ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p část obce Hradec Králové, postavené na pozemku evidovaném jako st.p.č (zastavěná plocha a nádvoří) a s vlastnictvím bytu spojený spoluvlastnický podíl o velikosti 603/37332 na společných částech a příslušenství domu č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p v Hradci Králové a na pozemku evidovaném jako st.p.č k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Dražbyprost, s.r.o. Mírové náměstí 2/ Ústí nad Labem Stanovení ceny předmětu nedobrovolné dražby. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracovala: Ivana Kobosilová Hudová Resselovo nám Chrudim telefon: Znalecký posudek obsahuje 13 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává v jednom vyhotovení. V Chrudimi, Výtisk č. 1

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Úvod, použitá metodika ocenění Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitosti obvyklou, cenou podle platného oceňovacího předpisu vyhlášky 387/2011ze dne 30. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: "Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim." Na základě výše uvedeného je pro stanovení obvyklé ceny použita následující metodika: I. Nejprve je provedeno ocenění podle oceňovacího předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb. v aktuálním znění). II. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost. III. Závěrečný odborný odhad obecné ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Byt č. 1046/1 Adresa nemovitosti: Ladova 1046/7 Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. e) : 800 Kč/m Hradec Králové Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové - 2 -

3 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Výsledky místního šetření ze dne Znalci nebyl umožněn vlastníkem nemovitosti přístup do posuzovaného bytu a nebylo umožněno tedy provést řádně místní šetření, tj. jeho ohledání, popsání a řádné přeměření. Informace nutné pro ocenění byly získány z katastru nemovitostí, pořízené fotodokumentace a odborným odhadem. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny nebo následně znalcem zajištěny následující podklady: Základní podklady: Informativní výpis z katastru nemovitostí LV č , 24750, pro k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové. Část prohlášení vlastníka zavkladovaná v katastru nemovitostí. 1. Situační podklady: Kopie katastrální mapy pro k.ú. Hradec Králové. 2. Použité předpisy: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 387 ze dne 30. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona è. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 5. Vlastnické a evidenční údaje Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti na listu vlastnictví č pro k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové zapsán: Částečný výpis A) Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Burget David, Ladova 1046/7, Hradec Králové B) Nemovitosti Jednotky Č.p./ Podíl na společných Č. jednotky Způsob využití částech domu a pozemků 1046/1 byt 603/37332 Budova Hradec Králové, č.p. 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 LV 24750, bytový dům - 3 -

4 na parcele St ParcelySt zastavěná plocha a nádvoří 1307 m 2 6. Celkový popis nemovitosti Místopis: Město leží na soutoku dvou hlavních řek Labe a Orlice v oblasti nazývané Královédvorská kotlina, jenž je součástí Východolabské tabule. Hradec Králové je krajské město s kompletní občanskou vybaveností s rozvinutou infrastrukturou. Patří k vyhledávaným lokalitám bydlení. Oceňovaný byt se nachází v klidné lokalitě s dobrou dostupností centra i dobrou dosažitelností občanské vybavenosti, která je v nejbližším okolí nadstandardní (mateřská škola, jesle, SPŒ stavební, Gymnázium B. Němcové, sportovní hala Slávie a areál Slávie,obchodní centra, dopravní dosažitelností městského okruhu. Bytový dům je průběžně udržovaný a modernizovaný. Byt je pravděpodobně v původním stavu. O byty v dané lokalitě je trvalý zájem, nicméně nabídka v současné době převyšuje poptávku. Byt č. 1046/1 Předmětem ocenění je byt číslo 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p část obce Hradec Králové, postavené na pozemku evidovaném jako st.p.č (zastavěná plocha a nádvoří) a s vlastnictvím bytu spojený spoluvlastnický podíl o velikosti 603/37332 na společných částech a příslušenství domu č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p v Hradci Králové a na pozemku evidovaném jako st.p.č k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové. Tyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č , Bytový dům je přístupný z místní zpevněné komunikace. 7. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Byt č. 1046/1-4 -

5 B. Znalecký posudek Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Popis: Byt č. 1046/1 Popis: Oceňovaný byt o velikosti 2+1 je umístěn v pátém nadzemním podlaží v domě č.p. 1046, který je součástí bytového domu č.p , ulice Ladova v Hradci Králové. Jedná se o cihelný bytový dům s valbovou střechou. Popis bytového domu: Základy: z armovaného betonu s izolací proti zemní vlhkosti Svislé nosné konstrukce: zděné z cihel Stropy: betonové montované Střecha: sklonitá valbová Střešní krytina: plechové šablony Schodiště: betonové se stupni teraco Vnější úpravy povrchů: vápenocementová omítka, před 4 roky opraveny balkóny Do bytu nebyl umožněn přístup a není tedy znám jeho technický stav. Ocenění příslušenství jednotky - pozemky: Pozemek evidovaný jako st.p.č Popis: Pozemek je rovinatý a zcela zastaven stavbou bytového domu. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod vody, elektřiny, plynu a kanalizace. Přístup je po komunikaci se zpevněným povrchem. Ocenění: Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č položka č. 1: 1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z 100 % hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k - 5 -

6 jejich zřízení určených: Úprava cen: 100 % Úprava ceny - příloha č další položky: Možnost napojení na plynovod: 10 % Úprava cen: 10 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 100% + 10% x (100 % + 100%) 120,00 % Zdůvodnění použití přirážek a srážek: Pozemek se nachází v lokalitě s dobrou dostupností do centra, upravuji základní cenu pozemku o 100%. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 2,0090 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1390 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a ,00 2,1390 2, , ,16 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a St , , ,12 nádvoří Stavební pozemek - celkem ,12 Pozemek evidovaný jako st.p.č zjištěná cena = ,12 Kč Rekapitulace cen příslušenství jednotky - pozemky: Pozemek evidovaný jako st.p.č = ,12 Kč ,12 Kč Cena příslušenství - celkem: = ,12 Kč Vlastní ocenění jednotky: Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor 25 porovnávací metoda Poloha objektu: Královéhradecký kraj, nad obyvatel Stáří stavby: 57 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): Kč/m 2 Podlahové plochy bytu: kuchyně: 9,70 m 2 předsíň: 7,90 m 2 koueplna: 2,70 m 2 WC: 1,30 m 2 pokoj: 21,90 m 2 pokoj: 14,40 m 2-6 -

7 komora: 0,90 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 58,80 m 2 Podlahové plochy balkonů teras a pavlačí: balkon: 3,00 m 2 Podlahové plochy balkonů teras a pavlačí - celkem: = 3,00 m 2 Podlahové plochy prostorů se zkoseným stropem pod 2 m, komor mimo byt a místností sklepů: sklep: 1,50 m 2 Podlahové pl. se zk. stropem, míst. sklepů a garáží v RD - celkem: = 1,50 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 58,80 m 2 Započítaná podlahová plocha balkonů teras a pavlačí: 3,00m 2 x 0,17 = 0,51 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů: 1,50 m 2 x 0,80 = 1,20 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 60,51 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce IV 0,10 vyzdívaná 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, II 0,00 sušárna, sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - 1.PP nebo 5. NP a vyšší bez výtahu I -0,05 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové II 0,00 strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní III 0,00 provedení 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt ve špatném stavu (předpoklad IV 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 57 let: 0,70 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) x V 10 x 0,70 = 0,478 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - v souvisle zastavěném území III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - preferované - Oceňovaný byt se nachází v klidné lokalitě s dobrou dostupností centra i dobrou dosažitelností občanské vybavenosti, která je v nejbližším okolí nadstandardní (mateřská škola, jesle, SPŚ stavební, III 0,03-7 -

8 Gymnázium B. Němcové, sportovní hala Slávie a areál Slávie,obchodní centra, dopravní dosažitelností městského okruhu. 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro III 0,00 bydlení 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní II 0,00 spojení 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,030 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je II -0,05 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V x I P x I T = 0,478 x 1,030 x 0,950 = 0,468 Ocenění: Cena upravená CU = IPC x I = Kč/m 2 x 0,468 = ,68 Kč/m 2 CP = CU x PP = ,68 Kč/m 2 x 60,51 m 2 = ,25 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,25 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku: Zjištěná cena pozemku: ,12 Kč Spoluvlastnický podíl: 603 / Hodnota spoluvlastnického podílu: ,12 Kč x 603 / = ,91 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku ,91 Kč Byt č. 1046/1 - zjištěná cena = ,16 Kč - 8 -

9 C. Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Byt č. 1046/ ,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,20 Kč Celkem Rekapitulace výsledných cen, celkem ,20 Kč ,20 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: Kč slovy: Devětsetdevadesátpěttisíctřistapadesát Kč D. OCENĚNÍ CENOVÝM POROVNÁNÍM: Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací). Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. Pro ocenění dané nemovitosti je použita metoda přímého porovnání. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena tržní cena oceňovaného objektu(za m 3 obestavěného prostoru, za m 2 zastavěné plochy, podlahové plochy, užitkové plochy hrubé a čisté). Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl oproti oceňovanému objektu - zvláštnosti pokud se týká obce a jejího vybavení, umístění objektu v obci ve vztahu k centru, k sousedním objektům, v terénu, dostupnosti objektu, jeho provedení a vybavení, technickému stavu, poměru zastavěné a nezastavěné plochy aj. Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je zjištěna cena průměrná. Porovnávané nemovitosti: Byt 2+1, ul. Chelčického, Hradec Králové Byt 2+1 /55m2/v centru Hk,Chelčického ulice.umístění bytu 2NP.Byt je v pův. udržovaném stavu, nová plast.okna, sklep.v domě dále kolárna, prádelna se sušárnou a dvůr. Dohodnutá kupní cena: ,-Kč vlastní databáze Vyhodnocení: lepší lokalita, byt udržovaný v původním stavu, menší podlahová plocha, bez balkonu

10 Byt 1+1, ul. Mánesova, Hradec Králové Zděný byt 1+1 v osobním vlastnictví o podlahové ploše 49,6 m2 + v mezipatře balkon a 2 sklepy ve zděném domu v centru Hradce Králové. Dům je z roku cca 1923, v loňském roce proběhla výměna elek.- pohybové čidla v domě, výměna stoupaček vody a odpadů, nová střecha. Vlastnictví osobní s orientací na východní stranu, nachází se v 1.patře -2NP. Byt je v původním udržovaném stavu. Jsou zde původní dřevěná okna i dveře do všech místností. Položená dlažba v koupelně a chodbě kterou vcházíme do bytu se zádveřím. Dále je vstup do obývacího pokoje s kuchyní, kde je umyvadlo, plyn. sporák s troubou, linka zde není. Vedle umístěná pyn. kamna - Karma. Zavedená pevná linka, TV. Druhý pokoj slouží jako ložnice kde není zavedené topení, ale je zde plně funkční komín (není vyvložkován) nyní zaslepen. Možnost umístění krbových kamen, nebo krbu. Vstupní chodbou je také přechod do koupelny vybavené vanou a toaletou. Za koupenou přiléhá spíž. Stavební úpravu lze rozšířit zvětšení obytné plochy v koupelně nebo ložnici. K bytu náleží 2x sklepní koje o 3m2. Měsíční náklady celkem 2.548,-Kč včetně fondu oprav + (záloha elektřina 15,-Kč,komína společ.anténa 30,-Kč,voda 200,-Kč, na osobu). Parkování u domu zelená zóna park.karta 1.200,-Kč na rok. V místě veškerá občanská vybavenost, v blízkosti zastávka MHD, TESCO, Masarykovo a Ulrichovo náměstí. Dohodnutá kupní cena: ,-Kč vlastní databáze Vyhodnocení: lepší lokalita, byt udržovaný v původním stavu s menší podlahovou plochou, s balkonem. Byt 2+1, ul. Ladova, Hradec Králové Pěkný zděný byt 2+1 v Hradci Králové o celkové ploše 61 m2 s balkonem v klidné lokalitě Orlické kotliny. Byt je po nedávné rekonstrukci koupelny a WC. V bytě jsou plastová okna. Byt je proti stavu 2+1 předělen lehkou příčkou na 3+1. Vše je ve velmi dobrém stavu. Nabídková cena: ,-Kč RK M&M reality holding, a.s. Vyhodnocení: byt udržovaný v původním stavu, s balkonem. Vyhodnocení: Tyto ceny jsou včetně příslušenství na společných částech domu a pozemků. Ceny skutečně realizované se pohybují níže. Tato nadhodnocení se pohybují cca o 5% až 10% nad cenou realizovanou. Obvyklá cena bytů podobné velikosti, stáří a vybavení jako je oceňovaná nemovitost se v Hradci Králové dle dostupných informací nabízejí a prodávají v rozmezí: ,- Kč až ,-Kč. Uvedené rozpětí je již po snížení o nadhodnocení a odlišnost. Výsledná porovnávací hodnota ,- Kč F. OBVYKLÁ CENA: Obecná (obvyklá) cena je definována v 2 zákona č. 151/1997 Sb. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které

11 mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádný okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá (obecná, tržní) cena - odborný odhad: Zjištění obvyklé ceny nemovitosti odborným odhadem: Pro stanovení odhadu tržní ceny se vycházelo z obecně užívaných metod. Návrh tržní hodnoty (obvyklé ceny) v dané lokalitě nejlépe odpovídá porovnávací hodnotě, neboť nejlépe vystihuje poptávku po daném typu nemovitosti v této lokalitě. Při stanovení tržní hodnoty byl brán zřetel na silné a slabé stránky nemovitosti, které jsou uvedeny v závěru ocenění. Na LV č k.ú. Hradec Králové je v omezení vlastnického práva zapsáno: - nařízení exekuce - zástavní právo smluvní Existence výše uvedených omezení nejsou promítnuta do obvyklé ceny. Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění pro zjištění obvyklé ceny k uvedenému datu, je : Obvyklá cena bytu včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a pozemků: Zjištěná obvyklá cena Kč ,-Kč U rodinných domů jsou důležité tyto faktory: Trh s byty Orientace ke světovým stranám Poloha vzhledem k centru obce Převládající zástavba Inženýrské sítě Doprava, školství, zdravotnictví, kultura, úřady Pracovní příležitosti Životní prostředí Přírodní lokalita Změna v zástavbě Příslušenství nemovitosti Typ stavby Možnost dalšího rozšíření Obyvatelstvo Závěr obvyklá cena:

12 Obvyklá cena byla stanovena na základě porovnávací metody dle dostupných informací. Obvyklá cena: ,- Kč V Chrudimi, Ivana Kobosilová Hudová Resselovo nám Chrudim D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j. Spr 1884/95, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Jsem si vědoma následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2036/2012 znaleckého deníku

13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4233-063 - 2014 o ceně obvyklé bytu č. 1930/15 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2131/238 v katastrálním území Stodůlky,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 3192/10

Znalecký posudek č. 3192/10 Znalecký posudek č. 3192/10 O ceně nemovitosti: Byt č. 52/27 v čp. 52 Valdice, s podílem 381/10000 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st. 9/4 v kú. Valdice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více