Tektonika křídových hornin ve vztahu k údolní síti v okolí Výravy u Hradce Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tektonika křídových hornin ve vztahu k údolní síti v okolí Výravy u Hradce Králové"

Transkript

1 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 35 (2015): 5-9 ISSN: Tektonika křídových hornin ve vztahu k údolní síti v okolí Výravy u Hradce Králové Tectonics of cretaceous rocks in a relationship to valley net in the area of Výrava near Hradec Králové 1, 2, 3) Jan Juráček 1) Filosofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, centrum interdisciplinárního výzkumu, Rokitanského 62, CZ , Hradec Králové 3 2) Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ , Brno 3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, CZ , Hradec Králové 1, Abstract: The aim of this paper represents quantitative evaluation of the relations between valley axes and geological structures in chosen catchment in the surroundings of Hradec Králové. Both the data of orientations of geological structures and valley axes were statistically compared due the strike (trend), the dip (slope) azimuth and the dip (slope) by an usage of contour diagrams and the χ 2 -test. The slope azimuthes of principal valley axes were predisposed by the strikes of the Výrava fault plane. The slope azimuthes of the side valley axes were influenced by the strike of joints. Key words: bedding plane, joint, valley axis, the Výrava fault, Bohemian Cretaceous Basin Úv o d Cílem příspěvku je vyhodnotit vztah geologických struktur k přilehlé údolní síti v okolí obce Výrava sv. Hradce Králové (obr. 1). Zájmové území spadá do geomorfologického okrsku Černilovská tabule, části Orlické tabule (DEMEK & MACKOVČIN 2006). Má charakter ploché pahorkatiny se slabě rozčleněným erozně denudačním reliéfem, strukturně podmíněnými plošinami a hřbety, místy s úpatními kryopedimenty. Oblast je budována převážně vápnitými jílovci a pískovci bělohorského a jizerského souvrství české křídové pánve a kvartérními fluviálními sedimenty (SEKYRA 1990, VEJLUPEK 1995). Tektonickými fenomény oblasti jsou libřická antiklinála a výravský zlom, který je součástí pásma jílovického zlomu. Údolí Výravského potoka lze označit za údolí na zlomovém úhlu, vzhledem k výrazné vazbě na linii výravského zlomu. Tektonickými problémy zkoumané oblasti se v minulosti zabývalo několik autorů. PETRASCHECK (1901, 1912) popsal poruchovou zónu směru SZ JV mezi Libřicemi a Jílovicemi. Charakter pohybu označil jako posun, protože proti předpokladu flexury podle něj svědčila nepřítomnost důkazů o extenzi. Zahálka (1950) charakterizoval libřickou antiklinálu jako zlomovou vrásu. Její jz. rameno mělo sklon 8 28 k JZ, sv. rameno sklon 2 5 k S SV, což považoval vzhledem k téměř horizontálnímu sklonu za doklad flexury mezi Libřicemi a Jílovicemi. Podle ČEPKA et al. (1963) bylo j. křídlo libřické antiklinály v úseku mezi Libřicemi a Jílovicemi přetrženo zlomem. SEKYRA (1965) na geologickém řezu zaznamenal (výravský) zlom tvořící rozhraní mezi spodnoturonskými spongilitickými slínovci a vápenatými spongility a střednoturonskými slínovci a jílovický zlom, který odděloval střednoturonské sedimenty od svrchnoturonských až coniackých vápnitých jílovců a slínovců. Podle BÁRTY & JANDY (1970) jílovický zlom patrně tvořil pásmo několika paralelních zlomů. Podle MALKOVSKÉHO (1977, 1979) představovala linie jílovického zlomu, směru ZSZ VJV až SZ JV, rozhraní středního (na SV) a svrchního turonu (na JZ), s výškou skoku kolem 200 m. Během středního turonu probíhaly podél jílovického zlomu synsedimentární poklesy. Na základě starších prací uvedl, že při vyklenování orlickokladské klenby se v její z. části a předpolí tvořily asymetrické vrásy svrchní křídy v důsledku schodovitých poklesů ker k JZ, v místech sv. příkrých ramen antiklinál vznikaly flexury, místy došlo k přerušení vrstev a do platformního pokryvu byly prokopírovány zlomy z podloží. Vrásu s velmi mírným úklonem souvrství (v české křídové pánvi k SSV) a jednostranným poklesem podél (jílovického) zlomu označil jako homoklinálu. Tato představa strukturní stavby je přijímána i v současnosti. Pásmo jílovického zlomu může teoreticky představovat obdobu pásma lužického zlomu, rozčleněného na několik dílčích zón (COUBAL et al. 2014). Me t o d i k a V roce 2013 bylo na 13 geologických dokumentačních bodech (obr. 1) v okolí Výravy prováděno měření orientace geologických strukturních prvků vrstevnatosti, puklin a zlomových ploch, a to spádnicovým způsobem, pomocí geologického kompasu Krantz. Data orientace byla statisticky zpracována v programech Excel a Spheristat. Byly vyhotoveny konturové diagramy (tektonogramy) vrstevnatosti, puklin a zlomů, a to v rovnoploché projekci (Schmidtově síti) na spodní polokouli. Údolní síť byla vyhodnocena metodou vektorové analýzy (JURÁČEK 2014) tj. obdobně jako geologické struktury (obr. 2). Na topografickém podkladě v měřítku 1: (http://www.cuzk.cz, ) byly v programu CorelDraw zkonstruovány údolní osy (obr. 1) tj. spojnice inflexních bodů vrstevnic v údolích. Ke každé údolní ose byly určeny souřadnice podle systému WGS-84 a vypočítán azimut spádu pomocí programu Autocad, obdoba azimutu sklonu geologic- 5

2 Obr. 1. Poloha zkoumaného území. Fig. 1. Location of the researched area. kých struktur (obr. 2). Velikost spádu údolních os byla určena rovnicí pro výpočet středního sklonu svahu arctg(α) = Δv / l, kde Δv představuje interval vrstevnic 10 m a l značí délku údolní osy v m. Vzhledem k determinaci azimutů a velikostí spádu byl rovněž pro údolní osy sestrojen konturový diagram, také v rovnoploché projekci (Schmidtově síti) na spodní polokouli. Souřadnice systému WGS-84 byly před konstrukcí konturového diagramu přepočteny do podoby použitelné v programu Spheristat podle rovnic X = y a Y = x, kde X, Y jsou souřadnice WGS-84 a x, y souřadnice pro Spheristat. Ve finální části byla veškerá dostupná data orientace geologických strukturních prvků a orientace údolních os porovnána statistickým testem nezávislosti χ 2 -testem, a to i přes menší počet dat některých datových souborů. Výpočet byl proveden aplikací funkce CHITEST v programu Excel. Statistické třídy byly stanoveny podle světových stran. Očekávané (teoretické) četnosti <1 byly eliminovány. Vý s l e d k y Vrstevnatosti (216 měření, obr. 3) mají převážně směr SSZ JJV až SZ JV o sklonu k ZJZ JZ. Data orientace puklin (20 měření, obr. 4) jsou soustředěna ve dvou maximech ve shluku A v centrální části tektonogramu o směru Z V až ZSZ VJV se sklonem k J JJZ a maximu B s orientací převážně ve směru Z V až ZJZ VSV o sklonu k S SSZ. Zlomové plochy (6 měření, obr. 5) byly zpravidla orientovány ve směru Z V až SZ JV se sklonem k S SV. Maximum orientace údolních os (22 měření, obr. 6) má směr S J až SZ JV o spádu většinou <10 k Z JZ. Statistickým porovnáním azimutů spádu údolních os s azimuty sklonu vrstevnatosti (tab. 1) měl parametr p hodnotu 0,885. V případě komparace azimutů spádu údolních os s azimuty směru vrstevnatosti (tab. 2) byl parametr p roven 6

3 hodnotě 0,0013. Při vyhodnocení azimutů spádu údolních os s azimuty směru puklin (tab. 3) p vyšlo 0, Konfrontací azimutů spádu údolních os s azimuty sklonu puklin (tab. 4) byl výsledný parametr p 0,086. Obr. 4. Tektonogram pólů ploch puklin (20 měření) Fig. 4. Tectonogram of the poles of joints (20 records) Obr. 2. Obecný vztah parametrů geologických struktur a údolních os Fig. 2. Relationships between parameters of geological structures and valley axes in general. Obr. 5. Tektonogram pólů zlomových ploch (6 měření) Fig. 5. Tectonogram of the poles of fault planes (6 records) Obr. 3. Tektonogram pólů ploch vrstevnatosti (216 měření) Fig. 3. Tectonogram of the poles of bedding planes (216 records) Obr. 6. Konturový diagram spádnic údolních os (22 měření) Fig. 6. Contour diagram of the lines of slope of valley axes (22 records) 7

4 Tab. 1. Statistické porovnání azimutu spádu údolních os a azimutů sklonu vrstevnatosti. Tab. 1. Statistical comparison of the slope azimuthes of valley axes and the dip azimuthes of bedding planes. azimut spádu údolí azimut sklonu vrstevnatosti očekávané četnosti S-J ,353 SSV-JJZ ,866 28,134 SV-JZ ,319 81,681 VSV-ZJZ ,933 68,067 V-Z ,034 19,966 VJV-ZSZ ,353 JV-SZ ,630 JJV-SSZ , p = 0,885 Tab. 2. Statistické porovnání azimutu spádu údolních os a azimutů směru vrstevnatosti. Tab. 2. Statistical comparison of the slope azimuthes of valley axes and the strikes of bedding planes. azimut spádu údolí azimut sklonu vrstevnatosti očekávané četnosti S-J ,941 19,059 SSV-JJZ ,076 SV-JZ ,076 VSV-ZJZ ,445 V-Z ,261 VJV-ZSZ ,588 25,412 JV-SZ ,765 76,235 JJV-SSZ ,563 64, p = 0,0013 Tab. 3. Statistické porovnání azimutu spádu údolních os a azimutů sklonu puklin. Tab. 3. Statistical comparison of the slope azimuthes of valley axes and the dip azimuthes of joints. azimut spádu údolí azimut sklonu puklin očekávané četnosti S-J ,328 7,672 SSV-JJZ ,525 4,475 SV-JZ ,885 5,115 VSV-ZJZ ,443 2,557 V-Z ,082 1,918 JV-SZ ,082 1,918 JJV-SSZ ,803 3, p = 0, Tab. 4. Statistické porovnání azimutu spádu údolních os a azimutů směru puklin. Tab. 4. Statistical comparison of the slope azimuthes of valley axes and the strikes of joints. azimut spádu údolí azimut sklonu puklin očekávané četnosti S-J ,443 2,557 SSV-JJZ ,885 5,115 SV-JZ ,328 7,672 VSV-ZJZ ,967 7,033 V-Z ,770 10,230 VJV-ZSZ ,443 2,557 JV-SZ ,082 1,918 JJV-SSZ ,082 1, p = 0,086 8

5 Diskuse Výravský zlom by v zájmovém území vzhledem ke strmě ukloněné zlomové ploše (obr. 5) mohl představovat horizontální posun. Při pohledu na mapu (obr. 1) je pravděpodobné, že údolí Výravského potoka bylo tektonicky predisponováno průběhem zlomové linie výravského zlomu. Údolní osy reprezentující vlastní údolí Výravského potoka tj. osy údolí č. 1 a 2 (shluk v horní levé části konturového diagramu na obr. 6) a azimuty směru zlomové plochy (obr. 5) vykazují přibližně shodnou orientaci. Pouze tato část údolí Výravského potoka by potvrzovala vizuální domněnku tektonické predispozice dané průběhem linie výravského zlomu. Z hlediska celého zájmového území byla zjištěna statisticky extrémně významná závislost údolních os a azimutů sklonu puklin (tab. 3, p < 0,001). Nebyla dokázána závislost údolní sítě na azimutech směru a sklonu vrstevnatosti a azimutu směru puklin (tab. 1., tab. 2., tab. 4., kde p > 0,001). Pro vývoj pravostranných bočních údolí mohly mít rozhodující význam orientace azimutů sklonu puklin. Statistickým porovnáním orientace geologických strukturních prvků a údolních os mohly být podány kvantitativně podložené důkazy o primárním významu planárních struktur pro vývoj údolní sítě, obdobně např. v povodí Cihlářského potoka u Havlíčkova Brodu (JURÁČEK 2014). Zá v ě r Na základě terénních měření orientace geologických strukturních prvků (vrstevnatosti, puklin, zlomových ploch) a výpočtů orientace údolních os bylo provedeno jejich statistické porovnání. Bylo kvantitativně dokázáno, že vývoj údolí Výravského potoka v úseku mezi Libřicemi a Jílovicemi sv. od Hradce Králové byl tektonicky predisponován průběhem linie výravského zlomu. Vývoj pravostranných boční údolí probíhal v závislosti na azimutu sklonu puklin. Byl potvrzen význam vektorové analýzy údolních os pro kvantitativní vyhodnocení vývoje údolí sítě ve vztahu k planárním geologickým strukturám. Su m m a r y The aim of this paper is to evaluate a relationship between geological structures and valley axes in the area of the Výrava Brook catchment area near the village Výrava between Libřice and Jílovice NE of Hradce Králové. They were measured the values of the orientations of bedding planes, joints, fault planes and their striations and calcite veins by geological compass Krantz in the terrain. The data were analysed by a construction of contour diagrams (tectonograms). Valley axes were determinated by a calculation of the slope azimuth and slope and also represented by contour diagram. Both geological structures and valley axes were statistically compared due to their strike/trend, dip/slope azimuth and dip/ slope by an usage of the χ 2 -test. It was found out statistical relationship between the orientation of valley axes of the Výrava Brook itselves in a comparison to the Výrava fault line. But valley axes of right-handed sideways valleys of the Výrava Brook were tectonically predisposed by the dip azimuth of the joints. The progress of valley net was primarily influenced by planar geological structures. Po d ě k o v á n í Příspěvek byl finančně podpořen interním projektem Muzea východních Čech v Hradci Králové č Tektonika české křídové pánve. Li t e r a t u r a BÁRTA V. & JANDA J. (1970): Geoelektrické sledování jílovické poruchy (Česká křída 1968). Ms., 11 pp. Depon.: Česká geologická služba-geofond. COUBAL M., ADAMOVIČ J., MÁLEK J. & PROUZA V. (2014): Architecture of thrust faults with alongstrike variations in fault-plane dip: anatomy of the Lusatian Fault, Bohemian Massif. Jounal of Geosciences, Prague, 59 (3): ČEPEK L. (red.), BENEŠ K., ČECH V., HAVLENA V., HOLUB V., KLEIN V., KOPECKÝ L., ŘEZÁČ B., SATTRAN V., SOUKUP J., SVOBODA J., TÁSLER R. & VODIČKA J. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1: M 33 XVI Hradec Králové. Ústřední ústav geologický, Praha, 202 pp. DEMEK J., MACKOVČIN P. (eds.), BALATKA B., Buček A., Cibulková P., Culek M., Čermák P., Dobiáš D., Havlíček M., Hrádek M., Kirchner K., Lacina J., Pánek T., Slavík P. & Vašátko J. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Brno, 582 pp. JURÁČEK J. (2014): The evaluation of geological structure by the vector analysis of valley axes. Zeitschrift für Geomorphologie, Stuttgart, 58 (2): MALKOVSKÝ M. (1977): Důležité zlomy platformního pokryvu severní části Českého masívu. Ústřední ústav geologický, Praha, 30 pp. MALKOVSKÝ M. (1979): Tektogeneze platformního pokryvu Českého masívu. Ústřední ústav geologický v Academii, Praha, 176 pp. PETRASCHECK W. (1901): Die Kreideablagerungen bei Opočno und Neustadt im östlichen Böhmens. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, Wien, 17 18: PETRASCHECK W. J. (1912): Geologische Spezialkarte der im Reichsrate vertreten Königsreiche und Länder der Österreichisch- Ungarischen Monarchie, Josefstadt und Nachod. Kaiserlichköniglichen geologischen Reichsanstalt, Wien. SEKYRA J. (1965): Vysvětlivky ke geologické mapě 1: a geologickým řezům, list M B (Hradec Králové). In: ČEJCHANOVÁ A. & FIFERNA P. et al. (2003): Interaktivní geologické mapy ČR 1: Česká geologická služba, Praha. DVD nosič. SEKYRA J. (1990): Soubor geologických a účelových map ČR, Geologická mapa ČR List Nové Město nad Metují. Český geologický ústav, Praha. VEJLUPEK (1995): Soubor geologických a účelových map ČR, Geologická mapa ČR List Jaroměř. Český geologický ústav, Praha. ZAHÁLKA B. (1950): Křída mezi Libřicemi, Opočnem a Česticemi u Týniště n. Orl. Věstník Státního geologického ústavu, Praha, 25 (1):

6 10

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8. Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění HÚ Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.2010 Praha, srpen 2010 AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO

PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 29-36 ISBN: 80-86046-75-3 PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO Step-like rapid and stone pavement in river bed of the Elbe (Labe) river in

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference Student GIS Projekt 2013 Sborník konference ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2013 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato

Více

PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE)

PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE) PROSTOROVĚ - ČASOVÁ REKONSTRUKCE VÝSKYTU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE S VYUŽITÍM METOD DENDROGEOMORFOLOGIE) Karel Šilhán* * Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie

Více

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách ACTA MUS. RICHNOV., SECT. NATUR. 17(1): 1 9, (2010) 2010 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 1213 4260 Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách Říčky (Alma) and

Více

7. studentská konference. Sborník

7. studentská konference. Sborník 7. studentská konference Sborník ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2011 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla

Více

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík Acta Pruhoniciana 97: 47 53, Průhonice, 2011 ZMĚNY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB POŘÍČNÍCH A ÚDOLNÍCH NIV V ČESKÉ REPUBLICE JAKO VÝSLEDEK VÝVOJE VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚ V POSLEDNÍCH 250 LETECH CHANGES OF ECOSYSTEM SERVICES

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Karel MACEK ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KRAJINY V SOUVISLOSTI S ROZŠIŘOVÁNÍM OBYTNÉ ZÁSTAVBY NA ZLÍNSKU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM

ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM MARTIN GOJDA MARTIN TREFNÝ A KOLEKTIV ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM M. GOJDA M. TREFNÝ A KOL. 2 OPOMÍJENÁ ARCHEOLOGIE SVAZEK 2 OPOMÍJENÁ ARCHEOLOGIE / NEGLECTED ARCHAEOLOGY

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6; adamovic@gli.cas.cz. (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6; adamovic@gli.cas.cz. (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav) Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6; adamovic@gli.cas.cz (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav) Kulovité nebo elipsoidální dutiny o rozměrech prvních decimetrů až metrů jsou poměrně

Více

Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)

Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) 628 Archeologické rozhledy LXIV 2012 628 694 Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

Digitální model jihomoravského lignitového revíru

Digitální model jihomoravského lignitového revíru Acta Montanistica Slovaca Ročník 13 (2008), číslo 4, 454-471 Digitální model jihomoravského lignitového revíru František Staněk 1, Kerstin Hoňková 2, Jan Jelínek 3 a Josef Honěk 4 Digital model of South

Více

CHATOVÉ OBLASTI ČESKÉ REPUBLIKY

CHATOVÉ OBLASTI ČESKÉ REPUBLIKY CHATOVÉ OBLASTI ČESKÉ REPUBLIKY Jan Kubeš* * Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, Česká republika, kubes@pf.jcu.cz

Více

VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ

VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ Kateřina Uhlířová, Hana Nováková Klíčová slova letecké laserové skenování vodní hospodářství výškopis vodní tok

Více

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří F A K U L T A Ž I V O T N Í H O P R O S TŘ E D Í U J E P v Ústí nad Labem Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří Blažková Miroslava Metodika byla vytvořena z podpůrného

Více

ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011

ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011 GEOGRAFIE ROK 2015 ČÍSLO 1 ROČNÍK 120 KATARÍNA DEMKOVÁ, ZDENĚK LIPSKÝ ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011 DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. (2015): Changes in non-forest

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více

VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU. Ing. Linda DROBILOVÁ

VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU. Ing. Linda DROBILOVÁ VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU Ing. Linda DROBILOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno linda.drobilova@centrum.cz

Více

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI Ústí nad Labem 2002 Obal: kaňon Labe u Hřenska (foto: Václav Sojka) Zadní obal: okolí České Lípy - sekce číslo 28, výřez z mapy 1 : 28 800 prvního vojenského mapování

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ KRAJINY A KONTINUÁLNÍ EKOSYSTÉMY V SEVERNÍCH ČECHÁCH...28

Více

Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou) Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 18(1 2): 9 15, (2011) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Více

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH magisterská práce Vedoucí práce:

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Technická zpráva Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování Zpráva část A ENERGOPRŮZKUM PRAHA, spol. s r.o. J. Piskač, P. Šimůnek, I. Prachař, D. Tucauerová, B. Romportl,

Více

VLIV HYDROMELIORAČNÍHO ZÁSAHU NA ODTOK VODY Z LESNÍHO POVODÍ INFLUENCE OF HYDROMELIORATIVE TREATMENT ON RUNOFF FROM FOREST

VLIV HYDROMELIORAČNÍHO ZÁSAHU NA ODTOK VODY Z LESNÍHO POVODÍ INFLUENCE OF HYDROMELIORATIVE TREATMENT ON RUNOFF FROM FOREST VLIV HYDROMELIORAČNÍHO ZÁSAHU NA ODTOK VODY Z LESNÍHO POVODÍ INFLUENCE OF HYDROMELIORATIVE TREATMENT ON RUNOFF FROM FOREST WATERSHED VLADIMÍR ČERNOHOUS ABSTRAKT Práce představuje část výsledků experimentu

Více