Tektonika křídových hornin ve vztahu k údolní síti v okolí Výravy u Hradce Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tektonika křídových hornin ve vztahu k údolní síti v okolí Výravy u Hradce Králové"

Transkript

1 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 35 (2015): 5-9 ISSN: Tektonika křídových hornin ve vztahu k údolní síti v okolí Výravy u Hradce Králové Tectonics of cretaceous rocks in a relationship to valley net in the area of Výrava near Hradec Králové 1, 2, 3) Jan Juráček 1) Filosofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, centrum interdisciplinárního výzkumu, Rokitanského 62, CZ , Hradec Králové 3 2) Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ , Brno 3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, CZ , Hradec Králové 1, Abstract: The aim of this paper represents quantitative evaluation of the relations between valley axes and geological structures in chosen catchment in the surroundings of Hradec Králové. Both the data of orientations of geological structures and valley axes were statistically compared due the strike (trend), the dip (slope) azimuth and the dip (slope) by an usage of contour diagrams and the χ 2 -test. The slope azimuthes of principal valley axes were predisposed by the strikes of the Výrava fault plane. The slope azimuthes of the side valley axes were influenced by the strike of joints. Key words: bedding plane, joint, valley axis, the Výrava fault, Bohemian Cretaceous Basin Úv o d Cílem příspěvku je vyhodnotit vztah geologických struktur k přilehlé údolní síti v okolí obce Výrava sv. Hradce Králové (obr. 1). Zájmové území spadá do geomorfologického okrsku Černilovská tabule, části Orlické tabule (DEMEK & MACKOVČIN 2006). Má charakter ploché pahorkatiny se slabě rozčleněným erozně denudačním reliéfem, strukturně podmíněnými plošinami a hřbety, místy s úpatními kryopedimenty. Oblast je budována převážně vápnitými jílovci a pískovci bělohorského a jizerského souvrství české křídové pánve a kvartérními fluviálními sedimenty (SEKYRA 1990, VEJLUPEK 1995). Tektonickými fenomény oblasti jsou libřická antiklinála a výravský zlom, který je součástí pásma jílovického zlomu. Údolí Výravského potoka lze označit za údolí na zlomovém úhlu, vzhledem k výrazné vazbě na linii výravského zlomu. Tektonickými problémy zkoumané oblasti se v minulosti zabývalo několik autorů. PETRASCHECK (1901, 1912) popsal poruchovou zónu směru SZ JV mezi Libřicemi a Jílovicemi. Charakter pohybu označil jako posun, protože proti předpokladu flexury podle něj svědčila nepřítomnost důkazů o extenzi. Zahálka (1950) charakterizoval libřickou antiklinálu jako zlomovou vrásu. Její jz. rameno mělo sklon 8 28 k JZ, sv. rameno sklon 2 5 k S SV, což považoval vzhledem k téměř horizontálnímu sklonu za doklad flexury mezi Libřicemi a Jílovicemi. Podle ČEPKA et al. (1963) bylo j. křídlo libřické antiklinály v úseku mezi Libřicemi a Jílovicemi přetrženo zlomem. SEKYRA (1965) na geologickém řezu zaznamenal (výravský) zlom tvořící rozhraní mezi spodnoturonskými spongilitickými slínovci a vápenatými spongility a střednoturonskými slínovci a jílovický zlom, který odděloval střednoturonské sedimenty od svrchnoturonských až coniackých vápnitých jílovců a slínovců. Podle BÁRTY & JANDY (1970) jílovický zlom patrně tvořil pásmo několika paralelních zlomů. Podle MALKOVSKÉHO (1977, 1979) představovala linie jílovického zlomu, směru ZSZ VJV až SZ JV, rozhraní středního (na SV) a svrchního turonu (na JZ), s výškou skoku kolem 200 m. Během středního turonu probíhaly podél jílovického zlomu synsedimentární poklesy. Na základě starších prací uvedl, že při vyklenování orlickokladské klenby se v její z. části a předpolí tvořily asymetrické vrásy svrchní křídy v důsledku schodovitých poklesů ker k JZ, v místech sv. příkrých ramen antiklinál vznikaly flexury, místy došlo k přerušení vrstev a do platformního pokryvu byly prokopírovány zlomy z podloží. Vrásu s velmi mírným úklonem souvrství (v české křídové pánvi k SSV) a jednostranným poklesem podél (jílovického) zlomu označil jako homoklinálu. Tato představa strukturní stavby je přijímána i v současnosti. Pásmo jílovického zlomu může teoreticky představovat obdobu pásma lužického zlomu, rozčleněného na několik dílčích zón (COUBAL et al. 2014). Me t o d i k a V roce 2013 bylo na 13 geologických dokumentačních bodech (obr. 1) v okolí Výravy prováděno měření orientace geologických strukturních prvků vrstevnatosti, puklin a zlomových ploch, a to spádnicovým způsobem, pomocí geologického kompasu Krantz. Data orientace byla statisticky zpracována v programech Excel a Spheristat. Byly vyhotoveny konturové diagramy (tektonogramy) vrstevnatosti, puklin a zlomů, a to v rovnoploché projekci (Schmidtově síti) na spodní polokouli. Údolní síť byla vyhodnocena metodou vektorové analýzy (JURÁČEK 2014) tj. obdobně jako geologické struktury (obr. 2). Na topografickém podkladě v měřítku 1: (http://www.cuzk.cz, ) byly v programu CorelDraw zkonstruovány údolní osy (obr. 1) tj. spojnice inflexních bodů vrstevnic v údolích. Ke každé údolní ose byly určeny souřadnice podle systému WGS-84 a vypočítán azimut spádu pomocí programu Autocad, obdoba azimutu sklonu geologic- 5

2 Obr. 1. Poloha zkoumaného území. Fig. 1. Location of the researched area. kých struktur (obr. 2). Velikost spádu údolních os byla určena rovnicí pro výpočet středního sklonu svahu arctg(α) = Δv / l, kde Δv představuje interval vrstevnic 10 m a l značí délku údolní osy v m. Vzhledem k determinaci azimutů a velikostí spádu byl rovněž pro údolní osy sestrojen konturový diagram, také v rovnoploché projekci (Schmidtově síti) na spodní polokouli. Souřadnice systému WGS-84 byly před konstrukcí konturového diagramu přepočteny do podoby použitelné v programu Spheristat podle rovnic X = y a Y = x, kde X, Y jsou souřadnice WGS-84 a x, y souřadnice pro Spheristat. Ve finální části byla veškerá dostupná data orientace geologických strukturních prvků a orientace údolních os porovnána statistickým testem nezávislosti χ 2 -testem, a to i přes menší počet dat některých datových souborů. Výpočet byl proveden aplikací funkce CHITEST v programu Excel. Statistické třídy byly stanoveny podle světových stran. Očekávané (teoretické) četnosti <1 byly eliminovány. Vý s l e d k y Vrstevnatosti (216 měření, obr. 3) mají převážně směr SSZ JJV až SZ JV o sklonu k ZJZ JZ. Data orientace puklin (20 měření, obr. 4) jsou soustředěna ve dvou maximech ve shluku A v centrální části tektonogramu o směru Z V až ZSZ VJV se sklonem k J JJZ a maximu B s orientací převážně ve směru Z V až ZJZ VSV o sklonu k S SSZ. Zlomové plochy (6 měření, obr. 5) byly zpravidla orientovány ve směru Z V až SZ JV se sklonem k S SV. Maximum orientace údolních os (22 měření, obr. 6) má směr S J až SZ JV o spádu většinou <10 k Z JZ. Statistickým porovnáním azimutů spádu údolních os s azimuty sklonu vrstevnatosti (tab. 1) měl parametr p hodnotu 0,885. V případě komparace azimutů spádu údolních os s azimuty směru vrstevnatosti (tab. 2) byl parametr p roven 6

3 hodnotě 0,0013. Při vyhodnocení azimutů spádu údolních os s azimuty směru puklin (tab. 3) p vyšlo 0, Konfrontací azimutů spádu údolních os s azimuty sklonu puklin (tab. 4) byl výsledný parametr p 0,086. Obr. 4. Tektonogram pólů ploch puklin (20 měření) Fig. 4. Tectonogram of the poles of joints (20 records) Obr. 2. Obecný vztah parametrů geologických struktur a údolních os Fig. 2. Relationships between parameters of geological structures and valley axes in general. Obr. 5. Tektonogram pólů zlomových ploch (6 měření) Fig. 5. Tectonogram of the poles of fault planes (6 records) Obr. 3. Tektonogram pólů ploch vrstevnatosti (216 měření) Fig. 3. Tectonogram of the poles of bedding planes (216 records) Obr. 6. Konturový diagram spádnic údolních os (22 měření) Fig. 6. Contour diagram of the lines of slope of valley axes (22 records) 7

4 Tab. 1. Statistické porovnání azimutu spádu údolních os a azimutů sklonu vrstevnatosti. Tab. 1. Statistical comparison of the slope azimuthes of valley axes and the dip azimuthes of bedding planes. azimut spádu údolí azimut sklonu vrstevnatosti očekávané četnosti S-J ,353 SSV-JJZ ,866 28,134 SV-JZ ,319 81,681 VSV-ZJZ ,933 68,067 V-Z ,034 19,966 VJV-ZSZ ,353 JV-SZ ,630 JJV-SSZ , p = 0,885 Tab. 2. Statistické porovnání azimutu spádu údolních os a azimutů směru vrstevnatosti. Tab. 2. Statistical comparison of the slope azimuthes of valley axes and the strikes of bedding planes. azimut spádu údolí azimut sklonu vrstevnatosti očekávané četnosti S-J ,941 19,059 SSV-JJZ ,076 SV-JZ ,076 VSV-ZJZ ,445 V-Z ,261 VJV-ZSZ ,588 25,412 JV-SZ ,765 76,235 JJV-SSZ ,563 64, p = 0,0013 Tab. 3. Statistické porovnání azimutu spádu údolních os a azimutů sklonu puklin. Tab. 3. Statistical comparison of the slope azimuthes of valley axes and the dip azimuthes of joints. azimut spádu údolí azimut sklonu puklin očekávané četnosti S-J ,328 7,672 SSV-JJZ ,525 4,475 SV-JZ ,885 5,115 VSV-ZJZ ,443 2,557 V-Z ,082 1,918 JV-SZ ,082 1,918 JJV-SSZ ,803 3, p = 0, Tab. 4. Statistické porovnání azimutu spádu údolních os a azimutů směru puklin. Tab. 4. Statistical comparison of the slope azimuthes of valley axes and the strikes of joints. azimut spádu údolí azimut sklonu puklin očekávané četnosti S-J ,443 2,557 SSV-JJZ ,885 5,115 SV-JZ ,328 7,672 VSV-ZJZ ,967 7,033 V-Z ,770 10,230 VJV-ZSZ ,443 2,557 JV-SZ ,082 1,918 JJV-SSZ ,082 1, p = 0,086 8

5 Diskuse Výravský zlom by v zájmovém území vzhledem ke strmě ukloněné zlomové ploše (obr. 5) mohl představovat horizontální posun. Při pohledu na mapu (obr. 1) je pravděpodobné, že údolí Výravského potoka bylo tektonicky predisponováno průběhem zlomové linie výravského zlomu. Údolní osy reprezentující vlastní údolí Výravského potoka tj. osy údolí č. 1 a 2 (shluk v horní levé části konturového diagramu na obr. 6) a azimuty směru zlomové plochy (obr. 5) vykazují přibližně shodnou orientaci. Pouze tato část údolí Výravského potoka by potvrzovala vizuální domněnku tektonické predispozice dané průběhem linie výravského zlomu. Z hlediska celého zájmového území byla zjištěna statisticky extrémně významná závislost údolních os a azimutů sklonu puklin (tab. 3, p < 0,001). Nebyla dokázána závislost údolní sítě na azimutech směru a sklonu vrstevnatosti a azimutu směru puklin (tab. 1., tab. 2., tab. 4., kde p > 0,001). Pro vývoj pravostranných bočních údolí mohly mít rozhodující význam orientace azimutů sklonu puklin. Statistickým porovnáním orientace geologických strukturních prvků a údolních os mohly být podány kvantitativně podložené důkazy o primárním významu planárních struktur pro vývoj údolní sítě, obdobně např. v povodí Cihlářského potoka u Havlíčkova Brodu (JURÁČEK 2014). Zá v ě r Na základě terénních měření orientace geologických strukturních prvků (vrstevnatosti, puklin, zlomových ploch) a výpočtů orientace údolních os bylo provedeno jejich statistické porovnání. Bylo kvantitativně dokázáno, že vývoj údolí Výravského potoka v úseku mezi Libřicemi a Jílovicemi sv. od Hradce Králové byl tektonicky predisponován průběhem linie výravského zlomu. Vývoj pravostranných boční údolí probíhal v závislosti na azimutu sklonu puklin. Byl potvrzen význam vektorové analýzy údolních os pro kvantitativní vyhodnocení vývoje údolí sítě ve vztahu k planárním geologickým strukturám. Su m m a r y The aim of this paper is to evaluate a relationship between geological structures and valley axes in the area of the Výrava Brook catchment area near the village Výrava between Libřice and Jílovice NE of Hradce Králové. They were measured the values of the orientations of bedding planes, joints, fault planes and their striations and calcite veins by geological compass Krantz in the terrain. The data were analysed by a construction of contour diagrams (tectonograms). Valley axes were determinated by a calculation of the slope azimuth and slope and also represented by contour diagram. Both geological structures and valley axes were statistically compared due to their strike/trend, dip/slope azimuth and dip/ slope by an usage of the χ 2 -test. It was found out statistical relationship between the orientation of valley axes of the Výrava Brook itselves in a comparison to the Výrava fault line. But valley axes of right-handed sideways valleys of the Výrava Brook were tectonically predisposed by the dip azimuth of the joints. The progress of valley net was primarily influenced by planar geological structures. Po d ě k o v á n í Příspěvek byl finančně podpořen interním projektem Muzea východních Čech v Hradci Králové č Tektonika české křídové pánve. Li t e r a t u r a BÁRTA V. & JANDA J. (1970): Geoelektrické sledování jílovické poruchy (Česká křída 1968). Ms., 11 pp. Depon.: Česká geologická služba-geofond. COUBAL M., ADAMOVIČ J., MÁLEK J. & PROUZA V. (2014): Architecture of thrust faults with alongstrike variations in fault-plane dip: anatomy of the Lusatian Fault, Bohemian Massif. Jounal of Geosciences, Prague, 59 (3): ČEPEK L. (red.), BENEŠ K., ČECH V., HAVLENA V., HOLUB V., KLEIN V., KOPECKÝ L., ŘEZÁČ B., SATTRAN V., SOUKUP J., SVOBODA J., TÁSLER R. & VODIČKA J. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1: M 33 XVI Hradec Králové. Ústřední ústav geologický, Praha, 202 pp. DEMEK J., MACKOVČIN P. (eds.), BALATKA B., Buček A., Cibulková P., Culek M., Čermák P., Dobiáš D., Havlíček M., Hrádek M., Kirchner K., Lacina J., Pánek T., Slavík P. & Vašátko J. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Brno, 582 pp. JURÁČEK J. (2014): The evaluation of geological structure by the vector analysis of valley axes. Zeitschrift für Geomorphologie, Stuttgart, 58 (2): MALKOVSKÝ M. (1977): Důležité zlomy platformního pokryvu severní části Českého masívu. Ústřední ústav geologický, Praha, 30 pp. MALKOVSKÝ M. (1979): Tektogeneze platformního pokryvu Českého masívu. Ústřední ústav geologický v Academii, Praha, 176 pp. PETRASCHECK W. (1901): Die Kreideablagerungen bei Opočno und Neustadt im östlichen Böhmens. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, Wien, 17 18: PETRASCHECK W. J. (1912): Geologische Spezialkarte der im Reichsrate vertreten Königsreiche und Länder der Österreichisch- Ungarischen Monarchie, Josefstadt und Nachod. Kaiserlichköniglichen geologischen Reichsanstalt, Wien. SEKYRA J. (1965): Vysvětlivky ke geologické mapě 1: a geologickým řezům, list M B (Hradec Králové). In: ČEJCHANOVÁ A. & FIFERNA P. et al. (2003): Interaktivní geologické mapy ČR 1: Česká geologická služba, Praha. DVD nosič. SEKYRA J. (1990): Soubor geologických a účelových map ČR, Geologická mapa ČR List Nové Město nad Metují. Český geologický ústav, Praha. VEJLUPEK (1995): Soubor geologických a účelových map ČR, Geologická mapa ČR List Jaroměř. Český geologický ústav, Praha. ZAHÁLKA B. (1950): Křída mezi Libřicemi, Opočnem a Česticemi u Týniště n. Orl. Věstník Státního geologického ústavu, Praha, 25 (1):

6 10

Morfostrukturní analýza SV okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu. Filip Hartvich

Morfostrukturní analýza SV okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu. Filip Hartvich Miscellanea geographica 10 KGE, ZČU v Plzni, 2004 Příspěvky z geomorfologického semináře Šumava 04 Morfostrukturní analýza SV okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu Úvod Filip Hartvich f.hartvich@volny.cz

Více

PŘÍSPĚVEK KE GEOMORFOLOGII ÚZEMÍ NA ROZMEZÍ SVRCHNÍ KŘÍDY A ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA

PŘÍSPĚVEK KE GEOMORFOLOGII ÚZEMÍ NA ROZMEZÍ SVRCHNÍ KŘÍDY A ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA Vč. sb. přír. Práce a studie, 14 (2007): 3-14 ISBN: 978-80-86046-94-5 PŘÍSPĚVEK KE GEOMORFOLOGII ÚZEMÍ NA ROZMEZÍ SVRCHNÍ KŘÍDY A ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA Contribution to the geomorphology of the boundary

Více

HLAVNÍ ČLÁNKY JAN VÍTEK GEOMORFOLOGIE PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU VRCHU LADA U ADRŠPACHU

HLAVNÍ ČLÁNKY JAN VÍTEK GEOMORFOLOGIE PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU VRCHU LADA U ADRŠPACHU HLAVNÍ ČLÁNKY JAN VÍTEK GEOMORFOLOGIE PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU VRCHU LADA U ADRŠPACHU VÍTEK, J. (2012): The geomorphology of the Sandstone Relief on Lada Hill near the Village of Adršpach Informace ČGS, 31,

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

GEOMORFOLOGIE STŘÍTEŽSKÉ ROKLE V NOVOHRADSKÉ STUPŇOVINĚ

GEOMORFOLOGIE STŘÍTEŽSKÉ ROKLE V NOVOHRADSKÉ STUPŇOVINĚ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9 (2001): 3-15 ISBN: 80-86046-54-0 GEOMORFOLOGIE STŘÍTEŽSKÉ ROKLE V NOVOHRADSKÉ STUPŇOVINĚ The geomorphology of the Střítežská rokle (Střítež river valley) in the Novohradská

Více

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze VYHODOCÍ MĚRU A RYCHLOTI VĚTRU A TAICI TUŠIMIC V OBDOBÍ 19 1 Lenka Hájková 1,) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, ) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká

Více

Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe. Emil Kudrnovský, Pavel Sedlák

Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe. Emil Kudrnovský, Pavel Sedlák Geomorfologický Geomorfologické sborník mapování 2 a inventarizace tvarů ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe Emil Kudrnovský, Pavel Sedlák kudrnov@prfnw.upol.cz, sedlak@prfnw.upol.cz

Více

Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule. Irena Smolová

Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule. Irena Smolová Geomorfologický Aplikovaná a antropogenní sborník 2 geomorfologie ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule Irena Smolová smolova@prfnw.upol.cz Katedra geografie,

Více

TVARY PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU V JIŽNÍ ČÁSTI MALONÍNSKÉ SYNKLINÁLY

TVARY PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU V JIŽNÍ ČÁSTI MALONÍNSKÉ SYNKLINÁLY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 3-14 ISBN: 80-86046-75-3 TVARY PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU V JIŽNÍ ČÁSTI MALONÍNSKÉ SYNKLINÁLY The sandstone landforms in southern part of the Malonín syncline (southern

Více

POROVNÁNÍ GEOMORFOLOGICKÝCH POMĚRŮ POVODÍ ZDOBNICE A BĚLÉ

POROVNÁNÍ GEOMORFOLOGICKÝCH POMĚRŮ POVODÍ ZDOBNICE A BĚLÉ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 3-29 ISBN: 80-86046 - 49-4 POROVNÁNÍ GEOMORFOLOGICKÝCH POMĚRŮ POVODÍ ZDOBNICE A BĚLÉ Comparison of geomorphological conditions of river basins of Zdobnice and Bělá

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. j Imagine the result

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. j Imagine the result j Imagine the result ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o seismickém měření dynamického účinku simulované stavební činnosti pro výstavbu vodohospodářského objektu v ul. Na Nábřeží v Českých Budějovicích Číslo zakázky 14

Více

Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska ve Vitošově za období let 2001 2005

Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska ve Vitošově za období let 2001 2005 Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska ve Vitošově za období let 2001 2005 Overall results of monitoring and preservation research on mined limestone deposit in

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

ZEMSKÁ BRÁNA V ORLICKÝCH HORÁCH

ZEMSKÁ BRÁNA V ORLICKÝCH HORÁCH ORLICKÉ HORY A PODORLICKO 14: 33 50 (2007) 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 ZEMSKÁ BRÁNA V ORLICKÝCH HORÁCH GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ OBLASTI SE ZAMĚŘENÍM NA ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE Eva Vaníčková Přírodovědecká

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA Ing. Jan Šperger Zakládání staveb, a. s. SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA The grouting at the tunnel Mrázovka There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of

Více

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY PŘÍRODNÍHO PARKU ÚDOLÍ KROUNKY A NOVOHRADKY

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY PŘÍRODNÍHO PARKU ÚDOLÍ KROUNKY A NOVOHRADKY Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8 (2000): 31-49 ISBN: 80-86046 - 49-4 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY PŘÍRODNÍHO PARKU ÚDOLÍ KROUNKY A NOVOHRADKY Geomorphology of The Nature Park Údolí Krounky a Novohradky (Eastern

Více

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha litosférické desky Schéma dominantních procesů deskové tektoniky a odpovídající geomorfologické útvary rozložení

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Geodetické sledování rekultivovaného svahu Rabenov

Geodetické sledování rekultivovaného svahu Rabenov Geodetické sledování rekultivovaného svahu Rabenov P. Hánek, J. Braun & I. Janžurová Stavební fakulta ČVUT, Praha, Česká republika P. Hánek (Jr.) VÚGTK v.v.i., Zdiby, Česká republika RESUME: Geodetic monitoring

Více

The evolution of accumulation terraces of the Želivka River in the Quaternary Vývoj akumulačních teras řeky Želivky v kvartéru

The evolution of accumulation terraces of the Želivka River in the Quaternary Vývoj akumulačních teras řeky Želivky v kvartéru The evolution of accumulation terraces of the Želivka River in the Quaternary Vývoj akumulačních teras řeky Želivky v kvartéru Břetislav BALATKA, Jan KALVODA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká

Více

TVARY PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU NA LIBOTOVSKÉM HŘBETU

TVARY PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU NA LIBOTOVSKÉM HŘBETU Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 3-25 ISSN 1212-1460 TVARY PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU NA LIBOTOVSKÉM HŘBETU The sandstone landforms on the Libotovský hřbet (ridge), Eastern Bohemia Jan VÍTEK Pedagogická

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji

Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 33 Poděkování. Předložené výsledky byly získány v rámci projektu VaV MŽP SP/2c6/97/08 (Evropský geopark UNESCO

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy)

Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy) 124 Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy) Gravitational disintegration of the Čertův Mlýn Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.) Tomáš Pánek, Petr Tábořík, Jan Hradecký Katedra fyzické

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Reliéf R. Reliéf R. typy reliéfu základní regionalizace. lenitost reliéfu - absolutní

Reliéf R. Reliéf R. typy reliéfu základní regionalizace. lenitost reliéfu - absolutní Reliéf R Reliéf R typy reliéfu základní regionalizace hlavní rysy: 2 odlišné typy: * eská vysoina (geologicky eský masív) * Karpaty - odlišné typy zemské kry Z - stará, konsolidovaná kra západoevropské

Více

Exogenní reliéf. Strukturně podmíněný: Reliéf tabulí rozčleněný ve skalní města Krasový reliéf

Exogenní reliéf. Strukturně podmíněný: Reliéf tabulí rozčleněný ve skalní města Krasový reliéf Exogenní reliéf Strukturně podmíněný: Reliéf tabulí rozčleněný ve skalní města Krasový reliéf Vybrané tvary reliéfu: Glaciálně modelovaného reliéfu Periglaciálně modelováného reliéfu Eolické tvary reliéfu

Více

: 1) TĚŽBA 2) EKONOMIKA

: 1) TĚŽBA 2) EKONOMIKA Znalec Průkaz znalce Obory Odvětví : Ing. Vít Kaštovský, Ph.D. : Spr 3391/94, Krajský soud v Ostravě : 1) TĚŽBA 2) EKONOMIKA : 1) geologie, těžba uhlí 2) ceny a odhady - ekonomické hodnocení ložisek Držitel

Více

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORA- JUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ

NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORA- JUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORA- JUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ A proposal on limitation of Ottnangian sediments at the locality

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají Aleš Špičák Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Praha 4, Spořilov Lisabon, 1. listopadu 1755 Lisabon,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Geomorphologia Slovaca et Bohemica 1/2008

Geomorphologia Slovaca et Bohemica 1/2008 GEOFYZIKÁLNÍ VÝZKUM V LOKALITĚ OBORA (SZ OD BRNA) A JEHO APLIKACE NA POZNATKY VÝVOJE ŘEKY SVRATKY MEZI VEVERSKOU BÍTÝŠKOU A BRNEM LUCIE PETERKOVÁ*, KAREL KIRCHNER**, FRANTIŠEK HUBATKA***, SLAVOMÍR NEHYBA****

Více

Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách. Eva Stolínová, Vít Vilímek

Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách. Eva Stolínová, Vít Vilímek Geomorfologický Morfostrukturní sborník a tektonické 2 problémy ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách Eva Stolínová, Vít Vilímek vilimek@natur.cuni.cz

Více

Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku

Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch 1 Mgr. Ivo Baroň, 2 RNDr. Václav Cílek, CSc., 3 RNDr. Karel Kirchner, CSc., 4

Více

Univerzita Palackého v Olomouci ANTROPOGENNÍ TVARY RELIÉFU V SOUTOKOVÉ OBLASTI LABE, ÚPY A METUJE

Univerzita Palackého v Olomouci ANTROPOGENNÍ TVARY RELIÉFU V SOUTOKOVÉ OBLASTI LABE, ÚPY A METUJE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Hana Brychová ANTROPOGENNÍ TVARY RELIÉFU V SOUTOKOVÉ OBLASTI LABE, ÚPY A METUJE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Irena Smolová,

Více

Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS

Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS Aleš Tippner Oldřich Kafka / Zeměměřický úřad Jakub Lysák / Přírodovědecká fakulta UK v Praze O čem bude prezentace Úkol: Z digitálního

Více

Shrnutí zpráv: Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu GRACE Cíle 3

Shrnutí zpráv: Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu GRACE Cíle 3 Gemeinsam genutzte Grundwasserressourcen im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet (GRACE) Shrnutí zpráv: Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu

Více

Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)

Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka) Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka) Contribution to geomorphology of environment Prášilské Lake (basin of the Jezerní potok streem) Pavel Mentlík Pedagogická fakulta

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

S BORNÍK Č ESKOSLOVENSKÉ SPOLEČ NOSTI ZEMĚ PISNÉ Ročník 1977 Číslo 4 Svazek 82, str. 279-292

S BORNÍK Č ESKOSLOVENSKÉ SPOLEČ NOSTI ZEMĚ PISNÉ Ročník 1977 Číslo 4 Svazek 82, str. 279-292 S BORNÍK Č ESKOSLOVENSKÉ SPOLEČ NOSTI ZEMĚ PISNÉ Ročník 1977 Číslo 4 Svazek 82, str. 279-292 JAN VÍTEK VÝVOJ SKALNÍCH A JESKYNNÍCH FOREM VE SLÍNOVCÍCH VÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE Významný podíl

Více

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU Jaroslav Peterka Fakulta umění a architektury TU v Liberci jaroslav.peterka@tul.cz Konference enef Banská Bystrica 16. 18. 10. 2012 ALTERNATIVNÍ

Více

Mnichovo Hradiště Sychrov vrtaná studna

Mnichovo Hradiště Sychrov vrtaná studna ECO-GEO Miroslav Pivrnec, Rohliny 48, Mírová pod Kozákovem, 511 01 tel. 603 852 360, e-mail pivrnec@seznam.cz, info www.eco-geo.cz Mnichovo Hradiště Sychrov vrtaná studna na p.p.č. 136/6, k.ú. Sychrov

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2 Hodnocení krajiny z hlediska geověd V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2 Tvářnost krajiny co ji ovlivňuje? Tvářnost krajiny je výsledkem činnosti: Endogenních gelogických

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu

Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu září 2012 2G geolog s.r.o. Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí tel: 465 557 546 e-mail:

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady:

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady: REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR (REGEO - LS 2012/2013 - LDF) Harmonogram výuky volitelného předmětu letní semestr akademického roku 2012/2013 20. února 8. května, 12 týdnů výuky (včetně dvou státních svátků, vycházejících

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

NUMERICKÝ MODEL PRŮZKUMNÉ ŠTOLY A TUNELŮ LAHOVSKÁ

NUMERICKÝ MODEL PRŮZKUMNÉ ŠTOLY A TUNELŮ LAHOVSKÁ NUMERICKÝ MODEL PRŮZKUMNÉ ŠTOLY A TUNELŮ LAHOVSKÁ Běhal, O. a Mašín, D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Oddělení inženýrské geologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, fax: 221951556, behy@centrum.cz,

Více

Soustava Česká tabule

Soustava Česká tabule Soustava Česká tabule Severočeská tabule Ralská pahorkatina Dokeská pahorkatina Vlhošť 614 m n.m Zákupská pahorkatina Ralsko 696 m n.m Jičínská pahorkatina Turnovská pahorkatina Sokol 562 m n.m Bělohradská

Více

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Autoři: J. Mikšová 1, L. Pospíšil 2, L. Kučera 3, K. Martínek 4, J. Rejl 5, J. Slovák

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum Objevy čekají na tebe Geologické pochody Maršovický vrch, lom Chlum Autoři: Veronika Blažková, Martin Frýdek, Eliška Hloušková, František Kutnohorský, Martin Lát, Jitka Macková, Adam Nguyen, Pavel Svoboda,

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION VLIV INFORMATIVNÍ TABULE NA ZMĚNU RYCHLOSTI VE VYBRANÉ LOKALITĚ INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION Martin Lindovský 1 Anotace: Článek popisuje měření prováděné na

Více

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY POVODÍ BĚLUŇKY

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY POVODÍ BĚLUŇKY Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 59-74 ISSN 1212-1460 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY POVODÍ BĚLUŇKY Geomorphological conditions of river basin of Běluňka river (Eastern Bohemia) David ŠEBESTA Kapitána

Více

Tektonická analýza vybraných lokalit pro úložiště radiaktivních odpadů

Tektonická analýza vybraných lokalit pro úložiště radiaktivních odpadů Tektonická analýza vybraných lokalit pro úložiště radiaktivních odpadů Jitka Mikšová 1, Lubomil Pospíšil 2, Luboš Kučera 3, Karel Martínek 4, Jindřich Rejl 5 a Jiří Slovák 6 Tectonic analysis of selected

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04. Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Vilém Flachs

Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04. Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Vilém Flachs 1 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr 6) Seznam literatury Obsah 2. Úvod

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Křivánek I. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Iveta Cholovová 1 a Josef Mazáč 2 Utilizationof processing mathematic data on gas air mixtures

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMSKÉ BRÁNY V ORLICKÝCH HORÁCH

GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMSKÉ BRÁNY V ORLICKÝCH HORÁCH Vč. sb. přír. Práce a studie, 14 (2007): 15-33 ISBN: 978-80-86046-94-5 GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMSKÉ BRÁNY V ORLICKÝCH HORÁCH Geomorphological evolution of the Zemská brána area, Orlické hory mountains

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Digitalizace starých glóbů

Digitalizace starých glóbů Milan Talich, Klára Ambrožová, Jan Havrlant, Ondřej Böhm Milan.Talich@vugtk.cz 21. kartografická konference, 3. 9. - 4. 9. 2015, Lednice Cíle Vytvoření věrného 3D modelu, umožnění studia online, možnost

Více