Obnova "Aleje filosofů"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnova "Aleje filosofů""

Transkript

1 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení Charakteristika území a rostoucích dřevin Metodika sadovnického hodnocení dřevin Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení - tabulkový přehled Fotodokumentace stávajícího stromořadí Obnova "Aleje filosofů" Zdůvodnění Koncepční řešení Technologie výsadeb Příprava plochy Výsadba stromů Následná údržba Péče o stromy Příloha - doklady historického vývoje

2 1. INVENTARIZACE STROMŮ A KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ 1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A ROSTOUCÍCH DŘEVIN Předmětem projektu je obnova jírovcového stromořadí pod opěrnou zdí zámecké parterové zahrady. Liniová výsadba kaštanů (jírovec maďal - Aesculus hippocastanum) podél pěší cesty sestává ze starých stromů, místy doplněných mladými jedinci. Původní dřeviny vykazují značný stupeň zdravotního poškození. Příčinou je opakované, radikální sesazování korun s vytvořením velkých řezných ran, které jsou vstupní branou k infikování stromů dřevokaznými houbami a k postupnému vnitřnímu rozkladu dřevní hmoty. Koruny jsou tedy primárně deformovány řezem a následně pak prosycháním a odumíráním silných větví. Na kmenech a kosterních větvích jsou již otevřené dutiny s patrným trouchnivěním. Stromy jsou také oslabovány napadením klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella). U takto zdravotně poškozených dřevin je reálným předpokladem narušení vnitřní stability, které může vést až k odlamování silnějších kosterních větví nebo rozlomení koruny. Stromy se stávají rizikovými pro bezpečnost chodců i provoz na příjezdové silnici k zámku. Nelze tedy vyloučit ohrožení zdraví či majetku. Minimální stáří původních jírovců se na základě historických pramenů odhaduje na 150 let. Dle názoru OOP mohou být 2 z nich mladší, neboť v jejich korunách bylo provedeno méně hlavových řezů než u ostatních. 1.2 METODIKA SADOVNICKÉHO HODNOCENÍ DŘEVIN Inventarizace a dendrologický průzkum byl proveden rekognoskací v terénu koncem srpnu, tedy ještě v plném vegetačním období. Listy stromů však byly téměř uschlé v důsledku silného ataku klíněnky jírovcové a dřeviny vykazovaly velmi nízkou estetickou hodnotu. Základní inventarizační údaje (druh, obvod kmene, výška, výška a průměr koruny) a kvalitativní vyhodnocení dřeviny (sadovnická hodnota, zdravotní stav kmene a koruny) jsou uvedeny v tabulkovém přehledu na str. 5: 1.3 Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení (poř. č. 1-9 ) Pro sadovnické hodnocení dřevin byla aplikována aktualizovaná metodika Doc. Ing. Jaroslava Machovce, která vychází ze systému pětistupňového bodovacího ohodnocení. Sadovnická hodnota je souhrnem zdravotního stavu, estetické hodnoty a perspektivy dalšího vývoje a růstu dané dřeviny. 5 bodů: dřeviny tvarově charakteristické, plně vyvinuté, zavětvené až k zemi, výjimečně na úroveň podchodné výšky dřeviny absolutně zdravé, s vysokým estetickým účinkem, zpravidla soliterně rostoucí na volných plochách Tyto dřeviny musí zůstat zachovány prakticky v každém případě. Navržené řešení území i koncepce obnovy porostů a parkových úprav musí být těmto stromům podřízeno. 3

3 4 body: dřeviny vzrostlé, charakteristického habitu, jen mírně tvarově narušené, zavětvené alespoň na podchodnou výšku dřeviny zdravé nebo pouze minimálně narušené s předpokladem dlouhého života a dalšího kvalitního vývoje Takové dřeviny je nutno v maximální míře chránit. K likvidaci lze výjimečně přistoupit pouze v případě, kdy při rekonstrukci území nelze zvolit alternativní řešení. 3 body: dřeviny mladé, dosud plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do hodnotnějších kategorií 4 a 5 dřeviny zdravé, avšak částečně tvarově narušené nebo vysoko vyvětvené dřeviny s předpokladem vytvoření náhradní koruny dřeviny, u nichž je předpoklad dlouhé životnosti Tyto dřeviny jsou plně podřízeny koncepčnímu záměru. Buď v porostu zůstávají s cílem vytvořit kosterní hmotu nebo se likvidují v souladu s plánem obnovy porostů. 2 body: dřeviny živé, avšak silně poškozené, s výrazně narušeným tvarem koruny dřeviny vysoko vyvětvené bez předpokladu obnovení koruny dřeviny nemocné, avšak bezprostředně neohrožující okolní zdravé porosty dřeviny přestárlé a postupně odumírající Takové dřeviny jsou určeny k postupné likvidaci podle harmonogramu přeměny porostů. 1 bod: dřeviny odumřelé dřeviny přestárlé, odumírající dřeviny ve špatném zdravotním stavu (nebezpečí nákazy ostatních dřevin nebo ohrožení bezpečnosti, neboť dřevina hrozí zřícením) dřeviny tvarově a esteticky narušené bez předpokladu výrazných vzhledových změn (vytvořením náhradní koruny) Tyto dřeviny je nutné z porostů co nejrychleji odstranit. 4

4 1.3 INVENTARIZACE STROMŮ A KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ poř. čís. dřevina 1 Aesculus hippocastanum 2 Aesculus hippocastanum 3 Aesculus hippocastanum 4 Aesculus hippocastanum 5 Aesculus hippocastanum (rod, druh, kultivar) životnost druhu obvod kmene výška dřeviny výška koruny průměr koruny jírovec maďal středněvěký sad. hod. jírovec maďal středněvěký jírovec maďal středněvěký jírovec maďal středněvěký jírovec maďal středněvěký zdravotní stav [cm] [m] [m] [m] koruna kmen deformovaná opakovaným sesazováním,výrazně jednostranná v důsledku zápoje,3 hl. kosterní větve,otevřené dutiny, trouchnivění,silné napadení klíněnkou jírovcovou deformovaná opakovaným sesazováním,2 hl. kosterní větve dále dělené na 4 výrazné,otevřené dutiny,trouchnivění,dřevokazný hmyz,silné napadení klíněnkou jírovcovou rozložitá,deformovaná opakovaným sesazováním,4 hl. kosterní větve dále dělené na 6 výrazných,otevřené dutiny,trouchnivění,dřevokazný hmyz,silné napadení klíněnkou jírovcovou deformovaná opakovaným sesazováním,4 hl. kosterní větve,tlakové větvení,otevřené dutiny,trouchnivění,dřevokazný hmyz,odumřelé pahýly,silné napadení klíněnkou jírovcovou jednostranná,vykloněná v důsledku zápoje,silné napadení klíněnkou jírovcovou tlakové větvení s úžlabím ve tvaru "V",podélná otevřená prasklina,patrný výtok již suchý hluboká otevřená rána po celé délce kmene ústící v otevřenou dutinu ve větvi,trouchnivění, dřevokazný hmyz tlakové větvení,otevřené praskliny a dutiny, trouchnivění,dřevokazný hmyz,patrný výtok již suchý,výrazné kořenové náběhy s otevřenými dutinami tlakové větvení,částečně nezacelená řezná rána,pravděpodobnost vzniku otevřené dutiny zaceléné řezné ranky,jinak bez známek poškození poznámka dřevina původního stromořadí dřevina původního stromořadí dřevina původního stromořadí dřevina původního stromořadí mladý exemplář dosadba 5

5 poř. dřevina čís. 6 Aesculus hippocastanum (rod, druh, kultivar) životnost druhu obvod kmene výška dřeviny výška koruny průměr koruny jírovec maďal středněvěký sad. hod. zdravotní stav [cm] [m] [m] [m] koruna kmen deformovaná opakovaným sesazováním,5 hl. kosterních větví dále větvených,otevřené dutiny,trouchnivění,dřevokazný hmyz,silné napadení klíněnkou jírovcovou 7 Aesculus hippocastanum jírovec maďal středněvěký celkem pravidelná,silné napadení klíněnkou jírovcovou 8 Aesculus hippocastanum jírovec maďal středněvěký deformovaná opakovaným sesazováním,3 hl. kosterní větve dále větvené,velká otevřená rána po odlomené větvi,otevřené dutiny,trouchnivění,dřevokazný hmyz,silné napadení klíněnkou jírovcovou tlakové větvení,zacelená prasklina,patrný výtok již suchý nezaceléná řezná ranka,jinak bez známek poškození tlakové větvení,počínající trhlina,patrný výtok již suchý poznámka dřevina původního stromořadí mladý exemplář dosadba dřevina původního stromořadí 6

6 1.4 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STROMOŘADÍ stávající stav jírovcového stromořadí Aesculus hippocastanum k hluboká otevřená trhlina na kmeni jírovce č. 2, která končí otevřenou dutinou na bázi kosterní větve 7

7 jírovec č. 3 otevřené rány s trouchnivěním a rozkladem dřeva dřevokazným hmyzem, které vznikly nešetrnými velkými řezy při sesazování koruny jírovec č. 6 nezacelené velké řezné rány se zakalusovaným okrajem, počínající rozklad dřeva a vznik dutin 8

8 jírovec č. 8 velká otevřená rána po odlomené větvi jírovec č. 1 defektní větvení, vznik tlakové vidlice ve tvaru "V" 9

9 silné napadení stromů klíněnkou jírovcovou u původních exemplářů i u mladší dosadby stromů 10

10 2. OBNOVA "ALEJE FILOSOFŮ" 2.1 ZDŮVODNĚNÍ Dendrologický průzkum s kvalitativním hodnocením stávajících jírovců prokázal zhoršení zdravotního stavu původních exemplářů. Dřeviny se dostávají do fáze stagnace růstu a postupného odumírání. Vznik dutin v kosterních větvích s postupujícím rozkladem dřevní hmoty, který zasahuje až do kmenů, výrazně narušuje vnitřní stabilitu stromů a zvyšuje riziko jejich destrukce. Z důvodu provozní bezpečnosti bylo tedy přistoupeno k obnově "Aleje filosofů" jako celku. Ani postupná dosadba nových jedinců mezi vzrostlé stromy by nebyla perspektivním řešením. Mladé výpěstky v zápoji neprosperují a postupnou obnovou by se nikdy nedocílilo založení velikostně a tvarově vyrovnaného stromořadí. 2.2 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ "Alej filosofů" je navržená jako klidové, promenádní a meditační místo pod zámeckou zdí, kryté korunami stromů. Linie velkokorunných stromů plní ve vztahu k předzámčí i k zámecké zahradě nezastupitelnou prostorotvornou funkci. Proto musí být zachována druhová odlišnost od sousedního parku s porostem lip a také od uličního stromořadí před Piaristickou kolejí, kde budou rovněž vysazeny lípy. Ani použití sloupových kultivarů by nebylo optimálním řešením. Úzkokorunné dřeviny jsou habituálně zcela odlišné, nevytvořily by požadovaný prostorový prvek s propojenými korunami, který v předzámčí představuje významný pohledový plán. Zachování jírovců v obnoveném stromořadí také respektuje genius loci, který místu náleží již přes 150 let. Podle historických pramenů se předpokládá, že stromořadí z jírovců bylo na této lokalitě vysázeno v 1. polovině 19. století. Předchozí výsadbu dřevin se sloupovitými korunami, pravděpodobně vlašských topolů, dokumentuje mědirytina z r a další pohledy na město Litomyšl z r Tyto dřeviny zde však nerostly dlouho, padly za oběť požáru v r Druhově se jedná o krátkověké stromy s povrchovým kořenovým systémem, které jsou do městského parteru nevhodné. Vzhledem k tomu, že stávající druh - jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) trpí každoročním napadením klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella), byl vybrán jako náhradní dřevina jírovec červený (Aesculus x carnea), který je celkově méně vzrůstný s kompaktnější korunou než původní A. hippocastanum a je více odolný proti napadení klíněnkou. U jírovce maďalu se též vyskytuje slizotoková nekróza ( bleeding canker ), která byla způsobena infekcí rodu Phytophthora. Popsána byla v 50. letech v Americe a v 70. letech v Evropě. Symptomy choroby byly chřadnutí koruny, korové léze s rezavým až černým výtokem na kmenu a větvích až celkové odumření stromu. Od roku 2002/2003 se výskyt uvedených symptomů v Evropě výrazně zvýšil, jako původce této nové devastující choroby byla prokázána bakterie Pseudomonas syringae pv. aesculi (Psa). Rozšíření choroby BC způsobené infekcí Psa u jírovce maďalu bylo v roce 2010 prokázáno také v ČR. Výskyt této choroby u jírovce červeného není ve výzkumné zprávě VÚKOZ (Ing. Mertelík, Ing. Pánková) uváděn. 11

11 Vzhledem k tomu, že výskyt klíněnky jírovcové ani slizotokové nekrózy nelze stoprocentně u navrženého Aesculus x carnea vyloučit, bude nezbytné, aby vysazovaný školkařský materiál byl bezpodmínečně zdravý, bez přítomnosti škůdců a chorob a nepocházel z okrasných školek, kde je výskyt Psa dlouhodobě prokázán. Aby byly vysázené dřeviny v dobré zdravotní kondici, je třeba věnovat také náležitou péči jejich výsadbě i následné údržbě! 3. TECHNOLOGIE VÝSADEB 3.1 PŘÍPRAVA PLOCHY Hrubé terénní úpravy okolo nově upravené cesty budou provedeny v rámci stavební činnosti. Je nezbytné, aby plochy zeleně dotčené stavbou, byly nejprve zbaveny veškerých stavebních zbytků. Pak teprve mohou být zahumusovány kompostovou zeminou (nikoli ornicí z pole!) v takové vrstvě, aby po uválení nevyčnívaly obrubníky a zpevněné povrchy nad úroveň zatravněné plochy. Příprava půdy bude provedena v souladu s ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou. Pařezy po odstraněných jírovcích budou odfrézovány do hloubky 25 cm pod úroveň terénu. Vzniklé jámy budou zasypány kompostovou zeminou s uválením, aby se nepropadaly. Finální povrch bude upraven až následně po výsadbě nového stromořadí. Obnova travnaté plochy kolem nově vysazených jírovců bude realizována v rámci akce "Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli - předzámčí", DPS - "Vegetační úpravy, Ing. Vízková, 2/2010". Důležitá bude koordinace obou akcí, aby založení trávníku proběhlo až po výsadbě stromů. 3.2 VÝSADBA STROMŮ Výsadbové práce budou provedeny v souladu s normou ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba (Český normalizační institut, Praha 2006). K výsadbě listnatých stromů alejového tvaru jsou navrženy odrostlé školkařské výpěstky se zemním balem, obvodem kmínku 18/20, zapěstovanou korunou v min. výšce 210 cm a průběžným terminálním výhonem s vrcholovým pupenem. Kvalita dřevin musí odpovídat školkařským výpěstkům 1. jakosti: - kmen rovný, bez poškození, se zahojením po odstraněném obrostu - koruna víceletá, pravidelná, s terminálním výhonem v prodloužení kmene, minim. s 5 postranními větvemi - zemní baly nepoškozené, pevné, dobře prokořeněné, odpovídající velikosti dřeviny, minim. 2x přesazované, kořeny bez poranění - dřevina bez chorob a škůdců Navržena je 100 % výměna půdy ve výsadbové jámě o velikosti 0,8 m 3 (průměr 1 m, hloubka 0,8). Stěny je třeba zdrsnit a jámu po vykopání prolít vodou. Ve spodní části jámy (cca ve vrstvě 30 cm) bude použit minerální substrát, ve vrchní části pak substrát kompostový. Substráty nesmí obsahovat vytrvalé plevele. Na dno vyhloubené jámy bude proveden podsyp balu minerálním substrátem a ke každé dřevině bude aplikováno 8 ks tablet zásobního hnojiva. Bal bude 12

12 zasypán nejprve minerálním a poté kompostovým substrátem, který bude mírně zhutněn. Vzhledem k tomu, že se jedná o výsadbu stromů na mírném svahu, je pro snadnější závlahu navržena instalace zavlažovací a provzdušňovací sondy do výsadbové jámy. Vždy dvě vertikální sondy budou umístěny co nejdále od balu tak, aby všechny tvořily linii rovnoběžnou s obrubníkem cesty. Aby nedocházelo k přílišnému odvětrávání a vysychání výsadbové jámy a kořenového systému budou vertikální sondy (rovná perforovaná trubka nebo hadice) délky 0,8 m, o průměru 160 mm vyplněny štěrkem frakce mm. Zakončeny budou v úrovni terénu. Pro zachycení co největšího množství srážkové vody je nezbytná správná úprava stromové mísy, aby voda neodtékala po terénu a zasákla k balu. Povrch stromové mísy bude pokryt hrubě drcenou borkou v minimální vrstvě 10 cm. Stromy budou řádně ukotveny třemi kůly (délky nad 2 m) do rostlého terénu (spojenými příčkami, s pružnými úvazy ke kmeni). Jako ochrana proti výparu bude kmen opatřen dvojitým rákosovým obalem. Báze kmene bude chráněna plastovou manžetou proti nešetrnému vyžínání strunovou sekačkou. Stromy budou po výsadbě 3x až 5x důkladně zality (à l). Četnost a interval zálivky bude odpovídat roční době a konkrétnímu průběhu počasí. Případný obal zemních balů stromů musí být z tzv. černého pletiva, tzn. bez jakékoliv povrchové úpravy, aby došlo k jeho rychlému rozpadu. Před vlastní výsadbou je velmi důležité správné provedení komparativního (srovnávacího) řezu, při němž se redukuje nadzemní části dřeviny. Výhon prodlužující kmen s terminálním pupenem nesmí být zakrácen (s výjimkou některých tvarových kultivarů). Hustota koruny bude redukována odstraněním konkurenčních větví přímo u kmene tak, aby korunu tvořily pravidelně rozmístěné větve, které se stanou základem její kostry. Tzn., že redukce nadzemní části nebude provedena zakrácením všech větví po obvodě koruny! Cílem řezu je vytvoření rovnováhy mezi nadzemní částí a redukovaným kořenovým systémem, zároveň však také úprava základního tvaru koruny s perspektivou správného vývoje. Příliš dlouhé výhony mohou být zakráceny. Realizované vegetační úpravy musí být při předávání v čistém, bezplevelném stavu, s odborně zajištěnými stromy na stanovišti. 4. NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA V souladu s ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (Český normalizační institut, Praha 2006) bude po provedení sadových úprav v celém prostoru prováděna náležitá údržba zeleně. 4.1 PÉČE O STROMY Pro kvalitní růst nově vysazených stromů je nezbytný pravidelný přísun živin a dostatečná zálivka, zvláště v prvních letech po výsadbě a bezpodmínečně v měsících se srážkovým deficitem, kdy je třeba zalévat min. 1x až 2x týdně v množství 50 l na 1 strom. Rovněž důležitá je pravidelná kontrola úvazků kmene (aby nedošlo k jejich povolení nebo naopak k zaškrcení kmene) a pevnosti kotvících kůlů (aby neviseli na kmeni stromu). 13

13 Rákosový obal a kotvení lze odstranit cca po 3 letech. Ochranná manžeta kolem báze kmene bude ponechána, resp. zvětšována minimálně do doby, než se na kmeni začne vytvářet dostatečně silná borka. Pro vývoj perspektivního nerizikového stromu je důležité kontrolovat správný růst koruny, zvláště pak prodlužování kmene z terminálního pupenu. V případě rozdvojení koruny nebo jiné deformace je třeba provést opravný výchovný řez (s případným vyvázáním terminálu) odbornou zahradnickou nebo arboristickou firmou. Koruny jírovců nebudou tvarovány! Důležitý je jejich přirozený habituální rozvoj a vytvoření propojeného stromořadí jako významného estetického prvku v prostoru předzámčí. Z hlediska zdravotního je sesazování korun stromů s vytvořením velkých řezných ran rizikem vstupu chorob s následnou tvorbou dutin, která vede k narušení jejich vnitřní stability a snižování provozní bezpečnosti, jak je tomu u stávajících jírovců. Rovněž důležité budou preventivní prohlídky stromů, zda se u nich nevyskytuje napadení klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) nebo výskyt slizotokové nekrózy ( bleeding canker ), způsobené infekcí bakterie Pseudomonas syringae pv. aesculi. Pokud se jejich přítomnost potvrdí, bude třeba se neodkladně obrátit na odborné pracoviště Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (Ing. Josef Mertelík, CSc.) a nechat si vypracovat plán ošetření, aby se zabránilo šíření nákazy. UPOZORNĚNÍ: Před započetím realizace vegetačních úprav zajistí investor vytyčení tras sítí podzemního technického vybavení tak, aby v průběhu prací nemohlo dojít k poškození zdraví či majetku. S ohledem na autorská práva zpracovatelů projektu a v zájmu dodržení koncepčního řešení zahradních a krajinářských úprav je třeba, aby veškeré požadavky na změny navrženého sortimentu rostlin nebo kompozičního řešení ze strany dodavatele i investora, byly předem konzultovány s autory projektu a odsouhlaseny v rámci autorského dozoru projektantů. 14

14 5. PŘÍLOHA - DOKLADY HISTORICKÉHO VÝVOJE mapa L.P mapa L.P

15 mapa kolem

16 veduta Litomyšle, konec 18. století mědirytina z roku

17 pohled na Litomyšl z roku 1807 pohlednice z roku

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1 Příloha 6: Projektové listy k opatření 1-1 - Projektový list 1. Název projektu 1 - Vnitroblok ul. A. Sovy 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Obnova stromořadí v ulici Střelecká, Hradec Králové

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT

NÁVRH ZELENĚ. Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně. Ing. Petr FÖRCHTGOTT NÁVRH ZELENĚ Obnova alejí na Ústředním hřbitově v Brně Ing. Petr FÖRCHTGOTT PROSINEC 2014 OBSAH Úvod Současný stav... str. 3 Rozsah a cíl návrhu... str. 3 Návrh Odstranění... str. 4 Výsadba... str. 5 Výkaz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje stavby: Název akce: Místo stavby: Katastrání území: Vybudování zahrady MŠ Jelínkova Klíč k přírodě zahrada MŠ Jelínkova, Rýmařov Rýmařov Parc. č..555,

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel: zastoupené: adresa: IČO: Město Poděbrady PhDr. Ladislavem Langrem Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady 00239640

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Odborné posouzení lípy malolisté rostoucí na pozemku parcelního č. 87/4 v k.ú. Suchovršice, obec Suchovršice, okres Trutnov

Odborné posouzení lípy malolisté rostoucí na pozemku parcelního č. 87/4 v k.ú. Suchovršice, obec Suchovršice, okres Trutnov Ing. Pavel Klevcov Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@seznam.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ 6511031076 Bank. spojení: 2101290886/2010 Odborné posouzení

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2. 1 Fotodokumentace současného

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 1234536789 12 1.1 Technologické postupy 1.1.1 Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav Před založením výsadeb a realizací ošetření na stromech budou pokáceny určené stromy, odstraněny pařezy (viz.

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek Povodí Odry, státní podnik - oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, tel. 596 657 111 Ostravice Staré Město oprava balvanitého skluzu km 26,250 26,400 Projektant: Ing. Dalibor Rajnoch Vedoucí

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

C.1 Tabulka inventarizace sadu

C.1 Tabulka inventarizace sadu C.1 Tabulka inventarizace sadu Souřadnice A8 SS TR 157 50 1649 A9 PS S 73 23 1650 NK A10 PS S 80 25 1651 A11 PS S 83 26 1652 NK A12 DS KV 52 17 1653 obvod hlavni větve 52cm, obvod u paty kmene 117 A13

Více

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka 1.1.1 Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: 1.2.1.1

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších Ing. Pavel Klevcov Za komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací adresa: Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@hi-net.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Obnova aleje na ulici Chářovská v Krnově Zadavatel: MĚSTO KRNOV Hlavní nám.96/1 794 01 Krnov IČ: 00296139 Projektant: Ing. Pavla Miklová Těškovice 233, 747 64 Velká

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více