DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT"

Transkript

1 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

2

3 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4

5 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA A FUNKCE DAŇOVÉ EVIDENCE Právní úprava daňové evidence... 5 Cvičení 1.1, 1.2, Forma a způsob vedení daňové evidence... 7 Cvičení Cíl a struktura daňové evidence... 7 Cvičení MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE Členění majetku podle druhů... 9 Cvičení 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Oceňování majetku Cvičení 2.6, Závazky podnikatele Cvičení 2.8, ÚČETNÍ DOKLADY Členění dokladů podle druhů Cvičení 3.1, Členění dokladů podle počtu dokumentovaných případů Cvičení Členění dokladů podle obsahu Cvičení Náležitosti dokladů Cvičení 3.5, 3.6, Vyhotovování dokladů Cvičení 3.8, 3.9, Opravy v dokladech Cvičení Oběh dokladů Cvičení DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO NEPLÁTCE I PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY Formy a metody zpracování deníku příjmů a výdajů Cvičení 4.1, 4.2, Členění příjmů a výdajů podle způsobu placení Cvičení 4.4, 4.5, Členění příjmů a výdajů podle vlivu na základ daně z příjmů Cvičení 4.7, Uzavření deníku příjmů a výdajů a výpočet základu pro daň z příjmů fyzických osob Cvičení v kapitole Deník pro plátce DPH zákon o dani z přidané hodnoty Cvičení 4.9, 4.10, 4.11,

6 5. SOUVISLÝ PŘÍKLAD DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Deník příjmů a výdajů pro neplátce DPH Cvičení 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, Deník příjmů a výdajů pro plátce DPH Cvičení 5.7, POMOCNÉ KNIHY DAŇOVÉ EVIDENCE Cvičení Evidence pohledávek a závazků Cvičení 6.2, 6.3, 6.4, Evidence zásob Cvičení 6.6, 6.7, Evidence dlouhodobého majetku Cvičení 6.9, 6.10, Evidence mezd Cvičení 6.12, Ostatní evidence podle potřeb podnikatele Cvičení 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, INVENTARIZACE V PRODEJNĚ Cvičení 7.1, Postup při provádění inventarizace Cvičení 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, VÝKAZY A DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB Výkaz o majetku a závazcích Výkaz příjmů a výdajů Cvičení 8.1, Základní daňové pojmy ze zákona o daních z příjmů fyzických osob Cvičení Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob Cvičení 8.4 4

7 1. CHARAKTERISTIKA A FUNKCE DAŇOVÉ EVIDENCE 1.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE Vyberte jednu správnou odpověď: CVIČENÍ Do roku 2003 existovaly tyto účetní soustavy a) účetnictví a daňová evidence b) podvojné účetnictví a jednoduché účetnictví c) podvojné účetnictví a daňová evidence 2. Od roku 2004 bylo zrušeno a nahrazeno daňovou evidencí a) účetnictví b) podvojné účetnictví c) jednoduché účetnictví 3. Vedení daňové evidence upravuje a) zákon o účetnictví b) zákon o daních z příjmů c) zákon o dani z přidané hodnoty 4. Vedení účetnictví upravuje a) zákon o daních z příjmů b) zákon o správě daní a poplatků c) zákon o účetnictví 5. Daňová evidence zajišťuje zejména zjištění a) základu daně z příjmů z údajů o zdanitelných příjmech a daňových výdajích b) skutečného hospodářského výsledku porovnáním nákladů a výnosů c) daně z příjmů paušální částkou 6. Daňová evidence je určena pro a) všechny fyzické osoby b) právnické osoby c) fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou 7. Účetnictví vedou a) účetní jednotky b) všechny fyzické osoby c) fyzické osoby s obratem do Kč 8. Základním cílem účetnictví je zjištění a) základu pro daň z příjmů z údajů o zdanitelných příjmech a daňových výdajích b) určení výdajů procentem z příjmů c) skutečného hospodářského výsledku porovnáním nákladů a výnosů 9. Vykazovat pouze příjmy s uplatněním výdajů v procentech z příjmů mohou a) právnické osoby b) všechny fyzické osoby c) fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku 10. Výše daně stanovené paušální částkou musí činit po slevách minimálně a) Kč b) 600 Kč c) Kč 5

8 CVIČENÍ 1.2 Určete, které z následujících firem a institucí povedou daňovou evidenci a které účetnictví. Podnikatelský subjekt Daňová evidence Účetnictví Paní Jiříková bude jako fyzická osoba na základě živnostenského listu provozovat večerku, není zapsána v obchodním rejstříku Společnost Fitop, zahajuje činnost jako s.r.o. Vzniká firma Kovotex, a. s. Kadeřnický salon Drdůlek zřizuje fyzická osoba na základě živnostenského listu, nezapsaná v obchodním rejstříku Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Chytrý, daňový poradce, fyzická osoba, je zapsán v obchodním rejstříku Autoservis Šroubek, zahajuje činnost jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku X CVIČENÍ 1.3 Doplňte, jakou evidenci povedou v jednotlivých letech tyto firmy. Firma Šikula, fyzická osoba nezapsaná v ob. rejstříku, opravy výpočetní techniky: 2009 zahájení činnosti, obrat za rok Kč, 2010 obrat Kč, 2011 obrat Kč Advokát Mazaný, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku: 2009 zahájení činnosti, obrat za rok Kč, v roce 2010 zápis do obchodního rejstříku, 2010 obrat Kč, 2011 obrat Kč Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 DE 6

9 1.2 FORMA A ZPŮSOB VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE CVIČENÍ 1.4 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Forma a podoba daňové evidence je a) přesně stanovena zákonem b) je plně v pravomoci podnikatele c) nařizuje ji správa sociálního zabezpečení 2. Daňová evidence může být vedena a zpracována a) pravidelně a průběžně během roku b) až po skončení zdaňovacího období (na konci roku) c) čtvrtletně 3. Záznamy se v daňové evidenci provádějí na základě a) ústních dohod s obchodními partnery b) příkazů majitele firmy c) účetních dokladů 4. Vyber správný název nejdůležitější účetní knihy daňové evidence a) Deník příjmů a výdajů b) Deník příjemek a výdejek c) Příjmy a výdaje 5. Vyber správný název výkazů daňové evidence a) Výkaz o příjmech a výdajích a Majetkový přehled b) Přehled o příjmech a výdajích a Výkaz o majetku a závazcích c) Výkaz o příjmech a výdajích a Výkaz o majetku a závazcích 1.3 CÍL A STRUKTURA DAŇOVÉ EVIDENCE CVIČENÍ 1.5 Doplňte níže uvedená tvrzení: 1. Daňová evidence má dva hlavní cíle 1. evidovat příjmy a výdaje v členění pro zjištění základu daně z příjmů 2. evidovat majetek a závazky 2. Základ daně z příjmů je zjištěn jako rozdíl mezi 3. Skutečná hodnota majetku je zjištěna jako rozdíl 4. Opravář elektrospotřebičů bude vykazovat například tyto zdanitelné příjmy: 7

10 ... tyto daňové výdaje: tyto druhy majetku: tyto závazky: 5. Nejdůležitější knihou daňové evidence je 6. Knihami pro evidenci majetku jsou například 7. Knihami pro evidenci závazků jsou například 8. Ostatní knihy v daňové evidenci 8

11 2. MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE 2.1 ČLENĚNÍ MAJETKU PODLE DRUHŮ CVIČENÍ 2.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Majetek podnikatele se člení do dvou základních skupin a) majetek vlastní a cizí b) majetek dlouhodobý a oběžný c) nemovitosti a věci movité 2. Dlouhodobý majetek podnikatelé využívají déle než a) 6 měsíců b) 5 let c) 1 rok 3. Dlouhodobý hmotný majetek musí mít vstupní cenu vyšší než a) Kč b) Kč c) Kč 4. Dlouhodobý nehmotný majetek musí mít vstupní cenu vyšší než a) Kč b) Kč c) Kč 5. Dlouhodobý finanční majetek musí mít vstupní cenu vyšší než a) Kč b) Kč c) na cenu se nebere ohled 6. Dlouhodobý drobný hmotný majetek nesplňuje podmínku a) dlouhodobého používání b) ceny nad Kč c) na cenu se nebere ohled 7. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek nesplňuje podmínku a) ceny nad Kč b) dlouhodobého používání c) na cenu se nebere ohled 8. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou například a) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva b) budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí c) cenné papíry a vklady, půjčky se splatností delší než 1 rok 9. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou například a) budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí b) cenné papíry a vklady, půjčky se splatností delší než 1 rok c) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva 9

12 10. Dlouhodobým finančním majetkem jsou například a) cenné papíry a vklady, poskytnuté půjčky se splatností delší než 1 rok b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva c) budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí CVIČENÍ 2.2 Určete, zda jde o dlouhodobý majetek hmotný drobný hmotný nehmotný drobný nehmotný finanční Číslo Majetek Cena Kategorie dlouhodobého majetku 1. Síťový software nehmotný DM 2. Elektronický psací stroj Budova velkoobchodního skladu Akcie, které vlastní déle než 1 rok Vysokozdvižný vozík Chladící zařízení Pozemky Počítač s příslušenstvím Autorská práva Dodávkový automobil Obrazy pro obchodování na burze v období delším než 1 rok Nábytek (inventář) do kanceláří Sad ovocných stromů Licence Balicí linka

13 CVIČENÍ 2.3 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Oběžný majetek se spotřebovává a) déle než jeden rok b) rychle, do jednoho roku (často jednorázově) c) déle než 5 let 2. Do zásob patří například a) materiál, výrobky, zboží b) peníze v pokladně c) pohledávky 3. Do krátkodobého finančního majetku patří například a) zboží b) peníze, ceniny, pohledávky c) polotovary a nedokončené výrobky 4. Za materiál je možné považovat například a) nedokončené výrobky b) ceniny c) základní suroviny a pomocné provozovací látky 5. Do cenin patří například a) peníze v pokladně b) krátkodobé cenné papíry c) poštovní známky, kolky 6. Pohledávky jsou a) peníze, které má podnikatel zaplatit dodavatelům b) peníze uložené u banky c) peníze, které podnikateli mají zaplatit odběratelé CVIČENÍ 2.4 Určete co nejpřesněji, o jaký druh oběžného majetku jde: zásoby - konkrétně čeho: o materiál o polotovary o nedokončené výrobky o zboží peněžní forma OM (krátkodobý finanční majetek): o peníze (uložené v pokladně, na ban. účtu) o ceniny o krátkodobé cenné papíry o pohledávky 11

14 Číslo Majetek Cena Druh OM 1. Obalový materiál (sáčky, fólie, pásky) zásoby materiálu 2. Hotovost v pokladně Pohledávky vůči odběratelům Potraviny určené k prodeji Peníze uložené na účtu u banky Pohledávka za zaviněné manko vůči zodpovědnému zaměstnanci 7. Směnky, které budou podnikateli odběratelem uhrazeny do l roku Pohonné hmoty Poštovní známky Čistící a hygienické prostředky Náhradní díly k automobilu Stravenky pro zaměstnance Drogistický sortiment k prodeji Kancelářské potřeby Elektronika určená k prodeji CVIČENÍ 2.5 Do tabulky správně zařaďte následující majetek podnikatele, majitele pekárny: a) Balicí stroj za Kč. b) Budova pekárny za Kč. c) Mouka hladká za Kč. d) Mouka polohrubá za Kč. e) Dodávka pro rozvoz pečiva za Kč. f) Hotové pečivo na skladě za Kč. g) Droždí za 690 Kč. 12

15 h) Pece za Kč. i) Zařízení pekárny (stoly, židle regály, police) za Kč. j) Akcie s dobou vlastnictví nad jeden rok za Kč. k) Tvaroh za Kč. l) Náhradní díly pro automobil za Kč. m) Nápoje, zakoupené jako doplňkový sortiment k prodeji za Kč. n) Pohledávky za odběrateli v hodnotě Kč. o) Mák za Kč. p) Fólie a sáčky k balení za Kč. q) Pozemek za Kč. r) Hotovost v pokladně Kč. s) Počítač za Kč. t) Software za Kč. u) Peníze na účtu u banky Kč. v) Stravenky pro zaměstnance za 360 Kč. Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Hmotný: např. a) Zásoby materiálu: např. c) Drobný hmotný: Zásoby zboží: Nehmotný: Peníze: Drobný nehmotný: Ceniny: Finanční: Pohledávky: 2.2 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU CVIČENÍ 2.6 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Pořizovací cena je tvořena a) cenou pořízení b) vlastními náklady c) cenou pořízení a vedlejšími pořizovacími náklady 13

16 2. Daň z přidané hodnoty a) Není součástí pořizovací ceny u plátců DPH b) Není součástí pořizovací ceny u neplátců DPH c) Je součástí pořizovací ceny u plátců DPH 3. Vlastní náklady se používají k ocenění a) Produkce (výroby) podniků b) Nakoupeného nového majetku c) Staršího majetku 4. Reprodukční pořizovací cena se používá k ocenění a) Nakoupeného nového majetku b) Staršího majetku c) Produkce (výroby) podniků 5. Nominální (jmenovitá) hodnota se používá k ocenění a) Staršího majetku b) Cenin a vydaných cenných papírů (například akcií) c) Produkce (výroby) podniků CVIČENÍ 2.7 PŘÍKLAD Č. 1 Určete druh vstupní ceny a její hodnotu v korunách: Podnikatel zakoupil balicí linku, fakturovaná cena od výrobce bez DPH Kč DPH 20 % Kč cena celkem Kč Hotově byla uhrazena také přeprava této balicí linky bez DPH Kč DPH 20 % Kč cena celkem Kč Fakturovaná částka za instalaci a seřízení balicí linky bez DPH Kč DPH 20 % Kč cena celkem Kč A) Výpočet pro neplátce DPH: B) Výpočet pro plátce DPH: 14

17 PŘÍKLAD Č. 2 Určete druh vstupní ceny a její hodnotu v korunách: Podnikatel, plátce DPH si vlastní činností zajistil výrobu regálů a polic pro provozovnu. Při jejich výrobě spotřeboval materiál v hodnotě bez DPH Kč, mzda zaměstnance, který se na výrobě podílel činila včetně příspěvku na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Kč, režijní náklady spojené s výrobou byly určeny v hodnotě Kč. Výpočet: PŘÍKLAD Č. 3 Určete druh vstupní ceny a její hodnotu v korunách: Podnikatel zakoupil v lednu 2005 do osobního vlastnictví počítač s příslušenstvím, jehož pořizovací cena činila Kč. V dubnu roku 2010 ho vkládá do majetku firmy, počítač je znalecky oceněn na Kč. Řešení: 2.3 ZÁVAZKY PODNIKATELE CVIČENÍ 2.8 Uveďte příčiny vzniku následujících závazků: 1. Závazky vůči dodavatelům z důvodu nákupu zboží na fakturu

18 2. Závazky vůči zaměstnancům Závazky vůči zdravotním pojišťovnám Závazky vůči správě sociálního zabezpečení Závazky vůči finančnímu úřadu Závazky vůči peněžním ústavům (bankám)... CVIČENÍ 2.9 Určete, zda se závazek zvýší nebo sníží a vůči komu: Číslo Skutečnost Zvýšení závazku Snížení závazku 1. Podnikatel přijal fakturu za nákup stroje (splatnou do 14 dnů) 2. Faktura za stroj byla firmou z účtu uhrazena 3. Podnikatel si vzal úvěr u peněžního ústavu 4. Podnikatel z účtu hradí nájemné 5. Podnikatel vypočítal, zaúčtoval a zatím nezaplatil mzdy 6. Podnikatel z účtu hradí splátku úvěru 7. Podnikatel z účtu hradí pojištění majetku 8. Podnikatel hotově vyplatil mzdy zaměstnancům 9. Podnikatel vypočítal, zaúčtoval a zatím neodvedl sociální a zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců 10. Podnikatel vypočítal, zaúčtoval a zatím neodvedl daň z příjmů fyzických osob 11. Podnikatel z účtu uhradil sociální a zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců 12. Podnikatel z účtu uhradil dlužnou daň z příjmů fyzických osob vůči dodavateli 16

19 3. ÚČETNÍ DOKLADY 3.1 ČLENĚNÍ DOKLADŮ PODLE DRUHŮ CVIČENÍ 3.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Příjmový pokladní doklad se vystavuje při a) převzetí zásob do skladu b) přijetí hotovosti do pokladny c) přijetí peněz na účet u banky 2. Faktura přijatá je vyúčtováním a) od odběratele b) od majitele firmy c) od dodavatele 3. Výpis z bankovního účtu a) informuje o úvěrech, které banka firmě poskytla b) informuje o stavu peněz na účtu firmy c) informuje o stavu hotovosti v pokladně 4. Výdajový pokladní doklad se vystavuje při a) výdeji hotovosti z pokladny b) výdeji zásob ze skladu c) úbytku peněz z účtu firmy 5. Příjemka se vystavuje při a) přijetí hotovosti do pokladny b) přijetí nového zaměstnance c) při převzetí zásob do skladu 6. Faktura vydaná je vyúčtováním a) pro dodavatele b) pro majitele firmy c) pro odběratele 7. Výdejka se vystavuje při a) vyskladnění zásob ze skladu b) výdeji hotovosti z pokladny c) vydání vnitropodnikové směrnice 17

20 CVIČENÍ 3.2 K následujícím účetním případům přiřaďte vhodný doklad: Účetní případ Do skladu byla přijata dodaná zásilka zboží Doklad příjemka Do pokladny byla převzata hotovost převedená z účtu firmy Firma vystavila doklad pro vyúčtování prodeje výrobků odběrateli Ze skladu byl vydán materiál do výroby Z pokladny byly zaplaceny kopírovací služby Firma obdržela přehled o stavu peněz na účtu u banky 3.2 ČLENĚNÍ DOKLADŮ PODLE POČTU DOKUMENTOVANÝCH PŘÍPADŮ CVIČENÍ 3.3 Určete, zda jsou následující doklady jednotlivé nebo sběrné: Doklad Výdajový pokladní doklad vyplacena záloha na služební cestu Soupiska příjemek stejnorodého materiálu na sklad za měsíc říjen Výpis z bankovního účtu Faktura přijatá za telefonní hovory Výdejka na vyskladnění dodávky zboží Soupiska tržeb v hotovosti za měsíc říjen Faktura vydaná odběrateli za prodej zboží Příjmový pokladní doklad na tržbu v hotovosti za poskytnuté služby Druh dokladu jednotlivý 18

21 3.3 ČLENĚNÍ DOKLADŮ PODLE OBSAHU CVIČENÍ 3.4 Určete, zda jsou následující doklady vnitřní (interní) nebo vnější (externí): Doklad Faktura přijatá za nákup zboží od dodavatele Zúčtovací a výplatní listina mezd zaměstnanců Příjmový pokladní doklad pro vklad majitele firmy z osobního majetku Příjemka, na sklad byl převzat zakoupený obalový materiál Výpis z bankovního účtu Faktura vydaná, odběrateli byl prodán nepotřebný počítač Výdajový pokladní doklad za nákup čistících prostředků Výdejka, ze skladu bylo vydáno zboží pro prodej Druh dokladu vnější (externí) 3.4 NÁLEŽITOSTI DOKLADŮ CVIČENÍ 3.5 Uveď praktické příklady následujících náležitostí dokladů: 1. Jak může být označen (očíslován) účetní doklad pokladní doklady PPD 1, PPD 2,. faktury přijaté f 1, f 2, f 3, atd Uveď tři příklady popisu účetního případu 3. Co je uvedeno při označování účastníků účetního případu 4. Jak bývá zapsána částka nebo informace o ceně 5. Jak je označován okamžik vyhotovení dokladu 6. Co je to podpisový záznam 19

22 CVIČENÍ 3.6 Vyberte pět náležitostí, které musí podle zákona o účetnictví účetní doklad obsahovat: o podpis osoby odpovědné za účetní případ ano o datum zahájení činnosti podnikatele o popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků o razítko podnikatele o označení účetního dokladu o údaj, zda je podnikatel fyzická nebo právnická osoba o peněžní částka o datum vyhotovení dokladu CVIČENÍ 3.7 V následující faktuře označte barevně povinné náležitosti dokladu: 20

23 3.5 VYHOTOVÁNÍ DOKLADŮ CVIČENÍ 3.8 Jste pokladníkem firmy Pavel Mlýnek, místo podnikání Na Mlýnici 1/22, Ostrava-Přívoz, , IČ , DIČ CZ Vaším úkolem je vystavit výdajový pokladní doklad číslo 32 pro proplacení nákupu kancelářského papíru dle níže uvedeného daňového dokladu. 21

24 CVIČENÍ 3.9 Jste pokladníkem firmy Pavel Mlýnek, místo podnikání Na Mlýnici 1/22, Ostrava-Přívoz, , IČ , DIČ CZ Vaším úkolem je vystavit příjmový pokladní doklad číslo 16 s dnešním datem na Kč, které vložil do podnikání z osobního majetku majitel firmy Pavel Mlýnek. 22

25 Vystavte fakturu: CVIČENÍ 3.10 Zastupujete jako účetní firmu Pavel Mlýnek, místo podnikání Na Mlýnici 1/22, , Ostrava-Přívoz, IČ , DIČ CZ , peněžní ústav Komerční banka v Ostravě, číslo účtu /0100. Prodáváte firmě NOVACO, v. o. s., která sídlí na Masné ulici, Ostrava 1, , IČ , DIČ CZ Faktura má číslo 0045/2010, variabilní symbol 0045/2010, konstantní symbol 0308, je vystavována na základě objednávky č 256/2010. Datem vystavení je dnešní datum, datum splatnosti do 14 dnů. Způsob platby bezhotovostním převodním příkazem. Fakturujete: pracovní trička, cena za jeden kus 100 Kč, množství 20 kusů, DPH 20 % a pracovní kalhoty, cena za jeden kus 200 Kč, množství 15 kusů, DPH 20 %. 23

26 3.6 OPRAVY V DOKLADECH CVIČENÍ Popiš rozdíl mezi dokladovým a bezdokladovým způsobem provádění oprav v dokladech. 2. Proveď opravu bezdokladovým způsobem. V pokladní knize je uvedena částka Kč, což je částka chybná, správná hodnota je Kč. Opravu proveďte k dnešnímu datu jako pokladník firmy Kč 3.7 OBĚH DOKLADŮ CVIČENÍ 3.12 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Kontrola věcné správnosti dokladů se týká a) povinných náležitostí dokladů b) toho, zda údaje na dokladu odpovídají skutečnosti c) inventarizace 2. Kontrola formální správnosti dokladů se týká a) inventarizace b) toho, zda údaje na dokladu odpovídají skutečnosti c) povinných náležitostí dokladů 3. Třídění dokladů probíhá podle a) druhů a času b) velikosti c) místa vystavení 4. Označováním dokladů rozumíme a) orazítkování b) přidělení čísla, případně abecední značky c) barevné zvýraznění druhu dokladu 5. Evidence dokladů znamená a) zápis dokladu do pomocných knih b) uložení do archivu c) očíslování dokladu 24

27 6. Účtovací předpis je a) poznámka o tom, kdo doklad vystavil b) poznámka o tom, kam byl doklad zaúčtován c) poznámka o tom, kdy byl doklad vystaven 7. Zaúčtování dokladů znamená a) záznam do archivu dokladů b) podepsání dokladů c) zápis informace z dokladů do knih daňové evidence 8. Minimální doba archivace je a) 20 let b) 10 let c) 5 let 9. Daňové doklady mají dobu archivace a) 15 let b) 10 let c) 5 let 10. Skartace účetních dokladů je a) zničení dokladů b) zaúčtování do knih daňové evidence c) založení dokladů do pořadačů a šanonů 25

28 4. DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO NEPLÁTCE I PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 4.1 FORMY A METODY ZPRACOVÁNÍ DENÍKU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CVIČENÍ 4.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Deník příjmů a výdajů je a) pomocnou knihou daňové evidence b) hlavní knihou daňové evidence c) účetní knihou 2. Do deníku příjmů a výdajů se záznamy provádějí na základě těchto dokladů a) faktur přijatých a vydaných b) příjemek a výdejek c) příjmového a výdajového pokladního dokladu a výpisu z účtu u banky 3. Forma pro vedení deníku příjmů a výdajů a) je přesně předepsána b) není přesně předepsána c) nařizuje ji finanční úřad 4. Zápisy v deníku příjmů a výdajů jsou prováděny a) chronologicky (seřazeny podle data dokladů) b) jejich pořadí je náhodné c) podle druhu dokladů 5. U podnikatelů, kteří jsou plátci DPH musí deník příjmů a výdajů obsahovat a) poznámku o tom, že je podnikatel plátcem DPH b) přehled o přijaté a zaplacené dani z přidané hodnoty c) daňové identifikační číslo podnikatele 6. K 1. dni zdaňovacího období je do 1. řádku deníku příjmů a výdajů zaznamenán a) počáteční stav neuhrazených pohledávek b) počáteční stav neuhrazených závazků c) počáteční stav peněžních prostředků v pokladně i na účtu u banky 7. Na konci zdaňovacího období jsou zjišťovány v deníku příjmů a výdajů a) konečné stavy neuhrazených závazků b) konečné součty jednotlivých sloupců deníku příjmů a výdajů, konečný stav peněžních prostředků v pokladně a na účtu u banky a základ daně z příjmů c) konečné stavy neuhrazených pohledávek 26

29 CVIČENÍ 4.2 Chronologicky (podle data) seřaďte následující doklady a zaznamenejte je do deníku příjmů a výdajů (text jen heslovitě): o VPD 2 nákup zboží za hotové Kč o PPD 2 tržba v hotovosti za poskytnuté služby Kč o PPD 0 zápis počátečního stavu v pokladně Kč o PPD 1 vklad podnikatele z osobního vlastnictví do podnikání Kč o VPD 1 výplata mzdy zaměstnanci Kč o VBÚ 0 zápis počátečního stavu na účtu u banky Kč o VPD 3 nákup zboží za hotové Kč o VBÚ 1 a) uhrazena faktura za elektrickou energii Kč b) uhrazena faktura dodavateli za materiál Kč c) uhrazeno nájemné Kč d) tržba od odběratelů za prodej zboží Kč Seřazení: PPD 0 zápis počátečního stavu v pokladně Kč 27

30 DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ: Datum Doklad Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bankovních účtech Průběžné položky příjem výdej příjem výdej příjem výdej Příjmy zahrnované do ZD Výdaje odčitatelné od ZD Příjmy nezahrnované do ZD a b c Výdaje neodčitatelné od ZD ZD = základ daně z příjmů CVIČENÍ 4.3 Po vypracování CVIČENÍ 4.2 proveďte součet všech sloupců a zjistěte: o Konečný stav v pokladně:.. o Konečný stav na účtu u banky:.. o Základ pro výpočet daně z příjmů:.. 28

31 4.2 ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ZPŮSOBU PLACENÍ CVIČENÍ 4.4 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Příjmy podnikatele v hotovosti jsou v deníku příjmů a výdajů evidovány na základě a) výpisu z běžného účtu b) příjmového pokladního dokladu c) faktury vydané 2. Výdaje podnikatele v hotovosti jsou v deníku příjmů a výdajů evidovány na základě a) výdajového pokladního dokladu b) příjmového pokladního dokladu c) výpisu z běžného účtu 3. Příjmy a výdaje podnikatele na běžném účtu jsou v deníku příjmů a výdajů evidovány na základě a) příjmových a výdajových pokladních dokladů b) přijatých a vydaných faktur c) výpisu z běžného účtu 4. Při zřizování bankovního účtu podnikatele a) uzavírá banka s podnikatelem smlouvu o vedení účtu b) neuzavírá banka s podnikatelem smlouvu o vedení účtu c) může banka uzavřít s podnikatelem smlouvu o vedení účtu 5. Na běžném účtu a) má podnikatel uloženy své peníze, které využívá ke své běžné hospodářské činnosti, účet může mít i záporný zůstatek b) má podnikatel uloženy své peníze, které využívá ke své běžné hospodářské činnosti, účet nemůže mít záporný zůstatek c) má podnikatel uloženy peněžní prostředky v cizích měnách 6. Kontokorentní účet je specifickým bankovním účtem a) který může mít i záporný zůstatek b) který nemůže mít záporný zůstatek c) na kterém jsou uloženy peněžní prostředky v cizích měnách 7. Průběžné položky slouží a) k zachycení nezaplacených faktur od odběratelů b) k zachycení neuhrazených faktur dodavatelům c) k zachycení převodu peněžních prostředků podnikatele z pokladny na běžný účet a z běžného účtu do pokladny, příp. k pohybu peněz mezi více běžnými účty podnikatele 29

32 CVIČENÍ 4.5 Označte správnou odpověď (podle vzoru): Číslo operace Účetní doklad Text 1. PPD Tržba za prodané zboží 2. VBÚ Zaplacena faktura dodavatelům za nákup zboží 3. VBÚ Úhrada faktury od odběratelů za prodej zboží 4. PPD Převod peněžních prostředků z běžného účtu do pokladny 5. VPD Vyplaceny mzdy zaměstnancům 6. VPD Nákup obalového materiálu 7. VBÚ Úhrada faktury dodavatelům za spotřebu elektrické energie 8. VPD Zaplaceno nájemné provozovny 9. VPD Odvod tržby z pokladny na běžný účet 10. VBÚ Zaplaceny poplatky bance za vedení účtu 11. VBÚ Banka podnikateli poskytla bankovní úvěr a jeho částku připsala na běžný účet 12. VPD Nákup počítače 13. PPD Podnikatel přijal dar v částce Kč 14. VBÚ Zaplaceny úroky z bankovního úvěru 15. VBÚ Splátka bankovního úvěru Peněžní prostředky v hotovosti Příjem do pokladny X Výdaj z pokladny Peněžní prostředky na bankovním účtu Příjem na běžný účet Výdaj z běžného účtu 30

33 CVIČENÍ 4.6 Proveďte evidenci hospodářských operací do deníku příjmů a výdajů: Zadání příkladu č PPD na výběr peněz z běžného účtu, vloženy do pokladny Kč 2. VBÚ výběr peněz z běžného účtu potvrzen Kč 3. VPD na odvod peněz z pokladny na běžný účet Kč 4. VBÚ odvod peněz na běžný účet potvrzen Kč Evidence v deníku příjmů a výdajů: Číslo Datum Účetní doklad Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bankovních účtech Průběžné položky příjem výdej příjem výdej příjem výdej Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje zahrnov. odčitatel. nezahrn. neodčitat. do ZD od ZD do ZD od ZD CELKEM ZD - základ daně z příjmů 31

34 Zadání příkladu č VPD na odvod peněz z pokladny na běžný účet Kč 2. PPD na výběr peněz z běžného účtu, vloženy do pokladny Kč 3. VBÚ odvod peněz na běžný účet potvrzen Kč 4. VBÚ výběr peněz z běžného účtu potvrzen Kč Evidence v deníku příjmů a výdajů: Číslo Datum Účetní doklad Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bankovních účtech Průběžné položky příjem výdej příjem výdej příjem výdej Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje zahrnov. odčitatel. nezahrn. neodčitat. do ZD od ZD do ZD od ZD CELKEM ZD - základ daně z příjmů 32

35 4.3 ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE VLIVU NA ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ CVIČENÍ 4.7 Určete, zda se jedná o příjem nebo výdaj, daňový nebo nedaňový (podle vzoru): Číslo operace Účetní doklad Text Částka Daňový (zahrnov. do ZD) 1. VPD Nákup účetního programu Kč 2. VPD Nákup čisticích prostředků 500 Kč 3. VBÚ Zaplacena faktura za nákup počítače Kč 4. PPD Tržba v hotovosti za prodané zboží Kč 5. VBÚ Osobní vklad podnikatele do firmy Kč 6. VPD Nákup materiálu v hotovosti Kč 7. VBÚ Odběratelé nám zaplatili za prodané výrobky Kč 8. VPD Nákup zimních pneumatik Kč 9. VBÚ Zaplaceny poplatky bance za vedení účtu 380 Kč 10. VBÚ Banka podnikateli poskytla úvěr Kč 11. VBÚ Připsány úroky z BÚ 240 Kč 12. VPD Nákup pohonných hmot Kč 13. VPD Nákup kolků 500 Kč 14. VBÚ Výplata mezd zaměstnancům Kč 15. VBÚ Odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance Kč 16. VBÚ Odvod zálohy na daň z příjmů Kč za zaměstnance 17. VBÚ Přijatý peněžní dar od pana Dvořáka Kč 18. VBÚ Zaplacena faktura za spotřebu energie Kč Příjem Nedaňový (nezahrnov. do ZD) Daňový (odčitatel. od ZD) X Výdaj Nedaňový (neodčitat. od ZD) 33

36 CVIČENÍ 4.8 Opravte chyby v textu: 1. Zaplacené úroky z bankovního úvěru jsou příjem daňový 2. Nákup kancelářských potřeb je výdaj nedaňový 3. Zaplacena oprava stroje je příjem daňový 4. Poskytnutý úvěr od banky je příjem daňový 5. Platba daně z přidané hodnoty je výdaj daňový 6. Výběr v hotovosti na osobní spotřebu podnikatele je výdaj daňový 7. Zaplacené poštovné je výdaj nedaňový 8. Nákup známek je příjem daňový 9. Zaplacené nájemné je výdaj nedaňový 10. Tržby z prodeje služeb jsou výdaje daňové 4.5 DENÍK PRO PLÁTCE DPH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY CVIČENÍ 4.9 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Zákonná registrace k DPH je povinná pro a) fyzické a právnické osoby s obratem za 12 měsíců nad Kč b) fyzické a právnické osoby s obratem za 12 měsíců nad Kč c) fyzické a právnické osoby s obratem za 12 měsíců nad Kč 2. Dobrovolná registrace a) je možná i bez dosažení předepsaného obratu b) není možná c) souvisí s minimálním ročním obratem Kč 3. Co je předmětem DPH (zdanitelným plněním) a) dodání zboží v tuzemsku b) dodání zboží v tuzemsku a dovoz zboží ze zemí mimo EU c) dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu EU, dovoz zboží ze zemí mimo EU 4. Základní sazba pro DPH je a) 19 % b) 10 % c) 20 % 34

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ OBSAH DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 3 DAŇOVÁ EVIDENCE 4 DAŇOVÉ ODPISY 7 POMOCNÁ EVIDENCE 8 HOSPODÁŘSKÝ

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Evidence, oceňování a účtování zásob Petra Vrtalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komplexní řešení problematiky daňové evidence OSVČ The Complex Solution of the Tax Accounting of the Self-employed Marie Veselá Plzeň

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více