ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou"

Transkript

1 NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, Hradec Králové Tel Sponzor AXA investiční spol. a.s. Lazarská 13/8, Praha 2 Koordinátor Nadace Partnerství Krátká 26, Praha 10

2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ

3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA O B S A H : 1. Úvod 1.1. Identifikační údaje 1.2. Výchozí podklady 2. Popis současného stavu 2.1. Řešené území 2.2. Intenzity dopravy 2.3. Nehodovost 3. Výsledky dotazníkové ankety 3.1. Lokalizace problémových míst 3.2. Způsob dopravy žáků do ZŠ 4. Návrh řešení 4.1. Popis problémových lokalit 4.2. Navrhované úpravy 5. Závěr 6. Orientační propočet stavebních nákladů 7. Přílohy 3

4 1. Úvod Tato studie byla zpracována fy na základě objednávky Základní školy v Českém Meziříčí. Jedná se o součást grantového programu Nadace partnerství s názvem Na zelenou, kterého se škola zúčastnila. Dopravní program Nadace Partnerství byl založen jako reakce na současný stav automobilové dopravy v ČR, který byl v rámci tohoto programu vyhodnocen jako dlouhodobě neudržitelný. V rámci širších aktivit se tento program zabývá rovněž zklidňováním dopravy ve městech a obcích a zajišťování bezpečných cest do školských zařízení. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Projekt Na Zelenou - bezpečné cesty do škol! je zaměřen na pomoc při chránění dětí před dopravními nehodami, podporuje cyklistickou a pěší dopravu žáků do školy a poskytuje náměty na zlepšení obou těchto druhů dopravy. V rámci přípravy podkladů tohoto projektu se na této činnosti podílejí samotní účastníci dopravy děti. Na základě jejich poznatků - zmapování všech přístupových cest do školy - je v rámci tohoto elaborátu, dle obdržených podkladů, provedeno vyhodnocení a návrh opatření Cílem tohoto projektu je : zhodnocení rizikovosti dopravy pěší a cyklistické pro žáky základní školy zvýšení bezpečnosti dopravy dětí na cestě do ZŠ zvýšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zvýšení informovanosti o mobilitě podnícení zájmu dětí o věci veřejné a podpoření zdravého životního stylu (výchova k občanské společnosti) oslovení rodičů žáků tak, aby byli o stávajících nebezpečích na přístupových trasách informování a byli účastni zlepšení bezpečnosti dopravy na přístupových trasách za nezbytné spolupráce se Základní školou, OŘ Policie ČR a zástupci Obce České Meziříčí, případně SÚS Královéhradeckého kraje vytvoření podkladu pro další jednání s dotčenými orgány státní správy a námětového podkladu pro zadání prací na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace zapojení učitelů, rodičů, žáků, zaměstnanců ZŠ a představitelů samosprávy a Policii ČR do problematiky bezpečnosti dopravy jako silný impuls tohoto projektu je skutečnost, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy Obsahem tohoto elaborátu je : zmapování rizikových míst na přístupových trasách do prostoru Základní školy systémový návrh na zajištění bezpečnosti dopravy z hlediska dopravy žáků ZŠ do tohoto zařízení návrh na řešení lokálních dopravních závad systémová úprava režimu dopravy a funkčního využití ploch v dílčích lokálních místech 4

5 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE S t a v b y Název stavby : ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Dopravní program NA ZELENOU 2013 Kraj : Královéhradecký Místo stavby : ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Charakteristika stavby : REKONSTRUKCE (dílčí části) Termín zahájení stavby : neurčen - předpoklad rok 2014 Termín ukončení stavby : neurčen - předpoklad do I n v e s t o r a Název Název objednatele PD Zastoupený IČO : : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, České Meziříčí : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, okres Rychnov nad Kněžnou : Ing. Petr Hrnčíř - ředitel ZŠ Z h o t o v i t e l e Název : VIAPROJEKT s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ Jižní 870, Hradec Králové Zastoupený : Ing. Ondřej KUMMER Telefon/fax : www : IČO : DIČO : CZ Zodp. projektant : Ing. Ondřej Kummer Autorizace v oboru dopravní stavby, č. aut Autorský kolektiv : Bc. Kalous, Ing. Kummer Zakázky Název zakázky : České Meziříčí - Na zelenou! Bezpečné cesty do školy Stupeň PD Číslo zakázky : 26/13 : DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 5

6 1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY První fází tohoto projektu byla práce s dětmi, které zakreslovaly do mapy obce svoji cestu do školy a upozorňovaly na problematická místa, se kterými se na své cestě setkávají. Každé dítě obdrželo dotazník, ve kterém (ve spolupráci se svými rodiči) děti popisovaly kritická místa a navrhovaly řešení. Na základě těchto podkladů byla zástupci ZŠ zhotovena souhrnná mapa, která obsahuje sedmnáct nejrizikovějších míst s textovým popisem problému. Mapa problematických míst, textový popis a seznam míst řešených v rámci této studie jsou součástí této předprojektové dokumentace. - Přehledná mapa centra obce s výsledky mapování popis problémových lokalit (vytvořeno žáky ZŠ) - Digitální katastrální mapa obce - Intenzity dopravy na sil. III/ (dle materiálu ŘSD, - ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ČSN Projektování místních komunikací - ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích - TP Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 135 Projektování okružních křižovatek - TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi - Vyhláška č.398/2009 O obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb - Mapa širších vztahů a situace zájmového území - Místní šetření se zástupci objednatele, podrobná prohlídka lokalit + pořízení fotodokumentace Zde se uvádí, že poskytnuté mapové podklady (katastrální mapa) jsou pro projektové zpracování návrhu řešení nedostatečné a z tohoto důvodu dále deklarované návrhy na řešení mají pouze systémově orientační charakter. 6

7 2. Popis současného stavu 2.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Obr.1: Schéma širších vztahů okolí základní školy (zdroj Řešené území není přesně ohraničeno, lze však konstatovat, že zahrnuje hlavně okolí Základní školy a širšího okolí (zejména na průtahu sil. III.tř.) obcí České Meziříčí. Základní škola je umístěna v ulici Jana Výravy v blízkosti průtahu silnice III/30815 (ulice Záhumenská + ul. Osvobození) v blízkosti křižovatky této silnice se silnicí III/30818 (ul. B. Němcové). Tato křižovatka je umístěna na předpolí mostu pře vodoteč (Dědina). 7

8 2.2. INTENZITY VOZIDLOVÉ DOPRAVY V řešeném území byly intenzity automobilové dopravy převzaty z celostátního sčítání vozidel Ředitelství silnic a dálnic ČR z roku Jedná se celodenní intenzity automobilové dopravy na komunikační síti, kdy jsou tyto údaje na základě statistického šetření v pravidelných pětiletých intervalech aktualizovány. Obr.2 : Mapka intenzity dopravy dle ŘSD z roku 2010 Sil. Úsek TV O M SV Začátek Konec Ostrov České Meziříčí - průtah Tabulka 1 Intenzity automobilové dopravy dle ŘSD z roku 2010 LEGENDA: Sil. - označení silnice Úsek číslo sčítacího úseku TV - celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel/24 hod] O - celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [počet vozidel/24 hod] M - celoroční průměrná intenzita motocyklů [počet vozidel/24 hod] SV - celoroční průměrná všech vozidel [počet vozidel/24 hod] 8

9 Ohledně výše uvedených údajů se zde uvádí, že se jedná o celoroční průměrné hodnoty. Na průtahu obcí (ul. Záhumenská a zejména ul. Osvobození) však každý rok pravidelně dochází k časově omezenému, avšak enormnímu nárůstu dopravy vedené těžkými nákladními vozidly a to v souvislosti s probíhající kampaní cukrové řepy (cílovým místem je Závod cukrovaru). Na vedlejších komunikacích se sčítání intenzit automobilové dopravy v rámci programu ŘSD - neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum na těchto komunikacích prováděn. Pouze v prostoru ZŠ (na ul. Jana Výravy) byl provedeno orientační pozorování intenzity dopravy vozidlové (interval 2 hod.) a konstatováno, že tento druh dopravu je v tomto prostoru o nízké intenzitě NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v Českém Meziříčí byly získány od Policie České republiky (z internetové databáze K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích na křižovatkách a sledovaných úsecích od do Počet nehod celkem 88 Počet nehod s následkem na zdraví 30 Počet usmrcených osob (do 24h od nehody) 0 Počet těžce zraněných 4 Počet lehce zraněných 37 Počet nehod pod vlivem alkoholu 2 Tabulka 2 Počty nehod Z uvedené tabulky vyplývá, že počet nehod v zájmovém prostoru je poměrně velký a z tohoto deklarovaného počtu je úsek průtahu obcí nehodovostí velmi zatížen. Od roku 2007 se evidence dopravních nehod uskutečňuje pomocí GPS. Díky nové evidenci je možné graficky aktuálně zobrazit počet a umístění dopravních nehod na sledovaných komunikacích. Obrázek 3: Grafické zobrazení nehodovosti podle GPS od roku 2007 (zdroj: Policie ČR). 9

10 3. Výsledky dotazníkové ankety V rámci mapování nebezpečných míst byli osloveni žáci základní školy. Rozdáno bylo : 240 ks dotazníků Vráceno bylo : 204 ks dotazníků Účinnost akce : 85 % Z výše uvedených údajů je zřejmé, že účinnost akce (zapojení dětí a rodičů do vytváření režimu bezpečnosti dopravy na cestě do školy) je vysoká. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, kde navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře 3.1. LOKALIZACE PROBLÉMOVÝCH MÍST V rámci dotazníkového šetření žáci označili celkem 17 problémových míst převzato jimi deklarované označení těchto problémových lokalit. Nejčetnější připomínky se logicky týkaly bezprostředního okolí školy, křižovatky sil. III.třídy v těsné blízkosti ZŠ, absence přechodů pro pěší ma hlavních přístupových trasách k ZŠ. Obrázek 4: Mapka problematických míst Přehled nejčastěji označovaných míst je uveden v následující tabulce : 10

11 POŘADOVÉ ČÍSLO POPIS PROBLÉMOVÉHO MÍSTA ČETNOST OZNAČENÝCH ZÁVAD 1 Nepřehledná křižovatka + chybí přechod Úzký chodník na mostě 73 3 Řidiči nerespektují přechod pro chodce 50 4 Úzký chodník i vozovka 30 5 Chybí přechod pro chodce 32 6 Úzký chodník, velká rychlost aut (ul. Osvobození) 22 7 Chybí zřetelné označení přechodu pro chodce u MŠ 20 8 Chybí přechod pro chodce 14 9 Chodník u ZŠ je ve špatném stavu Nepřehledná křižovatka Nízké zábradlí nad řekou 3 12 Nepřehledná křižovatka 1 13 Chybí zábrany nad řekou 3 14 Velké množství aut před ZŠ 4 15 Úzká lávka přes řeku u ZŠ, v zimě náledí Rozbitá vozovka, omezit vjezd aut 7 17 Chybí přechod pro chodce 6 Tabulka 3 - Problematická místa Z uvedené tabulky je patrné, že většina uváděných lokalit s uváděným konfliktním řešením se odehrává v prostoru průtahu silnice III.třídy obcí, jako největší závada je označována hlavní křižovatka sil. III.tříd v obci, nedostatečné řešení přechodů pro chodce, v menší míře pak okolí základní školy a mateřské školy. Lze však konstatovat, že v mnoha případech respondenti odhalili z jejich pohledu a zkušenosti nejproblematičtější místa ZPŮSOB DOPRAVY ŽÁKŮ DO ZŠ Dle informací z průzkumu (dotazníková anketa mezi žáky) byla vyhodnocena doprava žáků do školy dle podílu jednotlivých druhů dopravy takto: Způsob dopravy žáků : 11

12 Počet žáků Jak se obvykle dopravuješ do ZŠ (MŠ) Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. v doprovodu pěšky 3. na jízdním kole 4. s rodiči autem 5. autobusem 6. kombinace 7. kolečkové brusle Graf 1: Způsob dopravy dětí do školy Počet žáků Jak se obvykle dopravuješ ze ZŠ (MŠ) Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. v doprovodu pěšky 3. na jízdním kole 4. s rodiči autem 5. autobusem kombinace 7. jinak, takto Graf 2: Způsob dopravy dětí ze školy Jak bys nejraději do ZŠ (MŠ) chodil nebo cestoval 77 Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. na koloběžce Počet žáků na jízdním kole 4. na kolečkových bruslích 5. s rodiči autem 6. autobusem 7. kombinace 8. jinak, takto Graf 3: Žádaný způsob dopravy dětí z a do školy 12

13 Z výše uvedených grafů jednoznačně vyplývá, že podíl dopravy pěší a cyklistické, jež děti využívají, či využívat chtějí, je velmi vysoký. Dá se předpokládat, že pokud se podaří realizovat stavebně-technická řešení a dopravně-organizační úpravy, obsažené v tomto elaborátu, dojde k výraznějšímu nárůstu využívání těchto druhů dopravy, neboť jak děti, tak zejména rodiče, budou vnímat cestu svých dětí mezi domovem a školou jako bezpečnou! 4. Návrh řešení 4.1. POPIS PROBLÉMOVÝCH MÍST Podněty získané z dotazníkového průzkumu byly prověřeny prohlídkou dané oblasti. Při prohlídce byly na mnohých místech shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny samotnými respondenty. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí jakékoliv prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Po prohlídce daného území lokality bylo konstatováno, že většina stížností pramení z následujících nedostatků: Málo přehledná situace na hlavní křižovatce sil. III.tř., zejména v souvislosti : - s často překračovanou dovolenou jízdní rychlostí na průtahu obcí (neohleduplnost řidičů zejména TNV) - s vysokým podílem TNV v dopravním proudu (zejména v období řepné kampaně) Nedostatečné vybavení dopravního systému obce z hlediska střetových míst dopravy vozidlové a pěší přechody pro chodce Nedostatečný stavebně technický stav komunikací a doprovodných dopravních prvků Nedostatečná segregace jednotlivých druhů dopravy v prostoru parteru ZŠ Nedostatečné rozhledové poměry na některých místech a to často s kolizně zaparkovanými vozidly V řešeném území je možné z hlediska bezpečnosti silničního provozu a zejména pak z hlediska zajištění bezpečnosti pěších a cyklistů (hlavně dětí a cestě do školy) popsat řadu závad, mnohá místa byla dětmi označena zcela přesně LOKALITA č.1. - Křižovatka sil. III.tř. (ul. Záhumenská, Osvobození, B.Němcové, J. Výravy) Jedná se o křižovatku silnic III/30815 a III/30818, jako hlavní je veden směr průtahu sil. III/ od Jaroměře do Opočna. Dopravní režim na křižovatce je určen dopravním značením. Tento silniční uzel je dopravně nejzatíženějším místem v obci a rovněž největším největší dopravní závadou z hlediska bezpečnosti dopravy. Zároveň je významným místem, které musí dítě směřující na ose domov škola a zpět opakovaně překonávat. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : Rozlehlost a nepřehlednost křižovatky nedostatečná orientace pro cyklistickou a pěší dopravu nedostatečná organizovanost a nepřehlednost systému křižovatkových pohybů dopravy vozidlové 13

14 Stavební řešení přechodů pro pěší neodpovídá ČSN (rozhledy, délka, umístění, nasvětlení, apod.) Stavební řešení přechodů neodpovídá Vyhlášce 398/2009 O bezbarierovosti staveb (absence signálních a varovných pásů, vodících linií, apod.) Nevhodné navázání ul. Na nábřeží do prostoru křižovatky (rozlehlost napojení) Vysoká jízdní rychlost vozidel (zejména nákladních) - nedostatek zpomalovacích opatření) chybné svislé dopravní značení absence vodorovného dopravního značení problematické rozhledové poměry na paprscích křižovatky LOKALITA č.2. - Úzký chodník na mostě před vodoteč Dědina Komunikace pro pěší na mostě slouží jako hlavní místo přechodu přes vodoteč Dědina v obci. Šířka chodníků je dána stavebně technickým provedením vlastní konstrukce mostu, šířkovým uspořádáním na mostě samém, kdy tato úprava byla provedena v dávné minulosti. Šířka oboustranného chodníku neodpovídá současným požadavkům ČSN. Chybí instalace dopravních zařízení (např. svodidlo, zábradlí) pro oddělení dopravy vozidlové a pěší tak, aby byla zajištěna bezpečnost pěších na mostě. 14

15 LOKALITA č.3. - Přechod pro chodce-nerespektování ze strany řidičů Stávající přechod slouží k převedení pěší dopravy mezi oběma stranami páteřní komunikace v dopravním systému obce, kdy jeho stavebně technický stav je v přímém rozporu s ustanoveními současné legislativy a z hlediska bezpečnosti je ho možno označit jako nebezpečnou dopravní závadu. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : dlouhá délka přechodu neexistence buď chodníkových ploch, nebo středního dělícího ostrůvku nedostatečné rozhledové poměry na předpolí přechodu neorganizované parkování vozidel v rozhledových polích absence povinných atributů dle Vyhl.č.298/2009 Sb. (varovné a signální pásy, nevhodně snížená silniční obruba) chybí nasvětlení přechodu dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) 15

16 LOKALITA č.4. - Úzký chodník a vozovka Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, nevykazuje zásadní nedostatky z hlediska ČSN. Stávající šířka chodníku je stavebně provedena v celém úseku min. 1,5 m, chybí zde však ochranný bezpečnostní pruh o šířce 0,5 m, rozšiřující šířku komunikace pro pěší. Šířkové uspořádání uličního profilu však nikterak neumožňuje rozšíření chodníku, či vozovky bez zásahu do okolních pozemků (soukromé pozemky, zdi objektů, zděná, či drátěná oplocení s podezdívkami) LOKALITA č.5. - Absence přechodu pro pěší V ulici Záhumenská chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Z hlediska návazností na stavebně dokončené úseky chodníků se jeví trasa pro pěší jako nejasná a dostatečně nevybavená. 16

17 LOKALITA č.6. - Úzký chodník + velký rychlost vozidel na sil. III.tř. Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, vykazuje zásadní nedostatek z hlediska ČSN. Stávající chodník je stavebně proveden v dílčím úseku pod min šířku 1,5 m, chybí zde však ještě navíc ochranný bezpečnostní pruh o šířce 0,5 m, rozšiřující šířku komunikace pro pěší. Šířkové uspořádání uličního profilu však neumožňuje dostatečné rozšíření chodníku. Je ke zvážení, zda oplocení, přilehlé ke hraně chodníku, je ve správné poloze (zda není mimo pozemkové hranice). Rozšíření chodníku zle provést pouze po zásahu do okolních pozemků. Objednatelem deklarovaná vysoká rychlost v tomto úseku se spíše týká porušení dopravních předpisů ze strany řidičů (zejména nákladních vozidel) na celém průtahu obcí. Opakované porušování nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/hod. je velmi časté a zahrnutí tohoto poznatku do výčtu dopravních závad oprávněné. 17

18 LOKALITA č.7. - Označení přechodu pro pěší u MŠ Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, vykazuje rovněž zásadní nedostatky : ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : neexistence chodníkových ploch absence povinných atributů dle Vyhl.č.298/2009 Sb. (varovné a signální pásy, nevhodně snížená silniční obruba) chybí nasvětlení přechodu dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) absence svislého dopravního značení (zde zejména SDZ IP 6 ) LOKALITA č.8. - Chybí přechod pro pěší Na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + ul. Sokolská chybí možnost bezpečného převedení pěší dopravy přes dopravně zatíženou sil. III.tř. 18

19 LOKALITA č.9. - Chodník u ZŠ ve špatném stavu Upozornění na místy havarijní stavebně technický stav komunikace pro pěší je správné. Stávající komunikace pro pěší jeví známky nerovinatosti, místy s poruchami a v lokálních místech s vylomenými obrubami LOKALITA č Absence přechodů pro pěší V této rozlehlé křižovatce chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Křižovatka je rozlehlá, na jejích nárožích jsou neorganizovaně napojeny přidružené manipulační či přístupové plochy, čímž se rozlehlost tohoto prostoru jen zvyšuje. Z hlediska výškové segregace pěší a vozidlové dopravy nejdou silniční obruby vysazeny v normové výšce. 19

20 LOKALITA č Nízké zábradlí nad řekou u ZŠ Na stávající opěrné zdi, lemující tok vodoteče, je umístěno ochranné zábradlí. Přilehlá komunikace pro pěší (oddělená od vlastní zdi a uvedeného zábradlí) betonovou šikmou plochou je však výškově podstatně nad úrovní vrchního líce zdi a vrchního madla zábradlí. Pocitově je logické, že se pěší, zejména děti hrajících si před objektem školy, cítí ohroženi nedostatečnou zábranou před pádem do řeky LOKALITA č Nepřehledná křižovatka Tento námět vyhodnocený zadavatelem jako chybný, označená dopravní situace není nebezpečná a není v rozporu s legislativou. Jedná se o chodníkový přejezd umístěný v mezikřižovatkovém úseku sil. III.tř.- toto místo není ve smyslu ČSN křižovatkou a nemůže tak být takto posuzováno. 20

21 I na takovém místě je však třeba zajistit dostatečné rozhledové poměry (například keřovitá zeleň, apod.) LOKALITA č Chybí zábrana nad řekou V prostoru stávající komunikace o šířce cca 3-4 m není vytvořena komunikace pro pěší. Tento úsek v současné době slouží jako komunikace pro smíšenou dopravu. Tímto prostorem je vedena poměrně významná trasa pro pěší (vazba na zdravotní středisko, lékárnu, dům s pečovatelskou službou, apod.) V případě souběhu průjezdu vozidla a pohybu pěších nemá dost dobře kam pěší ustoupit, může být zatlačován na kraj nábřežního svahu s rizikem pádu do řeky. 21

22 LOKALITA č Volně parkující vozidla před ZŠ V prostoru parteru ZŠ (na komunikaci v ul. J. Výravy + před vlastní školou) dochází k neorganizovanému parkování vozidel. Takto stojící vozidla vytvářejí dopravní závady zabraňují přehlednosti úseku, jejich stání je realizováno v prostoru pěších tras, blokování příjezdu pro dopravní obsluhu ZŠ, manévrování vozidel v prostoru parteru v době přivážení dětí do školy, apod. Neorganizovaností dopravy v klidu dochází k vytváření nebezpečných situací pro pěší (zejména žáku ZŠ) LOKALITA č Úzká stávající lávka přes řeku u ZŠ Stávající lávka pro pěší přes vodoteč Dědina je cca 1,40 m široká. Pro takovouto konstrukci je vhodnější navrhovat lávku o větší šířce, neboť dopravně lepším řešením je zachování koridoru pro pěší 0,75 m v každém směru (+ odstupové vzdálenosti tohoto pásu od pevných překážek). Toto řešení by bylo vhodnější zejména s ohledem na četnost žáků využívajících tuto lávku na cestě do školy (zejména v určitých časech). Lávka je ocelová s ocelovou mostovkou, tvořenou svařovanými plechy. Tato pochůzí konstrukce je neodvodněná, navíc je povrchová voda zadržována na ploše lávky zvýšenými okraji pásnic vlastní nosné konstrukce lávky. Z těchto důvodů (včetně materiálových, vzhledem k rychlému promrzání) dochází k tvoření námrazy, která jistě ohrožuje bezpečnost pěších. 22

23 LOKALITA č Rozbitá vozovka+omezení vjezdu aut Některé úseky místních a účelových komunikací v obci jsou v současné době v provizorním stavebně technickém stavu (zejména po opravách vlastní komunikace, opravách či uložení nových podzemních vedení). Stejně tak i objednatelem deklarovaný úsek vozovky v ul. Na nábřeží LOKALITA č Absence přechodu pro pěší Na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + ul. A. Jiráska chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Křižovatka je neorganizovaná, ve směru do centra obce je napojena přidružená manipulační plochy, v tomto úseky chybí komunikace pro pěší. Z hlediska výškové segregace pěší a vozidlové dopravy nejdou silniční obruby vysazeny v normové výšce. 23

24 4.2. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Výběr lokalit s navrhovanými úpravy dílčího technického řešení, vychází z výčtu námětů dotazníkové akce oslovených respondentů. Lze konstatovat, že respondenti označili mnohé problémy a to jak ze svého hlediska uživatele komunikací (kdy se jako limitním ukazatelem jeví pocit ztráty bezpečnosti), tak z hlediska technického, kdy i dětem je zřejmá potřeba dořešení konfliktních míst pomocí stavebních úprav. V následujících kapitolách jsou popsána navrhovaná opatření a k některým z nich je doložena příslušná grafická příloha. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, které musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vlastnictví pozemků, apod.) LOKALITA č.1. - Křižovatka sil. III.tř. (ul. Záhumenská, Osvobození, B.Němcové, J. Výravy) Předložený návrh sleduje posílení hlavního aspektu dopravy vozidlové v obci v blízkosti školy tímto aspektem je BEZPEČNOST jak dopravy vozidlové tak zejména dopravy pěší a cyklistické. Předmětné území vytváří prostor pro zřízení malé okružní křižovatky s napojením pěti paprsků (dvě sil. III. tř., MK, vjezd do předprostoru kostela). Parter u vchodu do kostela sv. Kateřiny se navrhuje napojit na okružní křižovatku pouze omezeně chodníkovým přejezdem. Zde bude stávající rozlehlá neorganizovaná plocha, jež je v přímém napojení na vozovku III.tř., zrušena. Na jejím místě je navržena možnost parkování vozidel pro dopravní obsluhu vlastního kostela (detailní návrh bude zpracován po vyhotovení mapového podkladu s posouzením prostorových možností). Vnější poloměr se předpokládá o velikosti cca 14 m, s vytvořením bezpečných přechodů na jednotlivých paprscích této křižovatky, jež budou doplněny povinnými atributy dle Vyhl. č.398/2009 (signální a varovné pásy, vodící linie, šířky). V rámci tohoto elaborátu je deklarováno pouze systémové řešení, neboť není k dispozici dostatečný mapový podklad. Po jeho zpracování bude možno posoudit možnosti tohoto dopravního 24

25 prostoru, vazby na okolní objekty a poté stanovit vhodný průměr této malé okružní křižovatky a to vždy ve vazbě na ČSN + TP. Nespornou výhodou tohoto řešení je zpomalení dopravního proudu (jež je oproti současné reálné situaci v místě na straně bezpečnosti), jednoznačná orientace křižovatkových pohybů, vyhovující převedení pěších přes tento problematický dopravní uzel. Určitou nevýhodou oproti dnešní situaci plynulost průjezdu TNV (případě s návěsy). Tento křižovatkový pohyb bude obtížnější (pomalejší) avšak parametry okružní křižovatky budou navrženy tak, aby i pohyb těchto vozidel byl vyhovující. Důsledkem tohoto obtížnějšího průjezdu TNV křižovatkou bude však opět vyšší bezpečnost silniční dopravy. Systém řešení tohoto území bude obsahovat dostatečný rozsah komunikací pro pěší (včetně nově zřízených přechodů pro pěší), případně s nasvětlením. Na západním paprsku křižovatky (ul. Osvobození ve směru od Královy Lhoty) přechod zřízen nebude. Důvodem jsou horší rozhledové poměry na vjezdu do křižovatky, podélný sklon vozovky sil. III.tř. Na tomto úseku sil. III.tř. se doporučuje ponechat příkaz na snížení jízdní rychlosti (DZ B 20 a ) na 30 km/hod. Doporučuje se doplnit DZ V 18 Optická psychologická brzda. Doplňkové volné plochy budou sadovnicky upraveny (s možností celopokryvných nízkorostoucích rostlin v jednotlivých kvadrantech křižovatky), případně s osazením vhodného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) LOKALITA č.2. - Úzký chodník na mostě před vodoteč Dědina Tuto závadu lze řešit dvěma způsoby : VARIANTA č.1 provést změnu v šířkovém uspořádání vrchní stavby mostovky (jedná se o předpoklad zúžení jízdního profilu vozovky ve prospěch komunikací pro pěší, či alespoň jedné). Vhodnost tohoto řešení je diskutabilní vždy bude souviset s šířkovým uspořádáním sil. III/30815 v následném mezikřižovatkovém úseku a řešení zpevněných ploch na předpolí mostu. VARIANTA č.2 provést reálné omezení počtu pěších, kteří budou přes most přecházet (snížení rizika střetu) vybudováním samostatné nové lávky pro pěší a cyklisty. Tato nová lávka, spojující oba břehy Dědiny, zajistí na hlavní pěší trase na průtahu obcí bezpečné vedené dopravy pěší mimo stávající most. Lávka je navržena vpravo od stávajícího mostu (ve směru vjezdu do křižovatky) na návodní straně Dědiny. Šířkové uspořádání lávky - v šířce min. 3,0 m jako smíšená stezka pro dopravu pěší a cyklistickou. Lávka bude na jedné straně navazovat na hlavní pěší komunikační trasu v obci (úsek smíšené stezky pro dopravu pěší a cyklistickou po křižovatku s MK v ul. Zahradní) na straně druhé pak do prostoru okružní křižovatky, v návaznosti na přechod pro pěší na MK a dále pak do parteru ZŠ (tento parter řešen jako obytná zona) LOKALITA č.3. - Přechod pro chodce Nově umístěný přechod pro pěší na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + Nad Dědinou) se jedná se o zachování systémového řešení bezpečného převedení pěších přes dopravně zatíženou sil. III.tř.z obytných částí obce na hlavní komunikační trasu dopravy pro pěší. Za hlavní dopravní trasu pěší dopravy na průtahu obcí se považuje již stavebně upravená (či v rámci tohoto návrhu v dílčích úsecích rozšířená) komunikace pro pěší (vlevo od. sil. III.tř. směr Opočno). Pro bezpečné převedení pěších a cyklistů přes sil. III.tř. se navrhují následující úpravy širšího okolí : 25

26 úprava křižovatky (ulice Nad Dědinou a ul. Zahradní) jejím zredukováním a posunem napojovacího bodu obou ulic do jednoho místa zlepšení organizace křižovatkových pohybů redukcí rozlehlosti křižovatky (odstranění středního vloženého ostrůvku) úprava trasy vozovky v ul. Nad Dědinou (ve směru do nově upravené křižovatky) vytvoření chodníkových ploch na obou předpolích přechodu pro pěší (+ přejezdu pro cyklodopravu) nasvětlení přechodu vytvoření nového přechodu (spojeného s přejezdem pro dopravy cyklistickou) na hlavní pěší komunikaci procházející obcí (jedná se o trasu vlevo ve směru výjezdu z obce (směr (Opočno). Jedná se o ulici Zahradní redukce stávajícího neorganizovaného parkování v blízkosti přechodu a vytvoření dvou polí podélných stání při silo. III.tř. (mimo rozhledová pole přechodu) dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) V úseku od nově navržené lávky po křižovatku (Ul. Osvobození + Zahradní) se v návrhu jedná o smíšenou stezku pro pěší a obousměrnou cyklistickou dopravu. Pro zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy v této oblasti obce se doporučuje uvažovat se zřízením další lávky přes vodoteč Dědina. Tato nová lávka by zajistila zřízení nové, poměrně bezpečné trasy pro pěší a cyklisty z jihozápadní oblasti obce (prostor obytné zástavby a dalších aktivit jako je domov pečovatelské služby, zdravotní středisko, apod.). Předpoklad - tato lávka by byla navržena v dostatečných šířkových parametrech tak, aby přenesla jak pěší tak cyklistikou dopravu. Návaznost smíšené stezky (doprava cyklistická + pěší) by byla směrována do prostoru výše uvedeného přechodu přes sil. III.tř. v ul. Osvobození. Návrh této lávky nebyl ve výčtu deklarovaných problémových míst (v intencích rozsahu a obsahu zadání) obsažen, avšak projektant jeho deklaraci považuje za potřebnou, neboť její realizace systémově řeší zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do školy. Tito pěší i cyklisté tak budou mít možnost vyhnout se problematickému dopravnímu uzlu hlavní křižovatky v obci (ať už bude ponechán ve stávající podobě, či bude stavebně upraven). Jako důsledek tohoto návrhu systémového řešení návrhu nové lávky se jeví nezbytnost dořešení dopravních vazeb na předmostí lávky (v ul. Na Nábřeží) návaznost na stávající dopravní trasy, šířkové uspořádání, rozhledové poměry, vazba na pozemkovou dostupnost, apod,) LOKALITA č.4. - Úzký chodník a vozovka V rámci této lokality se nenavrhuje žádné stavební řešení (pro jeho problematičnost). Vzhledem k enormnímu provozu na hlavní komunikaci se však pro psychologickou ochranu chodců je možno uvažovat s instalací linie zahrazovacích sloupků LOKALITA č.5. - Absence přechodu pro pěší Náprava tohoto nedostatku v ul. Záhumenská bude napravena zřízením přechodu pro pěší s nasvětlením v křižovatce ul. Záhumenská + Osvobození. Přechod musí být vybaven nezbytnými prvky z hlediska Vyhlášky 398/2009 Sb LOKALITA č.6. - Úzký chodník + velký rychlost vozidel na sil. III.tř. Jako opatření na zlepšení situace ohledně této lokality se jeví navedení pěších (pomocí přechodů) na hlavní komunikační trasu v obci (vlevo ve směru na Opočno), kde je komunikace pro 26

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Listopad 2010 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta,

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Lokalizace místa m nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Policie České republiky, Správa hl. m. Prahy dopravní inspektorát hlavního města Prahy Oddělení dopravních nehod (dále PČR DI ODN) Kongresová 2,

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově.

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově. 1. ÚVODNÍ INFORMACE Město Nový Bydžov leží na severovýchodě České republiky, v Královéhradeckém kraji asi 90 km od hlavního města Prahy. Nachází se v rovinaté, popř. mírně zvlněné úrodné zemědělské oblasti

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 Základní škola v Dubnici se nachází přímo na průtahu silnice III/27241. Silnice III/27241 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Stráže pod

Více

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 Amendment Amendement Änderung ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z ledna 2006 se mění takto:

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Trasy značené logem příslušné trasy jsou ve smyslu TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích odst. (1), Části F 1.2.4 trasami s tematickým zaměřením (značené logem). Logo

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Název soutěžního řešení Cyklostezka pod Slánským mostem v Náchodě Bělovsi Soutěžní kategorie* Bodová řešení

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme,

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více