Ochrana práv cizinců v ČR legislativní rámec (z pohledu veřejného ochránce práv) I. Veřejný ochránce práv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana práv cizinců v ČR legislativní rámec (z pohledu veřejného ochránce práv) I. Veřejný ochránce práv"

Transkript

1 Ochrana práv cizinců v ČR legislativní rámec (z pohledu veřejného ochránce práv) Mgr. Veronika Gabrišová 1 I. Veřejný ochránce práv Hlavním úkolem VOP je působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Na VOP se může obrátit každý, to znamená kterákoliv fyzická i právnická osoba (tj. i jiný než český státní občan, příp. i osoba bez státní příslušnosti). Aby mohl VOP efektivně naplňovat své poslání, disponuje potřebnými, tzv. vyšetřovacími oprávněními, pomocí nichž zjišťuje zda v předmětné věci došlo k porušení právních předpisů či k jinému pochybení. Při zjištění porušení právních předpisů či jiného pochybení může navrhnout opatření k nápravě, kterým může být např. zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, provedení úkonů k odstranění nečinnosti, zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení atd. V této souvislosti je třeba podotknout, že návrh opatření k nápravě má toliko iniciační charakter a VOP není oprávněn přímo zasahovat do činnosti či rozhodování úřadů. Nicméně v případech, kdy nebyla zjednána náležitá náprava VOP vždy vyrozumí nadřízený úřad, případně vládu a může věc také zveřejnit a medializovat. Jestliže ani potom k náležité nápravě nedošlo, je povinen o tom informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Veřejný ochránce práv také plně využívá svých legislativních oprávnění, kdy má možnost doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu (blíže v závěru příspěvku). II. Problematika cizinců Na veřejného ochránce práv se obracejí cizinci pobývající na území České republiky v rámci přechodného pobytu (na vízum či bez víza) nebo v rámci trvalého pobytu. Taktéž se však VOP zabývá i podněty ze strany uprchlíků, kterými mám na mysli cizince žádající v České republice o udělení azylu a cizince, jimž by v České republice azyl udělen (azylanty) V této souvislosti bych na úvod měla upozornit, že v České republice je uplatňován princip dělení cizineckého práva, což znamená, že tzv. pobytový status, neboli podmínky pro vstup, pobyt a vycestování z území České republiky se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu; ostatní práva 1 Mgr. Veronika Gabrišová, právník, z pověření veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla zpracovala příspěvek pro konferenci Nové výzvy v oblasti migrace pracovní seminář zástupců českých a moldavských organizací pracujících s migranty 1

2 odlišná od práva pobytu jsou ve většině případů upravena zvláštními předpisy (zákon o zaměstnanosti, zákon o státní sociální podpoře, devizový zákon, zákon o sdružování atd.). Pokud jde o určení množství podnětů, jenž veřejný ochránce práv dosud obdržel od cizích státních příslušníků, nelze s ohledem na způsob vedení statistiky uvést přesné číslo, nicméně lze říci, že podněty cizinců tvoří přibližně 5% množinu podnětů přijatých v působnosti veřejného ochránce práv. Podněty cizinců směřovaly zejména do následujících oblastí: a) Oblast týkající se pobytových otázek Nejčastější případy v této oblasti se týkaly a týkají udílení a rušení přechodného či trvalého pobytu na území ČR a správního vyhoštění, kterým je ukončován pobyt cizince na našem území. Velice častým pochybením ze strany cizinecké policie při rozhodování o správním vyhoštění je nedostatečné a často pouze formální posuzování přiměřenosti tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince. Jako příklad bych uvedla případ státního příslušníka Vietnamské socialistické republiky, kterému bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění s dobou platnosti na 3 roky, přičemž při uvažování o výši správního vyhoštění nebylo vůbec vzato v úvahu, že cizinec žil na našem území již několik let a za manželku měl českou státní občanku. Vzhledem k tomu, že postup policie byl v rozporu s právními předpisy i s Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách, která v čl. 8 hovoří o ochraně rodinného a soukromého života, rozhodli jsme se iniciovat zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí o správním vyhoštění a podali podnět k řízení mimo odvolací řízení a na základě tohoto podnětu pak Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie PP ČR předmětné rozhodnutí zrušilo. Na základě mnoha podnětů, s nimiž se na veřejného ochránce práv obrátili cizí státní příslušníci lze říci, že jednání s cizinci na odděleních cizinecké policie je na nízké úrovni. Traumatizující zkušenosti stěžovatelů (cizinců) vypovídají především o restriktivním a selektivním přístupu k nim. Velké nedostatky spočívají také v rozsahu poskytování informací cizincům, ve zneužití úředního postavení a v nevhodném, přehlíživém a arogantním jednání některých úředníků. b) Oblast týkající se udělování českého státního občanství Problémem, na který VOP v průběhu šetření některých podnětů z této oblasti narazil, a který stojí za zmínku je to, že ministerstvo vnitra ani ministr vnitra svá rozhodnutí nedostatečně odůvodňují. Část nadepsaná odůvodnění většinou shrnuje jen jednotlivé kroky, které žadatel učinil a další irelevantní skutečnosti např. počet dětí, výši platu, zaměstnání apod. Z rozhodnutí velmi často není vůbec zřejmé správní uvážení, na jehož základě bylo rozhodnuto a je užíváno argumentu, že na udělení státního občanství není právní nárok. 2

3 V tomto postupu spatřuje VOP rozpor se správním řádem ( 47 odst. 3) i s Evropskou úmluvou o státním občanství (čl. 11). Domnívám se, že je naprosto nezbytné, aby v rozhodnutí byly uvedeny důvody, které vedly správní orgán k zamítnutí žádosti o udělení českého státního občanství. V opačném případě je totiž výrazně ztížena reálná možnost podání odvolání a žadatel - cizí státní příslušník se ocitá v právní nejistotě. c) Problematika vězněných cizinců V toto souvislosti se veřejný ochránce práv v řadě případů setkal s problémy spojenými s oblastí soudního vyhošťování cizinců, kde naráží na neúměrné prodlužování vyhošťovací vazby v důsledku nejrůznějších překážek: přístup odsouzených cizinců, kteří odmítají spolupracovat při vyřizování formalit potřebných k vystavení cestovního dokladu. přístup soudů a orgánů činných v trestním řízení, kteří v průběhu trestního řízení vůbec nezjišťují totožnost pachatele trestného činu a spokojí se s údaji, které jim sdělí zadržený. přístup některých zastupitelských orgánů, které vydání náhradního cestovního dokladu vyřizují až po mnohých urgencích a s několikaměsíčním zpožděním nebo vystavení náhradního cestovního dokladu v některých případech dokonce odmítají (např. Svazová republika Jugoslávie v případě některých kosovských Ablánců). přístup Policie ČR, jejíž úsilí a snaha ne vždy směřuje k co nejkratšímu trvání vyhošťovací vazby. Jedná se především o nedostatečnou komunikaci a součinnost s příslušným soudem a málo intenzívní a neefektivní postup při vyřizování potřebných cestovních dokladů. Pobytový režim ve vyhošťovací vazbě, který odpovídá klasické vazbě a nereflektuje zcela odlišné právní postavení cizinců ve vyhošťovací vazbě a to, že vlastní vyhoštění cizince trvá mnoho měsíců, v některých případech i let, což se odsouzeným cizincům ve vyhošťovací vazbě jeví jako nezájem o řešení jejich případu, pak vede k mimořádným situacím, zejména hromadným hladovkám a ze strany zaměstnanců Vězeňské služby ČR nelze takovým situacím předcházet. Co se týče samotného pobytového režimu ve věznicích a vazebních věznicích zacházení s cizinci často stěžuje jazyková bariéra, etnická specifika atd. V této souvislosti se na VOP velmi často obrací uvěznění cizinci s žádostí o zajištění poskytování stravy odpovídající jejich náboženskému přesvědčení. Tímto bych překročila k stěžejní části mého příspěvku, tedy k problémům, s nimiž se setkává. VOP a ZVOP při setkání s uprchlíky. d) Nejčastější problémy týkající se podnětů uprchlíků Délka azylového řízení Zařízení pro zajištění cizinců a zadržování žadatelů o azyl Finanční příspěvky 3

4 Státní integrační program Slučování rodin uznaných azylantů a cizinců Nejčastějším problémem, na který jsme v této oblasti narazili, je celková délka azylového řízení, která v mnoha případech několikanásobně překračuje zákonnou 90-ti denní lhůtu pro vydání rozhodnutí ( 27 zákona o azylu). Jako příklad lze uvést několik afghánských žen, které se na počátku loňského roku obrátily na veřejného ochránce práv. Všechny byly žadatelkami o azyl řádově měsíců. V této souvislosti je třeba říci, že se stává téměř pravidlem, že ministerstvo vnitra nesplní svoji zákonnou povinnost a žadatele o azyl o překročení 90-ti denní lhůty ani písemně nevyrozumí. Tato neinformovanost společně s celkovou délkou řízení pak vede k tomu, že žadatelé o azyl trpí po dlouhých měsících strávených v uprchlických táborech, resp. v pobytových střediscích vážnými psychickými problémy a jejich šance vrátit se do normálního života se snižuje. V průběhu léta 2002 provedla zástupkyně veřejného ochránce práv místní šetření ve všech pěti zařízeních pro zajišťování cizinců v ČR (tj. v Bálkové, Poštorné, Frýdku-Místku, Velkých Přílepech a Jezové). Cílem místních šetření bylo zmapování výkonu zajištění, včetně podmínek a života cizinců v jednotlivých zajišťovacích zařízeních, a zjištění, zda odpovídají účelu, pro který byla zařízení zřízena, přičemž důraz byl kladen především na následující okruhy problémů: - příjem a umístění cizinců v zařízeních, ubytování, stravování, - zdravotní péče, - uspokojování kulturních a sociálních potřeb, - kázeň, násilí a využívání donucovacích prostředků v zařízení, - ochrana práv zajištěných cizinců, - styk s vnějším světem, - ukončení zajištění. Podmínky v zařízeních pro zajištění cizinců jsou různé, což je dáno několika faktory: délkou existence zařízení a kvalitou personálu, počtem umístěných cizinců, architektonickými a stavebními možnostmi zařízení a materiálními podmínkami. Obecně však bylo konstatováno, že situace není uspokojivá, konkrétně byly vytýkány následující nedostatky. Mnohé z nich byly již odstraněny. nízká povědomost zajištěných uprchlíků o svých právech a situaci, v níž se ocitli. O možnosti např. soudního přezkumu mnohdy nevěděl ani personál. Tzv. přísný režim pro cizince, kteří nejsou ztotožněni či ve zdravotní izolaci Instalace kamer Zajišťování cizinců, kteří mají podanou žádost o udělení azylu Nejsou zohledněny stravovací potřeby a návyky vyplývající z náb. přesvědčení Není zajištěn volný přístup k toaletám a umývárnám Nemožnost smysluplně využít volný čas Nepřiměřené omezení kontaktu s vnějším světem Nenaplnění účelu, pro který došlo k zajištění cizinců Veřejný ochránce práv se také zabýval několika podněty vyplácení finančních příspěvků dle zákona o azylu v případě, kdy žadatelé o azyl pobývaly mimo pobytové středisko tj. v soukromí. Zde po mém soudu docházelo k takovým excesům, že i po několik měsících žadatelé o azyl stále čekali na finanční příspěvek, na jehož získání založili svoji existenci. 4

5 Na VOP se obrátili nejen cizinci žádající na území ČR o azyl, ale i cizinci, jimž byl azyl již udělen, tzv. azylanti. Předmětem jejich stížností bylo jednání příslušných orgánů, které jim dle jejich názoru znemožňovalo jejich integrační snahy. Výsledek šetření však ukázal, že postup příslušných orgánů byl nejen v souladu s platnými právními předpisy, ale i s principy dobré správy. III. legislativní oprávnění VOP vyhošťovací vazba cizinci ve vyhošťovací vazbě budou mít do budoucna mírnější režim než běžná vazba (nejsou důvody vazby, nehrotí trest, jen čekají na vyhoštění) v souladu s ust. 22 zákona o VOP podal VOP návrh na změnu zákona o vyhošťovací vazbě, vládní návrh prošel poslaneckou sněmovnou a byl předložen senátu k projednání. aplikace ustanovení 33 odst. 2 správního řádu v řízení o udělení azylu dne byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen návrh zákona, jenž byl následně dne publikován ve Sbírce zákonů ČR pod č. 222/2003. Přijetím tohoto zákona došlo (dnem vyhlášení zákona) k odepření možnosti žadatelů o azyl, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění (ustanovení 9 zákona o azylu). V českém právní řádu neexistuje žádné podobné omezení procesních práv ve správním, soudním nebo podobném řízení a stávající situace ve svém důsledku směřuje k omezení práva zakotveného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (právo na spravedlivý proces). Uprchlíci jsou velmi zranitelnou skupinou a současné výrazně nerovné postavení ve vztahu ke správnímu orgánu, kterým je Ministerstvo vnitra, považuje veřejný ochránce práv za neopodstatněné. S přihlédnutím ke skutečnosti, že veřejný ochránce práv může podle ustanovení 64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh pouze na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých částí, se veřejný ochránce práv rozhodl požádat předsedu Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost další senátory téhož výboru, Ústavně-právního výboru a Výboru pro evropskou integraci, zda by zvážili možnost podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení té části zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších přepisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Z pověření JUDr. Otakara Motejla, veřejného ochránce práv, příspěvek zpracovala Mgr. Veronika Gabrišová, právník odboru věcné působnosti Kanceláře veřejného ochránce práv. 5

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859 CPT/Inf (2014) 4 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zaslal vládě České republiky po návštěvě České

Více

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A N A L Ý Z A POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Gabriela Kopuletá Organizace pro pomoc uprchlíkům 2009 Tato analýza vznikla v rámci projektu Na startu, podpořený

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace Ministerstvo vnitra ČR Praha 2010 Publikace

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září

Více

Ochrana před špatným zacházením

Ochrana před špatným zacházením klikni pro českou verzi Ochrana před špatným zacházením Zpráva veřejné ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu click to english version Protection Against ll-treatment Report on the Activities

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Zprávu vytvořili Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den Bc. Zuzana Thürlová Asociace pomáhající lidem

Více

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ Mezinárodní odborný seminář PRAHA - SPIRITKA, 2. a 3. 12. 2002 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tento

Více

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel.: 542 542 888 Fax: 542 542 772 e-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance.

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel.: 542 542 888 Fax: 542 542 772 e-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv DŮCHODY Autoři: JUDr. Otakar Motejl, Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý, Mgr. Jitka Šalomounová, Mgr. Pavel Kantořík, Mgr. Kateřina Pavlíčková Sborník stanovisek veřejného

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ ZPRÁVA Z NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, navštívené pracoviště dětský

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

Stručná analýza některých problémů návrhu zákona o státním občanství ČR

Stručná analýza některých problémů návrhu zákona o státním občanství ČR Duben 2012 Stručná analýza některých problémů návrhu zákona o státním občanství ČR Mgr. Pavel Čižinský Abstrakt: Dne 1. února 2012 předložilo Ministerstvo vnitra ČR vládě návrh nového zákona o státním

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Ochrana a podpora dětí ulice z třetích zemí v členských zemích EU Berlín, Amsterodam, Madrid, Praha. DAPHNE Projekt. European Commission

Ochrana a podpora dětí ulice z třetích zemí v členských zemích EU Berlín, Amsterodam, Madrid, Praha. DAPHNE Projekt. European Commission Ochrana a podpora dětí ulice z třetích zemí v členských zemích EU Berlín, Amsterodam, Madrid, Praha závěrečná zpráva - překlad DAPHNE Projekt European Commission Milada Horáková, Běla Hejná, Pavel Bareš

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 78/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více