Nosatci /Curculionidae, Coleoptera/ Žehuňské obory a jejího okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nosatci /Curculionidae, Coleoptera/ Žehuňské obory a jejího okolí"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 9: ,1980 Nosatci /Curculionidae, Coleoptera/ Žehuňské obory a jejího okolí Die Rüsselkäfer/Curculionidae, Coleoptera/ des Wildgeheges von Žehuň und seiner Umgebung MICHAL KOŠŤÁL ÚVOD Problematika ochrany přírody stále nabývá na aktuálnosti. Socialistické hospodářství vynakládá na ochranu životního prostředí a přírody vůbec značné finanční prostředky. Mnohdy však i chráněná území ovlivňuje mnoho faktorů a více nebo méně negativními důsledky. Řádný výzkum všech složek společenstev chráněného území je předpokladem dokonalé informovanosti o území a tím i jeho účelné a všestranné ochrany. V práci jsem se pokusil provést výzkum broučí čeledě Curculionidae na území a v těsné blízkosti středočeské rezervace Žehuňská obora. Ihned v úvodu je třeba přiznat, že práci není možno považovat za kompletní faunistický výčet. Snažil jsem se napsat spíše studii faunisticko-ochranářskou. Použil jsem (kromě bývalého rodu Rhynchites) nomenklaturu ze stále uznávaného díla REITTEROVA - Fauna Germanica (1916) - a uvedl jsem nejznámější synonyma. Shromáždit materiál a zajistit potřebnou literaturu a determinaci bylo velmi obtížné a bez ochotné pomoci entomologů a pracovníků institucí by se mi to sotva podařilo. Chtěl bych na tomto místě poděkovat ing. Fremuthovi za ochotně provedenou determinaci všeho materiálu, dr. Vinšovi z ministerstva kultury ČSR za udělení výjimky z ochranných opatření v této státní přírodní rezervaci a povolení sběru na území SPR, RNDr. Bílkovi a RNDr. Rivolovi za připomínky a rady, jak získat literaturu a údaje o rezervaci. Doufám, že práce přispěje k poznání hmyzí fauny Žehuňská obory, dosud 195

2 opomíjené, a poukáže na biologickou cenu okolí reservace. PŘEHLED LITERATURY Žehuňská obora byla již několikrát hodnocena, a to hlavně z botanického hlediska. Ornitologických prací je už méně a entomologické práce prakticky scházejí. V širší pojetí vystihuje flóru obory práce ŽOFÁKA (1957). K obecně popisujícím publikacím patří práce autorů: ČEŘOVSKÝ a HOMOLÍČ (1953), MARŠÁKOVÁ- NĚMEJCOVÁ a MIHÁLIK (1977). Arachnofaunou Žehuňské obory se zabýval BUCHAR, V těchto pracích se jen vzácně vyskytuji entomologické poznámky. a to mnohdy jen prosté konstatováni přítomnosti určitého, většinou běžného druhu nebo čeledi. Cennější, ačkoli opět jen kusé seznamy několika druhů Orthopter jsou v materiálech o rezervaci na Středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje (dále jen KS - krajské středisko) v Praze, stejně jako botanické zpracování lokality. Přesné citace uvedených pramenů jsou v části Seznam použité literatury. MATERIÁL Práci jsem zaměřil na čeleď Curculionidae (Coleoptera), jejíž druhové zastoupení jsem sledoval v jižní části SPR Žehuňská obora a srovnání je s faunou Curculionidů v těsné blízkosti rezervace (do 400 m od hranice). ZKOUMANÁ ČELEĎ = CURCULIONIDAE Nosatci (Curculionidae) jsou jednou z našich nejpočetnějších čeledí. ROUBAL (1941) udává ze Slovenska a Podkarpatská 838 druhů. Od té doby bylo u nás zjištěno mnoho dalších, pro ČSSR neznámých druhů, některé a těchto druhů se ukázaly jako taxonomicky nejednotné a rozdělily se ve více specií. Proto se počet druhů nosatců v ČSSR blíží tisíci: v Čechách je tento počet o něco menší. Velká Část druhů je však sporadická a mnohé jsou od nás hlášeny jen několikrát. Nosatci jsou fytofágní brouci. Žijí v různých částech rostlin, a to ve stoncích bylin, lýku, dřeni nebo kůře dřevin, listech, jehlicích, květech, hlízách, cibulích a kořenech. Vyvíjejí se i na živých rostlinách, tak i na různých vegetabiliích. Vyskytují se mezi nimi druhy denní i noční, suchozemské i vodní. Některé druhy výrazně škodí (shrnuto podle 196

3 ROUBALA 1941, REITTERA 1916, KLAPÁLKA 1903). Na lokalitě jsem sebral přes 700 exemplářů, z nichž 421 kusů jsem použil k preparaci a ke studiu doma, kdežto zbylé exempláře jsem pouze zaznamenal a studoval je v terénu. Jde bez výjimky o mé vlastní sběry, k nimž jsem si opatřoval poznámky. Až na dva druhy (Smicronyx jungermanniae REICH., Apion sfer GYLL, ) je materiál v mé sbírce. U velkých sérií jednoho druhu je část exemplářů v soukromých sbírkách jiných, sběratelů (FREMUTH, MIKÁT, PŘIKLOPIL, DRASNER aj. ). Materiál jsem preparoval obvyklým způsobem. ZKOUMANÉ ÚZEMÍ SPR Žehuňská obora se nachází ve Středočeském kraji v okrese Nymburk, v katastru obce Kněžičky. Je vzdálena asi 0,3 km od železniční stanice Choťovice na trati Velký Osek - Hradec Králové. Obora je ze severu ohraničena polem katastru Kněžiček a Dlouhopolska a státní silnicí Chlumec nad Cidlinou - Poděbrady. Z východu SPR hraničí s polním pásem, který odděluje oboru od lesního komplexu u obce Převýšov, a na jihu víceméně těsně přiléhá k Žehuňskému rybníku. Pás mezi rybníkem a oborou nedosahuje ani v nejširších místech 1 km. Na západě vymezuje lokalitu silnice z Žehuně na státní silnici Chlumec nad Cidlinou - Poděbrady. Obora byla dř9ve majetkem hrabat Kinských a poslední z rodu, Z.R. Kinský, souhlasil se vznikem rezervace v oboře. SPR vznikla na základě vyhlášky č /48 8. února 1948 za účelem ochrany dubu pýřitého a význačného teplomilného společenstva. Původní výměra byla 941 ha. Předtím byl již v roce 1913 ve Vídni na říšském sjezdu podán návrh k ochraně obory, Ochranu podporovali naši významní vědci; univ. prof. Podpěra z Brna, prof. Klika, Schustler a Deyl (Rezervační kniha, ms.). Rezervace po územních úpravách (1963) má dnešní rozlohu 928,66 ha. Dnes je důvodem ochrany zachování původního xerotermního společenstva, sípákové doubravy a vlhkých luk Pocidliní (Rezervační kniha, ms., MARŠÁKOVÁ a MIHÁLIK 1977). Žehuňská obora je položena v nadmořské výšce m. Je tvořena plošinou a jejími jižními svahy; průměrná strmost těchto svahů je okolo 10 až 20 a největší strmost je 50 (Rezervační kniha, ms.). Nachází se v teplé oblasti a mírně suché podoblasti s mírnou zimou. Průměrná lednová teplota je -1 C, červencová 19 C a roční 9 C; roční úhrn srážek činí 600 mm (Školní zeměpisný atlas ČSSR, 1962). 197

4 Jižní svahy jsou tvořeny opukou, vyskytující se i jinde v České křídové tabuli. Dolní část rezervace (pod strání) je geologickým a hlavně pedologickým předělem mezi opukou a usazeninami holocenu (Školní zeměpisný atlas ČSSR, 1962). Jižní stráně rezervace mohou být ohroženy důsledky velkoplošné těžby dřeva ve vrcholových partiích, protože optiky a sliny, vlivem vody rychle vsáklé, v místech odlesnění na svazích sjíždějí (Rezervační kniha, ms.). Značný podíl na rozrušení strání má daňčí a mufloní zvěř, která se v oboře chová ve velkém a která i dalšími vlivy snižuje ochranářskou cenu rezervace. Z geobotanického hlediska lokalita spadá do dvou oblastí. První z nich je oblast subxerofilních teplomilných doubrav, druhá, limitovaná hlavně na pásmo mezo oborou a rybníkem (mimo SPR), je oblastí luhů a olšin a jejich sukcesních stadií (Geobotanická mapa ČSR, 1976). Botanicky je obora zpracována dostatečně. Po náporu zvěře [daněk (Dama dama), asi 200 ks; muflon (Ovis musimon), asi 100 ks] však vznikly ve složení fytocenóz kvantitativní i kvalitativní změny. Současný stav prospívá z rostlin především hlaváčku jarnímu (Adonis vernalls), který se pro jedovatost nespásá, a proto se naopak značně rozšířil.. Lokalitu jsem pro potřeby práce rozdělil do dvou hlavních částí, a to území obory (část rezervace Žehuňská obora) a blízké okolí obory. Území obory jsem opět rozdělil na dvě části, tj. na lesní část a na stepní část. Lesní část tvoří většinou hospodářsky využívaný les, převážně Quercetum s příměsí jiných dřevin: bříza, borovice, smrk, jírovec atd. (Betula verrucosa, Pinus silvestris, Picea excelsa, Aesculus hippocastanum etc.). Bylinné patro je většinou chudé, zvláště v ostrůvcích smrkových monokultur, a velmi poznamenané lovnou zvěří. Ve stepní části jde o zpustlý sad, v němž jsou stromy od sebe vzdáleny až přes 50 m (proto název "stepní část"), s porosty spásaných trav a silně rozrušeným podkladem (slínové svahy). Nápadná je v této části rostlina hlaváček jarní (Adonis vernalis) a na krajích lesa dub šipák (Quercus pubescens). Patří sem i nepoměrně menší úsek obory, než je část sadu. Je to úzký pruh (asi m) spíše lučního charakteru se staletými duby ve východní části obory u 198

5 její jižní hranice. Loučky se velmi intenzívně vypásají, stepní charakter zde úplně chybí. Na starých dubech je hojný Lucanus cervus L. (COL.). Rovněž okolí obory lze rozdělit, a to na lesní část, stepní část a luční část. Do lesní části patří jen západní část lokality - Quercetum s bylinným i keřovým patrem. Charakteristické rostliny pro bylinné patro jsou Corydalis cava, Primula sp. a Pulmonaria officinalis, pro keřové patro pak Sambucus nigra a Cornus sanguinea. Tato část je součástí SFR. Stepní část tvoří stejně jako v oboře zpustlý sad, v němž však jsou podstatně mladší ovocné stromky. Místy tento sad přechází v lesostep s Quercus pubescens, která vzdáleně morfologicky připomíná matranskou formaci. V tomto úseku je bohatá stepní vegetace, např. Adonis vernalis, Anemone silvestris, Gentianella cillata, Ononis spinosa, Verbascum sp., Carduus acanthoides, C. nutans, Cirsium eriophorum, C. vulgare, Eryngium campestre aj. Je omezena na východní část lokality, tj. na pruh mezi tratí a hranicí obory. Luční část tvoří oblast mezi rybníkem a železniční tratí a částečně leží i ve SPR Žehuňský rybník. Charakteristická pro tuto oblast je luční flóra se vstavači, kakostem aj. (Orchis sp., Geranium pratense aj.). Z dřevin zde na březích rybníka roste topol a vrba (Populus nigra, Salix alba, S. caprea) a je zde také bohatý rákosový porost. Žehuňská obora byla v roce 1973 postižena požárem (jihovýchodní část stepního úseku), při kterém vyhořelo 31 ha. Dnes již nejsou stopy požáru patrné. Do roku 1976 byla stepní část mimo oboru asi z 30 % plochy vypalována jako prevence před požárem obory a není ani třeba zdůrazňovat zhoubný vliv tohoto postupu. METODIKA Všechny sběry jsem provedl v letech , celkem ve 21 exkurzích; z toho 14 exkurzí jsem uskutečnil v sezóně (III.-IX.) a 7 mimo sezonu (X.-II.). Průměrný výtěžek letní exkurze byl 57,3 exempláře a zimní 5,4 exempláře. Při sběru jsem uplatňoval všechny mně dostupné metody sběru: a) Při individuálním sběru jsem nosatce sbíral s rostlin, země, kamenů apod. po předchozím vizuálním vyhledání. Tímto způsobem jsem sbíral hlavně větší druhy (Otiorrhynchus Cleonus, Larinus) žijící solitérně. 199

6 b) Při prosévání jsem pracoval s prosévadlem (d = 20 cm), kterým jsem proséval staré listí (Apion), kůru listnatých stromů, humus, hnijící vegetabilie, seno apod. c) Pří smýkání jsem smýkal kruhovým smýkačem (d = 4,5 cm) po nižší vegetaci, keřích a rákosu. d) Pří sklepávání jsem používal tzv, americký čtvercový sklepávač (P = 1m2), kterým jsem sklepával všechny příhodné stromy a keře. e) Další způsob, tj. odchov, jsem bohužel plně nevyužil, ačkoli by si to zasloužil. Odchoval jsem jen druh Magdalis armigera, a to ještě při odchovu Anthaxia manca (Buprestidae, Col.) z jilmu (Ulmus effusa). Všechny způsoby sběru, kromě posledního, jsem v měsících březnu až září účinně kombinoval, a to tak, že jsem na každé exkurzi využil všechny způsoby, kromě prosévání. Proséval jsem pravidelně v zimě, v letním období jen na některých exkurzích. Při speciálních pozorováních dynamiky výskytu Sirocalus floralis, Apion ononicola a Phyllobius piri jsem kladl těžiště do roku Vedla mě snaha dosáhnout reprezentativnosti vzorku, a proto jsem nasmýkaný nebo sklepaný materiál bral z více míst na příslušném biotopu lokality a pak z něho vzal průměrnou hodnotu. VÝSLEDKY VLASTNÍ PRÁCE Dále jsou uvedeny všechny druhy čeledí Curculionidae, které jsem zjistil na zkoumaném území. K názvu jsou přiřazeny poznámky ke sběru, datum sběru, hojnost na lokalitě a část lokality (obora nebo její okolí), kde byl druh chycen. Data nebylo možno uvést všechna, protože by to vedlo ke ztrátě přehlednosti. V přehledu druhů je zachycena pokud možno krajní doba výskytu. Pokud je datum exkurze podtrženo, znamená to, že se příslušný druh již nesbíral při jiných exkurzích. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ V přehledu jsou použity dále uvedené značky: (1) - chytán v jednom exempláři, (3) - chytán ve 2-3 exemplářích. (6) - chytán ve 4-6 exemplářích, (20) - chytán v 7-20 exemplářích, (h) - hojný druh, (vh) - velmi hojný druh, 200

7 A - obora, B - okolí obory (do 400 m), AB - obora a její okolí. Otiorrhynchus GERMAR 1. O. fullo SCHRANK (zebra F.) - sklepáni s listnatých stromů a keřů; ; (3); AB. 2. O. sulcatus P. - na cestě; ; (l); B. 3. O, ovatus L. - pod kameny a v trávě; , ; (3); B. 4. O. ligustici L. - na různých bylinách, vícekrát na kopřivě (Urtica dioica); , ; (20); AB. Phyllobius SCKÖNH. 5. Ph. piri L. - na různých keřích a listnatých stromech, hlavně u cesty podél hranice obory, imaga sklepána často v masách, ale byl smýkán také s bylinného patra u cesty í na stráních ve východní části zkoumaného území ; , ; (vh); AB. 6. Ph. oblongue L. - sklepán s listnatých stromů a keřů, zvláště s růže (Rosa canina); , ; (h); AB. 7. Ph. incanus GYLL. - sklepán s vrb (Salix caprea, S, viminalis); ; (3), B. 8. Ph. betulae G. - na hlohu (Crataegus monogyna) a jiných keřích, hojný skoro jako Ph. piri, ale objevoval se později; ,f ; (h); AB. 9. Ph. calcaratus P. - na mladých břízách (Betula verruoosa) ve východní části lokality u hranice obory; ; (3); B. 10. Ph. arborator HRBST. (Ph. psithacinus GERM.) - spolu s Ph. calcaratus; ; (1); B. 11. Ph. argentatus L. - sklepán; ; (l); B. Barypithes DUVAL. 12. B. mollicomus AHRENS - na cestě u kaluže; ; (1) B Brachyderes SCHÖNH. 13. B. incanus L. - v terminále malé borovice (Pinus silvestris) v západní části obory na plošině; druh, který je jinde v borových lesích běžný, se zde podařilo nalézt jen ve 2 exemplářích; ; (3); A. Eusomus GERM. 14. E. ovulum GERM. - smýkán hlavně u cesty podél obory a ve východní části lokality na stepních stráních; typický exponent teplých poloh, vápencového apod. substrátu (ROUBAL 1941); v oboře se ho nepodařilo přes veškeré úsilí zjistit; ; (3); B. Paophilus FAUST 15. P. afflatus BOH. - smýkáním na stráních stepního charakteru ve východní části lokality, bohužel neznámo s čeho; druh platí za vzácný; ; (1); B. Polydrosus GBRM. 201

8 16. P. mollis STRÖM. - na hlohu (Crataegus monogyna) u cesty, asi uprostřed podél ohrady obory; ; (l); B. 17. P. undatus F. - na hlohu, šípku, dubu (Crataegus monogyna, Rosa canina, Quercus robur, Q. pubescens), ale i na kopřivě. (Urtica dioica); ; (2); AB. 18. P. picus F. - sklepán s keřů, hlavně však s dubů (Quercua sp.); , ; (2); AB. 19. P. cervinus L. - jako předchozí, ale ještě častěji na více dřevinách; ; (h); AB. Strophosomus STEPH. 20. S. rufipes STEPH. - na mladých doubcích (Quercus robur); ; (3); B. Sitorna GERM. 21. S. sulcifrons THUNBG. - celkem všude, ale nejvíce ve východní části stepi mimo oboru, kde byl smýkán s jehlice (Ononis spinosa) a jiných bylin; ; (h); AB. 22. S. hispidulus F. - smýkán; , ; (20); B. 23. S. flavescens MRSH. - sesmýkán ve východní části lokality, patrně s jehlice (Ononis spinosa); ; (l); B. 24. S. suturalis STBPH. - smýkán pouze ve východní části stepních strání mimo oboru, avšak ve velkém množství; , ; (6); B. 25. S. lineatus L. - nejhojnější druh rodu Sitona na lokalitě; občas byl nalezen i ve značně vypasené xerotermní formaci s obnaženým slínem, i v zemi; , ; (vh); AB. Tanymecus SCHÖHH. 26. T. palliatus F. - udáván s lopuchu (Aretium - REITTER 1916) a nalezen (asi náhodně) na kopřivě (Urtica dioica u cesty asi 200 m od vchodu do rezervace západním směrem; 18.6i1977; (l); B. Cleonus SCHÖNH. 27. C. piger SCOP. - náhodně na železničním přejezdu východně od stanice, ; (l); B. Larinus GERM. 28. L. turbinatus GYLL. - na bodlácích a pcháčích (Carduus, Cirsium) v dolní části stepi východního svahu lokality; nejvíce na bodláku (Carduus sp.) v terénních dolících; , ; (6); B. 29. I. planus F. - podobně jako předchozí druh; , ; (3); B.Rhinocyllus GERM. 30. Rh. conicus FRÖLICH - na týchž místech jako Larinus, ale navíc i na pcháči (Cirsium sp.) u jihozápadního rohu obory u cesty; 5_.6_.1977; (3); B. Phytonomus SCHÖNH. (DONUS) 31. Ph. contaminatus HRBST. - sesmýkán neznámo s čeho ve východním stepním úseku strání; ; (l); B. Limobius SCHÖNH. 202

9 32. L. borealis PAYK. - 2 exempláře na jehlici (Ononis spinosa); podařilo se ulovit pouze jednoho; REITTER 1916 považuje tento druh za nehojný; ; (1); B. Apion HRBST. 33. carduorum KIRBY - na bodláku (Carduus sp.); ; (3); B. 34. hookeri KIRBY - sesmýkán; ; (l); B. 35. urticarium HRBST. - na kopřivě (Urtica dioica) při hranici lesa v horní západní části obory; ; (l); A. 36. seniculus KIRBY - smyk; ; (3); B 37. frumentarium PAYK. - na šťovíku (Rumex sp.); 18.6_.1977; (1); B. 38. apricans HRBST. - smyk; , ; (20); AB. 39. aestivum GERM. - smyk; ; (1); B. 40. ononicola BACH - smýkáním v masách s jehlice (Ononis spinosa); nejhojnější druh rodu Apion na lokalitě; , ; (vh); AB. 41. assimile KIRBY - smyk; ; (1); B. 42. varipes GERM. - smyk; REITTER 1916 označuje tento druh za nehojný, ale na stepi východní části lokality a na lukách u rybníka je poměrně hojný; ; (20); B. 43. brevirostre HRBST. - smyk; ; (6); B. 44. columbinum GERM. - smyk; , ; (20); B. 45. virens HRBST. - smyk; ; (3); B. 46. afer GYLL, - na vysekaném rákosu (Phragmitee communis), který byl svázán v stohy u rybníka, získány smykem 2 exempláře; , ; nový druh pro ČSSR, in coll. FREMUTH; (3); B. 47. tenue KIRBY - smyk; ; (3); B. 48. viciae PAYK. - smyk; ; (l); B. 49. pavidum GERM. - smyk; ; (l); B. 50. aethiops HRBST. - smyk; ; (l); B. 51. vicinum KIRBY - smyk; ; (l); B. Magdalis GERM. 52. M. armigera GEOFFR. - na jilmech (Ulmus effusa, U. carpinifolia) v masách, na jedno sklepání až sto exemplářů; vychován na jilmu (Ulmus effusa); , ; (vh); AB. 53. M. flavicornis GYLL. - na hlohu (Crataegus monogyna), sklepán; ; (1); B. Anoplus SCHONH. 54. A. plantaris NAEZEN. - sklepán; ; (l); B. Zacladus SCHÖNH, 203

10 55. Z.affinis PAYK. - v květech kakostu (Geranium pratense) u rybníka; ; (3); B. Coeliodes SCHÖNH. 56. C. dryados GMEL. - sklepán s keřů podél cesty okolo obory; ; (3); B. Sirocalus HEYDEN 57. S. floralis PAYK. - na brakvovitých rostlinách (REITTER 1916), všude hojný; mnoho imag je možno se smýkat i bez znalosti jeho ekologie; rovněž v prosevu ( ); , ; (vh); AB. Ceutorrhynchus GERM. 58. C. roberti GYLL. - smyk; ; (l); B. 59. C. pleurostigma MRSH. - smyk; ; (3); B. 60. C. erysimi F. - smyk; , ; (6); AB. 61. C. contractus MRSH. - smyk; ; (1); B, Mononychus GERMAR 62. M. punctum-album HRBST. - nenalezen na Iris pseudacorus, kde uvádí jeho výskyt REITTER 1916, nýbrž nalezen na Verbascum sp spolu s Cionus; ; (3); B. Limnobaris BEDEL. 63. L. pusio BOH. - smyk; ; (l); B. Balaninus GERMAR 64. B. nucum L. - sklepán s Corylus avellana; ; (1); B. 65. B. venosus GRAY. - na trávě pod Quercus robur u jihozápadního rohu obory; ; (1); 66. B. glandium MRSH. - nejhojnější z rodu na lokalitě, nalezen sklepáním s Quercus sp., na trávě a v prosevu; , ; (20); AB. Balanobius JEKEL 67. B. salicivorus PAYK. - sklepán ve větším množství se Salix sp.; ; (20); AB. 68. B. pyrrhoceras MRSH. - jako předchozí, ale ještě hojnější; pozoruhodné je, že se vyskytoval nejen na dubu, ale hlavně na vrbách u rybníka (Salix alba); , ; (h); B. Anthonomus GERMER 69. A. rubi HRBST. - na lokalitě jeden z nejhojnějších nosatců a brouků vůbec; vyskytuje se všude, kde roste ostružiník (Rubus fruticosus), ale i na hlohu, šípku, trnce (Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa) aj.; ; (vh); AB. 70. A. pedicularius L. - sklepán s rodu Prunus a hlohu (Crataegus monogyna), možná i Salix, 30.4,1977, ; (6); B. 71. A. pomorum L. - sklepán s hrušně (Pirus communis): ; (3); A. Brachonyx SCHÖNH. 204

11 72. B. pineti PAYK. - typický monofág na borovici (Pinus silvestris) (ROUBAL 1941); na lokalitě v oboře na dolních větvích borovice (Pinus silvestris) při hranici lesa v západní části; ; (3); A. Dorytomus SCHÖNH. 73. D. longimanus FORST, - v prosevu ze starého topolu (Populus alba) při břehu rybníka; ; (1); B. 74. D. rufulus BEDEL - na jívě (Salix. caprea) ; (l); B. 75. D. filirostris GYLL. - sklepán asi s vrby (Salix sp.); ; (1); B. 76. D. tortrix L, - jako předchozí D. rufulus; ; (1); B. [Na lokalitě probíhalo mezidruhové páření, neboť byl nalezen D. rufulus a D. tortrix v kopule, což FORMÁNEK (1909) nevylučuje.] 77. D. feaenlatus F. - sklepán neznámo s čeho; ? (1); B. Smicronyx SCHÖNH. 78. S. jungermanniae REICH. - vyklepán z kokotice (Cuscuta europaea) na stráni ve východní části lokality dokladový exemplář se ztratil; ; (1); B. Lignyodes SCHÖNH. 79. L. enucleator PANZ. - sklepán s hlohu (Crataegus monogyna); ; (1); B. Miccotrogus SCHÖNH. 80. M. picirostris F. - smýkán ve východní části zkoumaného území; ; (3); B. Rhynchaenus CLAIRVILLE (Orchestes III.) 81. Rh. quercus L. - na dubech (Quercus robur, Q. pubescens); ; (20); AB. 82. Rh. rusci L. - společně s následujícími na bříze (Betula verrucosa) ve východní části území při hranici obory; ; (3); B. 83. Rh. avellanae DONOV. - na bříze (Betula verrucosa); ; (l); B. 84. Rh. fagi L. - na bříze (Betula verrucosa); buk se v okolí nevyskytoval; ; (20); AB. 85. Rh. stigma GERM. - na bříze (Betula verrucosa);, ale i jinde; ; (6); AB. Mecinus GERM. 86. M. pyraster HRBST. - v prosevu; ; (l); B, Gymnetron SCHODE. 87. G. tetrum L. - na divizně (Verbascum thapsus); brouci ukryti mezi poupaty v palicích které vyžírali; ; (20); B, Miarus STEPH. 88. M. graminis GYLL. - smýkán, mnohem řidčeji než následující; ; (3); b. 205

12 89. M. campanulae L. - smyk; , ; (20); AB. Cionus CLAIRVILLE 90. C. thapsi F. - spolu s Gymnetron tetrum v divizně (Verbascum thapsus); ; (1); B. 91. C. hortulanus GEOFFR. - s Mononychus punctum-album na divizně (Verbascum sp.); ; (3); B. Stereonychus SUFFR. 92. S. fraxini DEGEER - na jasanu (Fraxinus excelsior), asi 50 m východně od vchodu do obory (jasan zasahoval větvemi přes plot obory, kde byl brouk sklepán); ; (3); AB. Deporaus SAMOUELLE 93. D. betulae L. - na březovém křoví ve východní části lokality; ; (6); B. Lasiorhynchites JEKEL 94. L. olivaceus GYLL. - sklepán s dubu (Quercus robur); ; (3)g AB. 95. L. cavifrons GYLL. - sklepán s hlohu (Crataegus monogyna) a dubu (Q. robur); ; (3); B. Coenorrhinus SEIDL. 96. C. germanicus HRBST. - na hlohu (Crataegus monogyna), na lokalitě nejhojnější Rhynchitin; , ; (vh); AB. 97. C. pauxillus GERM. - sklepán s keře na okraji cesty podél obory, patrně s trnky (Prunus spinosa); ; (l); B. 98. C. aequatus L. - na hlohu (Crataegus monogyna) velmi hojný, téměř jako C. germanicus, nikoli však v masách, nýbrž spíše jednotlivě; vyskytoval se všude během celého jara a začátkem léta; , ; (h); AB. 99. C. aeneovirens MRSH. - sklepán s dubu (Q. pubescens); ; (l); B. Rhynchites SCHÖNH Rh. cupreus L. - sklepán s neznámo jakého listnatého stromu; ; (1); b Rh. coeruleus DEGEER - sklepán s hlohu a šípku (Cr. monogyna, Rosa canina); ; (3); B. Byctiscus THOMSON 102. B. populi L. - na mladých osikách (Populus tremula) u cesty podél obory; ; (3); B. Attelabus L A. nitens SCOP. - na dubovém křoví na listech; ; (20); ab. Apaderus Oliv A. coryli L. - na lísce (Corylus avellana), většinou sklepán; ; (6); AB. 206

13 ZHODNOCENÍ VÝSKYTU DRUHŮ Kromě komplexního výzkumu fauny nosatců jsem se snažil dokázat aspoň na třech druzích rozdíl v průběhu křivky dynamiky výskytu během roku v oboře a mimo ni. Zabýval jsem se druhy: Phyllobius piri L., Apion ononicola BACH (popřípadě i jemu příbuznými) a Sirocalus floralis PAYK. Výběr těchto druhů nebyl proveden náhodně. Snažil jsem se, aby v tomto výběru byly zastoupeny druhy stromové (Ph. piri) a typické druhy stepní formace (A. ononicola, S. floralis). Kromě toho jsem zvolil nosatce s jedním maximem výskytu během roku (Ph. piri), pak se dvěma maximy (A. ononicola) a konečně druhy vázané na byliny s protaženou dobou výskytu a s několika kmeny (S. floralis). Přitom jsem musel mít na zřeteli praktickou stránku věci, tj. hojnost druhu, abych mohl zajistit průkaznost pozorování. Jak jsem zdůraznil, snažil jsem se zajistit reprezentativnost vzorku. Brouky jsem sbíral v zásadě ze dvou míst, a to z obory (stepní část) a z okolí obory. Sběr jsem prováděl v roce 1977 v nejvíce třítýdenních intervalech od února do konce června a pak znovu koncem července až do října. Na grafu je úsek přestávky sběru delší než 21 dnů vyznačen čárkovaně. Druhy, pro které byly zpracovány grafy sezónní dynamiky výskytu uvádím zvlášť; jde o tyto druhy: Phyllobius piri L. je všeobecně hojný brouk, což se ukázalo i na lokalitě. Živnými rostlinami jsou mu mnohé listnaté stromy a keře, ale prý i kopřiva a pyskaté rostliny (ROUBAL 1941). Druh jsem sbíral výhradně sklepáváním na plochu 1 m2 až do úplného sklepání větve, a to jen s hlohu (Crataegus monogyna). 32. Rozvrstvení druhů na lokalitě z hlediska hojnosti: svislá osa -počet druhům, vodorovná osa - kategorie druhů 207

14 33. Graf sezónní dynamiky Phyllobius piri L,: svislá osa - počet exemplárů v jednom sklepání, vodorovná osa - doba pozorování (1977) 34. Graf sezónní dynamiky Apion ononicola BACH: svislá osa - počet exemplářů ve smyku z jednoho "keříku" Ononis spinosa, vodorovná osa - doba pozorování (1977) 35. Graf sezónní dynamiky Sirocalus floralis PAYK.: svislá osa - počet exemplářů na ploše 1 aru, vodorovná osa - doba pozorování (1977) 208

15 Proces jsem opakoval na pěti místech vzdálených od sebe nejméně 25 m a výsledky jsem shrnul do aritmetického průměru. V oboře jsem sbíral u horní hranice lesa a stepní části, mimo oboru pak asi 50 m západně na cestě od vchodu do obory (je vždy míněn vchod u železniční stanice Choťovice). Zkreslení grafu není možné ani záměnou s některým podobným druhem, ani vlivem počasí. Apion ononicola BACH Je nejhojnější druh z rodu Apion na lokalitě, a to hlavně na jehlicí (Ononis spinosa). ROUBAL (1941) udává výskyt: "na vhodných lokalitách roztroušeně", zde se však vyskytuje v masách. V oboře jsem sbíral v celé stepní části a mimo oboru ve východní stepní formaci, a to smýkáním vždy s přibližně stejných a stejně situovaných "keříků" jehlice. Z pěti osmýkaných "keříků" jsem jako u předchozího vzal aritmetický průměr. V ojedinělých případech nelze při práci v terénu s živým materiálem vyloučit záměnu s habituálně velmi podobnými druhy, jako např. A. apricans, A. assimlle a A. aestivum, avšak je málo pravděpodobná. Sirocalus floralis PAYK. je hojný druh, žijící na rušných brukvovitých rostlinách (Brassioaceae), často i v náplavu nebo prosevu. Sbíral jsem ho výhradně smýkáním z plochy jednoho aru (odkrokováno). V oboře jsem zvolil místo asi jako u Apion ononicola, ve stepní formaci východní. Části lokality pak také u míst sběru A. ononicola. Případné zkreslení grafu mohlo snad nastat záměnou s některým druhem z příbuzenstva rodu Ceutorrhynchus, ale druhové složení této podčeledi na lokalitě ukazuje, že se asi na 50 exemplářích S. floralis nevyskytne zaměnitelný druh, zvláště ne v oboře. Není možno tedy vyloučit vliv počasí. Závěsem je možno k provedení studia sezónní dynamiky uvést toto: grafy mají sloužit zhruba ilustrativně a jejích funkcí není přesně dokumentovat počet jedinců na lokalitě. Nejdůležitější je jejich vzájemná relace, která umožňuje srovnat poměry v oboře a mimo ni. DISKUSE V Žehuňské oboře a v jejím těsném okolí jsem zjistil 104 druhy z čeledi Curculionidae, což je asi 10 % všech československých druhů. Frekvenční diagram druhů ukazuje, že nejvíce je druhů chycených v jednom exempláři (38,5 %); pak následuje v sestupné řadě; ve 2-3 exemplářích (27,8 %), v 7-20 exemplářích (13,5 %), ve 4-5 exemplářích (7,7 %), dále velmi hojné druhy (6,7 %) a nejméně je druhů hojných (3,8 %). Tento stav zhruba odpovídá standardu v ČSSR, pouze zastoupení poměrně hojných druhů je nápadně malé. Hlavním úkolem práce je kromě vlastního výzkumu ryze faunistického vyzvednout rozdíl mezi oborou a jejím okolím. Ve výčtu druhů jsem rozlišil, zda se vyskytují na území obory, nebo mimo ní, popřípadě, zda druh je přítomen na celá lokalitě. Tyto údaje i s uvedením frekvence jsou vyhodnoceny v tabulce

16 Tabulka 5 Porovnání obory a jejího okolí Místo výskytu druhu Počet jedinců 1 do 3 do 6 do 20 hojně velmi hojně Obora Součet Procento z celkového počtu Okolí obory e 70 67,3 Společné druhy ,9 Po zvážení možného vlivu migrace obora-okolí a naopak, který by však stíral rozdíl, je patrné, že obora je na druhy čeledi Curculionidae mnohem chudší než právě její bezprostřední okolí, které je v rámci Východočeského kraje velmi bohaté. V oboře je celkem 34 druhů, kdežto za hranicí obory se už vyskytuje 100 druhů nosatců. Druhová skladba je v oboře téměř třikrát chudší. Uvnitř obory se vyskytují jen 4 druhy nosatců, které jsem nezjistil mimo oboru. Jsou to: Apion urticarium, Brachyderes incanus, Anthonomas pomorum a Brachonyx pineti. Je to pouhých 3,8 % ze zjištěného množství druhů na lokalitě. Přitom výskyt A. urticarium a A. pomorum mimo oboru je pravděpodobný. Brachyderes incanus a Brachonyx pineti jsou druhy vázané na borovici v oboře. Kvantita jejich zastoupení nedosahuje zdaleka kvantity v borech, např. u Hradce Králové. Je to dáno nedostatkem živné rostliny, která se vyskytuje v oboře jednotlivě a jen na rozmezí stepní a lesní části obory a v jihovýchodní části tvoří souvislejší porost. Druhy zjištěné pouze mimo Žehuňskou oboru (70 druhů, tj. 67,3 % z celku) jsou z velké části druhy vázané na byliny stepní formace. Jsou to např. různí Apion, Sitoma, Ceutorrhynchus, Cionus aj., ale i Dorytomus. Pocházejí většinou z východní části lokality, ze stepních strání nad železniční tratí až k hranici obory. Zde nalézají v bohatém bylinném patru, hlavně v horní části strání, která není vypalována, vhodné životní podmínky v podobě živných rostlin, jako např. vikvovité, brukvovité, divizna a traviny. Celou lokalitu obývají jednak obecné druhy stepní typu Sirocalus floralis, Apion ononicola, Sitona lineatus, S. sulcifrons a vedle nich druhy arborikolní (většinou hojnější), jako jsou Phyllobius piri, Ph. oblongus, Ph. betulae, Polydresus undatus, P. cervinus, Magdalis armigera, Rhynchaenus quercus, někteří Rhynchitini aj. 210

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech

Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech Mendelova univerzita v Brně Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech doc. Ing. Pavel Veselý, CSc., Dr. Ing. Zdeněk Havlíček Brno 2011 Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 2. 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně v nakladatelství Granát, 2003

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Plán péče o přírodní památku. Královská obora. na období 2010 2019. Ing. Václav Kohlík

Plán péče o přírodní památku. Královská obora. na období 2010 2019. Ing. Václav Kohlík Plán péče o přírodní památku Královská obora na období 2010 2019 Ing. Václav Kohlík 2009 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1118 kategorie ochrany:

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině Šumava I Obsah 02 I 2009 04 Konference o divočině VYDAVATEL: Správa NP a CHKO Šumava ADRESA REDAKCE: Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260, 385 01 Vimperk tel.:388 450 260, fax: 388 450 019 e-mail: sumava@npsumava.cz

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Hnízdní biologie ptáku ve dvou typech lesních porostu

Hnízdní biologie ptáku ve dvou typech lesních porostu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Prírodovedecká fakulta Katedra zoologie Hnízdní biologie ptáku ve dvou typech lesních porostu Diplomová práce Autor: Radim Kocvara Vedoucí práce: Dr. Karel Weidinger Olomouc

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n ČERVEN 2013 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 34 n CENA 45 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXT A FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI PROBÍHÁ

Více

Zpracování managementového plánu pro evropsky významný druh Callimorpha quadripunctaria na lokalitách zahrnutých v projektu LIFE+

Zpracování managementového plánu pro evropsky významný druh Callimorpha quadripunctaria na lokalitách zahrnutých v projektu LIFE+ Zpracování managementového plánu pro evropsky významný druh Callimorpha quadripunctaria na lokalitách zahrnutých v projektu LIFE+ (aktivita A3, Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n 12/2011-1/2012n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 32 n CENA 40 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAŽSKÉ LESY INFORMUJÍ Pražské lesy se nacházejí především

Více

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Obsah A2.4.6 Nelesní ekosystémy >> Další (A2.4.7 Přehled literatury) A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Lesy zaujímají významnou část území kraje - dle evidence nemovitostí úhrnem kolem 140 tisíc hektarů, což představuje

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000 Říjen 2003 Motto: V oblasti Třeboňského regionu je prováděno managementové opatření pomocí pastvy koňského

Více

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika)

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 217-232, 2010 Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) Lukáš Spitzer, Ondřej

Více

Stará německá dálnice a plánovaná rychlostní komunikace R43

Stará německá dálnice a plánovaná rychlostní komunikace R43 Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 05 geologie, geografie Stará německá dálnice a plánovaná rychlostní komunikace R43 Autoři: Hana Slunská, Jana Vašíčková Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Více

Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ

Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra Geografie Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ vedoucí práce RNDr. Renata Pavelková Chmelová,

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU B. Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. listopad 2005 Obsah 1. Základní profil a vymezení řešeného území... 6 1.1. Poloha

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Národní park Podyjí součást sítě chráněných území Evropy

PODYJSKÉ LISTÍ. Národní park Podyjí součást sítě chráněných území Evropy PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 22000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, v souvislosti s rozhodováním našich zákonodárných sborů ve věci dalšího osudu

Více

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019 Plán péče o Přírodní památku PODLOUČKY na období 2010 2019 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: přírodní památka Název území:

Více