Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000"

Transkript

1 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 28 (2001): ISBN: Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000 Úvod Jaroslav Záme&ník & Miroslav Mikát Abstract: In the year 2000 a sheet occurrence of Cloudet Yellow (Colias erate) was observed in the East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic). This species was recorded in 23 localities in 8 squares of the Central Europian net mapping. Only the second and third generation of adults were recorded. Key words: Lepidoptera, Pieridae, Colias erate, faunistics, East Elbian Basin, Czech Republic Rozší"ení žlu(áska tolicového, resp. jeho poddruhu Colias erate erate (ESPER, 1805) uvádí REISSINGER (1989) jako oblast sahající od východní Evropy po st"ední Asii ( Turkestan ), Irán a Afghanistán. Od poloviny 80. let 20. století se tento druh ší"í ze stepních oblastí dolního Podunají k severozápadu (cf. nap". POVOLNÝ 2000). Z území bývalého $eskoslovenska (jižní Slovensko) jej poprvé uvád!jí PETR/ et BÖHM (1991). V $eské republice je monitorována již jeho desetiletá p"ítomnost na území Moravy, viz nap". HORÁK (1991), HORKA (1991), STIOVA (1991) a ŠVESTKA (1995, 1998). Od roku 1994 je znám z území jižních $ech (KUDRNA 1994) a pozd!ji byla zaznamenána jeho p"ítomnost i ve st"edních $echách (NOVÁK & LIŠKA 1997). Pro region východních $ech (území bývalého Východo&eského kraje) je poprvé uvádí ŠUMPICH & DVO)ÁK (1995). V regionu východního Polabí byl poprvé nalezen v roce 1991 a do roku 1998 byly odtud známy pouze dva nálezy (ZÁME$NÍK 1999). V tomto p"ísp!vku jsou shrnuty veškeré dosavadní nálezy žlu(áska Colias erate (ESPER, 1805) zaznamenané autory v regionu východního Polabí do roku Metodika a materiál Výskyt sledovaného druhu na p"íslušných lokalitách je doložen dokladovým materiálem, který je deponován v 7sbírkách autor% a ve sbírce Muzea východních $ech v Hradci Králové (MHK), p"ípadn! pozorováním. Výzkum byl provád!n na území okres% Hradec Králové (HK) a Pardubice (PA). 207

2 Použité zkratky MO Mocek Bohuslav, Muzeum východních ech v Hradci Králové (MHK) MI Mikát Miroslav, Hradec Králové ZA Záme ník Jaroslav, P elou MHK Muzeum východních ech v Hradci Králové HK okres Hradec Králové PA okres Pardubice obs. pozorování P ehled nález Tab.1. Nálezy žlu áska tolicového [Colias erate (ESPER, 1805)] ve východním Polabí do roku Table 1. The Records of Clouded Yellow [Colias erate (ESPER, 1805)] in East Elbian Basin to the year * již publikované údaje / previously published records) Tab. 2. Nálezy žlu áska tolicového [Colias erate (ESPER, 1805)] ve východním Polabí v roce Table 2. The Records of Clouded Yellow [Colias erate (ESPER, 1805)] in East Elbian Basin in the year

3 Diskuse a záv r Ve východním Polabí byl do roku 1999 žlu ásek tolicový [Colias erate (ESPER, 1805)] nalezen pouze na t ech lokalitách v okolí P elou e (ZÁME NÍK 1999) v jediném tverci st edoevropského sí ového mapování (5959) (viz Tab.1, Map. 1). I v roce 1999, kdy byl p edevším v okolí P elou e intenzivn hledán, byl zde nalezen pouze jediný exemplá. V roce 2000 bylo pozorováno nápadné plošné rozší ení tohoto druhu na dalších lokalitách ve východním Polabí. Celkem byl druh v tomto roce pozorován na 23 lokalitách v 8 tvercích st edoevropského sí ového mapování (viz Tab.2, Mapa 2). V roce 2000 byl poprvé nalezen v okolí Hradce Králové. P estože zde v devadesátých letech 20. stol.probíhal pom rn intenzivní výzkum fauny motýl vybraných lokalit (viz nap. MIKÁT et MARŠÍK 1998), nebyl druh Colias erate (ESPER, 1805) v okolí Hradce Králové zastižen a pravd podobn se zde nevyskytoval nebo byl na hranici pozorovatelnosti. Kumulaci nález v okolí P elou e lze vysv tlit vyšší intenzitou zkoumání v této oblasti. Na výskyt žlu áska Colias erate (ESPER, 1805) ve východním Polabí navazoval i pozorovaný výskyt tohoto druhu ve st edním Polabí (Velký Osek, , ZÁME NÍK observ.). 209

4 Druh naopak nebyl doposud zaznamenán sm!rem k severu a k východu od sledovaného území, tzn. v Podorlicku (KA$ÍREK, pers.comm.) a v Podkrkonoší. V roce 2000 chybí i údaje ze st"edních poloh Železných hor a ze severní &ásti $eskomoravské vrchoviny, i když zde byl výskyt druhu pravd!podobný. Zaznamenané &asové rozp!tí výskytu imág (74 dn%) bylo od (Lov&ice u Nového Bydžova PR Bludy env.) do (Semín; P"elou&-VKP Slavíkovy ostrovy; P"elou&-VKP Labiš(ata a Benešovice). Výskyt motýl%1. generace nebyl v r (a ani v p"edchozím období) na území východního Polabí doposud prokázán, zjišt!ná imaga pat"ila k 2. a 3. generaci. Imaga žlu(áska tolicového [Colias erate (ESPER, 1805)] byla nej&ast!ji pozorována na vojt!škových polích, ale i na r%zných typech bezlesých stanoviš( (zálety za potravou nebo p"i migracích - viz tab.). Literatura HORÁK, A., 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pieridae. Acta Entomol. Bohemoslov. 88(5): 292, Praha. HORKA, J., 1991: Nový druh žlu(áska na území $SFR. Živa 39 (5): 222, Praha. KUDRNA, O., 1994: Kommentierter Verbreitungsatlas der Tagfalter Tschechiens. Oedippus 8: 1-137, Bad Neustadt. MIKÁT M. & MARŠÍK, L., 1999: Druhý p"ísp!vek k poznání fauny motýl% (Lepidoptera) p"írodní památky Na Placht! v Hradci Králové. The second contribution to the knowledge of the fauna of Lepidoptera in the Nature Monument Na Placht! (Hradec Králové, Czech republic). Acta Musei Reginaehradecensis, s.a. 27: L , Hradec Králové. NOVÁK I., LIŠKA, J., & all., 1997: Katalog motýl% (Lepidoptera) $ech. (Catalogue of the Bohemian Lepidoptera). Klapalekiana 33 (Suppl.): 1-159, Praha. PETR/ M. & BÖHM, S., 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pieridae. Acta Entomol. Bohemoslav. 88(2): 110, Praha. POVOLNÝ, D., 2000: Nebývalé ší"ení teplomilného hmyzího prvku na našem území. Veronica 14 (4): 16-19, Brno. REISSINGER E. J., 1989: Checkliste Pieridae DUPONCHEL, 1835 (Lepidoptera) der Westpalaearktis (Europa, Nordwestafrika, Kaukasus, Kleinasien). Atalanta 20: , Würzburg. STIOVA, L., 1991: P"ísp!vek k výskytu žlu(áska Colias erate Esp. (Lepidoptera, Pieridae) na území $SFR. A contribution to the occurrence of Colias erate Esp. (Lepidoptera) in Czechoslovakia.!as. Slez. Muz. Opava (A), 40: 45-51, Opava. ŠUMPICH J. & DVO)ÁK, M., 1995: P"ísp!vek k rozší"ení b!láska Leptidea reali a žlu(áska Colias erate na $eskomoravské vrchovin! (Lepidoptera, Pieridae) (Contribution to the distribution of White Leptidea reali and Clouded Yellow Colias erate in the region of the Bohemian-Moravian Highlands). Vlastiv$dný sborník Vyso#iny12: , Jihlava. 210

5 ŠVESTKA, M., 1995: Expanze Colias erate Esp. a výskyt Colias crocea Fourc. na Morav!. Expansion of Colias erate Esp. and the occurence of Colias crocea Fourc. in Moravia. P"írod. Sbor. Západomorav. Muz. T"ebí#, 20: , T"ebí&. ŠVESTKA, M., 1998: Stane se žlu(ásek Colias erate trvalým &lenem st"edoevrospké fauny? Živa 46 (2): 80, Praha. ZÁME$NÍK, J., 1999: Nálezy žlu(áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera: Pieridae) ve východních $echách. The Records of Clouded Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera: Pieridae) in Eastern Bohemia. Acta Musei Reginaehradecensis s.a. 27: , Hradec Králové. Adresy autor%: Jaroslav Záme&ník, T%my P"elou&ského 1381, CZ , P"elou& Miroslav Mikát, Muzeum východních $ech, Eliš&ino náb"eží 465, CZ , e- mail: muzeumhk.cz 211

6 Map. 1. Nálezy žlu(áska tolicového [Colias erete (ESPER, 1805)] ve východním Polabí do roku Map. 1. Records of Clouded Yellow [Colias erate (ESPER, 1805)] in East Elbian Basin to the year

7 Map. 2. Nálezy žlu(áska tolicového [Colias erete (ESPER, 1805)] ve východním Polabí v roce Map. 2. Records of Clouded Yellow [Colias erate (ESPER, 1805)] in East Elbian Basin in the year

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 123-128 ISBN: 80-86046-33-4 PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ The contribution on the occurrence of ermine moths

Více

Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku

Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku Vč. sb. přír. Práce a studie, 18 (2011): 125 140 ISSN 1212-1460 Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu (Araneae, Miturgidae) v Česku Distribution and habitat preferences of spiders of the genus

Více

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny Acta rerum naturalium 3: 23 28, 2007 ISSN 1803-1587 Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae)

Více

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les)

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Západočeské entomologické listy (2011), 2: 44 50 ISSN 1804-3062 Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Libor Dvořák Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, 353 01

Více

Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008

Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008 Published November 10, 2009 Klapalekiana, 45: 145 149, 2009 ISSN 1210-6100 Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008 Neuropterida and Mecoptera of the Soutok

Více

V popisech jednotlivých vegetaních jednotek budeme vycházet zejména z práce Chytrý & Vicherek (1996). Nejprve zaneme hadcovými skalisky.

V popisech jednotlivých vegetaních jednotek budeme vycházet zejména z práce Chytrý & Vicherek (1996). Nejprve zaneme hadcovými skalisky. Filip Kolá Fenoménem celé JZ Moravy jsou zaízlá kaonovitá údolí vodních tok. eky Jihlava, Oslava, Rokytná, Jevišovka a Dyje stékají z chladné a floristicky pomrn chudé eskomoravské vrchoviny a následn

Více

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R.J. 2011: Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera Corcontica 48: 69 78 Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Downy willow (Salix lapponum

Více

ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín

ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011 uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín R eceived: 17. 10. 2011 A cta C arp. cc., 2: 3 10, 2011 3 A ccepted: 18. 12. 2011 ISSN: 1804-2732 Rozší ení

Více

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Distribution and numbers of the Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) population breeding in the Czech

Více

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae)

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Západočeské entomologické listy (2012), 3: 49 52 ISSN 1804-3062 Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Stanislav Benedikt Částkova 10, 326 00 Plzeň, Czech Republic;

Více

Acta rerum naturalium 1: 117 125, 2005 ISSN 1801-5972

Acta rerum naturalium 1: 117 125, 2005 ISSN 1801-5972 Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae) Water Beetles of the Ponds in the

Více

Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in the years 1979 2009

Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in the years 1979 2009 SYLVIA 47 / 2011 Výskyt a hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiacus) v České republice v letech 1979 až 2009 Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Dytiscidae (potápníkovití)

Dytiscidae (potápníkovití) FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp.; 2005 Agentura ochrany

Více

Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně část II.

Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně část II. PRÁCE MUZEA V KOLÍNĚ řada přírodovědná 7 (2006): 47-80 Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně část II. Catalogue of the Heteroptera collection

Více

: 1804-2732. 5 / 2014. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

: 1804-2732. 5 / 2014. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : 1804-2732. 5 / 2014 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 46 Received: 27.8.2014 Acta Carp. Occ., 5: 46 55, 2014 Accepted: 20.11.2014 ISSN: 1804-2732 První nálezy invazního

Více

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika)

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 217-232, 2010 Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) Lukáš Spitzer, Ondřej

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae) nový druh pro faunu Slovenska. species new to the fauna of Slovakia

Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae) nový druh pro faunu Slovenska. species new to the fauna of Slovakia Elateridarium 8: 24-30, 18.1.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae), nový druh pro faunu Slovenska Anostirus atropilosus (Coleoptera:

Více

Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří. Scarabaeoidea of the lower Jizera river region

Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří. Scarabaeoidea of the lower Jizera river region Elateridarium 5: 43-54, 14.2.2011 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří Scarabaeoidea of the lower Jizera river region Miroslav

Více

Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou) Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 18(1 2): 9 15, (2011) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Více

Petr Kocián. Nerudova 5, CZ-741 01 Nový Jičín; e-mail: petr.kocian@kvetenacr.cz

Petr Kocián. Nerudova 5, CZ-741 01 Nový Jičín; e-mail: petr.kocian@kvetenacr.cz 56 R e c e i v e d : 2 7. 8. 2 0 1 4 A c t a C a r p. O c c., 5 : 5 6 6 0, 2 0 1 4 A c c e p t e d : 2 0. 1 1. 2 0 1 4 I S S N : 1 8 0 4-2 7 3 2 Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) dálniční

Více

Nové nálezy netopýrů rodu Pipistrellus v Praze a okolí

Nové nálezy netopýrů rodu Pipistrellus v Praze a okolí Vespertilio 12: 27 32, 2008 ISSN 1213-6123 Nové nálezy netopýrů rodu Pipistrellus v Praze a okolí Helena Ja h e l k o v á, Jana Ne c k á ř o v á, Anna Zi e g l e r o v á & Dagmar Zi e g l e r o v á ZO

Více

Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko

Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 423 429, 2006 Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Moth flies (Psychodidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Jan Ježek Entomologické oddělení,

Více

Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika)

Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 53-58, 2007 Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika) Úvod Lukáš Spitzer Recent distribution of Rattle

Více

TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO ( CUCUJUS CINNABERINUS

TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO ( CUCUJUS CINNABERINUS TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO (CUCUJUS CINNABERINUS) (COLEOPTERA: CUCUJIDAE) Poplars as Host Wood Plants of the Flat Bark Beetle (Cucujus cinnaberinus) (Coleoptera: Cucujidae) Jakub Horák Katedra

Více

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV Sborník Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích Pøírodní vìdy Acta Musei Bohemiae Meridionalis in Èeské Budìjovice Scientiae naturales Sbor. Jihoèes. Muz. v Èes. Budìjovicích, Pøír. vìdy 48 89 107 2008

Více

N o m e n k l a t u r a : Krahulec (2002), Moravec et al. (1995)

N o m e n k l a t u r a : Krahulec (2002), Moravec et al. (1995) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 41: 1 16, 2006 1 Rozšíøení druhù rodu èesnek (Allium) v Èeské republice. I. Druhy sekcí Reticulato-bulbosa, Butomissa a Anguinum (A. strictum, A. tuberosum, A. victorialis)

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorb

Genofondy rostlin v zahradní tvorb Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorb konané 23. 26. záí 2013 Pavel Sekerka (ed.) Unie botanických zahrad R Botanická zahrada hl. m. Prahy Katedra zahradnictví FAPPZ ZU Katedra zahradní

Více

Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007

Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 Acta rerum naturalium 4: 53 68, 2008 ISSN 1803-1587 Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 The present state of research

Více