Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1782 ze dne k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k Rada hlavního města Prahy I. nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k u všech subjektů hospodaření s majetkem hl.m. Prahy II. III. požaduje 1. do odevzdání roční účetní závěrky proúčtovat zjištěné inventarizační rozdíly 2. při provádění inventarizace postupovat v souladu s platnými právními předpisy a "Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k včetně harmonogramu předávání zpracované dokumentace na MHMP" uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení ukládá 1. řediteli MHMP 1. zajistit provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy, kde subjektem hospodaření je hl.m. Praha (příslušný odbor MHMP, MP hl.m. Prahy, TSK hl.m. Prahy) Termín: stanovit postup inventarizace tohoto majetku 3. zřídit hlavní inventarizační komisi MHMP Termín: Termín: předložit Radě HMP zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy, kde subjektem hospodaření je hl.m. Praha (příslušný odbor MHMP, MP hl.m. Prahy, TSK hl.m. Prahy) včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a vypořádání inventarizačních rozdílů Termín: Kontrolní termín: hlavním inventarizačním místům, MHMP - BKR MHMP, MHMP - OMI MHMP, MHMP - OMU MHMP, MHMP - OUP MHMP, MHMP - OVS MHMP, MHMP - OZV MHMP, MHMP - RFD MHMP, MHMP - RVP MHMP, MHMP - SMS MHMP, MHMP - SVM MHMP, MHMP - ZSP MHMP 1. zřídit hlavní inventarizační komisi odboru MHMP Termín:

2 2. při inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy, kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená nebo založená hl.m. Prahou, plnit úkoly hlavního inventarizačního místa Termín: označit a provést inventuru u nemovitostí, kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená nebo založená hl.m. Prahou, v počítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí - IS SEM ENO Termín: ředitelům organizací zřízených hl.městem Prahou 1. provést inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy, kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená hl.m. Prahou Termín: IV. žádá 1. starosty MČ hl. m. Prahy 1. o zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy jehož správa je Statutem hl.m. Prahy svěřena městské části hl.m. Prahy Termín: při inventarizaci postupovat v souladu s právními předpisy, ustanoveními Statutu hl.m. Prahy ( 17 a 20) a Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k Termín: o zřízení hlavní inventarizační komise MČ a sdělení jejího složení odboru SVM MHMP Termín: aby při nakládání s nemovitostmi a při jejich inventarizaci byl využíván počítačový program pro evidenci a správu nemovitostí - IS SEM ENO Termín:

3 2. statutární orgány a likvidátory státních podniků založených hl.m. Prahou 1. o provedení inventarizace majetku a závazků Termín: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl.m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. I. náměstek primátora hl.m. Prahy Předkladatel: radní Udženija, předsedkyně inventarizační komise Rady HMP Tisk: R Provede: ředitel MHMP, hlavní inventarizační místa, MHMP - BKR MHMP, MHMP - OMI MHMP, MHMP - OMU MHMP, MHMP - OUP MHMP, MHMP - OVS MHMP, MHMP - OZV MHMP, MHMP - RFD MHMP, MHMP - RVP MHMP, MHMP - SMS MHMP, MHMP - SVM MHMP, MHMP - ZSP MHMP, ředitelé organizací zřízených hl.městem Prahou Na vědomí: odborům MHMP

4 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k Usnesení Rady HMP č ze dne nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k u všech subjektů hospodaření s majetkem hl.m. Prahy. K zajištění a jednotnému postupu při inventarizaci u všech subjektů hospodaření a následnému zpracování výsledků inventarizace v digitální verzi vydává vlastník majetku hl.m. Praha - Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k Obsah: I. Schéma organizačního zajištění inventarizace II. Stručná charakteristika inventarizace III. Dokumentace o inventarizaci předávaná na MHMP IV. Inventura nemovitostí V. Tabulky 1

5 I. Schéma organizačního zajištění inventarizace Komise Rady HMP inventarizační komise zřízená usnesením Rady HMP č.575 ze dne stanovuje a koordinuje průběh inventarizace, informuje Radu HMP Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP koordinuje inventarizaci, zpracovává závěrečnou zprávu o inventarizaci Odbor účetnictví MHMP sumarizuje výsledky inventarizace ve vazbě na účetnictví v působnosti hl.m.prahy, vymezen org.opatřením odborům MHMP majetek a závazky hl.m.prahy vymezen právnickým osobám zřízeným nebo založeným hl.m. Prahou ostatní majetek a závazky svěřen Statutem hl.m. Prahy městským částem v působnosti městských částí vymezen právnickým osobám zřízeným nebo založeným městskou částí A. Hlavní inventarizační místa / hlavní inventarizační komise odpovídají za: 1) řádnou inventarizaci v jim přiřazených inventarizačních místech 2) metodické vedení inventarizačních míst 3) distribuci technických pomůcek na inventarizační místa 4) zpracování komplexního vyhodnocení inventarizace vč. jim přiřazených inventarizačních míst 5) včasné a bezchybné předání dokumentů v předepsaném rozsahu a formě na MHMP hl.m. Praha hlavní invent. komise zřízená ředitelem MHMP odbory MHMP, které mají přiřazeny právnické osoby zřízené, nebo založené hl.m. Prahou hlavní inventarizační komise zřízené řediteli odborů MHMP městské části hlavní inventarizační komise zřízené městskými částmi B. Inventarizační místa / inventarizační komise odpovídají za: 1) řádné provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy jim svěřeného nebo vymezeného 2) včasné a bezchybné předání dokumentů v požadovaném rozsahu a formě odpovídajícímu hlavnímu inventarizačnímu místu hl.m. Praha, příslušné odbory MHMP právnické osoby zřízené nebo založené hl.m. Prahou městské části právnické osoby zřízené nebo založené městskými částmi inventarizační komise inventarizační komise inventarizační komise inventarizační komise v odborech MHMP na úřadech MČ 2

6 Právní předpisy upravující provedení inventarizace - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Vlastník Hlavní město Praha stanovuje postup inventarizace majetku a závazků Prahy, kde subjektem hospodaření je: hl.m. - hlavní město Praha - příslušný odbor MHMP + MP hl.m. Prahy + TSK (hlavní činnost MHMP) - právnická osoba zřízená nebo založená hl.m. Prahou - městská část - právnická osoba zřízená nebo založená městskou částí. I. Inventarizace bude u jmenovaných subjektů hospodaření provedena k Jednotlivá inventarizační místa (inventarizační místo = účetní jednotka = subjekt hospodaření) jsou přiřazena k hlavním inventarizačním místům, která koordinují, metodicky řídí a zodpovídají za zabezpečení a provedení inventarizace na jednotlivých inventarizačních místech jim přiřazených. Hlavní inventarizační místa posoudí potřebnost a využitelnost majetku jednotlivými subjekty hospodaření, zkontrolují, zda majetek, se kterým hospodaří, je vymezen subjektu hospodaření ve zřizovací (zakladatelské) listině a přijmou opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Hlavní inventarizační místa podle stanoveného postupu inventarizace předají na MHMP sumarizaci a dokumentaci o inventarizaci na inventarizačních místech jim přiřazených. Nebude-li dokumentace o inventarizaci úplná, nebude od hlavního inventarizačního místa převzata. Na výše uvedených hlavních inventarizačních místech budou zpracovány plány inventur dle 5 vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a zřízeny hlavní inventarizační komise, jejichž úkolem mimo jiné bude metodické řízení inventarizačních komisí na inventarizačních místech v souladu s vydávanými Metodickými pokyny k inventarizaci, posouzení a vyjádření se k návrhu opatření na vypořádání vzniklých inventarizačních rozdílů a k návrhu na odstranění nedostatků zjištěných při inventarizaci. Složení těchto komisí sdělí hlavní inventarizační místa odboru evidence, správy a využití majetku MHMP do Jmenovaní členové těchto komisí budou oprávněni obracet se s případnými dotazy na zainteresované odbory MHMP: - odbor evidence, správy a využití majetku - obecná problematika inventarizace Helena Hanzlová, tel odbor účetnictví - vazby na účetnictví, problematika právnických osob - odbor informatiky - technická podpora při počítačovém zpracování inventarizace a inventury nemovitostí Ing. V. John, telefon

7 Na závěr inventarizace zpracují hlavní inventarizační komise Inventarizační zprávu, která bude obsahovat podstatné skutečnosti o provedených inventurách, seznam všech inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů na všech inventarizačních místech jim přiřazených, vč. vyjádření a řádného zdůvodnění zjištěných inventarizačních rozdílů a nedostatků s návrhem na jejich odstranění ( viz. vzor, odst. V - tabulky ). Hlavní inventarizační místa předají dokumentaci o inventarizaci na UCT MHMP a SVM MHMP komplexně za jim přiřazená inventarizační místa v termínech stanovených tímto metodickým pokynem. Inventarizační místa typu státní podnik a státní podnik v likvidaci zpracují tabulku č. 7 - Prohlášení o provedení inventarizace státních podniků a státních podniků v likvidaci. Pokud tato inventarizační místa hospodaří s majetkem hlavního města Prahy, budou při jeho inventarizaci postupovat v souladu s postupem stanoveným Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k Nedodržení a nesplnění postupu při inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy stanoveného Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k bude posuzováno podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Statut hl.m. Prahy ) nebo Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 512 ze dne , ve znění usnesení Rady HMP č. 990 ze dne a usnesení Rady HMP č ze dne II. Stručná charakteristika inventarizace Povinnost inventarizovat majetek a závazky je dána 6 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ), který stanoví, že účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle 29 a 30 tohoto zákona. Vyhláška MFČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků stanovuje podrobnější popis provádění inventarizací. Inventarizace je soubor činností probíhajících v několika fázích: První fáze zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků = inventury V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, je zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou. V případě pohledávek, závazků a majetku včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů, u kterých toto nelze vizuálně zjistit, je zjišťován skutečný stav inventurou dokladovou. Zjišťuje se, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. Závěrečným úkonem provedení inventury je vyhotovení inventurních soupisů. Inventurní soupis je základní druh průkazného účetního záznamu zachycující zjištění při provádění fyzických a dokladových inventur, který je vyhotovován v rozsahu a) účtové skupiny, b) seskupení inventarizačních položek, nebo c) jednotlivé inventarizační položky. Pro naplnění ustanovení 30 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., obsahuje inventurní soupis alespoň: 4

8 a) identifikační číslo účetní jednotky, b) uvedení rozsahu podle odst. 1 včetně číselného a slovního značení podle směrné účtové osnovy, c) seznam příloh inventurního soupisu nebo dodatečného inventurního soupisu, d) v případě provádění průběžné inventarizace 1. informaci, zda inventura zásob byla provedena podle druhů zásob, míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, 2. celkovou výši ocenění majetku podle rozsahu inventurního soupisu v členění stanoveném účetní jednotkou, 3. způsob stanovení ocenění inventarizačních rozdílů, 4. okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy a provádí ocenění, e) v případě periodické inventarizace 1. celkovou výši ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv v členění podle analytických nebo podrozvahových účtů 2. v případě, že inventurní evidence, která obsahuje skutečnosti nutné pro zjištění zúčtovatelných rozdílů, není uvedena v inventurním soupisu nebo dodatečném inventurním soupisu, nebo není uvedena v příloze, informaci, kde je tato inventurní evidence vedena a uložena, f) v případě dodatečného inventurního soupisu stavy celkové výše ocenění majetku závazků, jiných aktiv a jiných pasiv uvedených v příslušném inventurním soupisu, g) v případě rozdílů zjištěných mezi jinými evidencemi a pomocnými evidencemi, které nelze odstranit do okamžiku ukončení inventarizace, nebo nebyla odsouhlasena výše pohledávek a závazků, obsahuje informaci o této skutečnosti, pokud není uvedena v příloze, h) jména osob, které jsou členy inventarizační komise, i) okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a v případě prvotní inventury také okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy, j) podpisové záznamy osob uvedených v 30 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví s uvedením okamžiku připojení podpisového záznamu. Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (rozhodný den), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem. Příloha inventurního soupisu obsahuje alespoň: a) seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů, b) způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů, c) v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence, d) v případě nemovitostí, o kterých má povinnost vybraná účetní jednotka účtovat, uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí ČR. Druhá fáze porovnání výsledků inventur se stavem v účetnictví, zjištění inventarizačních rozdílů a vypořádání případných rozdílů Rozdíly mezi zjištěným skutečným stavem a stavem v účetnictví: - prokazatelné rozdíly rozdíl se dohledá a chyba se v účetnictví opraví, 5

9 - inventarizační rozdíly rozdíl, který nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem č. 563/1991 Sb., kdy * skutečný stav je menší než stav v účetnictví - schodek hotovost, ceniny - manko ostatní majetek * skutečný stav je větší než stav v účetnictví přebytek Inventarizační rozdíly se proúčtují do účetního období roku 2012 Povinnost zaúčtovat zjištěné inventarizační rozdíly do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků je uložena 30 odst. 7 zákona o účetnictví. Toto ustanovení ukládá účetním jednotkám zachytit na příslušném nákladovém účtu manka a škody na dlouhodobém majetku a manka a škody přesahující stanovené normy přirozených úbytků zásob (bez ohledu na případně stanovené náhrady těchto případů) před sestavením řádné (roční) účetní závěrky. Stejným způsobem jsou účetní jednotky povinny zachytit na příslušných účtech inventurami zjištěné přebytky majetku a zásob. Podle uvedených ustanovení zákona o účetnictví musí být před sestavením účetní závěrky proúčtovány i rozdíly zjištěné dokladovou inventurou. Pokud se subjektům, které hospodaří s majetkem hl.m. Prahy, nepodaří zjištěné inventarizační rozdíly způsobem stanoveným podle zákona o účetnictví vypořádat (pouze ve výjimečných případech, kdy je k vypořádání rozdílů zjištěných fyzickou inventurou nutné rozhodnutí orgánu, které nebylo možno realizovat před sestavením účetní závěrky a rovněž výjimečně u rozdílů z dokladové inventury, které ze závažných důvodů nebylo možno vypořádat), je nutno zjištěné rozdíly označit u příslušných účtů v ORJ číslem 998. Vzhledem k ustanovením zákona o účetnictví by měl být tento způsob účtování používán jen zcela výjimečně a vždy řádně písemně zdůvodněn. Určené označení ORJ je bezpodmínečně nutno dodržet z důvodu vazeb, které jsou pevně zabudovány v programu sběru dat o inventarizaci VYK sloupec 3 nevypořádané inventarizační rozdíly. Ve sloupci 4 - kontrolní číslo nebude vykazována žádná hodnota. Třetí fáze - posouzení existence důvodů pro účtování - rezerv - opravných položek k majetku - mimořádných odpisů k majetku, popř. škody Při inventarizaci majetku a závazků k je nutno na INTRANETU na stránkách odboru účetnictví (odbory MHMP) a EXTRANET - účetnictví 2012 sledovat metodické pokyny k roční účetní závěrce a vnitřní směrnice k nově používaným metodám v účetnictví. Povinnost účetní jednotky prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků trvá po dobu pěti let po jejím provedení - dle 29 odst. 3 zák. č. 563/1991 Sb.. 6

10 III. Dokumentace o inventarizaci předávaná na MHMP Právnické osoby zřízené hl. městem Prahou Příslušným metodikům oddělení metodiky účetnictví odboru účetnictví MHMP - sestavu inventarizace rozvahových účtů prostřednictvím automatického zaslání na VYKAutomat (stejně jako v roce 2011 se zasílá společně se sestavou 701 inventarizace pohledávek), - sestavu v tiskové podobě 1x, - komentář o provedení inventarizace a o vypořádání zjištěných rozdílů v tiskové podobě 1x, - komentář v elektronické podobě (viz vzor) pouze v případě, že organizace vykázala inventarizační rozdíl Termín: Hlavní inventarizační místa - odbory MHMP Odboru účetnictví MHMP - Inventarizační zprávu k inventarizaci na inventarizačních místech jim přiřazených, včetně vyjádření se k průběhu inventarizace a zjištěným skutečnostem (inventarizační rozdíly, nedostatky, opatření k nápravě apod.) v tiskové i elektronické podobě v systému WORD. Obsah této zprávy bude bez dalšího podkladem ke zpracování závěrečné zprávy o inventarizaci, která je předkládána Radě HMP. Termín: Městské části za vlastní úřad a právnické osoby jimi zřízené Příslušným metodikům oddělení metodiky účetnictví odboru účetnictví MHMP - sestavu inventarizace rozvahových účtů prostřednictvím automatického zaslání na VYKAutomat (stejně jako v roce 2011 se zasílá společně se sestavou 701 inventarizace pohledávek) za každou práv. osobu jednotlivě a za vlastní městskou část - sestavu 702 v tiskové podobě 1x za každou práv. osobu jednotlivě a za vlastní městskou část - komentář o provedení inventarizace a vypořádání rozdílů v tiskové podobě za městskou část a všechny právnické osoby společně 1x - komentář o průběhu inventarizace a vypořádání rozdílů v elektronické podobě WORD - sumář sestavy 702 za seskupení městská část + hospodářská činnost - tabulku č. 7 Prohlášení státních podniků a státních podniků v likvidaci - přehled inventarizačních míst, za která je dokumentace předávána vč. písemného zdůvodnění rozdílu oproti Seznamu inventarizačních míst 7

11 2013 Termín: Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP Hlavní inventarizační místa (odbory MHMP, MČ hl.m. Prahy) výstup z programu IS SEM ENO soubory. pdf - elektronicky zaslané s razítkem a podpisy předsedy hlavní inventarizační komise a statutárního zástupce hlavního inventarizačního místa na adresu: a v podobě písemné na MHMP, odbor SVM, oddělení evidence, nám. Franze Kafky 1, Praha 1 - Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví hl.m. Prahy tabulka č.8 - Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví hl.m. Prahy tabulka č.8 d ( podrozvahové účty) IV. Inventura nemovitostí Termín: Vzhledem k tomu, že hl.m. Praha je vlastníkem značného počtu nemovitostí a s těmito nemovitostmi podle daného předpisu (Statut hl.m. Prahy, zřizovací listina, smlouva aj.) hospodaří a účtují o nich jak městské části, tak právnické osoby zřízené hl.m. Prahou nebo městskou částí, je inventarizaci nemovitostí věnována zvláštní pozornost. Nemovitostmi se rozumí: budova, stavba, bytová jednotka, nebytová jednotka a pozemek. U nemovitostí se provádí jak inventura fyzická, tak inventura dokladová (např. porovnání s výpisem z Katastru nemovitostí). V inventurním soupisu nemovitostí jsou uvedeny a inventovány nemovitosti, které jsou ve vlastnictví hl.m. Prahy a subjektem hospodaření s nimi je hl.m. Praha (tj. příslušné odbory MHMP + MP hl.m. Prahy a TSK hl.m. Prahy), právnické osoby zřízené nebo založené hl.m. Prahou, městské části a právnické osoby zřízené nebo založené městskou částí (to znamená jednotlivé inventarizační místo = účetní jednotka). Samostatně je zpracováván inventurní soupis nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví hl.m. Prahy a v účetnictví se vedou na podrozvahových účtech. Všechna hlavní inventarizační místa označí v programu IS SEM ENO inventované nemovitosti a pomocí uvedeného programu pro evidenci a správu nemovitostí vytvoří inventurní soupis k uvedeným druhům nemovitostí (budova, stavba, bytová jednotka, nebytová jednotka, pozemek) a - Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví hl.m. Prahy - tabulka č.8 - Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví hl.m. Prahy - tabulka č.8 d ( podrozvahové účty) - vzniklé soubory uchovávají na elektronických nosičích příp. v písemné podobě minimálně po dobu 5 let Podrobný postup je popsán na - IS SEM ENO - uživatelská příručka obecná. 8

12 Instruktážní školení ke zpracování a vytvoření uvedených sestav v programu IS SEM ENO se uskuteční v průběhu ledna V. Tabulky Tabulka č. 7 Prohlášení o provedení inventarizace státních podniků a státních podniků v likvidaci Inventarizační místo (název státního podniku, nebo státního podniku v likvidaci) IČO:... Kód inventarizačního místa... Hlavní inventarizační místo... Vyřizuje:... Telefon:... Prohlašuji, že inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Datum... Jméno a podpis statutárního orgánu:... (likvidátora) 9

13 Razítko: Tabulka č. 8 10

14 11 Tabulka č. 8d

15 Komentář k zjištěným inventarizačním rozdílům V Z O R Inventarizační místo: Organizace: IČO: Inventarizační rozdíl na účtu: Výše Kč: Zdůvodnění rozdílu: Návrh vypořádání: Inventarizační rozdíl na účtu: Výše Kč: Zdůvodnění rozdílu: Návrh vypořádání: 12

16 D ů v o d o v á z p r á v a Radě hl.m. Prahy je předkládán ke schválení Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k včetně harmonogramu předávání dokumentace na odbor UCT a SVM MHMP. Povinnost inventarizovat majetek a závazky ke dni účetní uzávěrky ( rozhodnému dni) ukládá právnickým osobám zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvím ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Pro naplnění této povinnosti vydává Hlavní město Praha příkaz k provedení inventarizace, stanovuje postup k zajištění inventarizace u jednotlivých subjektů hospodaření se svým majetkem,aby při inventarizaci majetku a závazků Hlavního města Prahy tzn. obce, vlastníka, správce jediného rozpočtu, zřizovatele právnických osob, bylo postupováno jednotným způsobem a aby výsledky inventarizace měly jednotnou formu. Návrh Metodického pokynu byl dne projednán na jednání Komise Rady hlm. Prahy inventarizační komisi, kde byl schválen všemi přítomnými členy. Inventarizační komise Rady hl.m. Prahy doporučuje Radě hl.m. Prahy předkládaný materiál schválit.

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost Soubor vnitřních směrnic 1-18/2015 (obsahuje vnitřní kontrolní systém, jehož hlavní součásti jsou červeně vyznačeny) Obsah: číslo směrnice text stránka (odkaz) 1 Obecná ustanovení, organizační členění

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 1 Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 VNITŘNÍ NORMA O INVENTARIZACI Platnost od: 22.12.2011 Schváleno v zastupitelstvu: 22.12.2011, zápis 7 b) Obsah: 1. Úvodní ustanovení 1.1. Legislativní

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitřních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více