Doprava a životní prostředí v Hradci Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava a životní prostředí v Hradci Králové"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DI-DC), st. skupina 2C Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel pracovní skupina 3 Prohlášení: Prohlašujeme, že předložená práce je naším původním autorským dílem, které jsme vypracovali samostatně. Literaturu a další zdroje z nichž jsme při zpracování čerpali, v práci řádně citujeme. Anotace: Tato práce popisuje dopravní situaci ve městě Hradec Králové a její vliv na životní prostředí ve městě a jeho okolí. Klíčová slova: Doprava, životní prostředí, Hradec Králové

2 Obsah: Úvod Město Hradec Králové Nově navržené trasy nadřazeného komunikačního systému: Parkování: Městská doprava v Hradci Králové Ohlédnutí do minulosti Současnost Vozový park MHD Autobusy Trolejbusy Srovnání trolejbusů s autobusy Přeprava cestujících Východočeský dopravní integrovaný systém: Alternativní způsoby dopravy Cyklistická doprava: Pěší doprava: Dopravní infrastruktura plány Rozvíjet radiálně okružní systém komunikací Životní prostředí ve městě Kvalita ovzduší Hluk Závěr Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 2

3 Úvod Velkoměsto Hradec Králové je i přes jeho značnou rozlohu a počet obyvatel zřejmě nejlépe dopravně vyřešeným velkoměstem v naší republice. Jako jediné velké město má kompletně vybudované dva kruhové obchvaty, které nepouští průjezdnou dopravu do centra. Důsledkem toho se Hradec Králové řadí mezi města s nižším zatížením životního prostředí vlivem dopravy. Situace se pravděpodobně změní po dostavbě dálnice D11, která povede od Prahy, přes Hradec Králové, Jaroměř na polské hranice. 1. Město Hradec Králové Město Hradec Králové leží ve významném prostoru České kotliny, na soutoku řek Labe a Orlice. Krajinný charakter území je málo členitý, převážně rovinatý s průměrnou nadmořskou výškou 235 m.n.m. Správní území města, rozdělené na 21 katastrálních území, má rozlohu 105,6 km 2. V současné době zde žije obyvatel. V dalším období tj. ve výhledu k roku 2010 lze očekávat stabilizaci, případně pouze mírný úbytek (0,5 %) trvale žijících obyvatel. Z dlouhodobého hlediska tj. v horizontu let lze ovšem očekávat výrazný pokles obyvatelstva. Málo členitému povrchu území města odpovídá i jednoduchá geologická stavba bez významných zdrojů nerostných surovin. Hradec Králové je z hlediska prostorového uspořádání založen koncentricky kolem historického jádra města radiálně okružním systémem doplněném o koordinovaný systém světelně řízených křižovatek. Toto město má oproti jiným městům obrovskou výhodu v již zmiňovaném radiálně okružním systému hlavních kapacitních komunikací. Ten tvoří I. a II. městský dopravní okruh (městské centrum je vymezené Gočárovým okruhem tedy II. městským dopravním okruhem a historické jádro města zase I. městským okruhem), které odvádí tranzitní dopravu mimo historické jádro města. V souladu s rozvojem města musí být i nadále zachován tento okružní dopravní systém města.v dnešní době, kdy se Hradec Králové rychle rozvíjí je potřeba zvážit nutnost výstavby III. městského dopravního okruhu. Dopravní systém města koncipovaný jako radiálně okružní se v době svého vzniku (tj. v polovině 20. století) zdál být velice kapacitně naddimenzovaný. V současné době se jeho kapacita začíná pomalu saturovat. I na takto velkoryse řešené síti se vyskytují dopravní závady, které je nutno do budoucna odstranit. Kapacitní možnosti okruhu jsou limitovány zejména řešením křižovatek s radiálami. Další nárůst dopravy ovšem začíná požadovat budování zcela nových dopravních cest, které by odlehčili stávajícím komunikacím. Realizací nových komunikací na území města se dosáhne poklesu intenzit automobilové dopravy v centrální části města, a to zejména na II. městském okruhu. Současná úroveň nadřazené silniční sítě kraje je kapacitně a technicky nevyhovující, neodpovídá nárokům dálkové a plošně rozprostřené regionální dopravy. Silniční tahy zařazené do sítě evropských magistrál nesplňují požadované standardy. Problémy v silniční síti narůstají především na hlavních dálkových tazích, v blízkosti větších sídel a hospodářských aktivit, kde dochází ke značné kumulaci dopravy. Samostatným problémem na těchto tazích jsou chybějící obchvaty sídel, v kterých dochází k enormní zátěži obytných území hlukem a exhalacemi z dopravy, snižuje se bezpečnost provozu. Silnice II., III. třídy a většina místních komunikací jsou v řadě úseků v nevyhovujícím technickém stavu, vyžadujícím zásadní rekonstrukci a údržbu. Nepříznivá situace v silniční síti se dále Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 3

4 prohlubuje skokovým nárůstem individuální dopravy, která tvoří převažující podíl přepravních proudů. Neutěšená dopravní situace Královéhradeckého kraje vyžaduje urychlené zkapacitnění hlavních tranzitních tahů pokračující výstavbou dálnice D 11 E 67 (Praha - Poděbrady - Hradec Králové - Jaroměř). Rychlostní silnice R 11 (respektive dálnice D 11) Jaroměř - Trutnov - státní hranice Královec/Lubawka. Koridor D11/R11 s návazností na Polsko je v přípravě přijetí kandidátských zemí do EU zařazen jako doplňková trasa sítě TINA, jež představuje budoucí rozšíření sítě evropských dopravních koridorů TEN. V této souvislosti na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, které uvažuje pouze s jedinou alternativou, a to s dálnicí D 11, doporučujeme, aby bylo stávající usnesení vlády ČR změněno a rychlostní silnice R 11 byla přeřazena do kategorie dálnic. Hradec Králové je významnou křižovatkou silniční dopravy, jejíž význam se po realizaci dálnice D 11 (Praha Hradec Králové Jaroměř polská hranice) bude ještě více zvyšovat. Již dnes je stávající silnice I/11 postupně nahrazována dálnicí D 11 (dnes končí 50 km před Hradcem Králové) a silnice I/35 rychlostní silnicí R 35 dálničního typu. V současné době se v celém regionu nenachází ani jeden kilometr dálnice či rychlostní čtyřproudé silnice, což jej řadí mezi místa s nejnižší dopravní dostupností. Tato skutečnost je největší brzdou rozvoje města i celého regionu. O dostavbu dálnice D 11 usilují společně vedení obou největších měst ve východočeském regionu Hradec Králové i Pardubice. Územím města dále prochází významné silnice první třídy: I/37 Hradec Králové Pardubice (páteř východočeského regionu) I/33 od Pardubic přes HK na Náchod a Wroclav I/35 od Německa přes Prahu, HK na severní Moravu a dále na východ Současný stav těchto silnic není uspokojivý ani pro zajištění stávajících přepravních potřeb, ani ve vztahu k požadavkům na tvorbu a ochranu životního prostředí a neodpovídá běžným evropským standardům. Rozvoj dopravního systému zaostává za celkovým rozvojem území nedostatečnou nabídkou po stránce kapacity, technické kvality, pohodlí a rychlosti Jakožto spádové město oblasti je Hradec Králové i východiskem regionální hromadné dopravy. Silniční síť ve městě zahrnuje (viz. Tab. I, II, III): - 274,04 km silnic, z toho 92 % s živičným povrchem - hustota silniční sítě ve městě je 3,00 km/km 2 - pro srovnání, v celé České Republice je 0,70 km/km 2 Okres HK (km) Královéhradecký kraj (km) Silnice I. třídy 97, ,779 Silnice II. třídy 149, ,714 Silnice III. třídy 532, ,210 Celkem 779, ,703 Tab. I: Přehled velikosti silniční sítě [1] Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 4

5 Ukazatel Měrná Stav k jednotka Délka komunikací celkem: km 274,04 - živičné komunikace: km 252,60 - dlážděné komunikace: km 6,48 - betonové komunikace: km 1,34 - prašné komunikace: km 10,76 Chodníky: km 316,42 Cyklistické stezky: km 12,08 Počet uličních vpustí: ks Osazeno dopravních značek v roce 2001: ks Vodorovné značení provedené v roce 2001: m Tab. II: Silniční síť ve městě [1] Ukazatel Počet světelně řízených křižovatek: Počet chodeckých nadchodů: Počet instalovaných parkovacích automatů: Měrná jednotka Stav k Tab. III: Další důležité ukazatele [1] Mosty: Pro motorovou dopravu 9 Pro pěší a cyklisty 3 Železniční - 1 Silnice: Silnice I.třídy I/11, I/31, I/33, I/35, I/37 Silnice II.třídy II/308, II/324 Silnice III.třídy III/2997, III/29810, III/29827, III/29913, III/32436 Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 5

6 1.1 Nově navržené trasy nadřazeného komunikačního systému: Nadřazenou komunikační sítí města Hradec Králové lze nazvat dálnici D 11 a rychlostní komunikaci R 35. Vybudováním těchto dvou celorepublikově významných komunikací mimo administrativní území Hradce Králové odpadnou na hlavních vnitroměstských komunikacích v rozhodující míře tyto tranzitní vztahy. Komunikační síť města ovšem bezesporu zůstane zatížena kromě vnitřní a zdrojové/cílové dopravy dopravními vztahy mezi státními silnicemi. Hustota silniční sítě ve městě je 3,00 km/m 2. V celém regionu je 0,79 km/km 2 (ČR - 0,7 km/km 2 ), což znamená, že je mírně vyšší než průměrná hustota silniční sítě v ČR (110 %). To odpovídá vyššímu počtu měst a obcí s převážným zastoupením vozovek III. třídy (65 %). Hustota silniční sítě v okrese HK je 0,89 km/m 2. Tato skutečnost vede na druhé straně k vyšším nákladům na údržbu nebo rekonstrukce silnic, mostů apod. Dalším důvodem zvýšených nákladů na údržbu jsou klimatické podmínky v hornatých částech kraje. Nižší hustotu silniční sítě přirozeně vykazují horské okresy Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. 1.2 Parkování: Z hlediska parkování lze ve městě popsat nedostatek parkovacích kapacit v oblastech cílů osobní automobilové dopravy. Situace parkování v centrální oblasti města se již v dnešní době stává nevyhovující. Je tedy třeba zajistit nová parkovací místa jak pro návštěvníky tak pro rezidenty. Řešení tohoto stavu je možné pouze výstavbou nových hromadných garáží. 2. Městská doprava v Hradci Králové 2.1 Ohlédnutí do minulosti Pravidelná doprava v Hradci Králové započala v sobotu 1.prosince 1928 přepravou cestujících dvěma autobusy na lince Kukleny - Nádraží - Slezské Předměstí.. Počátkem prosince toho roku zahájily Autodráhy města Hradce Králové, předchůdce dnešního dopravního podniku, provoz tří autobusových linek. Na počátku třicátých let se jejich počet rozšířil již na sedmnáct. Tyto linky vedly jak na předměstí, tak i do vzdálenějších měst a obcí (Černilov, Nechanice, Nový Bydžov, Třebechovice, Bohdaneč apod.). Po druhé světové válce se začalo uvažovat o zavedení trolejbusové dopravy. Po roce výstavby vyjel v květnu 1949 první trolejbus. Později se tato síť rozrostla. V roce 1950 převzala ČSAD linky vedoucí mimo město. To byl podnět k rozvoji autobusové dopravy ve vlastní městské aglomeraci. Největšího rozkvětu dosáhly hradecké trolejbusy v polovině 60. let. V této době bylo provozováno přibližně šest linek. Jejich počet se však měnil a některé linky byly rušeny nebo nahrazovány jinými. V sedmdesátých letech došlo k dalšímu rozvoji autobusové dopravy. Od roku 1978 se do vozidel nastupuje všemi dveřmi, kontrolu jízdenek provádějí namísto řidiče revizoři. Od roku 1990 se postupně rekonstruovaly hradecké mosty, což se významně dotklo také trolejbusové dopravy. Při rekonstrukci Moravského mostu (1993) byly trolejbusy jedoucí na Moravské Předměstí odkloněny po nově vybudované trati, která vede po městském okruhu kolem fakultní nemocnice; tuto trať využívá linka č. 1. V roce 1994 byla otevřena trať v Gočárově třídě, aby bylo po dobu uzavření Tyršova mostu zajištěno spojení k hlavnímu Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 6

7 nádraží. Po skončení rekonstrukce (1995) byla současně s obnovením provozu přes Tyršův most otevřena trať Pospíšilovou třídou, která byla využita pro nově zavedenou linku 6. Od července 1994 byly vybrané spoje trolejbusové linky 1 prodlouženy z Nového Hradce do Kluků (mimo trolejové vedení); provoz zajišťuje upravený trolejbus s připojeným naftovým agregátem. V roce 1995 bylo zavedeno druhé tarifní pásmo, do něhož byly zařazeny obce ležící mimo vlastní město Hradec Králové. Pro budoucnost se počítá s rozšířením trolejbusů v oblasti Moravského Předměstí a pokračováním obnovy vozového parku nízkopodlažními vozy. Od 1. ledna 2002 začal fungovat východočeský dopravní integrovaný systém VYDIS, (viz. str.10) který umožňuje cestování dopravními prostředky MHD provozovanými Dopravním podnikem města Hradec Králové a.s., Dopravním podnikem města Pardubic a.s. a vlaky Českých drah v úseku trati 031 Hradec Králové hl.n. Pardubice hl.n. za zvýhodněnou cenu. 2.2 Současnost V současné době provozuje Dopravní podnik města HK 18 autobusových linek, jednu noční autobusovou linku a 5 linek trolejbusových. V celé obsluhované síti jsou uplatňována dvě tarifní pásma. Na síti MHD se nachází 186 stanic a zastávek, z toho 16 je ve druhém tarifním pásmu. V souladu s rozvojem částí města, kde v současném stavu není vedena hromadná doprava je vytvořen předpoklad dalšího rozšíření sítě hromadné dopravy pro zajištění kvalitní obsluhy území. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících atraktivnost a konkurenceschopnost MHD je její rychlost a pravidelnost spojů. V městském prostředí je autobusová a trolejbusová doprava ve velké míře ovlivňována individuální automobilovou dopravou. Proto je třeba hledat prostředky, jak dosáhnout snížení ztrátových časů MHD v městském provozu. Pro Hradec Králové je nejvhodnější a nejschůdnější preference vozů MHD na světelně signalizovaných křižovatkách. Na území města proběhla rekonstrukce světelné signalizace na dynamicky řízenou, tj. signalizaci, která je řízena vlastní dopravou. Cílem integrace hromadné dopravy je udržet co nejvyšší standard dopravní obsluhy území hromadnou dopravou. Dotací nákladů hromadné dopravy udržet její vysokou konkurenceschopnost k omezení individuální automobilové dopravy. Zajistit preferenci hromadné dopravy v zatížených křižovatkách a dopravních zónách. Maximální integrací všech druhů dopravy bez ohledu na dopravce je třeba dosáhnout, aby jednotlivé dopravní spoje (služby) a) na sebe co nejlépe navazovaly b) byly sdruženy v jednotném informačním systému c) byly sdruženy v jednotném tarifním systému Hlavní důvod pro rozvoj integrovaného systému hromadné přepravy osob v Hradci Králové a v regionu je udržet dosavadní dělbu přepravních vztahů mezi hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou v zajišťování vnějších přepravních vztahů. Bezpečnost, rychlost, pravidelnost a pohodlnost přepravy spolu s jednoduchostí odbavování pomocí jednotného přepravního dokladu, cenově přijatelného v závislosti na rozsahu použité přepravy vytvoří konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě. Jízdné se pochopitelně za celou dobu, kdy Dopravní podnik provozuje svou činnost několikrát zvýšilo. Jen stěží si můžeme představit, že dříve stálo jízdné 1 Kč. V dnešní době stojí jízdenka pro jednotlivou jízdu 8 Kč, zlevněná 4 Kč. Osmikorunové jízdenky vydané hradeckým a pardubickým dopravním podnikem jsou vzájemně uznávány. Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 7

8 počet přepravených osob ,3 35,8 32,3 28,2 26,3 26, rok Graf I: Počet přepravených osob MHD v období (v mil.) [2] V osobní veřejné dopravě došlo v průběhu let k rapidnímu poklesu poptávky (viz Graf I). V celorepublikovém průměru u linkové dopravy tento pokles dosahuje cca 50 %, u městské hromadné dopravy cca 17 %. Stupeň vytíženosti spojů oproti minulosti výrazně poklesl. Cca 87 % autobusových spojů v pracovní dny je pod hranicí rentability. Velká část spojů byla postupně značně omezena. Změnou vlastnických vztahů, jež vyvolává i změnu struktury zaměstnanosti, dochází k prostorové a objemové proměně zdrojů a cílů zátěžových přepravních proudů, mění se přepravní podmínky v osobní dopravě. Dochází ke zvyšování cen jízdného, snižování dotací, omezení časoprostorové obslužnosti zvláště venkovských sídel s nižší poptávkou po přepravě. Na novou situaci dosud nedostatečně a nesystémově reaguje přepravní systém osobní veřejné dopravy. To má za následek (kromě sociálně-ekonomického oslabení zvláště menších obcí a jejich obyvatelstva) zvýšené nároky na rychle se rozvíjející osobní individuální dopravu. Individuální doprava již v současné době zahlcuje většinu centrálních částí měst, negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí, způsobuje kongesce na hlavních příjezdových trasách a ve vnitřních komunikačních systémech měst, vyvolává obtížně řešitelné a enormní nároky na dopravu v klidu apod. Udržení reálného a ekologicky přijatelného poměru mezi veřejnou a individuální dopravou. Podporou a postupným zkvalitněním dopravní obslužnosti musí být vytvořena plnohodnotná a konkurenceschopná nabídka integrovaného přepravního systému, který může dosáhnout zpomalení či pozastavení nepříznivého a trvalého poklesu podílu hromadné dopravy v celkové každodenní i rekreační přepravní práci. Tento záměr lze plnohodnotně realizovat pouze komplexní nabídkou a optimálními přípojnými vazbami mezi silniční a železniční dopravou, budováním parkovišť u napájecích bodů hromadné dopravy (např. železniční stanice na tratích v okolí velkých měst, autobusová nádraží, přestupní terminály) i zřizováním kvalitních míst pro ukládání jízdních kol. Přes celkový pokles hromadné dopravy v 90. letech neztrácí na významu hromadná doprava městská, která je zavedena v největších střediscích kraje. V Hradci Králové jsou částečně využívány možnosti hradecko-pardubické aglomerace a je budován integrovaný dopravní systém, jehož snahou je využít všechny dostupné druhy veřejné dopravy s důrazem na kolejovou dopravu. Využití železniční dopravy v integrovaných systémech je však zatím omezené. Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 8

9 3.1 Autobusy 3. Vozový park MHD Prvními dopravními prostředky, se kterými se hradečtí občané setkali v ulicích města, byly šestikolový "omnibus" TATRA pro 42 sedících a 50 stojících osob a menší vůz ŠKODA pro 19 sedících a 25 stojících osob. Vozový park byl v krátkém čase rozšířen na 15 autobusů a byl postupně doplňován a obnovován modernějšími typy. V dnešní době jezdí KAROSA B731 ( dosud), KAROSA B741 kloubový ( dosud), KAROSA RENAULT CITY BUS nízkopodlažní ( dosud), SOR B7,5 ( dosud). Pro snížení podílu škodlivých vlivů autobusové dopravy byly od roku 1993 všechny autobusy postupně vybaveny katalyzátory výfukových plynů a bezazbestovým brzdovým obložením. Autobusy zakoupené v posledních letech jsou již osazeny motory se stupněm znečištění výfukových plynů S2. Za zmínku stojí skutečnost ( i když tehdy nesouvisela s ochranou životního prostředí), že od konce 30-tých let do prosince 1949 byl k pohonu autobusů používán svítiplyn, u dvou vozů dokonce dřevoplyn. 3.2 Trolejbusy Dopravu zabezpečovaly 4 trolejbusy VETRA-ČKD ( ). Technickou modernizací byl vozový park postupně obměňován přes trolejbusy ŠKODA 7TR ( ), 8TR ( ), 9TR ( ) až k současným ŠKODA 15TR kloubový ( dosud), ŠKODA 21TR nízkopodlažní ( dosud). Určitou technickou kuriozitou je již čtyřleté provozování prototypu nezávislého zdroje napětí 600V k pohonu trolejbusu, kde není vybudováno trolejové vedení. Vozový park trolejbusů i autobusů je od roku 1996 obnovován pro cestující pohodlnějšími nízkopodlažními vozy. Ke konci roku 1998 činily nízkopodlažní trolejbusy již 18,6 % vozů této trakce a u autobusů podíl nízkopodlažních vozů činil 20,4 %. 3.3 Srovnání trolejbusů s autobusy Dopravní podnik má jeden z nejmodernějších vozových parků v republice a docela moderní bylo v době výstavby i trakční vedení, i když dává DP přednost pomalejšímu podvěsnému systému. Nevýhody trolejbusové přepravy: neschopnost objet překážku; závislost na elektrickém proudu; vyšší provozní náklady; nižší cestovní rychlost; potřeba trakčního vedení; dražší vozidla; potřeba speciálních úseků (péče o vozy a vedení) v Dopravním podniku. Výhody trolejbusové přepravy: nižší náklady na jízdu; ekologický provoz; rychlejší rozjezdy a brždění; nižší hlučnost. Autobusy mají vyšší spotřebu kvůli ekologickým motorům a celkové splodiny uhelných elektráren, které také vyrábějí elektřinu pro trolejbusy, jsou opravdu značné. Otázka však zní, jestli tomu tak vždy bude? Nebude. Ropa je vyčerpatelný zdroj. Naproti tomu poté, co se začne vyrábět elektřina alternativně, a to bude muset, bude její výroba čistá a tím pádem budou i náklady na trolejbusový provoz výrazně nižší. A na co budou poté jezdit autobusy? Kolik to bude stát? To nikdo neví. Také se říká, že trolejbusy jsou těžší. To možná byly, ale jejich hmotnost se výrazně snižuje oproti autobusům, pokud se u autobusů vůbec snižuje. Také je všeobecně známo, že jsou trolejbusy pomalejší, a že jejich jízda není plynulá. Toto je nyní ve většině měst s trolejbusovým provozem opravdu vidět. Ale vozidla sama o sobě nejsou pomalejší. Právě naopak. Mají daleko prudší rozjezdy a brždění, větší zrychlení než autobusy a mohou dosahovat rychlosti až 70km/h, což ve městě i za městem bohatě stačí. S Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 9

10 plynulostí je to hlavně problém vrchního vedení. Nyní již existují takové systémy výhybek a křižovatek, které umožňují projetí všemi směry rychlostí 60-70km/h. Po zavedení těchto systémů již bude mít na plynulost vliv pouze ostatní doprava, která má ovšem stejný vliv i na autobusy. Závislost na elektrickém proudu bude vždy záporem této dopravy, ale s tím se moc dělat nedá. Současný provoz trolejbusů je opravdu dražší. Je to ale jen věc času, protože čím méně bude ropy, tím bude dražší. A rychlost trolejbusů a autobusů je srovnatelná. Také nízká hlučnost trolejbusů je ve městě důležitá. Tohoto autobusy nikdy nedosáhnou, protože spalovací motory budou vždy hlučnější než elektromotory. 3.4 Přeprava cestujících V počátečním období pravidelné autobusové dopravy byly provozovány pouze tři linky. Na počátku třicátých let byl provoz zabezpečován sedmnácti linkami do 71 obcí vozovým parkem čítajícím 33 autobusů. V dnešní době 103 městských autobusů ujede ročně na 21 linkách 3,7 mil.km. V současnosti čítá vozový park 44 trolejbusů, které na 5-ti linkách ujedou ročně 1,7 mil.km. Nadále zůstává potřeba poskytnutí dotace od Úřadu města na pokrytí více než poloviny provozních nákladů. Celková délka linek byla v prvních letech provozu 51,2 km. V padesátých a šedesátých letech se pohybovala kolem 90-ti km. K většímu rozvoji došlo v sedmdesátých letech, kdy délka linek dosahovala hodnoty 160 km. V současné době délka autobusových linek činí 214 km a trolejbusových linek 33 km. 4. Východočeský dopravní integrovaný systém: Dopravní integrovaný systém VYDIS je systém, který umožňuje cestování dopravními prostředky MHD provozovanými Dopravním podnikem města Hradce Králové a.s., Dopravním podnikem města Pardubic a.s. a vlaky Český drah v úsecích níže uvedených tratí a přilehlých traťových úsecích na jeden jízdní doklad. Od 1. září 2002 dochází k rozšíření Východočeský dopravní integrovaný systém (VYDIS). Území VYDISu je rozděleno na zóny - první zónu tvoří trolejbusové a autobusové linky městské dopravy v Hradci Králové, druhou zónu trolejbusové a autobusové linky městské dopravy v Pardubicích. Ostatní zóny představují stanovené úseky železničních tratí: zóna 3 Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží zóna 4 Jaroměř - Smiřice - Hradec Králové hlavní nádraží zóna 5 Jaroměř - Smiřice - Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží zóna 6 Pardubice hlavní nádraží - Chrudim zóna 7 Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží - Chrudim zóna 8 Smiřice - Hradec Králové hlavní nádraží zóna 9 Smiřice - Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží Jízdenku systému VYDIS lze použít pro jízdu v osobních vlacích, spěšných vlacích a rychlících v příslušné zóně, jakož i v osobních a spěšných vlacích v úsecích k takové zóně přilehlých: trať přilehlý úsek 010 Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Černá za Bory 010 Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Opočínek Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 10

11 016 Chrudim - Chrudim město 020 Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slezské Předměstí 020 Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Kukleny 030 Jaroměř - Jaroměř zastávka 041 Hradec Králové hlavní nádraží - Plotiště nad Labem 238 Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-závodiště Jednodenní jízdenka pro zóny stojí 70 Kč (žákovská a pro důchodce 36 Kč, studentská za 62 Kč). Jednodenní jízdenky je možné zakoupit v předprodejích a informačních střediscích Dopravního podniku města Hradce Králové a Dopravního podniku města Pardubic a v osobních pokladnách železničních stanic Hradec Králové hlavní nádraží, Hradec Králové- Slezské Předměstí, Pardubice hlavní nádraží, Pardubice-Semtín, Pardubice-závodiště, Pardubice-Rosice nad Labem a Pardubice-Pardubičky; plnocenné jednodenní jízdenky jsou v prodeji také u řidičů na linkách městské dopravy v Hradci Králové a Pardubicích. Fungující systém IDS je podmíněn využíváním, harmonizací a komplexní koordinací všech existujících druhů veřejné, případně individuální dopravy, tj. autobusové, železniční, městské hromadné dopravy, v systému P+R ("zaparkuj a jeď") individuální dopravy. 5. Alternativní způsoby dopravy 5.1 Cyklistická doprava: Hradec Králové má ideální podmínky pro vznik silného cyklistického provozu. Je to zejména rovinatým územím a stávající rozlohou zástavby. Vzhledem k příznivým terénním podmínkám je cyklistická doprava silným konkurentem městské hromadné dopravě. Ve městě jsou vybudovány dílčí úseky cyklistických tras pro každodenní dopravu a počítá se s jejich dalším rozšiřováním. V současné době jsou na území města vybudovány cyklistické stezky podél II. městského okruhu. Ve městě je nyní 4,8 km samostatných cyklistických stezek, 14 km cyklistických pruhů, nebo pásů společně s chodci a 10 km cyklistických pruhů, nebo pásů společně s motorovou dopravou. Celkem se tedy jedná o 28,8 km stávajících komunikací určených pro provoz cyklistů. 5.2 Pěší doprava: Pěší provoz v rámci města a jeho nejbližšího okolí je veden po místních komunikacích s různým stupněm oddělení motorové dopravy, případně po čistých nebo kombinovaných pěších cestách. Hlavní městská pěší trasa vede od Hlavního nádraží na Velké náměstí. Její atraktivita je dána především množstvím služeb a podporou chodců ve zbudování pěší zóny v centrální oblasti města. Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 11

12 6. Dopravní infrastruktura plány Nástup nových komunikačních technologií nikterak nezmenšil význam dopravy jako prostředku k uspokojení potřeby pohybu zboží, služeb a osob a to nejen uvnitř města, ale v centru kraje přirozeně i v širší návaznosti na regionální dopravní obslužnost. Naopak stále vzrůstají nároky na rychlost a kvalitu dopravy a z tohoto hlediska je pro Hradec Králové prioritou řešení otázek spojených s dostupností dálnice a letiště pro město. Přestože rozhodnutí o dostavbě dálnice D11 namísto stávající "silnice smrti" R 11 se uskuteční mimo Hradec Králové, je přirozené, aby město sehrálo vůdčí roli v prosazování zájmu celých východních Čech (případně Euroregionu Glacensis) po urychleném zahájení stavby. Jednotlivé druhy veřejné dopravy od městské hromadné, přes autobusovou dálkovou po železnici a osobní automobilovou tedy musí fungovat v souladu s nároky obyvatelstva na včasný, rychlý a dostupný přesun z místa na místo. Dá se očekávat, že s rozvojem města a vyšší mírou spolupráce se zeměmi EU i Polskem právě tyto nároky ještě více vzrostou. Trvalým problémem velkých českých měst, který patrně nikdy nebude vyřešen k úplné spokojenosti řidičů, je i stav a údržba místních komunikací a možnosti parkování ve městě, zejména v centru. 6.1 Rozvíjet radiálně okružní systém komunikací Okružní komunikace již přestávají kapacitně stačit. Nehledě na odvedení tranzitní nákladní dopravy z města v budoucnu bude třeba dále rozvíjet radiálně okružní systém (jižní spojka, jižní tangenta, výpadovka na Třebechovice, přivaděče atd.), který by měl zajistit bezproblémový přechod vnějšího napojení dovnitř do města. Stávající II. městský okruh je v úsecích kapacitně naplněn. Tranzitní doprava a zejména její nákladní složka bude z města postupně vyloučena. I do budoucna je nutné dále rozvíjet radiálně okružní komunikační systém ve formě vnitřních propojení, tangent a radiál a tím zajistit návaznost vnějších dopravních tras na vnitřní dopravní skelet. V této oblasti již přichází do úvahy spoluinvestorství města, nicméně rozdělení role jednotlivých stupňů veřejné správy je otázkou jednání. Trvale zlepšovat dopravu v centru města, trvale zkvalitňovat sítě komunikací na území města, podporovat ekologické druhy dopravy (pěší, cyklo, MHD), řešit dopravu v klidu. Ohledně dopravy v centru se pracovní skupina přiklání k výrazné podpoře městské hromadné dopravy. Doporučuje rovněž řešit možnosti záchytných parkovišť na periferii, placených parkovišť ve městě, řešení úzkých hrdel (dopravní cesty přes železniční trať). Pracovní skupina doporučuje hledat cesty podpory ekologických způsobů dopravy v centru města. 7. Životní prostředí ve městě Příjemné životní prostředí patří k silným stránkám města. Hradec Králové byl v minulosti znám svými rozsáhlými a dobře udržovanými plochami zeleně. Plošnou výměrou na obyvatele se řadí na jedno z předních míst mezi velkými českými městy. Vedle rozsáhlých parkovacích ploch a uličních stromořadí je ve městě několik dalších veřejných zelených ploch s vysokým ekologickým a rekreačním potenciálem. Veřejná městská zeleň v Hradci Králové vytváří systém, který plynule navazuje na zeleň příměstské krajiny s rozsáhlými vodními plochami. Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 12

13 7.1 Kvalita ovzduší Znečištění ovzduší je jedním ze sledovaných problémů při ochraně životního prostředí. Nejen vzhledem z důsledku poškozování životního prostředí v rozsáhlých oblastech, ale i z důvodu vlivu na zdravotní stav obyvatel. Rozptylové podmínky jsou závislé především na celkové konfiguraci terénu a zástavby ve městě, meteorologické situaci a množství vypouštěných exhalací. Terén v Hradecké kotlině je málo členitý a poměrně plochý, což vytváří předpoklad pro dobré provětrávání území. Maxima proudění větru v letním období převládají ze směru západního a severozápadního a taktéž ze směru severního až severovýchodního, v zimním období ze směru západního, jihozápadního, jižního až jihovýchodního. Četnost výskytu bezvětří se ve větší části města pohybuje mezi 6 9 %. Celkově lze tedy rozptylové podmínky charakterizovat jako uspokojivé až velmi dobré. Inverzní situace se v Hradci Králové vyskytují pouze ojediněle. Důležitý vliv na rozptyl nečistot v ovzduší má směr a rychlost proudění vanoucích větrů (viz. Tab. IV). Měření kvality ovzduší se v Hradci Králové provádí na třech stanovištích v centrální části města nám. Osvoboditelů, Sukovy sady a Pospíšilova třída. Český hydrometeorologický ústav měří čistotu ovzduší na observatoři na Novém Hradci Králové. Rychlost Směr (%) S SV V JV J JZ Z SZ Součet Bezvětří 6,46 Do 2,5 m/s 3,14 4,01 2,97 5,73 3,86 3,51 4,42 4,11 31,75 2,5 až 7 m/s 4,78 5,78 3,52 5,80 4,31 5,15 12,36 10,12 51,82 Nad 7 m/s 0,73 1,32 0,42 1,07 0,55 0,37 2,99 2,52 9,97 Celkem 8,65 11,11 6,91 12,60 8,72 9,03 19,77 16,75 100,00 Tab. IV: Povětrnostní podmínky v Hradci Králové [3] Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 13

14 nám.osvoboditelů Sukovy sady Pospíšilova třída Graf II: Průměrné roční koncentrace polétavého prachu (mg/m 3 ) [3] nám. Osvoboditelů Sukovy sady Pospíšilova třída Graf III: Průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého (mg/m 3 ) [3] Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 14

15 nám. Osvoboditelů Pospíšilova třída Sukovy sady Graf IV: Průměrné roční koncentrace oxidu dusíku (mg/m 3 ) [3] Hradec Králové se řadí mezi města se střední imisní zátěží. Na území města Hradec Králové se nachází 12 registrovaných velkých zdrojů znečištění ovzduší (největším z nich je ČKD Hradec Králové,a.s.) Dále do této kategorie patří ZVU, Rubena a Fakultní nemocnice. Nelze opomenout ani dálkový přenos škodlivin na území města ze zdrojů mimo město (zejména Elektrárna Opatovice nad Labem, Synthesia Pardubice Semtín atd.) Dalším významným zdrojem znečištění ovzduší ve městě jsou mobilní zdroje znečišťování (dopravní prostředky se spalovacími motory). Jsou především zdrojem oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a prachu (viz. Graf II, III, IV, Tab. VI). Největší hustota automobilového provozu je zaznamenána v ulicích Koutníkova, A.Dvořáka, Gočárově okruhu a Brněnské třídě. Hradec Králové Královéhradecký kraj Tuhé 0,56 0,64 SO 2 1,02 2,11 No x 0,44 0,65 CO 2,07 3,02 C x H y 0,50 0,81 Tab. V: Měrné emise základních látek znečišťujících ovzduší za rok 2000 (t/rok/km 2 ) [3] Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 15

16 Měřící stanice nám. Osvoboditelů Sukovy sady Pospíšilova třída rok prach Oxid Oxid Oxid Oxid Oxid Oxid prach prach siřičitý dusíku siřičitý dusíku siřičitý dusíku Limit Tab. VI: Průměrné roční koncentrace prachu, oxidu siřičitého a oxidu dusíku (µg/m 3 ) [3] Z uvedených údajů je patrné, že průměrné roční koncentrace škodlivin zpravidla nepřekračují stanovené limity. Největší hodnoty koncentrací jsou zjištěny na měřící stanici v Sukových sadech, která se nalézá na velmi dopravně zatíženém místě. V zimních měsících bývají překračovány krátkodobé i denní limity znečišťujících látek, především u oxidu dusíku. Přípustná mez zdravotních rizik pro obyvatele města Hradec Králové není překročena v žádné oblasti města u jednotlivých škodlivin a zdravotní rizika můžeme hodnotit jako průměrná. 7.2 Hluk Největším zdrojem hluku v Hradci Králové je doprava, především automobilová. Lze předpokládat, že s postupující modernizací vozového parku bude mírně klesat hlukové zatížení i přes neustále stoupající množství provozovaných automobilů. V roce 1992 byla pro Hradec Králové Okresní hygienickou stanicí zpracována hluková mapa pozemní dopravy. Od té doby nebyla podobná studie zpracována. Lze předpokládat, že vzhledem k intenzifikaci automobilové dopravy (coby hlavního původce hluku) za poslední roky jsou údaje v ní uváděné již zastaralé. Níže zmiňované závěry je proto nutno chápat s jistou rezervou. Z mapy jsou patrné nejzatíženější komunikace a je uvedeno hlukové zatížení v decibelech.hygienická norma stanoví základní maximální hlukovou hladinu v denní době (6 až 22 hodin) na 50dB a v noční době na 40dB. Pro jednotlivé městské zóny jsou tyto hladiny stanoveny následovně: Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 16

17 Městská zóna Den [6-22 hod.] (db) Noc [23-5 hod.] (db) Obytná uvnitř zástavby Smíšená Centrum Výrobní a centrum města Silnice I. a II. a hl.městské komunikace Hygienická norma Tab. VII: Hladiny hluku v městských zónách [3] Nejzatíženějšími komunikacemi ve městě Hradec Králové, jsou ulice Koutníkova a A. Dvořáka (hluk zde převyšuje 75 db). Přes 70 db bylo naměřeno na ulicích Brněnská, Pospíšilova, Kladská, Bratří Štefanů, Pouchovská, M.D.Rettigové, Horákova, Za Škodovkou, Střelecká a na I. Okruhu. Hlukové limity ze železniční dopravy jsou překračovány v oblasti Pražského Předměstí (směr na Prahu a Pardubice), Plačic, hlavního nádraží na Slezském Předměstí (viz. Tab. VII). Vzhledem k tomu, že dominantním se jeví uvnitř města hluk z dopravy, stálo by za zvážení provést nová měření dopravního hluku v Hradci Králové a aktualizovat stávající hlukovou mapu z roku Veškerá nápravná opatření je třeba soustředit na snížení hlukové zátěže ve výše jmenovaných oblastech města. Základním předpokladem pro snížení hlukové zátěže je komplexní řešení dopravy uvnitř města a především pak maximální omezení tranzitní dopravy městem. Další protihluková opatření mohou mít místní charakter. Závěr Hradec Králové je velkoměstem s téměř obyvateli a velmi hustou městskou dopravou jak hromadnou tak i individuální automobilovou. Je také významnou křižovatkou dálkové především kamionové dopravy. Tato dopravní situace bude po dokončení výstavby dálnice D11 ještě více vyhrocená. I přes tyto všechny negativní aspekty se Hradec Králové řadí mezi města s nižším zatížením životního prostředí vlivem dopravy (viz. Tab. V). Globálně sledované emise škodlivin ve městě nepřesahují stanovené mezní hodnoty. Tyto mezní limity jsou překračovány pouze na místech s nejfrekventovanější automobilovou dopravou jako jsou Gočárova třída (Sukovy sady), Pospíšilova třída. Tento celkově příznivý stav ve městě musíme připsat existenci dvou městských okruhů, především pak II. městskému okruhu, který odvádí tranzitní dopravu mimo centrum města. Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 17

18 Seznam použitých informačních zdrojů [1] Ústní konzultace: Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí ing.petr Paráček Magistrát města Hradec Králové odbor stavební a dopravní ing.karel Šimonek [2] Dopravní podnik města HK URL: (Poslední aktualizace stránek: ) [3] Magistrát města HK: Profil města Hradec Králové 2002 Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel Str. 18

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni:

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni: Z á p i s z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 8. 10. 2013 od 9 00 hod. v zasedací místnosti v budově SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění)

Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění) Aktualizace č. 1 PÚR ČR Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění) HLAVNÍ ZMĚNY Královéhradecký kraj ZÁVAZNOST PUR 31 odst. 4 stavebního zákona Politika územního rozvoje je závazná a pro rozhodování

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA 1.4.3 TROLEJBUS A TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA Obrázek 2: Trolejbusová doprava v rakouském městě Salzburg (ve stísněných prostorech historického jádra města působí velká vozidla a trolejové vedení poměrně cizorodě,

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

EKOLOGICKÉ ZÓNY. Příručka okamžité pomoci pro obce

EKOLOGICKÉ ZÓNY. Příručka okamžité pomoci pro obce EKOLOGICKÉ ZÓNY Příručka okamžité pomoci pro obce CO PŘINESE EKOLOGICKÁ ZÓNA PRO MOJE MĚSTO NEBO OBEC? Snížit škodliviny znamená chránit zdraví občanek a občanů Znečištění našeho ovzduší je podle odhadu

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více