Bakalářská práce Veřejný ochránce práv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce Veřejný ochránce práv"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv Lumír Zajíček Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Veřejný ochránce práv zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Lumír Zajíček

2 O B S A H 1. Úvod... str Historie, vývoj..str Historie veřejného ochránce práv.....str Vznik a vývoj veřejného ochránce u nás..str Charakteristika instituce ombudsmana..str Definice instituce ombudsmana......str Klasifikace instituce.. str Postavení ombudsmana z pohledu dělby moci.....str Veřejný ochránce práv v ČR...str Působení ombudsmana.str Ustanovování do funkce...str Právní úprava....str K funkci zástupce ochránce práv. str Slib......str Neslučitelnost funkce....str Nezávislost... str Šetření prováděna ochráncem...str Zánik funkce. str Trestní imunita, mlčenlivost...str Některé případy řešené ombudsmanem.str Ombudsman k případu R 52 Pohořelice... str Ombudsman o kuřimském případu...str Případ vystěhování romských rodin ve Vsetíně str

3 6. Evropský ombudsman....str Jak si stěžovat... str Možnosti postupu veřejného ochránce práv při řešení stížností..str Co je nesprávný úřední postup.....str Co je orgánem nebo institucí EU.str Jak kontaktovat Evropského veřejného ochránce práv str Komparace s vybranými zahraničními právními úpravami.. str Slovenský ombudsman....str Polský ombudsman..str Dánský ombudsman.....str Závěr...str Sumary....str Seznam použité literatury str.44 3

4 1.Úvod 1 Téma své bakalářské práce, která by měla být dovršením tříletého úsilí spojeného se studiem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jsem zaměřil na problematiku instituce tzv. ombudsmana, v našich podmínkách vystupujícího pod označením veřejný ochránce práv. Veřejný ochránce práv je jednou ze záruk zákonnosti ve veřejné správě. V České republice byla tato instituce zřízena zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv ze dne Uvedený zákon nabyl účinnosti dnem a do součastné doby byl již několikrát novelizován. Velmi důležitá je samotná osoba ombudsmana, není totiž lehké najít člověka, kterému bude veřejnost důvěřovat a u správních institucí bude mít přirozenou autoritu. Dovolím si říci, že v tomto směru nemám proti současnému veřejnému ochránci práv v ČR žádné výtky. Moje přesvědčení o potřebnosti této instituce v ČR bylo i důvodem proč jsem si za téma bakalářské práce vybral právě ombudsmana. Ve své práci se budu věnovat historii, vzniku a vývoji veřejného ochránce práv u nás, jeho postavení a to i z pohledu teorie dělby moci. Dále se pokusím shrnout důvody, které vedly ke zřízení tohoto institutu v ČR. Důkladně se zaměřím na charakteristiku ochránce, podmínky jeho ustanovení do funkce a na relevantní volební proces. Uvedu zde také některé případy řešené ombudsmanem. Také se budu zaobírat funkcí Evropského ombudsmana. Dále provedu i stručnou komparaci s vybranými zahraničními právními úpravami tohoto institutu. V demokratických společnostech se systém záruk zákonnosti skládá z několika specifických složek mezi nimiž má své nezanedbatelné místo i veřejný ochránce práv. Veřejný ochránce práv je česká podoba ve světě hojně zastoupené instituce tzv. ombudsmana. Z pohledu současných poznatků jej lze obecně charakterizovat jako nezávislou a nestrannou osobu volenou parlamentem za účelem šetření nezákonnosti nebo jiných pochybení ( nespravedlnost, nesprávnost, nepřiměřenost apod. ) v jednání nebo naopak nečinnosti veřejné správy. Veřejný ochránce se v dané věci začne angažovat tehdy, kdy už není k dispozici jiný účinný právní prostředek a svými doporučeními iniciuje nápravu. 2 1 Zákon č.349/1999 Sb. O Veřejném ochránci práv ve znění pozdějších předpisů, 2 Sládeček, V.Zákon o veřejném ochránci práv, Komentář, Praha, C.H.Beck, 2000, str.v, 4

5 V našich podmínkách se jedná o relativně mladou instituci, přesto si myslím, že si již své místo mezi institucemi našeho státu vybudovala, především pro svou užitečnost. Také je zajímavé, jak veřejného ochránce práv přijali, Ti pro něž je především určen a to od úplného odmítnutí a zavržení snad pro nadbytečnost a zbytečné plýtvání penězi nás všech až po uspokojení a naději, že jim bude veřejným ochráncem práva pomoženo ve všech jejich problémech. Závěrem práce se snažím o zhodnocení významu veřejného ochránce práv na základě poznatků z jeho působení v praxi a o nastínění připravovaných změn zákona o veřejném ochránci práv, jež mají vést k rozšíření působnosti ochránce a tím i ke zkvalitnění jeho činnosti. Teoretické informace čerpá tato práce z odborných právnických publikací, právních předpisů a časopiseckých článků, především tuzemských. Velmi důležitým pramenem poznatků z činnosti veřejného ochránce práv jsou hlavně pravidelně publikované zprávy o jeho činnosti a další informace z internetových zdrojů ochránce. 2.Historie a vývoj Svůj prapůvod měl ombudsman (jako řada ostatních právních institucí) již ve starověké minulosti římský tribun lidu, nebo také kontrolní orgány působící ve starověké Číně a dokonce i panovníci některých států, kteří už v 7.století plnili částečně funkce ombudsmana. Ombudsmanská funkce panovníků přetrvala v určité podobě (stížnost na vrchnost) i ve středověku a v moderní modifikaci existuje dodnes. 3 3 Sládeček, V.Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 1.vydání. Praha C:H:Beck, 2000, In.sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti, dne 14.května 2002, 5

6 2.1. Historie veřejného ochránce práv Stejně jako lze u řady jiných právních institucí nalézt ve starověké minulosti jisté, byť nezřídka jen vzdáleně podobné předchůdce, rovněž u instituce ombudsmana se jako historická paralela někdy uvádí římský tribun lidu, kontrolní orgány působící ve Starověké Číně (Yuan), a také se konstatuje, že sami někteří panovníci plnili již v dávné minulosti (7.stol.) v zásadě taktéž funkce ombudsmana. Ombudsmanská funkce panovníků není ostatně nijak překvapující, v určité době ( stížnosti na vrchnost ) přetrvala i ve starověku. Ovšem v moderní modifikaci existuje i nadále. Prezident (hlava státu) resp.jeho kancelář se zabývá i stížnostmi občanů, které se týkají veřejné správy (např.v USA nebo u nás). První skutečný ombudsman se patrně objevil až na začátku 18.století ve Švédsku. Švédský král Karel XII.zřídil v r.1713 úřad Královského Nejvyššího Ombudsmana. Sám výraz ombudsman je sice původu švédského, jeho zárodek lze ale vysledovat ve středověkém slově umbud (moc, autorita ), prapůvodem patrně pocházejícího z islandštiny. Jako ombud, resp. ombudsman byla označována osoba, jež vystupovala jako zástupce, zmocněnec či mluvčí dalších osob. Vůbec první ústavní úprava, kterou obsahuje švédská konstituce z r výslovně stanoví, že úkolem ombudsmana jako orgánu parlamentu je dohlížet na to, jak soudci, vládní i ostatní úředníci zachovávají zákony a jiné právní předpisy. V podstatě lze říci, že vládní ombudsman, stejně jako zvláštní ombudsman podřízený moci výkonné, má charakter ombudsmana nepravého, neboť jim chybí nezbytný znak, který lze u dané instituce považovat za profilující a sice nezávislost. Pro svou podřízenost vládě má tato forma ombudsmana charakter interní, vlastní kontroly veřejné správy, jakéhosi atypického druhu služebního dozoru. Pochopitelně se takový mechanismus, byť je dán relativní autonomií, zpravidla nejeví dostatečně efektivním dozorem nad veřejnou správou. Je sice pravdou, že i ombudsman legislativy je parlamentu v různé míře odpovědný a vůči němu zavázaný plnit určité povinnosti. Nikdy se však nejedná o přímou podřízenost, nelze hovořit o jakési pouhé výkonné složce parlamentu. A není tedy patrně ani přesné hovořit o orgánu parlamentu, i když na druhé straně je nepochybné, že z pohledu dělby státní moci, ombudsman tvoří součást moci zákonodárné. Ombudsman má tedy charakter státního orgánu, který je zejména i na orgánech 6

7 výkonné moci nezávislý a odpovídá za svou činnost výlučně jen zákonodárnému sboru, kterému však ani jemu není podřízen. V počátcích existence instituce ombudsmana plnění úkolů vyplývajících z funkce zastal jeden člověk s relativně nepočetným odborným aparátem. Kvantitativní nárůst veřejné správy vedoucí k vytvoření komplikovanějšího, méně průhledného systému, především svou diferenciací agendy a odbornou různorodostí správních činností vyvolal potřebu jisté dělby kompetencí ombudsmana. Dochází k ustanovování jednoho či více zástupců všeobecného ombudsmana. Velice dobře to můžeme pozorovat právě na příkladu Švédska, kolébky instituce, kde se postupně rozrostla na čtyři ombudsmany, kteří však nepůsobí jako orgán kolegiální, ale každý z nich má přesně vymezenou oblast, kde samostatně vykonává svou činnost.většinou je zástupce ombudsmana ustanovován stejným způsobem jako ombudsman a pro jeho postavení i činnost platí obdobně stejná úprava jako pro ombudsmana. Někdy si ovšem svého zástupce vybírá sám ombudsman, bez jakékoliv zasahování parlamentu. Pravidlem pak bývá, že ombudsman může na svého nebo své zástupce delegovat výkon části kompetence. Pokud se zde pokusíme shrnout a doplnit výše uvedené informace, můžeme veřejného ochránce práv definovat jakožto nezávislý orgán, jehož existence je většinou zmíněna v ústavě, vymezení jeho pravomocí a postavení upravuje speciální zákon. Ombudsman sám o sobě nedisponuje mocenskou pravomocí a není součástí dělby státní moci. Většinou je odvozen od parlamentu. Pod vlivem švédského vzoru vznikaly obdobné instituce i v dalších zemích ve Finsku (1919), Dánsku (1953), Norsku (1962), Islandu (1987), Novém Zélandu (1962), Velké Británii (1967), Francii (1973) a Guayaně (1966). Nověji pak v Maďarsku (1989 resp. 1993), Švýcarsku (1992), Slovinsku (1993), Rusku (1994) a Gruzii (1996). V současné době působí po celém světě více než sto institucí typu ombudsmana. 7

8 2.2Vznik a vývoj veřejného ochránce práv v ČR Zřízení nezávislého orgánu, jehož hlavním cílem by bylo zajištění ochrany práv občanů v oblastech, kde se dostávali do styku s veřejnou správou, se zdálo být po několika letech od převratu nevyhnutelné. Důvěra tehdejšího obyvatelstva k rozhodnutím a jednání orgánů veřejné správy nebyla zrovna největší. Začíná se tedy uvažovat o možných formách zlepšení důvěry mezi obyvatelstvem a veřejnou správou. Zřízení orgánu tohoto typu umožňuje občanům možnost dovolání nápravy v případě nesprávného postupu veřejné správy, což by ve svém důsledku mělo zvýšit důvěryhodnost veřejné správy v očích občanů. Každý úředník i úřad si totiž musí uvědomovat, že se může stát terčem kontroly svých úředních postupů, jež bude muset zdůvodnit a obhájit. 4 V roce 1990 federální zákon č. 540/1990 Sb. o Generálním inspektorovi ozbrojených sil zřídil instituci, která vykazovala určité znaky ombudsmana. Tento zákon však postihoval jen určitou vymezenou oblast a přirovnal bych ho k speciálnímu ombudsmanovi pro oblast vojenství. Měl umožňovat příslušníkům ozbrojených sil obracet se mimo služební postup na inspektora ve věcech respektování lidské důstojnosti a občanských práv. Jeho využití se očekávalo především vojáky základní služby ve věcech tzv. šikany. Inspektor však nebyl tehdejším Federálním shromážděním nikdy zvolen. K ochraně subjektivních práv bylo znovu vytvořeno správní soudnictví. Bylo opět zavedeno dovolání jako opravný prostředek v občanském soudním řízení a vytvořen Ústavní soud, kde si občan může podat ústavní stížnost. Od roku 1992 byla problematice ombudsmana věnována pozornost i v Českém parlamentu. Prvním a zároveň posledním československým pokusem o zřízení této funkce byl návrh zásad ústavního zákona o ochránci lidských a občanských práv České a Slovenské Federativní republiky, který byl vypracován na základě Federativního shromáždění č. 272 ze dne 30. ledna 1992 expertní komisí. Tímto usnesením pak byla vláda ČSFR požádána o předložení návrhu zákona o zřízení úřadu ochránce pro lidská práva. Přijetí ústavního zákona mělo přispět ke zvyšování demokratické právní kultury v činnosti a rozhodování všech státních orgánů a mělo tak vytvořit jakési předpoklady plného začlenění země do společenství 4 Renata Kalenská, LEXikon Otakara Motejla, Nakladatelství Lidové noviny. 5 Renata Kalenská, LEXikon Otakara Motejla, Nakladatelství Lidové noviny 8

9 demokratických států světa. Zpracování návrhu bylo poznamenáno přípravou voleb a blížícím se koncem legislativního období, což si vyžádalo řadu kompromisů. Tolik tedy společná československá historie. Prakticky od vzniku samostatného státu probíhaly v České republice četné odborné semináře a akce, na kterých se živě diskutovala problematika ombudsmana. Diskutovanými otázkami bylo jeho zřízení, způsob právního zakotvení, model instituce a mnohé další. Jmenovat můžeme například seminář Ombudsman v České republice, který se konal 24. a 25. června 1993 v Praze a seminář, uspořádaný na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s názvem O úloze ombudsmana v evropských zemích z Návrh zásad zákona o Veřejném ochránci práv byl zpracován na Právnické fakultě UK v Praze. Tato předloha pak posloužila jako výchozí materiál pro vypracování návrhu zásad zákona o veřejném ochránci práv, který byl předložen v květnu 1995 skupinou poslanců. Nebyl však projednán z důvodu změny jednacího řádu poslanecké sněmovny. V prosinci 1995 byl podán návrh obdobný, ten však byl projednán pouze v prvním čtení. Třetí návrh tohoto zákona byl podán v srpnu 1996, absolvoval již řádný legislativní proces, ve třetím čtení však poměrně těsnou většinou neprošel. Teprve návrh zákona z dubna 1999 Poslanecká sněmovna schválila a v nezměněném znění ji přijal i Senát. Jeho podpora však nebyla jednoznačná. S jeho přijetím nesouhlasila ODS a US. Pro úpravu tohoto zákona byly použity právní úpravy Velké Británie, Francie, Německa, Portugalska, Dánska, Nizozemí a Polska.. 5 Renata Kalenská, LEXikon Otakara Motejla, Nakladatelství Lidové noviny. Tento seminář se konal pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva a národnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Konal se opět za hojné účasti nejen tuzemských, ale i zahraničních hostů - např. prezidenta Institutu Evropského ombudsmana Viktora Pickla a mnohých dalších. 9

10 3. Charakteristika instituce ombudsmana 6 Charakteristika Instituce původně především sledovala dodržování zákonů a jiných právních předpisů a řádné plnění povinností úředníky, resp.veřejnou správou. V některých pozdějších modifikacích, i když jde o menšinový výskyt, byla její činnost specifikována jako přešetřování stížností proti nespravedlnostem, které jsou důsledkem špatné správy, což je někdy chápáno jako jisté zúžení kompetence. Ombudsman (nebo instituce ombudsmanského typu) by měl působit jako vnější, nezávislý, bezplatný, relativně operativní a co nejméně formální institut, jehož hlavní funkcí je zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů v oblastech, kde se občan či jiný subjekt střetává s úřady státní správy. Ombudsman by měl do značné míry kompenzovat nerovné postavení subjektu oproti úřadu státní správy. Bývá charakterizován jako orgán nezávislý na moci výkonné, který se ze své činnosti odpovídá zákonodárnému sboru, kterému však není podřízen. Na základě stížností a podnětů občanů, které je povinen přijímat, provádí vlastní šetření. Šetření však může provádět i z vlastní iniciativy. Zjistí-li, že práva občanů byla porušena, doporučuje správním orgánům provedení nápravy, nemá tedy šanci v daném problému rozhodnutí správního orgánu sám pravomocně změnit nebo rozhodnout jinak = nemá právní prostředky, jimiž by do výkonu správy mohl přímo zasahovat. Existuje však jistá neformální autorita ombudsmana, která značně ovlivňuje správní orgány v tom smyslu, že stanoviska ombudsmana jsou veřejnou správou respektována. To ovšem záleží i na činnosti daného ombudsmanského institutu a také na osobních kvalitách daného ombudsmana. Pokud jde o terminologii, pak název veřejný ochránce práv byl zvolen na základě inspirace označeními vyskytujícími se v nemalém počtu zemí, kde nebyl použit název původní. Uvedený víceslovný název na původní význam slova ombudsman určitým způsobem navazuje či jinak postihuje obsah předmětné instituce. Termín ombudsman nebyl do našeho právního řádu zřejmě akceptován, jak již bylo výše v této práci uvedeno, především pro svou cizorodost a exotičnost, přestože uvedený pojem vzhledem ke značné publicitě u nás zdomácněl. 6 In Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti, dne 14. května Dostupný z: 10

11 3.1 Definice instituce ombudsmana 7 Veřejného ochránce práv lze považovat za českou podobu ve světě značně rozšířené instituce tzv. ombudsmana. Lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména i na orgánech výkonné moci nezávislý a odpovídá za svou činnost výlučně jen zákonodárnému sboru ( ani jemu však není podřízen ). Na základě stížností a podnětů občanů, které je povinen přijímat (a to i způsobem, třeba telefonicky), provádí vlastní šetření (někdy tak může učinit i z jiného podnětu nebo z vlastní iniciativy) a zjistí-li, že práva občanů byla porušena, doporučuje správním orgánům provedení nápravy. Ombudsman se věcí začne zabývat zpravidla tehdy, když není k dispozici jiný účinný právní prostředek, a svými přímo nevynutitelnými doporučeními iniciuje nápravu. Z českých autorů se o obecnou definici instituce pokusil např. V. Mikule, dle kterého lze celkově ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména i na orgánech výkonné moci nezávislý a odpovídá za svou činnost výlučně jen zákonodárnému sboru (ani jemu není podřízen). Na základě stížností a podnětů občanů, které je povinen přijímat (a to i neformálním způsobem, třeba telefonicky), provádí vlastní šetření (někdy tak může učinit i z jiného podnětu nebo z vlastní iniciativy) a zjistí-li, že práva občanů 8 byla porušena, doporučuje správním orgánům provedení nápravy. Hlavní obsah práce spočívá v prošetřování stížností jednotlivců na postup, rozhodování nebo nečinnosti orgánů veřejné správy. Od počátku je tato instituce chápána jako ústavní orgán provádějící ústavní kontrolu nad činností exekutivy, jakož i dalších orgánů, zároveň ovšem i jako orgán působící k zlepšení ochrany občanů před správními orgány. Základní myšlenka, na níž je vybudována koncepce ombudsmana je vcelku jednoduchá. Nejčastěji se ve světě používá definice vytvořená Mezinárodní asociací právníků. Jde o Úřad (instituci) zřízený ústavou, legislativním aktem nebo parlamentem, v jehož čele stojí nezávislý, vysoce postavený veřejný činitel, odpovědný zákonodárnému sboru nebo parlamentu, který přijímá stížnosti občanů na vládní úředníky a zaměstnance, nebo který jedná ze své vlastní iniciativy, a který má pravomoc vyšetřovat, doporučovat nápravná opatření a vydávat zprávy. 7 Sládeček, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2000, s. XXII. 11

12 3.2 Klasifikace instituce 8 Ombudsman bývá často různě klasifikován, eventuálně přiřazován k určitému tzv.modelu. Tak se např.rozlišují typy ombudsmanů: ombudsman moci zákonodárné (parlamentní či legislativní ombudsman), ombudsman moci výkonné a zvláštní ombudsman. Nejrozšířenější skupinou zřejmě tvoří klasický, historický starší ombudsman moci zákonodárné, jehož existence je odvozena od nejvyššího zastupitelského sboru, jenž ho zpravidla volí a ke kterému má také určité, zákonem regulované vztahy. Pouze tento typ byl také v podstatě předmětem výše uvedených definic. Ombudsman moci zákonodárné je nejrozšířenějším typem, historicky nejstarší. Volí jej parlament (nejvyšší zákonodárný sbor) na stanovené funkční období, má k němu zákonem stanovené povinnosti. Za realizaci své činnosti odpovídá jen parlamentu. Podporuje, doplňuje a rozšiřuje tradiční kontrolní funkci parlamentu vůči ostatním státním orgánům, zejména vůči exekutivě. Není ale orgánem parlamentu. Ombudsman moci výkonné, mladší varianta ombudsmana, je jmenován představitelem výkonné moci hlavou státu, vládou nebo jejím předsedou. Jeho vazba na parlament je buď žádná nebo velmi slabá. Vládní ombudsman nebývá zpravidla považován za dosti účinnou formu dozoru nad veřejnou správou, protože je vlastně sám její součástí. Ombudsman zvláštní (speciální) může mít povahu součásti moci výkonné nebo orgánu ustanoveného legislativou, zřizujícímu orgánu je odpovědný a přímo podřízen. 9 Poslední dva typy se řadí mezi ombudsmany nepravé, jelikož jim chybí nezbytný znak ombudsmana nezávislost a naopak se vyznačují podřízeností výkonné moci, čímž se řadí mezí prostředky interní, vlastní kontroly veřejné správy. Jiná důležitá klasifikace, týkající se vlastně jen ombudsmana legislativního ( parlamentního ), v zásadě vychází z rozdílu v možnostech přístupu k ombudsmanovi; jako podpůrná diferenciační hlediska lze patrně ještě uvést možnosti jednání ombudsmana z vlastní iniciativy, eventuálně i šíře přezkumných oprávnění, příp.i způsob ustanovení do funkce a 8 Sládeček V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, 12

13 délku funkčního období. Rozlišuje se pak tzv.skandinávský model, kdy je občan oprávněn se na instituci obracet přímo, a britský model, pro nějž je charakteristický tzv.poslanecký filtr, tzn.že jednání ombudsmana se lze dovolávat nepřímo, prostřednictvím podání k poslanci. A ten zpravidla, byť většinou (ryze ) formálně, musí vyslovit se šetřením ombudsmana souhlas. Někdy lze z literatury vyvozovat i možnost existence specifického, afrického modelu ombudsmana. Vesměs se nicméně jedná o ombudsmany moci výkonné, charakterizované zvláště kolektivním složením instituce. V této souvislosti se zdá vhodné objasnit používání termínu ombudsmanské instituce, resp. instituce ombudsmanského typu. Jde o určité zastřešení skutečnosti, že ombudsman, byť se tak vesměs oficiálně neoznačuje, nepůsobí vždy pouze jako jednotlivec, vedoucí instituce, s eventuálně zástupci či pobočníky vybavenými samostatnou pravomocí a působností, ale také jako vícečlenný, kolegiální orgán. Takový jev není typický, jak by se zdálo, jen pro Afriku, ale kolektivní ombudsman působí např.v sousedním Rakousku. 3.3 Postavení ombudsmana z pohledu dělby moci 9 Je odvozen od parlamentu, tedy moci zákonodárné, který jako jediný může sankcionovat a mocensky uplatnit svou pravomoc vůči moci výkonné. Dává se do souvislosti s nedostatky mezi jednotlivými složkami systému dělby moci, zejména pak mocí výkonnou a mocí zákonodárnou. Působí zde jako určitý zprostředkovatel, který poukazuje na určité chyby systému moci výkonné, na které je zcela nezávislý. Moc výkonná je zpravidla obecně žádána o součinnost a pomoc ombudsmanovi. Pomineme-li ombudsmana moci výkonné, který je její součástí, můžeme říci, že ombudsman je nezávislý orgán, který je zpravidla zmíněn v ústavě a podrobně upraven běžným zákonem. Nedisponuje samostatnou mocenskou pravomocí a není tak součástí existující dělby moci ve státě Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2000, dostupný z : 13

14 Obvykle ho volí parlament, tedy moc zákonodárná, jemuž však není výslovně podřízený a odpovědný. Také jeho odvolání se děje zpravidla na základě komplikované procedury, respektive ze zákonem stanovených důvodů. Jeho styk se zákonodárným sborem se uskutečňuje formou pravidelně předkládaných výročních zpráv. Co se týče vztahu k ostatním orgánům státu, je zpravidla obecně žádána součinnost a pomoc ombudsmanovi. Na moci výkonné je ombudsman zcela nezávislý, naopak správní úřady mají a nezřídka i samotná vláda, stanoveny širší povinnosti, ke kterým patří předkládat příslušné materiály, vyjadřovat se k věci, umožňovat vstup do svých objektů, atd. Dále je ombudsman oprávněn žádat podklady a součinnost, nemůže však vydávat příkazy či dokonce jako vyšší instance meritorně rozhodovat nebo jinak ovlivňovat, respektive zasahovat do činnosti úřadů spadajících do jeho přezkumné pravomoci. Ombudsman není ve vztahu k úředníkům nadřízený, který dává pokyny podřízeným, ani nezávislým zvláštním státním orgánem samostatně rozhodujícím s externími účinky. Jeho oprávnění mají iniciační, limitovanou povahu, projevující se ve formě návrhů, doporučení, názorů, atd. Hypotetickou a nepřímou vynutitelnost jeho doporučení lze ovšem vysledovat v jeho vazbách na parlament, kdy prostřednictvím výroční, bilanční zprávy či individuálních podnětů může ombudsman iniciovat odvetná opatření členů zákonodárného sboru, respektive jeho orgánů vůči členům vlády, ministrům jako vrcholovým vedoucím správních úřadů, kteří nejednají v souladu s jeho doporučeními. Jistou výjimkou se jeví možnost, aby ombudsman inicioval či výjimečně i nařídil zahájení disciplinárního řízení s úředníkem, který se významněji provinil. Zcela vzácné jsou případy, kdy ombudsman může ukládat pokuty za nedostatečnou součinnost. Povinnosti správních úřadů poskytnout Veřejnému ochránci práv součinnost v rámci jím prováděného šetření jsou zakotveny v 15 ZoVOP a obecně v povinnosti poskytnout Veřejnému ochránci práv pomoc v 16 ZoVOP; nesplní-li správní úřad povinnost sdělit Veřejnému ochránci práv jaká opatření k nápravě provedl, nebo nejsou-li provedená opatření podle jeho názoru dostatečná, vyrozumí dle 20 odst. 2 písm. a) ZoVOP Veřejný ochránce práv nadřízený úřad, a není-li takového úřadu, vládu. Vztahy k moci soudní jsou pak v Zákoně výslovně vyjádřeny v 12 odst. 2 písm. d), podle kterého může Veřejný ochránce práv odložit věc, které se podnět týká, je-li projednávána nebo již byla rozhodnuta soudem a dle 13 ZoVOP je Veřejný ochránce práv povinen 14

15 stěžovatele neprodleně vyrozumět, je-li podnět podle svého obsahu opravným prostředkem podle předpisů o řízení ve věcech správních nebo soudních, žalobou nebo opravným prostředkem ve správním soudnictví, anebo ústavní stížností. 4.Veřejný ochránce práv v ČR Zřízení nezávislého orgánu, jehož hlavním cílem by bylo zajištění ochrany práv občanů v oblastech, kde se dostávali do styku s veřejnou správou, se zdálo být po několika letech od převratu nevyhnutelné. Důvěra tehdejšího obyvatelstva k rozhodnutím a jednání orgánů veřejné správy nebyla zrovna největší. Začíná se tedy uvažovat o možných formách zlepšení důvěry mezi obyvatelstvem a veřejnou správou. Zřízení orgánu tohoto typu umožňuje občanům možnost dovolání nápravy v případě nesprávného postupu veřejné správy, což by ve svém důsledku mělo zvýšit důvěryhodnost veřejné správy v očích občanů. Každý úředník i úřad si totiž musí uvědomovat, že se může stát terčem kontroly svých úředních postupů, jež bude muset zdůvodnit a obhájit. Snahy o zřízení Veřejného ochránce práv můžeme vysledovat již několik roků před konečným uzákoněním této instituce v roce Za první iniciativu v tomto směru můžeme považovat seminář Ombudsman v České republice, jenž byl zorganizován na požádání Českého helsinského výboru a Československé nadace Charty 77 spolu s Komisí pro lidská práva Poslanecké sněmovny. Tato akce se konala ve dnech 24. a 25 června V květnu roku 1995 spatřuje světlo světa první návrh zásad zákona o veřejném ochránci práv, předložený skupinou poslanců. Předložen byl v prosinci téhož roku, kdy úspěšně prošel v prvním čtení (v únoru 1996). Vzhledem k tehdejší politické situaci, zvláště pak blížícímu se konci volebního období, však již z taktických důvodů tehdejších zákonodárců nedošlo k prosazení. V roce 1998, kdy po výměně vlády tehdejší ČSSD vyjadřuje ve svém vládním programovém prohlášení úmysl předložit návrh na doplnění ústavy o institut veřejného ochránce práv. Tehdejší místopředseda vlády Pavel Rychetský na podzim r iniciuje návrh zákona o veřejném ochránci práv. Ten také posléze úspěšně prochází legislativním procesem, a to dne , kdy byl schválen Poslaneckou sněmovnou a zřízení této instituce posvětil také Senát. Prezident republiky zákon podepsal dne Zákon 10 Renata Kalenská, LEXikon Otakara Motejla, Nakladatelství Lidové noviny 15

16 byl posléze vyhlášen , účinnosti pak nabyl dne Do českého právního řádu je tak zaveden zcela nový pojem veřejného ochránce práv, jehož kompetence a postavení mnohdy nebyly pochopeny a dochází tak ke zkreslování postavení a působnosti ombudsmana. I dnes tak dochází k nepochopení tohoto orgánu a čas od času se k nesouhlasu s existencí tohoto úřadu. 4.1 Působení ombudsmana Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Působnost ochránce podle odstavce 1 se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, okresní úřady a města při výkonu působnosti okresního úřadu, obce při výkonu státu státní správy, dále na Policii České republiky, Hradní stráž, Armádu České republiky, Vězeňskou službu České republiky, zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochrannou nebo ústavní výchovu, ochranné léčení, jakož i na veřejné zdravotní pojišťovny. Působnost ochránce se nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky a vládu, na Nejvyšší kontrolní úřad, na zpravodajské služby České republiky, na vyšetřovatele Policie České republiky, státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou orgánů státní správy soudů. Ochránce není oprávněn zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů jinak, než jak stanoví zákon č.349/1999 Sb.zákon o Veřejném ochránci práv Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, Domnívám se, že funkce ochránce je třeba vzhledem ke špatně fungujícímu státnímu aparátu a možná chybně postavených zákonů. Je to jen "lepení nějaké díry záplatou", ale neřeší to primární problém, na jehož základě byla tato funkce vytvořena. Nejde o to zabývat se jen důsledky, ale hlavně řešit příčiny. Kdyby všechno fungovalo přesně tak jak má, možná by funkce ombudsmana nebyla ani potřebná, nebo tolik vytížená. 16

17 4.2 Ustanovování do funkce Ochránce je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období šesti let z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje prezident republiky a Senát; shodné návrhy jsou přípustné. Ochránce může být zvolen pouze na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období. Ochráncem může být zvolen každý, kdo je volitelný do Senátu. Sídlem ochránce je Brno. Zástupce ochránce zastupuje ochránce v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti. Ochránce ho může pověřit výkonem části své působnosti. Pro volbu, pozbytí funkce, odvolání z funkce a právní postavení zástupce ochránce platí ustanovení tohoto zákona o ochránci obdobně, pokud tento zákon nestanoví jinak Právní úprava Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv 1314 Nařízení vlády č. 165/2000 Sb., o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Usnesení vlády České republiky č. 37/2000 (UV), o některých organizačních opatřeních souvisejících s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv 12 Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, Sládeček, V. Teoretické problémy působnosti ombudsmana, jeho působení ve vztahu k jiným orgánům a institucím. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Působení ombudsmana v demokratické společnosti, konané dne 5. června 2003, Dostupný z: 13 Mají stejnou imunitu, vyšetřovací oprávnění, adekvátní plat apod. 17

18 4.4 K funkci zástupce ochránce Postavení tzv. zástupce veřejného ochránce zákonodárce upravil též v 2, konkrétně v jeho odstavci čtvrtém. Jeho právní zakotvení reaguje na ověřenou praxi zahraničních právních úprav institucí ombudsmanského typu. Koexistence veřejného ochránce práv s jeho zástupcem umožňuje větší míru specializace a dělby práce a přispívá k efektivitě fungování úřadu. Zástupce je oprávněn zastupovat ochránce v době jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu. Ochránce může svého zástupce též pověřit výkonem části své působnosti. Ochránce je tedy oprávněn na svého zástupce trvale delegovat svou působnost a pravomoc. Konkrétním projevem tedy může být např. dlouhodobá specializace zástupce na určité otázky. Co se volby, odvolání, pozbytí funkce a právního postavení zástupce týče, platí ustanovení zákona 349/1999 Sb. o veřejném ochránci obdobně i pro zástupce, není-li zákonem stanoveno jinak. Ač je zástupce ochránce zajisté smysluplná funkce, nese s sebou potenciální problémy. Ty se projevily naplno v průběhu neúspěšného pokusu o ustanovení ochránce a jeho zástupce v roce Ochránce i jeho zástupce jsou totiž nominováni i voleni odděleně, aniž by zde existovala vzájemná provázanost, tudíž ochránce nemá možnost žádným způsobem ovlivnit, kdo se stane jeho nejbližším spolupracovníkem. Volba ochránce a zástupce je však tímto způsobem vědomě zákonodárcem koncipována. Záměrem bylo, aby zástupce zastával v zásadě stejně silné postavení jako ochránce, což by u řadového zaměstnance úřadu, kterého by si ochránce na post zástupce sám vybíral, nebylo dost dobře představitelné Nařízení vlády č. 165/2000 Sb., o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb, Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv 18

19 4.5 Slib Ochránce se ujímá výkonu funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Složení slibu právě do rukou předsedy poslanecké sněmovny vyplývá z faktu, že je sněmovnou volen a svým způsobem se jedná o součást moci zákonodárné. Zákonodárce věnoval pozornost též okolnostem, kdy v úřadu střídá nově zvolený ochránce svého dosavadního předchůdce. Slib tedy nově zvolený ochránce skládá, jak výše uvedeno, do rukou předsedy poslanecké sněmovny, ne však dříve než dnem, jenž následuje po dni, kdy uplynulo funkční období dosavadního ochránce. Do doby, kdy nově zvolený ochránce složí slib, vykonává jeho působnost ochránce, jehož funkční období skončilo. Podoba slibu ochránce je inspirována slibem soudců Ústavního soudu, z něhož se při formulaci slibu ochránce vycházelo. Složení slibu je dále zákonem konkretizováno rozšířeno o časový prvek tak, že v případě, kdy ochránce nesloží slib do 10 dnů ode dne svého zvolení, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen. Tytéž následky má složení jeho slibu s výhradou. V současné době, kdy v České republice stále pociťujeme určitý deficit politické kultury, se nabízí otázka, co by se stalo v případě, že by nově zvolenému ochránci bylo obstrukcemi ze strany předsedy poslanecké sněmovny bráněno ve složení slibu. Podle znění zákona by se po uplynutí této lhůty presumovalo, že ochránce nebyl zvolen, tudíž by se muselo přikročit k volbě nové. Jde sice o situaci krajně nepravděpodobnou, nicméně v teoretické rovině možnou. 4.6 Neslučitelnost funkce 16 Funkce ochránce je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora a soudce, jakož i s jakoukoliv činností ve veřejné správě. Výkon funkce ochránce je neslučitelný s jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké, není-li taková činnost na újmu výkonu 15 Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, čl. 85 odst. 2 ústav. zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně. 7 V 16 5 odst. 1, 2 cit. Zákona 349/1999 Sb., ust. 11 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 19

20 funkce a její důstojnosti a neohrožuje-li důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce. Ochránce nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí. Po dobu výkonu funkce se ochránce, pokud podléhá branné povinnosti, nepovolává k vojenské činné službě nebo se mu vojenská činnost přeruší; vojenské cvičení takto zameškané se promíjí. Co se týče k požadavku nezávislosti, jde především o to, aby ochránce skutečně jednal v souladu se svým slibem i se samotným zákonem, který se snaží stranické vlivy na jeho jednání eliminovat. 17 Nicméně lze konstatovat, že zabránit osobnímu politickému přesvědčení, eventuálně nějakým formám aktivní podpory některé politické straně či politického hnutí právními prostředky stejně nelze. Ujmutí se výkonu některé funkce, vykonávání i nevýdělečné činnosti ve veřejné správě nebo členství v politické straně či hnutí, má za následek pozbytí funkce, které vysloví předseda Poslanecké sněmovny. 17 Dočasné zproštění ochránce branné povinnosti má za účel oprostit ochránce od rušivých zásahů do kontinuity práce a v určitém smyslu potvrdit jeho nezávislost. V tomto případě lze pomýšlet na možnosti zneužití existence branné povinnosti, např. opakovaným povoláváním na vojenské cvičení ochráncem sledovaným subjektem, tj. ministerstvem obrany Viz. ust. 11 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 20

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Dozorová činnost ÚOHS. Josef CHÝLE Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 1. 10. 2015

Dozorová činnost ÚOHS. Josef CHÝLE Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 1. 10. 2015 Dozorová činnost ÚOHS Josef CHÝLE Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 1. 10. 2015 Základní charakteristika ÚOHS Způsob řízení Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti ÚOHS, 1 V čele Úřadu je

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Milan Štefanec Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Chraňme si svůj prostor, Brno, 18. 2. 2013 Administrativní (byrokratická) a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Hlava VI Vinařský fond

Hlava VI Vinařský fond Hlava VI Vinařský fond 31 (1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen Fond ) se sídlem v Brně. (2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Petra Blažková Jitka Hemzová

Petra Blažková Jitka Hemzová Typologie úřadů Petra Blažková Jitka Hemzová Systém veřejné, státnísprávy a samosprávy v ČR Veřejnáspráva součást veřejnémoci (ta zahrnuje i státnímoc a moc mezinárodních organizací) Státní správa představována

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více