakturujete: pracovní trička, cena za jeden kus 100 Kč, množství 20 kusů, DPH 20 % a pracovní kalhoty, cena za jeden kus 200 Kč, množství 15 kusů, DPH 20 %. 23

26 3.6 OPRAVY V DOKLADECH CVIČENÍ Popiš rozdíl mezi dokladovým a bezdokladovým způsobem provádění oprav v dokladech. 2. Proveď opravu bezdokladovým způsobem. V pokladní knize je uvedena částka Kč, což je částka chybná, správná hodnota je Kč. Opravu proveďte k dnešnímu datu jako pokladník firmy Kč 3.7 OBĚH DOKLADŮ CVIČENÍ 3.12 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Kontrola věcné správnosti dokladů se týká a) povinných náležitostí dokladů b) toho, zda údaje na dokladu odpovídají skutečnosti c) inventarizace 2. Kontrola formální správnosti dokladů se týká a) inventarizace b) toho, zda údaje na dokladu odpovídají skutečnosti c) povinných náležitostí dokladů 3. Třídění dokladů probíhá podle a) druhů a času b) velikosti c) místa vystavení 4. Označováním dokladů rozumíme a) orazítkování b) přidělení čísla, případně abecední značky c) barevné zvýraznění druhu dokladu 5. Evidence dokladů znamená a) zápis dokladu do pomocných knih b) uložení do archivu c) očíslování dokladu 24

27 6. Účtovací předpis je a) poznámka o tom, kdo doklad vystavil b) poznámka o tom, kam byl doklad zaúčtován c) poznámka o tom, kdy byl doklad vystaven 7. Zaúčtování dokladů znamená a) záznam do archivu dokladů b) podepsání dokladů c) zápis informace z dokladů do knih daňové evidence 8. Minimální doba archivace je a) 20 let b) 10 let c) 5 let 9. Daňové doklady mají dobu archivace a) 15 let b) 10 let c) 5 let 10. Skartace účetních dokladů je a) zničení dokladů b) zaúčtování do knih daňové evidence c) založení dokladů do pořadačů a šanonů 25

28 4. DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO NEPLÁTCE I PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 4.1 FORMY A METODY ZPRACOVÁNÍ DENÍKU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CVIČENÍ 4.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Deník příjmů a výdajů je a) pomocnou knihou daňové evidence b) hlavní knihou daňové evidence c) účetní knihou 2. Do deníku příjmů a výdajů se záznamy provádějí na základě těchto dokladů a) faktur přijatých a vydaných b) příjemek a výdejek c) příjmového a výdajového pokladního dokladu a výpisu z účtu u banky 3. Forma pro vedení deníku příjmů a výdajů a) je přesně předepsána b) není přesně předepsána c) nařizuje ji finanční úřad 4. Zápisy v deníku příjmů a výdajů jsou prováděny a) chronologicky (seřazeny podle data dokladů) b) jejich pořadí je náhodné c) podle druhu dokladů 5. U podnikatelů, kteří jsou plátci DPH musí deník příjmů a výdajů obsahovat a) poznámku o tom, že je podnikatel plátcem DPH b) přehled o přijaté a zaplacené dani z přidané hodnoty c) daňové identifikační číslo podnikatele 6. K 1. dni zdaňovacího období je do 1. řádku deníku příjmů a výdajů zaznamenán a) počáteční stav neuhrazených pohledávek b) počáteční stav neuhrazených závazků c) počáteční stav peněžních prostředků v pokladně i na účtu u banky 7. Na konci zdaňovacího období jsou zjišťovány v deníku příjmů a výdajů a) konečné stavy neuhrazených závazků b) konečné součty jednotlivých sloupců deníku příjmů a výdajů, konečný stav peněžních prostředků v pokladně a na účtu u banky a základ daně z příjmů c) konečné stavy neuhrazených pohledávek 26

29 CVIČENÍ 4.2 Chronologicky (podle data) seřaďte následující doklady a zaznamenejte je do deníku příjmů a výdajů (text jen heslovitě): o VPD 2 nákup zboží za hotové Kč o PPD 2 tržba v hotovosti za poskytnuté služby Kč o PPD 0 zápis počátečního stavu v pokladně Kč o PPD 1 vklad podnikatele z osobního vlastnictví do podnikání Kč o VPD 1 výplata mzdy zaměstnanci Kč o VBÚ 0 zápis počátečního stavu na účtu u banky Kč o VPD 3 nákup zboží za hotové Kč o VBÚ 1 a) uhrazena faktura za elektrickou energii Kč b) uhrazena faktura dodavateli za materiál Kč c) uhrazeno nájemné Kč d) tržba od odběratelů za prodej zboží Kč Seřazení: PPD 0 zápis počátečního stavu v pokladně Kč 27

30 DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ: Datum Doklad Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bankovních účtech Průběžné položky příjem výdej příjem výdej příjem výdej Příjmy zahrnované do ZD Výdaje odčitatelné od ZD Příjmy nezahrnované do ZD a b c Výdaje neodčitatelné od ZD ZD = základ daně z příjmů CVIČENÍ 4.3 Po vypracování CVIČENÍ 4.2 proveďte součet všech sloupců a zjistěte: o Konečný stav v pokladně:.. o Konečný stav na účtu u banky:.. o Základ pro výpočet daně z příjmů:.. 28

31 4.2 ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ZPŮSOBU PLACENÍ CVIČENÍ 4.4 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Příjmy podnikatele v hotovosti jsou v deníku příjmů a výdajů evidovány na základě a) výpisu z běžného účtu b) příjmového pokladního dokladu c) faktury vydané 2. Výdaje podnikatele v hotovosti jsou v deníku příjmů a výdajů evidovány na základě a) výdajového pokladního dokladu b) příjmového pokladního dokladu c) výpisu z běžného účtu 3. Příjmy a výdaje podnikatele na běžném účtu jsou v deníku příjmů a výdajů evidovány na základě a) příjmových a výdajových pokladních dokladů b) přijatých a vydaných faktur c) výpisu z běžného účtu 4. Při zřizování bankovního účtu podnikatele a) uzavírá banka s podnikatelem smlouvu o vedení účtu b) neuzavírá banka s podnikatelem smlouvu o vedení účtu c) může banka uzavřít s podnikatelem smlouvu o vedení účtu 5. Na běžném účtu a) má podnikatel uloženy své peníze, které využívá ke své běžné hospodářské činnosti, účet může mít i záporný zůstatek b) má podnikatel uloženy své peníze, které využívá ke své běžné hospodářské činnosti, účet nemůže mít záporný zůstatek c) má podnikatel uloženy peněžní prostředky v cizích měnách 6. Kontokorentní účet je specifickým bankovním účtem a) který může mít i záporný zůstatek b) který nemůže mít záporný zůstatek c) na kterém jsou uloženy peněžní prostředky v cizích měnách 7. Průběžné položky slouží a) k zachycení nezaplacených faktur od odběratelů b) k zachycení neuhrazených faktur dodavatelům c) k zachycení převodu peněžních prostředků podnikatele z pokladny na běžný účet a z běžného účtu do pokladny, příp. k pohybu peněz mezi více běžnými účty podnikatele 29

32 CVIČENÍ 4.5 Označte správnou odpověď (podle vzoru): Číslo operace Účetní doklad Text 1. PPD Tržba za prodané zboží 2. VBÚ Zaplacena faktura dodavatelům za nákup zboží 3. VBÚ Úhrada faktury od odběratelů za prodej zboží 4. PPD Převod peněžních prostředků z běžného účtu do pokladny 5. VPD Vyplaceny mzdy zaměstnancům 6. VPD Nákup obalového materiálu 7. VBÚ Úhrada faktury dodavatelům za spotřebu elektrické energie 8. VPD Zaplaceno nájemné provozovny 9. VPD Odvod tržby z pokladny na běžný účet 10. VBÚ Zaplaceny poplatky bance za vedení účtu 11. VBÚ Banka podnikateli poskytla bankovní úvěr a jeho částku připsala na běžný účet 12. VPD Nákup počítače 13. PPD Podnikatel přijal dar v částce Kč 14. VBÚ Zaplaceny úroky z bankovního úvěru 15. VBÚ Splátka bankovního úvěru Peněžní prostředky v hotovosti Příjem do pokladny X Výdaj z pokladny Peněžní prostředky na bankovním účtu Příjem na běžný účet Výdaj z běžného účtu 30

33 CVIČENÍ 4.6 Proveďte evidenci hospodářských operací do deníku příjmů a výdajů: Zadání příkladu č PPD na výběr peněz z běžného účtu, vloženy do pokladny Kč 2. VBÚ výběr peněz z běžného účtu potvrzen Kč 3. VPD na odvod peněz z pokladny na běžný účet Kč 4. VBÚ odvod peněz na běžný účet potvrzen Kč Evidence v deníku příjmů a výdajů: Číslo Datum Účetní doklad Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bankovních účtech Průběžné položky příjem výdej příjem výdej příjem výdej Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje zahrnov. odčitatel. nezahrn. neodčitat. do ZD od ZD do ZD od ZD CELKEM ZD - základ daně z příjmů 31

34 Zadání příkladu č VPD na odvod peněz z pokladny na běžný účet Kč 2. PPD na výběr peněz z běžného účtu, vloženy do pokladny Kč 3. VBÚ odvod peněz na běžný účet potvrzen Kč 4. VBÚ výběr peněz z běžného účtu potvrzen Kč Evidence v deníku příjmů a výdajů: Číslo Datum Účetní doklad Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bankovních účtech Průběžné položky příjem výdej příjem výdej příjem výdej Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje zahrnov. odčitatel. nezahrn. neodčitat. do ZD od ZD do ZD od ZD CELKEM ZD - základ daně z příjmů 32

35 4.3 ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE VLIVU NA ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ CVIČENÍ 4.7 Určete, zda se jedná o příjem nebo výdaj, daňový nebo nedaňový (podle vzoru): Číslo operace Účetní doklad Text Částka Daňový (zahrnov. do ZD) 1. VPD Nákup účetního programu Kč 2. VPD Nákup čisticích prostředků 500 Kč 3. VBÚ Zaplacena faktura za nákup počítače Kč 4. PPD Tržba v hotovosti za prodané zboží Kč 5. VBÚ Osobní vklad podnikatele do firmy Kč 6. VPD Nákup materiálu v hotovosti Kč 7. VBÚ Odběratelé nám zaplatili za prodané výrobky Kč 8. VPD Nákup zimních pneumatik Kč 9. VBÚ Zaplaceny poplatky bance za vedení účtu 380 Kč 10. VBÚ Banka podnikateli poskytla úvěr Kč 11. VBÚ Připsány úroky z BÚ 240 Kč 12. VPD Nákup pohonných hmot Kč 13. VPD Nákup kolků 500 Kč 14. VBÚ Výplata mezd zaměstnancům Kč 15. VBÚ Odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance Kč 16. VBÚ Odvod zálohy na daň z příjmů Kč za zaměstnance 17. VBÚ Přijatý peněžní dar od pana Dvořáka Kč 18. VBÚ Zaplacena faktura za spotřebu energie Kč Příjem Nedaňový (nezahrnov. do ZD) Daňový (odčitatel. od ZD) X Výdaj Nedaňový (neodčitat. od ZD) 33

36 CVIČENÍ 4.8 Opravte chyby v textu: 1. Zaplacené úroky z bankovního úvěru jsou příjem daňový 2. Nákup kancelářských potřeb je výdaj nedaňový 3. Zaplacena oprava stroje je příjem daňový 4. Poskytnutý úvěr od banky je příjem daňový 5. Platba daně z přidané hodnoty je výdaj daňový 6. Výběr v hotovosti na osobní spotřebu podnikatele je výdaj daňový 7. Zaplacené poštovné je výdaj nedaňový 8. Nákup známek je příjem daňový 9. Zaplacené nájemné je výdaj nedaňový 10. Tržby z prodeje služeb jsou výdaje daňové 4.5 DENÍK PRO PLÁTCE DPH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY CVIČENÍ 4.9 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Zákonná registrace k DPH je povinná pro a) fyzické a právnické osoby s obratem za 12 měsíců nad Kč b) fyzické a právnické osoby s obratem za 12 měsíců nad Kč c) fyzické a právnické osoby s obratem za 12 měsíců nad Kč 2. Dobrovolná registrace a) je možná i bez dosažení předepsaného obratu b) není možná c) souvisí s minimálním ročním obratem Kč 3. Co je předmětem DPH (zdanitelným plněním) a) dodání zboží v tuzemsku b) dodání zboží v tuzemsku a dovoz zboží ze zemí mimo EU c) dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu EU, dovoz zboží ze zemí mimo EU 4. Základní sazba pro DPH je a) 19 % b) 10 % c) 20 % 34

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. VY_32_INOVACE_1199_Doklady_pracovní list. Doklady_pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. VY_32_INOVACE_1199_Doklady_pracovní list. Doklady_pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_178 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_177 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Daňová evidence. Cílem daňové evidence je podat přehled o příjmech a výdajích, stavu a pohybu majetku, evidovat majetek.

Daňová evidence. Cílem daňové evidence je podat přehled o příjmech a výdajích, stavu a pohybu majetku, evidovat majetek. Daňová evidence představuje jednodušší formu evidence o majetku a závazcích pro potřeby podnikatele a slouţí ke zjištění hospodářského výsledku, na jehoţ základě se stanoví daň z příjmu. Cílem daňové evidence

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více