ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou"

Transkript

1 NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, Hradec Králové Tel Sponzor AXA investiční spol. a.s. Lazarská 13/8, Praha 2 Koordinátor Nadace Partnerství Krátká 26, Praha 10

2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ

3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA O B S A H : 1. Úvod 1.1. Identifikační údaje 1.2. Výchozí podklady 2. Popis současného stavu 2.1. Řešené území 2.2. Intenzity dopravy 2.3. Nehodovost 3. Výsledky dotazníkové ankety 3.1. Lokalizace problémových míst 3.2. Způsob dopravy žáků do ZŠ 4. Návrh řešení 4.1. Popis problémových lokalit 4.2. Navrhované úpravy 5. Závěr 6. Orientační propočet stavebních nákladů 7. Přílohy 3

4 1. Úvod Tato studie byla zpracována fy na základě objednávky Základní školy v Českém Meziříčí. Jedná se o součást grantového programu Nadace partnerství s názvem Na zelenou, kterého se škola zúčastnila. Dopravní program Nadace Partnerství byl založen jako reakce na současný stav automobilové dopravy v ČR, který byl v rámci tohoto programu vyhodnocen jako dlouhodobě neudržitelný. V rámci širších aktivit se tento program zabývá rovněž zklidňováním dopravy ve městech a obcích a zajišťování bezpečných cest do školských zařízení. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Projekt Na Zelenou - bezpečné cesty do škol! je zaměřen na pomoc při chránění dětí před dopravními nehodami, podporuje cyklistickou a pěší dopravu žáků do školy a poskytuje náměty na zlepšení obou těchto druhů dopravy. V rámci přípravy podkladů tohoto projektu se na této činnosti podílejí samotní účastníci dopravy děti. Na základě jejich poznatků - zmapování všech přístupových cest do školy - je v rámci tohoto elaborátu, dle obdržených podkladů, provedeno vyhodnocení a návrh opatření Cílem tohoto projektu je : zhodnocení rizikovosti dopravy pěší a cyklistické pro žáky základní školy zvýšení bezpečnosti dopravy dětí na cestě do ZŠ zvýšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zvýšení informovanosti o mobilitě podnícení zájmu dětí o věci veřejné a podpoření zdravého životního stylu (výchova k občanské společnosti) oslovení rodičů žáků tak, aby byli o stávajících nebezpečích na přístupových trasách informování a byli účastni zlepšení bezpečnosti dopravy na přístupových trasách za nezbytné spolupráce se Základní školou, OŘ Policie ČR a zástupci Obce České Meziříčí, případně SÚS Královéhradeckého kraje vytvoření podkladu pro další jednání s dotčenými orgány státní správy a námětového podkladu pro zadání prací na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace zapojení učitelů, rodičů, žáků, zaměstnanců ZŠ a představitelů samosprávy a Policii ČR do problematiky bezpečnosti dopravy jako silný impuls tohoto projektu je skutečnost, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy Obsahem tohoto elaborátu je : zmapování rizikových míst na přístupových trasách do prostoru Základní školy systémový návrh na zajištění bezpečnosti dopravy z hlediska dopravy žáků ZŠ do tohoto zařízení návrh na řešení lokálních dopravních závad systémová úprava režimu dopravy a funkčního využití ploch v dílčích lokálních místech 4

5 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE S t a v b y Název stavby : ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Dopravní program NA ZELENOU 2013 Kraj : Královéhradecký Místo stavby : ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Charakteristika stavby : REKONSTRUKCE (dílčí části) Termín zahájení stavby : neurčen - předpoklad rok 2014 Termín ukončení stavby : neurčen - předpoklad do I n v e s t o r a Název Název objednatele PD Zastoupený IČO : : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, České Meziříčí : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, okres Rychnov nad Kněžnou : Ing. Petr Hrnčíř - ředitel ZŠ Z h o t o v i t e l e Název : VIAPROJEKT s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ Jižní 870, Hradec Králové Zastoupený : Ing. Ondřej KUMMER Telefon/fax : www : IČO : DIČO : CZ Zodp. projektant : Ing. Ondřej Kummer Autorizace v oboru dopravní stavby, č. aut Autorský kolektiv : Bc. Kalous, Ing. Kummer Zakázky Název zakázky : České Meziříčí - Na zelenou! Bezpečné cesty do školy Stupeň PD Číslo zakázky : 26/13 : DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 5

6 1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY První fází tohoto projektu byla práce s dětmi, které zakreslovaly do mapy obce svoji cestu do školy a upozorňovaly na problematická místa, se kterými se na své cestě setkávají. Každé dítě obdrželo dotazník, ve kterém (ve spolupráci se svými rodiči) děti popisovaly kritická místa a navrhovaly řešení. Na základě těchto podkladů byla zástupci ZŠ zhotovena souhrnná mapa, která obsahuje sedmnáct nejrizikovějších míst s textovým popisem problému. Mapa problematických míst, textový popis a seznam míst řešených v rámci této studie jsou součástí této předprojektové dokumentace. - Přehledná mapa centra obce s výsledky mapování popis problémových lokalit (vytvořeno žáky ZŠ) - Digitální katastrální mapa obce - Intenzity dopravy na sil. III/ (dle materiálu ŘSD, - ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ČSN Projektování místních komunikací - ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích - TP Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 135 Projektování okružních křižovatek - TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi - Vyhláška č.398/2009 O obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb - Mapa širších vztahů a situace zájmového území - Místní šetření se zástupci objednatele, podrobná prohlídka lokalit + pořízení fotodokumentace Zde se uvádí, že poskytnuté mapové podklady (katastrální mapa) jsou pro projektové zpracování návrhu řešení nedostatečné a z tohoto důvodu dále deklarované návrhy na řešení mají pouze systémově orientační charakter. 6

7 2. Popis současného stavu 2.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Obr.1: Schéma širších vztahů okolí základní školy (zdroj Řešené území není přesně ohraničeno, lze však konstatovat, že zahrnuje hlavně okolí Základní školy a širšího okolí (zejména na průtahu sil. III.tř.) obcí České Meziříčí. Základní škola je umístěna v ulici Jana Výravy v blízkosti průtahu silnice III/30815 (ulice Záhumenská + ul. Osvobození) v blízkosti křižovatky této silnice se silnicí III/30818 (ul. B. Němcové). Tato křižovatka je umístěna na předpolí mostu pře vodoteč (Dědina). 7

8 2.2. INTENZITY VOZIDLOVÉ DOPRAVY V řešeném území byly intenzity automobilové dopravy převzaty z celostátního sčítání vozidel Ředitelství silnic a dálnic ČR z roku Jedná se celodenní intenzity automobilové dopravy na komunikační síti, kdy jsou tyto údaje na základě statistického šetření v pravidelných pětiletých intervalech aktualizovány. Obr.2 : Mapka intenzity dopravy dle ŘSD z roku 2010 Sil. Úsek TV O M SV Začátek Konec Ostrov České Meziříčí - průtah Tabulka 1 Intenzity automobilové dopravy dle ŘSD z roku 2010 LEGENDA: Sil. - označení silnice Úsek číslo sčítacího úseku TV - celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel/24 hod] O - celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [počet vozidel/24 hod] M - celoroční průměrná intenzita motocyklů [počet vozidel/24 hod] SV - celoroční průměrná všech vozidel [počet vozidel/24 hod] 8

9 Ohledně výše uvedených údajů se zde uvádí, že se jedná o celoroční průměrné hodnoty. Na průtahu obcí (ul. Záhumenská a zejména ul. Osvobození) však každý rok pravidelně dochází k časově omezenému, avšak enormnímu nárůstu dopravy vedené těžkými nákladními vozidly a to v souvislosti s probíhající kampaní cukrové řepy (cílovým místem je Závod cukrovaru). Na vedlejších komunikacích se sčítání intenzit automobilové dopravy v rámci programu ŘSD - neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum na těchto komunikacích prováděn. Pouze v prostoru ZŠ (na ul. Jana Výravy) byl provedeno orientační pozorování intenzity dopravy vozidlové (interval 2 hod.) a konstatováno, že tento druh dopravu je v tomto prostoru o nízké intenzitě NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v Českém Meziříčí byly získány od Policie České republiky (z internetové databáze K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích na křižovatkách a sledovaných úsecích od do Počet nehod celkem 88 Počet nehod s následkem na zdraví 30 Počet usmrcených osob (do 24h od nehody) 0 Počet těžce zraněných 4 Počet lehce zraněných 37 Počet nehod pod vlivem alkoholu 2 Tabulka 2 Počty nehod Z uvedené tabulky vyplývá, že počet nehod v zájmovém prostoru je poměrně velký a z tohoto deklarovaného počtu je úsek průtahu obcí nehodovostí velmi zatížen. Od roku 2007 se evidence dopravních nehod uskutečňuje pomocí GPS. Díky nové evidenci je možné graficky aktuálně zobrazit počet a umístění dopravních nehod na sledovaných komunikacích. Obrázek 3: Grafické zobrazení nehodovosti podle GPS od roku 2007 (zdroj: Policie ČR). 9

10 3. Výsledky dotazníkové ankety V rámci mapování nebezpečných míst byli osloveni žáci základní školy. Rozdáno bylo : 240 ks dotazníků Vráceno bylo : 204 ks dotazníků Účinnost akce : 85 % Z výše uvedených údajů je zřejmé, že účinnost akce (zapojení dětí a rodičů do vytváření režimu bezpečnosti dopravy na cestě do školy) je vysoká. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, kde navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře 3.1. LOKALIZACE PROBLÉMOVÝCH MÍST V rámci dotazníkového šetření žáci označili celkem 17 problémových míst převzato jimi deklarované označení těchto problémových lokalit. Nejčetnější připomínky se logicky týkaly bezprostředního okolí školy, křižovatky sil. III.třídy v těsné blízkosti ZŠ, absence přechodů pro pěší ma hlavních přístupových trasách k ZŠ. Obrázek 4: Mapka problematických míst Přehled nejčastěji označovaných míst je uveden v následující tabulce : 10

11 POŘADOVÉ ČÍSLO POPIS PROBLÉMOVÉHO MÍSTA ČETNOST OZNAČENÝCH ZÁVAD 1 Nepřehledná křižovatka + chybí přechod Úzký chodník na mostě 73 3 Řidiči nerespektují přechod pro chodce 50 4 Úzký chodník i vozovka 30 5 Chybí přechod pro chodce 32 6 Úzký chodník, velká rychlost aut (ul. Osvobození) 22 7 Chybí zřetelné označení přechodu pro chodce u MŠ 20 8 Chybí přechod pro chodce 14 9 Chodník u ZŠ je ve špatném stavu Nepřehledná křižovatka Nízké zábradlí nad řekou 3 12 Nepřehledná křižovatka 1 13 Chybí zábrany nad řekou 3 14 Velké množství aut před ZŠ 4 15 Úzká lávka přes řeku u ZŠ, v zimě náledí Rozbitá vozovka, omezit vjezd aut 7 17 Chybí přechod pro chodce 6 Tabulka 3 - Problematická místa Z uvedené tabulky je patrné, že většina uváděných lokalit s uváděným konfliktním řešením se odehrává v prostoru průtahu silnice III.třídy obcí, jako největší závada je označována hlavní křižovatka sil. III.tříd v obci, nedostatečné řešení přechodů pro chodce, v menší míře pak okolí základní školy a mateřské školy. Lze však konstatovat, že v mnoha případech respondenti odhalili z jejich pohledu a zkušenosti nejproblematičtější místa ZPŮSOB DOPRAVY ŽÁKŮ DO ZŠ Dle informací z průzkumu (dotazníková anketa mezi žáky) byla vyhodnocena doprava žáků do školy dle podílu jednotlivých druhů dopravy takto: Způsob dopravy žáků : 11

12 Počet žáků Jak se obvykle dopravuješ do ZŠ (MŠ) Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. v doprovodu pěšky 3. na jízdním kole 4. s rodiči autem 5. autobusem 6. kombinace 7. kolečkové brusle Graf 1: Způsob dopravy dětí do školy Počet žáků Jak se obvykle dopravuješ ze ZŠ (MŠ) Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. v doprovodu pěšky 3. na jízdním kole 4. s rodiči autem 5. autobusem kombinace 7. jinak, takto Graf 2: Způsob dopravy dětí ze školy Jak bys nejraději do ZŠ (MŠ) chodil nebo cestoval 77 Způsob dopravy 1. sám(a) pěšky 2. na koloběžce Počet žáků na jízdním kole 4. na kolečkových bruslích 5. s rodiči autem 6. autobusem 7. kombinace 8. jinak, takto Graf 3: Žádaný způsob dopravy dětí z a do školy 12

13 Z výše uvedených grafů jednoznačně vyplývá, že podíl dopravy pěší a cyklistické, jež děti využívají, či využívat chtějí, je velmi vysoký. Dá se předpokládat, že pokud se podaří realizovat stavebně-technická řešení a dopravně-organizační úpravy, obsažené v tomto elaborátu, dojde k výraznějšímu nárůstu využívání těchto druhů dopravy, neboť jak děti, tak zejména rodiče, budou vnímat cestu svých dětí mezi domovem a školou jako bezpečnou! 4. Návrh řešení 4.1. POPIS PROBLÉMOVÝCH MÍST Podněty získané z dotazníkového průzkumu byly prověřeny prohlídkou dané oblasti. Při prohlídce byly na mnohých místech shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny samotnými respondenty. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí jakékoliv prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Po prohlídce daného území lokality bylo konstatováno, že většina stížností pramení z následujících nedostatků: Málo přehledná situace na hlavní křižovatce sil. III.tř., zejména v souvislosti : - s často překračovanou dovolenou jízdní rychlostí na průtahu obcí (neohleduplnost řidičů zejména TNV) - s vysokým podílem TNV v dopravním proudu (zejména v období řepné kampaně) Nedostatečné vybavení dopravního systému obce z hlediska střetových míst dopravy vozidlové a pěší přechody pro chodce Nedostatečný stavebně technický stav komunikací a doprovodných dopravních prvků Nedostatečná segregace jednotlivých druhů dopravy v prostoru parteru ZŠ Nedostatečné rozhledové poměry na některých místech a to často s kolizně zaparkovanými vozidly V řešeném území je možné z hlediska bezpečnosti silničního provozu a zejména pak z hlediska zajištění bezpečnosti pěších a cyklistů (hlavně dětí a cestě do školy) popsat řadu závad, mnohá místa byla dětmi označena zcela přesně LOKALITA č.1. - Křižovatka sil. III.tř. (ul. Záhumenská, Osvobození, B.Němcové, J. Výravy) Jedná se o křižovatku silnic III/30815 a III/30818, jako hlavní je veden směr průtahu sil. III/ od Jaroměře do Opočna. Dopravní režim na křižovatce je určen dopravním značením. Tento silniční uzel je dopravně nejzatíženějším místem v obci a rovněž největším největší dopravní závadou z hlediska bezpečnosti dopravy. Zároveň je významným místem, které musí dítě směřující na ose domov škola a zpět opakovaně překonávat. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : Rozlehlost a nepřehlednost křižovatky nedostatečná orientace pro cyklistickou a pěší dopravu nedostatečná organizovanost a nepřehlednost systému křižovatkových pohybů dopravy vozidlové 13

14 Stavební řešení přechodů pro pěší neodpovídá ČSN (rozhledy, délka, umístění, nasvětlení, apod.) Stavební řešení přechodů neodpovídá Vyhlášce 398/2009 O bezbarierovosti staveb (absence signálních a varovných pásů, vodících linií, apod.) Nevhodné navázání ul. Na nábřeží do prostoru křižovatky (rozlehlost napojení) Vysoká jízdní rychlost vozidel (zejména nákladních) - nedostatek zpomalovacích opatření) chybné svislé dopravní značení absence vodorovného dopravního značení problematické rozhledové poměry na paprscích křižovatky LOKALITA č.2. - Úzký chodník na mostě před vodoteč Dědina Komunikace pro pěší na mostě slouží jako hlavní místo přechodu přes vodoteč Dědina v obci. Šířka chodníků je dána stavebně technickým provedením vlastní konstrukce mostu, šířkovým uspořádáním na mostě samém, kdy tato úprava byla provedena v dávné minulosti. Šířka oboustranného chodníku neodpovídá současným požadavkům ČSN. Chybí instalace dopravních zařízení (např. svodidlo, zábradlí) pro oddělení dopravy vozidlové a pěší tak, aby byla zajištěna bezpečnost pěších na mostě. 14

15 LOKALITA č.3. - Přechod pro chodce-nerespektování ze strany řidičů Stávající přechod slouží k převedení pěší dopravy mezi oběma stranami páteřní komunikace v dopravním systému obce, kdy jeho stavebně technický stav je v přímém rozporu s ustanoveními současné legislativy a z hlediska bezpečnosti je ho možno označit jako nebezpečnou dopravní závadu. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : dlouhá délka přechodu neexistence buď chodníkových ploch, nebo středního dělícího ostrůvku nedostatečné rozhledové poměry na předpolí přechodu neorganizované parkování vozidel v rozhledových polích absence povinných atributů dle Vyhl.č.298/2009 Sb. (varovné a signální pásy, nevhodně snížená silniční obruba) chybí nasvětlení přechodu dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) 15

16 LOKALITA č.4. - Úzký chodník a vozovka Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, nevykazuje zásadní nedostatky z hlediska ČSN. Stávající šířka chodníku je stavebně provedena v celém úseku min. 1,5 m, chybí zde však ochranný bezpečnostní pruh o šířce 0,5 m, rozšiřující šířku komunikace pro pěší. Šířkové uspořádání uličního profilu však nikterak neumožňuje rozšíření chodníku, či vozovky bez zásahu do okolních pozemků (soukromé pozemky, zdi objektů, zděná, či drátěná oplocení s podezdívkami) LOKALITA č.5. - Absence přechodu pro pěší V ulici Záhumenská chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Z hlediska návazností na stavebně dokončené úseky chodníků se jeví trasa pro pěší jako nejasná a dostatečně nevybavená. 16

17 LOKALITA č.6. - Úzký chodník + velký rychlost vozidel na sil. III.tř. Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, vykazuje zásadní nedostatek z hlediska ČSN. Stávající chodník je stavebně proveden v dílčím úseku pod min šířku 1,5 m, chybí zde však ještě navíc ochranný bezpečnostní pruh o šířce 0,5 m, rozšiřující šířku komunikace pro pěší. Šířkové uspořádání uličního profilu však neumožňuje dostatečné rozšíření chodníku. Je ke zvážení, zda oplocení, přilehlé ke hraně chodníku, je ve správné poloze (zda není mimo pozemkové hranice). Rozšíření chodníku zle provést pouze po zásahu do okolních pozemků. Objednatelem deklarovaná vysoká rychlost v tomto úseku se spíše týká porušení dopravních předpisů ze strany řidičů (zejména nákladních vozidel) na celém průtahu obcí. Opakované porušování nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/hod. je velmi časté a zahrnutí tohoto poznatku do výčtu dopravních závad oprávněné. 17

18 LOKALITA č.7. - Označení přechodu pro pěší u MŠ Tento námět, vyhodnocený zadavatelem, vykazuje rovněž zásadní nedostatky : ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY : neexistence chodníkových ploch absence povinných atributů dle Vyhl.č.298/2009 Sb. (varovné a signální pásy, nevhodně snížená silniční obruba) chybí nasvětlení přechodu dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) absence svislého dopravního značení (zde zejména SDZ IP 6 ) LOKALITA č.8. - Chybí přechod pro pěší Na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + ul. Sokolská chybí možnost bezpečného převedení pěší dopravy přes dopravně zatíženou sil. III.tř. 18

19 LOKALITA č.9. - Chodník u ZŠ ve špatném stavu Upozornění na místy havarijní stavebně technický stav komunikace pro pěší je správné. Stávající komunikace pro pěší jeví známky nerovinatosti, místy s poruchami a v lokálních místech s vylomenými obrubami LOKALITA č Absence přechodů pro pěší V této rozlehlé křižovatce chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Křižovatka je rozlehlá, na jejích nárožích jsou neorganizovaně napojeny přidružené manipulační či přístupové plochy, čímž se rozlehlost tohoto prostoru jen zvyšuje. Z hlediska výškové segregace pěší a vozidlové dopravy nejdou silniční obruby vysazeny v normové výšce. 19

20 LOKALITA č Nízké zábradlí nad řekou u ZŠ Na stávající opěrné zdi, lemující tok vodoteče, je umístěno ochranné zábradlí. Přilehlá komunikace pro pěší (oddělená od vlastní zdi a uvedeného zábradlí) betonovou šikmou plochou je však výškově podstatně nad úrovní vrchního líce zdi a vrchního madla zábradlí. Pocitově je logické, že se pěší, zejména děti hrajících si před objektem školy, cítí ohroženi nedostatečnou zábranou před pádem do řeky LOKALITA č Nepřehledná křižovatka Tento námět vyhodnocený zadavatelem jako chybný, označená dopravní situace není nebezpečná a není v rozporu s legislativou. Jedná se o chodníkový přejezd umístěný v mezikřižovatkovém úseku sil. III.tř.- toto místo není ve smyslu ČSN křižovatkou a nemůže tak být takto posuzováno. 20

21 I na takovém místě je však třeba zajistit dostatečné rozhledové poměry (například keřovitá zeleň, apod.) LOKALITA č Chybí zábrana nad řekou V prostoru stávající komunikace o šířce cca 3-4 m není vytvořena komunikace pro pěší. Tento úsek v současné době slouží jako komunikace pro smíšenou dopravu. Tímto prostorem je vedena poměrně významná trasa pro pěší (vazba na zdravotní středisko, lékárnu, dům s pečovatelskou službou, apod.) V případě souběhu průjezdu vozidla a pohybu pěších nemá dost dobře kam pěší ustoupit, může být zatlačován na kraj nábřežního svahu s rizikem pádu do řeky. 21

22 LOKALITA č Volně parkující vozidla před ZŠ V prostoru parteru ZŠ (na komunikaci v ul. J. Výravy + před vlastní školou) dochází k neorganizovanému parkování vozidel. Takto stojící vozidla vytvářejí dopravní závady zabraňují přehlednosti úseku, jejich stání je realizováno v prostoru pěších tras, blokování příjezdu pro dopravní obsluhu ZŠ, manévrování vozidel v prostoru parteru v době přivážení dětí do školy, apod. Neorganizovaností dopravy v klidu dochází k vytváření nebezpečných situací pro pěší (zejména žáku ZŠ) LOKALITA č Úzká stávající lávka přes řeku u ZŠ Stávající lávka pro pěší přes vodoteč Dědina je cca 1,40 m široká. Pro takovouto konstrukci je vhodnější navrhovat lávku o větší šířce, neboť dopravně lepším řešením je zachování koridoru pro pěší 0,75 m v každém směru (+ odstupové vzdálenosti tohoto pásu od pevných překážek). Toto řešení by bylo vhodnější zejména s ohledem na četnost žáků využívajících tuto lávku na cestě do školy (zejména v určitých časech). Lávka je ocelová s ocelovou mostovkou, tvořenou svařovanými plechy. Tato pochůzí konstrukce je neodvodněná, navíc je povrchová voda zadržována na ploše lávky zvýšenými okraji pásnic vlastní nosné konstrukce lávky. Z těchto důvodů (včetně materiálových, vzhledem k rychlému promrzání) dochází k tvoření námrazy, která jistě ohrožuje bezpečnost pěších. 22

23 LOKALITA č Rozbitá vozovka+omezení vjezdu aut Některé úseky místních a účelových komunikací v obci jsou v současné době v provizorním stavebně technickém stavu (zejména po opravách vlastní komunikace, opravách či uložení nových podzemních vedení). Stejně tak i objednatelem deklarovaný úsek vozovky v ul. Na nábřeží LOKALITA č Absence přechodu pro pěší Na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + ul. A. Jiráska chybí možnost bezpečného přechodu pro pěší (či alespoň instalovaného místa pro přecházení ). Křižovatka je neorganizovaná, ve směru do centra obce je napojena přidružená manipulační plochy, v tomto úseky chybí komunikace pro pěší. Z hlediska výškové segregace pěší a vozidlové dopravy nejdou silniční obruby vysazeny v normové výšce. 23

24 4.2. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Výběr lokalit s navrhovanými úpravy dílčího technického řešení, vychází z výčtu námětů dotazníkové akce oslovených respondentů. Lze konstatovat, že respondenti označili mnohé problémy a to jak ze svého hlediska uživatele komunikací (kdy se jako limitním ukazatelem jeví pocit ztráty bezpečnosti), tak z hlediska technického, kdy i dětem je zřejmá potřeba dořešení konfliktních míst pomocí stavebních úprav. V následujících kapitolách jsou popsána navrhovaná opatření a k některým z nich je doložena příslušná grafická příloha. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, které musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vlastnictví pozemků, apod.) LOKALITA č.1. - Křižovatka sil. III.tř. (ul. Záhumenská, Osvobození, B.Němcové, J. Výravy) Předložený návrh sleduje posílení hlavního aspektu dopravy vozidlové v obci v blízkosti školy tímto aspektem je BEZPEČNOST jak dopravy vozidlové tak zejména dopravy pěší a cyklistické. Předmětné území vytváří prostor pro zřízení malé okružní křižovatky s napojením pěti paprsků (dvě sil. III. tř., MK, vjezd do předprostoru kostela). Parter u vchodu do kostela sv. Kateřiny se navrhuje napojit na okružní křižovatku pouze omezeně chodníkovým přejezdem. Zde bude stávající rozlehlá neorganizovaná plocha, jež je v přímém napojení na vozovku III.tř., zrušena. Na jejím místě je navržena možnost parkování vozidel pro dopravní obsluhu vlastního kostela (detailní návrh bude zpracován po vyhotovení mapového podkladu s posouzením prostorových možností). Vnější poloměr se předpokládá o velikosti cca 14 m, s vytvořením bezpečných přechodů na jednotlivých paprscích této křižovatky, jež budou doplněny povinnými atributy dle Vyhl. č.398/2009 (signální a varovné pásy, vodící linie, šířky). V rámci tohoto elaborátu je deklarováno pouze systémové řešení, neboť není k dispozici dostatečný mapový podklad. Po jeho zpracování bude možno posoudit možnosti tohoto dopravního 24

25 prostoru, vazby na okolní objekty a poté stanovit vhodný průměr této malé okružní křižovatky a to vždy ve vazbě na ČSN + TP. Nespornou výhodou tohoto řešení je zpomalení dopravního proudu (jež je oproti současné reálné situaci v místě na straně bezpečnosti), jednoznačná orientace křižovatkových pohybů, vyhovující převedení pěších přes tento problematický dopravní uzel. Určitou nevýhodou oproti dnešní situaci plynulost průjezdu TNV (případě s návěsy). Tento křižovatkový pohyb bude obtížnější (pomalejší) avšak parametry okružní křižovatky budou navrženy tak, aby i pohyb těchto vozidel byl vyhovující. Důsledkem tohoto obtížnějšího průjezdu TNV křižovatkou bude však opět vyšší bezpečnost silniční dopravy. Systém řešení tohoto území bude obsahovat dostatečný rozsah komunikací pro pěší (včetně nově zřízených přechodů pro pěší), případně s nasvětlením. Na západním paprsku křižovatky (ul. Osvobození ve směru od Královy Lhoty) přechod zřízen nebude. Důvodem jsou horší rozhledové poměry na vjezdu do křižovatky, podélný sklon vozovky sil. III.tř. Na tomto úseku sil. III.tř. se doporučuje ponechat příkaz na snížení jízdní rychlosti (DZ B 20 a ) na 30 km/hod. Doporučuje se doplnit DZ V 18 Optická psychologická brzda. Doplňkové volné plochy budou sadovnicky upraveny (s možností celopokryvných nízkorostoucích rostlin v jednotlivých kvadrantech křižovatky), případně s osazením vhodného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) LOKALITA č.2. - Úzký chodník na mostě před vodoteč Dědina Tuto závadu lze řešit dvěma způsoby : VARIANTA č.1 provést změnu v šířkovém uspořádání vrchní stavby mostovky (jedná se o předpoklad zúžení jízdního profilu vozovky ve prospěch komunikací pro pěší, či alespoň jedné). Vhodnost tohoto řešení je diskutabilní vždy bude souviset s šířkovým uspořádáním sil. III/30815 v následném mezikřižovatkovém úseku a řešení zpevněných ploch na předpolí mostu. VARIANTA č.2 provést reálné omezení počtu pěších, kteří budou přes most přecházet (snížení rizika střetu) vybudováním samostatné nové lávky pro pěší a cyklisty. Tato nová lávka, spojující oba břehy Dědiny, zajistí na hlavní pěší trase na průtahu obcí bezpečné vedené dopravy pěší mimo stávající most. Lávka je navržena vpravo od stávajícího mostu (ve směru vjezdu do křižovatky) na návodní straně Dědiny. Šířkové uspořádání lávky - v šířce min. 3,0 m jako smíšená stezka pro dopravu pěší a cyklistickou. Lávka bude na jedné straně navazovat na hlavní pěší komunikační trasu v obci (úsek smíšené stezky pro dopravu pěší a cyklistickou po křižovatku s MK v ul. Zahradní) na straně druhé pak do prostoru okružní křižovatky, v návaznosti na přechod pro pěší na MK a dále pak do parteru ZŠ (tento parter řešen jako obytná zona) LOKALITA č.3. - Přechod pro chodce Nově umístěný přechod pro pěší na křižovatce sil. III.tř. (ul. Osvobození) + Nad Dědinou) se jedná se o zachování systémového řešení bezpečného převedení pěších přes dopravně zatíženou sil. III.tř.z obytných částí obce na hlavní komunikační trasu dopravy pro pěší. Za hlavní dopravní trasu pěší dopravy na průtahu obcí se považuje již stavebně upravená (či v rámci tohoto návrhu v dílčích úsecích rozšířená) komunikace pro pěší (vlevo od. sil. III.tř. směr Opočno). Pro bezpečné převedení pěších a cyklistů přes sil. III.tř. se navrhují následující úpravy širšího okolí : 25

26 úprava křižovatky (ulice Nad Dědinou a ul. Zahradní) jejím zredukováním a posunem napojovacího bodu obou ulic do jednoho místa zlepšení organizace křižovatkových pohybů redukcí rozlehlosti křižovatky (odstranění středního vloženého ostrůvku) úprava trasy vozovky v ul. Nad Dědinou (ve směru do nově upravené křižovatky) vytvoření chodníkových ploch na obou předpolích přechodu pro pěší (+ přejezdu pro cyklodopravu) nasvětlení přechodu vytvoření nového přechodu (spojeného s přejezdem pro dopravy cyklistickou) na hlavní pěší komunikaci procházející obcí (jedná se o trasu vlevo ve směru výjezdu z obce (směr (Opočno). Jedná se o ulici Zahradní redukce stávajícího neorganizovaného parkování v blízkosti přechodu a vytvoření dvou polí podélných stání při silo. III.tř. (mimo rozhledová pole přechodu) dožilé VDZ (vodorovné dopravní značení V 7 ) V úseku od nově navržené lávky po křižovatku (Ul. Osvobození + Zahradní) se v návrhu jedná o smíšenou stezku pro pěší a obousměrnou cyklistickou dopravu. Pro zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy v této oblasti obce se doporučuje uvažovat se zřízením další lávky přes vodoteč Dědina. Tato nová lávka by zajistila zřízení nové, poměrně bezpečné trasy pro pěší a cyklisty z jihozápadní oblasti obce (prostor obytné zástavby a dalších aktivit jako je domov pečovatelské služby, zdravotní středisko, apod.). Předpoklad - tato lávka by byla navržena v dostatečných šířkových parametrech tak, aby přenesla jak pěší tak cyklistikou dopravu. Návaznost smíšené stezky (doprava cyklistická + pěší) by byla směrována do prostoru výše uvedeného přechodu přes sil. III.tř. v ul. Osvobození. Návrh této lávky nebyl ve výčtu deklarovaných problémových míst (v intencích rozsahu a obsahu zadání) obsažen, avšak projektant jeho deklaraci považuje za potřebnou, neboť její realizace systémově řeší zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do školy. Tito pěší i cyklisté tak budou mít možnost vyhnout se problematickému dopravnímu uzlu hlavní křižovatky v obci (ať už bude ponechán ve stávající podobě, či bude stavebně upraven). Jako důsledek tohoto návrhu systémového řešení návrhu nové lávky se jeví nezbytnost dořešení dopravních vazeb na předmostí lávky (v ul. Na Nábřeží) návaznost na stávající dopravní trasy, šířkové uspořádání, rozhledové poměry, vazba na pozemkovou dostupnost, apod,) LOKALITA č.4. - Úzký chodník a vozovka V rámci této lokality se nenavrhuje žádné stavební řešení (pro jeho problematičnost). Vzhledem k enormnímu provozu na hlavní komunikaci se však pro psychologickou ochranu chodců je možno uvažovat s instalací linie zahrazovacích sloupků LOKALITA č.5. - Absence přechodu pro pěší Náprava tohoto nedostatku v ul. Záhumenská bude napravena zřízením přechodu pro pěší s nasvětlením v křižovatce ul. Záhumenská + Osvobození. Přechod musí být vybaven nezbytnými prvky z hlediska Vyhlášky 398/2009 Sb LOKALITA č.6. - Úzký chodník + velký rychlost vozidel na sil. III.tř. Jako opatření na zlepšení situace ohledně této lokality se jeví navedení pěších (pomocí přechodů) na hlavní komunikační trasu v obci (vlevo ve směru na Opočno), kde je komunikace pro 26

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 09-21 KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Centrum dopravního výzkumu Veřejno-výzkumná

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOPRAV INŽENÝRSKÁ STUDIE DOPRAVNĚ NA ZELENOU Z 2013, BEZPEČNOST EČNOST A ZDRAVÍ NAŠICH ŠICH DĚT DĚTÍ, LÁZN KYNŽVART LÁZNĚ Zhotovitel : Dopravní opravní stavby a venkovní architektura ra s.r.o. Náměstí

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OBCE PTICE STUDIE. Zderazská 1625/ Praha 16 - Radotín. Bc. Jan Rajman. jednatel společnosti

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OBCE PTICE STUDIE. Zderazská 1625/ Praha 16 - Radotín.  Bc. Jan Rajman. jednatel společnosti STUDIE Zpracoval: CZECH Consult, spol. s r. o., Zderazská 1625/65 153 00 Praha 16 - Radotín http://www.czechconsult.cz Hlavní projektant: Projektant: Ing. Tomáš Matras, Ph.D. Ing. Pavel Tesař Bc. Jan Rajman

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci chodníky ulice kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ulice Řepná březen 2016 str. 1 z celkem 15 Obsah: Obsah 1. Úvod 1.1. Identifikační

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Rozdělení: - psychologické prvky - fyzické prvky - prvky na křižovatkách 1. PSYCHOLOGICKÉ PRVKY

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Akce: Bernartice projekt svislého dopravního značení TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A) Označení akce Bernartice projekt svislého dopravního značení B) Objednatel dopravního řešení

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68" OBSAH ZPRÁVY:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68 OBSAH ZPRÁVY: A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68" OBSAH ZPRÁVY: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 DŮVOD ZPRACOVÁNÍ STUDIE...

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) / Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby

Více

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 5070/ZP/2008-Čr 30.04.2008 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životní

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Speciální bezpečnostní inspekce Silnice II/385 Kuřim - Čebín

Speciální bezpečnostní inspekce Silnice II/385 Kuřim - Čebín Speciální bezpečnostní inspekce Silnice II/385 Kuřim - Čebín OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE... 5 3. ZÁVĚR... 9 1. ÚVOD Tato zpráva popisuje Speciální bezpečnostní inspekci, extravilánového

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 1. týden Zadání práce, úvod do projektování MK Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy Úsek dopravního inženýrství Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis Naše č.j. Vyřizuje/

Více

Září Ing. Linda Smítalová. Městys Sloup. Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373. Studie. A.

Září Ing. Linda Smítalová. Městys Sloup. Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373. Studie. A. Září 2016 Ing. Linda Smítalová Městys Sloup Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373 A.1 Průvodní zpráva Studie A.1 Průvodní zpráva 2/14 OBSAH: 1. Identifikační údaje stavby... 3 1.1. Označení

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová oblast 1.3 Účel a základní

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Chodník ulice Horská březen str. z celkem 8 Obsah: Obsah. Úvod.. Identifikační údaje údaje zhotovitele bezpečnostního auditu

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : 1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Odůvodnění stavby a jejího umístění 3. Základní údaje o stavbě 4. Závěr......... 3 3 7 Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář 11 / 2006 strana

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť Objednatel: Obec Lahošť Švermova 22 417 25 Lahošť Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť SO 01 - Chodníky a obrubníky SO 02 - Zpevněni dna příkopů žlabovkami a deskami Dokumentace pro stavební povolení

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6

OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6 OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6 Studie proveditelnosti Výsledná varianta P r ů v o d n í z p r á v a d o d a t e k č. 1 Prosinec 2014 Vypracoval: Ing. Hradil Obsah: 1. Identifikační údaje stavby...

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% 2.2.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje: 1.1. Označení stavby DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE 1.2. Investor Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Řešení přechodů pro chodce Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní 1. ÚVOD v obcích 70 % dopravních nehod na vládní úrovni Dopravní politika + strategické dokumenty (Národní strategie

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: II/180 Letkov okružní křižovatka Část: A.3 Dopravně inženýrské opatření Kraj: Plzeňský kraj Místo: Letkov

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 169, aktualizace 2012 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 2012 Schváleno Ministerstvem dopravy pod

Více

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa,

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Příloha C.1.1 Bezpečnostní audit Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Zhotovitel: Ing. Michal Radimský Ateliér

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a polohopisu 1 : 200 5. Podélný řez 1 : 500/50 6. Vzorové příčné řezy 1 : 50 7. Charakteristické příčné řezy

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

ᛧ則VODNÍ Z ÁVA 1. Identifikační údaje 2. Výsledky provedených průzkumů a měření 3. Charakteristika staveniště 4. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 5. Nároky na

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Lokalita Svobody březen 2016 str. 1 z celkem 16 Obsah: Obsah 1. Úvod 1.1. Identifikační údaje údaje zhotovitele bezpečnostního

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

dopravně-urbanistických úprav pro období

dopravně-urbanistických úprav pro období Akční plán dopravně-urbanistických úprav na území MČ Praha 7 pro období 2016 2018 verze 2016/02/29 zóny 30 vše mimo hlavní trasy (50 km/h) koordinace projektů ZPS: jejich modifikace, popř. až následně

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více