Koøení (Pondìlí, 25 duben 2005) - Napsal Administrator - Aktualizováno (Úterý, 10 kvìten 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koøení (Pondìlí, 25 duben 2005) - Napsal Administrator - Aktualizováno (Úterý, 10 kvìten 2005)"

Transkript

1 Koøení (Pondìlí, 25 duben 2005) - Napsal Administrator - Aktualizováno (Úterý, 10 kvìten 2005) Anýz Anýz je koøení i lék používaný ve starovìku. Je to jednoletá rostlina pocházející ze Støedomoøí a Malé Asie. Pìstuje se i u nás v teplejších oblastech. Jako koøení se používá plod - dvounažka zelenošedé, šedožluté èi šedohnìdé barvy. Zralý anýz aromatic voní a má koøenitou nasládlou chu pøipomínající lékoøici. Anýz patøil vždy k oblíbeným prostøedkùm podporujícím zažívání. Jeho silice omezuje rozvoj škodlivých baktérií. Použití anýzu je mnohostranné. Dává chu peèivu, sušenkám a chlebu. Obvykle se pøidává do nálevu pøi zavaøování èervené øepy a èerveného zelí. Je dobrý v jableèném i hruškovém kompotu, špetka anýzu ochutí žampiony a peèené ryby. Èasto bývá souèástí koøenících smìsí ( kari ). Vyrábìjí se z nìj likéry a je samozøejmì souèástí èajù proti nadýmání, odstraòuje z pokrmù nepøíjemné pachy a aromatizuje je. Badyán Badyán je jedno z mála koøení èínské kuchynì, které je zde domácí. Pochází z jižní Èíny a Vietnamu a je plodem stále zeleného stromu z èeledi magnoliovitých. Døevnaté mìchýøky vytváøejí souplodí tvaru nepravidelné osmicípé hvìzdy. Osm cípù se odráží i v jeho èínském jménu. I když badyán není pøíbuzný anýzu ani fenyklu má podobnou vùni a chu. Je palèivìjší ne lékoøice a chutná sladce. Èíòané s oblibou pøidávají badyán k drùbežím a vepøovým pokrmùm. Je také hlavní pøísadou smìsí koøení, ideální je k dochucení peèeného kuøete a hodí se k dušené rybì s mušlemi i do èirých vývarù. Zkuste badyán s pórkem a tykví urèitì vám bude chutnat. Ochucuje likéry, ale také žvýkaèky i cukrovinky. Doporuèuje se jedna hvìzdièka do pokrmu pro ètyøi osoby. Ve východní medicínì se osvìdèil pøi léèbì koliky, revmatismu a také k dochucení lékù proti kašli. Bazalka Pochází z jižní Asie, do Evropy se dostala až v 16. století. Je to jednoletá rostlina, kterou lze pìstovat i u nás. Nejvíce se však pìstuje v Støedomoøí, ale i jinde v teplejších oblastech. Jako koøení se používají èerstvé i sušené listy a výhonky. Dávají se do polévek ( zeleninové, rajèatové, rybí ) a do omáèek ( rajské ), dále je výborná k masùm, drùbeži, zvìøinì a rybám ( nejèastìji s rozmarýnem a šalvìjí ), k sýrovým a vajeèným pokrmùm, velmi èasto se s ní dochucují tìstoviny. Používá se rovnìž k nakládání zeleniny, aromatizuje octy a zálivky. Je nedílnou souèástí pizzy a fazolí. Pøi tepelné úpravì používáme èastìji sušené a drcené koøení. Jejími cnostmi jsou vlastnosti, které posilují srdeèní a nervovou èinnost, podporuje trávení a èinnost ledvin. Uvítají ji ve svých jídelníècích nemocní pøi žluèníkových, ledvinových dietách a dále pøi onìmocnìní srdce a cév. Bobkový list Bobkový list je skromné kuchyòské koøení, ale pochází z téže rostliny, z jejíž vìtévek se pletou oslavné vìnce, totiž z keøe se stále zelenými listy - vavøínu vznešeného (Laurus nobilis). Ten byl v øecké mytologii zasvìcen bohu Apollónovi a pøed vìštbou knìžky žvýkaly listy - jsou totiž mírnì narkotické. Vavøín byl zasvìcen i øeckému bohu lékaøství - Aeskulapovi. Totiž èaj z bobkového listu odstraòuje odpadní látky z tìla a pomáhá pøi diabetu a revmatismu. Také odpuzuje pilousy a rùzné škùdce. Vavøín vznešený je vysoký keø nebo strom rostoucí ve Støedomoøí a v pøilehlých oblastech. Jako koøení se používá li sušený má mít svìtlezelenou barvu. Podporuje trávení a chu k jídlu. List se užívá celý, drcený nebo mletý. Dáváme jej do nakyslých polévek, ale výborný je spolu s tymiánem a èesnekem v masových vývarech, do smetanových omáèek ( svíèková ), do rajèatových pokrmù. Užíváme jej pøi rožnìní špízù, pøi nakládání okurek, hub, zeleniny, pøi nakládání masa, zvìøiny, ryb, v konzervárenském prùmyslu. Je souèástí mnoha koøených smìsí. Bobkového listu nepoužíváme mnoho a hlavnì ho dlouho nevaøíme ( hoøkne ). Mletý bobkový list pøidáváme do hotového pokrmu. Èesnek Pochází z Orientu a dnes je rozšíøen ve všech kontinentech. Je to silnì aromatická bylina s podzemní cibulí tvoøenou stroužky. Obsahuje silice, hormony, vitamíny B, C, minerální látky a látky s insulinovými vlastnostmi, má vysoký obsah jódu. Nièí škodlivou støevní floru, uvolòuje køeèové stahy, zvyšuje vyluèování žluèi, snižuje krevní tlak a hladinu krevního cukru. Pro obsah jódu se užívá v léèbì arteriosklerózy a vysokého krevního tlaku. Pro typické pachové a chu ové slastnosti je užíván pøi pøípravì velké øady pokrmù ze zeleniny a mas. V kuchyni se hojnì užívá do polévek, na skopové, kuøe, králíka, do sekané, do bramborových pokrmù. Práškový èesnek používáme všude tam kam patøí èesnek èerstvý. Cibule Znali ji staøí Èíòané, Egyp ané i antika. Kromì kuchyòského použití má znaèné léèivé úèinky. Je to dvouletá rostlina pøíbuzná èesneku pùvodem ze støední Asie. Nyní se pìstuje po celém svìtì. Obsahuje bílkoviny, cukry, draslík, fosfor a železo, fluor, vitamíny B, C aj. látky, které podporují trávení, uklidòují nervy, "proèiš ují" trávicí ústrojí, podporují èinnost jater, žluèníku a slinivky. Mají mírný moèopudný úèinek a vliv mají i na èinnost srdce a štítné žlázy. Cibule má universální užití pøi pøípravì polévek, omáèek, jídel z masa, ryb, zvìøiny, vajeèných pokrmù a k nakládání zeleniny. Estragon Vytrvalá rostlina zvaná pelynìk-kozalec, má svùj pùvod ve støední a jihozápadní Asii. Proto je estragon tak èastý v kuchyni Arménù, Turkù, ale je i velmi oblíben ve francouzské kuchyni, po celém Balkánì, v Itálii, Španìlsku a v Americe. Název estragonu se odvozuje od latinského draco-drak, had. Byl ve starovìku používán jako bylina chránící pøed nimi. Jako koøení se používají jen lístky, nejlépe èerstvé, ale i sušené. Velmi aromaticky voní a pro svou jemnou svéráznou vùni a ostrou koøennou chu se v kuchyni používají jako pøísada do

2 omáèek, polévek, pøi pøípravì salátù, majonéz, marinád, masových i rybích pokrmù. Dále pøi výrobì hoøèice a estragonového octa. V lékaøství slouží k výrobì léèiv pro povzbuzování žaludeèních š áv. Estragon je vlastnì základní koøení ve francouzské "vysoké kuchyni". Pro své výborné chu ové ale i dietetické vlastnosti by zasloužil vìtší rozšíøení i u nás. Fenykl Fenykl bylo známé a velice oblíbené koøení u starých Egyp anù, Èíòanù, Indù, Arabù, Øekù a Øímanù. Již tehdy byl doporuèován jako dobrý léèivý prostøedek. Píše se o nìm: Fenykl slouží lidem co koøení, ale také k posílení slabých oèí. Byl požadován i za afrodisiakum a za témìø všestranný lék. Fenykl je víceletá rostlina, která se pìstuje na teplejších místech Evropy, ale také v asijských zemích, u nás na jižní Moravì. Vzrùstem pøipomíná kopr, vùnì je pøíjemnì aromatická, chu koøenná a nasládlá. Používá se pøedevším ve francouzské a italské kuchyni pøi pøípravì peèeného masa, polévek a ryb. V malém množství se pøidává do jableèných a hruškových kompotù, dále pøi konzervaci zeleniny, do chleba a sladkého peèiva, pøi výrobì likérù a bonbónù. Hoøèice Kolébkou hoøèice je Støedomoøí, za její nejpùvodnìjší domovinu se však považuje severoafrické pohoøí Atlas. Staroøímský spisovatel Columella zanechal vìrohodné zprávy o pìstování hoøèice v øíši øímské a také pøedpis na výrobu pramáti naší stolní hoøèice. Jako koøení se používají semena hoøèice bílé a hnìdé. Hnìdá semena hoøèice se používají napø. v indické kuchyni èastìji než semeno u nás pìstované hoøèice bílé. Využívá se k výrobì hoøèice, v Anglii se hoøèièný prášek (mletá semena) používá ke koøenìní pokrmù. Je aromatiètìjší s ostøejší než hoøèice bílá. Je vhodná pøi nakládání zeleniny, opražená do salátù, do omáèek, pøi pøípravì ryb, na drùbež a peèenì. Bìhem týdne po vysetí na vlhkou vatu mùžeme získat skvìlé hoøèièné výhonky hodící se do salátù, sendvièù, k minutkám apod. s vysokou vitaminovou hodnotou. V lékaøství se používá hoøèice již od pradávna a v dnešní dobì slouží hoøèièné semeno k pøípravì hoøèièné mouky, z níž se pøipravuje hoøèièné tìsto na náplastì k utišení revmatických bolestí. Høebíèek Jsou to sušená, nerozvinutá poupata tropického stromu høebíèkovce ( Eugenia caryophyllata ). Poupata se sklízí uzavøená, dosud zelená nebo naèervenalá, v té dobì mají nejvíc aromatických látek. Pak se suší, tøídí. Pìstuje se v tropických oblastech celého svìta, nejvíce na Zanzibaru. Kvalitní høebíèek má mít svìtlehnìdou "hlavièku", ostatní èást má být tmavì hnìdá. Špatné zboží je èerné. Høebíèek používáme celý nebo mletý. Z mletého rychle vyprchává silice. Používá se ke koøenìní sladkých pokrmù (peèiva, pudinkù, kompotù, zavaøenin, likérù ), ale i slaných jídel - rýže, hovìzího masa, zvìøiny, polévek, omáèek, do marinád. Koøení se jím spolu se skoøicí svaøené víno, punè, také nakládaná zelenina a èervené zelí. Chilli al. Kajenský pepø je plod (malé paprièky) papriky køovité, která pochází z Indie a Jávy a pìstuje se i v jižní Americe a jiných tropických zemích. Kolumbus psal, že chilli papriky na karibském ostrovì Hispaniola byla ostøejší než pepø a "lidé se bez ní neobejdou". Podporuje trávení a chu k jídlu. Pro svoji velmi palèivou chu a výrazné aroma se užívá do øady pokrmù hlavnì v indické, èínské a jihoamerické kuchyni. Velmi dobré je pøi nakládání okurek. Užívají se paprièky èerstvé i sušené (drcené i mleté). Používáme ho velmi opatrnì do gulášù, zelných pokrmù, mexických, indických a èínských jídel, drš kové polévky, dušených smìs zeleniny, rýžových pokrmù aj. Jalovec Je málo rostlin, které byly spojeny s tolika tajemnými povìstmi jako jalovec. Pøed jalovcovým keøem se smekal klobouk a kdo jej zámìrnì znièil, pøivolal neštìstí. Kdo si zastrèil za klobouk vìtvièku jalovce, byl chránìn pøed nemocemi. Jalovec je stále zelený jehliènan dorùstající výšky 1 metru. Bobule jalovèinky obsahují tøi semena a jsou tmavì modrohnìdì zabarveny. Sbírají se na podzim, mají nasládlou a výraznì pryskyøiènou chu a vùni. Jalovèinky se hlavnì používají pøi koøenìní zvìøiny, drcenými jalovèinkami se obaluje oèištìná zvìøina pøed úpravou. Pøidávají s do rybích marinád. Koøení se jimi kyselé zelí, hlavnì v Nìmecku, nìkdy se pøidávají do guláše, ale i pøi peèení drùbeže. Jsou souèástí rùzných smìsí koøení, dají se používat spolu s koriandrem k nakládání masa pøed uzením. Jalovèinky dobøe pùsobí proti revmatismu, vodnatelnosti, zlepšují krevní obìh. Krásnì voní na plotnì starých kamen pøi vánoèních svátcích. Kardamom Jsou to drobná vrásèitá semínka tropického bylinného keøe blízce pøíbuznému zázvoru, uložená v úhledných tobolkách. Tobolky se tìsnì pøed dozráním odstøihují nùžkami, protože z úplnì zralých tobolek lehce vypadávají semena, ty se po té suší na slunci nebo v sušárnách, usušená se roztøídí podle barvy a velikosti. Podle zpùsobu zpracování se rozeznávají kardamomy bìlené a nebìlené, buï celé nebo mleté. Semena kardamomu mají silnou kafrovitou vùni a palèivou chu. Nejkvalitnìjší je kardomom indický a malabarský. Jako koøení a léèivo byl kardamom znám již starým Øekùm a Øímanùm. U nás je jako samostatné koøení ménì známý. Nejvìtší oblibu má v Orientu, kde je velmi používaným koøením, které se také pøidává do èaje a kávy. Další jeho použití je do whisky, likérù, koøenících smìsí, v uzenáøství. Pøidává se do perníkù, sušenek a dortù, ale také je souèástí øady pokrmù z masa a zeleniny, mletých mas, omáèek, polévek, bramborových jídel, èoèky a hrachu. Chutné je i kuøe aromatizované nìkolika semínky kardamomu.

3 Kari( Curry ) je smìs koøení výrazné chuti i aróma, s barvícími úèinky. Skládá se pøevážnì z : høebíèku, kmínu, kardamomu, koriandru, kurkumy, muškátového kvìtu, nového koøení a pepøe. Smìsí je mnoho typù od ostrých až po ménì ostré. Liší se jak podílem obsaženého koøení, tak i poètem druhù ( anglický typ, indický typ jávský typ, thajský typ ). Kari znamená i pokrm - silnì koøenìná smìs masa nebo zeleniny (nebo obojí). Užívá se typicky v asijské kuchyni - k pøípravì rýže, dušených mas, drùbeže, do majonéz, polévek a omáèek. Kmín Ve støedovìku se kmín považoval, díky své aromatické vùni, za rostlinu nepøíjemnou duchùm, a tím chránil lidi i zvíøata pøed kouzly a èarami. Kmín koøenný celý je naše dvouletá rostlina. Vyskytuje se planì i na lukách a ve velkém se u nás pìstuje jako základní koøení. Jako koøení se používají plody, nìkdy i èerstvé lístky. Je to koøení chleba a slaného peèiva, brambor, bramborových, zelných, cibulových polévek, dušených mas, hodí se do zelí, pøi peèení masa, ryb, hus, kachen, do uzenin, k houbám apod. Èastý je jako souèást smìsí koøení. Kmín øímský celý (kumin) jsou plody jednotleté rostliny pøíbuzné kmínu koøennému, nazývané kmín øímský neboli šabrej. Má pronikavì odlišnou vùni, je ostøejší a nahoøklý. Pìstuje se hlavnì v severní Africe, jižní Itálii, v Jižní Americe a Indonézii. Je souèástí karí a arabských smìsí koøení. Patøí do asijských, arabských pokrmù, také do americké kuchynì. Používá se ve smìsi s koriandrem, kurkumou a kardamonem pøí pøípravì pokrmù z masa a zeleniny, pøi koøenìní sýrù, do omáèky tahina ze sezamové pasty, do kuskusu, do chilli con carne, do uzenin a mletých mas. Kmín èerný (èernucha) jsou semena jednotleté rostliny èernucha se tvarem semena pøipomínají osivo cibule. Je to koøení arabských zemí, Indie, Støedního východu. Pochází ze západní Asie a východního Støedomoøí. Používá se do chleba, peèiva, do luštìnin ve smìsi s koriandrem, kuminem, pískavicí, do mletých mas, do pokrmù ze zeleniny a masa, pøi grilování, do jogurtu s okurkami, na jehnìèí. Je souèástí bengálských smìsí koøení. Semeno se používá celé nebo mleté. Koriandr O koriandru se psalo už ve Starém zákonì. Øekové a Øímané znali koriandr nejen jako koøení, ale také jako pøísadu do rùzných lékù a koøenìných vín. Ve støedovìké bylináøské lékárnì se koriandru používalo jako vnitøního a vnìjšího léku proti rùzným nemocem, považovali jej za afrodisiakum. Zmínky jsou i o používání k pøípravì chutného uzeného masa. Semena koriandru obalená cukrem byl jeden druh známého starodávného "cukrového semínka", které se užívalo proti bolestem bøicha. Jako koøení se v mírné dávce užívají èestvé listy v gruzínské a latinsko-americké kuchyni, pro svùj specifický a aromatický pach. Hlavnì se ale koøení suchými plody - celými nebo mletými. Tvoøí souèást smìsí karí. Používá se jich hojnì v kuchyni indické, anglické a nìmecké. Dále pøi nakládání hub, èervené øepy, zelí, do smìsí koøení, do peèiva, pøi uzení masa a výrobì uzenin, do omáèek, pøi dušení masa, do likérù, pøi výrobì cukrovinek. Semínka se také kandují a pak žvýkají pro odstranìní pachu z úst. Kurkuma tzv. indický šafrán èi žlutý zázvor. Pochází z Indoèíny. Do Evropy se zøejmì dostala s arabskými výboji. Získává se z koøene kurkumy domácí. Koøení je výraznì aromatické s výraznì žlutou barvou a koøennou chutí. Povzbuzuje chu k jídlu. Je to zdraví prospívající náhražka šafránu. Užívá se jako koøení i jako potravináøské barvivo - barví máslo, rýži, sýry, marinády, oleje, omáèky i masitá jídla a ryby. Silice prodlužují trvanlivost potravin, pomáhají pøi ledvinových a žluèníkových obtížích. Majoránka Je jednoletá bylina pùvodem ze severní Afriky a pøední Asie, dnes rozšíøená po celém svìtì. Jako koøení se užívají èerstvé i sušené drcené listy a poupata. Obsahuje silici, hoøèiny, tøísloviny a další látky, které podporují trávení a tvorbu žluèi i žaludeèních š áv, posilují nervy a žaludek pomáhají léèit køeèe, bolesti hlavy, jsou úèinné pøi nadýmání, prùjmech a støevních kolikách. Pomáhají proti kornatìní tepen. Má všestranné použití - do vìtšiny polévek, omáèek, všech druhù masa, k drùbeži i zvìøinì a rybám, do bramborových, zeleninových a luštìninových pokrmù, do jídel vajeèných i sýrových. Muškátový oøech a kvìt Pùvodem je muškátový oøech z Moluk a dalších ostrovù Indonézie. Starovìk jej neznal. "Oøíšek" je vlastnì semeno stále zeleného tropického stromu muškátovníku, zvaného macizeò pravá ( Mysristica fragrans ), ze kterého pochází i druhé koøení - muškátový kvìt, což je vlastnì èervenožlutý obal semene - míšek. Složky tvoøí u obou asi 30% oleje, 30% škrobu, a 7-1 silice. Muškátový oøech má i halucinogenní úèinky, které se v kuchyòských dávkách ( špetka - lžièka na 4 porce ) vùbec neprojevují. Vysoké dávky muškátového oøechu jsou toxické. Muškátový oøech i kvìt se po sklizni suší a semeno se zbavuje "kvìtu" a tenké skoøápky. Nìkdy se oøíšky máèejí ve vápenném mléce. Muškátový oøech má být vejèitý až kulovitý, velký alespoò 2 cm, aromatický, bez vìtších dutin. Má nahnìdlou, šedavou barvu, vápnìný je bìlavý. Má specifickou vùni a je užíván do masitých pokrmù, smìsí koøení, charakteristicky se jím koøení špenát, dále do polévek, omáèek, na telecí maso, kuøecí pokrmy, do zeleninových polévek ( kvìtákových ), na ryby, do uzenin aj. Dlouhé muškátové oøechy má macizeò støíbrná, je ménì aromatická. Muškátový kvìt má být zlatavì žlutý až nahnìdlý. Pøíjemnì koøennì voní, chutná aromaticky ostøe, ale jemnìji než muškátový oøe Pøidává se v malém množství do vánoèek, kynutých tìst, peèiva, do tvarohových nádivek, do likérù, do perníku, do

4 polévek, ragù a smìsí koøení. Nové koøení Nové koøení - tzv. anglické koøení èi jamajský pepø. Pochází z Karibských ostrovù hlavnì z Jamajky, kde se získává z plodù stromu pimentovník lékaøský. Jeho pøíjemná chu i vùnì je zpùsobena hlavnì silicí, která podporuje zažívání. Bobulky se sklízejí nedozrálé a na vrcholku mají zbytek kalichu, jsou aromatické a palèivé. Obsahuje látky podporující chu k jídlu a vyluèování žaludeèních š áv. Hlavní užití má pøi pøípravì polévek, omáèek, marinád. Dochucuje jídla z ryb, zvìøiny, klobásy a nakládané okurky a houby. Døíve se hojnì používalo do vánoèního peèiva. Oregano Roste hojnì kolem Støedozemního moøe, proto ji využívají Italové, Francouzi, Øekové, Španìlé a Turci. U nás roste planì, ale nemá tak silné aroma. Oregano neboli Dobromysl mìla kdysi u nás kouzelné urèení. Patøila totiž mezi "svatojánské kvítí", trhané na svátek sv. Jana, které mìlo chránit po celý rok lidi i domácí zvíøata pøed nemocemi. Obsahuje silici, hoøèiny a tøísloviny, které napomáhají trávení, podporují chu k jídlu, zvyšují vyluèování žluèi a mají protikøeèové, protiprùjmové a protizánìtlivé úèinky. Ovlivòuje celkovì psychiku ( "dobrou mysl" ), pomáhá pøi neurózách a kašli.oregano používáme na ryby, telecí, jehnìèí, skopové i hovìzí, ale i vepøové maso. Dává se na pizzu, do rajèatových, zeleninových a bramborových pokrmù. Paprika další pojmenování - èervená paprika, pálivá paprika, sladká paprika. Koøení výrazné palèivé èi nasládlé chuti z plodù ( èervené bobule) jednoleté rostliny. Pochází ze Støední Ameriky a dnes se pìstuje v celém mírném pásmu. Jako koøení slouží rozemleté suché plody na jemný prášek a podle druhu se dìlí na sladkou èi pálivou èervenou papriku. Obsahuje bílkoviny, cukry, kapsicin, silici, vitaminy C, A, B a další látky podporující chu k jídlu. Pálivé druhy mírnì dráždí trávicí a moèové ústrojí, všechny druhy zlepšují fyzickou a duševní svìžest. Paprika se užívá do vìtšiny zeleninových a masových jídel, salátù, polévek, omáèek, uzenin, ryb a drùbeže i do mléèných výrobkù. Pepø Pepø je koøení s ostrou chutí a vùní z plodù tropického keøe pepøovník èerný. Má základní druhy - èerný a bílý (a ménì známý je pepø hnìdý, šedý a zelený). Pochází z Indie a pìstuje se v tropických oblastech Asie. Používá se celý i mletý na prášek nebo tluèený. Obsahuje pryskyøici, silici, alkaloid piperin, fytoncidní a další látky, které pùsobí dráždivì na sliznice a podporují trávení, kladnì ovlivòuje metabolismus, má mírné moèopudné úèinky a stimuluje èinnost srdce a pohlavních orgánù. Èerný pepø se užívá k pøípravì jídel z masa a ryb, do pokrmù vajeèných, zeleninových, houbových i do polévek, salátù a omáèek. Bílý pepø je jemnìjší a užití má hlavnì v polévkách a salátech a všude, kde se kombinuje maso s tìstem. Petržel alias apich zahradní èi petruška je koøenová i na ová zelenina (petržel zahradní - dvouletá bylina). Jako aromatickou bylinu, vlastnì jako na ovou zeleninu, ji rozšíøil v Evropì hlavnì Karel Veliký v 8. století, ale už ve 3. století je uvedena petržel jako koøení v øímské kuchaøské rukovìti. Dnes je rozšíøená po celém svìtì. Užívá se koøen, listy i semena a to èerstvá, sušená i zmražená. Obsahuje vitaminy A, B1, B2, C, E, karoten, železo, hoøèík, silici, apinol aj. látky povzbuzující chu, trávení, a vyluèování moèi. Pomáhají pøi moèových kamenech, zánìtech prostaty a menstruaèních potížích. Má afrodiziakální úèinky. Petržel je základní zelené koøení. Lze ji pøidat témìø do všech pokrmù, polévek, smetanových a houbových omáèek, sekaných mas, nádivek, dušených a peèených mas a salátù. Na osobu užíváme v jídle lžièku sušené petržele. Rozmarýn Jinak tzv. "svatební rostlina" rozmarýna lékaøská je stále zelený polokeø, ze které se jako koøení používají èerstvé i sušené nejmladší a nejvýraznìjší listy. Pochází ze Støedomoøí, dnes se pìstuje v severní Africe, Asii, Evropì, USA a Mexiku. Obsahuje silici, glykosidy, fytoncidy, hoøèiny, tøísloviny aj. látky pomáhající pøi nechutenství, poruchách trávení a støevních kolikách. Stimuluje vyluèování trávicích š áv a èinnost jater. Pùsobí moèopudnì a protirevmaticky, omezuje rùst bakterií, podporuje krevní obìh a èistí žaludek. Použití má pøi pøípravì masových jídel, k rybám a zvìøinì, do polévek, omáèek, salátù, majonéz, pokrmù z vajec a hub, k nakládání zeleniny, aromatizaci octù, zálivek a marinád. Saturejka Je silnì aromatická bylina - pùvodem ze Støedomoøí a Malé Asie. Dnes se Saturejka zahradní pìstuje v celé Evropì, v jihovýchodní Asii a Severní Americe. Jako koøení se užívá èerstvá i sušená na sklízená v dobì kvìtu. Obsahuje tøísloviny a silici s antiseptickými úèinky - užívá se pøi konzervování zeleniny a mas. Povzbuzuje chu k jídlu, upravuje nadýmání - zabraòuje tvorbì plynù, má protiprùjmové úèinky. Posiluje èinnost žaludku, pùsobí protizánìtlivì a je dobrým prostøedkem proti hlístùm. Èerstvá se pøidává do salátù, polévek, k nakládání zeleniny a hub, do vajeèných, sýrových a luštìninových pokrmù.

5 Sušená je vhodná do polévek, k rybám, pøi peèení drùbeže, k masùm telecímu, mletému, zvìøinì i houbovým jídlùm. Skoøice Pochází z Èíny a Indie, pìstuje se v celém asijském tropickém pásmu. Získává se z kùry stále zelených stromù skoøicovníkù. Patøí mezi nejstarší koøení a bylo popisováno v èínském herbáøi z r pø. n.l.. Zmínky o ní nacházíme jak v bibli, tak i v písemnostech starého Egypta. Látky v ní obsažené podporují chu k jídlu, zlepšují trávení a pùsobí proti nadýmání. Celou skoøici užíváme pøi zavaøování, do pudinkù, kompotù, punèù, svaøeného vína, vánoèního èaje a také v parfumerii. Tradièní užití má v sladké kuchyni - do peèiva a cukráøských výrobkù. V asijské kuchyni se užívá i pøi pøípravì jídel z drùbeže a mas skopových i vepøových. Velmi chutná je ve špenátu a èerveném zelí. Šalvìj babské ucho je polokeø,,šalvìj lékaøská" pùvodem ze Støedomoøí. Roste planì a pìstuje se v Evropì a jižní Asii i Severní Americe. Užívají se èerstvé i sušené listy a vrcholky natì s poupaty. Obsahuje hoøèiny, tøísloviny, silici, hormony aj. látky, které mají antiseptické úèinky, omezují pocení, nièí bakterie, podporují trávení a zlepšuje èinnost jater a žluèníku. Používá se k pøípravì polévek, všech druhù mas, ryb, zvìøiny, drùbeže, vnitøností, dává se do nádivek, paštik, marinád, dušené zeleniny, omáèek, salátù, majonéz, do jídel vajeèných i sýrových a ochucuje ocet a víno. Tymián dymián, øímská mateøídouška, vlašská mateøídouška pochází z rostliny tymián obecný - stále zeleného keøe. Jako koøení se užívají mladé výhonky a listy. Tymián mìl už dávno svou funkci jako koøení, jako lék i jako aromatická rostlina, která mìla mít posilující úèinek pro zápasící Øímany. Je jedno z dùležitých, hodnì rozšíøených koøení, pìstuje se hlavnì ve Španìlsku, Itálii, Francii, Øecku. Pochází ze støedozemí dnes roste planì v Evropì, Africe a USA. Obsahuje silici, tøísloviny, hoøèiny a látky a látky s desinfekèními úèinky, proti støevním parazitùm, podporuje trávení, omezuje nadýmání, mírní kašel a pomáhá pøi zánìtech žluèníku. Pøidává se do polévek, omáèek, všech druhù masa, do paštik, salátù z brambor a rajèat, do rýže, tìstovin, vajeèných a sýrových jídel, do luštìnin, výborný je na pizzu a k nakládání zeleniny a hub. Aromatizuje ocet, marinády a salátové zálivky. Zázvor je koøení získané z oddenkù rostliny zázvor lékaøský. Podle zpùsobu zpracování se dìlí na zázvor bílý a zázvor èerný (je palèivìjší a aromatiètìjší). Pochází z jižní Ameriky, pìstuje se v Èínì, Indii, Austrálii, Africe, na Jamajce a Barbarosu. Obsahuje silici, pryskyøice, gingerol, éterický olej aj. látky podporující trávení a zmìkèující maso. Používá se v cukráøských výrobcích (zavaøeninách, sušenkách, perníku, piškotech), pøi pøípravì kompotù, pøidává se do masových omáèek, výborný je ke grilování a k dušení masa i zeleniny. Užívá se i k vaøení piva k pøípravì likérù, èajù i limonád.

Seznam Smìsí koøení (Pondìlí, 25 duben 2005) - Napsal Administrator - Aktualizováno (Úterý, 10 kvìten 2005)

Seznam Smìsí koøení (Pondìlí, 25 duben 2005) - Napsal Administrator - Aktualizováno (Úterý, 10 kvìten 2005) Seznam Smìsí koøení (Pondìlí, 25 duben 2005) - Napsal Administrator - Aktualizováno (Úterý, 10 kvìten 2005) 1) ADAMOVA ŽEBRA Složení: paprika, èesnek, smìs koøení a zeleniny, med, cukr, rostlinný olej

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor Datum 25.11.2012 Anotace : CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické

Více

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co bychom mohli vědět o vaření PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Magdalena Dobromila Rettigovápovýšila vdobě obrozenecké vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní hrdosti. Učila, aby

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dieta šetřící Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dietu podáváme: Při vředové chorobě žaludku a dvanáctníku v klidovém období při chronických chorobách jater po infarktu myokardu

Více

Pro masný prùmysl. Pro masný prùmysl

Pro masný prùmysl. Pro masný prùmysl Pro masný Nabízíme profesionální technologické pøípravky pro potravináøský, výrobce a obchodníky v rùzných odvìtvích s dùrazem na zpracovatele masa, výrobce lahùdek, polotovarù a ochucených chipsù. Stálá

Více

TABULKA OBSAHU ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH DRANA

TABULKA OBSAHU ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH DRANA TABULKA OBSAHU ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH DRANA STOPY NÁZEV OBSAHUJE ALERGEN ALERGENŮ Adžika CELER ANO Africké koření NE NE Amazonské koření SUŠENÉ MLÉKO ANO Americké brambory NE NE Anýz celý NE NE Anýz mletý

Více

BYLINY A KOŘENÍ. Ing. Martina Ošťádalová

BYLINY A KOŘENÍ. Ing. Martina Ošťádalová BYLINY A KOŘENÍ Ing. Martina Ošťádalová KOŘENÍ Pochutiny Kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy, plody, semena n. jejich části Vůně a chuť, barva potravin Farmakologické vlastnosti KOŘENÍ, BYLINY Chuť

Více

Název Kód Čaje Česnekové pasty (bez konzervantů a zahušťovadel) Houby Koření

Název Kód Čaje Česnekové pasty (bez konzervantů a zahušťovadel) Houby Koření Název Kód Čaje ClubTea - čaj pravý černý 20 g (sypaný) C 2012 Čaj černý hyg. balený 100 x 2 g C 2678 Čaj ovocný 50 g C 2029 Čaj pravý černý aromatizovaný 50 g C 0100 Čaj pravý černý 50 g C 0018/6 Česnekové

Více

čemeřice pryskyřník prudký sasanka hajní blatouch bahenní

čemeřice pryskyřník prudký sasanka hajní blatouch bahenní Rostliny dvouděložné Hlavní znaky dvouděložných rostlin: v semenu jsou dvě dělohy květní obaly rozlišené na kalich a korunu, květ pětičetný listy mají zpeřenou (větvenou) žilnatinu kořenový systém rozlišen

Více

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů Kniha receptur OBSAH Úvod Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina 1. jídlo výběr (minutka) 2. cenová hladina 2. a 3. jídlo

Více

Teplota vaporizace (uvedené teploty vaporizace jsou jen orientační, vždy se poraďte se svým lékařem) Bylina. Použití

Teplota vaporizace (uvedené teploty vaporizace jsou jen orientační, vždy se poraďte se svým lékařem) Bylina. Použití Bylina Teplota vaporizace (uvedené teploty vaporizace jsou jen orientační, vždy se poraďte se svým lékařem) Použití Aloe Vera 177 C - 204 C Aloe posiluje organismus, zlepšuje buňečnou regeneraci, působí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 3/xx/17 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Africké koření 500g. Amazonské koření bez glutamátu 500g. Americké brambory 500g. Arabské koření 500g. Baby grill 500g. Bombay 500g.

Africké koření 500g. Amazonské koření bez glutamátu 500g. Americké brambory 500g. Arabské koření 500g. Baby grill 500g. Bombay 500g. Koření Adžika 500g Složení: jedlá sůl 20%, paprika sladká, koriandr, kopr list, pískavice, CELER LIST, česnek, petržel list Africké koření 500g Složení: jedlá sůl 24%, cibule, česnek, majoránka, kmín,

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB41 Číslo materiálu

Více

SMĚSI KOŘENÍ - SLOŽENÍ, POUŽITÍ

SMĚSI KOŘENÍ - SLOŽENÍ, POUŽITÍ Adžika SMĚSI KOŘENÍ - SLOŽENÍ, POUŽITÍ druh koření složení použití paprika, koriandr, kopr list, kari, pískavice (řecké seno), celer list, petžel list, sůl 12% alergen - celer; zeleninové pokrmy, mletá

Více

2014 Listopad tel. 724 06 27 09 Uvedené ceny jsou bez DPH, s výhradou práva na aktualizaci cen.

2014 Listopad tel. 724 06 27 09 Uvedené ceny jsou bez DPH, s výhradou práva na aktualizaci cen. 2014 Listopad tel. 724 06 27 09 Uvedené ceny jsou, s výhradou práva na aktualizaci cen. balení 50 g + 30,- Kč/kg balení 25 g + 40,- Kč/kg SMĚS KOŘENÍ ADAMOVA ŽEBRA kořenící směs s medem 100 g 229,- ADŽIKA

Více

Užitkové rostliny IV. Vít Grulich

Užitkové rostliny IV. Vít Grulich Užitkové rostliny IV Vít Grulich Koření Přísady do pokrmů nebo nápojů s charakteristickou vůní Často dráždivá chuť Silice, alkaloidy, glykosidy Uplatnění v parfumerii, kosmetice, farmacii a medicíně Chuťová

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Recepty pro racionální jídelníček č. 6

Recepty pro racionální jídelníček č. 6 Bylinkové závitky s nudlemi 2 vepřové řízky (cca po 100 g) 2 snítky petrželky 2 lžíce mouky 1/2 svazku pažitky 200 g bezvaječných nudlí 300 ml zeleninového vývaru 100 g tvarohového sýra zrnka červeného

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

KUCHAŘKA S RECEPTY PRO VAŘENÍ V PÁŘE

KUCHAŘKA S RECEPTY PRO VAŘENÍ V PÁŘE KUCHAŘKA S RECEPTY PRO VAŘENÍ V PÁŘE OBSAH KRÉMOVÁ DÝŇOVÁ POLÉVKA S KUSKUSEM STR. 3 SLADKOKYSELÁ ZELENINA SE SOJOVOU OMÁČKOU A ZÁZVOREM STR. 3 SALÁT Z HRÁŠKU A AVOKÁDA S NÍZKOTUČNÝM JOGURTEM STR. 4 ARTYČOKOVÁ

Více

SMĚS KOŘENÍ g / balení cena Kč / kg

SMĚS KOŘENÍ g / balení cena Kč / kg 2015 PROSINEC SMĚS KOŘENÍ g / balení cena Kč / kg ADAMOVA ŽEBRA kořenící směs s medem 100 g 249,- ADŽIKA gruzínská nakládací směs 100 g 269,- ADOBADO 100 g 269,- AMERICKÉ BRAMBORY 100 g 249,- ANDĚLSKÁ

Více

Vážená paní, vážený pane!

Vážená paní, vážený pane! Vážená paní, vážený pane! Na následujících stránkách Vám přináším ukázku z receptů ke snižování nadváhy konkrétně několik variant večeří. Tyto recepty jsou sestaveny z takových surovin a v takovém poměru,

Více

od 15 do 45 dnů (od data výroby, při dodržení skladovacích podmínek), pokud není uvedeno jinak

od 15 do 45 dnů (od data výroby, při dodržení skladovacích podmínek), pokud není uvedeno jinak Složení hotových jídel e-jidlo.cz, s.r.o. Hotová jídla, rozdělení do skupin Skladování při teplotě: Doba trvanlivosti: Prohlášení: 0 až +5 C od 15 do 45 dnů (od data výroby, při dodržení skladovacích podmínek),

Více

Koření. Ing. Miroslava Teichmanová

Koření. Ing. Miroslava Teichmanová Koření Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Koření Předmět:

Více

RECEPTÁŘ. Sezamový losos s nudlemi a napařovanou zeleninou, kokosovým mlékem a sladkou chilli omáčkou.

RECEPTÁŘ. Sezamový losos s nudlemi a napařovanou zeleninou, kokosovým mlékem a sladkou chilli omáčkou. RECEPTÁŘ Sezamový losos s nudlemi a napařovanou zeleninou, kokosovým mlékem a sladkou chilli omáčkou. Doba přípravy: 15 minut Doba vaření: 20 minut 4 x 125 g (5 oz) lososových filetů 4 čajová lžička sezamového

Více

PŘEDMLUV A TRÁVICÍ TRAKT

PŘEDMLUV A TRÁVICÍ TRAKT Obsah PŘEDMLUVA... 9 TRÁVICÍ TRAKT... 15 1. Šťávy a směsi šťáv... 16 2. Čaje... 22 3. Koktejly... 27 SRDEČNÍ A CÉVNÍ SOUSTAVA... 39 1. Šťávy a směsi šťáv... 40 2. Čaje... 48 3. Koktejly... 51 JÁTRA A ŽLUČNÍK...

Více

VYHLÁŠKA č. 331/1997 Sb. ze dne 11. prosince 1997,

VYHLÁŠKA č. 331/1997 Sb. ze dne 11. prosince 1997, VYHLÁŠKA č. 331/1997 Sb. ze dne 11. prosince 1997, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Polévky. Zeleninový bujón. Wontonová polévka (fotografie vpravo) Čistá polévka. Zelená vaječná polévka. Wontonové taštičky

Polévky. Zeleninový bujón. Wontonová polévka (fotografie vpravo) Čistá polévka. Zelená vaječná polévka. Wontonové taštičky Polévky Zeleninový bujón Jednoduchý, čistě zeleninový bujón uvaříte velmi rychle. 4 polévkové lžíce libečku 4 polévkové lžíce celerových listů ½ cibule 1 mrkev sůl a cukr špetka prášku z feferonek trošku

Více

www.diatips.cz E-book

www.diatips.cz E-book O B S A H 2 Ú V O D...5 BAZALKA...6 KOPR....13 MAJORÁNKA..18 MÁTA.23 MEDUŇKA 32 OREGANO - DOBROMYSL..37 ROZMARÝN. 42 ŠALVĚJ.50 TYMIÁN...55 RADY A TIPY NA ZÁVĚR. 61 Je to vytrvalá plevelná bylina s charakteristickou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm., d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Melissa officinalis Meduňka lékařská. Thymus vulgaris Tymián obecný. Rosmarinus officinalis Rozmarýn lékařský. Satureia montana Saturejka horská

Melissa officinalis Meduňka lékařská. Thymus vulgaris Tymián obecný. Rosmarinus officinalis Rozmarýn lékařský. Satureia montana Saturejka horská Melissa officinalis Meduňka lékařská včelník, medlinka. Forma použití: Pravidelné pití meduňkového čaje pomáhá při nervozitě, bolestech hlavy způsobených stresem. Koupel s meduňkou má uklidňující účinky

Více

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ.

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. SKOŘICOVNÍK SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. TYTO STROMY SE PĚSTUJÍ NA PLANTÁŽÍCH V TROPECH A SUBTROPECH (V ČÍNĚ, THAJSKU, INDONÉSII, CEJLONU, MADAGASKARU, BRAZÍLII, NA JÁVĚ, SUMATŘE). EXISTUJE SKOŘICOVNÍK

Více

OBSAH ÚVODEM 5 BRAMBOROVÉ GULÁŠE 9

OBSAH ÚVODEM 5 BRAMBOROVÉ GULÁŠE 9 OBSAH ÚVODEM 5 BRAMBOROVÉ GULÁŠE 9 Bramborový guláš s m asem z konzervy 9 Bramborový guláš po sicílsku 9 Bramborový guláš s hovězím m asem 9 Bramborový guláš se špekáčky 10 Bramborový guláš s uzeninou

Více

EXOTICKÉ OVOCE A ZELENINA. 1. datle

EXOTICKÉ OVOCE A ZELENINA. 1. datle 1. datle Datle Datlovník pravý patří k nejstarším pěstovaným rostlinám, zmínky o něm nalézáme v Bibli archeologické výzkumy dokládají jeho úmyslné pěstění už v mladší době kamenné. Datle Datlová semena

Více

Výživové údaje na 100g výrobku:energetická hodnota 1496kJ/357kcal, tuky 15,9g z toho nasycené mastné kyseliny 0,8g,

Výživové údaje na 100g výrobku:energetická hodnota 1496kJ/357kcal, tuky 15,9g z toho nasycené mastné kyseliny 0,8g, Koření Anýz mletý 500g Výživové údaje na 100g výrobku:energetická hodnota 1496kJ/357kcal, tuky 15,9g z toho nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 35,4g z toho cukry 33,6g, bílkoviny 17,6g, sůl 0,04g

Více

Recepty pro týden 20.6.-26.6.

Recepty pro týden 20.6.-26.6. Koprová omáčka s vejcem a brambory 3 polévkové lžíce hladké mouky 4 vejce hrudka másla 8 brambor 4 dl nízkotučné smetany čerstvý kopr 1 polévková lžíce hnědého cukru ocet 1 kostka zeleninového bujónu sůl

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Recepty pro týden 19.9.-25.9.

Recepty pro týden 19.9.-25.9. Penne s pestrou zeleninou 6 rajčat 150 ml zeleninového vývaru 3 cukety 1 lžíce posekaného tymiánu 200 g lilku 500 g těstovin penne 3 stroužky česneku 2 snítky bazalky 2 lžíce olivového oleje sůl, pepř

Více

Barviva a extrakty BE 5181

Barviva a extrakty BE 5181 Barviva a extrakty Extrakty z přírodního koření a barviva znamenají pro masné výrobky dlouhodobé zachování chutě a vůně a v neposlední řadě technologickou jistotu výroby Caramel Přírodní barvivo určené

Více

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu PŘÍLOHA II, Číslo HS kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 2 Maso a poživatelné droby Výroba, v níž musí být všechny použité materiály kapitol 1 a 2 zcela kapitola

Více

BRUSINKA. americká hopsinka. Klikva neboli cranberry

BRUSINKA. americká hopsinka. Klikva neboli cranberry 1 BRUSINKA americká hopsinka 2 3 BRUSINKY POCHÁZEJÍ ZE SEVERNÍ AMERIKY A OBLÍBILI SI JE JIŽ PŮVODNÍ INDIÁNI. ROSTOU NA NÍZKÉM PLAZIVÉM KEŘÍKU, KTERÝ DORŮSTÁ VÝŠKY 10 AŽ 20 CM. PROTOŽE JSOU UVNITŘ DUTÉ,

Více

kapitola 16 poznámky ke kapitole

kapitola 16 poznámky ke kapitole K A P I T O L A 16 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH Poznámky 1. Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení

Více

Recepty pro týden 15.8.-21.8.

Recepty pro týden 15.8.-21.8. Kapr na kmínu 400 g kapra 20 g hladké mouky 40 g másla 40 g citrónu kmín, zelená petrželka sůl Očištěného, na kusy nakrájeného kapra osolíme, obalíme v mouce a vložíme do pekáče, ve kterém jsme rozpustili

Více

Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY POLÉVKY TEPLÉ PŘEDKRMY

Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY POLÉVKY TEPLÉ PŘEDKRMY Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY 144 60 g Šunkový závitek se smetanovým křenem... 38,- Kč 145 80 g Zvěřinová paštika s medem a brusinkami... 45,- Kč POLÉVKY 153 0,30 l Voňavý vývar s celestýnskými nudlemi...

Více

Hovězí roštěnky Obsah:

Hovězí roštěnky Obsah: Hovězí roštěnky Obsah: 1. Roštěná po Lyonsku... 2 2. Roštěnky na pivě... 2 3. Roštěnky na kmíně... 2 4. Roštěnky na víně s višňovou omáčkou... 2 5. Roštěnky alla Hošek... 2 6. Roštěná s omeletou a párkem...

Více

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ Koření = části rostlin, které používáme k ochucování jídel Svou charakteristickou chutí a vůní působí na smysly a povzbuzují k činnosti trávicí ústrojí Pestrá paleta koření využívaného v přiměřených dávkách

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny

V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny BULGHUR Bulghur je předvařená, nalámaná celozrnná pšenice. Získává se z pšenice tvrdé, kdy se zrno umyje, uvaří, usuší a podrtí

Více

Recepty pro týden 24.10.- 30.10.

Recepty pro týden 24.10.- 30.10. Kuře s lilkem Na 1 porci: 150 g kuřecích prsou nebo ¼ kuřete bez kůže 1stroužek česneku 400 g lilku tymián, dragon, bazalka směs koření na kuře Kuře omyjeme a osušíme, lilek nakrájíme na silnější plátky,

Více

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnic 1169/11 JÍDELNÍ LÍSTEK

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnic 1169/11 JÍDELNÍ LÍSTEK Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnic 1169/11 Vysvětlivky: I. Lepek II. Mléko, smetana III. Vejce IV. Ryby V. Korýši VI. Celer JÍDELNÍ LÍSTEK Není lásky opravdovější

Více

4.měsíc Masozeleninová kaše s kukuřicí Ingredience: 30 g kuřecího nebo krůtího masa bez kůže,1 malá mrkev,3 růžičky brokolice,1 lžíce mražené cukrové kukuřice,1 malá brambora,instantní rýžová moučka,slunečnicový

Více

Jídelní lístek Menza UPOL 19.5.2016-26.5.2016

Jídelní lístek Menza UPOL 19.5.2016-26.5.2016 1 VEG 0, l Polévka kapustová A 1 00g Salát zeleninový (výdej u minutek) čtvrtek 19. května 016 1 100g Zbojnická hovězí pečeně, rýže, VEG, BEZLEP 0g Zapékané brambory s rajčaty a sýrem, steril. okurek,

Více

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ Marocké zlato ARGANOVÝ OLEJ ARGANOVÝ OLEJ ZEMĚ PŮVODU Stromy Argania Spinosa rostou v jihozápadním Maroku Arganový olej, který Vám přinášíme, pochází z produkce regionu Agadir ARGANIA SPINOSA SVATÝ STROM

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

www.amanderestaurant.cz

www.amanderestaurant.cz www.amanderestaurant.cz Stanislav Omasta Boleradice Ryzlink rýnský 2015 Pozdní sběr, suché. Sytá jiskrná zlatožlutavá barva se zelenkavými odlesky vína je umocněná intenzivní vůní kvetoucích akátů a sušeného

Více

Dochucování pokrmů. Blanka Svobodová

Dochucování pokrmů. Blanka Svobodová Dochucování pokrmů Blanka Svobodová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce bylo zpracovat komplexně problematiku dochucovacích přípravků, které hrají při přípravě pokrmů v konečné fázi

Více

Složení mražených výrobků Pekárny Srnín

Složení mražených výrobků Pekárny Srnín Složení mražených výrobků Pekárny Srnín KIII spol.s r.o. Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle vyhlášky č.127/2008 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové

Více

KÜRBIS KÄSE farmá ský ov í sýr s dý ovými semínky cca 1 kg

KÜRBIS KÄSE farmá ský ov í sýr s dý ovými semínky cca 1 kg KÜRBIS KÄSE farmá ský ov í sýr s dý ovými semínky cca 1 kg Chutný Waldviertelský sýr vyrobený z pasterizovaného ov ího mléka se strouhanými dý ovými semínky. K dispozici také jako výkroj 120 g. KAE1788

Více

Nabídkový ceník. od 1.3. 2015. DRANA CATERING s.r.o., Českých Bratří 313, 547 01 Náchod. Černé čaje 0,15 0,11 0,30. Zelené čaje 0,46.

Nabídkový ceník. od 1.3. 2015. DRANA CATERING s.r.o., Českých Bratří 313, 547 01 Náchod. Černé čaje 0,15 0,11 0,30. Zelené čaje 0,46. DRANA CATERING s.r.o., Českých Bratří 33, 547 0 Náchod Nabídkový ceník od.3. 205 Katalog. č. Název Černé čaje DC000 Čaj černý 25g 3,70 40 48,00 DC0003 Čaj černý KLASIK 50 g 5,50 80 440,00 DC0002 Černý

Více

TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly

TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly 15 1. Šťávy a směsi šťáv P ro ozdravování orgánů trávicí soustavy je výhodné používat různé šťávy. Kromě blahodárného vlivu na trávicí trakt působí léčivě i na další

Více

BIO VANILKA BIO KOKOS

BIO VANILKA BIO KOKOS Luxusní péče za skvělou cenu BIO VANILKA BIO KOKOS VŮNĚ TROPICKÝCH OSTROVŮ PRO POTĚŠENÍ VŠECH SMYSLŮ Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Přípravky tělové péče Body SPA Vám otevřou

Více

Předkrm. Frittata s jarními cibulkami a koprem

Předkrm. Frittata s jarními cibulkami a koprem Předkrm Frittata s jarními cibulkami a koprem Receptura na 1 fritátu Gril: Performer Deluxe GBS, Spirit, Genesis Příslušenství: Pánev GBS Metoda grilování: nepřímá, středně silný žár (175-230 C) Doba přípravy:

Více

HEZKÉ PLNÉ &PITÍ SKVĚLÉ CHUTIZ ČERSTVÝCH JÍDELNÍ LÍSTEK INGREDIENCÍ KAŽDÝ POTĚŠENÍ VAŠE OKAMŽIK

HEZKÉ PLNÉ &PITÍ SKVĚLÉ CHUTIZ ČERSTVÝCH JÍDELNÍ LÍSTEK INGREDIENCÍ KAŽDÝ POTĚŠENÍ VAŠE OKAMŽIK HEZKÉ MÍSTO PLNÉ JÍDLA &PITÍ SKVĚLÉ CHUTIZ ČERSTVÝCH JÍDELNÍ LÍSTEK INGREDIENCÍ RO POTĚŠENÍ VAŠE NA KAŽDÝ OKAMŽIK Chuťovky k pivu Škvarkový chléb 2 ks chleba se škvarkovou pomazánkou, okurka, cibule 30

Více

10 ) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky

10 ) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky Strana 5928 Sbírka zákonů č. 330 / 2013 330 VYHLÁŠKA ze dne 16. října 2013, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách

Více

Specifikace nebalených výrobků

Specifikace nebalených výrobků Specifikace nebalených výrobků Číslo výrobku : 1164 Název výrobku : Chléb konzumní Druh : Čerstvý chléb Skupina : Pšenično ţitný Hmotnost : 1200g Sloţení : Pšeničná mouka, pitná voda, žitná mouka, jedlá

Více

www.kvalitnivlasy.cz

www.kvalitnivlasy.cz Ewopharma, spol. s r. o. 2012 Milí ètenáøi, pøed tím, než se zaètete do následujících stránek, bychom Vás rádi seznámili s hlavními pojmy a fakty souvisejícími s péèí o vlasy. Vìøíme, že tento manuál Vám

Více

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ SUROVINY PRO VÝROBU PERNÍKOVÝCH TĚST

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ SUROVINY PRO VÝROBU PERNÍKOVÝCH TĚST CHARAKTERISTIKA Perníky tradiční trvanlivé pečivo s delší dobou trvanlivosti v důsledku speciální technologie výroby a obsahu invertního cukru v receptuře. Výroba perníku sahá do doby starého Egypta, Řecka

Více

Jídelní lístek Menza UPOL 19.5.2016-27.5.2016

Jídelní lístek Menza UPOL 19.5.2016-27.5.2016 1 VEG 0, l Polévka kapustová A 1 00g Salát zeleninový (výdej u minutek) čtvrtek 19. května 016 1 100g Zbojnická hovězí pečeně, rýže, VEG, BEZLEP 0g Zapékané brambory s rajčaty a sýrem, steril. okurek,

Více

VAØÍME S PÍSNIÈKOU ISBN 80-247-1451-5. Mgr. Marie Lišková

VAØÍME S PÍSNIÈKOU ISBN 80-247-1451-5. Mgr. Marie Lišková Mgr. Marie Lišková VAØÍME S PÍSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou????. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Rychlé večeře pro všední den do 60 minut

Rychlé večeře pro všední den do 60 minut Rychlé večeře pro všední den do 60 minut Hovězí, vepřové a jehněčí maso Pikantní jehněčí kebab s granátovým jablkem, bylinkami a chilli omáčkou příprava 10 minut / vaření 5 minut / 4 porce Přísady na omáčku

Více

SEZNAM ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI VODŇANSKÁ DRŮBEŽ, a.s.

SEZNAM ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI VODŇANSKÁ DRŮBEŽ, a.s. SEZNAM ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI VODŇANSKÁ DRŮBEŽ, a.s. Uzená kuřecí stehna Uzené kuře Kuřecí stehna 84 %, voda, jedlá sůl, paprika, stabilizátor trifosforečnan sodný, modifikovaný škrob, dextróza,

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

Studená kuchyně. Zásady pro přípravu výrobků studené kuchyně

Studená kuchyně. Zásady pro přípravu výrobků studené kuchyně Příloha č. 12 Studená kuchyně Studená kuchyně Je v současné době samostatným kuchařským odvětvím, díky své oblibě a širokému uplatnění. Úprava pokrmů studené kuchyně je náročná a vyžaduje mimořádné pečlivosti,

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Koření Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova, informační technika,

Více

PAC Hořovice s.r.o., IČ: 27459098

PAC Hořovice s.r.o., IČ: 27459098 PAC Hořovice s.r.o., IČ: 27459098 nebalených výrobků pekařské výrobky a označené alergeny dle nařízení EU č. 1169/2011 Č. v. Název Hmotnost 2001 2005 2007 Chléb konzumní kmínový 1200 g Čerstvý chléb pšenično

Více

Jídelní lístek Restaurace Legenda

Jídelní lístek Restaurace Legenda Jídelní lístek Restaurace Legenda Studené předkrmy Sýrové prkénko (eidam, niva, hermelín, máslo) 79,- Uzeninové prkénko, pečivo (šunka, uzené maso, vysočina,okurek, obloha) 79,- Pivní prkénko, pečivo (vysočina,

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazník empirické části bakalářské práce. Příloha č. 2 Dietní plán 1. Ofenzivní fáze

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazník empirické části bakalářské práce. Příloha č. 2 Dietní plán 1. Ofenzivní fáze Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazník empirické části bakalářské práce Příloha č. 2 Dietní plán 1. Ofenzivní fáze Příloha č. 3 Dietní plán 2. Alternativní fáze Příloha č. 4 Dietní plán 3. Konsolidační

Více

Firma: Jelínek a syn, s.r.o. IČ: 28606302 Doprava zdarma nad 999 kč

Firma: Jelínek a syn, s.r.o. IČ: 28606302 Doprava zdarma nad 999 kč www.profikoreni.cz Nabídka 8.12.2015 koření a kořenících směsí Internetový prodej na eshopu Firma: Jelínek a syn, s.r.o. IČ: 28606302 Doprava zdarma nad 999 kč Slevy pro firmy Balení Doprava od 35,- Kč

Více

Bramborák a la pizza. se sýrem. Příprava deseti porcí 1 porce / 1 kus suroviny jedn. množs. bramborák s česnekem a majoránkou

Bramborák a la pizza. se sýrem. Příprava deseti porcí 1 porce / 1 kus suroviny jedn. množs. bramborák s česnekem a majoránkou Bramborák a la pizza se sýrem Příprava deseti porcí 1 porce / 1 kus bramborák s česnekem a majoránkou ks 10 rajčata konzervovaná kg 0,15 cibule bílá kg 0,1 česnek kg 0,04 oregano kg 0,01 tvrdý sýr kg 0,2

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_17

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice Tvoøivé nápady INDIÁNI Autoøi: Michala Šmikmátorová, Pavla Šmikmátorová, Mgr. Jiøí Dvoøák Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach

Více

TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin

TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin TAJEMSTVÍ KRÁSY GREEN LUXURY prírodní komplexní smyslná 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin Vázené zákaznice, Vázení zákazníci, Rostliny mohou zpùsobit skuteèný zázrak

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Cena bez DPH: 11,30 Kč Cena s DPH: 13,00 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 11,30 Kč Cena s DPH: 13,00 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:00416 Měsíček vysoký MIX Oblíbená letnička s léčebně-kosmetickými účinky, používaná pro výsadbu na záhony a k řezu květů. Rostliny seříznuté po odkvětu asi 15 cm nad zemí znovu obrazí a

Více

Otázky pro opakování. 7. ročník

Otázky pro opakování. 7. ročník Otázky pro opakování 7. ročník Kruhoústí, paryby a ryby 1. Co je struna hřbetní? 2. Jaká je nervová soustava strunatců? 3. Jak přijímají potravu kruhoústí? 4. Jaký je zástupce kruhoústých obratlovců? 5.

Více

Vzorový jídelníček na týden č.2 Jídelníček sestavila nutriční terapeutka Dana Sasáková.

Vzorový jídelníček na týden č.2 Jídelníček sestavila nutriční terapeutka Dana Sasáková. Vzorový jídelníček na týden č.2 Jídelníček sestavila nutriční terapeutka Dana Sasáková. Pondělí Snídaně: NB chléb. Máslo. Med. Káva. Cukr 100 g NB chléb 10 g máslo 20 g med 10 g bylinkový smetanový sýr

Více

2 mražené zboží. Pizza jako z pizzerie... Kdo neochutná neuvěří! 57,20 65,78. Hawai tomatový základ, polotuhý sýr, šunka, ananas, oregáno

2 mražené zboží. Pizza jako z pizzerie... Kdo neochutná neuvěří! 57,20 65,78. Hawai tomatový základ, polotuhý sýr, šunka, ananas, oregáno 2 mražené zboží Ručně dělaná, mražená pizza Della Casa Ø28cm Ideální občerstvení do barů, kaváren, heren, sportovišť a jiných zařízení bez vybavené kuchyně. Při objednání 40Ks, zapůjčení pece na rozpékání

Více

Všechny alergeny mohou obsahovat alergeny 1 14. Toast zapečený s parmazánem, kousky rajčat a ochucený česnek s bazalkou (1,3,7)

Všechny alergeny mohou obsahovat alergeny 1 14. Toast zapečený s parmazánem, kousky rajčat a ochucený česnek s bazalkou (1,3,7) Všechny alergeny mohou obsahovat alergeny 1 14. Předkrmy Parmská šunka 75,- Parmazán, olivy, bylinková bageta (1,3,7) Bruschetta al Pomodoro 69,- Toast zapečený s parmazánem, kousky rajčat a ochucený česnek

Více

Šunkový rosol připravujeme A) z šunky B) z vepřové kýty C) z telecí plece ANSWER: B

Šunkový rosol připravujeme A) z šunky B) z vepřové kýty C) z telecí plece ANSWER: B Šunkový rosol připravujeme A) z šunky B) z vepřové kýty C) z telecí plece Tlačenku ztužíme A) vývarem s želatinou B) vepřovým vývarem C) vývarem z kůží Zeleninu v aspiku ztužíme A) želatinou B) agarem

Více

Recepty pro týden 12.9.-18.9.

Recepty pro týden 12.9.-18.9. Těstoviny po italsku 2 rajčata 250 g cherry rajčat 2 papriky paprika 200 g celozrnných těstovin dle chuti cibule, česnek, bazalka, sůl, pepř, koření na špagety, tymián - nejlépe čerstvý olivový olej (do

Více

Úroveň mikrobiální kontaminace koření a kořenících směsí

Úroveň mikrobiální kontaminace koření a kořenících směsí Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin Úroveň mikrobiální kontaminace koření a kořenících směsí Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Šulcerová, Ph.D.

Více

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s základními živinami

Více

SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ:

SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ: SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ: 1. TRVANLIVOST u nebalených výrobků je uváděna ve dnech / výrobků zabalených datem trvanlivosti či spotřeby.. ALERGENY jsou uváděny tučnou kurzívou.. SLOŽENÍ SUROVINY vstupující

Více

Pavlína Kyjovská 386415

Pavlína Kyjovská 386415 Pavlína Kyjovská 386415 patří mezi klasické narkomanie, vytváří typické farmakologické i psychické závislosti Farmakologicky účinnou látkou je alkaloid nikotin (obsažen v tabáku). Na nervový systém může

Více