Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti"

Transkript

1 Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Formát scénáře expozice v části D : Vypracování scénáře expozice v části F : Formát CSR Verze: 2.1 listopad 2012

2 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z nařízení REACH a způsob jejich plnění. Dovolujeme si nicméně uživatele upozornit, že text nařízení REACH je jediným závazným právním zdrojem a že informace v předkládaném dokumentu nepředstavují právní poradenství. Evropská agentura pro chemické látky nenese odpovědnost za obsah tohoto dokumentu. Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Formát scénáře expozice v části D : Vypracování scénáře expozice části F : Formát CSR Referenční číslo: ECHA-10-G-11-CS Datum vydání: listopad 2012 Jazyk: CS Evropská agentura pro chemické látky, 2012 Titulní strana Evropská agentura pro chemické látky Prohlášení o vyloucení odpovednosti a záruk: Toto je pracovní preklad dokumentu, který byl puvodne zverejnen v anglickém jazyce. Originální dokument je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje ve znění: Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, a za předpokladu, že tato skutečnost bude písemně oznámena Oddělení pro komunikaci agentury ECHA Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto dokumentu, zašlete je prosím (s uvedením referenčního čísla a data vydání) prostřednictvím formuláře žádosti o informace. Tento formulář je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA na adrese Evropská agentura pro chemické látky Poštovní adresa: P. O. Box 400, FI Helsinki, Finsko Adresa pro osobní návštěvu: Annankatu 18, Helsinki, Finsko

3 PŘEDMLUVA Předkládaný dokument popisuje požadavky na informace podle nařízení REACH s ohledem na vlastnosti látek, jejich expozici, použití, opatření k řízení rizik a posouzení chemické bezpečnosti. Je součástí řady pokynů, jejichž cílem je pomoci všem zúčastněným stranám s plněním jejich povinností vyplývajících z nařízení REACH. Tyto dokumenty obsahují podrobné pokyny pro celou řadu základních postupů souvisejících s nařízením REACH a pro některé konkrétní vědecké a/nebo technické metody, které musí průmysl nebo příslušné orgány podle nařízení REACH použít. Pokyny byly navrženy a projednány v rámci projektů provádění registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (RIP) pod vedením útvarů Evropské komise, které zahrnují partnery z členských států, průmyslové podniky a nevládní organizace. Poté co byly pokyny přijaty příslušnými orgány členských států, byly předány Evropské agentuře pro chemické látky za účelem jejich uveřejnění a jejich další správy. Veškeré další úpravy pokynů jsou navrhovány Evropskou agenturou pro chemické látky a podléhají postupu konzultace, který zahrnuje zúčastněné strany z členských států, průmyslové a nevládní organizace. Více o postupu konzultace viz: n.pdf Pokyny lze získat na internetových stránkách Evropské agentury pro chemické látky ( 1 ). Další dokumenty s pokyny budou na internetových stránkách zveřejněny, jakmile budou dokončeny nebo aktualizovány. Tento dokument se týká nařízení REACH (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince a jeho změn ze dne 31. srpna Upozorňujeme, že tyto pokyny byly upraveny podle předchozího konzultačního postupu ve věci pokynů. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek; o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, ).

4 Historie dokumentu Verze Poznámky Datum Verze 1 První vydání květen 2008 Verze 1.1 Přidána poznámka pod čarou červenec 2008 Revidovaný formát scénáře expozice, kterým se nahrazuje poslední odstavec (včetně tab. D.2.2) oddílu D.2.2 a tabulek obsažených v oddíle přílohy části F. Revize zahrnuje: Stanovení generického formátu pro čtyři různé případy posouzení expozice Použití látky pracovníky Použití látky spotřebiteli Zacházení s předměty během užívaní pracovníky Zacházení s předměty během užívaní spotřebiteli Verze 2.0 Začlenění nového podnadpisu, kterým se stanoví druh podmínek ovlivňujících expozici (včetně přísně kontrolovaných podmínek). Odstranění podrobného číslování polí. Část F pokynů a nástroj CSA však budou obsahovat strukturovaná pole. Další pole v části názvu pro vložení libovolně zvoleného názvu v terminologii používané v dodavatelském řetězci. Další pole pro přílohu rozšířeného bezpečnostního listu scénáře expozice pro vložení dalších (uživatelských) osvědčených postupů, které nejsou uvedeny v posouzení chemické bezpečnosti, a nevztahují se na ně proto povinnosti čl. 37 odst. 4. Další pole v oddílu 3 pro vložení odkazu na internetovou stránku, kde je možné získat informace o poměru odhadovaných expozic a popisu rizik (namísto přímého začlenění do rozšířeného bezpečnostního listu scénáře expozice). květen 2010

5 Zavedení pojmu dílčích scénářů v rámci jediného scénáře expozice. Revidované pokyny, které vysvětlují formáty. Verze 2.1 Oprava: i) doplnění poznámky o formátech ES, které mohou být použity; ii) další malé redakční změny a úpravy. listopad 2012

6 POKYNY PRO AKTUALIZACI Revidované standardní formáty pro scénáře expozice 3 Tato aktualizace byla nutná za účelem podpory více strukturovaných informací ve scénářích expozice, které by mohly tvořit podklad pro vytváření, uchovávání, zpracovávání a sdělování scénářů expozice s podporou informačních technologií. Další vývoj byl potřebný zejména s ohledem na začlenění hledisek životního prostředí a lidského zdraví do jediného scénáře expozice. Byly zohledněny nové osvědčené postupy v odvětví týkající se tvorby genetických scénářů expozice pro pracovníky a životní prostředí. Nové informace přinesla zvláště práce agentury ECHA a její poradní skupiny pro přípravu nástroje CHESAR. V porovnání s formátem scénáře expozice, který zveřejnila ECHA ve svých pokynech v květnu a červenci 2008, se navrhovaný obsah scénářů expozice nemění. Proto aktualizované pokyny nevyžadují vytvoření nového obsahu nebo úpravu obsahu již existujících scénářů expozice. Aktualizované scénáře expozice umožní strukturovanější dokumentaci a zpracování obsahu scénářů expozice, a tím i standardizaci a podporu informačních technologií. To usnadní přenos/výměnu informací v obou směrech dodavatelského řetězce v rámci průmyslových odvětví. Vzhledem ke třem významným změnám formátu oproti formátu z roku 2008 se doporučuje: Činnosti/expozice spotřebitelů a činnosti/expozice pracovníků by měly být řešeny v odlišných scénářích expozice. Může být zapotřebí již existující scénáře expozice rozdělit. Podmínky použití během životního cyklu by měly být popsány v samostatném scénáři expozice, avšak s odkazem na následné užití v důsledku začlenění látky do výrobku. Bude tak patrnější, na které životní stádium látky a na který subjekt dodavatelského řetězce se scénář expozice vztahuje. To může vyžadovat rozdělení již existujících scénářů expozice. Nově zavedený pojem dílčích scénářů v rámci jediného scénáře expozice podporuje vhodné spojení hledisek životního prostředí a lidského zdraví v rámci scénáře expozice. Zároveň umožňuje zahrnout strukturovaným způsobem různá použití do jednoho scénáře expozice. Nový formát může pomoci ověřit, zda popsané podmínky použití v již existujících zprávách CSR mohou být transparentním a konzistentním způsobem spojeny s odpovídajícími odhady expozic a charakterizací rizik. Záleží však na každém jednotlivém žadateli o registraci, zda se rozhodne přejít na aktualizovaný formát, nebo zda bude pokračovat v používání formátu zveřejněném v roce 2008, nebo zda bude používat zcela odlišný formát (jestliže je v souladu s požadavky přílohy I). 3 Tento text má nahradit poslední odstavec (včetně tabulky D.2.2) oddílu D.2.2 části D Pokynů k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti.

7 OBSAH D Formát scénáře expozice... 1 D Čtyři standardní formáty... 2 D Oddíly standardního formátu... 3 D Část názvu...3 D Podmínky ovlivňující expozici životního prostředí...4 D Podmínky ovlivňující expozici lidského zdraví...4 D Informace pro následné uživatele... 5 D Informace o odhadu expozice pro následné uživatele...6 D Pokyny následným uživatelům pro výklad mezí scénáře expozice...6 D Pokyny pro konkrétní použití mimo scénář expozice...7 D Struktura informací pro popis jedné podmínky použití... 7 Tabulky Tabulka D.2.2.1: Formát scénáře expozice pro CSR Tabulka D.2.2.2: Formát scénáře expozice pro rozšířený bezpečnostní list Tabulka D.2.2.3: Standardní formát scénáře expozice pro užití látky ze strany pracovníků Tabulka D.2.2.4: Standardní formát scénáře expozice pro užití látky ze strany spotřebitele Tabulka D.2.2.5: Standardní formát scénáře expozice pro životní cyklus látek v předmětech (manipulace ze strany pracovníků) Tabulka D.2.2.6: Standardní formát scénáře expozice pro životní cyklus látek v předmětech (manipulace ze strany spotřebitelů) Tabulka D.2.2.7: Oddíl 3 a 4 scénáře expozice pro komunikaci (rozšířený bezpečnostní list scénáře expozice)

8 D Formát scénáře expozice Formát scénáře expozice je prostředkem pro vytváření struktury důležitých informací pro účely standardizované dokumentace. Formáty stanovené v těchto pokynech odpovídají formátům scénářů expozice nástroje agentury ECHA pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti Chesar. Podmínky, jimiž se řídí expozice člověka a expozice životního prostředí ve scénáři expozice, musí být konzistentní. Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik pro expozici na pracovišti obvykle souvisejí s vykonávanou prací nebo pracovištěm. Úniky do životního prostředí se však většinou posuzují na úrovni pracoviště nebo na úrovni životních stádií. Díky tomu může být i jeden soubor provozních podmínek a opatření k řízení rizik, související s reprezentativním místem použití, spojen s několika soubory provozních podmínek / opatření k řízení rizik pro různé činnosti pracovníků prováděné na tomto pracovišti. I v případě, že pracovníci provádějí činnosti na tomto pracovišti za jiných podmínek, mohou být tyto podmínky v souladu s podmínkami souvisejícími s životním prostředím. Pokud jde o použití ze strany spotřebitelů, platí stejná zásada. Scénáře expozice pro použití ze strany spotřebitelů budou zahrnovat jeden soubor podmínek souvisejících s životním prostředím, které mohou být kombinovány s jedním nebo více soubory podmínek souvisejících s lidským zdravím. To by v praxi znamenalo, že jeden scénář expozice může zahrnovat použití jednoho nebo více spotřebitelských výrobků. Vzhledem k těmto skutečnostem se navrhuje, aby byly scénáře expozice tvořeny dílčími scénáři: jeden dílčí scénář by souvisel se životním prostředím a jeden nebo více dílčích scénářů by souviselo s expozicí člověka: Scénář expozice pro průmyslový nástřik barev může obsahovat dílčí scénáře jednotlivých prací a různých podmínek, za kterých lze práci provádět bezpečně, např. podmínky pro míchání a plnění zařízení (ruční) podmínky pro míchání a plnění zařízení (automatické) podmínky pro čištění zařízení (ruční) podmínky pro čištění zařízení (automatické) ruční nástřik s místním odvětráváním a bez ochrany dýchacích cest / kůže ruční nástřik bez místního odvětrávání, avšak s použitím ochrany dýchacích cest / kůže mechanické stříkání (uzavřené-automatizované) podmínky při sušení natřeného výrobku (uzavřené-automatizované) podmínky při sušení natřeného výrobku (otevřené-odvětrávané) Dílčí scénáře expozice pro užití ze strany spotřebitele v místnosti mohou představovat různé formy použití výrobku, např. leštidla (např. na nábytek nebo údržbu obuvi) nanášená pomocí nástřiku a roztíraná leštidla (např. na nábytek nebo údržbu obuvi) nalévaná a roztíraná Pokud se podmínky vlivu na životní prostředí výrazně liší v 1) různých odvětvích koncového použití nebo 2) různých druzích výrobků, může být žadatel o registraci nucen v důsledku rozdílných 1

9 podmínek životního prostředí předložit dva nebo více scénářů expozice definované na úrovni stádia. Tabulky D a D představují formáty expozice pro zprávu CSR a přílohu k rozšířenému bezpečnostnímu listu. Ve zprávě CSR dokumentují scénáře expozice podmínky použití, k nimž se vztahují odhady expozice a charakterizace rizik. Informace, které jsou významné pro následné uživatele nebo skupinu následných uživatelů, se přenesou ze zprávy CSR na rozšířený bezpečnostní list. Kromě provozních podmínek a opatření k řízení rizik se doporučuje, aby rozšířený bezpečnostní list scénáře expozice obsahoval rovněž informace o míře expozice a metodách posouzení, které žadatel o registraci uplatňuje. Následní uživatelé mohou tyto informace uplatnit nebo dále provozní podmínky / opatření k řízení rizik odpovídajícím způsobem předat (viz oddíl 2.2.5). Tabulka D.2.2.1: Formát scénáře expozice pro CSR 9.x.1 Scénář expozice (1) Název scénáře expozice 9.x.1.1 Dílčí scénář (1), kterým se kontroluje expozice životního prostředí pro... 9.x.1.2 Dílčí scénář (2), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro... 9.x.1.3 Dílčí scénář (3), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro... 9.x.1.n Dílčí scénář (n), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro... D Čtyři standardní formáty Tabulky D až D představují 4 standardní formáty konečného scénáře expozice pro začlenění do oddílu 9.x.1 zprávy CSR (CSR-ES). Tyto formáty zahrnují část názvu ES (stručný název, činnosti/postupy zahrnuté v ES a příslušné deskriptory použití) a oddíly s provozními podmínkami a opatřeními pro řízení rizik, které mají vliv na expozici. Tento oddíl je strukturován prostřednictvím podnadpisů odrážejících jednotlivé druhy provozních podmínek / opatření k řízení rizik, jimiž se expozice řídí. Upozorňujeme, že nový formát, zjednodušený a lépe sladěný s nástroji pro průmysl, např. ESCom, byl vyvinut v rámci vývoje nástroje agentury ECHA pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti s názvem Chesar. Upravený formát ES i pokyny k jeho použití naleznete v příloze 1 příručky nástroje Chesar 6 na adrese Každý žadatel se může individuálně rozhodnout, který formát scénáře expozice (ES) chce používat, pokud obsah scénáře expozice splňuje požadavky stanovené v příloze I nařízení REACH. Příslušné oddíly ve zprávě CSR pro odhad expozice (oddíl 9.x.2) a charakterizaci rizik (oddíl 10. x) zde nejsou zahrnuty (viz část F pokynů). 2

10 Použití těchto formátů není povinné. Žadatelé o registraci mohou rovněž předkládat požadované informace odlišným způsobem. Výrobce/dovozce se může rozhodnout, že některé informace ve formátu nejsou v konkrétním posuzovaném případě potřebné k prokázání omezení rizika, nebo naopak, že jiné rozhodující činitele jsou pro expozici rozhodující, a proto je třeba je ke scénáři expozice dodatečně připojit. Berte prosím na vědomí, že se doporučuje řídit se standardním formátem v co nejvyšší míře, s cílem usnadnit opětovné použití nebo aktualizaci posouzení provedených na úrovni individuálních žadatelů o registraci nebo v rámci průmyslových odvětví, pomoci následným uživatelům v odvětví formulátorů v účinném zpracování získaných informací v souladu s nařízením REACH, usnadnit účinnou a cílenou kontrolu registrační dokumentace příslušnými orgány. Čtyři standardní formáty zahrnují následující činnosti prováděné s látkou: Formát související s užitím ze strany pracovníků, včetně podmínek pro kontrolu expozice pracovníků a podmínek pro kontrolu expozice životního prostředí. Formát související s užitím ze strany uživatelů, včetně podmínek pro kontrolu expozice uživatelů a podmínek pro kontrolu expozice životního prostředí. Poznámka: obsah tohoto scénáře expozice musí být sdělen následným uživatelům, kteří vyrábějí spotřebitelské produkty (směsi). Formát související s životním cyklem (a následným stádiem odpadu) po následném užití, včetně podmínek, na základě nichž se kontrolují expozice pracovníků a životního prostředí 4. Poznámka: obsah tohoto scénáře expozice musí být sdělen následným uživatelům, kteří vyrábí předměty, s nimiž zachází pracovníci. Formát související s životním cyklem (a následným stádiem odpadu) po následném užití, včetně podmínek, jimiž se kontrolují expozice uživatelů a životního prostředí. Poznámka: obsah tohoto scénáře expozice musí být sdělen následným uživatelům, kteří vyrábí předměty, s nimiž zachází uživatelé. Formáty životního cyklu jsou vytvořeny tak, aby mohla být část názvu použita jako propojení s předcházejícím následným užitím (které vedlo k začlenění látky do základní látky předmětu). Tak je možné stanovit opatření, která by mohla být potřebná na úrovni výroby předmětu k omezení/prevenci úniků během životního cyklu nebo stádia odpadu předmětů. Např. uvolňování chemických látek z textilií používaných při jejich konečné úpravě je kontrolováno podmínkami zpracování během konečné úpravy a kombinací druhu látky a chemických látek použitých při konečné úpravě. Dalším příkladem je kombinace polymeru a zpomalovače hoření ve výrobcích z plastu. V závislosti na použití látky může žadatel o registraci použít k vypracování požadovaného scénáře expozice všechny čtyři formáty. D Oddíly standardního formátu D Část názvu Část názvu popisuje, která použití a které činnosti s látkou jsou zahrnuty do scénáře expozice. To zahrnuje i libovolně zvolený název a standardizované použití deskriptorů v souladu s kapitolou R.12 pokynů. Standardní část názvu může zahrnovat tyto informace: číslo ES, 4 Předpokládá se, že životní cyklus látky, která je součástí sušených/tvrzených směsí, obvykle probíhá na povrchu předmětu (povrchová úprava), mezi dvěma předměty (lepidla) nebo uvnitř základní látky předmětu (pryskyřice). Tato definice rovněž zahrnuje povrchovou úpravu v různých částech budovy, například na stěnách, fasádách nebo okenních rámech. 3

11 název scénáře expozice (libovolně zvolený název), seznam všech deskriptorů použití souvisejících se stádiem životního cyklu a všech příslušných použití; zahrnuje případně i odvětví trhu (podle kategorie chemických výrobků), název dílčího scénáře pro životní prostředí (1) a odpovídající kategorie uvolňování do životního prostředí, seznam názvů dílčích scénářů pro využití ze strany pracovníků/spotřebitelů (2-n) a odpovídající kategorie zpracování nebo kategorie chemických výrobků / kategorie předmětů, další vysvětlení (je-li třeba), název a počet scénářů expozice pro následné užití, které vedou k začlenění látky do předmětu (pouze u scénářů expozice, které se vztahují na životní cyklus předmětu). Propojení mezi 1) scénářem expozice pro životní cyklus předmětu a 2) scénářem expozice pro následné užití, které vede k začlenění předmětu, je potřebné, aby mohly být odpovídajícím způsobem řešeny podmínky a opatření na úrovni následného užití, jež mohou ovlivnit uvolňování látky z předmětu. Další vysvětlení se nachází v tabulkách D a D v řádcích označených symbolem (#). D Podmínky ovlivňující expozici životního prostředí Oddíl 9.x.1.1 zahrnuje veškeré provozní podmínky a opatření pro řízení rizik, které podle posouzení žadatele o registraci ovlivňují expozici životního prostředí. Sem patří rovněž komunální odpad a čištění odpadních vod, přestože následní uživatelé nemají příliš velký vliv na to, jakým způsobem se provádí činnosti související s komunálním odpadem (vodou). Žadatel o registraci však musí posoudit, zda vlastnosti látky a profil expozic předpokládaných užití odpovídají očekávaným možnostem městské kanalizace a odpadní infrastruktury. V zájmu usnadnění strukturování informací je v tomto oddílu zahrnuta řada výchozích podnadpisů označujících typ provozních podmínek a opatření pro řízení rizik. Opatření pro řízení rizik, kterými se kontrolují rizika pro životní prostředí, jsou řazena postupně, od prevence u zdroje až po koncová opatření. U opatření pro řízení rizik je třeba uvést informace o požadované/předpokládané účinnosti (pokud je to vhodné a potřebné). Rovněž může být zapotřebí popsat technické provozní podmínky, a to natolik podrobně, aby to umožňovalo propojení s odhady expozice v oddílu 9.x.2 zprávy CSR. Informace v tomto oddíle zprávy CSR mohou být zčásti nebo plně převedeny do oddílu 2.1 scénáře expozice pro komunikaci (rozšířený bezpečnostní list scénáře expozice). D Podmínky ovlivňující expozici lidského zdraví Oddíly 9.x.1.2. až 9.x.1.n zahrnují veškeré provozní podmínky a opatření pro řízení rizik, které podle posouzení žadatele o registraci ovlivňují expozici pracovníků/spotřebitelů. Tyto podmínky mohou být obsaženy v jednom nebo více dílčích scénářích expozice. V zájmu usnadnění strukturování informací je v tomto oddílu zahrnuta řada výchozích podnadpisů označujících typ provozních podmínek a opatření pro řízení rizik. Opatření pro řízení rizik, kterými se kontrolují rizika pro pracovníky, jsou řazena v pořadí uvedeném ve směrnici o chemických činitelích 5. Opatření, kterými se řídí rizika pro spotřebitele, by se měla řešit především v rámci charakteristiky výrobku (první podnadpis). Nezapomínejte však, že informace o nebezpečí, pokyny ohledně chování a opatření pro osobní ochranu nebývají z hlediska snížení expozice spotřebitele obvykle 5 Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 4

12 účinná, pokud nemá žadatel o registraci k dispozici konkrétní doklady 6. U opatření pro řízení rizik je třeba uvést informace o požadované/předpokládané účinnosti (pokud je to vhodné a potřebné). Informace v tomto oddíle zprávy CSR mohou být zčásti nebo plně převedeny do oddílu 2.2 scénáře expozice pro komunikaci (rozšířený bezpečnostní list scénáře expozice). D Informace pro následné uživatele Tabulka D představuje formát scénáře expozice pro oznamování informací následným uživatelům. Rozdílem oproti CSR-ES je doplnění oddílů 3 a 4 pro následné uživatele, jimž je určen scénář expozice (viz tabulka D.2.2.7). Standardní formát je strukturován takovým způsobem, aby informace z něj bylo možné snadno získat (například pro zpracování pomocí informačních technologií) a provést jejich rozbor (například formulátorem směsi). Proto se doporučuje, aby žadatelé o registraci používali navrhovaný formát. Oddíl 3 obsahuje informace o odhadech expozice a metodách posouzení expozice, které používá žadatel o registraci. Oddíl 4 může obsahovat pokyny nebo odkaz na pokyny ohledně srovnání podmínek popsaných ve scénáři expozice se skutečnými podmínkami na pracovišti následného uživatele. Oddíly 3 a 4 scénáře expozice nejsou určeny k začlenění do zprávy CSR. Tabulka D.2.2.2: Formát scénáře expozice pro rozšířený bezpečnostní list 1 Scénář expozice (1) Název scénáře expozice 2.1 Dílčí scénář (1), kterým se kontroluje expozice životního prostředí pro Dílčí scénář (2), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro Dílčí scénář (3), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro... 2.n Dílčí scénář (n), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj Informace pro dílčí scénář (1) Informace o dílčím scénáři (2) Informace o dílčím scénáři (3) 6 S účinností těchto opatření obvykle nelze počítat, pokud nemá žadatel o registraci k dispozici důkazy, že spotřebitelé se těmito pokyny řídí. Opatření pro řízení rizik na úrovni spotřebitele založená na pokynech lze použít pouze tehdy, kdy je možné prokázat, že použití těchto opatření pro řízení rizik je účinné a že je spotřebitelé dodržují. Možnosti pro zvážení osobních ochranných pracovních prostředků u expozice spotřebitele jsou omezené, protože lidé nemusejí nutně osobní ochranné pracovní prostředky používat, přestože to výrobce doporučuje. Dokonce i když jsou osobní ochranné pracovní prostředky dodávány společně s výrobkem (například rukavice s barvou na vlasy), nelze zajistit, že je spotřebitel použije. Odhad expozice musí brát v úvahu s nejhorší možností, kterou lze přiměřeně očekávat, která může nastat bez použití rukavic nebo dalších osobních ochranných pracovních prostředků. Z hlediska osvědčených postupů a osobní hygieny může být v rámci pokynů spotřebiteli doporučeno použití rukavic nebo jiných prostředků pro ochranu kůže (například u výrobků, které jsou pro kůži dráždivé nebo leptavé, jako jsou např. silně kyselé či zásadité čistící přípravky nebo přípravky se silnými oxidačními účinky). Zdroj: Kapitola R.15 Pokyny pro odhad expozice spotřebitele, verze 2 (duben 2010). 5

13 Informace o dílčím scénáři (n) 4. Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice Struktura informací přílohy rozšířeného bezpečnostního listu scénáře expozice je stejná jako ve zprávě CSR, žadatel o registraci však musí zvolit následující možnosti: Které informace sdělit dále v dodavatelském řetězci následným uživatelům? Některé informace z CSR-ES nemusí obsahovat žádné provozní podmínky nebo opatření pro řízení rizik, které by bylo třeba sdělovat, a ani informace v oddílu 9.11 zprávy CSR nemusí být pro následné uživatele významné. Jak formulovat pokyny následným uživatelům ve standardizovaných obratech? Které informace z odhadů expozice (oddíl 9.x.2 CSR) a charakterizace rizik (oddíl 10.x CSR) sdělit následným uživatelům (viz tabulka D.2.2.7)? Vhodnou úpravu rozšířeného bezpečnostního listu scénáře expozice v závislosti na trzích, metodách hodnocení expozice a/nebo počtu informací, které mají být v rámci jednotlivých podnadpisů sdělovány. D Informace o odhadu expozice pro následné uživatele Oddíl 3 rozšířeného bezpečnostního listu scénáře expozice by měl být používán ke sdělování informací souvisejících s odhadem expozice a charakterizací rizik následným uživatelům. Tyto informace lze sdělovat jako číselné údaje (vypočítaná úroveň expozice a/nebo poměr charakterizace rizik) nebo jako odkaz (například odkaz na internetovou stránku) na tyto údaje. Rovněž je vhodné, aby žadatel o registraci připojil informace o tom, jaké metody a/nebo nástroje při vytváření odhadu expozice použil. D Pokyny následným uživatelům pro výklad mezí scénáře expozice Oddíl 4 rozšířeného bezpečnostního listu scénáře expozice lze využít také ke sdělování zvláštních pokynů, které pomohou následnému uživateli zjistit, zda splňuje podmínky používání stanovené scénářem expozice. Tyto pokyny mohou být zvláště významné, 1) pokud je opatření a podmínky přispívající k omezení rizik možné kombinovat různým způsobem v rámci jednoho scénáře expozice a 2) pokud lze tyto kombinace popsat pomocí lineárního algoritmu. Například omezení rizika pro povrchové vody lze dosáhnout 1) použitím malého množství látky (aniž by byl snížen emisní faktor) nebo 2) prostřednictvím opatření pro snížení emisního faktoru v případě použití velkého množství látky. V příslušném scénáři expozice stačí uvést jednu kombinaci: 1) objem použité látky a 2) účinnost opatření na omezení emisí, jejichž výsledkem je nižší míra uvolňování. Záleží pak na následném uživateli, aby zkontroloval, zda je podmínek k zajištění omezení rizika možné dosáhnout rovněž kombinací dalších číselných hodnot pro objem a snížení emisí (lineární stupnice) 7. Podobné úpravy je možné provádět i mezi určujícími činiteli, jimiž se řídí expozice pracovníků. Žadatel o registraci například provedl posouzení pomocí modelu ECETOC cíleného posouzení rizika (TRA) pro vdechování při činnosti trvající > 4h při koncentraci látky < 5 % 7 Poznámka: Pokud následný uživatel sníží místní množství a/nebo zvýší zřeďovací faktor v řece s cílem vyvážit méně účinná opatření pro řízení rizik nebo původně vyšší emisní faktor, ovlivní to regionální posouzení prováděné žadatelem o registraci. Pokud má zůstat posouzení žadatele o registraci platné, může to vyžadovat úpravu předpokládaného emisního faktoru. Následný uživatel by měl proto zpětně sdělit dodavateli / žadateli o registraci, že uplatňuje méně účinná opatření pro řízení rizik, než požaduje scénář expozice, a poskytnout podrobné informace o povaze a účinnosti těchto opatření. 6

14 v použité směsi. Tyto podmínky jsou sděleny následnému uživateli ve scénáři expozice. Pokud však následný uživatel používá ve svém podniku látku v koncentraci do 100 %, ale v době kratší než 1 hodina, (pozměňující činitelé expozice ECETOC TRA 8 ), má se stále za to, že nepřekračuje meze stanovené ve scénáři expozice. Poznámka: Pokud jde o použití ze strany spotřebitele, oddíl 4 obsahuje informace týkající se formulátorů produkujících spotřebitelské výrobky, nikoli spotřebitelů. D Pokyny pro konkrétní použití mimo scénář expozice Pokud si žadatel o registraci přeje poskytnout dodatečné pokyny ohledně toho, jak v praxi omezit rizika nebo jim předejít, avšak tato opatření nejsou z hlediska prokázání omezení rizika v souladu s definicí nařízení REACH potřebná, je třeba použít samostatnou informační kolonku mimo scénář expozice ve zprávě CSR a v příloze rozšířeného bezpečnostního listu. Je třeba zdůraznit, že následný uživatel není povinen provádět posouzení chemické bezpečnosti, pokud nejsou tato opatření realizována (to znamená, že opatření nepodléhají čl. 37 odst. 4). D Struktura informací pro popis jedné podmínky použití Veškeré podmínky použití (provozní podmínky / opatření k řízení rizik), jimiž se zabývá scénář expozice, mohou být popsány řadou různých informací. V nástroji agentury ECHA pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti CHESAR lze s ohledem na příslušnou podmínku použití sdělit následující informace: název podmínky nebo opatření (např. místní odvětrávání); cesty expozice a druh účinku, na který má daný rozhodující činitel v daném případě vliv (např. krátkodobé nebo dlouhodobé vdechování, místní a systémové účinky); hodnota 9 rozhodujícího činitele a účinnost (např. místní odvětrávání s klapkou ; účinnost 95 % oproti stavu bez místního odvětrávání); další obecné vysvětlení hodnoty determinantu (např. 95% účinnosti lze dosáhnout správnou instalací a pravidelnou údržbou prováděnou kvalifikovanými pracovníky); další vysvětlení konkrétní zprávy CSR (např. místní odvětrávání se používá k minimalizaci zbytkových množství uvolněné látky z důsledně uzavřeného procesu, který je součástí přísně kontrolovaných podmínek) Hodnota zahrnuje numerické údaje i jiné než numerické údaje. 7

15 Tabulka D.2.2.3: Standardní formát scénáře expozice pro užití látky ze strany pracovníků 10 Formát scénáře expozice (1) vztahující se na použití ze strany pracovníků 9.x. Název scénáře expozice č. x:... Seznam deskriptorů použití souvisejících s životním cyklem a veškerých použití v jeho rámci; zahrnuje případně odvětví trhu (podle kategorie chemických výrobků) Název dílčího scénáře pro životní prostředí (1) a odpovídající ERC Seznam názvů dílčích scénářů pro pracovníky (2-n) a odpovídající PROC Další vysvětlení (je-li třeba) 9.x.1 Scénář expozice 9.x.1.1 Dílčí scénář (1), kterým se kontroluje expozice životního prostředí pro... Název dílčího scénáře Vlastnosti výrobku Podmínky související s výrobkem, např. koncentrace látky ve směsi, viskozita výrobku, návrh balení ovlivňující expozici Použité množství Denní a roční množství na pracoviště (pro použití v průmyslovém prostředí) nebo denní a roční množství pro široce rozprostřené použití; Frekvence a trvání použití Občasné (používané < 12krát za rok po dobu nikoli delší než 24 h) nebo trvalé použití/uvolňování Faktory dopadu na životní prostředí, které nejsou ovlivněny řízením rizik Průtoková rychlost přijímajících povrchových vod (m 3 /d, obvykle m 3 /d pro běžné město jako výchozí hodnota; Upozorňujeme: výchozí průtokovou rychlost obvykle není možné kvůli následnému použití změnit. Další dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici životního prostředí Další dané provozní podmínky: např. technologie nebo technologické postupy, které určují původní uvolňování látky z procesu (prostřednictvím ovzduší a odpadních vod); suché nebo mokré procesy; podmínky související s teplotou a tlakem; použití výrobků ve vnitřních nebo ve vnějších prostorách; práce v uzavřeném prostředí nebo venku; Technické podmínky a opatření na úrovni zpracování (zdroje) k předcházení uvolňování Plán zpracování zaměřený na zabránění uvolňování, a tím expozici životního prostředí; sem patří zejména podmínky zajišťující důsledné uzavření; výkon tohoto uzavření je třeba stanovit (např. stanovením množství faktoru uvolňování v oddílu 9.x.2 CSR); Technické podmínky a opatření na místě s cílem omezit vypouštění, emise do ovzduší a uvolňování do půdy Technická opatření, například technologie na čištění odpadních vod a odpadů, čističky, filtry a další technická opatření v místě zaměřená na snížení uvolňování látky do ovzduší, systému odpadních vod, povrchových vod nebo půdy; to zahrnuje přísně kontrolované podmínky (procedurální a kontrolní technologie) s cílem co nejvíce snížit emise; specifikujte účinnost opatření; specifikujte případně velikost výkonu průmyslové čističky odpadních vod (m 3 /d), účinnost rozkladu a zpracování kalu. Organizační opatření na předcházení/omezení uvolňování z pracoviště Specifická organizační opatření nebo opatření potřebná na podporu fungování konkrétních technických opatření. O těchto opatřeních je třeba informovat zejména v zájmu prokázání přísně kontrolovaných podmínek. Podmínky a opatření související s obecními čističkami odpadních vod Rozsah obecní kanalizace / čističky odpadních vod (m 3 /d); uveďte účinnost rozkladu; technologie zpracování kalu (odstranění nebo využití); případně opatření na omezení emisí do ovzduší při zpracování odpadních vod; Upozorňujeme: výchozí průtokovou rychlost obecní čističky vod (2 000 m 3 /d) obvykle není možné kvůli následnému použití změnit. 10 Upozorňujeme, že nový formát, zjednodušený a lépe sladěný s průmyslovými nástroji, např. ESCom, byl vyvinut v rámci vývoje nástroje agentury ECHA pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti s názvem Chesar. Upravený formát SE i pokyny k jeho použití naleznete v příloze 1 příručky nástroje Chesar 6 na adrese Každý žadatel se může individuálně rozhodnout, který formát scénáře expozice (ES) chce používat, pokud obsah scénáře expozice splňuje požadavky stanovené v příloze I nařízení REACH. 8

16 Formát scénáře expozice (1) vztahující se na použití ze strany pracovníků Podmínky a opatření související s externím čištěním odpadu k odstranění Zlomek použitého množství odeslaný do externí čističky odpadních vod k odstranění; typ vhodného odstranění odpadu vzniklého používáním ze strany pracovníků, např. spalování nebezpečného odpadu chemicko-fyzikální čištění emulzí a chemická oxidace vodního odpadu; uveďte účinnost čištění Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů Zlomek použitého množství odeslaný do externí čističky odpadních vod pro využití: uveďte vhodné metody využití odpadu vzniklého používáním ze strany pracovníků, např. zpětná destilace rozpouštědel, proces čištění maziv, čištění strusky, zpětné získání tepla mimo spalovače odpadů; specifikujte účinnost opatření; Doplňující rady ohledně osvědčených postupů mimo REACH CSA Poznámka: Opatření, o nichž se informuje v rámci tohoto oddílu, nejsou brána v úvahu při odhadu expozice souvisejícím se scénářem expozice výše. Nevztahují se na ně povinnosti stanovené v čl. 37 odst. 4 nařízení REACH, takže následný uživatel není povinen 1) vypracovat vlastní CSA a 2) uvědomit agenturu v případě, že tato opatření nebude realizovat. Použijte specifická opatření, u nichž se má za to, že mohou omezit předpokládanou expozici oproti odhadům vycházejícím ze scénáře expozice. 9.x.1.2 Dílčí scénář (2), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro... Název dílčího scénáře 2 Vlastnosti výrobku Podmínky související s výrobkem, např. koncentrace látky ve směsi, skupenství směsi (pevné, kapalné; v případě, že je pevné, míra prašnosti), návrh balení ovlivňující expozici Použité množství Použité množství na pracovišti (podle prováděných pracovních činností nebo podle pracovní směny); poznámka: někdy není tato informace pro posouzení expozice pracovníka potřebná. Frekvence a trvání použití/expozice Trvání podle prováděného úkolu/činnosti (např. počtu hodin během pracovní směny) a frekvence (např. jednorázová nebo opakovaná činnost) expozice Lidské činitele, které nejsou ovlivněny řízením Zvláštní podmínky použití, např. části těla, které mohou být potenciálně vystaveny expozici v důsledku povahy činnosti Další dané provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků Další dané provozní podmínky: např. technologie nebo technologické postupy, které určují původní uvolňování látky z procesu do životního prostředí pracovníka; objem místnosti, zda pracovník pracuje ve vnitřních nebo ve vnějších prostorách, podmínky postupu v souvislosti s teplotou a tlakem. Technické podmínky a opatření na úrovni zpracování (zdroje) k předcházení uvolnění Plán zpracování zaměřený na zabránění uvolňování, a tím expozice pracovníků; sem patří zejména podmínky zajišťující důsledné uzavření; výkon tohoto uzavření je třeba stanovit (např. stanovením množství zbytkových ztrát nebo expozice) Technické podmínky a opatření s cílem omezit rozptýlení ze zdroje vůči pracovníkům Strojní kontrolní opatření, např. odvětrávání, celkové odvětrávání; specifikujte účinnost opatření Organizační opatření s cílem předcházet/omezit uvolňování, rozptýlení a expozici Specifická organizační opatření nebo opatření potřebná na podporu fungování konkrétních technických opatření (např. odborná přípravy a dohledu). Tato opatření je třeba uvádět zejména proto, aby byly doloženy přísně kontrolované podmínky (s cílem odůvodnit upuštění od zkoušek na základě expozice). Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví Osobní ochrana, např. nošení rukavic, ochrana obličeje, ochrana kůže celého těla, ochranné brýle, respirátor; specifikujte účinnost opatření; specifikujte vhodný materiál pro prostředky osobní ochrany (pokud je to zapotřebí) a případně, kdy je třeba tyto prostředky osobní ochrany nahradit novými. 9.x.1.3 Dílčí scénář (3), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro... 9

17 Formát scénáře expozice (1) vztahující se na použití ze strany pracovníků Název dílčího scénáře 3 Vlastnosti výrobku Použité množství Frekvence a trvání použití/expozice Lidské činitele, které nejsou ovlivněny řízením rizik Další dané provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroje) pro zabránění uvolnění Technické podmínky a opatření s cílem omezit rozptýlení ze zdroje k pracovníkům Organizační opatření s cílem předcházet/omezit uvolňování, rozptýlení a expozici Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví 9.x.1.n Dílčí scénář (n), kterým se kontroluje expozice pracovníků pro... Název dílčího scénáře (n). Doplňující rady ohledně osvědčených postupů mimo REACH CSA Poznámka: Opatření, o nichž se informuje v rámci tohoto oddílu, nejsou brána v úvahu při odhadu expozice souvisejícím se scénářem expozice výše. Nevztahují se na ně povinnosti stanovené v čl. 37 odst. 4 nařízení REACH, takže následný uživatel není povinen 1) vypracovat vlastní CSA a 2) uvědomit agenturu v případě, že tato opatření nebude realizovat. Použijte specifická opatření, u nichž se má za to, že mohou omezit předpokládané expozice oproti odhadům vycházejícím ze scénáře expozice. 10

18 Tabulka D.2.2.4: Standardní formát scénáře expozice pro užití látky ze strany spotřebitele 11 Formát scénáře expozice (2) vztahující se na použití ze strany spotřebitelů 9.x. Název scénáře expozice č. x:... Seznam deskriptorů použití souvisejících s životním cyklem a veškerých použití v jeho rámci; zahrnuje případně odvětví trhu (podle kategorie chemických výrobků) Název dílčího scénáře pro životní prostředí (1) a odpovídající ERC Seznam názvů dílčích scénářů pro pracovníky (2-n) a odpovídající kategorie a případně podkategorie chemických výrobků Další vysvětlení (je-li třeba) 9.x.1 Scénář expozice 9.x.1.1 Dílčí scénář (1), kterým se kontroluje expozice životního prostředí pro... Název dílčího scénáře Vlastnosti výrobku Podmínky související s výrobkem, např. koncentrace látky ve směsi; návrh balení ovlivňujícího expozici Použité množství Roční množství dodávané pro použití ze strany spotřebitele, které je zahrnuto v tomto scénáři expozice Frekvence a trvání použití Běžné souvislé použití/uvolňování (365 dní), které lze předpokládat, pokud nedochází k významným sezónním výkyvům. Faktory dopadu na životní prostředí, které nejsou ovlivněny řízením rizik Průtoková rychlost přijímajících povrchových vod (m 3 /d) (obvykle m 3 /d pro běžné město jako výchozí hodnota; poznámka: výchozí průtokovou rychlost obvykle není možné kvůli následnému použití změnit; Další dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici životního prostředí Další provozní podmínky, např. používání výrobků v uzavřeném prostředí nebo venku Podmínky a opatření související s obecními čističkami odpadních vod Rozsah systému obecní kanalizace/čističky odpadních vod (m 3 /d) (obvykle m 3 /d pro běžné město jako výchozí hodnota); specifikujte účinnost rozkladu; technologie zpracování kalu (odstranění nebo využití); případně opatření na omezení emisí do ovzduší při zpracování odpadních vod. Upozorňujeme: výchozí průtokovou rychlost obecní čističky obvykle není možné kvůli následnému použití změnit. Podmínky a opatření související s externím čištěním odpadu k odstranění Zlomek použitého množství odeslaný do externí čističky odpadních vod k odstranění: typ vhodného odstranění odpadu vzniklého používáním ze strany spotřebitelů, např. spalování komunálního odpadu, spalování nebezpečného odpadu: uveďte účinnost čištění; uveďte odpovídající pokyny, týkající se třídění odpadů, které mají být sděleny spotřebiteli; Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů Zlomek použitého množství odeslaný do externí čističky odpadních vod pro využití: uveďte vhodné metody využití odpadu vzniklého používáním ze strany spotřebitelů, např. proces čištění maziv; specifikujte účinnost opatření; uveďte odpovídající pokyny, týkající se třídění odpadů, které mají být sděleny spotřebiteli. Doplňující rady ohledně osvědčených postupů mimo REACH CSA Poznámka: Opatření, o nichž se informuje v rámci tohoto oddílu, nejsou brána v úvahu při odhadu expozice souvisejícím se scénářem expozice výše. Nevztahují se na ně povinnosti stanovené v čl. 37 odst. 4 nařízení REACH, takže následný uživatel není povinen 1) vypracovat vlastní CSA a 2) uvědomit agenturu v případě, že tato opatření nebude realizovat. Použijte specifická opatření, u nichž se má za to, že mohou omezit předpokládané expozice oproti odhadům 11 Upozorňujeme, že nový formát, zjednodušený a lépe sladěný s průmyslovými nástroji, např. ESCom, byl vyvinut v rámci vývoje nástroje agentury ECHA pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti s názvem Chesar. Upravený formát SE i pokyny k jeho použití naleznete v příloze 1 příručky nástroje Chesar 6 na adrese Každý žadatel se může individuálně rozhodnout, který formát scénáře expozice (ES) chce používat, pokud obsah scénáře expozice splňuje požadavky stanovené v příloze I nařízení REACH. 11

19 Formát scénáře expozice (2) vztahující se na použití ze strany spotřebitelů vycházejícím ze scénáře expozice. 9.x.1.2 Dílčí scénář (2), kterým se kontroluje expozice spotřebitelů pro... Název dílčího scénáře 2 Vlastnosti výrobku Podmínky související s výrobkem, např. koncentrace látky ve směsi, skupenství směsi (pevné, kapalné; v případě, že je pevné, míra prašnosti), návrh balení ovlivňujícího expozici; Použité množství Použité množství během použití Frekvence a trvání použití/expozice Trvání expozice během použití a frekvence použití; poznámka: posouzení expozice stupně 1 obvykle uvádí expozici externího použití, aniž by byl brán ohled na trvání a frekvenci použití (viz pokyny kapitola R.15); Lidské činitele, které nejsou ovlivněny řízením rizik Zvláštní podmínky použití, např. části těla, které mohou být potenciálně vystaveny expozici; skupiny obyvatelstva, které mohou být potenciálně vystaveny expozici (dospělí, děti); Další dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitele Další provozní podmínky,např. objem místnosti, množství vyměněného vzduchu, zda spotřebitel látku využívá ve vnitřních nebo ve vnějších prostorách; Podmínky a opatření související s informováním spotřebitelů a s pokyny ohledně chování Bezpečnostní pokyny se sdělují spotřebitelům v zájmu omezení expozice, např. technické pokyny, pokyny ohledně chování; Upozorňujeme: s účinností těchto opatření obvykle nelze počítat, pokud nemá žadatel o registraci k dispozici důkazy, že spotřebitelé se těmito pokyny řídí. Tato opatření však mohou být zahrnuta mezi osvědčené postupy, a tak nebude účinnost těchto pokynů zohledňována při stanovení odhadu expozice a při charakterizaci rizik v rámci CSR. Podmínky a opatření související s osobní ochranou a hygienou Opatření pro osobní ochranu se obvykle u výrobků určených spotřebitelům nepředpokládají; pokud je však například doporučeno používání ochranných rukavic, je možné toto doporučení uvést zde; specifikujte vhodný materiál pro prostředky osobní ochrany (pokud je to zapotřebí) a případně, kdy je třeba tyto prostředky osobní ochrany nahradit novými; upozorňujeme:e s účinností opatření uplatňovaných spotřebiteli obvykle nelze počítat. Při stanovení odhadu expozice a charakterizaci rizik v rámci zprávy CSR se proto spíše než zohledňování prostředků osobní ochrany doporučuje zahrnout tato opatření mezi osvědčené postupy. 9.x.1.3 Dílčí scénář (3), kterým se kontroluje expozice spotřebitelů pro... Název dílčího scénáře Vlastnosti výrobku Použité množství Frekvence a trvání použití/expozice Lidské činitele, které nejsou ovlivněny řízením rizik Další dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitele Podmínky a opatření související s informováním spotřebitelů a s pokyny ohledně chování Podmínky a opatření související s osobní ochranou a hygienou 9.x.1.n Dílčí scénář (n), kterým se kontroluje expozice spotřebitelů pro... Název dílčího scénáře 12

20 Formát scénáře expozice (2) vztahující se na použití ze strany spotřebitelů Doplňující rady ohledně osvědčených postupů mimo REACH CSA Poznámka: Opatření, o nichž se informuje v rámci tohoto oddílu, nejsou brána v úvahu při odhadu expozice souvisejícím se scénářem expozice výše. Nevztahují se na ně povinnosti stanovené v čl. 37 odst. 4 nařízení REACH, takže následný uživatel není povinen 1) vypracovat vlastní CSA a 2) uvědomit agenturu v případě, že tato opatření nebude realizovat. 13

21 Tabulka D.2.2.5: Standardní formát scénáře expozice pro životní cyklus látek v předmětech (manipulace ze strany pracovníků) 12 Formát scénáře expozice (3), kterým se řeší životní cyklus vyplývající z následného užívání (předměty určené k manipulaci pracovníky) 9.x. Název scénáře expozice č. x:... Seznam deskriptorů použití souvisejících s životním cyklem a veškerých použití v jeho rámci; zahrnuje případně i odvětví trhu (podle kategorie chemických výrobků): Název dílčího scénáře pro životní prostředí (1) a odpovídající ERC Seznam názvů dílčích scénářů pro pracovníky (2-n) a odpovídající PROC Další vysvětlení (je-li třeba) Název a počet scénářů expozice pro následné užití, které vede k začlenění látky do předmětu (#) 9.x.1 Scénář expozice 9.x.1.1 Dílčí scénář (1), kterým se kontroluje expozice životního prostředí pro... Název dílčího scénáře Charakterizace výrobku (předmětu) Podmínky související s výrobkem, např. koncentrace látky v předmětu; poměr objemu a povrchu předmětu; zlomek množství látky, které se může uvolňovat do ovzduší, vody a půdy Použité množství Roční množství pro široce rozprostřené použití; denní a roční množství (obsažené v tomto článku) na pracoviště (u bodových zdrojů); Frekvence a trvání použití/expozice během životního cyklu Občasné (< 12krát za rok) nebo trvalé použití/uvolňování Faktory dopadu na životní prostředí, které nejsou ovlivněny řízením rizik Průtoková rychlost přijímajících povrchových vod (m 3 /d) (obvykle m 3 /d pro běžné město jako výchozí hodnota; upozorňujeme: výchozí průtokovou rychlost obvykle není možné kvůli následnému použití změnit; Další dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici životního prostředí Další dané provozní podmínky: např. technologie nebo technologické postupy, které určují původní uvolňování látky z procesu (prostřednictvím ovzduší a odpadních vod); suché nebo mokré procesy; podmínky použití při broušení; podmínky související s teplotou a tlakem; použití výrobků ve vnitřních nebo ve vnějších prostorách; práce v uzavřeném prostředí nebo venku; další provozní podmínky, např. používání výrobků v uzavřeném prostředí nebo venku, Podmínky a opatření na úrovni výroby předmětu k předcházení uvolňování během životního cyklu (#) Opatření přijatá následným uživatelem (zapracování látky do předmětu), například: návrh předmětu, který umožňuje jejich snadné ruční nebo mechanické rozebrání na konci životního cyklu, nebo brání uvolňování během životního cyklu; Technické podmínky a opatření na úrovni zpracování (zdroje) k předcházení uvolňování Plán zpracování zaměřený na zabránění uvolňování, a tím expozice životního prostředí; sem patří zejména podmínky zajišťující důsledné uzavření; výkon tohoto uzavření je třeba stanovit (např. stanovením množství faktoru uvolňování v oddílu 9.x.2 zprávy CSR); Technické podmínky a opatření na místě s cílem omezit vypouštění, emise do ovzduší a uvolňování do půdy Technická opatření, například technologie na čištění odpadních vod a odpadů, čističky, filtry a další technická opatření v místě zaměřená na snížení uvolňování látky do ovzduší, systému odpadních vod, povrchových vod 12 Upozorňujeme, že nový formát, zjednodušený a lépe sladěný s průmyslovými nástroji, např. ESCom, byl vyvinut v rámci vývoje nástroje agentury ECHA pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti s názvem Chesar. Upravený formát SE i pokyny k jeho použití naleznete v příloze 1 příručky nástroje Chesar 6 na adrese Každý žadatel se může individuálně rozhodnout, který formát scénáře expozice (ES) chce používat, pokud obsah scénáře expozice splňuje požadavky stanovené v příloze I nařízení REACH. 14

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám

Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám Verze: 2 květen 2010 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a způsob jejich

Více

Pokyny pro monomery a polymery

Pokyny pro monomery a polymery POKYNY Pokyny pro monomery a polymery duben 2012 Verze 2.0 Pokyny pro provádění nařízení REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finsko Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSOBÁM POVĚŘENÝM SPRÁVOU A ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY A VEDENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) POKYNY V KOSTCE Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit povinnosti, které mají žadatelé o výjimky dostupné

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI

2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY část 2, díl 2, kapitola 2.3.2, str. 1 2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI Pro registraci se požaduje a) technická dokumentace (dossier), která zahrnuje: 1) identifikační

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

1 Účel a předmět zákona

1 Účel a předmět zákona V. Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména

Více

Nová právní úprava bezpečnosti hraček (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES) 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nová právní úprava bezpečnosti hraček (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES) 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová právní úprava bezpečnosti hraček (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES) 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody přijetí nové právní úpravy na evropské úrovni Technologický

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) 8756/15 ENER 140 ENV 277 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. května 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D038978/02 Předmět: Generální

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 15 Zveřejňování informací: jak určit, které informace z registrační dokumentace budou zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA Technická příloha pro oddíly 8,

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA 232/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD MODIFIKACE VÝROKU VE ZPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO AUDITORA (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Salbet B na skvrny od krve

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Salbet B na skvrny od krve Datum revize: 1.11.2008 Strana 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Další názvy přípravku: ---- 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

1. Identifikace přípravku a výrobce / prvního distributora

1. Identifikace přípravku a výrobce / prvního distributora 1. Identifikace přípravku a výrobce / prvního distributora Strana: 1/6 Identifikace přípravku TEKNOZINC 50 SE, TEKNOZINC 80 SE, TEKNOZINC 90 SE Použití: Tvrdidlo pro nátěrovou hmotu (Paint product). Identifikace

Více

Lepidlo pro tlakové PVC-U (červený obal) Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31 Strana 1/6 Datum tisku 11. 3. 2008 Revize: 11. 3.

Lepidlo pro tlakové PVC-U (červený obal) Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31 Strana 1/6 Datum tisku 11. 3. 2008 Revize: 11. 3. Lepidlo pro tlakové PVC-U (červený obal) Bezpečnostní list Strana 1/6 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku*. Údaje k produktu.. Použití látky / přípravku Lepidlo. Identifikace

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod

Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod Quick appraisal of major project application: Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod Regionální a městskou politiku červenec 2013 regio-publication@ec.europa.eu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0087/2009 23. 3. 2009 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

Chemické látky a chemické směsi

Chemické látky a chemické směsi Chemické látky a chemické směsi Legislativa Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích (platnost do 1. června 2004). Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006 32006R0865CS_novela 32008R0100.doc UPOZORNĚNÍ: Toto je neautorizovaná konsolidovaná verze zpracovaná MŽP podle níže uvedených předpisů ES. Směrodatné je pouze platné znění podle Úředního věstníku EU. 1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Verze 1.0

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Verze 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití Určená

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A SPECIFICKÝCH PRVKŮ, (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET prášek do myček nádobí 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Torsan P Datum vydání: 17.8.2005 Verze Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 Ing. Jitka Jančaříková

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Torsan P Datum vydání: 17.8.2005 Verze Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 Ing. Jitka Jančaříková Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Další názvy přípravku: ---- 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 07. srpna 205 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor

Více

Toxikologické informační středisko, 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402

Toxikologické informační středisko, 128 08 Praha 2, Na bojišti 1, ČR Tel.: 00420 224 919 293, 00420 224 915 402 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Komise (EU) č.453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67:

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67: Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2011 KOM(2011) 730 v konečném znění 2011/0330 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Ustanovení

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST MILLI BABY prací prášek na dětské a kojenecké prádlo Datum vydání: 17.8.2005 Verze Datum revize: 1.11.2008 Strana 1/10 Není

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST MILLI BABY prací prášek na dětské a kojenecké prádlo Datum vydání: 17.8.2005 Verze Datum revize: 1.11.2008 Strana 1/10 Není Datum revize: 1.11.2008 Strana 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU: MILLI BABY prací prášek na dětské a kojenecké prádlo 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Další názvy

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 1. července 2015 o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela

Více

TSI provoz a potvrzení bezpečnosti

TSI provoz a potvrzení bezpečnosti TSI provoz a potvrzení bezpečnosti Matthias Heidl 1 Uspořádání železničního provozu na transevropské železniční síti (TEN) je do budoucnosti předurčeno technickou specifikací pro interoperabilitu (TSI).

Více