za rok 2005 Vídeňská 699, Pohořelice vyhotoveno dne: Podpis členů správní rady účetní jednotky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:"

Transkript

1 Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9

2 1. PŘEDMĚT ČINNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Pohořelická, obecně prospěšná společnost je obecně prospěšnou společností, zapsanou do rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, Česká republika, dne 16. července Sídlo společnosti se nachází v Pohořelicích, Vídeňská 699. Hlavním předmětem činnosti je: správa a provozování majetku města v oblasti sociální, zdravotnictví, školství a jiného majetku města i majetku jiných fyzických a právnických osob služby závodních jídelen, dodávky hotových jídel a stravování důchodců, služby školních jídelen, restaurační a jiné veřejné stravování veřejné ubytování a ubytovací služby výchovně vzdělávací činnost na školách a jejich provozování Doplňkovou činností je: poskytování technických služeb montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K Správní rada Ing. Josef Svoboda Ing. Karel Nepraš Ing. Miroslav Šár předseda člen člen Dozorčí rada Mgr. Marie Smejkalová Mgr. Jana Plevzová Monika Janičatová předseda člen člen Adresa Vídeňská 699, Pohořelice Způsob zastupování Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu ředitel o.p.s., nebo správní rada, a to buď společně všichni členové správní rady a nebo samostatně jeden člen správní rady, který k tomu byl správní radou písemně pověřen. Ředitel zastupuje společnost v plné míře, s výjimkou zástavy a zcizování věcí. Ředitel Dr.Ing. Radek Ondra 2/9

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: počet pracovníků: 2 HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA O.P.S. STŘEDISKO Č.1 - SPRÁVA O.P.S. Středisko č.1 plánuje, řídí a kontroluje činnost ostatních středisek. Zajišťuje vhodné podmínky pro jejich činnost, zastupuje je v administrativních, obchodních a jiných záležitostech a vede jim účetnictví. počet pracovníků: 2 STŘEDISKO Č.3 - SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU Správu bytového fondu města Pohořelice společnost provozuje již od Pracovníci střediska vedou veškerou agendu spojenou s pronájmem bytů, vybíráním nájemného a úhrad za služby poskytované nájemníkům, zúčtováním poskytnutých služeb s jejich dodavateli a zajišťováním nutných oprav nájemních domů a provádí drobnější opravy bytových domů.. Pohořelická, o.p.s. vede evidenci podle jednotlivých nájemníků. Tato evidence je součástí Rozvahy. Neuhrazené pohledávky (dlužné částky z nezaplacených plateb za nájemné a služby nájemníky) činily k : ,43 Kč ,43 Kč ,93 Kč ,43 Kč Omezený objem finančních prostředků, získaných za státem regulovaný nájem obecních bytů, neumožňuje majiteli provádět nákladné rekonstrukce bytových domů. Současně jsou limitovány rovněž prostředky na drobnější opravy domů a bytů, přičemž část oprav v bytech je financována nájemníky (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.) Pohořelická, o.p.s. se množstvím přidělených finančních prostředků a vymezením rozsahu finanční účasti nájemce na úhradě oprav v bytě musí bezpodmínečně řídit, a zajišťuje proto přednostně opravy, které jsou nutné z bezpečnostního hlediska. Náklady na opravy zajišťované dodavatelsky a na materiál pro opravy bytového fondu prováděné Pohořelickou, o.p.s: Opravy Materiál Celkem (Kč) (Kč) (Kč) /9

4 Větší opravy nájemních domů (nad 10 tis. Kč) provedené v roce 2005: - N.Svobody 723 oprava elektrické instalace Družstevní 689 oprava elektrické instalace Znojemská oprava hromosvodu Cukrovarská 238 oprava hromosvodu Tyršova 240 oprava elektrické instalace Velký Dvůr 687 stavební práce Tyršova 240 montáž hromosvodu Cukrovarská 238 oprava koupelny Cukrovarská 238 oprava koupelny a WC Brněnská 171 montáž nových odpadů Dlouhá 35 oprava koupelny Dlouhá 35 oprava koupelny Cukrovarská montáž okenních parapetů N.Svobody 79 výměna čerpadla počet pracovníků: 4 STŘEDISKO Č.4 - PROVOZ A ÚDRŽBA SPORTOVNÍ HALY K provozování a údržbě sportovní haly v Pohořelicích byla společnost zmocněna majitelem nemovitosti (Městem Pohořelice). V dopoledních hodinách je sportovní hala využívána základní školou v Pohořelicích a v odpoledních a večerních hodinách Sportovním klubem mládeže, zvláštní školou, sportovními oddíly a veřejností. V odpoledních a večerních hodinách je veřejnosti k dispozici rovněž posilovna a kulečníková herna. O využití sportovní haly pro veřejnost rovněž ve volných dopoledních hodinách, které podle rozvrhu hodin nevyužívala základní škola v Pohořelicích, nebyl v roce 2005 ze strany veřejnosti žádný zájem. Na výši tržeb se nepříznivě projevilo zejména otevření nových sportovních hal v okolí Tržby sportovní haly (Kč) , Ceny za pronájem sportovní haly, posilovny a kulečníkové herny a případné letní slevy stanovil na návrh provozovatele majitel objektu Město Pohořelice. V roce 2005 obdržela naše společnost na podporu údržby, provozu a oprav sportovní haly dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč, která byla v celé výši použita na částečnou úhradu energií ve sportovní hale. počet pracovníků: 2 STŘEDISKO Č.6 - PROVOZ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO WC Provoz a údržba veřejného WC byly provozovány na základě dohody společnosti s majitelem objektu veřejného WC (Město Pohořelice). Na provoz střediska poskytovalo Město Pohořelice dotaci. Vzhledem k poměrně vysokým zejména mzdovým nákladům na 4/9

5 provoz a údržbu tohoto objektu byla činnost střediska v dubnu 2005 ukončena a výše zmíněný objekt byl pronajat společně s parkovištěm (byl umožněn výběr parkovného) jinému subjektu Náklady na provoz veř. WC (Kč) Tržby veř. WC (Kč) počet pracovníků: 1 STŘEDISKO Č.7 - PROVOZ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Provozem a údržbou veřejného osvětlení, městského rozhlasu a semaforu v Pohořelicích byla společnost pověřena od začátku roku 2000 Městem Pohořelice. Pracovník střediska (elektrikář) je využíván rovněž při opravách bytového fondu Města Pohořelice a údržbě veřejných prostranství (elektrikářské práce a práce ve výškách z mobilní pracovní plošiny). Počet pracovníků: 1 STŘEDISKO Č.8 TECHNICKÉ SLUŽBY Středisko č. 8 bylo založeno v roce 2001 pro poskytování doplňkové činnosti. Hlavní náplní střediska je práce plošinou, která byla pořízena pro zajištění činnosti střediska č. 7. Činnost střediska umožňuje její efektivnější využití a snižuje tak náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení. V možnostech střediska je rovněž zajišťovat montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení. Náklady, výnosy a hospodářské výsledky jednotlivých středisek jsou podrobně uvedeny v tabulkových přílohách, které jsou součástí výroční zprávy. 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, postupů účtování a navazujících předpisů pro účetnictví obecně prospěšných společností a vyhlášky 504/2002 Sb.. Byla ověřena auditorem. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen na formulářích platných k Tvoří ji Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha a Příloha k účetní závěrce. Přehled rozsahu výnosu zdrojů: Dotace ,50 Kč od Města Pohořelice na provoz (správu bytového fondu Města Pohořelice, sportovní haly, veřejného WC a veřejného osvětlení). tržby Kč ostatní výnosy 947,85 Kč. 5/9

6 3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při uzavření účetní závěrky za rok 2005 jsou následující: a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odpisování Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami, daňové odpisy hmotného majetku byly shodné s účetními odpisy. Hodnota majetku uvedená v rozvaze je korigována na reálnou hodnotu tvorbou oprávek. b) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody FIFO první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob ( zde se jedná o sklad materiálu oprav bytového fondu) Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B. K je provedena oprava spotřeby na základě inventarizace zásob jejich zúčtováním na sklad. c) Pohledávky a opravné položky k pohledávkám Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány na řádku Opravná položka k pohledávkám. d) Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou při přijetí účtovány ve své nominální hodnotě. Společnost v roce 2005 žádné úvěry neměla. e) Účtování nákladů a výnosů, rezervy Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově a věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. K nebyla tvorba rezerv opodstatněná a zůstatek je nulový. f) Dotace Dotací se rozumí dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtů měst a obcí, a účtují se: - ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti) pokud je určena k úhradě nákladů, - jako snížení pořizovací ceny (vlastních nákladů) pokud je určena na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku a byla poskytnuta po /9

7 4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek evidovaný na účtu 022 k : nákladní automobil Avia (plošina) - pořizovací cena (rok 2000) ,90 Kč (Kč) (Kč) (Kč) (Kč) - zůstatková cena , , , V účetní jednotce byl na účtu 028 k evidován dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové hodnotě ,40 Kč. Výše odpisů u tohoto majetku byla stanovena ve výši 100% pořizovací ceny. Majetek neuvedený v rozvaze : V účetní jednotce je v operativní evidenci sledován : (Kč) (Kč) (Kč) (Kč) drobný hmotný majetek v celkové hodnotě: , , , ,30 drobný majetek v celkové hodnotě: , , , ,30 5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Společnost eviduje na účtu pohledávky, které by byly k více než 12 měsíců po splatnosti ve výši 7.401,20 Kč. Společnost neeviduje na účtu žádné pohledávky, které byly k více než 12 měsíců po splatnosti. Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14 dnů. K společnost nevykazuje kromě drobných částek u neuhrazených dobropisů žádné další významné pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů. 7/9

8 6. VLASTNÍ JMĚNÍ Fond základního jmění společnosti: (Kč) (Kč) (Kč) (Kč) KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Obvyklá doba splatnosti závazků činí dní. K společnost nevykazuje žádné krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 180 a více dní. 8. OSTATNÍ PASIVA Dohadné pasivní položky zahrnují především nevyfakturované spotřeby vody, energií a stočné za rok Výpočet daňové základny a výše daně : 9. DAŇ Z PŘÍJMU Zisk (ztráta) Před zdaněním Připočitatelné položky (+) Odpočitatelné položky (-) Základ daně (daňová ztráta) -3855, , , , , , , , , , ,04 Společnost v roce 2005 hospodařila se ziskem 7.167,90 Kč. V roce 2005 vznikla společnosti daňová povinnost ve výši 1.820,- Kč. 10. OSOBNÍ NÁKLADY Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů činil (v tis. Kč): Celkem z toho vedoucí pracovníci Celkem z toho vedoucí pracovníci Celkem z toho vedoucí pracovníci 8/9

9 Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení Sociální náklady Celkové osobní náklady Členům správní a dozorčí rady nebyly v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech letech vyplaceny žádné odměny. Je přílohou účetní závěrky. 11. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 12. PŘEDPOKLAD TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY DO BUDOUCNA Společnost vznikla v roce 1997 a rozvoj její činnosti lze předpokládat v dalších letech. Nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily její existenci do budoucna. 13. VÝROK AUDITORA Účetní závěrku ověřila nezávislá auditorka ing. Eva Zálešáková, č. d. auditora 146. Zpráva auditora tvoří samostatnou přílohu této Výroční zprávy. 14. ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Součástí Výroční zprávy jsou účetní výkazy k Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a výsledky hospodaření středisek, které tvoří samostatnou přílohu. 9/9

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Účetní závěrka, sestavená ke dni 31. 8. 2013, je řádnou účetní závěrkou společnosti scanservice a.s. za účetní období tvořené hospodářským rokem, začínajícím 1. 9. 2012

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Ustavení a založení družstva

Ustavení a založení družstva Ustavení a založení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne 21. 7. 1959 byly přijaty stanovy družstva a bylo založeno Stavební bytové družstvo občanů

Více

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA ke dni 31. 12. 2005 v celých tisících Kč Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. IČO: 60108711 číslo Běžné účetní období Minulé období označ. AKTIVA řádku brutto korekce netto netto A.0.

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více