Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhl.15/2005 Sb. ve znění vyhl. 225/2009 Sb. Název školy: Základní škola Volyně Sídlo školy: Volyně Zřizovatel školy: Město Volyně Ředitel školy: PaedDr. František Jáchim 2015

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole. 2) Přehled oborů vzdělávání. 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4) Údaje o zápisu a následném přijetí do školy. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů ŠVP. 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků. 8) Údaje o aktivitách školy. 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti. 10) Základní údaje o hospodaření školy. 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery. 15) Různé 16) Projednání zprávy 2

3 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Volyně Adresa: Školní 300, Volyně Elektronická adresa: Vedení školy: PaedDr. Bc. František Jáchim ředitel školy Mgr. Vladislav Kučera zástupce ředitele školy Mgr. Radka Krumlová zástupkyně ředitele školy Součásti zařízení: základní škola, školní družina Zřizovatel: Město Volyně Rada školy: předsedkyně ing. Marie Náhlíková Složení rady školy: - delegováni zřizovatelem: ing. Václav Valhoda, starosta města ing. Marie Náhlíková, členka rady města ing. Stanislav Nový, člen zastupitelstva města - zástupci školy: Mgr. Radka Krumlová Mgr. Martina Boušková Mgr. Jana Koubová - zástupci rodičů: Mgr. Julie Filipová Bc. Petra Cardová Magda Holoubková Škola je jako příspěvková organizace zřízená dne 1. ledna Do sítě škol je zařazena Školským úřadem Strakonice od 6. března Je organizována jako úplná s 9ti ročníky. Ve školním roce 2014/15 měla v každém ročníku dvě třídy s výjimkou 9. ročníku, v němž byla pouze jedna třída, a 1. ročníku se třemi třídami. Zastupitelstvem města byl v březnu 2011 zřízen spádový obvod školy. Do školy však docházejí i žáci z některých obcí mimo spádový obvod, a to z důvodů vhodnějšího spojení nebo v souvislosti s dojížděním rodičů do práce. ZŠ Volyně navštěvují děti z následujících obcí a osad: Čepřovice, Černětice, Hoštice u Volyně, Kakovice, Kapsova Lhota, Krušlov, Litochovice, Malenice, Marčovice, Milejovice, Milíkovice, Nahořany, Nišovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Račí, Kalce u Předslavic, Starov, Straňovice, Strunkovice nad Volyňkou, Střítež, Svaryšov, Úlehle, Vacovice, Volyně, Všechlapy, Zechovice, Zlešice. Z oblasti Malenic docházejí děti do ZŠ Volyně pouze na 2. stupeň školy. 3

4 Škola je umístěná ve dvou budovách 100 m od sebe vzdálených. Vlastní školní jídelnu škola nemá, stravování žáků probíhá v samostatném právním subjektu Školní jídelna Volyně. Škola má k dispozici 10 odborných učeben (F, D, Z, Hv, Př, Ch, Aj, Nj, informatika, ateliér pro Vv). Tyto učebny jsou vybaveny didaktickou technikou, PC a dataprojektory, v některých učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. 2) Přehled oborů vzdělávání Škola poskytuje základní vzdělání podle vlastního ŠVP. - Opatřením MŠMT pokračovala povinná výuka dalšího cizího jazyk (německý jazyk). Na časovou dotaci pro výuku jsou využity hodiny původně určené pro volitelné předměty. Vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů: - zapojení do ekologické aktivity hnutí TEREZA a Cassiopeia - ekologické aktivity v rámci spolupráce se Správou NPŠ a CHKO Šumava Vimperk, spolupráce se vzdělávacím střediskem ve Stožci Lyžařský výcvik: 7. ročník v únoru v lokalitě Šumava Zadov Plavecký výcvik: žáci 2. a 3. ročníku 10 lekcí listopad březen Zájmové kroužky: sportovní hry, anglický jazyk (1. stupeň) 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy. Pedagogičtí pracovníci: Jana Bělohubá, Martina Boušková, Josef Capůrka, Jindřiška Černá, Ivana Havelcová, Lenka Chalupová, Marta Chumová, František Jáchim, Eva Kalousová, Jana Koubová, Radka Krumlová, Vladislav Kučera, Jiřina Kučerová, Lenka Motlová, Petra Mrázová, Vendula Pilnáčková, Jana Plačková, Miluše Pošvicová, Eva Přibáňová, Martin Punčochář, Jana Punčochářová, Barbora Schwarcová, Markéta Šitnerová, Jana Šůnová, Lucie Švehlová, Petra Tíková, Ivana Tomášková, František Volmut. Vychovatelky ŠD: Jiřina Capůrková, Janka Bláhová, Jaroslava Dolejšová, Lenka Kunešová. Provozní pracovníci: Jarmila Jáchimová referentka Božena Třísková ekonomka Vlasta Častová, Mariana Cheptea, Vladimíra Jelínková, Iveta Keřková, Zdeněk Kouba (školník), Jana Prixová, Hana Procházková, Marie Skřivanová, Lucie Třísková - uklízečky Pro rok 2014 byl škole předepsán limit pracovníků 33,2, skutečný stav byl 33,2. Pro rok 2015 je škole předepsán limit pracovníků 33,5 škola pracovala v 1. pololetí roku

5 v režimu 34,9 přepočtených pracovníků z důvodů dlouhodobého zástupu za nemocného pracovníka a v souvislosti se jmenováním druhého zástupce ředitele (důvodem je zajištění kontinuity řízení školy při postupném odchodu jednoho ZŘŠ a RŠ do důchodu). Všichni pedagogičtí pracovníci mají ve smyslu zákona 563/2004 Sb. v platném znění plnou kvalifikaci. Odborná kvalifikace pracovníků potřebám školy plně vyhovuje. 4) Údaje o zápisu a následném přijetí do školy Pro školní rok 2014/15 bylo zapsáno 75 žáků, z nichž 10 žáků má odklad začátku školní docházky. Skutečně nastoupilo 65 žáků. Pro školní rok 2015/16 bylo zapsáno 52 žáků, z nichž má odklad 5 žáků. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů ŠVP. Hlavním cílem vzdělávání podle ŠVP je rozvoj klíčových kompetencí žáků, a to : a) k učení b) k řešení problémů c) komunikativních d) občanských e) pracovních K rozvoji výše uvedených kompetencí docházelo průběžně ve všech předmětech. Učitelé kladli důraz na vytváření pracovních návyků žáků a na rozvoj jejich schopností řešit běžné životní situace s využitím poznatků a dovedností získaných ve škole. U žáků posledního ročníku se projevil pokles zájmu o školní práci, a to zejména po odevzdání přihlášek ke studiu. Výsledky školy v celostátním testování žáků 9. ročníku Z podnětu České školní inspekce proběhlo v květnu na vzorku základních škol v celé ČR testování úrovně znalostí žáků 9. ročníku ve vybraných předmětech. Základní test Zeměpis Dějepis Obč. vých. Chemie Fyzika Přírodopis ZŠ 59 % 63 % 62 % 58 % 57 % 55 % ČR 53 % 59 % 58 % 50 % 50 % 53 % Obtížnější test Zeměpis Dějepis Obč. vých. Chemie Fyzika Přírodopis ZŠ 73 % 78 % 73 % 45 % 59 % 57 % ČR 68 % 77 % 71 % 46 % 51 % 50 % 5

6 Výsledky výkonnostních testů KALIBRO (zadány v období leden březen): 3. ročník: Matematika: úspěšnost školy 63,1 % (ČR 60,3 %) Český jazyk: úspěšnost školy 67,0 % (ČR 69,1 %) 5. ročník: Matematika: úspěšnost školy 52,4 % (ČR 50,1 %) Český jazyk. úspěšnost školy 65,1 % (ČR 66,1 %) Anglický jazyk: úspěšnost školy 55,7 % (ČR 60,2 %) 7. ročník: Matematika: úspěšnost školy 83,5 % (ČR 57,7 %) [na horní hranici rozsahu úspěšností celého souboru škol ČR ] Český jazyk: úspěšnost školy 66,4% (ČR 65,1%) Anglický jazyk. úspěšnost školy 63,7% (ČR 62,7%) 9. ročník: Matematika: úspěšnost školy 75,5 % (ČR 43,8 %) Český jazyk: úspěšnost školy 62,2 % (ČR 61,9 %) Přírodovědný základ: úspěšnost školy 67,9 % (ČR 53,2 %) Anglický jazyk: úspěšnost školy 72,6 % (ČR 69,5 %) Údaje o žácích, kteří dokončili povinnou školní docházku umístění Počet vycházejících žáků ve školním roce 2014/2015 Umístění z 9. roč. ZŠ z 8. roč. ZŠ Z nižšího roč. ZŠ Celkem Z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky G SOŠ SOU Celkem

7 Ročník Celkem Počet žáků Celkový prospěch Prospělo s Prospělo Neprospělo z toho dívky vyznamenáním Počet žáků s 2.stupněm z chování 3.stupněm z chování Celkem ) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pro tuto oblast má škola podle pokynu MŠMT zpracovaný Minimální preventivní program, který je uplatňován jednak při běžné výuce a výchově a jednak při specielních zaměstnáních a činnostech. Jeho zaměření je na drogové závislosti, alkoholismus a kouření, kriminalitu a delikvenci, záškoláctví, šikanu. Zařazeny programy společnosti Do světa (formou 4hodinových bloků pro kolektivy tříd): 6. ročník: a AB 7. ročník: a AB 8. ročník: A Výskyt sociálně patologických jevů ve škole: Kouření: Objevuje se u žáků nejvyšších ročníků, převážně mimo školu, u určité skupiny žáků na veřejnosti běžně. Drogy: Nejsou žádné poznatky o používání drog ve škole. Záškoláctví: Jde především o problematické omlouvání nepřítomnosti ze strany rodičů, objevují se i nevěrohodné omluvy, týká se skupiny 4 5 žáků školy. Řešeno bylo ve výchovné komisi školy a následně ve spolupráci s referátem sociálních věcí a referátem školství MÚ Strakonice. V některých případech bylo dosaženo účinku až po sankci vůči rodičům udělené MÚ Strakonice. V jednom případě ze strany zákonného zástupce přechodem žáka na jinou školu a následným umístěním ve speciálním výchovném zařízení. Šikana: Ve škole je pro žáky zřízena schránka důvěry sledování jejího obsahu je v kompetenci výchovného poradce. Pokud je chování se znaky šikany odhaleno, je prošetřeno, viníci potrestáni a je sledována účinnost přijatých opatření. 7

8 7) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků a) vzdělávání vedoucích pracovníků Období Název vzdělávání Pořadatel Účast 2015 Funkční studium pro vedoucí I NIDV 1 (ZŘŠ) b) vzdělávání v oblasti cizích jazyků Období Název vzdělávání Pořadatel Účast Listopad Ideas that work PF ZČU 1 Listopad Upper Primary IV. Oxford Univ.Press 2 Březen Inspiromat pro Aj NIDV 2 d) další vzdělávání Období Název vzdělávání Pořadatel Účast 2015/16 Moderní trendy ve výuce fyzice JU Č.Budějovice 1 Říjen Česká šlechta Descart 1 Říjen Multimédia ve výce dějepisu PANT Polanka 1 Listopad Žák s Aspergerovým syndromem APLA Tábor 1 Listopad Metody a formy čtenářské dov. NIDV 2 Listopad Fyzika v každodenním životě Descart 1 Listopad Dějiny Československa Descart 1 Listopad Specifika hospodářství Ruska Descart 1 Březen Geometrie vesmíru Descart 1 Duben Práce s chybou v matematice Descart 1 Duben Deset let s RVP ZČU Plzeň 1 8) Údaje o aktivitách školy a účasti v soutěžích Proběhla školní kola všech soutěží vyhlašovaných MŠMT a účast ve vyšších kolech soutěží. Olympiády (MŠMT): - olympiáda v českém jazyce okresní kolo 4. místo - matematická olympiáda Z7 2 x 6. místo - konverzační soutěž v anglickém jazyce okresní kolo, kategorie II. A 1. místo, diplom - konverzační soutěž v německém jazyce okresní kolo, kategorie II A 1. místo - zeměpisná olympiáda okresní kolo, kategorie B 5. místo, kategorie C 3. - biologická olympiáda okresní kolo 2. místo Úspěchy v dalších soutěžích: - čestné uznání (2 žáci) za výtvarné práce na mezinárodní soutěži v Brazílii (Saõ Paulo) - Národní pak Šumava ve školních lavicích 2 x 1. místo - fotbalový turnaj Mc Donald Cup 1. místo v okrese - přírodovědná soutěž Kdo umí, umí třídy 1. a 4. místo - soutěž dětských recitátorů kategorie IV. postup do krajského kola - výtvarná soutěž Co vyprávěl starý strom kategorie 7-11 let 1. a 2. místo - účast při sbírce Život dětem 8

9 - Jihočeský zvonek okresní kolo 2 x stříbrné pásmo, 3 x bronzové pásmo - Eurorebus krajské kolo 1 x 7. a 11. místo - Pythagoriáda 5. ročník 5. místo v okresním kole Divadelní a filmová představení: Pražské violoncellové kvarteto 2. stupeň O Sněhurce 1. stupeň Vánoce s kamarády 1. stupeň film s vánoční tématikou celá škola film v německém jazyce pro žáky 8. ročníku koncert Salve Charitas 2. stupeň Městské muzeum: - pravidelné návštěvy (zejména v rámci výuky občanské výchovy a dějepisu) Městská knihovna: - 8. a Týden knihoven 2. a 3. ročník - Pasování na čtenáře duben 1. ročník Besedy: Beseda s Policií ČR 6. AB, 7. AB Beseda s Policií ČR 8. AB, 9. A Beseda o obnovitelných zdrojích - 8. AB Účast na soudním líčení Okresní soud Strakonice 9. A Beseda o etiketě (p. Fíla) 6. A, 9. A Beseda o etiketě (p. Fíla) 6. B, 7. AB, 8. AB - 9. a Volyňský rozcestník 2. stupeň Sportovní akce: Minikopaná Strakonice 8. AB Okresní kolo turnaje ve Florbalu r okresní turnaj ve vybíjené ročník sportovní den pro 1. stupeň sportovní den pro 2. stupeň Exkurze: Kleť hvězdárna 6. AB Planetárium České Budějovice 5. AB Centrum ekologické výchovy Vimperk 4. AB Exkurze projektu ENVITECH Týn nad Vltavou 8. AB Exkurze projektu ENVITECH Týn nad Vltavou 7. AB 9

10 Exkurze projektu ENVITECH Sluňákov 9. A Exkurze projektu ENVITECH - automobilka Kolín 9. A Exkurze na Okresní soud Strakonice 9. A Exkurze Praha (kosmonautika Klementinum) 6. AB Exkurze do seismologické stanice Kašperské Hory 9. A Ekologické středisko Stožec 7. AB Exkurze ENVITECH elektrárna Lipno Elektrárna Písek a město 4. AB Elektrárna Lipno součást projektu VOŠ a SPŠ Strakonice 8. AB ENVITECH VOŠ a SPŠ Strakonice 8. AB Ekologické školící středisko Horažďovice s terénní prací 7. B Vlastivědná exkurze 5. B Památník Vojna 9. A Návštěva fyzikální interaktivní výstavy České Budějovice 8. AB Některé exkurze jsou součástí účasti školy na rozvojových projektech a grantech (jde o exkurze do výrobních provozů, výjezdy za technickými a přírodovědnými zajímavostmi, ap.) Školní výlety (květen červen): 1. ročník Selibov 2. ročník Kašperk 3. ročník Tábor 4. ročník Plzeň 5. ročník Praha/Boubín 6. ročník Pošumaví 7. ročník - Praha 8. ročník Putim 9. ročník Českobudějovicko Prezentace školy: - prosinec na závěrečné konferenci projektu Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ CZ.1.07/1.1.14/ v Českých Budějovicích - prosinec školní akademie 2. stupně (následně výstava fotografií na MÚ Volyně) - článek o výuce matematiky Magazín Právo na konferenci Moderní trendy ve výuce fyziky duben Kašperské Hory 1

11 Ostatní: Přírodovědná akce pro žáky 9. A připravila SŠ a JŠ Volyně Ekologický výukový program 1. A, 2. A Projektový den VOŠ, SPŠ, SŠŘS Strakonice 8. AB Ekologický výukový program 1. C Ekologický výukový program 1.B Ekologický výukový program 3. AB Den Země ročník Den Země program připraven SŠ a JŠ Volyně pro 1. ABC účast žáků 1. ročníku na dětském dni (pořádá SŠ a JŠ Volyně) Letní zahradní slavnost v areálu školy 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti a o výsledcích kontrol MÚ Volyně finanční odbor běžná periodická kontrola hospodaření Výsledek: bez závad Krajská hygienická stanice celková kontrola Výsledek: bez závad MÚ Volyně finanční odbor inventarizace 2014, finanční dokumenty Výsledek: drobné závady dle protokolu 10) Základní údaje o hospodaření školy (za rok 2014) Přímé investiční náklady prostředky MŠMT (UZ ): závazné ukazatele: limit zaměstnanců předepsán 33,2; skutečnost 33,2 pracovníků celkem NIV poskytnuto tis. Kč, čerpáno tis. Kč Provozní prostředky: Pro rok 2014 byl zřizovatelem škole poskytnut příspěvek na činnost ve výši Kč a byly předpokládány příjmy z vlastní činnosti ve výši Kč (dosaženo Kč). Hospodářský výsledek roku 2014 byl ,55 Kč rozdělení Kč do fondu odměn, ,55 do rezervního fondu. 1

12 Pro rok 2015 byl zřizovatelem škole poskytnut příspěvek na činnost ve výši Kč, vlastní příjmy organizace jsou plánovány ve výši Kč. 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a grantů Nevšední matematika všedního dne projekt na podporu výuky matematiky a přírodovědných předmětů, ZŠ Volyně je v projektu partnerem organizátora (Gymnázium Mělník) tvorba didaktických materiálů pro výuku v 9. ročníku s přesahem do 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia, projekt potrvá do září 2014 realizace Jáchim. Projekt ukončen v prosinci Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů, ZŠ Volyně je partnerem (organizátor ZVAS České Budějovice), realizace Jáchim, Chumová, projekt ukončen v prosinci Rozvoj environmentálních a technických kompetencí žáků základních škol Jihočeského kraje (předkladatelem je Jihočeská agentura pro podporu inovativního vzdělávání a Pedagogická fakulta JU České Budějovice), realizace Chumová, Jáchim, od září V rámci projektu byly dodány stavebnice MERKUR 8 a byla organizována projektová zaměstnání v říjnu Projekt ukončen Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji (předkladatelem je VOŠ, SPŠ a SŠŘS Strakonice), realizace Capůrka. Součástí projektu jsou exkurze do strojírenských závodů, automobilek, energetických zařízení. Projekt pokračuje i v roce ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Škola neprovozuje systém celoživotního vzdělávání. 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2014/15 byl školou předložen projekt Vybavení dílen na ZŠ za účelem zkvalitnění přírodovědného a technického vzdělávání CZ.1.14/2.4.00/ s ukončením Součástí projektu je rekonstrukce elektroinstalace ve školních dílnách a vybavení dílen pro dřevoobráběcí práce a kovoobráběcí práce. Projekt v současné době v realizaci s ukončením Celková hodnota projektu je ,- Kč bez financování rekonstrukce elektroinstalace. 1

13 14) Údaje o spolupráci s odborovou organizací Předseda odborové organizace ve škole byl pravidelně seznamován se skutečnostmi majícími vliv na chod školy, personalistiku a celkové prostředí. Ve spolupráci s odborovou organizací je každoročně aktualizována kolektivní smlouva. Odborová organizace je nápomocna řediteli školy při vytváření příznivého klimatu ve škole. S odborovou organizací byla předem projednána všechna opatření plynoucí z nedostatku finančních prostředků a mající dopad do platů pracovníků. Odborová organizace byla v dubnu 2015 zrušena. 15) Různé Podpora čtenářství: Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros pravidelná nabídka a distribuce knih pro děti. Klub čtenářů nakladatelství Fragment pravidelná nabídka a distribuce knih pro děti. Knižní produkce je využívána zčásti i ve výuce českého jazyka. Spolupráce s dalšími organizacemi: 1) SŠ a JŠ Volyně účast na projektových dnech (ekologická tématika, prezentace záchranných složek, ap.). Ze strany ZŠ je tato spolupráce velmi ceněna, setkává se u žáků s kladným hodnocením, celkově má velký výchovný význam. Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou. 2) Volyňská kultura pracovnice školy vybírá z nabídky kulturní vystoupení velmi dobré kvality. ZŠ oceňuje přístup ředitele zařízení k přáním školy ve vztahu k pořádání vlastních akcí. Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou. 3) Technické služby Volyně plně vycházejí vstříc potřebám školy, vždy v plném rozsahu a požadovaných termínech. Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou. 16) Projednání zprávy a) na poradě pracovníků školy dne 24. června 2015 b) a schválena radou školy dne 10. září 2015 Zpracoval: dr. František Jáchim, ředitel školy 1

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222. Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222 Výroční zpráva k 31.8.2007 Název organizace: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 014 916 Termín konání inspekce: 15., 16. a 19. únor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-274/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 918 651 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát. Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát. Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace Adresa: Smetanovo nám. 786, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 170 675 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dubeč

Výroční zpráva ZŠ Dubeč Výroční zpráva ZŠ Dubeč školní rok 2010/2011 Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 Dubeč / ze dne 21. 12. 2000 / Zřizovatel: Městská část Praha Dubeč, Starodubečská 401 Charakteristika školy: Jde

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. Signatura: nf6hs302 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Střední odborné učiliště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny. Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves. Identifikátor: 600 082 814

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny. Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves. Identifikátor: 600 082 814 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves Identifikátor: 600 082 814 Termín konání inspekce: 16.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa: Bohumín-Pudlov Trnková 280, 735

Více

Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s.

Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s. Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s. Datum konání: 31. březen 2016 Místo konání: sídlo MAS, Pivovarská 281, Tachov Přítomni: dle prezenční listiny PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Informace o projektech

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01108/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01108/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01108/08-06 Adresa: 407 44 Chřibská 280 Identifikátor: 600 076 300 IČ: 72 744 499 Místo inspekce: Základní škola Chřibská

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn3ks201 Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOST ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOST ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOST ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015-1

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Motivační program Ústeckého kraje - příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy (dále je Příspěvek na dojíţdění )

Motivační program Ústeckého kraje - příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy (dále je Příspěvek na dojíţdění ) STRANA: 1 z 6 Organizační opatření tohoto rozhodnutí Ukládám vedoucím organizačních úseků teoretického a praktické vyučování a ekonomickosprávního úseku: 1. Prokazatelně seznámit podřízené zaměstnance

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, Rakovník 269

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více