ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 o ceně obvyklé bytu č. 795/14 v domě č.p.795 na st. parc.č. 895 včetně podílu 500/9132 na pozemku č.parcel st. 895 a 157/43 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec Králové. Objednatel posudku: EURODRAŢBY. CZ a.s. U Pískovny 890/ Praha 8 Účel posudku: Ocenění je provedeno pro účely nedobrovolné draţby prováděné akciovou spol. EURODRAŢBY.CZ. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: V Jičíně, Stanislav Kerhart Holín Jičín Posudek obsahuje 15 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení je uloţeno v archivu znalce.

2 Ocenění je provedeno ve smyslu definice uvedené v 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Podklady pro ocenění: Výpis z katastru nemovitostí LV č pro k.ú.hradec Králové vyhotovený dne dálkovým přístupem Sdělení matky paní Kristýny Zámečníkové, majitelka bytu nebyla v době místního šetření přítomna Kopie katastrální mapy Zjištění na místě samém dne v 18,30-19,00 hod. Nález: Celkový popis místa nemovitosti: Město Hradec Králové s obyvateli je hlavním městem Královéhradeckého kraje má celkem 21 katastrálních území, rozkládá se na ploše ha, leţí cca 100 km východně od Prahy a 50 km západně o hranic s Polskem. Ve statutárním městě Hradec Králové jsou všechny úřady, školy a instituce na úrovni krajského města. Město má velmi dobré vlakové, autobusové i automobilní spojení s hlavním městem. V místě je rozvod všech inţenýrských sítí. Dům č.p. 795 v Bidlově ulici se nachází na východním okraji centra města, v prostoru mezi budovou Krajského soudu v Hradci Králové, střední průmyslovou školou, sportovním areálem Slávie a ulicí Okruţní. Přístup k domu je po zpevněné veřejné komunikaci z ulice Bidlova. K domu č.p. 795 náleţí pozemek č. parc. st. 895 a 157/43 (ostatní plocha). Podsklepený dům s podlaţími v "mezipatrech" byl postaven na rovinatém terénu. Stáří domu nebylo prokazatelně doloţeno, bylo určeno odhadem na 70 let. Půdorys má tvar obdélníka s orientací podélné osy směrem severovýchod - jihozápad. Základy jsou kamenné. Svislé konstrukce jsou cihelné z plných cihel o tloušťce 45 cm a více. Fasádní omítky nevykazují stopy po vlhkosti. Stropy jsou s rovným omítaným podhledem. Konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný vázaný krov. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Do domu je přivedena voda z vodovodního řadu, kanalizace je napojena na městskou kanalizaci. Byt je umístěný na straně do dvora, ve III.NP v šestém mezipatře. Vytápění je lokálním topidlem Gamat na zemní plyn umístěným v obytné kuchyni bytu, voda je ohřívána plynovým průtokovým ohřívačem. Do objektu je zaveden světelný proud. Byt č. 14 je přístupný z chodby vpravo od schodiště. Byt obsahuje předsíň, WC, obytnou kuchyň s koupelnou (vana a umyvadlo), ve které je umístěna karma na ohřev vody. Za kuchyní je loţnice, která nemá vlastní zdroj tepla, je vytápěna z kuchyně. Sklep patřící k bytu nebylo moţné změřit, protoţe znalci nebyl umoţněn přístup (uţivatelka neměla od sklepní místnosti klíče). Byt je uţíván k trvalému bydlení. Údrţba domu i bytu je dobrá. 2

3 Zátopové ohroţení: Podle údajů pojišťovny Kooperativa je oceňovaná nemovitost v pásmu záplavového ohroţení na stupni Ocenění porovnávacím způsobem dle vyhl. č. 460/2009 Sb.: A. Nález 1. Informace o nemovitosti Kraj: Královéhradecký Okres: Hradec Králové Obec: Hradec Králové Katastrální území: Hradec Králové Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. e) : 800,- Kč/m 2 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti. 3. Obsah posudku a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Byt č. 795/14 b) Pozemky b 1 ) Pozemek B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Porovnávací hodnota a 1 ) Byt č. 795/14-25 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Hradec Králové Stáří stavby: 60 roků Základní cena ZC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 3

4 Podlahové plochy bytu: předsíň: = 4,27 m 2 WC: = 1,25 m 2 kuchyně: = 16,50 m 2 koupelna: = 2,85 m 2 pokoj: = 20,10 m 2 Podlahová plocha bytu: = 44,97 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: sklep: = 2,00 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 2,00 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 44,97 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 2,00 m 2 * 0,10 = 0,20 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 45,17 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV 0,10 2. Společné části domu - Ţádné z dále uvedených I -0,01 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaţí nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - II 0,00 částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt II -0,10 nebo umakartové bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory uţívané spolu s bytem - Standardní vybavení II -0,01 - balkon nebo lodţie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytápění bytu - Lokální na elektřinu nebo plyn II -0,02 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou údrţbou II 1,05 Koeficient pro stáří 60 let: 0,70 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 0,70 = 0,706 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a ţivotní prostředí - objekty pro bydlení bez zázemí parků IV 0,03 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení II 0,00 5. Parkovací moţnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,030 i = 1 4

5 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je niţší neţ II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,706 * 1,030 * 0,950 = 0,691 Ocenění: Základní cena upravená ZCU = ZC * I = ,- Kč/m 2 * 0,691 = ,05 Kč/m 2 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = ZCU * PP = ,05 Kč/m 2 * 45,17 m 2 = ,33 Kč Byt č. 795/14 - zjištěná cena = ,33 Kč b) Pozemky b 1 ) Pozemek Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří ,00 800, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu uţití stavby 100 % Úprava ceny celkem 100 % ,- Mezisoučet , pozemek s moţností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu uţití): * 1,5020 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1740 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,44 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 800,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ostatní plocha jiná - plocha 157/43 183,00 800, ,- Součet ,- Úprava ceny - příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu uţití stavby 100 % Úprava ceny celkem 100 % ,- 5

6 Mezisoučet , pozemek s moţností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,- Mezisoučet ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu uţití): * 1,5020 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1740 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem , ,75 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 500 / Pozemek - zjištěná cena = ,53 Kč C. Rekapitulace cen nemovitosti Výsledné ceny: a) Byt č. 795/14 = ,33 Kč b) Pozemek = ,53 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,86 Kč ,00 Kč 2. Ocenění srovnávací metodou: Hodnota zjištěná srovnávací metodou představuje předpokládanou cenu, za kterou by nemovitost mohla být prodána, aniž by k tomu byli kupující a prodávající nuceni. Uţitná plocha: Uţitná plocha = 45,17 m 2 Okolnosti ovlivňující cenu nemovitosti: Trh s nemovitostmi : Poptávka je v době ocenění a v této části regionu je niţší neţ nabídka Orientace ke světovým stranám: Výhodná - jihovýchod Konfigurace terénu: U domu rovinatý terén Poloha vzhledem k centru obce: Nemovitost je umístěna poblíţ centra zastavěného území obce, 6

7 Převládající zástavba: Objekty pro bydlení, nevyskytují se zásadní negativní účinky okolí. Za střední negativní účinky lze povaţovat ulici Okruţní v těsné blízkosti nemovitosti Inţenýrské sítě : Přípojky vody, kanalizace, elektřiny, přípojka zemního plynu, přístup z veřejné komunikace ve vlastnictví města Doprava : Autobusová doprava, ţelezniční doprava, automobilová doprava: dálnice Hradec Králové - Praha. Obchod a sluţby : Kompletní Školství : Kompletní včetně VŠ Zdravotnictví: Kompletní - zdravotnické zařízení a nemocnice Kultura, sport, ubytování : Velmi dobrá Úřady : Všechny úřady do krajské úrovně Pracovní moţnosti : V místě jsou dobré Ţivotní prostředí : Průměrné bez závaţnějších exhalací, s mírně zvýšenou hladinou hluku Přírodní lokalita : Dostupnost Krkonoš a Orlických hor Změna v zástavbě : Beze změny Příslušenství nemovitosti : K bytu patří sklep Typ stavby: Bytový dům cihlový, byt 1+1 Moţnost dalšího rozšíření : Není Obyvatelstvo: Střední hustota obyvatelstva Srovnatelné nemovitosti: Srovnávané jednotky Hradec Králové - Bidlova ulice Prodej bytu 2+kk v osobním vlastnictví po celkové rekonstrukci v Hradci Králové - Bidlově ulici. Bytová jednotka se nachází ve 2.NP zděného domu. Vnitřní dispozice: vstup, chodba, WC, koupelna, kuchyňský kout s obývacím pokojem, obytná místnost, sklep. Přípojky: voda a kanalizace obecní, topení plynové lokální a ohřev vody plynovým kotlem, internet, kabelová TV. Byt je situován do dvora domu. Celková plocha bytu: 46,5 m2. 47, , Hradec Králové - Okružní ulice Byt 1+1 o výměře 36m 2. Bytová jednotka je umístěna do druhého patra (s výtahem) a je celá orientována do dvora. Vchod do domu je také ze dvora. Dispozice: chodba, koupelna a samostatné WC, kuchyně a pokoje s balkonem. 36, , Hradec Králové - Gočárova tř. Prodej zděného bytu 1+1 s balkonem v centru Hradce Králové. Byt o celkové ploše 40 m 2 je ve třetím patře zděného domu, který se nachází na Gočárově třídě. Parkování na dvoře u domu, dostupnost všech služeb. 7

8 40, , Hradec Králové - Orlická ulice bytu s dispozicí 1+1 v Orlické kotlině v Hradci Králové. Nachází se ve čtvrtém nadzemním podlaží zděného domu. Byt o výměře 32 m2 sestává z předsíně, dvou pokojů a koupelny s WC. K dispozici jsou rovněž sklepní prostory. Byt je zrekonstruován, má nová plastová okna se žaluziemi, nové rozvody, novou dlažbu a obklady z keramiky a ze dřeva. 36, , Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 45,00 m 2 Porovnávací hodnota zaokr ,- Kč Zhodnocení nemovitosti : Výhody jsou v poloze domu poblíţ městského centra Nevýhody nedokončená rekonstrukce koupelna není stavebně oddělena od kuchyně, topení lokální pouze v kuchyni, 3. NP - dům je bez výtahu Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem povaţuji oceňovanou stavbu s pozemky za průměrnou aţ podprůměrnou nemovitost. C. Rekapitulace Cena zjištěná nákladovým způsobem celkem zaokr.: ,00 Kč Cena zjištěná srovnávací metodou celkem zaokr.: ,00 Kč Cena zjištěná nákladovým způsobem podle cenového předpisu neodpovídá situaci na trhu s nemovitostmi v Turnově a blízkém okolí, nezohledňuje atraktivitu polohy oceňované nemovitosti. Z tohoto důvodu se přikláním k ceně zjištěné srovnávací metodou, která je Kč. Obvyklá cena: ,- Kč slovy: DevětsetdesettisícKč V Jičíně, Stanislav Kerhart Holín Jičín 8

9 Přílohy : Výpis z katastru nemovitostí LV č pro k.ú. Hradec Králové Kopie katastrální mapy Mapa oblasti Mapa místa Fotografie oceňovaného domu a bytu D. Znalecká doloţka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Hradci Králové dne , č.j. Spr. 961/86 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1388/67/10 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 1388/10. 9

10 10

11 11

12 12

13 Mapa oblasti Mapa místa 13

14 obytná kuchyně kuchyně se vstupem do koupelny 14

15 loţnice koupelna za kuchyní 15

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

Znalecký posudek č. 3192/10

Znalecký posudek č. 3192/10 Znalecký posudek č. 3192/10 O ceně nemovitosti: Byt č. 52/27 v čp. 52 Valdice, s podílem 381/10000 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st. 9/4 v kú. Valdice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4233-063 - 2014 o ceně obvyklé bytu č. 1930/15 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2131/238 v katastrálním území Stodůlky,

Více

Znalecký posudek č. 1503-02/2012

Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Typ Byt č. 1674/2 v bytovém domě č.p. 1674 na pozemku parc.č. st. 2001, nemovitosti s příslušenstvím, spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem parc.č. st. 2001 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1445/115/09

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1445/115/09 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail: Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více