- cílová kapacita ČOV dle BSK EO - výhledové hydraulické zatížení m 3 d -1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1"

Transkript

1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce 2008 podle údajů evidence obyvatel), která odkanalizovává celé město. ČOV je umístěna asi 1 km jihozápadně od města na levém zvýšeném břehu řeky Jizery. Rekonstruovaná čistírna (rekonstrukce ) nahradila původní malou mechanicko biologickou čistírnu s biofiltrem, která byla uvedena do provozu v r. 1960, a která kapacitně již nevyhovovala. Existující technologická linka ČOV Mnichovo Hradiště zahrnuje objekt hrubého předčištění, lapáky písku, stupeň primární sedimentace a biologický systém sestávající ze čtveřice aktivačních nádrží a dvojice pravoúhlých podélně protékaných dosazovacích nádrží. Nakládání s vyprodukovaným směsným kalem je založeno na jeho uskladnění a částečné studené anaerobní stabilizaci. Stabilizovaný kal je v zahuštěném stavu odvážen k další likvidaci na ČOV Mladá Boleslav. ČOV není vybavena pro biologické odstraňování nutrietů ani pro redukci fosforu srážením železitými solemi. Před mechanickým předčištěním je umístěn odlehčovací objekt s nevyhovujícími parametry Důvodem pro intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod Mnichovo Hradiště je snaha o : 1) zajištění plnění požadavků NV č. 61/2003 Sb. v platném znění, při respektování navržené technologie jako nejlepší dostupné technologie pro danou velikost zdroje dle Metodického pokynu MŽP k provádění a výkladu NV č. 229/2007 Sb. 2) dosažení souladu s požadavky Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 3) snížení znečištění a zlepšení kvality povrchové vody v řece Jizeře, která je určena mimo jiné k rekreačním účelům a s cílem přispět ke splnění požadavků Směrnice Rady 76/160/EEC o kvalitě vody ke koupání v místech stávající nebo zamýšlené rekreace 4) snížení znečištění a zlepšení kvality vody v řece Jizeře s cílem přispět ke splnění požadavků Směrnice Rady 75/440/EEC o kvalitě povrchové vody určené k úpravě na pitnou vodu. Navrhované řešení: Koncepce intenzifikace ČOV Mnichovo Hradiště je založena na - doplnění stávajícího mechanického stupně předčištění o lapák štěrku, hrubé česle a čerpací stanici 1 - zrušení stupně primární sedimentace - přechodu stávajícího klasického, plně aerobního aktivačního procesu na systém s biologickou nitrifikací a denitrifikací. Nitrifikační sekce aktivačního procesu budou osazeny jemnobublinným aeračním systémem na místo existující povrchové aerace. Denitrifikační sekce budou vybaveny ponornými míchadly. - doplnění biologického systému o proces zvýšené eliminace sloučenin fosforu simultánním srážením železitou solí. - separaci aktivovaného kalu ve stavebně a technologicky modifikované dvojici stávajících pravoúhlých dosazovacích nádrží. - změně v nakládání s vyprodukovaným přebytečným kalem na jeho gravitačním zahuštění, aerobní stabilizaci a následném odvodnění přímo na ČOV. Základní návrhové parametry : - cílová kapacita ČOV dle BSK EO - výhledové hydraulické zatížení m 3 d -1 1 Stávající gravitační průtok čistírnou odpadních vod není možné po její intenzifikaci a do napojení nového sběrače ( kterým bude přiváděna převážná část odpadních vod z města) zachovat 27

2 Návrhové hydraulické zatěžovací parametry Průtok m 3 /d m 3 /h l/s Q ,4 16,2 Q spl. 774,4 32,3 9,0 Q balast. 626,6 26,1 7,2 k d,spl 1,35 Q d ,7 19,4 k h,spl. 2,0 Qh - 113,2 31,5 Q dešť do biologie - 144,0 40,0 Návrhové látkové zatěžovací parametry Ukazatel g (EO.d) -1 kg/den mg/l počet EO BSK 5 60,0 422,4 301,5 CHSK Cr 128,7 906,1 646,7 NL 57,0 401,6 286,6 71 % N- N-NH 4 celk. 83,5 59,6 N-celk 16,6 117,2 83,6 P-celk. 2,0 13,9 9,9 Pozn.: Uvedené parametry budou dosaženy až po přivedení odpadních vod z rozvojových lokalit města a obcí Veselá, Dneboh, Hoškovice, nebudou dosahovány ihned po realizaci opatření. Podrobný popis technického řešení stavby Předčištění - regulační a uzávěrová komora - lapák štěrku sunutých nečistot - hrubé česle 1 linka strojně stíraných česlí - čerpací stanice ks čerpadel s odlehčením před čistírnou odpadních vod - jemné strojně stírané česle 1 linka strojně stíraných česlí + 1 linka ručně stíraných česlí - vertikální lapák písku s obtokem Biologické čištění - denitrifikační nádrže celkový objem 680 m 3 - nitrifikační nádrže 2 linky s celkovým objemem m 3 - dmychárna ks dmychadel - dávkování železitého koagulátu - podélně protékané dosazovací nádrži - 2 ks - měrný objekt Kalové hospodářství - čerpací stanice vratného a přebytečného kalu - nádrže aerobní stabilizace kalu 1 ks, celkový objem 365 m 3 - strojovna aerobní stabilizace kalu - odvodnění kalu 28

3 Uspořádání nové vodní linky a linky kalového hospodářství je patrné ze schéma technologické linky viz dále. Odpadní vody jsou do lokality čistírny přiváděny jednotnou kanalizací do čerpací stanice. Technické řešení tohoto objektu zajišťuje plnění těchto funkci : - odlehčovací komory před čistírnou odpadních vod, která zajistí redukci přitékajících odpadních vod na množství Qmax = 40 l/s - vypínací komory ( pro případ odstavení celé ČOV mimo provoz) - čerpací stanice, která zajišťuje vyčerpání přiváděných odpadních vod na úroveň, umožňující gravitační průtok OV celou linkou čistírny Před přítokem do ČS je navrženo hrubé předčištění, které zajišťují odstranění hrubých nečistot z OV, a tím i ochranu čerpadel v čerpací stanici a současně zajišťuje alespoň částečné předčištění OV, které přesahují Q = 40 l/s a jsou v čerpací stanici ( odlehčovací komoře) odlehčeny do obtoku ČOV. Prvním objektem čistírny jsou jemné, strojně stírané česle a lapák písku, které zajišťují odstranění mechanickým nečistot z odpadních vod protékajících čistírnou. Odpadní vody zbavené mechanických nečistot jsou přiváděny na biologický stupeň čistírny 29

4 30

5 Biologický stupeň ČOV bude navržen na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým odstraňováním fosforu. Systém bude dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při velmi nízkých teplotách. Jako optimální se pro intenzifikaci ČOV Mnichovo Hradiště, vzhledem ke stávajícímu členění jednotlivých objektů biologického stupně, jeví realizace nízko zatíženého aktivačního procesu s biologickou nitrifikací a denitrifikací a chemickým srážením sloučenin fosforu železitou solí. Aktivační proces bude realizován na bázi Ds-D-N systému, tedy procesu s anoxickým selektorem, předřazenou denitrifikační sekcí a následnou nitrifikační sekcí aktivačního procesu. Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody bude probíhat ve dvojici pravoúhlých, podélně protékané dosazovacích nádrží. Dmychadla Vratný kal Interní recirkulace Přebytečný kal Přítok Denitrifikace Denitrifikace Nitrifikace Nitrifikace Dosazovací nádrž Dosazovací nádrž Odtok Interní recirkulace Přebytečný kal Obr. Schematické znázornění aktivačního Ds-D-N systému pro ČOV Mnichovo Hradiště. Aktivační proces bude realizován v objemu stávající usazovací nádrže a v objemech existujících aktivačních nádrží po nezbytných stavebních úpravách. Stavební úpravy budou představovat navýšení hladiny vody v objektech a tím zvýšení celkového využitelného objemu. 31

6 MO Odtok DN DN Fe 3+ RO N KH obtok RO DII DI Přítok po hrubém předčištění Ds IR VK DII N Schematické znázornění biologického stupně ČOV Mnichovo Hradiště po intenzifikaci. Legenda: Ds - anoxický selektor, DI - první denitrifikace, DII - druhá denitrifikace, N nitrifikace, RO - rozdělovací objekt, DN - dosazovací nádrž, MO - měrný objekt, KH - kalové hospodářství, VK - vratný kal, IR interní recirkulace aktivační směsi, Fe 3+ - dávkování železité soli. Vyprodukovaný přebytečný aktivovaný kal bude odváděn z proudu vratného kalu do kalového sila o objemu cca 386 m 3, kde bude docházet k jeho gravitačnímu zahuštění a aerobní stabilizaci. Provoz ČOV po rekonstrukci Do regulační komory budou přiváděny z města veškeré splaškové i dešťové vody z povodí ( ze zástavby města). Protože byla, v rámci realizace akce Kanalizace Mnichovo Hradiště, zrušena odlehčovací komora, bude přítok do profilu regulační komory dosahovat až l/s. Odtok z regulační komory bude regulován tak, aby na hrubé předčištění ( lapák štěrku a hrubé česle) a do vstupní čerpací stanice byl za standardních podmínek přiváděn maximální přítok Q = 1000 l/s. Regulace je prováděna pomocí - regulačního stavidla rozměrů š = 90 cm, v = 100 cm - dvojicí otvorů ve stěně velikosti 30 x 30 cm 32

7 - bezpečnostním přepadem s délkou přelivné hrany l = 1,67 m Z regulační komory odtékají odpadní vody do uzávěrové komory jedná se o komoru nepravidelného pětiúhelníkového půdorysu. Mimo přítoku z regulační komory je do této komory zaústěna i přeložka sběrače A profilu DN 800. Před realizací úprav na kanalizační síti města a před napojením čistírny odpadních vod resp. nového hrubého předčištění na nově budovanou retenční stoku AA, budou touto stokou přiváděny veškeré odpadní vody z města v maximálním množství Q = 600 l/s. Po realizovaných úpravách na kanalizaci a po přepojení městské kanalizační sítě na novou retenční stoku AA však bude do profilu ČOV touto stokou pouze minimální množství odpadních vod. Odtok z uzávěrové komory probíhá pod stavidlem š = 100 cm a v = 90 cm, které bude za běžných provozních podmínek trvale zcela otevřeno. Pouze v případě úplného uzavření přítoku na hrubé předčištění a dále na čistírnu odpadních vod bude toto stavidlo uzavřeno. Z uzávěrové komory odtékají odpadní vody do lapáku štěrku. Propojení mezí oběma objekty zajišťuje otevřený železobetonový žlab. Šířka žlabu resp. průtočného profilu v místě napojení na objekt uzávěrové komory je 100 cm. Žlab se po celé délce oboustranně rovnoměrně rozšiřuje, v místě napojení na lapák štěrku je jeho šířka 150 cm. Ve dně žlabu, které je obloženo čedičem, je zřízen půlkruhový čedičový žlábek průměru 60 cm a hloubky 15 cm. Pro zachycení hrubých sunutých a těžkých nečistot je před odlehčením navržen lapák štěrku se strojním těžením. V lapáku štěrku budou zachycována všechna zrna velikosti 12 mm a větší. S ohledem na tuto hodnotu a na návrhový průtok byly vypočteny následující parametry lapáku štěrku : - šířka lapáku štěrku - 1,50 m - délka lapáku štěrku - 2,55 m - hloubka prohlubně 1,50 m - šířka prohlubně ve dně 1,20 m Odpadní vody, zbavené hrubých nečistot, jsou přiváděny přítokovým žlabem k hrubým česlím. Jedné se o otevřený monolitický železobetonový žlab celkové délky 3,80 m složeného průřezu. Kynetu tohoto průřezu tvoří žlab obdélníkového profilu šířky ve dně 50 cm a výšky 20 cm. Oboustranné bermy, rovněž obdélníkového profilu, mají shodnou šířku 35 cm. Celková šířka žlabu v horní části tedy činí 120 cm. Dno a stěny žlabu jsou obloženy taveným čedičem. Pro odstranění hrubých nečistot jsou navrženy hrubé česle. Tyto česle jsou osazeny v otevřeném monolitickém železobetonovém žlabu obdélníkového profilu šířky 1,20 m a výšky 3,85 m. Při bezdeštných průtocích budou odpadní vody přitékat do profilu hrubých česlí pouze kynetou tohoto žlabu ( šířka ve dně 50 cm a výšky 20 cm). Parametry česlí : - sklon česlí 70 o - šířka česlicových prutů 1 cm - šířka průlin mezi česlicemi 5 cm Pro zajištění optimálních průtokových poměrů je v profilu česlí navržen stupeň ve dně výšky 13 cm. Po průtoku hrubými česlemi odtékají odpadní vody do vstupní čerpací stanice. Propojení mezí oběma objekty je řešeno otevřeným železobetonovým žlabem délky 6,00 m. Šířka žlabu resp. průtočného profilu je v celé délce 120 cm. V převážné části tohoto úseku s výjimkou přechodových úseku v profilu pod hrubými česlemi a před nátokem do vstupní čerpací stanice - je ve dně žlabu, které je obloženo čedičem, zřízen půlkruhový čedičový žlábek průměru 40 cm a hloubky 20 cm, který zajistí optimální hydraulické podmínky pro bezdeštné průtoky až do Q = 40 l/s. 33

8 Odpadní vody zbavené hrubých mechanických nečistot natékají do vstupní čerpací stanice. Nátok do čerpací stanice probíhá - obdélníkovým otvorem v dělící stěně u dna žlabu šířky 120 cm a výšky 10 cm - přepadem přes dělící stěnu Obdélníkovým otvorem v dělící stěně, který je situován u dna žlabu, natékají do čerpací stanice odpadní vody bez toho, že by způsobovaly jakékoliv vzdutí, v množství do cca 200 l/s. Při průtocích vyšších než je tato hodnota, dochází k zahlcení vtoku a nátok se chová jako výtok otvorem ve stěně do volna. Současně začíná dělící stěna ovlivňovat polohu hladiny v přítokovém žlabu vyvolává vzdutí, které se promítá až do profilu hrubých česlí. Při průtocích vyšších než 400 l/s budou odpadní vody natékat nejen tímto otvorem ale i přepadem přes dělící stěnu. Vzdutí vyvolané tímto způsobem nátoku se promítá až do profilu hrubých česlí a ovlivňuje zásadním způsobem rychlost proudění odpadních vod mezi česlicemi. Vstupní čerpací stanici tvoří obdélníková podzemní jímka, ve které je osazena trojice čerpadel v sestavě ks - zajišťujících přečerpávání odpadních vod na čistírnu odpadních vod. Dno jímky je vyspádováno směrem do tří prohlubní ( pro každé čerpadlo jedna) tak, aby nedocházelo k sedimentaci nečistot v čerpací jímce. Dno nátokového žlabu a poloha maximální provozní hladiny zajišťují, že za všech běžných průtoků nedochází ke vzdouvání hladiny v čerpací stanici do nátokového žlabu. Na čerpací stanici navazuje odtoková komora. Vzájemně jsou čerpací jímka a odtoková komora odděleny nornou stěnou. Odtoková komora plní funkci : - odlehčovací komory - vypínací komory Funkci odlehčovací komory plní odtoková komora za běžných provozních podmínek. Do objektu čerpací stanice a odtokové komory přitéká maximálně dešťový přítok - tj l/s. Na ČOV je přečerpáváno maximálně 40 l/s - Q dešť. Zbývajících 960 l/s je odlehčeno do odlehčovací stoky obtoku ČOV. Funkci vypínací komory bude plnit odtoková komora v období, kdy bude ČOV zcela odstavena. Veškeré přiváděné zbavené hrubých nečistot - odpadní vody budou odváděny přes přepad do odlehčovací stoky. Jedná se o stoku, kterou jsou odváděny odlehčené odpadní vody z odtokové komory ( součást vstupní čerpací stanice). Stoka je ukončena ve spadišťové šachtě SP2, kde je zaústěna do odpadu z ČOV. Celková délka stoky cca 85,50 m. Stoka je v celé své délce vybudována z kanalizačních kameninových trub DN Čerpání odpadních vod na čistírnu zajišťuje trojice ponorných kalových čerpadel s profilem výstupního hrdla DN 80 v sestavě ks. Každé čerpadlo bude řízeno vlastním frekvenčním měničem. Rozsah čerpání odpadních vod se proto bude pohybovat v rozmezí Q = 10 až 40 l/s 2. Čerpadla se v chodu automaticky střídají v závislosti na počtu naběhaných provozních hodin. V případě poruchy prvního provozního čerpadla dojde k automatickému záskoku čerpadlem druhým. Dopravu odpadních vod z čerpací stanice obstarává trojice výtlaků v sestavě shodné se sestavou čerpadel tzn. že každé z čerpadel má svůj výtlak profilu DN 150. Na každém z výtlaků je osazen indukční průtokoměr DN Druhé provozní čerpadlo vypíná i při snížení celkového průtoku pod 20 l/s. Maximální výkon při chodu dvou čerpadel bude omezen na 40 l/s. 34

9 Všechny tři výtlaky odpadních vod jsou ukončeny ve spojné jímce, která je součástí objektu česlovny. Jedná se o jímku rozměrů 60 x 50 cm ve dně se zkosenými stěnami, zakrytou plným poklopem z kompozitních materiálů. Na dně a stěnách této jímky bude proveden obklad z taveného čediče. Mimo výtlaků odpadních vod jsou do jímky ještě zaústěny výtlačné řady - svážených odpadních vod - kalové vody filtrátu Ze spojné jímky odtékají odpadní vody příp. směs odpadních vod a kalové vody otevřeným žlabem do profilu jemných strojně stíraných česlí. Jedná se o otevřený železobetonový žlab obdélníkového profilu šířky 50 cm a proměnné hloubky. Celková délka žlabu je 3,75 m, sklon dna žlabu v tomto úseku činí 4. Pro odstranění drobných mechanických plovoucích, vznášejících se či sunutých nečistot jsou navrženy jemné strojně stírané česle, které jsou osazeny v otevřeném monolitickém železobetonovém žlabu obdélníkového profilu vnitřní šířky 0,50 m. Parametry česlí : - sklon česlí 70 o - šířka česlicových prutů ( lamel) 4 mm - šířka průlin mezi česlicemi ( lamel) 6 mm Pro zajištění optimálních průtokových poměrů je v profilu česlí navržen stupeň ve dně výšky 10 cm. Z profilu jemných strojně stíraných česlí odtékají odpadní vody příp. směs odpadních vod a kalové vody otevřeným žlabem směrem k objektu vertikálního lapáku písku. Jedná se o otevřený železobetonový žlab obdélníkového profilu šířky 60 cm a proměnné hloubky. Celková délka žlabu je 5,50 m, dno žlabu je provedeno v jednotném sklonu 10. Pro případ odstávky ( údržba, opravy aj.) je objekt provozní linky jemných strojně stíraných česlí doplněn o obtok česlí. Jedná se otevřený žlab, ve kterém jsou osazeny jemné, ručně stírané česle se světlostí mezi česlicemi 40 mm. Výškově je dno žlabu osazeno na takové kótě, která zaručí, že při běžných provozních podmínkách budou protékající odpadní vody pod úrovní nátokové hrany žlabu. Když dojde k uzavření stavidla v nátokovém žlabu k jemným strojně stíraným česlím, vzduje se hladina v profilu před tímto stavidlem a odpadní vody začnou proudit obtokem česlí. Obtok česlí tvoří otevřený železobetonový žlab obdélníkového profilu šířky 50 cm. Celková délka žlabu je 4,80 m ( z toho přítoková část do profilu česlí 1,30 m a odtoková část 3,50 m), dno žlabu je provedeno v sklonu 4 - přítoková část resp odtoková část. Parametry jemných ručně stíraných česlí : - sklon česlí 60 o - šířka česlicových prutů 4 mm - šířka průlin mezi česlicemi 20 mm Z česlovny odtékají odpadní vody příp. směs odpadních vod a kalové vody otevřeným žlabem směrem k objektu vertikálního lapáku písku. Přítokový žlab je ukončen na vtoku do objektu lapáku písku. Pro separaci písku je navržen vertikální lapák písku typ LPV Odpadní vody přitékají do lapáku vtokovým ocelovým potrubím profilu DN 300 ( dl. 1,65 m) a uklidňovacím válcem, který je vytvořen ocelovým potrubím profilu DN 500 a dl. 1,50 m. Odtok z LPV zajišťuje negativní přeliv přes vodorovnou kruhovou hranu o vnitřním průměru 150 cm, kterou vytváří vlastní kruhová jímka lapáku. Protože separaci písku zajišťuje pouze jeden lapák písku, je tento objekt pro případ odstavení z provozu doplněn obtokem lapáku písku. Obtok bude uveden do provozu uzavřením stavidla v přítokovém žlabu k lapáku písku. V profilu před stavidlem dojde ke vzdutí hladiny a odpadní vody začnou přepadat přes práh - boční přepad jehož přepadová hrana je na kótě 226,80 m.n.m. Obtok lapáku písku otevřený železobetonový žlab obdélníkového profilu šířky 40 cm. Celková délka tohoto žlabu je 12,50 m. Sklon dna žlabu činí 10. Dno i stěny žlabu budou vybudovány z monoliticky vyztuženého betonu. Obtokový žlab je zaústěn do odtokového žlabu od lapáku písku. Zaústění je řešeno jako stupeň ve 35

10 dně. Dno obtokového žlabu je v místě zaústění převýšeno nade dnem odtokového žlabu o cca 25 cm. Z lapáku písku odtékají odpadní vody příp. směs odpadních vod a kalové vody otevřeným žlabem na biologický stupeň čistírny jeho první část tvoří víceúčelová nádrž členěná přepážkami na anaerobní zónu a nádrž Denitrifikace I. Jedná se o pravoúhlou otevřenou nádrž, jejíž celkový objem bude nově vestavěnou přepážkou rozdělen na anaerobní zónu ( objem selektoru 53 m 3 ) a denitrifikaci I ( objem 420 m 3 ). Obě nádrže budou vystrojeny ponornými míchadly. Do odtokového žlabu za lapákem písku jsou však ještě zaústěny výtlaky odsazené kalové vody z nádrže aerobní stabilizace a vratného kalu. Jedná se o otevřený železobetonový žlab obdélníkového profilu šířky 60 cm a proměnné hloubky. Celková délka tohoto žlabu je 8,95 m. Sklon dna žlabu činí 6. Dno žlabu je v místě zaústění do anaerobní zóny na kótě 226,10 m.n.m. a je za všech standardních provozních podmínek nad hladinou vody v anaerobní zóně. Anaerobní zónu tvoří anoxický selektor, rozdělený na 5 komor tak, aby byl umožněn meandrovitý tok. Odtok z anaerobní zóny do denitrifikace I probíhá přes přepad šířky 0,95 m s nastavitelnou přelivnou hranou. Do nádrže Denitrifikace I jsou přiváděny dva proudy : - proud č.1 jedná se o směs odpadních vod, vratného kalu a případně i odsazené kalové vody z nádrže aerobní stabilizace, která je z anaerobního selektoru přiváděna přes dokonalý přepad s nastavitelnou přepadovou hranou. - proud č.2 jedná se o proud interní recirkulace, který je za standardních podmínek přiváděn dvojicí výtlaků DN 150 a je zaústěn na začátek denitrifikace I Odtok je odváděn přes rozdělovací objekt, která tvoří dvě samostatné komory na konci této denitrifikace. Odtok je řešen jako dokonalý přepad přes přelivnou hranu s nastavitelnou přelivnou hranou délky 2 x 2,85 m ( pro každou linku samostatně). Protože je anaerobní zóna a denitrifikace I navržena pouze v jednolinkovém provedení, je navržen obtok tohoto stupně čistírny. V žlabu propojujícím lapák písku a nátok do anaerobní zóny je osazeno stavidlo, které umožní uzavření nátoku do anaerobní zóny a denitrifikace I. Směs odpadních vod, vratného kalu a odsazené kalové vody z nádrže aerobní stabilizace kalu bude potom odtékat do obtoku denitrifikace I. Obtok denitrifikace I bude uveden do provozu v případě, že bude nutné odstavit z provozu nádrž denitrifikace I vč. anoxického selektoru. Nátok do obtoku bude probíhat přes přelivnou hranu ( v pravé stěně odtokového žlabu). Tato hrana je v celé své délce 1,00 m nastavitelná. Po uzavření nátoku mechanicky předčištěných odpadních vod do anoxického selektoru, se hladina ve žlabu začne vzdouvat a po dosažení úrovně hrany bočního přepadu budou odpadní vody přepadat do jímky, odkud budou odtékat společným úsekem obtoku profilu DN 400 do rozdělovacího objektu ( T kus) před denitrifikací II. Po rozdělení jsou obě samostatné větve profilu DN 300 zaústěny do objektu aktivačních nádrží. Aktivační nádrž je na ČOV Mnichovo Hradiště rozdělena do dvou linek linky a a linky b. Každá linka je rozdělena dělící stěnou na dvě sekce - nádrž Denitrifikace II - nitrifikační nádrž. Za standardních provozních podmínek budou v provozu obě linky aktivačních nádrží, navržené výškové osazení však umožní provoz pouze jediné linky bez jakýchkoliv průtokových omezení. Do obou nádrží Denitrifikace II ( Denitrifikace IIa a Denitrifikace IIb s celkvým objemem 2 x 158 m 3 ) je aktivační směs přiváděna za standardních provozních podmínek ( v provozu je anaerobní selektor a nádrž Denitrifikace I a obě linky aktivačních nádrží) dvojicí samostatných potrubí profilu DN 400. Vlastní výtok do obou linek nádrže Denitrifikace II je řešen jako negativní šachtový přeliv Ø 600 mm. Mimo standardních podmínek může být celý systém AN D N provozován i v atypických podmínkách 36

11 - víceúčelová nádrž anaerobní zóny a Denitrifikace I je odstavena z provozu. Směs odpadních vod a vratného kalu je do nádrží Denitrifikace IIa a Denitrifikace IIb přiváděna obtokem denitrifikace I. Interní recykl je přiváděn samostatnými výtlaky z konce obou nitrifikací na začátek denitrifikací II - v provozu je pouze jedna linka aktivačních nádrží, do níž je přiváděna aktivační směs přes anaerobní selektor s denitrifikaci I a příslušný propojovací rozvod. Odtok z denitrifikace II do nitrifikace je v každé lince řešen jako dokonalý přepad. Za standardních podmínek budou v provozu obě linky aktivačních nádrží, se sníženou účinností čištění odpadních vod může být v provozu pouze jediná linka. Nitrifikační nádrže tvoří dvojice pravoúhlých horizontálně protékaných nádrží, které budou osazeny jemnobublinným aeračním systémem na místo existující povrchové aerace. Celkový objem nitrifikačních nádrží je 2 x 850 m 3. Z konce nitrifikačních sekcí bude veden proud interní recirkulace do sekce první denitrifikace. Interní recirkulaci aktivační směsi zajišťuje dvojice čerpadel a výtlačných řadů ( pro každou linku jeden komplet). Ponorná čerpadla s výkonem 20 l/s zajišťuje přečerpávání aktivační směsi - za běžných provozních podmínek na začátek první sekce denitrifikace - pro případ odstavení první denitrifikační nádrže do příslušné nádrže denitrifikace II Na obou větvích budou osazena ruční nožová šoupátka, která zajišťují, v závislosti na způsobu provozování, otevření nátoku do příslušné sekce denitrifikačních nádrží. Výkon čerpadel není řízen frekvenčními měniči. Požadovaného průtoku 2x20 l/s bude dosaženo provozem čerpadel v automatickém časovém režimu. Na odtoku z obou linek nitrifikací je osazen jednostranný ocelový odtokový žlab 40 x 25 cm, dl. 8,10 m. Z obou linek nitrifikačních nádrží ( nitrifikace a a b ) je aktivační směs odváděna přes dokonalý přepad s výškově nastavitelnou přelivnou hranu délky 2 x 8,10 m ( pro každou linku samostatně) do odtokového žlabu. Odtokový žlab přechází u obou linek do spojovacího potrubí. Odtok z obou nitrifikací je řešen při provozu obou linek jako dokonalý přepad, pouze při provozu pouze jedné linky a průtoku Qmax = 78,4 l/s se hladina z odtokového žlabu vystavuje až do nitrifikačních nádrží. Spojovací rozvod, propojující obě nitrifikace s dosazovacími nádržemi resp. s rozdělovacím objektem před dosazovacími nádržemi, sestává ze dvou rozdílných úseků : - úsek č.1 resp. úseky 1a a 1b - tvoří dvojice samostatných rozvodů profilu DN 300, které odvádějí aktivační směs z konce nitrifikačních nádrží až do profilu spojení obou proudů. - úsek č.2 tvoří již jediný společný - rozvod profilu DN 400, kterým je odváděna aktivační směs od nitrifikačních nádrží do rozdělovacího objektu před dosazovacími nádržemi. K rozšíření profilu z DN 300 na DN 400 dochází okamžitě po spojení obou proudů odtoků z nitrifikačních nádrží linek a a b. Tento společný rozvod je ukončen rozdělovacím objektem před dosazovacími nádržemi, který je řešen jako negativní šachtový přeliv. Rozdělovací objekt před dosazovacími nádržemi tvoří - negativní šachtový přeliv Ø 600 mm ( rozšíření z profilu DN 400) - vnější kruhová jímka průměru 1000 mm. Vlastní jímka je rozdělena vnitřními přepážkami na 4 stejné části, z nichž odtéká aktivační směs do každé z dosazovacích nádrží dvojicí potrubí profilu DN 250. Tato potrubí jsou ukončena ve flokulační zóně, která je součástí dosazovacích nádrží. Dosazovací nádrže tvoří dvojice pravoúhlých horizontálně, protiproudně protékaných nádrží, které slouží k separaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Každá z dvojice nátokových potrubí je zaústěna v dosazovací nádrži do vtokového příčného potrubí DN 250 s osmi výtokovými trubkami profilu DN 135. Trubky budou opatřeny redukčními nástavci ( výtokovým profil DN 91), které se sejmou při havarijním provozu, aby nedošlo k nepřiměřenému vzdouvání do aktivačních nádrží. 37

12 Pro možnost uzavření nátoku aktivační směsi do jedné z dosazovacích nádrží je na každém potrubí osazeno nožové šoupě ( celkem 4 ks) profilu DN 250. Flokulační zóna každé z dosazovacích nádrží je od vlastního prostoru dosazovacích nádrží oddělena dělící přepážkou, jejíž spodní okraj je osazen 1,40 m nad jejím dnem. Šířka takto vzniklého otvoru je 7,325 m. Aktivační směs natéká do dosazovací nádrže tímto zatopeným otvorem. Odběr vody je řešen ponořeným děrovaným potrubím o světlosti 250 mm s otvory o průměru 40 mm. Specifikace otvorů a jejich rozmístění je součástí licenční smlouvy a je chráněno užitným vzorem. Děrované potrubí je zaústěno do příčného ocelového žlabu šířky 0,55 m, hloubky 0,70 m a délky 2 x 7,325 m. Z tohoto žlabu odtéká odsazená vyčištěná voda přes přepadovou hranu a následně potrubím profilu DN 350 na nátokové jímky měrného objektu. Vyčištěné odpadní vody jsou z dosazovacích nádrží vypouštěny do recipientu přes měrný objekt, který měří okamžitý průtok vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Měrný objekt je rozdělen do tří jímek - nátokové jímky - jímky, v níž je osazen indukční průtokoměr - odtokové jímky Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny - přes nátokovou jímku a měrný profil do odtokové komory - obtokem měrného profilu přímo do odtokové komory Vyčištěná odpadní voda natéká do nátokové jímky měrného objektu potrubím DN 350. Z nátokové jímky jsou odpadní vody odváděny buď přes měrný profil potrubí profilu DN 300 s indukčním průtokoměrem profilu DN 200 anebo obtokem DN 350 do odtokové komory měrného objektu. Za standardních provozních podmínek bude obtok uzavřen uzavírací mezipřírubovou klapkou profilu DN 350. V případě, kdy budou vyčištěné vody vypouštěny přes obtok měrného profilu, bude tato klapka otevřena a bude uzavřena mezipřírubová klapka profilu DN 300 na nátoku do měrného profilu. Odtoková komora je rozdělena dělící stěnou vytvářející přepad na dvě části. Tento přepad zajišťuje trvalé zatopení potrubí s indukčním průtokoměrem Vyčištěné odpadní vody odtékají z odtokové komory odpadem z ČOV. Odpad z čistírny odpadních vod slouží k odvádění - vyčištěných odpadních vod z ČOV - odlehčených odpadních vod odtékajících ze vstupní čerpací stanice odlehčovací stokou Odpad z ČOV sestává ze dvou úseků, které propojuje kanalizační šachta SP úsek propojuje odtokový objekt za dosazovacími nádržemi s kanalizační šachtou SP 2. Tento úsek slouží pouze k odvádění vyčištěných odpadních vod z ČOV. Při jeho výstavbě byly použity kameninové glazované kanalizační trouby DN úsek odvádí odpadní vody ze zmíněné šachty SP 2 a je ukončen ve výústním objektu. Tímto úsekem jsou již odváděny oba typy odpadních vod uvedených na začátku kapitoly. Při výstavbě této stoky budou použity kameninové glazované kanalizační trouby profilu DN Odpadní vody jsou vypouštěny do náhonu. Mimo odsazené vyčištěné odpadní vody bude z dosazovacích nádrží čerpán i proud vratného kalu - výtlak vratného kalu bude zaústěn do odtokového žlabu lapáku písku. Systém čerpání vratného kalu je navržen tak, aby umožňoval proporcionální čerpání množství vratného kalu v závislosti na aktuálním hydraulickém zatížení. Výtlačný řad je navržen z ocelového nerez potrubí profilů DN 150 a DN 200. Odtah kalu z každé dosazovací nádrže zajišťuje samostatné čerpadlo vratného kalu. Tato čerpadla budou osazena do čerpacích jímek ( součást sběrného žlabu v dosazovací nádrži). 38

13 Z výtlaku vratného kalu bude osazena odbočka pro výtlak přebytečného kalu profilu. Tímto výtlakem z hrdlových trub profilu DN 100 z tvárné litiny bude přebytečný kal odváděn do nádrže aerobní stabilizace kalu. Množství přebytečného kalu bude rovněž měřeno indukčním průtokoměrem DN 100. Vyprodukovaný přebytečný aktivovaný kal bude odváděn do nádrže aerobní stabilizace kalu o objemu cca 386 m 3, které bude vybaveno středobublinným aeračním systémem a zařízením pro odtah kalové vody. S ohledem na potřebu homogenizace objemu kalové nádrže při aerobní stabilizaci bude zajišťovat dodávku vzduchu dmychadlo o kapacitě cca 380 m 3.h -1 vzduchu tak, aby bylo zajištěno úplné promíchávání objemu nádrže. Dmychadlo bude provozováno v přerušovaném režimu cca 2 hodina stání a 1 hodina chod. Koncepce zpracování přebytečného aktivovaného kalu bude založena na jeho gravitačním zahuštění, aerobní stabilizaci a následném odvodnění na instalovaném odvodňovacím zařízení. Přečerpávání aerobně stabilizovaného a zahuštěného kalu na jeho odvodnění zajišťují vřetenová čerpadla, která budou pracovat v sestavě 1+1 ks. Jejich společný výtlak bude zaústěn do homogenizační nádrže před odvodněním. Ovládání čerpadel bude automatické. Čerpané množství obou čerpadel bude řízeno frekvenčními měniči v rozsahu 4 12 m 3 /h. Na společném výtlaku čerpadel DN 80 bude nainstalován indukční průtokoměr DN 50. Gravitačně zahuštěný kal bude za přídavku organického flokulantu odvodňován na pásovém lisu. Odvodněný kal bude z lisu dopravován do kontejneru a odvážen k další řízené likvidaci. Kalová voda z odvodnění kalu bude svedena do jímky kalové vody (původně sací jímka postřikové vody) a přečerpávána před jemné česle. Zdrojem tlakové vody bude nová automatická čerpací stanice provozní vody. K odtahu kalové vody z nádrže aerobní stabilizace kalu bude docházet po předchozím zastavení dodávky vzduchu do kalové nádrže a po gravitačním zahuštění kalu. Pro čerpání odsazené kalové vody ( ke kterému dojde po přerušení provzdušňování této nádrže) je nádrže vybavena ponorným čerpadlem s vlastním plovákovým spínačem. Čerpadlo bude zavěšeno na jeřábku a napojeno na výtlačné potrubí profilu DN 65 pomocí ohebné hadice. Výtlačné potrubí odsazené vody bude zavedeno do odtokového žlabu lapáku písku. Čerpání kalové vody zpět do vodní linky bude probíhat v závislosti na přítoku odpadních vod na ČOV. Kalová voda může být čerpána do nátoku do anorganického selektoru pouze v období kdy - přítok odpadních vod - odpadní vody čerpané z jímky svážených odpadních vod - množství čerpané odsazené vody nepřekročí hodnotu Q dešť do biologie = 40,0 l/s. Kalová voda z odvodnění bude gravitačně odtékat do jímky kalové vody o objemu nádrže 20 m 3. Jímka bude míchána pomocí ponorného rychloběžného míchadla osazeného na spouštěcím zařízení. Jímka kalové vody bude opatřena ultrazvukovým měřením hladiny. Na jímku kalové vody bude napojeno společné sací potrubí DN 80 čerpadel kalové vody, které budou čerpat kalovou vodu do žlabu před jemné strojně stírané česle. K tomuto účelu budou v suterénu osazeny dvě čerpadla v sestavě 1+1. Potřebný výkon jednoho čerpadla je min. 5 l/s. Čerpané množství se bude pohybovat v rozsahu cca 5,5 8,2 l/s Vedle odpadních vod přivedených na ČOV kanalizačním sběračem, budou na čistírně čištěny i svážené odpadní vody. Podle technologického návrhu je možné na ČOV denně vyčistit i 120 m 3 svážených odpadních vod z bezodtokých jímek. Dovážené odpadní vody budou z fekálních vozů vypouštěny přes stanici pro přejímku fekálních vod potrubím DN 150 do nové jímky svozových vod. Stanice bude určena pro přejímku odpadní vody s max. průtokem 50 l/s. Odtok z přijímací stanice bude zaveden přes česlicový koš s průlinami 40 mm do jímky svozových vod. 39

14 Jímku na svážené odpadní vody tvoří válcová nádrž se spádovaným dnem s těmito rozměry: - vnitřní průměr 4,90 m - hloubka nádrže 8,71 m z toho výška spádované části = 2,75 m - max. hloubka vody 7 m - využitelný objem jímky cca 100 m 3 Z této jímky budou odpadní vody přečerpávány do nátokového žlabu před jemné česle. Řízené přečerpávání fekálních vod bude řešeno ponorným kalovým čerpadlem v závislosti na průtoku odpadních vod ČOV. Z jímky svážených odpadních vod budou přečerpávány OV do jímky před česlemi pouze při průtocích ČOV, které nepřesáhnou Q hod = 31,5 l/s. Čerpadlo v jímce bude vybaveno frekvenčním měničem, který bude zajišťovat regulaci výkonu čerpadla v závislosti na výšce hladiny v jímce tak, aby se čerpané množství pohybovalo v rozmezí cca 3 4 l/s. Stavební řešení V rámci této akce bude řešena výstavba nových a rekonstrukce stávajících případně i jejich demolice stavebních a inženýrských objektů. SKUPINA OBJEKTŮ 1 ÚPRAVY NA KANALIZACI SO 1 1 SO 1 2 SO 1 3 SO 1 4 Úpravy na kanalizaci Regulační komora a hrubé předčištění Čerpací stanice Stanice pro příjem fekálních vozů SKUPINA OBJEKTŮ 2 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD SO 2-1 Demolice stávajících objektů SO 2-2 Česlovna, odvodnění kalů a rozvodna SO 2-3 Lapák písku SO 2 4 Denitrifikace SO 2-5 Nitrifikace a dmychárna SO 2-6 Chemické hospodářství SO 2-7 Dosazovací nádrže a čerpací stanice vratného a přebytečného kalu SO 2-8 Aerobní stabilizace kalu SO 2-9 Strojovna aerobní stabilizace kalu SO 2 10 Provozní budova SO 2 11 Spojovací rozvody SO 2 12 Komunikace a zpevněné plochy SO 2 13 Garáže SO 2 14 Příprava území SO 2 15 Terénní a sadové úpravy SO 2 16 Oplocení SO 2 17 Venkovní osvětlení SO 2 18 Slaboproud SO 2 19 Přeložka VN 22 kv SKUPINA OBJEKTŮ 3 OBTOK ČOV A ODPAD Z ČOV SO 3-1 SO 3-2 SO 3-3 Obtok ČOV Odpad z ČOV Úprava potoka 40

15 Technologická zařízení Přehled provozních souborů, které jsou náplní této akce PS 1-1 PS 1-2 PS 1-3 PS 2-1 PS 2-2 PS 2-3 PS 2-4 PS 2-5 PS 2-7 PS 2-8 PS 2-9 Regulační komora, lapák štěrku a hrubé česle Čerpací stanice Stanice pro příjem fekálních vozů Česlovna a lapáky písku Aktivace a dmychárna Dosazovací nádrže a čerpací stanice vratného a přebytečného kalu Stabilizace kalu Chemické hospodářství Strojní odvodnění kalu Motorový rozvod SŘTP Aglomerace Mnichovo Hradiště situace 41

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Městská čistírna odpadních vod Roztoky

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění Intenzifikace ČOV Svitavy oznamovatel: Město Svitavy (únor 2008) Oznámení o hodnocení vlivů na životní

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO ČISTÍRNA PRO RODINNÉ DOMKY AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO CENA ČOV 37 500 Kč BRZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŢE NAINSTALOVAT ČOV V ceně není doprava, montáž a spuštění. Servis je z naší strany zajištěn. Naše

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Modernizace ÚV - PD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_01_41435 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101) Název

Více

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti

ÚVODNÍ ZPRÁVA. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod. Projekt fondu soudržnosti ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Skupina projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod Projekt fondu soudržnosti ÚVODNÍ ZPRÁVA O POSOUZENÍ PLÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY ( místní část: Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov ) Zpracovatel kanalizačního

Více

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou identifikační číslo obce 11820 kód obce 11820 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá Změna 2010 identifikační číslo obce 12568 kód obce 12568 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní řád čistírny

Více

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské

Více

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY 5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou

Více

SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE...

SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2.1. Objekty na kanalizaci... 4 2.3.

Více

Posouzení ČOV Olešná

Posouzení ČOV Olešná Studie Posouzení ČOV Olešná Objednatel: Obec Olešná Olešná, čp. 8 269 01 Rakovník Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Únor 2015 Obsah Předmět a cíl

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Stokování

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Stokování Stokování Stokování Základní podmínka zajištění hygienických podmínek životního prostředí obyvatel především měst. Účelem je odvedení tekutých opadů pomocí soustavného stokového systému a jejich následná

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Změna 2013 CZ051.3508.5107.0145 Košťálov.0145.01 Košťálov identifikační číslo obce 07093 kód obce 07093 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní plán sídelního

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice identifikační číslo obce 18312 kód obce 18312 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Regulační plán Horní Mísečky

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_115_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.115.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7226 (56456) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/063301/STAV/ZEM/Hr Přerov, dne 29.5.2013 Č.j.:

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Provozovna Trutnov, Náchodská 270, 541 03 Trutnov 3 e-mail.: martin.trnovsky@elplasthk.cz tel.: 733 758 906 P R O V O Z N Í Ř Á D k čistírně odpadních vod MICRO JA 1,5 zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011

Více

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH STAVEB SOUTĚŽE VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH STAVEB SOUTĚŽE VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH STAVEB SOUTĚŽE VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011 Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR vyhlásili v prosinci 2011 soutěž Vodohospodářská stavba

Více

LELEKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Kanalizační řád schválen:... datum, razítko a podpis schvalující organizace

LELEKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Kanalizační řád schválen:... datum, razítko a podpis schvalující organizace LELEKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD Vlastník kanalizace: Provozovatel kanalizace: Zpracovatel kanalizačního řádu: Vodoprávní úřad příslušný ke schválení kanalizačního řádu: Obec Lelekovice Lelekovice 75, 664 31

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE TĚŠETICE A ÚSTÍN

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE TĚŠETICE A ÚSTÍN PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE SVAZKU OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN Listopad 2015 Stránka 1 Obsah Titulní list provozního řádu kanalizace... 4 Aktualizace a doplnění provozního řádu... 4 Úvodní ustanovení... 5 Projektová

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV 1 Oznámení záměru Čistírna odpadních vod ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Vlastník čistíren odpadních vod: název: OBEC DOUBRAVA sídlo: Doubrava č.p. 599, 735 33 IČ: 005 62 424 Mgr. Pavel Krsek starosta obce

Více

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté identifikační číslo obce 01608 kód obce 01608 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/40 Vydání č.: 5 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace PS 01_1 _A4.pdf Datum: Březen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Svazek PS 01 Čerpací stanice strojně-technologická část Měřítko 2.3 Technické specifikace Stupeň

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Prezentace stavby: Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Správce stavby: CETTUS, a.s. Projektant:

Více

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ. Technický popis technologického vystrojení TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ Technický popis technologického vystrojení Obsah 1.1 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ ČOV... 2 1.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA TECHNOLOGICKOU ČÁST STROJNÍ... 2 1.3 ZÁKLADNÍ VÝKONOVÉ ÚDAJE...

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje viz. rozdělovník 4542/ZP/2008-Pa 15.05.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Poláčková / 208 Oddělení EIA a IPPC opolackova@kr-kralovehradecky.cz STANOVISKO

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška.

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška. Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 1.6/2022/701KP/2009/Juř Ze dne: 21.4.2009 Č. j.: OŽP/7538/09/Hr/14 Sp. zn.: - dle rozdělovníku - Vyřizuje: Ing. Hrubý Telefon: +420

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skuhrov Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.03 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2:

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 101. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666,

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci Jihlava (karta obce: B_5_188) A. OBEC Jihlava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 188 Kód obce PRVKUK 612.5.188. Kód obce (IČOB) 5967 (586846) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE VLASTNÍK A PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY: Obec Vodochody zastoupená starostou Václavem Aronem Průběžná 50 250 69 Vodochody Verze: 3/2014 Datum zpracování:

Více

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Lovosice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Diplomová práce BRNO 2008 Jan Krištofík 2 Mendelova zemědělská a lesnická

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc. 1), Ing. Jaroslav Hedbávný 2), Milan Drda 3) 1) 2) 3) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mariánské Údolí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mariánské Údolí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kanal: bilancováno v Hlubočkách Mariánské Údolí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_013_03_10013 Název obce: Hlubočky Kód obce (IČOB): 502146

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bílý Potok Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bílý Potok Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bílý Potok Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_03_00466 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062

Více

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žamberk Kód části obce PRVK: 3611.5315.108.01 Název obce: Žamberk Kód obce (IČOB): 19436 (581259) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vidnava. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vidnava. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vidnava Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_022_01_18171 Název obce: Vidnava Kód obce (IČOB): 541303 (541303) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

Kanalizační řád města Vyškova a obce Drnovice

Kanalizační řád města Vyškova a obce Drnovice OBSAH 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu... 5 3. POPIS ÚZEMÍ...

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stará Ves. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stará Ves. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Stará Ves Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_045_01_15393 Název obce: Stará Ves Kód obce (IČOB): 517887 (517887) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jimlíkov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jimlíkov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_47_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.47.2 Název obce: Nová Role Kód obce (IČOB): 1525 (555398) Číslo ORP3

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Koncentrace kalu. Návrhové zatížení

Koncentrace kalu. Návrhové zatížení Provozní řád - návod k obsluze ČOV Aquatec - typ AT (AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Provozní řád pro domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Aquatec řady AT je vypracovaný

Více

CZ051.3608.5109.0200 Turnov.0200.02 Bukovina.0200.04 Dolánky u Turnova.0200.07 Kobylka.0200.09 Malý Rohozec.0200.11 Mokřiny.0200.

CZ051.3608.5109.0200 Turnov.0200.02 Bukovina.0200.04 Dolánky u Turnova.0200.07 Kobylka.0200.09 Malý Rohozec.0200.11 Mokřiny.0200. CZ051.3608.5109.0200 Turnov.0200.02 Bukovina.0200.04 Dolánky u Turnova.0200.07 Kobylka.0200.09 Malý Rohozec.0200.11 Mokřiny.0200.13 Vazovec identifikační číslo obce 02825 identifikační číslo obce 02826

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI Josef Máca, Martin Košek, Libor Novák Životopis ČOV Tlučná přibližně 10 km západně od Plzně čištění OV z aglomerace Kamenný Újezd Nýřany

Více

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň. Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba

Více