ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou"

Transkript

1 NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, Hradec Králové Tel Sponzor AXA investiční spol. a.s. Lazarská 13/8, Praha 2 Koordinátor Nadace Partnerství Krátká 26, Praha 10

2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ

3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA O B S A H : 1. Úvod 1.1. Identifikační údaje 1.2. Výchozí podklady 2. Popis současného stavu 2.1. Řešené území 2.2. Intenzity dopravy 2.3. Nehodovost 3. Výsledky dotazníkové ankety 3.1. Lokalizace problémových míst 3.2. Způsob dopravy žáků do ZŠ 4. Návrh řešení 4.1. Popis problémových lokalit 4.2. Navrhované úpravy 5. Závěr 6. Orientační propočet stavebních nákladů 7. Přílohy 3

4 1. Úvod Tato studie byla zpracována fy na základě objednávky Základní školy v Českém Meziříčí. Jedná se o součást grantového programu Nadace partnerství s názvem Na zelenou, kterého se škola zúčastnila. Dopravní program Nadace Partnerství byl založen jako reakce na současný stav automobilové dopravy v ČR, který byl v rámci tohoto programu vyhodnocen jako dlouhodobě neudržitelný. V rámci širších aktivit se tento program zabývá rovněž zklidňováním dopravy ve městech a obcích a zajišťování bezpečných cest do školských zařízení. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Projekt Na Zelenou - bezpečné cesty do škol! je zaměřen na pomoc při chránění dětí před dopravními nehodami, podporuje cyklistickou a pěší dopravu žáků do školy a poskytuje náměty na zlepšení obou těchto druhů dopravy. V rámci přípravy podkladů tohoto projektu se na této činnosti podílejí samotní účastníci dopravy děti. Na základě jejich poznatků - zmapování všech přístupových cest do školy - je v rámci tohoto elaborátu, dle obdržených podkladů, provedeno vyhodnocení a návrh opatření Cílem tohoto projektu je : zhodnocení rizikovosti dopravy pěší a cyklistické pro žáky základní školy zvýšení bezpečnosti dopravy dětí na cestě do ZŠ zvýšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zvýšení informovanosti o mobilitě podnícení zájmu dětí o věci veřejné a podpoření zdravého životního stylu (výchova k občanské společnosti) oslovení rodičů žáků tak, aby byli o stávajících nebezpečích na přístupových trasách informování a byli účastni zlepšení bezpečnosti dopravy na přístupových trasách za nezbytné spolupráce se Základní školou, OŘ Policie ČR a zástupci Obce České Meziříčí, případně SÚS Královéhradeckého kraje vytvoření podkladu pro další jednání s dotčenými orgány státní správy a námětového podkladu pro zadání prací na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace zapojení učitelů, rodičů, žáků, zaměstnanců ZŠ a představitelů samosprávy a Policii ČR do problematiky bezpečnosti dopravy jako silný impuls tohoto projektu je skutečnost, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy Obsahem tohoto elaborátu je : zmapování rizikových míst na přístupových trasách do prostoru Základní školy systémový návrh na zajištění bezpečnosti dopravy z hlediska dopravy žáků ZŠ do tohoto zařízení návrh na řešení lokálních dopravních závad systémová úprava režimu dopravy a funkčního využití ploch v dílčích lokálních místech 4

5 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE S t a v b y Název stavby : ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Dopravní program NA ZELENOU 2013 Kraj : Královéhradecký Místo stavby : ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Charakteristika stavby : REKONSTRUKCE (dílčí části) Termín zahájení stavby : neurčen - předpoklad rok 2014 Termín ukončení stavby : neurčen - předpoklad do I n v e s t o r a Název Název objednatele PD Zastoupený IČO : : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, České Meziříčí : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, okres Rychnov nad Kněžnou : Ing. Petr Hrnčíř - ředitel ZŠ Z h o t o v i t e l e Název : VIAPROJEKT s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ Jižní 870, Hradec Králové Zastoupený : Ing. Ondřej KUMMER Telefon/fax : www : IČO : DIČO : CZ Zodp. projektant : Ing. Ondřej Kummer Autorizace v oboru dopravní stavby, č. aut Autorský kolektiv : Bc. Kalous, Ing. Kummer Zakázky Název zakázky : České Meziříčí - Na zelenou! Bezpečné cesty do školy Stupeň PD Číslo zakázky : 26/13 : DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 5

6 1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY První fází tohoto projektu byla práce s dětmi, které zakreslovaly do mapy obce svoji cestu do školy a upozorňovaly na problematická místa, se kterými se na své cestě setkávají. Každé dítě obdrželo dotazník, ve kterém (ve spolupráci se svými rodiči) děti popisovaly kritická místa a navrhovaly řešení. Na základě těchto podkladů byla zástupci ZŠ zhotovena souhrnná mapa, která obsahuje sedmnáct nejrizikovějších míst s textovým popisem problému. Mapa problematických míst, textový popis a seznam míst řešených v rámci této studie jsou součástí této předprojektové dokumentace. - Přehledná mapa centra obce s výsledky mapování popis problémových lokalit (vytvořeno žáky ZŠ) - Digitální katastrální mapa obce - Intenzity dopravy na sil. III/ (dle materiálu ŘSD, - ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ČSN Projektování místních komunikací - ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích - TP Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 135 Projektování okružních křižovatek - TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi - Vyhláška č.398/2009 O obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb - Mapa širších vztahů a situace zájmového území - Místní šetření se zástupci objednatele, podrobná prohlídka lokalit + pořízení fotodokumentace Zde se uvádí, že poskytnuté mapové podklady (katastrální mapa) jsou pro projektové zpracování návrhu řešení nedostatečné a z tohoto důvodu dále deklarované návrhy na řešení mají pouze systémově orientační charakter. 6

7 2. Popis současného stavu 2.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Obr.1: Schéma širších vztahů okolí základní školy (zdroj Řešené území není přesně ohraničeno, lze však konstatovat, že zahrnuje hlavně okolí Základní školy a širšího okolí (zejména na průtahu sil. III.tř.) obcí České Meziříčí. Základní škola je umístěna v ulici Jana Výravy v blízkosti průtahu silnice III/30815 (ulice Záhumenská + ul. Osvobození) v blízkosti křižovatky této silnice se silnicí III/30818 (ul. B. Němcové). Tato křižovatka je umístěna na předpolí mostu pře vodoteč (Dědina). 7

8 2.2. INTENZITY VOZIDLOVÉ DOPRAVY V řešeném území byly intenzity automobilové dopravy převzaty z celostátního sčítání vozidel Ředitelství silnic a dálnic ČR z roku Jedná se celodenní intenzity automobilové dopravy na komunikační síti, kdy jsou tyto údaje na základě statistického šetření v pravidelných pětiletých intervalech aktualizovány. Obr.2 : Mapka intenzity dopravy dle ŘSD z roku 2010 Sil. Úsek TV O M SV Začátek Konec Ostrov České Meziříčí - průtah Tabulka 1 Intenzity automobilové dopravy dle ŘSD z roku 2010 LEGENDA: Sil. - označení silnice Úsek číslo sčítacího úseku TV - celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel/24 hod] O - celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [počet vozidel/24 hod] M - celoroční průměrná intenzita motocyklů [počet vozidel/24 hod] SV - celoroční průměrná všech vozidel [počet vozidel/24 hod] 8

9 Ohledně výše uvedených údajů se zde uvádí, že se jedná o celoroční průměrné hodnoty. Na průtahu obcí (ul. Záhumenská a zejména ul. Osvobození) však každý rok pravidelně dochází k časově omezenému, avšak enormnímu nárůstu dopravy vedené těžkými nákladními vozidly a to v souvislosti s probíhající kampaní cukrové řepy (cílovým místem je Závod cukrovaru). Na vedlejších komunikacích se sčítání intenzit automobilové dopravy v rámci programu ŘSD - neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum na těchto komunikacích prováděn. Pouze v prostoru ZŠ (na ul. Jana Výravy) byl provedeno orientační pozorování intenzity dopravy vozidlové (interval 2 hod.) a konstatováno, že tento druh dopravu je v tomto prostoru o nízké intenzitě NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v Českém Meziříčí byly získány od Policie České republiky (z internetové databáze K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích na křižovatkách a sledovaných úsecích od do Počet nehod celkem 88 Počet nehod s následkem na zdraví 30 Počet usmrcených osob (do 24h od nehody) 0 Počet těžce zraněných 4 Počet lehce zraněných 37 Počet nehod pod vlivem alkoholu 2 Tabulka 2 Počty nehod Z uvedené tabulky vyplývá, že počet nehod v zájmovém prostoru je poměrně velký a z tohoto deklarovaného počtu je úsek průtahu obcí nehodovostí velmi zatížen. Od roku 2007 se evidence dopravních nehod uskutečňuje pomocí GPS. Díky nové evidenci je možné graficky aktuálně zobrazit počet a umístění dopravních nehod na sledovaných komunikacích. Obrázek 3: Grafické zobrazení nehodovosti podle GPS od roku 2007 (zdroj: Policie ČR). 9

10 3. Výsledky dotazníkové ankety V rámci mapování nebezpečných míst byli osloveni žáci základní školy. Rozdáno bylo : 240 ks dotazníků Vráceno bylo : 204 ks dotazníků Účinnost akce : 85 % Z výše uvedených údajů je zřejmé, že účinnost akce (zapojení dětí a rodičů do vytváření režimu bezpečnosti dopravy na cestě do školy) je vysoká. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, kde navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře 3.1. LOKALIZACE PROBLÉMOVÝCH MÍST V rámci dotazníkového šetření žáci označili celkem 17 problémových míst převzato jimi deklarované označení těchto problémových lokalit. Nejčetnější připomínky se logicky týkaly bezprostředního okolí školy, křižovatky sil. III.třídy v těsné blízkosti ZŠ, absence přechodů pro pěší ma hlavních přístupových trasách k ZŠ. Obrázek 4: Mapka problematických míst Přehled nejčastěji označovaných míst je uveden v následující tabulce : 10

11 POŘADOVÉ ČÍSLO POPIS PROBLÉMOVÉHO MÍSTA ČETNOST OZNAČENÝCH ZÁVAD 1 Nepřehledná křižovatka + chybí přechod Úzký chodník na mostě 73 3 Řidiči nerespektují přechod pro chodce 50 4 Úzký chodník i vozovka 30 5 Chybí přechod pro chodce 32 6 Úzký chodník, velká rychlost aut (ul. Osvobození) 22 7 Chybí zřetelné označení přechodu pro chodce u MŠ 20 8 Chybí přechod pro chodce 14 9 Chodník u ZŠ je ve špatném stavu Nepřehledná křižovatka Nízké zábradlí nad řekou 3 12 Nepřehledná křižovatka 1 13 Chybí zábrany nad řekou 3 14 Velké množství aut před ZŠ 4 15 Úzká lávka přes řeku u ZŠ, v zimě náledí Rozbitá vozovka, omezit vjezd aut 7 17 Chybí přechod pro chodce 6 Tabulka 3 - Problematická místa Z uvedené tabulky je patrné, že většina uváděných lokalit s uváděným konfliktním řešením se odehrává v prostoru průtahu silnice III.třídy obcí, jako největší závada je označována hlavní křižovatka sil. III.tříd v obci, nedostatečné řešení přechodů pro chodce, v menší míře pak okolí základní školy a mateřské školy. Lze však konstatovat, že v mnoha případech respondenti odhalili z jejich pohledu a zkušenosti nejproblematičtější místa ZPŮSOB DOPRAVY ŽÁKŮ DO ZŠ Dle informací z průzkumu (dotazníková anketa mezi žáky) byla vyhodnocena doprava žáků do školy dle podílu jednotlivých druhů dopravy takto: Způsob dopravy žáků : 11

12 Počet žáků Jak se obvykle dopravuješ do ZŠ (MŠ) Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. v doprovodu pěšky 3. na jízdním kole 4. s rodiči autem 5. autobusem 6. kombinace 7. kolečkové brusle Graf 1: Způsob dopravy dětí do školy Počet žáků Jak se obvykle dopravuješ ze ZŠ (MŠ) Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. v doprovodu pěšky 3. na jízdním kole 4. s rodiči autem 5. autobusem kombinace 7. jinak, takto Graf 2: Způsob dopravy dětí ze školy Jak bys nejraději do ZŠ (MŠ) chodil nebo cestoval 77 Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. na koloběžce Počet žáků na jízdním kole 4. na kolečkových bruslích 5. s rodiči autem 6. autobusem 7. kombinace 8. jinak, takto Graf 3: Žádaný způsob dopravy dětí z a do školy 12

13 Z výše uvedených grafů jednoznačně vyplývá, že podíl dopravy pěší a cyklistické, jež děti využívají, či využívat chtějí, je velmi vysoký. Dá se předpokládat, že pokud se podaří realizovat stavebně-technická řešení a dopravně-organizační úpravy, obsažené v tomto elaborátu, dojde k výraznějšímu nárůstu využívání těchto druhů dopravy, neboť jak děti, tak zejména rodiče, budou vnímat cestu svých dětí mezi domovem a školou jako bezpečnou! 4. Návrh řešení 4.1. POPIS PROBLÉMOVÝCH MÍST Podněty získané z dotazníkového průzkumu byly prověřeny prohlídkou dané oblasti. Při prohlídce byly na mnohých místech shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny samotnými respondenty. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí jakékoliv prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Po prohlídce daného území lokality bylo konstatováno, že většina stížností pramení z následujících nedostatků: Málo přehledná situace na hlavní křižovatce sil. III.tř., zejména v souvislosti : - s často překračovanou dovolenou jízdní rychlostí na průtahu obcí (neohleduplnost řidičů zejména TNV) - s vysokým podílem TNV v dopravním proudu (zejména v období řepné kampaně) Nedostatečné vybavení dopravního systému obce z hlediska střetových míst dopravy vozidlové a pěší přechody pro chodce Nedostatečný stavebně technický stav komunikací a doprovodných dopravních prvků Nedostatečná segregace jednotlivých druhů dopravy v prostoru parteru ZŠ Nedostatečné rozhledové poměry na některých místech a to často s kolizně zaparkovanými vozidly V řešeném území je možné z hlediska bezpečnosti silničního provozu a zejména pak z hlediska zajištění bezpečnosti pěších a cyklistů (hlavně dětí a cestě do školy) popsat řadu závad, mnohá místa byla dětmi označena zcela přesně LOKALITA č.1. - Křižovatka sil. III.tř. (ul. Záhumenská, Osvobození, B.Němcové, J. Výravy) Jedná se o křižovatku silnic III/30815 a III/30818, jako hlavní je veden směr průtahu sil. III/ od Jaroměře do Opočna. Dopravní režim na křižovatce je určen dopravním značením. Tento silniční uzel je dopravně nejzatíženějším místem v obci a rovněž největším největší dopravní závadou z hlediska bezpečnosti dopravy. Zároveň je významným místem, které musí dítě směřující na ose domov škola a zpět opakovaně překonávat. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : Rozlehlost a nepřehlednost křižovatky nedostatečná orientace pro cyklistickou a pěší dopravu nedostatečná organizovanost a nepřehlednost systému křižovatkových pohybů dopravy vozidlové 13

14 Stavební řešení přechodů pro pěší neodpovídá ČSN (rozhledy, délka, umístění, nasvětlení, apod.) Stavební řešení přechodů neodpovídá Vyhlášce 398/2009 O bezbarierovosti staveb (absence signálních a varovných pásů, vodících linií, apod.) Nevhodné navázání ul. Na nábřeží do prostoru křižovatky (rozlehlost napojení) Vysoká jízdní rychlost vozidel (zejména nákladních) - nedostatek zpomalovacích opatření) chybné svislé dopravní značení absence vodorovného dopravního značení problematické rozhledové poměry na paprscích křižovatky LOKALITA č.2. - Úzký chodník na mostě před vodoteč Dědina Komunikace pro pěší na mostě slouží jako hlavní místo přechodu přes vodoteč Dědina v obci. Šířka chodníků je dána stavebně technickým provedením vlastní konstrukce mostu, šířkovým uspořádáním na mostě samém, kdy tato úprava byla provedena v dávné minulosti. Šířka oboustranného chodníku neodpovídá současným požadavkům ČSN. Chybí instalace dopravních zařízení (např. svodidlo, zábradlí) pro oddělení dopravy vozidlové a pěší tak, aby byla zajištěna bezpečnost pěších na mostě. 14

15 LOKALITA č.3. - Přechod pro chodce-nerespektování ze strany řidičů Stávající přechod slouží k převedení pěší dopravy mezi oběma stranami páteřní komunikace v dopravním systému obce, kdy jeho stavebně technický stav je v přímém rozporu s ustanoveními současné legislativy a z hlediska bezpečnosti je ho možno označit jako nebezpečnou dopravní závadu. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : dlouhá délka přechodu neexistence buď chodníkových ploch, nebo středního dělícího ostrůvku nedostatečné rozhledové poměry na předpolí přechodu neorganizované parkování vozidel v rozhledových polích absence povinných atributů dle Vyhl.č.298/2009 Sb. (varovné a signální pásy, nevhodně snížená silniční obruba) chybí nasvětlení přechodu dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) 15

16 LOKALITA č.4. - Úzký chodník a vozovka Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, nevykazuje zásadní nedostatky z hlediska ČSN. Stávající šířka chodníku je stavebně provedena v celém úseku min. 1,5 m, chybí zde však ochranný bezpečnostní pruh o šířce 0,5 m, rozšiřující šířku komunikace pro pěší. Šířkové uspořádání uličního profilu však nikterak neumožňuje rozšíření chodníku, či vozovky bez zásahu do okolních pozemků (soukromé pozemky, zdi objektů, zděná, či drátěná oplocení s podezdívkami) LOKALITA č.5. - Absence přechodu pro pěší V ulici Záhumenská chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Z hlediska návazností na stavebně dokončené úseky chodníků se jeví trasa pro pěší jako nejasná a dostatečně nevybavená. 16

17 LOKALITA č.6. - Úzký chodník + velký rychlost vozidel na sil. III.tř. Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, vykazuje zásadní nedostatek z hlediska ČSN. Stávající chodník je stavebně proveden v dílčím úseku pod min šířku 1,5 m, chybí zde však ještě navíc ochranný bezpečnostní pruh o šířce 0,5 m, rozšiřující šířku komunikace pro pěší. Šířkové uspořádání uličního profilu však neumožňuje dostatečné rozšíření chodníku. Je ke zvážení, zda oplocení, přilehlé ke hraně chodníku, je ve správné poloze (zda není mimo pozemkové hranice). Rozšíření chodníku zle provést pouze po zásahu do okolních pozemků. Objednatelem deklarovaná vysoká rychlost v tomto úseku se spíše týká porušení dopravních předpisů ze strany řidičů (zejména nákladních vozidel) na celém průtahu obcí. Opakované porušování nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/hod. je velmi časté a zahrnutí tohoto poznatku do výčtu dopravních závad oprávněné. 17

18 LOKALITA č.7. - Označení přechodu pro pěší u MŠ Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, vykazuje rovněž zásadní nedostatky : ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : neexistence chodníkových ploch absence povinných atributů dle Vyhl.č.298/2009 Sb. (varovné a signální pásy, nevhodně snížená silniční obruba) chybí nasvětlení přechodu dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) absence svislého dopravního značení (zde zejména SDZ IP 6 ) LOKALITA č.8. - Chybí přechod pro pěší Na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + ul. Sokolská chybí možnost bezpečného převedení pěší dopravy přes dopravně zatíženou sil. III.tř. 18

19 LOKALITA č.9. - Chodník u ZŠ ve špatném stavu Upozornění na místy havarijní stavebně technický stav komunikace pro pěší je správné. Stávající komunikace pro pěší jeví známky nerovinatosti, místy s poruchami a v lokálních místech s vylomenými obrubami LOKALITA č Absence přechodů pro pěší V této rozlehlé křižovatce chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Křižovatka je rozlehlá, na jejích nárožích jsou neorganizovaně napojeny přidružené manipulační či přístupové plochy, čímž se rozlehlost tohoto prostoru jen zvyšuje. Z hlediska výškové segregace pěší a vozidlové dopravy nejdou silniční obruby vysazeny v normové výšce. 19

20 LOKALITA č Nízké zábradlí nad řekou u ZŠ Na stávající opěrné zdi, lemující tok vodoteče, je umístěno ochranné zábradlí. Přilehlá komunikace pro pěší (oddělená od vlastní zdi a uvedeného zábradlí) betonovou šikmou plochou je však výškově podstatně nad úrovní vrchního líce zdi a vrchního madla zábradlí. Pocitově je logické, že se pěší, zejména děti hrajících si před objektem školy, cítí ohroženi nedostatečnou zábranou před pádem do řeky LOKALITA č Nepřehledná křižovatka Tento námět vyhodnocený zadavatelem jako chybný, označená dopravní situace není nebezpečná a není v rozporu s legislativou. Jedná se o chodníkový přejezd umístěný v mezikřižovatkovém úseku sil. III.tř.- toto místo není ve smyslu ČSN křižovatkou a nemůže tak být takto posuzováno. 20

21 I na takovém místě je však třeba zajistit dostatečné rozhledové poměry (například keřovitá zeleň, apod.) LOKALITA č Chybí zábrana nad řekou V prostoru stávající komunikace o šířce cca 3-4 m není vytvořena komunikace pro pěší. Tento úsek v současné době slouží jako komunikace pro smíšenou dopravu. Tímto prostorem je vedena poměrně významná trasa pro pěší (vazba na zdravotní středisko, lékárnu, dům s pečovatelskou službou, apod.) V případě souběhu průjezdu vozidla a pohybu pěších nemá dost dobře kam pěší ustoupit, může být zatlačován na kraj nábřežního svahu s rizikem pádu do řeky. 21

22 LOKALITA č Volně parkující vozidla před ZŠ V prostoru parteru ZŠ (na komunikaci v ul. J. Výravy + před vlastní školou) dochází k neorganizovanému parkování vozidel. Takto stojící vozidla vytvářejí dopravní závady zabraňují přehlednosti úseku, jejich stání je realizováno v prostoru pěších tras, blokování příjezdu pro dopravní obsluhu ZŠ, manévrování vozidel v prostoru parteru v době přivážení dětí do školy, apod. Neorganizovaností dopravy v klidu dochází k vytváření nebezpečných situací pro pěší (zejména žáku ZŠ) LOKALITA č Úzká stávající lávka přes řeku u ZŠ Stávající lávka pro pěší přes vodoteč Dědina je cca 1,40 m široká. Pro takovouto konstrukci je vhodnější navrhovat lávku o větší šířce, neboť dopravně lepším řešením je zachování koridoru pro pěší 0,75 m v každém směru (+ odstupové vzdálenosti tohoto pásu od pevných překážek). Toto řešení by bylo vhodnější zejména s ohledem na četnost žáků využívajících tuto lávku na cestě do školy (zejména v určitých časech). Lávka je ocelová s ocelovou mostovkou, tvořenou svařovanými plechy. Tato pochůzí konstrukce je neodvodněná, navíc je povrchová voda zadržována na ploše lávky zvýšenými okraji pásnic vlastní nosné konstrukce lávky. Z těchto důvodů (včetně materiálových, vzhledem k rychlému promrzání) dochází k tvoření námrazy, která jistě ohrožuje bezpečnost pěších. 22

23 LOKALITA č Rozbitá vozovka+omezení vjezdu aut Některé úseky místních a účelových komunikací v obci jsou v současné době v provizorním stavebně technickém stavu (zejména po opravách vlastní komunikace, opravách či uložení nových podzemních vedení). Stejně tak i objednatelem deklarovaný úsek vozovky v ul. Na nábřeží LOKALITA č Absence přechodu pro pěší Na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + ul. A. Jiráska chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Křižovatka je neorganizovaná, ve směru do centra obce je napojena přidružená manipulační plochy, v tomto úseky chybí komunikace pro pěší. Z hlediska výškové segregace pěší a vozidlové dopravy nejdou silniční obruby vysazeny v normové výšce. 23

24 4.2. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Výběr lokalit s navrhovanými úpravy dílčího technického řešení, vychází z výčtu námětů dotazníkové akce oslovených respondentů. Lze konstatovat, že respondenti označili mnohé problémy a to jak ze svého hlediska uživatele komunikací (kdy se jako limitním ukazatelem jeví pocit ztráty bezpečnosti), tak z hlediska technického, kdy i dětem je zřejmá potřeba dořešení konfliktních míst pomocí stavebních úprav. V následujících kapitolách jsou popsána navrhovaná opatření a k některým z nich je doložena příslušná grafická příloha. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, které musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vlastnictví pozemků, apod.) LOKALITA č.1. - Křižovatka sil. III.tř. (ul. Záhumenská, Osvobození, B.Němcové, J. Výravy) Předložený návrh sleduje posílení hlavního aspektu dopravy vozidlové v obci v blízkosti školy tímto aspektem je BEZPEČNOST jak dopravy vozidlové tak zejména dopravy pěší a cyklistické. Předmětné území vytváří prostor pro zřízení malé okružní křižovatky s napojením pěti paprsků (dvě sil. III. tř., MK, vjezd do předprostoru kostela). Parter u vchodu do kostela sv. Kateřiny se navrhuje napojit na okružní křižovatku pouze omezeně chodníkovým přejezdem. Zde bude stávající rozlehlá neorganizovaná plocha, jež je v přímém napojení na vozovku III.tř., zrušena. Na jejím místě je navržena možnost parkování vozidel pro dopravní obsluhu vlastního kostela (detailní návrh bude zpracován po vyhotovení mapového podkladu s posouzením prostorových možností). Vnější poloměr se předpokládá o velikosti cca 14 m, s vytvořením bezpečných přechodů na jednotlivých paprscích této křižovatky, jež budou doplněny povinnými atributy dle Vyhl. č.398/2009 (signální a varovné pásy, vodící linie, šířky). V rámci tohoto elaborátu je deklarováno pouze systémové řešení, neboť není k dispozici dostatečný mapový podklad. Po jeho zpracování bude možno posoudit možnosti tohoto dopravního 24

25 prostoru, vazby na okolní objekty a poté stanovit vhodný průměr této malé okružní křižovatky a to vždy ve vazbě na ČSN + TP. Nespornou výhodou tohoto řešení je zpomalení dopravního proudu (jež je oproti současné reálné situaci v místě na straně bezpečnosti), jednoznačná orientace křižovatkových pohybů, vyhovující převedení pěších přes tento problematický dopravní uzel. Určitou nevýhodou oproti dnešní situaci plynulost průjezdu TNV (případě s návěsy). Tento křižovatkový pohyb bude obtížnější (pomalejší) avšak parametry okružní křižovatky budou navrženy tak, aby i pohyb těchto vozidel byl vyhovující. Důsledkem tohoto obtížnějšího průjezdu TNV křižovatkou bude však opět vyšší bezpečnost silniční dopravy. Systém řešení tohoto území bude obsahovat dostatečný rozsah komunikací pro pěší (včetně nově zřízených přechodů pro pěší), případně s nasvětlením. Na západním paprsku křižovatky (ul. Osvobození ve směru od Královy Lhoty) přechod zřízen nebude. Důvodem jsou horší rozhledové poměry na vjezdu do křižovatky, podélný sklon vozovky sil. III.tř. Na tomto úseku sil. III.tř. se doporučuje ponechat příkaz na snížení jízdní rychlosti (DZ B 20 a ) na 30 km/hod. Doporučuje se doplnit DZ V 18 Optická psychologická brzda. Doplňkové volné plochy budou sadovnicky upraveny (s možností celopokryvných nízkorostoucích rostlin v jednotlivých kvadrantech křižovatky), případně s osazením vhodného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) LOKALITA č.2. - Úzký chodník na mostě před vodoteč Dědina Tuto závadu lze řešit dvěma způsoby : VARIANTA č.1 provést změnu v šířkovém uspořádání vrchní stavby mostovky (jedná se o předpoklad zúžení jízdního profilu vozovky ve prospěch komunikací pro pěší, či alespoň jedné). Vhodnost tohoto řešení je diskutabilní vždy bude souviset s šířkovým uspořádáním sil. III/30815 v následném mezikřižovatkovém úseku a řešení zpevněných ploch na předpolí mostu. VARIANTA č.2 provést reálné omezení počtu pěších, kteří budou přes most přecházet (snížení rizika střetu) vybudováním samostatné nové lávky pro pěší a cyklisty. Tato nová lávka, spojující oba břehy Dědiny, zajistí na hlavní pěší trase na průtahu obcí bezpečné vedené dopravy pěší mimo stávající most. Lávka je navržena vpravo od stávajícího mostu (ve směru vjezdu do křižovatky) na návodní straně Dědiny. Šířkové uspořádání lávky - v šířce min. 3,0 m jako smíšená stezka pro dopravu pěší a cyklistickou. Lávka bude na jedné straně navazovat na hlavní pěší komunikační trasu v obci (úsek smíšené stezky pro dopravu pěší a cyklistickou po křižovatku s MK v ul. Zahradní) na straně druhé pak do prostoru okružní křižovatky, v návaznosti na přechod pro pěší na MK a dále pak do parteru ZŠ (tento parter řešen jako obytná zona) LOKALITA č.3. - Přechod pro chodce Nově umístěný přechod pro pěší na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + Nad Dědinou) se jedná se o zachování systémového řešení bezpečného převedení pěších přes dopravně zatíženou sil. III.tř.z obytných částí obce na hlavní komunikační trasu dopravy pro pěší. Za hlavní dopravní trasu pěší dopravy na průtahu obcí se považuje již stavebně upravená (či v rámci tohoto návrhu v dílčích úsecích rozšířená) komunikace pro pěší (vlevo od. sil. III.tř. směr Opočno). Pro bezpečné převedení pěších a cyklistů přes sil. III.tř. se navrhují následující úpravy širšího okolí : 25

26 úprava křižovatky (ulice Nad Dědinou a ul. Zahradní) jejím zredukováním a posunem napojovacího bodu obou ulic do jednoho místa zlepšení organizace křižovatkových pohybů redukcí rozlehlosti křižovatky (odstranění středního vloženého ostrůvku) úprava trasy vozovky v ul. Nad Dědinou (ve směru do nově upravené křižovatky) vytvoření chodníkových ploch na obou předpolích přechodu pro pěší (+ přejezdu pro cyklodopravu) nasvětlení přechodu vytvoření nového přechodu (spojeného s přejezdem pro dopravy cyklistickou) na hlavní pěší komunikaci procházející obcí (jedná se o trasu vlevo ve směru výjezdu z obce (směr (Opočno). Jedná se o ulici Zahradní redukce stávajícího neorganizovaného parkování v blízkosti přechodu a vytvoření dvou polí podélných stání při silo. III.tř. (mimo rozhledová pole přechodu) dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) V úseku od nově navržené lávky po křižovatku (Ul. Osvobození + Zahradní) se v návrhu jedná o smíšenou stezku pro pěší a obousměrnou cyklistickou dopravu. Pro zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy v této oblasti obce se doporučuje uvažovat se zřízením další lávky přes vodoteč Dědina. Tato nová lávka by zajistila zřízení nové, poměrně bezpečné trasy pro pěší a cyklisty z jihozápadní oblasti obce (prostor obytné zástavby a dalších aktivit jako je domov pečovatelské služby, zdravotní středisko, apod.). Předpoklad - tato lávka by byla navržena v dostatečných šířkových parametrech tak, aby přenesla jak pěší tak cyklistikou dopravu. Návaznost smíšené stezky (doprava cyklistická + pěší) by byla směrována do prostoru výše uvedeného přechodu přes sil. III.tř. v ul. Osvobození. Návrh této lávky nebyl ve výčtu deklarovaných problémových míst (v intencích rozsahu a obsahu zadání) obsažen, avšak projektant jeho deklaraci považuje za potřebnou, neboť její realizace systémově řeší zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do školy. Tito pěší i cyklisté tak budou mít možnost vyhnout se problematickému dopravnímu uzlu hlavní křižovatky v obci (ať už bude ponechán ve stávající podobě, či bude stavebně upraven). Jako důsledek tohoto návrhu systémového řešení návrhu nové lávky se jeví nezbytnost dořešení dopravních vazeb na předmostí lávky (v ul. Na Nábřeží) návaznost na stávající dopravní trasy, šířkové uspořádání, rozhledové poměry, vazba na pozemkovou dostupnost, apod,) LOKALITA č.4. - Úzký chodník a vozovka V rámci této lokality se nenavrhuje žádné stavební řešení (pro jeho problematičnost). Vzhledem k enormnímu provozu na hlavní komunikaci se však pro psychologickou ochranu chodců je možno uvažovat s instalací linie zahrazovacích sloupků LOKALITA č.5. - Absence přechodu pro pěší Náprava tohoto nedostatku v ul. Záhumenská bude napravena zřízením přechodu pro pěší s nasvětlením v křižovatce ul. Záhumenská + Osvobození. Přechod musí být vybaven nezbytnými prvky z hlediska Vyhlášky 398/2009 Sb LOKALITA č.6. - Úzký chodník + velký rychlost vozidel na sil. III.tř. Jako opatření na zlepšení situace ohledně této lokality se jeví navedení pěších (pomocí přechodů) na hlavní komunikační trasu v obci (vlevo ve směru na Opočno), kde je komunikace pro 26

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Listopad 2011 1 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy Zvýšení

Více

Společně k bezbariérovosti IV

Společně k bezbariérovosti IV Statutární město Pardubice Sborník příspěvků z konference Společně k bezbariérovosti IV Pardubice, 23. května 2013 Záštitu převzali Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Štěpánka

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky: A. Textová část 1. Identifikační údaje Název zakázky: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období 2009-2014 Objednatel: Statutární město České Budějovice

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN JIHOČESKÝ KRAJ. pro hlavní pozemní komunikace. Červenec 2008

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN JIHOČESKÝ KRAJ. pro hlavní pozemní komunikace. Červenec 2008 Červenec 2008 AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace JIHOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více